Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Przewodnik konfiguracyjny

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Przewodnik konfiguracyjny
REACTOR™ 40 KICKER
PRZEWODNIK
KONFIGURACYJNY
URZĄDZENIA
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Jeśli silnik jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, należy
wiedzieć, jak go obsługiwać w sytuacjach awaryjnych. Jeśli
silnik nie jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, przed
zainstalowaniem systemu autopilota należy zainstalować takie
urządzenie.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
PRZESTROGA
Należy uważać na nagrzewający się radiator, silnik i elementy
solenoidu.
Należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko zakleszczenia
lub przytrzaśnięcia przez ruchome części.
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Konfiguracja autopilota
System autopilota należy skonfigurować i dostosować do
dynamiki łodzi. Kreator nadbrzeżny i Kreator próby morskiej
służą do konfiguracji autopilota. Kreatory mają na celu
poprowadzenie użytkownika przez procedurę konfiguracyjną.
Jeśli do opakowania autopilota nie dołączono kontroli steru,
należy skonfigurować system autopilota za pomocą zgodnego
plotera nawigacyjnego podłączonego do tej samej sieci NMEA
2000 co komputer kursowy autopilota. Instrukcje dotyczące
konfiguracji za pomocą kontroli steru lub plotera nawigacyjnego
zostały dołączone.
®
Kreator nadbrzeżny
NOTYFIKACJA
Aby skorzystać z Kreator nadbrzeżny w czasie, gdy łódź nie
znajduje się na wodzie, należy upewnić się , że dostępna jest
wolna przestrzeń umożliwiająca ruch steru, co pozwoli uniknąć
uszkodzenia steru i innych obiektów.
Z Kreator nadbrzeżny można skorzystać zarówno, gdy łódź
znajduje się na wodzie, jak i na lądzie.
Jeśli łódź znajduje się na wodzie, należy upewnić się, że na
czas korzystania z kreatora łódź będzie unieruchomiona.
Korzystanie z Kreator nadbrzeżny
1 Włącz autopilota.
Przy pierwszym włączeniu autopilota zostanie wyświetlony
monit o przeprowadzenie krótkiej procedury konfiguracyjnej.
Jeśli
Kreator nadbrzeżny nie uruchomi się automatycznie po
2
zakończeniu procedury konfiguracyjnej, wybierz opcję:
• Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfig. autopilota przez sprzed. > Kreatory > Kreator
nadbrzeżny.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Kreatory > Kreator nadbrzeżny.
3 Wybierz opcję Wyporność kadłuba.
4 Podaj maksymalną prędkość silnika zaburtowego.
Maksymalna prędkość powinna być maksymalną prędkością
łodzi przy wykorzystaniu wyłącznie silnika zaburtowego.
5 Wpisz wartość 6000 jako maksymalną liczbę obrotów na
minutę dla silnika zaburtowego.
6 Przeprowadź test kierunku sterowania (Test kierunku
sterowania, strona 1).
7 W razie potrzeby wybierz źródło prędkości (Wybór źródła
prędkości, strona 1).
8 W razie potrzeby sprawdź tachometr (Sprawdzanie
tachometru, strona 2).
9 Sprawdź wyniki pracy Kreator nadbrzeżny (Przeglądanie
wyników działania Kreator nadbrzeżny, strona 2).
Po skorzystaniu z Kreator nadbrzeżny trzeba w ustawieniach
wyłączyć zawór Shadow Drive™. Ten system autopilota nie jest
zgodny z zaworem Shadow Drive i do momentu jego wyłączenia
wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Test kierunku sterowania
1 Przy staniu w miejscu lub poruszaniu się z małą prędkością,
wybierz przycisk i .
W przypadku użycia przycisku silnik musi skierować łódź
w lewo. W przypadku użycia przycisku silnik musi
skierować łódź w prawo.
2 Wybierz Kontynuuj.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódź skręca we właściwą
stronę, wybierz Tak na kontroli steru.
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódź skręca we właściwą
stronę, wybierz Dalej na ploterze nawigacyjnym.
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódź skręca w przeciwną
stronę, wybierz Nie na kontroli steru i powtórz kroki 1–3.
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódź skręca w przeciwną
stronę, wybierz Zmień kierunek na ploterze
nawigacyjnym i powtórz kroki 1–3.
Wybór źródła prędkości
Wybierz opcję:
• Jeśli przewód świecy zapłonowej na siłowniku
przepustnicy podłączono do przewodu świecy zapłonowej
na silniku, wybierz Tachom.- NMEA2000/sieci prod..
• Jeśli nie podłączono przewodu świecy zapłonowej do
siłownika przepustnicy, wybierz GPS jako źródło
prędkości.
UWAGA: Garmin zaleca korzystanie z zewnętrznej
anteny GPS, zamontowanej w miejscu z nieprzesłoniętym
widokiem nieba, aby antena zapewniała stałe i dokładne
informacje o prędkości GPS.
®
Marzec 2019
190-02451-90_0A
• Jeśli nie podłączono przewodu świecy zapłonowej do
siłownika przepustnicy lub nie masz urządzenia GPS jako
źródła prędkości, wybierz Brak.
UWAGA: Jeśli autopilot nie działa prawidłowo po
wybraniu opcji Brak jako źródła prędkości, firma Garmin
zaleca podłączenie przewodu świecy zapłonowej do
siłownika przepustnicy lub użycie zewnętrznej anteny
GPS jako źródła prędkości.
Sprawdzanie tachometru
Procedura nie jest dostępna w przypadku wyboru źródła
prędkości GPS lub Brak.
Wybierz Kontynuuj.
Ze względu na konstrukcję silnika zaburtowego nie ma
potrzeby sprawdzania tachometru do użycia z systemem
autopilota, dlatego na tym ekranie nie są wyświetlane żadne
informacje.
Przeglądanie wyników działania Kreator nadbrzeżny
Wyświetlane są wartości wybrane podczas działania Kreator
nadbrzeżny.
1 Zapoznaj się z wynikami działania Kreator nadbrzeżny
2 Wybierz dowolną nieprawidłową wartość.
3 Popraw wartość.
4 Powtórz kroki 2 i 3 dla wszystkich nieprawidłowych wartości.
5 Po przejrzeniu wartości wybierz opcję Gotowe.
Wyłączanie zaworu systemu Shadow Drive
Po skorzystaniu z Kreator nadbrzeżny trzeba w ustawieniach
wyłączyć zawór Shadow Drive. Ten system autopilota nie jest
zgodny z zaworem Shadow Drive i do momentu jego wyłączenia
wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Wybierz opcję:
• Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez użytk.
> Shadow Drive.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Shadow Drive.
W polu stanu Shadow Drive wyświetlana jest wartość
Wyłącz..
Kreator próby morskiej
Kreator próby morskiej umożliwia konfigurację podstawowych
czujników autopilota. Przeprowadzenie konfiguracji
w warunkach odpowiednich dla typu posiadanej łodzi jest
bardzo ważne.
Ważne uwagi dotyczące Kreator próby morskiej
Kreator próby morskiej należy uruchomić na spokojnej wodzie.
Ponieważ postrzeganie spokojnej wody jest zależne od rozmiaru
i kształtu łodzi, przed rozpoczęciem korzystania z Kreator próby
morskiej łódź musi znajdować się w odpowiedniej lokalizacji.
• Łódź stojąca w miejscu lub poruszająca się powoli nie może
się kołysać.
• Łódź nie może być wystawiona na działanie silnego wiatru.
Podczas korzystania z Kreator próby morskiej należy wziąć pod
uwagę następujące kwestie.
• Obciążenie łodzi musi być zrównoważone. Podczas
wykonywania każdego z kroków w ramach Kreator próby
morskiej nie należy poruszać się po łodzi.
Korzystanie z Kreatora próby morskiej
1 Wypłyń łodzią na otwartą, spokojną wodę.
2 Wybierz opcję:
2
3
4
5
6
• Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfig. autopilota przez sprzed. > Kreatory > Kreator
próby morskiej.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Kreatory > Kreator próby morskiej > Początek.
W razie potrzeby podaj maksymalną prędkość łodzi
napędzanej wyłącznie silnikiem zaburtowym.
Skalibruj kompas (Kalibracja kompasu, strona 2).
Przeprowadź procedurę Autom. dostos. (Korzystanie
z procedury Autom. dostos., strona 2).
Ustaw północ (Ustawianie północy, strona 3) lub
precyzyjnie wyreguluj kierunek (Ustawianie szczegółowego
dostosowywania kierunku, strona 3).
Kalibracja kompasu
1 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz
kolejno Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez
sprzed. > Konfiguracja kompasu > Kalibruj kompas >
Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na ploterze nawigacyjnym, wybierz kolejno
Ustawienia > Moja łódź > Konfiguracja instalacji
autopilota > Konfiguracja kompasu > Kal. kompasu >
Początek.
2 Postępuj zgodnie z wytycznymi do czasu zakończenia
kalibracji, zwracając uwagę na to, aby zachować stabilność
łodzi.
W trakcie kalibracji łódź nie powinna się przechylać. Upewnij
się, że jedna strona statku nie jest obciążona bardziej niż
druga.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli kalibracja powiodła się w przypadku kontroli steru,
wybierz opcję Gotowe.
• Jeśli kalibracja powiodła się, wybierz opcję OK.
• Jeśli kalibracja nie powiodła się, wybierz Ponów i powtórz
kroki 1–3.
Po zakończeniu procesu kalibracji zostanie wyświetlona wartość
jakości środowiska magnetycznego. Wartość 100 wskazuje, że
komputer kursowy zainstalowano w idealnym środowisku
magnetycznym i skalibrowano prawidłowo. Jeśli ta wartość jest
niska, może być konieczne przeniesienie komputera kursowego
w inne miejsce i ponowne skalibrowanie kompasu.
Korzystanie z procedury Autom. dostos.
Przeprowadzenie tej procedury wymaga dużej przestrzeni na
otwartej wodzie.
1 Włącz silnik zaburtowy i bieg do przodu oraz płyń
z umiarkowaną prędkością.
2 Ręcznie steruj łodzią i płyń co najmniej 100–200 m (100–
200 jardów) po otwartej wodzie.
3 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz
kolejno Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez
sprzed. > Dostosowyw. autopilota > Automatyczne
dostosowywanie > Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na ploterze nawigacyjnym, wybierz kolejno
Ustawienia > Moja łódź > Konfiguracja instalacji
autopilota > Dostosowyw. autopilota > Autom. dostos.
> Początek.
Podczas procedury Autom. dostos. łódź wykonuje różne
zygzakowate ruchy.
4 Po jej zakończeniu postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlonymi na ekranie.
5 Jeśli procedura Autom. dostos. zakończy się
niepowodzeniem, wybierz opcję:
• Jeśli procedura Autom. dostos. zakończy się
niepowodzeniem i nie została osiągnięta maksymalna
prędkość rejsowa, zwiększ prędkość, wybierz Włącz
norm. regulację autom. na kontroli steru lub Ur. stand.
regul. autom. na ploterze nawigacyjnym i powtarzaj kroki
1–3 do czasu pomyślnego zakończenia procesu Autom.
dostos..
• Jeśli procedura Autom. dostos. zakończy się
niepowodzeniem oraz jeśli została osiągnięta maksymalna
prędkość rejsowa, zmniejsz prędkość do wartości
z początkowego etapu procesu Autom. dostos..
Następnie wybierz Altern. autom. dostosowyw., aby
rozpocząć alternatywną procedurę automatycznej
regulacji.
• Jeśli procedura Autom. dostos. natychmiast zakończy się
niepowodzeniem i łódź porusza się po okręgu zamiast
wykonywać ruchy zygzakowate, wybierz Odwróć kier.
sterowania i ponów > Włącz norm. regulację autom. na
kontroli steru lub Zmień kierunek > Ur. stand. regul.
autom. na ploterze nawigacyjnym i powtarzaj kroki 1–3 do
czasu pomyślnego zakończenia procesu Autom. dostos..
Po zakończeniu procedury Autom. dostos. zostaną wyświetlone
wartości czułości. Mogą one posłużyć do oszacowania
dokładności procedury Autom. dostos..
Wartości Autom. dostos. czułości
Po zakończeniu Autom. dostos. możesz zapoznać się
z wartościami czułości wyświetlanymi na kontroli steru. Możesz
zapisać je na wypadek przeprowadzenia automatycznej
regulacji ponownie w przyszłości lub w celu ręcznego regulacji
czułości (niezalecane) (Dostosowywanie ustawień czułości
autopilota, strona 4).
Wzmocnienie: Umożliwia ustawienie precyzji, z jaką autopilot
utrzymuje kierunek oraz agresywności wykonywania skrętów.
Czuł. kontrow.: Umożliwia ustawienie agresywności autopilota
w kompensowaniu kursu po wykonaniu skrętu.
Ustawianie północy
Przeprowadzenie tej procedury wymaga dużej przestrzeni na
otwartej wodzie.
Ta procedura jest dostępna, jeśli autopilot został podłączony do
opcjonalnego urządzenia GPS, które odebrało informację
o pozycji GPS. Podczas przeprowadzania tej procedury
autopilot dopasowuje kierunek kompasu do informacji
dotyczących kursu nad dnem (Course over Ground (COG))
uzyskanych z urządzenia GPS.
Jeśli do systemu nie zostało podłączone urządzenie GPS,
zostanie wyświetlony monit o doprecyzowanie regulacji kierunku
(Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku,
strona 3).
1 Płyń łodzią w linii prostej z prędkością przelotową, z wiatrem,
w tym samym kierunku co prąd.
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz
kolejno Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez
sprzed. > Konfiguracja kompasu > Ustaw północ >
Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na ploterze nawigacyjnym, wybierz kolejno
Ustawienia > Moja łódź > Konfiguracja instalacji
autopilota > Konfiguracja kompasu > Ustaw północ >
Początek.
3 Kontynuuj poruszanie się łodzią w prostej linii z prędkością
rejsową, z wiatrem, w tym samym kierunku co prąd,
i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli kalibracja powiodła się, wybierz opcję Gotowe.
• W przeciwnym wypadku powtórz kroki 1–3.
Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku
Ta procedura jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy
opcjonalne urządzenie GPS nie zostało podłączone do
autopilota. Jeśli autopilot jest podłączony do urządzenia GPS,
które odebrało informacje o pozycji GPS, wyświetlony zostanie
monit o ustawienie północy (Ustawianie północy, strona 3).
1 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, przejdź do kroku 3.
• Przeprowadzając tę kalibrację poza Kreator próby
morskiej na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz
kolejno Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez
sprzed. > Konfiguracja kompasu > Precyzyjna
regulacja kierunku.
• Przeprowadzając tę kalibrację poza Kreator próby
morskiej na ploterze nawigacyjnym, wybierz kolejno
Ustawienia > Moja łódź > Konfiguracja instalacji
autopilota > Konfiguracja kompasu > Precyz. regul.
kierunku > Początek.
2 Dostosuj ustawienie precyzyjnej regulacji kierunku do
momentu, aż wskaże prawidłowy kierunek zgodny
z wiarygodnym wskaźnikiem kierunku, takim jak kompas
statku lub przenośny kompas.
3 Wybierz Wróć.
Testowanie i dostosowywanie konfiguracji
NOTYFIKACJA
Przetestuj autopilota przy małej prędkości. Po przeprowadzeniu
testu i regulacji autopilota przy małej prędkości należy
przetestować go przy większej prędkości w celu
przeprowadzenia symulacji normalnych warunków działania.
1 Płyń łodzią w jednym kierunku z włączonym systemem
autopilota (w trybie utrzymywania kierunku).
Łódź może nieznacznie zmieniać kurs, nie powinny to być
jednak duże różnice w stosunku do ustawionego kursu.
2 Obróć łódź w jednym kierunku korzystając z autopilota
i obserwuj zachowanie łodzi.
Łódź powinna skręcić płynnie — nie za szybko, ale i nie za
wolno.
Pokonując zakręt wybrany z użyciem autopilota, łódź
powinna wpłynąć na ustawiony kurs i pozostać na nim;
odchyły i różnice w kierunku powinny być nieznaczne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli łódź skręca zbyt szybko lub zbyt wolno, dostosuj
ogranicznik przyspieszenia autopilota (Dostosowywanie
ustawień ogranicznika przyspieszenia, strona 4).
• Jeśli w trybie utrzymywania kierunku występują duże
wahania lub jeśli łódź nie koryguje kierunku podczas
zakręcania, dostosuj czułość autopilota (Dostosowywanie
ustawień czułości autopilota, strona 4).
3
• Jeśli łódź skręca płynnie, kierunek jest utrzymywany
z lekkimi wahnięciami lub w ogóle bez wahnięć, a łódź
prawidłowo ustawia kierunek, to konfiguracja jest
prawidłowa. Nie jest konieczne wprowadzanie dalszych
zmian.
Dostosowywanie ustawień ogranicznika przyspieszenia
1 Na kontroli steru włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy na kontroli steru, strona 4).
2 Wybierz opcję:
• Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez
sprzed. > Dostosowyw. autopilota > Ogranicznik
przyspieszenia.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Dostosowyw. autopilota > Ogran. przysp..
Wybierz
opcję:
3
• Zwiększ wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt
szybko.
• Zmniejsz wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt
wolno.
Dostosowując ogranicznik przyspieszenia ręcznie, należy
dokonywać nieznacznych zmian. Przetestuj zmianę przed
dokonaniem kolejnych korekt.
4 Przetestuj konfigurację autopilota.
5 Powtarzaj kroki 2–4 do czasu, aż autopilot będzie działał
prawidłowo.
Dostosowywanie ustawień czułości autopilota
Ustawienia czułości autopilota są dostosowywane podczas
procedury Autom. dostos.. Nie zaleca się dostosowywania tych
wartości, dlatego przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian
należy zarejestrować wartości ustawione podczas procedury
Autom. dostos..
1 Na kontroli steru włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy na kontroli steru, strona 4).
2 Wybierz opcję:
• Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez
sprzed. > Dostosowyw. autopilota > Wartości czułości
steru.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Dostosowyw. autopilota > Wartości czuł. steru
3 Wybierz odpowiednią opcję w zależności od rodzaju łodzi:
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem ślizgowym ze
źródłem prędkości ustawionym na Tachom.- NMEA2000/
sieci prod., Tachometr lub GPS wybierz Mała pręd. lub
Duża pręd. i określ, w jakim stopniu ster ma trzymać
kierunek i jak ciasne mają być zakręty wykonywane przy
małych i dużych prędkościach.
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt wysoka, autopilot
może wykazywać nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek przy najmniejszych
odchyleniach. Autopilot, który wykazuje nadmierną
aktywność, powoduje szybsze rozładowywanie
akumulatora.
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem dostosowanym
do ślizgania się po wodzie ze źródłem prędkości
ustawionym na Tachom.- NMEA2000/sieci prod.,
Tachometr lub GPS wybierz Kontrow. przy m.pręd. lub
Kontrow. przy d.pręd. i określ, w jakim stopniu ster ma
korygować błędny kurs.
Jeśli wybrana zostanie zbyt niska wartość, działanie
autopilota może ponownie spowodować zbyt szeroki skręt
przy próbie zrównoważenia oryginalnego skrętu.
4
4 Przetestuj konfigurację autopilota i powtarzaj kroki 2–3 do
czasu, gdy autopilot będzie działał właściwie.
Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne
Istnieje możliwość przeprowadzenia kalibracji kompasu,
skorzystania z procedury automatycznego dostosowywania oraz
ustawienia północy na autopilocie bez uruchamiania kreatorów.
Każde z ustawień można także osobno dostosować ręcznie
w celu wprowadzenia niewielkich poprawek bez konieczności
przeprowadzania procesu konfiguracji lub kalibracji.
Włączanie trybu konfiguracyjnego sprzedawcy na
kontroli steru
W normalnych warunkach zaawansowane opcje konfiguracyjne
nie są dostępne z poziomu kontroli steru. Aby korzystać
z zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych autopilota należy
włączyć Tryb sprzedawcy.
Włączenie funkcji Tryb sprzedawcy w celu korzystania z opcji
konfiguracji nie jest konieczne w przypadku plotera
nawigacyjnego.
1 Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno Menu
> Konfiguracja > System > Informacje systemowe.
2 Przytrzymaj środkowy klawisz przez 5 sekund.
Zostanie wyświetlona opcja Tryb sprzedawcy.
Wybierz
kolejno opcje Wróć > Wróć.
3
Jeśli na ekranie konfiguracyjnym dostępna jest opcja Konfig.
autopilota przez sprzed., oznacza to, że procedura została
przeprowadzona pomyślnie.
Ręczne uruchamianie procesów konfiguracji
zaawansowanej
1 Na kontroli steru włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy na kontroli steru, strona 4).
2 Wybierz opcję:
• Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez
sprzed..
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Dostosowyw. autopilota.
3 Wybierz zautomatyzowany proces:
• Aby uruchomić procedury służące do kalibracji kompasu,
wybierz kolejno Konfiguracja kompasu > Kal. kompasu
(Kalibracja kompasu, strona 2).
• Aby uruchomić procedury służące do automatycznej
regulacji autopilota, wybierz kolejno Dostosowyw.
autopilota > Autom. dostos. (Korzystanie z procedury
Autom. dostos., strona 2).
• Aby uruchomić procedury służące do zdefiniowania
kierunku północnego, wybierz kolejno Konfiguracja
kompasu > Ustaw północ (Ustawianie północy,
strona 3).
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ręczne definiowanie poszczególnych ustawień
konfiguracji
W celu dostosowania niektórych ustawień konfiguracyjnych
może okazać się konieczna zmiana innych ustawień. Przed
zmianą jakichkolwiek ustawień przejrzyj sekcję dotyczącą
szczegółowych ustawień konfiguracyjnych Szczegółowe
ustawienia konfiguracyjne, strona 5.
1 Na kontroli steru włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy na kontroli steru, strona 4).
2 Wybierz opcję:
• Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez
sprzed..
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota.
3 Wybierz kategorię ustawień.
4 Wybierz ustawienie do konfiguracji.
Opis każdego z ustawień jest dostępny w tym podręczniku
(Szczegółowe ustawienia konfiguracyjne, strona 5).
5 Skonfiguruj wartość ustawienia.
Wykryto kilka źródeł danych z czujników
Systemu autopilota może mieć dostęp do kilku źródeł danych
z czujników. W takim przypadku można wybrać preferowane
źródło danych.
Na przykład, ponieważ prędkość GPS z zewnętrznej anteny jest
pewniejsza i dokładniejsza niż ta z wbudowanego odbiornika
sygnałów GPS wewnątrz plotera nawigacyjnego, zaleca się
wybranie zewnętrznej anteny GPS jako preferowanego źródła
danych GPS. Ponadto, ze względu na to, że znalezienie idealnej
lokalizacji do zamontowania modułu CCU autopilota może być
trudne, można opcjonalnie wybrać zewnętrzny kompas NMEA
2000 GPS lub inny czujnik kursu jako preferowane źródło
danych kursu.
Wybór preferowanego źródła danych z czujników
1 Wybierz opcję:
• Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Preferowane źródła.
• W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Komunikacja > Preferowane źródła.
UWAGA: Niektóre elementy menu Preferowane źródła są
wyświetlane tylko wtedy, gdy system ma dostęp do kilku
czujników dostarczających danych tego samego rodzaju.
2 Wybierz kategorię danych.
3 Wybierz źródło.
Szczegółowe ustawienia konfiguracyjne
Choć wszelkie ustawienia konfiguracyjne uzupełnia się zwykle
automatycznie z użyciem kreatorów, istnieje możliwość
ręcznego dostosowania wszelkich ustawień w celu
szczegółowego ustawienia autopilota.
UWAGA: W zależności od konfiguracji autopilota niektóre
ustawienia mogą być niedostępne.
UWAGA: Po każdej zmianie ustawienia Źródło pręd. należy
przejrzeć odpowiednio ustawienia Dolny limit RPM, Górny limit
RPM lub Maks. pręd., a także ponownie przeprowadzić
procedurę automatycznej regulacji (Korzystanie z procedury
Autom. dostos., strona 2).
Ustawienia dostosowywania autopilota
Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfig. autopilota przez sprzed. > Dostosowyw. autopilota.
Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia > Moja
łódź > Konfiguracja instalacji autopilota > Dostosowyw.
autopilota.
Ogranicznik przyspieszenia: Umożliwia ograniczenie
prędkości zakrętów kontrolowanych przez autopilota.
Wartość procentową można zwiększyć, aby ograniczyć
prędkość wykonywania zakrętów, lub zmniejszyć, aby
zwiększyć prędkość wykonywania zakrętów.
Ustawienia źródła prędkości
Sprawdź tachometr: Z założenia to ustawienie nie pokazuje
odczytów liczby obrotów na minutę z silnika zaburtowego.
Nie ma potrzeby przeglądania tych danych.
Dolny limit RPM: Funkcja umożliwia dostosowanie najniższego
poziomu obrotów silnika łodzi. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru lub ploterze nawigacyjnym, można
ją dostosować.
Górny limit RPM: To ustawienie powinno wynosić 6000 obr./
min.
Maks. pręd.: Funkcja umożliwia podanie maksymalnej
prędkości łodzi w przypadku wykorzystania wyłącznie silnika
zaburtowego.
Ustawienia czułości steru
UWAGA: Jeśli ustawione wartości będą zbyt wysokie lub zbyt
niskie, może wystąpić nadczynność autopilota, który będzie
nieustannie próbował dostosowywać kierunek przy
najmniejszych odchyleniach. Autopilot, który działa zbyt
aktywnie, zwiększa zużycie pompy i powoduje szybsze
rozładowywanie akumulatora.
Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfig. autopilota przez sprzed. > Wartości czułości steru.
Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia > Moja
łódź > Konfiguracja instalacji autopilota > Wartości czuł.
steru.
Wzmocnienie: Umożliwia określenie, w jakim stopniu ster
utrzymuje kierunek i na ile ciasne są wykonywane zakręty.
Czuł. kontrow.: Umożliwia określenie, w jakim stopniu ster
dokonuje korekty zbyt szerokich zakrętów. Jeśli wybrana
zostanie zbyt niska wartość, działanie autopilota może
spowodować zbyt szeroki zakręt przy próbie wyrównania
oryginalnego skrętu.
Ustawienia układu sterowania
Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfig. autopilota przez sprzed. > Konfiguracja układu
sterowania.
Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia > Moja
łódź > Konfiguracja instalacji autopilota > Konfig. ukł.
sterowania.
Sprawdź kier. sterow. lub Kier. sterow.: Umożliwia ustawienie
kierunku, w którym należy przesunąć ster w celu wykonania
łodzią skrętu na lewą i prawą burtę. Istnieje możliwość
przetestowania ustawienia. W razie potrzeby można także
odwrócić kierunek sterowania.
Komp. mechanizmu lub Komp. mechan.: Zacieśnia lub luzuje
układ sterowania. Im wyższa ustawiona wartość kompensacji
mechanizmu, tym wyższa kompensacja luźnego układu
sterowania przez autopilota.
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Reactor™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tego znaku
towarowego bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Honda jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Honda Motor Co., Ltd. i jej
podmiotów zależnych i stowarzyszonych. Loctite jest znakiem towarowym firmy Henkel
Corporation w USA i w innych krajach. Mercury jest znakiem towarowym firmy
Brunswick Corporation. NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są znakami
towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. Yamaha jest znakiem
towarowym firmy Yamaha Motor Corporation.
®
®
®
®
®
®
Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfig. autopilota przez sprzed. > Konfig. źródła prędkości.
Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia > Moja
łódź > Konfiguracja instalacji autopilota > Konfig. źródła
pręd..
Źródło pręd.: Umożliwia wybór źródła prędkości.
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising