Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Siłownik przepustnicy Instrukcja instalacji

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Siłownik przepustnicy Instrukcja instalacji
Siłownik przepustnicy
REACTOR™ 40 KICKER —
SIŁOWNIK PRZEPUSTNICY
INSTRUKCJA INSTALACJI
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Jeśli silnik jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, należy
wiedzieć, jak go obsługiwać w sytuacjach awaryjnych. Jeśli
silnik nie jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, przed
zainstalowaniem systemu autopilota należy zainstalować takie
urządzenie.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
PRZESTROGA
Należy uważać na nagrzewający się radiator, silnik i elementy
solenoidu.
Należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko zakleszczenia
lub przytrzaśnięcia przez ruchome części.
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
Klucze
Wkrętak krzyżowy
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Szczeliwo do gwintów Loctite (do silników Honda )
®
®
Identyfikowanie części
Siłownik przepustnicy to element systemu autopilota Reactor 40
Kicker służący do regulacji prędkości obrotowej silnika.
Siłownik przepustnicy należy zainstalować wewnątrz obudowy
silnika i podłączyć go do dźwigni przepustnicy gaźnika za
pomocą dostarczonych w tym opakowaniu elementów
łączących. Różne typy silników wymagają różnych części
łączących — części te znajdują się w oddzielnych woreczkach.
Niniejsze instrukcje zawierają odniesienia do etykiet na
woreczkach w przypadku omawiania części potrzebnych do
różnych typów silników.
Numer Część
Uwagi
Przewód
przepust­
nicy
Podłączany do mechanizmu gaźnika w celu
otwierania gaźnika i sterowania prędkością
obrotową silnika.
Szczegółowe informacje na temat sposobu
podłączenia tego przewodu do mechanizmu
gaźnika można znaleźć w sekcji dotyczącej typu
posiadanego silnika.
Przewód
RPM
Podłączany do świecy zapłonowej w celu
pomiaru liczby obrotów silnika na minutę (Podłą­
czanie przewodu RPM, strona 6).
Przewód
ECU
Łączy siłownik przepustnicy z elektronicznym
modułem sterującym (ECU) systemu autopilota
(Podłączanie siłownika przepustnicy do elektro­
nicznego modułu sterującego, strona 6).
Woreczki z częściami
Należy zapoznać się z niniejszą tabelą, aby określić, które
części mają zastosowanie do danego typu silnika.
Typowe części. Te części są stosowane przy montażu siłownika na
wszystkich typach silników.
Części do silników Yamaha o mocy od 8 do 9,9 KM.
®
Części do silników Yamaha o mocy od 15 do 20 KM.
Części do silników Mercury o mocy od 8 do 9,9 KM.
®
Części do silników Mercury EFI o mocy od 15 do 20 KM.
Części do silników Honda o mocy od 8 do 20 KM.
Przygotowanie do instalacji
Uwagi dotyczące połączeń i montażu
Podczas przygotowań do instalacji siłownika przepustnicy
należy uwzględnić następujące kwestie.
• Zainstaluj siłownik przepustnicy wewnątrz obudowy silnika.
• Większość silników wykorzystuje mechanizm przepustnicy do
sterowania dźwignią przepustnicy gaźnika. Wypełni
fabrycznie zainstalowany mechanizm przepustnicy na
dostarczony mechanizm przepustnicy, aby uniemożliwić
siłownikowi przepustnicy cofanie przepustnicy na drążku
sterowym (Uwagi dotyczące cofania się drążka sterowego,
strona 2).
• Zamocuj przewód przepustnicy do rozgałęziacza silnika
i podłącz go do dźwigni przepustnicy gaźnika na silniku za
pomocą dołączonego uchwytu i mechanizmu właściwego dla
danego typu silnika.
• Możesz umieścić skrzynkę siłownika przepustnicy
w dowolnym miejscu wewnątrz obudowy silnika po
zamocowaniu przewodu do rozgałęziacza i poprowadzeniu
innych przewodów. Możesz użyć dołączonych dużych
opasek zaciskowych do przymocowania skrzynki siłownika
przepustnicy wewnątrz obudowy, aby zabezpieczyć ją przed
przesuwaniem się podczas użytkowania.
• Przymocuj przewód RPM do zewnętrznej strony przewodu
świecy zapłonowej (Podłączanie przewodu RPM,
strona 6).
• Podłącz siłownik przepustnicy z elektronicznym modułem
sterującym (ECU) systemu autopilota za pomocą dołączonej
wiązki przewodów z wnętrza obudowy silnika (Podłączanie
siłownika przepustnicy do elektronicznego modułu
sterującego, strona 6).
Sierpień 2019
190-02451-94_0B
Uwagi dotyczące cofania się drążka sterowego
Większość silników wykorzystuje mechanizm przepustnicy do
sterowania dźwignią przepustnicy gaźnika. Mechanizm ten
otwiera i zamyka gaźnik w przypadku regulowania przepustnicy
na drążku sterowym. Ponieważ siłownik przepustnicy autopilota
steruje prędkością obrotową silnika od wewnątrz obudowy
silnika, należy wymienić fabrycznie zamontowany mechanizm
przepustnicy na dostarczony mechanizm przepustnicy.
Uniemożliwia to siłownikowi przepustnicy cofanie przepustnicy
na ramieniu drążka sterowego, ale jednocześnie pozwala na
użycie przepustnicy na ramieniu drążka sterowego, gdy do
sterowania silnikiem nie jest używany system autopilota.
Szczegółowe informacje pozwalające zlokalizować istniejący
mechanizm przepustnicy i wymienić go na dostarczony
mechanizm można znaleźć na schemacie połączeń dotyczącym
typu posiadanego silnika.
UWAGA: Ze względu na konstrukcję silnika nie można
wymienić mechanizmu przepustnicy w silnikach Honda.
W przypadku typowej pracy siłownik przepustnicy napędza
przepustnicę na ramieniu drążka sterowego w silnikach Honda
i należy wyregulować kołnierz cierny na przepustnicy, aby
umożliwić siłownikowi kontrolę prędkości obrotowej silnika
(Regulowanie tarcia przepustnicy, strona 5).
3 Obrócić przewód, tak aby przechodził przez szczelinę na
końcu mechanizmu gaźnika.
Yamaha Połączenia dla silników o mocy od 8
do 9,9 KM
Składanie mechanizmu gaźnika
Mechanizm gaźnika umożliwia otwieranie dźwigni przepustnicy
gaźnika w silniku za pomocą przewodu przepustnicy z siłownika.
1 Wyjmij ramię mechanizmu gaźnika z woreczka
z częściami dla posiadanego typu silnika.
2 Wyjmij uchwyt mechanizmu gaźnika
z woreczka
z częściami dla posiadanego typu silnika .
3 Za pomocą śruby i nakrętki z woreczka zawierającego
typowe części połącz uchwyt mechanizmu gaźnika
z ramieniem mechanizmu gaźnika na zwężającym się końcu
ramienia.
4 Dokręć nakrętkę, tak aby uchwyt był dobrze połączony
z ramieniem, ale wystarczająco luźny, aby ramię mogło się
swobodnie poruszać.
Podłączanie przewodu siłownika przepustnicy do
mechanizmu gaźnika
Mechanizm gaźnika jest zaprojektowany w taki sposób, aby
bezpiecznie przytrzymywał przewód siłownika przepustnicy. Ze
względu na zastosowaną konstrukcję przed zamocowaniem
części do silnika należy podłączyć przewód siłownika
przepustnicy do mechanizmu gaźnika.
1 W razie potrzeby złóż mechanizm gaźnika (Składanie
mechanizmu gaźnika, strona 2).
2 Umieść okrągły koniec przewodu siłownika przepustnicy
w otworze na końcu mechanizmu gaźnika.
2
Numer Część
Uwagi
Przewód
siłownika prze­
pustnicy (ze
skrzynki
siłownika prze­
pustnicy)
Podłącz przewód siłownika przepustnicy do
mechanizmu gaźnika
przed przymocowa­
niem go do uchwytu przewodu przepustnicy
(Podłączanie przewodu siłownika prze­
pustnicy do mechanizmu gaźnika, strona 2).
Uchwyt
przewodu prze­
pustnicy
Przymocuj przewód siłownika przepustnicy
do uchwytu przewodu przepustnicy za
pomocą dołączonych opasek zaciskowych
(Mocowanie przewodu siłownika przepust­
nicy do uchwytu w przypadku większości
typu silników, strona 6).
Miejsce
montażu rozga­
łęziacza
Odkręć śruby rozgałęziacza i użyj ich do
zamocowania uchwytu przewodu przepust­
nicy .
W celu prawidłowego zamocowania uchwytu
może być konieczne przesunięcie elastycz­
nego przewodu podłączonego do śruby.
Mechanizm
gaźnika
Przed zainstalowaniem mechanizmu
gaźnika należy go najpierw złożyć
(Składanie mechanizmu gaźnika, strona 2).
Dźwignia prze­ Odkręć śrubę dociskową na dźwigni prze­
pustnicy gaźnika pustnicy, aby zdjąć pręt mechanizmu prze­
silnika
pustnicy drążka sterowego
i zamontować
mechanizm gaźnika
oraz plastikowe
podkładki.
Pręt mecha­
nizmu przepust­
nicy drążka
sterowego
Nie wymienia się tego pręta podczas
montażu innych części mechanizmu, ale
trzeba go tymczasowo zdemontować, aby
móc zabezpieczyć połączenie mechanizmu
gaźnika z dźwignią przepustnicy .
PORADA: Można zaznaczyć miejsce na
pręcie, w którym łączy się on z dźwignią
przepustnicy, dzięki czemu łatwiej jest zaob­
serwować prawidłową pracę silnika na biegu
jałowym po ponownym podłączeniu.
Mechanizm
przepustnicy
drążka
sterowego
Wymień ten element mechanizmu na nową
część znajdującą się w woreczku z częś­
ciami. Zachowaj ten element mechanizmu
na wypadek konieczności przywrócenia
fabrycznej konfiguracji silnika w przyszłości.
Ustawianie elementów mechanizmu dla prawidłowego
działania na biegu jałowym
Po zainstalowaniu elementów siłownika przepustnicy na silniku
należy je wyregulować, aby silnik pracował prawidłowo na biegu
jałowym.
1 Poluzuj uchwyt siłownika przepustnicy na rozgałęziaczu
silnika do momentu, gdy siłownik przepustnicy nie będzie
otwierał dźwigni przepustnicy gaźnika.
W przewodzie siłownika przepustnicy powinien być
wyczuwalny luz.
2 Ustaw przepustnicę drążka sterowego na biegu jałowym,
uruchom silnik i wykonaj czynność:
• Jeśli silnik nie pracuje prawidłowo na biegu jałowym,
poluzuj śrubę dociskową dźwigni przepustnicy gaźnika
i wyreguluj mechanizm przepustnicy drążka sterowego, aż
silnik będzie pracował prawidłowo na biegu jałowym
i dokręć śrubę.
• Jeśli silnik pracuje prawidłowo na biegu jałowym, przejdź
do następnego kroku.
3 Za pomocą przepustnicy drążka sterowego zwiększ prędkość
obrotową silnika i wykonaj czynność:
• Jeśli silnik nie zwiększa prawidłowo prędkości i nie
powraca do pracy na biegu jałowym, ponownie wykonaj
poprzednią czynność, aby wyregulować mechanizm
przepustnicy drążka sterowego.
• Jeśli silnik prawidłowo zwiększa prędkość i prawidłowo
wraca do pracy na biegu jałowym, przejdź do następnego
kroku.
Wyreguluj
położenie uchwytu siłownika przepustnicy, aż
4
w lince nie będzie luzu, a silnik będzie pracował prawidłowo
na biegu jałowym.
5 Dokręć uchwyt siłownika przepustnicy na rozgałęziaczu
silnika, aby wyregulować napięcie przewodu.
W
razie potrzeby wyłącz silnik.
6
Yamaha Połączenia dla silników o mocy od
15 do 20 KM
Numer Część
Uwagi
Mechanizm
gaźnika
Przed zainstalowaniem mechanizmu
gaźnika należy go najpierw złożyć
(Składanie mechanizmu gaźnika, strona 2).
Dźwignia prze­
pustnicy gaźnika
silnika
Odkręć śrubę dociskową na dźwigni prze­
pustnicy, aby zdjąć pręt mechanizmu prze­
pustnicy drążka sterowego
i zamon­
tować mechanizm gaźnika .
Mechanizm prze­
pustnicy drążka
sterowego
z przesuwną
tuleją
Wymień fabryczny pręt mechanizmu prze­
pustnicy drążka sterowego na mechanizm
z przesuwną tuleją, która znajduje się
w woreczku z częściami (Składanie mecha­
nizmu przepustnicy z tuleją, strona 3).
Zachowaj ten pręt mechanizmu przepust­
nicy drążka sterowego na wypadek
konieczności przywrócenia fabrycznej konfi­
guracji silnika w przyszłości.
Składanie mechanizmu przepustnicy z tuleją
W przypadku niektórych silników należy wymienić istniejący
mechanizm przepustnicy na mechanizm z przesuwną tuleją, aby
zapobiec cofaniu się przepustnicy drążka sterowego.
1 W razie potrzeby otwórz woreczek z częściami zamiennymi
dla swojego modelu silnika i wyjmij części mechanizmu
z przesuwną tuleją.
2 Włóż mały wygięty pręt do krótkiego końca tulei .
Płaską część małego pręta można włożyć do tulei tylko
w jeden sposób.
Przymocuj
mały pręt przy użyciu śruby dociskowej .
3
4 Włóż okrągły koniec długiego pręta do drugiego końca
tulei.
Ustawianie elementów mechanizmu dla prawidłowego
działania na biegu jałowym
Numer Część
Przewód
siłownika prze­
pustnicy (ze
skrzynki
siłownika prze­
pustnicy)
Uwagi
Podłącz przewód siłownika przepustnicy do
mechanizmu gaźnika
przed przymoco­
waniem go do uchwytu przewodu przepust­
nicy (Podłączanie przewodu siłownika
przepustnicy do mechanizmu gaźnika,
strona 2).
Uchwyt przewodu Przymocuj przewód siłownika przepustnicy
przepustnicy
do uchwytu przewodu przepustnicy za
pomocą dołączonych opasek zaciskowych
(Mocowanie przewodu siłownika przepust­
nicy do uchwytu w przypadku większości
typu silników, strona 6).
Miejsce montażu Odkręć śruby rozgałęziacza i użyj ich do
rozgałęziacza
zamocowania uchwytu przewodu przepust­
nicy.
Po zainstalowaniu elementów siłownika przepustnicy na silniku
należy je wyregulować, aby silnik pracował prawidłowo na biegu
jałowym.
1 Poluzuj uchwyt siłownika przepustnicy na rozgałęziaczu
silnika do momentu, gdy siłownik przepustnicy nie będzie
otwierał dźwigni przepustnicy gaźnika.
W przewodzie siłownika przepustnicy powinien być
wyczuwalny luz.
2 Poluzuj śrubę dociskową na dźwigni przepustnicy gaźnika
i wsuń drążek do tulei aż do oporu.
3 Dokręć śrubę dociskową.
4 Ustaw przepustnicę drążka sterowego na biegu jałowym,
uruchom silnik i wykonaj czynność:
• Jeśli silnik nie pracuje prawidłowo na biegu jałowym,
poluzuj śrubę dociskową dźwigni przepustnicy gaźnika
i wyreguluj mechanizm przepustnicy drążka sterowego
w tulei, aż silnik będzie pracował prawidłowo na biegu
jałowym, a następnie dokręć śrubę.
• Jeśli silnik pracuje prawidłowo na biegu jałowym, przejdź
do następnego kroku.
3
5 Za pomocą przepustnicy drążka sterowego zwiększ prędkość
obrotową silnika i wykonaj czynność:
• Jeśli silnik nie zwiększa prawidłowo prędkości i nie
powraca do pracy na biegu jałowym, ponownie wykonaj
poprzednią czynność, aby wyregulować mechanizm
przepustnicy drążka sterowego w tulei.
• Jeśli silnik prawidłowo zwiększa prędkość i prawidłowo
wraca do pracy na biegu jałowym, przejdź do następnego
kroku.
6 Wyreguluj położenie uchwytu siłownika przepustnicy, aż
w lince nie będzie luzu, a silnik będzie pracował prawidłowo
na biegu jałowym.
7 Dokręć uchwyt siłownika przepustnicy na rozgałęziaczu
silnika, aby wyregulować napięcie przewodu.
8 W razie potrzeby wyłącz silnik.
Mercury Połączenia dla silników o mocy od 8
do 9,9 KM
2 Ustaw przepustnicę drążka sterowego na biegu jałowym,
3
4
5
6
Numer Część
Przewód
siłownika prze­
pustnicy (ze
skrzynki
siłownika prze­
pustnicy)
Uwagi
Podłącz przewód siłownika przepustnicy do
mechanizmu gaźnika
przed przymoco­
waniem go do uchwytu przewodu przepust­
nicy (Podłączanie przewodu siłownika
przepustnicy do mechanizmu gaźnika,
strona 2).
Uchwyt przewodu Przymocuj przewód siłownika przepustnicy
przepustnicy
do uchwytu przewodu przepustnicy za
pomocą dołączonych opasek zaciskowych
(Mocowanie przewodu siłownika przepust­
nicy do uchwytu w przypadku większości
typu silników, strona 6).
Miejsce montażu Odkręć śruby rozgałęziacza i użyj ich do
rozgałęziacza
zamocowania uchwytu przewodu przepust­
nicy .
Mechanizm
gaźnika
Przed zainstalowaniem mechanizmu
gaźnika należy go najpierw złożyć
(Składanie mechanizmu gaźnika, strona 2).
Dźwignia prze­
pustnicy gaźnika
silnika
Odkręć śrubę dociskową na dźwigni prze­
pustnicy, aby zdjąć pręt mechanizmu prze­
pustnicy drążka sterowego
i zamon­
tować mechanizm gaźnika
oraz plasti­
kowe podkładki.
Pręt mechanizmu Wymień ten pręt mechanizmu przepustnicy
przepustnicy
drążka sterowego na nowy pręt znajdujący
drążka sterowego się w woreczku z częściami. Zachowaj ten
pręt mechanizmu przepustnicy drążka
sterowego na wypadek konieczności przy­
wrócenia fabrycznej konfiguracji silnika
w przyszłości.
Ustawianie elementów mechanizmu dla prawidłowego
działania na biegu jałowym
Po zainstalowaniu elementów siłownika przepustnicy na silniku
należy je wyregulować, aby silnik pracował prawidłowo na biegu
jałowym.
1 Poluzuj uchwyt siłownika przepustnicy na rozgałęziaczu
silnika do momentu, gdy siłownik przepustnicy nie będzie
otwierał dźwigni przepustnicy gaźnika.
W przewodzie siłownika przepustnicy powinien być
wyczuwalny luz.
4
uruchom silnik i wykonaj czynność:
• Jeśli silnik nie pracuje prawidłowo na biegu jałowym,
poluzuj śrubę dociskową dźwigni przepustnicy gaźnika
i wyreguluj mechanizm przepustnicy drążka sterowego, aż
silnik będzie pracował prawidłowo na biegu jałowym
i dokręć śrubę.
• Jeśli silnik pracuje prawidłowo na biegu jałowym, przejdź
do następnego kroku.
Za pomocą przepustnicy drążka sterowego zwiększ prędkość
obrotową silnika i wykonaj czynność:
• Jeśli silnik nie zwiększa prawidłowo prędkości i nie
powraca do pracy na biegu jałowym, ponownie wykonaj
poprzednią czynność, aby wyregulować mechanizm
przepustnicy drążka sterowego.
• Jeśli silnik prawidłowo zwiększa prędkość i prawidłowo
wraca do pracy na biegu jałowym, przejdź do następnego
kroku.
Wyreguluj położenie uchwytu siłownika przepustnicy, aż
w lince nie będzie luzu, a silnik będzie pracował prawidłowo
na biegu jałowym.
Dokręć uchwyt siłownika przepustnicy na rozgałęziaczu
silnika, aby wyregulować napięcie przewodu.
W razie potrzeby wyłącz silnik.
Mercury Połączenia dla silników o mocy od
15 do 20 KM
Numer Część
Przewód
siłownika prze­
pustnicy (ze
skrzynki siłownika
przepustnicy)
Uwagi
Podłącz przewód siłownika przepustnicy do
mechanizmu gaźnika
przed przymoco­
waniem go do uchwytu przewodu przepust­
nicy (Podłączanie przewodu siłownika
przepustnicy do mechanizmu gaźnika,
strona 2).
Uchwyt przewodu Przymocuj przewód siłownika przepustnicy
przepustnicy
do uchwytu przewodu przepustnicy za
pomocą śrub na uchwycie (Mocowanie
przewodu siłownika przepustnicy do
uchwytu na silniki Mercury o mocy od 15 do
20 KM, strona 4).
Miejsce montażu
rozgałęziacza
Odkręć śruby rozgałęziacza i użyj ich do
zamocowania uchwytu przewodu przepust­
nicy .
Mechanizm
gaźnika
Przed zainstalowaniem mechanizmu
gaźnika należy go najpierw złożyć
(Składanie mechanizmu gaźnika, strona 2).
Dźwignia prze­
pustnicy gaźnika
silnika
Odłącz mechanizm przepustnicy drążka
sterowego
od dźwigni przepustnicy, aby
zainstalować mechanizm gaźnika .
Mechanizm prze­ Wymień fabryczny mechanizm przepust­
pustnicy drążka
nicy drążka sterowego na nową część,
sterowego
która znajduje się w woreczku z częściami
(Modyfikowanie mechanizmu przepustnicy
drążka sterowego, strona 5).
Mocowanie przewodu siłownika przepustnicy do
uchwytu na silniki Mercury o mocy od 15 do 20 KM
Przed przymocowaniem przewodu do uchwytu należy podłączyć
koniec przewodu siłownika przepustnicy do mechanizmu
gaźnika (Podłączanie przewodu siłownika przepustnicy do
mechanizmu gaźnika, strona 2).
UWAGA: Ten typ uchwytu jest wykorzystywany do mocowania
przewodu siłownika przepustnicy tylko w przypadku silników
Mercury o mocy od 15 do 20 KM. W przypadku instalowania
siłownika przepustnicy na silnikach innego typu należy
postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tego uchwytu
(Mocowanie przewodu siłownika przepustnicy do uchwytu
w przypadku większości typu silników, strona 6).
1 Ustaw górną część uchwytu nad wysuniętą częścią
przewodu siłownika przepustnicy .
3 Za pomocą przepustnicy drążka sterowego zwiększ prędkość
obrotową silnika i wykonaj czynność:
• Jeśli silnik nie zwiększa prawidłowo prędkości i nie
powraca do pracy na biegu jałowym, ponownie wykonaj
poprzednią czynność, aby wyregulować mechanizm
przepustnicy drążka sterowego.
• Jeśli silnik prawidłowo zwiększa prędkość i prawidłowo
wraca do pracy na biegu jałowym, przejdź do następnego
kroku.
4 Wyreguluj położenie przewodu siłownika przepustnicy
w uchwycie, aż w przewodzie nie będzie luzu, a silnik będzie
pracował prawidłowo.
5 Dokręć dwie śruby w celu zamocowania przewodu siłownika
przepustnicy do uchwytu i wyregulowania napięcia przewodu.
6 W razie potrzeby wyłącz silnik.
Honda Połączenia dla silników o mocy od 8
do 20 KM
2 Przymocuj przewód do uchwytu przy użyciu dostarczonych
śrub
.
Modyfikowanie mechanizmu przepustnicy drążka
sterowego
W przypadku silników Mercury o mocy od 15 do 20 KM należy
zmodyfikować mechanizm przepustnicy drążka sterowego, aby
uniemożliwić siłownikowi przepustnicy cofanie przepustnicy
drążka sterowego.
1 Odłącz mechanizm przepustnicy drążka sterowego od
silnika.
2 Zdejmij jeden koniec mechanizmu i nakrętkę przez
odkręcenie drążka .
Numer Część
Przewód
siłownika prze­
pustnicy (ze
skrzynki
siłownika prze­
pustnicy)
Uwagi
Podłącz przewód siłownika przepustnicy do
mechanizmu gaźnika
przed przymocowa­
niem go do uchwytu przewodu przepustnicy
(Podłączanie przewodu siłownika prze­
pustnicy do mechanizmu gaźnika, strona 2).
Uchwyt
Przymocuj przewód siłownika przepustnicy
przewodu prze­ do uchwytu przewodu przepustnicy za
pustnicy
pomocą dołączonych opasek zaciskowych
(Mocowanie przewodu siłownika przepust­
nicy do uchwytu w przypadku większości typu
silników, strona 6).
3 Przechowaj drążek i drugi koniec mechanizmu w razie
potrzeby przywrócenia w przyszłości silnika do stanu
fabrycznego.
4 Przykręć nakrętkę do nowego drążka z woreczka
z częściami.
5 Dokręć koniec mechanizmu do nowego drążka.
Ustawianie elementów mechanizmu dla prawidłowego
działania na biegu jałowym
1 Poluzuj dwie śruby mocujące przewód siłownika przepustnicy
do wspornika do momentu, gdy siłownik przepustnicy nie
będzie otwierał dźwigni przepustnicy gaźnika.
W przewodzie siłownika przepustnicy powinien być
wyczuwalny luz.
Ustaw
przepustnicę drążka sterowego na biegu jałowym,
2
uruchom silnik i wykonaj czynność:
• Jeśli silnik nie pracuje prawidłowo na biegu jałowym,
zdejmij mechanizm przepustnicy drążka sterowego
i dostosuj długość pręta, aż silnik będzie pracował
prawidłowo na biegu jałowym.
• Jeśli silnik pracuje prawidłowo na biegu jałowym, przejdź
do następnego kroku.
Miejsce
Poluzuj śrubę na rozgałęziaczu i wsuń
montażu rozga­ uchwyt przewodu przepustnicy na miejsce
łęziacza
.
Nie wyjmuj śruby z rozgałęziacza, ponieważ
trudno jest umieścić ją z powrotem.
Mechanizm
gaźnika
Przed zainstalowaniem mechanizmu gaźnika
należy go najpierw złożyć (Składanie mecha­
nizmu gaźnika, strona 2).
Ramię gaźnika jest tak skonstruowane, aby
można było je umieścić na gaźniku tylko
w jedną stronę.
W celu zamontowania uchwytu gaźnika usuń
podkładkę zabezpieczającą, a podczas
mocowania uchwytu nałóż na śrubę
szczeliwo do gwintów Loctite.
Regulowanie tarcia przepustnicy
Ponieważ siłownik przepustnicy cofa przepustnicę drążka
sterowego w silnikach Honda, należy wyregulować tarcie
przepustnicy na ramieniu drążka sterowego, aby siłownik mógł
działać prawidłowo.
1 Zlokalizuj kołnierz cierny na ramieniu drążka sterowego.
Kołnierz cierny dostosowuje napięcie na przepustnicy drążka
sterowego, a po całkowitym naprężeniu utrzymuje
przepustnicę w ustalonym położeniu.
5
2 Dostosuj kołnierz cierny, aby był całkowicie poluzowany.
Siłownik przepustnicy jest w stanie sterować prędkością
obrotową silnika tylko wtedy, gdy kołnierz cierny jest
całkowicie poluzowany.
Typowe procedury instalacji
Te procedury są takie same w przypadku wszystkich modeli
silników.
Mocowanie przewodu siłownika przepustnicy do
uchwytu w przypadku większości typu silników
Przed przymocowaniem przewodu do uchwytu należy podłączyć
koniec przewodu siłownika przepustnicy do mechanizmu
gaźnika (Podłączanie przewodu siłownika przepustnicy do
mechanizmu gaźnika, strona 2).
UWAGA: Ten typ uchwytu jest wykorzystywany do mocowania
przewodu siłownika przepustnicy w przypadku większości typów
silników. W przypadku instalowania siłownika przepustnicy na
silniku Mercury o mocy od 15 do 20 KM należy postępować
zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tego uchwytu (Mocowanie
przewodu siłownika przepustnicy do uchwytu na silniki Mercury
o mocy od 15 do 20 KM, strona 4).
1 Umieść grubszą część przewodu siłownika przepustnicy
w uchwycie pomiędzy wystającymi elementami .
NOTYFIKACJA
Poprowadzenie nieowiniętej części
przewodu RPM wzdłuż
przewodu świecy zapłonowej
może spowodować utratę
sygnału RPM i problemy z działaniem autopilota.
Podłączanie siłownika przepustnicy do elektronicz­
nego modułu sterującego
Po podłączeniu siłownika przepustnicy i mechanizmów
wewnątrz silnika należy podłączyć siłownik przepustnicy do
elektronicznego modułu sterującego autopilota.
1 Znajdź miejsce przeprowadzenia przewodów na silniku.
Jest to obszar, w którym przewody silnika są poprowadzone
ze środka silnika na zewnątrz. Na ogół znajduje się on
w pobliżu ramieniu drążka sterowego.
2 W razie potrzeby zrób w obudowie silnika otwór do
przeprowadzenia przewodu elektronicznego modułu
sterującego.
3 Poprowadź przewód elektronicznego modułu sterującego
z siłownika przepustnicy ze środka silnika na zewnątrz.
4 Poprowadź przewód elektronicznego modułu sterującego do
miejsca, w którym został zainstalowany elektroniczny moduł
sterujący autopilota, a następnie podłącz go do portu
THROTTLE.
5 W razie potrzeby zastosuj środek uszczelniający do
zastosowań morskich w otworze do przeprowadzenia
przewodów w obudowie, aby zabezpieczyć silnik przed
wodą.
Testowanie instalacji siłownika przepustnicy
2 Przymocuj przewód do uchwytu przy użyciu dostarczonych
opasek zaciskowych
.
Podłączanie przewodu RPM
NOTYFIKACJA
Nie wolno przecinać ani zdejmować izolacji z przewodu RPM
oraz przewodu świecy zapłonowej. Przecięcie lub zdjęcie izolacji
z któregokolwiek z przewodów może spowodować uszkodzenie
siłownika przepustnicy, silnika lub obu tych części.
Przewód RPM monitoruje obroty silnika i jest niezbędny do
poprawnego działania autopilota.
1 Poprowadź przewód RPM ze skrzynki siłownika przepustnicy
do przewodu świecy zapłonowej w silniku.
2 Przymocuj owiniętą końcówkę przewodu RPM do
zewnętrznej strony przewodu świecy zapłonowej przy użyciu
dołączonych opasek zaciskowych.
3 Przymocuj przewód RPM w taki sposób, aby owinięta
końcówka przewodu była jedyną częścią przewodu RPM,
która ma kontakt z przewodem świecy zapłonowej.
6
Przed wykonaniem testu instalacji należy zainstalować
wszystkie elementy autopilota i wszystkie elementy mechanizmu
siłownika przepustnicy oraz podłączyć siłownik przepustnicy do
elektronicznego modułu sterującego.
1 Włącz silnik.
2 Włącz system autopilota.
3 Uruchom autopilota.
4 Na pilocie naciśnij , aby zwiększyć prędkość za pomocą
siłownika przepustnicy.
Siłownik przepustnicy powinien otworzyć przepustnicę,
zwiększając prędkość do maksymalnej.
5 Na pilocie naciśnij , aby zmniejszyć prędkość za pomocą
siłownika przepustnicy.
Siłownik przepustnicy powinien przywrócić pracę silnika na
biegu jałowym.
6 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli siłownik przepustnicy nie porusza przepustnicy
z pełnej prędkości do biegu jałowego, wyreguluj uchwyt
przewodu przepustnicy i powtórz ten test.
• Jeśli siłownik przepustnicy prawidłowo steruje
przepustnicą, wyłącz silnik i system autopilota.
Dane techniczne
Wymiary (dł. × szer. × wys.) 151 × 60 × 23 mm (6 × 2,35 × 0,9 cala)
Waga
181 g (6,4 uncji)
Zakres temperatur
Od 0°C do 70°C (od 32°F do 158°F)
Materiał
Nylon wzmacniany włóknem szklanym
i aluminium
Klasa wodoszczelności*
Obudowa siłownika przepustnicy: IEC
60529 IPX7*
Długość przewodu elektro­
nicznego modułu sterują­
cego
3 m (9 stóp)
Napięcie wejściowe
Od 12 V do 24 V DC
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Reactor™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tego znaku
towarowego bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Honda jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Honda Motor Co., Ltd. i jej
podmiotów zależnych i stowarzyszonych. Loctite jest znakiem towarowym firmy Henkel
Corporation w USA i w innych krajach. Mercury jest znakiem towarowym firmy
Brunswick Corporation. NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są znakami
towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. Yamaha jest znakiem
towarowym firmy Yamaha Motor Corporation.
®
®
®
®
®
®
7
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising