Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Gassregulator Installeringsinstruksjoner

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Gassregulator Installeringsinstruksjoner
Nummer Del
REACTOR GASSREGULATOR
FOR 40 KICKER
INSTALLERINGSINSTRUKSJO
NER
™
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Hvis motoren har en dødmannsknapp, bør du vite hvordan du
bruker den i nødstilfeller. Hvis motoren ikke har en
dødmannsknapp, må du installere en før du installerer
autopilotsystemet.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
FORSIKTIG
Vær oppmerksom på varme overflater på kjøleelement-, motorog elektromagnetkomponenter når den er i bruk.
Vær oppmerksom på faren for å trykke eller klemme deler som
er i bevegelse, når den er i bruk.
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
Skiftenøkler
Stjerneskrutrekker
Maritim tetningsmasse
Loctite gjengelås (for montering av Honda motor)
®
®
Identifikasjon av deler
Gassregulatoren er komponenten i Reactor 40 Kickerautopilotsystemet som styrer motorens turtall.
Du må montere gassregulatoren inne i motorhuset og koble den
til gasspaken på forgasseren ved hjelp av koblingsdelene som
følger med i denne pakken. Ulike motortyper trenger forskjellige
koblingsdeler, og delene er delt inn i separate poser. Disse
instruksjonene refererer til etikettene på posene ved drøfting av
hvilke deler som er nødvendige for ulike motortyper.
Gassregulator
Merknader
Gasskabel
Kobles til forgasserkoblingen for å åpne
forgasseren og styre motorens turtall.
Se avsnittet for motortypen du har, for å få
mer informasjon om hvordan du kobler
denne kabelen til forgasserkoblingen.
Turtallskabel
Kobles til tennpluggen for å måle motorturtallet (Koble til turtallskabelen, side 5).
Kabel for elek- Kobler gassregulatoren til den elektroniske
tronisk
styringsenheten for autopilotsystemet (Koble
styringsenhet gassregulatoren til den elektroniske styringsenheten, side 6).
Deleposer
Du bør se i denne tabellen for å finne ut hvilke deler som gjelder
for motortypen du har.
Fellesdeler. Disse delene brukes ved montering av regulatoren på
alle motortyper.
Deler for Yamaha motorer med 8–9,9 hk.
®
Deler for Yamaha motorer med 15–20 hk.
Deler for Mercury motorer med 8–9,9 hk.
®
Deler for Mercury EFI-motorer med 15–20 hk.
Deler for Honda motorer med 8–20 hk.
Klargjøre for montering
Hensyn ved montering og tilkobling
Vær oppmerksom på følgende ved klargjøring for montering av
gassregulatoren:
• Du må montere gassregulatoren inne i motorhuset.
• De fleste motorer bruker en gasskobling til å styre gasspaken
på forgasseren. Du bør skifte ut den fabrikkmonterte
gasskoblingen med gasskoblingen som følger med, for å
hindre at gassregulatoren driver gassen tilbake på rorarmen
(Forholdsregler for tilbakedriving på rorarm, side 1).
• Du må feste gasskabelen til motormanifolden og koble den til
gasspaken på motorens forgasser ved hjelp av braketten
som følger med, og den spesifikke koblingen for motortypen.
• Du kan plassere gassregulatorboksen på et hvilket som helst
tilgjengelig sted inne i motorhuset etter at du har festet
gasskabelen til manifolden og ført de andre kablene. Du kan
bruke de store festestripsene som følger med, til å feste
gassregulatorboksen inne i motorhuset for å hindre at den
beveger seg under bruk.
• Du må feste turtallskabelen til utsiden av en tennpluggkabel
(Koble til turtallskabelen, side 5).
• Du må koble gassregulatoren til den elektroniske
styringsenheten for autopilotsystemet ved hjelp av
kabellengden som følger med, fra innsiden av motorhuset
(Koble gassregulatoren til den elektroniske styringsenheten,
side 6).
Forholdsregler for tilbakedriving på rorarm
De fleste motorer bruker en gasskobling til å styre gasspaken på
forgasseren. Denne koblingen åpner og lukker forgasseren når
du justerer gasspaken på rorarmen. Ettersom gassregulatoren i
autopiloten styrer motorens turtall fra innsiden av motorhuset,
bør du skifte ut den fabrikkmonterte gasskoblingen med
gasskoblingen som følger med. Dette forhindrer at
gassregulatoren driver tilbake gassen på rorarmen, men lar deg
likevel bruke gassen på rorarmen når du ikke bruker
autopilotsystemet til å styre motoren.
Se koblingsdiagrammet for motortypen du har, for å finne den
eksisterende gasskoblingen og skifte den ut med koblingen som
følger med.
August 2019
190-02451-94_0B
MERK: Motorkonstruksjonen gjør at du ikke kan skifte ut
gasskoblingen på Honda motorer. Under vanlig drift driver
gassregulatoren tilbake gassen på rorarmen på Honda motorer,
og du må justere friksjonskragen på gassen for at regulatoren
skal kunne styre motorens turtall (Justere gassfriksjonen,
side 5).
Montere forgasserkoblingen
Forgasserkoblingen gjør at gasskabelen fra regulatoren kan
trekke opp gasspaken på motorens forgasser.
1 Ta ut forgasserkoblingsarmen fra posen som inneholder
delene til motortypen du har.
2 Ta ut forgasserkoblingsbraketten fra posen som
inneholder fellesdeler .
3 Bruk bolten og mutteren i posen som inneholder fellesdeler,
og koble forgasserkoblingsbraketten til
forgasserkoblingsarmen på den spisse enden av armen.
4 Trekk til mutteren slik at braketten er godt festet til armen,
men løsne nok til at braketten beveger seg fritt.
Nummer Del
Du bør koble gassregulatorkabelen til forgasserkoblingen
før du fester den til gasskabelbraketten
(Koble gassregulatorkabelen
til forgasserkoblingen, side 2).
Gasskabelbrakett
Du må feste gassregulatorkabelen
til
gasskabelbraketten ved hjelp av festestripsene som følger med (Feste gassregulatorkabelen til braketten for de fleste motortyper,
side 5).
Monteringssted på
manifold
Du må fjerne den eksisterende bolten på
manifolden og bruke den til å feste gasskabelbraketten .
Du må kanskje flytte slangen som er koblet til
bolten, for å feste braketten på riktig måte.
Forgasserkobling
Du må sette sammen forgasserkoblingen før
du monterer den (Montere forgasserkoblingen, side 2).
Gasspak på
motorens
forgasser
Du må fjerne justeringsskruen på gasspaken
for å koble fra gasskoblingsstangen på rotorarmen
og montere forgasserkoblingen
og plastskivene.
Gasskoblingsstang
på rorarm
Du skifter ikke ut denne stangen når du
monterer de andre koblingsdelene, men du
må fjerne den midlertidig for å feste forgasserkoblingen til gasspaken .
TIPS: Du kan merke posisjonen på stangen
der den kobles til gasspaken, slik at det er
lettere å få riktig motortomgang når du kobler
den til igjen.
Gasskobling
på rorarm
Du må skifte ut denne koblingskomponenten
med den nye delen i deleposen. Du bør ta
vare på koblingskomponenten i tilfelle du
senere må gjenopprette motoren til fabrikkkonfigurasjonen.
Koble gassregulatorkabelen til forgasserkoblingen
Forgasserkoblingen er konstruert for sikker holding av kabelen
fra gassregulatoren. På grunn av konstruksjonen må du koble
gassregulatorkabelen til forgasserkoblingen før du fester delene
til motoren.
1 Sett om nødvendig sammen forgasserkoblingen (Montere
forgasserkoblingen, side 2).
Plasser
den runde enden av gassregulatorkabelen i hullet på
2
enden av forgasserkoblingen.
3 Roter kabelen slik at den føres gjennom sporet på enden av
koblingen.
Yamaha Tilkoblinger for 8–9,9 hk
2
Merknader
Gassregulatorkabel (fra
gassregulatorboksen)
Justere koblingskomponentene for riktig tomgang­
skjøring
Når du har montert gassregulatorkomponentene på motoren,
må du justere dem slik at motoren går på tomgang på riktig
måte.
1 Løsne gassregulatorbraketten på motormanifolden til
gassregulatoren ikke trekker opp gasspaken på forgasseren.
Det skal være tydelig slakk i gassregulatorkabelen.
2 Juster rorarmgassen til tomgang, start motoren, og utfør en
handling:
• Hvis motoren ikke går på tomgang på riktig måte, løsner
du justeringsskruen på gasspaken på forgasseren,
justerer gasskoblingsstangen på rorarmen til motoren går
på tomgang på riktig måte, og trekker til justeringsskruen.
• Hvis motoren går på tomgang på riktig måte, går du videre
til neste trinn.
3 Bruk rorarmgassen til å øke motorens turtall, og utfør en
handling:
• Hvis motoren ikke øker turtallet og går tilbake til tomgang
på riktig måte, gjentar du forrige trinn for å justere
gasskoblingsstangen på rorarmen.
• Hvis motoren øker turtallet og går tilbake til tomgang på
riktig måte, går du videre til neste trinn.
4 Juster plasseringen av gassregulatorbraketten til det ikke er
slakk i gassregulatorkabelen og motoren går på tomgang på
riktig måte.
5 Trekk til gassregulatorbraketten på motormanifolden for å
justere kabelspenningen.
6 Slå om nødvendig av motoren.
Yamaha Tilkoblinger for 15–20 hk
Nummer Del
Merknader
Gassregulator- Du bør koble gassregulatorkabelen til
kabel (fra
forgasserkoblingen
før du fester den til
gassregulatorgasskabelbraketten
(Koble gassregulaboksen)
torkabelen til forgasserkoblingen, side 2).
Gasskabelbra- Du må feste gassregulatorkabelen
til
kett
gasskabelbraketten ved hjelp av festestripsene som følger med (Feste gassregulatorkabelen til braketten for de fleste motortyper, side 5).
Monteringssted på
manifold
Du må fjerne den eksisterende bolten på
manifolden og bruke den til å feste gasskabelbraketten.
Forgasserkob- Du må sette sammen forgasserkoblingen
ling
før du monterer den (Montere forgasserkoblingen, side 2).
Gasspak på
motorens
forgasser
Du må fjerne justeringsskruen på
gasspaken for å koble fra gasskoblingsstangen på rotorarmen
og montere
forgasserkoblingen .
Sylinderglidermekanisme for
gasskobling på
rorarm
Du må skifte ut den eksisterende gasskoblingsstangen på rorarmen med sylinderglidermekanismen i deleposen (Sette sammen
gasskoblingen for sylinderglideren,
side 3). Du bør ta vare på den eksisterende gasskoblingsstangen på rorarmen i
tilfelle du senere må gjenopprette motoren
til fabrikkkonfigurasjonen.
Justere koblingskomponentene for riktig tomgang­
skjøring
Når du har montert gassregulatorkomponentene på motoren,
må du justere dem slik at motoren går på tomgang på riktig
måte.
1 Løsne gassregulatorbraketten på motormanifolden til
gassregulatoren ikke trekker opp gasspaken på forgasseren.
Det skal være tydelig slakk i gassregulatorkabelen.
2 Løsne justeringsskruen på gasspaken på forgasseren, og
skyv stangen inn i sylinderglideren til den stopper.
3 Trekk til justeringsskruen.
4 Juster rorarmgassen til tomgang, start motoren, og utfør en
handling:
• Hvis motoren ikke går på tomgang på riktig måte, løsner
du justeringsskruen på gasspaken på forgasseren,
justerer gasskoblingsstangen på rorarmen i
sylinderglideren til motoren går på tomgang på riktig måte,
og trekker til justeringsskruen.
• Hvis motoren går på tomgang på riktig måte, går du videre
til neste trinn.
5 Bruk rorarmgassen til å øke motorens turtall, og utfør en
handling:
• Hvis motoren ikke øker turtallet og går tilbake til tomgang
på riktig måte, gjentar du forrige trinn for å justere
gasskoblingsstangen på rorarmen i sylinderglideren.
• Hvis motoren øker turtallet og går tilbake til tomgang på
riktig måte, går du videre til neste trinn.
Juster
plasseringen av gassregulatorbraketten til det ikke er
6
slakk i gassregulatorkabelen og motoren går på tomgang på
riktig måte.
7 Trekk til gassregulatorbraketten på motormanifolden for å
justere kabelspenningen.
Slå
om nødvendig av motoren.
8
Mercury Tilkoblinger for 8–9,9 hk
Sette sammen gasskoblingen for sylinderglideren
For enkelte motorer må du skifte ut den eksisterende
gasskoblingen med en sylinderglidermekanisme for å hindre at
rorarmgassen drives tilbake.
1 Åpne om nødvendig deleposen for motortypen du har, og ta
ut delene for sylinderglidermekanismen.
2 Sett den lille bøyde stangen inn i den korte enden av
sylinderen .
Nummer Del
Merknader
Gassregulator- Du bør koble gassregulatorkabelen til
kabel (fra
forgasserkoblingen
før du fester den til
gassregulatorgasskabelbraketten
(Koble gassregulaboksen)
torkabelen til forgasserkoblingen, side 2).
Gasskabelbra- Du må feste gassregulatorkabelen
til
kett
gasskabelbraketten ved hjelp av festestripsene som følger med (Feste gassregulatorkabelen til braketten for de fleste motortyper,
side 5).
Monteringssted på
manifold
Den flate delen av den lille stangen passer bare inn i
sylinderen én vei.
3 Fest den lille stangen ved hjelp av justeringsskruen .
4 Sett den runde enden av den lange stangen inn i den
andre enden av sylinderen.
Du må fjerne den eksisterende bolten på
manifolden og bruke den til å feste gasskabelbraketten .
Forgasserkob- Du må sette sammen forgasserkoblingen før
ling
du monterer den (Montere forgasserkoblingen, side 2).
3
Nummer Del
Gasspak på
motorens
forgasser
Merknader
Gasskoblings- Du må skifte ut den eksisterende gasskostang på
blingsstangen på rorarmen med den nye
rorarm
stangen i deleposen. Du bør ta vare på den
eksisterende gasskoblingsstangen på
rorarmen i tilfelle du senere må gjenopprette
motoren til fabrikkkonfigurasjonen.
Justere koblingskomponentene for riktig tomgang­
skjøring
Når du har montert gassregulatorkomponentene på motoren,
må du justere dem slik at motoren går på tomgang på riktig
måte.
1 Løsne gassregulatorbraketten på motormanifolden til
gassregulatoren ikke trekker opp gasspaken på forgasseren.
Det skal være tydelig slakk i gassregulatorkabelen.
2 Juster rorarmgassen til tomgang, start motoren, og utfør en
handling:
• Hvis motoren ikke går på tomgang på riktig måte, løsner
du justeringsskruen på gasspaken på forgasseren,
justerer gasskoblingsstangen på rorarmen til motoren går
på tomgang på riktig måte, og trekker til justeringsskruen.
• Hvis motoren går på tomgang på riktig måte, går du videre
til neste trinn.
3 Bruk rorarmgassen til å øke motorens turtall, og utfør en
handling:
• Hvis motoren ikke øker turtallet og går tilbake til tomgang
på riktig måte, gjentar du forrige trinn for å justere
gasskoblingsstangen på rorarmen.
• Hvis motoren øker turtallet og går tilbake til tomgang på
riktig måte, går du videre til neste trinn.
4 Juster plasseringen av gassregulatorbraketten til det ikke er
slakk i gassregulatorkabelen og motoren går på tomgang på
riktig måte.
5 Trekk til gassregulatorbraketten på motormanifolden for å
justere kabelspenningen.
6 Slå om nødvendig av motoren.
Mercury Tilkoblinger for 15–20 hk
Nummer Del
Gasskabelbra- Du må feste gassregulatorkabelen
til
kett
gasskabelbraketten ved hjelp av skruene på
braketten (Feste gassregulatorkabelen til
braketten for Mercury motorer med 15–
20 hk, side 4).
Monteringssted Du må fjerne den eksisterende bolten på
på manifold
manifolden og bruke den til å feste gasskabelbraketten .
4
Gasspak på
motorens
forgasser
Merknader
Du må koble gasskoblingen på rorarmen
fra gasspaken for å montere forgasserkoblingen .
Gasskobling på Du må endre den fabrikkmonterte gasskobrorarm
lingen på rorarmen ved hjelp av den nye
delen i deleposen (Endre gasskoblingen på
rorarmen, side 4).
Feste gassregulatorkabelen til braketten for Mercury
motorer med 15–20 hk
Før du fester kabelen til braketten, må du koble enden av
gassregulatorkabelen til forgasserkoblingen (Koble
gassregulatorkabelen til forgasserkoblingen, side 2).
MERK: Denne typen brakett brukes bare til å feste
gassregulatorkabelen for Mercury motorer med 15–20 hk. Hvis
du monterer gassregulatoren på andre motortyper, må du følge
instruksjonene for den braketten i stedet (Feste
gassregulatorkabelen til braketten for de fleste motortyper,
side 5).
1 Plasser toppen av braketten over den hevede delen av
gassregulatorkabelen .
2 Fest kabelen til braketten ved hjelp av skruene som følger
med
.
Endre gasskoblingen på rorarmen
På Mercury motorer med 15–20 hk må du endre gasskoblingen
på rorarmen for å hindre at gassregulatoren driver rorarmgassen
tilbake.
1 Koble den eksisterende gasskoblingen på rorarmen fra
motoren.
Fjern
den ene enden av koblingen
og mutteren
ved å
2
skru ut stangen .
Merknader
Gassregulator- Du bør koble gassregulatorkabelen til
kabel (fra gass- forgasserkoblingen
før du fester den til
regulatorgasskabelbraketten
(Koble gassregulaboksen)
torkabelen til forgasserkoblingen, side 2).
Forgasserkobling
Nummer Del
Du må fjerne justeringsskruen på gasspaken
for å koble fra gasskoblingsstangen på rotorarmen
og montere forgasserkoblingen
og plastskivene.
Du må sette sammen forgasserkoblingen
før du monterer den (Montere forgasserkoblingen, side 2).
3 Ta vare på stangen og den andre enden av koblingen i tilfelle
du senere må gjenopprette motoren til fabrikktilstand.
4 Skru den eksisterende mutteren fast på erstatningsstangen
fra deleposen.
5 Skru den eksisterende enden av koblingen på
erstatningsstangen.
Justere koblingskomponentene for riktig tomgang­
skjøring
1 Løsne de to skruene som fester gassregulatorkabelen til
braketten, til gassregulatoren ikke trekker opp gasspaken på
forgasseren.
Det skal være tydelig slakk i gassregulatorkabelen.
2 Juster rorarmgassen til tomgang, start motoren, og utfør en
3
4
5
6
handling:
• Hvis motoren ikke går på tomgang på riktig måte, må du
fjerne gasskoblingen på rorarmen og justere lengden på
stangen til motoren går på tomgang på riktig måte.
• Hvis motoren går på tomgang på riktig måte, går du videre
til neste trinn.
Bruk rorarmgassen til å øke motorens turtall, og utfør en
handling:
• Hvis motoren ikke øker turtallet og går tilbake til tomgang
på riktig måte, gjentar du forrige trinn for å justere
gasskoblingen på rorarmen.
• Hvis motoren øker turtallet og går tilbake til tomgang på
riktig måte, går du videre til neste trinn.
Juster plasseringen av gassregulatorkabelen i braketten til
det ikke er slakk i kabelen og motoren går på tomgang på
riktig måte.
Trekk til de to skruene for å feste gassregulatorkabelen til
braketten, og juster kabelstrammingen.
Slå om nødvendig av motoren.
Gassregulatoren kan bare styre motorens turtall når
friksjonskragen er helt løs.
Vanlige fremgangsmåter for montering
Disse fremgangsmåtene er de samme for alle motortyper.
Feste gassregulatorkabelen til braketten for de fleste
motortyper
Før du fester kabelen til braketten, må du koble enden av
gassregulatorkabelen til forgasserkoblingen (Koble
gassregulatorkabelen til forgasserkoblingen, side 2).
MERK: Denne typen brakett brukes til å feste
gassregulatorkabelen for de fleste motortyper. Hvis du monterer
gassregulatoren på en Mercury motor med 15–20 hk, må du
følge instruksjonene for den braketten i stedet (Feste
gassregulatorkabelen til braketten for Mercury motorer med 15–
20 hk, side 4).
1 Plasser den hevede delen av gassregulatorkabelen i
braketten mellom de hevede tappene .
Honda Tilkoblinger for 8–20 hk
2 Fest kabelen til braketten ved hjelp av festestripsene som
følger med
Nummer Del
Gassregulatorkabel (fra
gassregulatorboksen)
Merknader
Du bør koble gassregulatorkabelen til forgasserkoblingen
før du fester den til gasskabelbraketten
(Koble gassregulatorkabelen
til forgasserkoblingen, side 2).
Gasskabelb- Du må feste gassregulatorkabelen til gasskarakett
belbraketten ved hjelp av festestripsene som
følger med (Feste gassregulatorkabelen til
braketten for de fleste motortyper, side 5).
Monteringssted på
manifold
Du må løsne den eksisterende bolten på
manifolden og skyve gasskabelbraketten på
plass .
Du bør ikke fjerne bolten fra manifolden,
ettersom det er vanskelig å sette bolten
tilbake på plass etter at den er fjernet.
Forgasserkobling
Du må sette sammen forgasserkoblingen før
du monterer den (Montere forgasserkoblingen, side 2).
Armen på forgasserkoblingen er utformet slik
at den bare passer én vei på forgasseren.
Du må fjerne den eksisterende låseskiven for
å montere forgasserkoblingsbraketten, og du
bør bruke Loctite gjengelåsen på bolten når
du fester braketten.
Justere gassfriksjonen
Ettersom gassregulatoren driver rorarmgassen på Honda
motorer tilbake, må du justere gassfriksjonen på rorarmen for at
regulatoren skal fungere på riktig måte.
1 Plasser friksjonskragen på rorarmen.
Friksjonskragen justerer spenningen på rorarmen, og når den
er helt stram, holdes gassen i en angitt stilling.
2 Juster friksjonskragen slik at den er helt løs.
.
Koble til turtallskabelen
LES DETTE
Du må ikke kutte eller strimle turtallskabelen eller
tennpluggkabelen. Kutting eller strimling av én av kablene fører
til skade på gassregulatoren, motoren eller begge deler.
Turtallskabelen overvåker motorens omdreininger per minutt og
er nødvendig for riktig autopilotdrift.
1 Før turtallskabelen fra gassregulatorboksen til en
tennpluggkabel på motoren.
2 Fest den skjermede tuppen på turtallskabelen til utsiden av
tennpluggkabelen
ved hjelp av festestripsene som følger
med.
3 Fest turtallskabelen slik at den skjermede tuppen på kabelen
er den eneste delen av turtallskabelen som er i kontakt med
tennpluggkabelen.
LES DETTE
Hvis du fører den uskjermede delen
av turtallskabelen ved
siden av tennpluggkabelen , kan det føre til at du mister
turtallssignalet og får problemer med autopilotbetjeningen.
5
Koble gassregulatoren til den elektroniske styrings­
enheten
Når du har koblet gassregulatoren og koblingene inne i motoren,
må du koble gassregulatoren til den elektroniske
styringsenheten for autopiloten.
1 Finn styrehullene for kabelen på motoren.
Dette området er der motorkablene føres fra innsiden av
motoren til utsiden av motoren, vanligvis nær rorarmen.
2 Lag om nødvendig et styrehull for kabelen i motorhuset der
du kan føre kabelen for den elektroniske styringsenheten.
3 Før kabelen for den elektroniske styringsenheten på
gassregulatoren fra innsiden av motoren til utsiden av
motoren.
4 Før kabelen for den elektroniske styringsenheten til stedet
der du installerte den elektroniske styringsenheten for
autopiloten, og koble den til THROTTLE-porten.
5 Bruk om nødvendig tetningsmasse for båt på styrehullet for
kabelen for å beskytte innsiden av motoren mot
vanninntrenging.
land. Mercury er et varemerke for Brunswick Corporation. NMEA , NMEA 2000 og
NMEA 2000 logoen er varemerker for National Marine Electronics Association. Yamaha
er et varemerke for Yamaha Motor Corporation.
®
®
®
®
Teste monteringen av gassregulatoren
Du må montere alle autopilotkomponentene og alle
komponentene til gassregulatorkoblingen før du kan teste
monteringen. I tillegg må du koble gassregulatoren til den
elektroniske styringsenheten.
1 Slå på motoren.
2 Slå på autopilotsystemet.
3 Aktiver autopiloten.
4 Trykk på på fjernkontrollen for å øke gassen med
gassregulatoren.
Gassregulatoren skal flytte gassen til full hastighet.
5 Trykk på på fjernkontrollen for å redusere gassen med
gassregulatoren.
Gassregulatoren skal gå tilbake til tomgang.
6 Gjør ett av følgende:
• Hvis gassregulatoren ikke flytter gassen fra full hastighet
til tomgang, må du justere gasskabelbraketten og gjenta
denne testen.
• Hvis gassregulatoren styrer gassen på riktig måte, slår du
av motoren og autopilotsystemet.
Spesifikasjoner
Mål (L × B × H)
151 × 60 × 23 mm (6 × 2,35 × 0,9 tommer)
Vekt
181 g (6,4 oz.)
Temperaturområde
Fra 0° til 70°C (fra 32° til 158°F)
Materiale
Glassforsterket nylon og aluminium
Vanntetthetsvurdering*
Gassregulatorhus: IEC 60529 IPX7*
Lengde på kabel for elektronisk styringsenhet
3m
Inngangsspenning
Fra 12 til 24 VDC
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Reactor™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Dette varemerket kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
®
Honda er et registrert varemerke for Honda Motor Co., Ltd. og dets datterselskaper og
tilknyttede selskaper. Loctite er et varemerke for Henkel Corporation i USA og andre
®
®
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising