Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Installationsinstruktioner

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Installationsinstruktioner
REACTOR™ 40 KICKER
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Om motorn har en säkerhetsbrytare ska du känna till hur den
ska användas i en nödsituation. Om din motor inte har en
säkerhetsbrytare ska du installera en innan du installerar
autopilotsystemet.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
• Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller
krympslang och en värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för
magnetisk störning)
• Vitt litiumfett
• Lutningsrör i rostfritt stål (rekommenderas för
saltvatteninstallationer)
• Tunn trasa eller liten svamp (för rengöring av insidan av
lutningsröret)
Obs! Monteringsskruvar medföljer för huvudkomponenterna till
autopilotsystemet. Om de medföljande skruvarna inte passar för
monteringsunderlaget måste du själv anskaffa en fungerande
typ av skruv.
Schema för ström och data
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Se upp för heta ytor på kylelement, motor och
solenoidkomponenter när de används.
Var försiktig när du använder utrustningen så att du inte fastnar
eller klämmer ihop rörliga delar.
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Installationsförberedelser
Autopilotsystemet består av flera komponenter. Du bör bekanta
dig med informationen om montering och anslutning av alla
komponenter innan du påbörjar installationen. Du måste veta
hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna
planera installationen på din båt.
Du kan läsa hydraulscheman för att bättre förstå informationen
om montering och anslutning.
Du bör lägga ut alla komponenter på båten när du planerar
installationen och kontrollera att kablarna når varje komponent.
Vid behov finns förlängningskablar (säljs separat) för olika
komponenter att köpa hos din Garmin återförsäljare eller från
www.garmin.com.
Du bör anteckna serienumret för varje komponent i
registrerings- och garantisyfte.
®
Verktyg som behövs
•
•
•
•
Skyddsglasögon
Borrmaskin och borrar
Skruvnycklar
90 mm (3,5 tum) hålsåg eller roterande skärverktyg, för
installation av en kontrollenhet (tilläggsutrustning)
• Trådavbitare/trådavdragare
• Stjärn- och spårskruvmejslar
• Kabelhållare
Objekt Beskrivning
Kontrollenhet
Viktigt att tänka på
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla
autopilotpaket. Om du installerar autopiloten
utan dedikerad kontrollenhet måste autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA
2000 nätverk som en kompatibel Garmin
plotter för att du ska kunna konfigurera och
styra autopilotsystemet.
®
Datakabel för
kontrollenhet
Du bör endast installera den här kabeln om du
ansluter autopiloten till NMEA 0183 tilläggsenheter, såsom vindsensor, fart genom
vatten-sensor eller GPS-enhet (NMEA 0183 –
att tänka på inför anslutning, sidan 7).
NMEA 2000
strömkabel
Du bör endast installera den här kabeln om du
bygger ett NMEA 2000 nätverk. Installera inte
den här kabeln om det redan finns ett NMEA
2000 nätverk på din båt.
Du måste ansluta NMEA 2000 strömkabeln till
en 9 till 16 V likströmskälla.
®
Februari 2019
190-02451-91_0A
Objekt Beskrivning
NMEA 2000
nätverk
Viktigt att tänka på
Du måste ansluta kontrollenheten eller en
kompatibel Garmin plotter och CCU:n till ett
NMEA 2000 nätverk med de medföljande Tkontakterna (Att tänka på inför NMEA 2000
anslutning, sidan 3).
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna (Bygga
ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet, sidan 6).
ECU
CCU
Du kan montera CCU:n i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer att
nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 2).
Montera CCU:n på en plats utan källor till
magnetiska störningar.
ECUströmkabeln
Du måste ansluta ECU:n till en 12 till 24 V
likströmskälla. Om du vill förlänga den här
kabeln ska du använda rätt kabeldimension
(Strömkabelförlängningar, sidan 4).
CCU-kabel
För att förlänga kabeln så att den når ECU:n
kan du behöva använda förlängningskablar
(säljs separat) (Att tänka på inför montering
och anslutning av CCU, sidan 2).
Gasreglage
Gasreglaget styr motorns varvtal.
Strömkabeln till gasreglaget får inte kapas
eller förlängas.
I diagrammet visas endast den elektriska
anslutningen till gasmanöverdonet.
Detaljerade installationsinstruktioner medföljer
gasmanöverdonet.
Styrningens
drivenhet
Styrningens drivenhet styr motorn.
Strömkabeln till styrningens drivenhet får inte
kapas eller förlängas.
Att tänka på inför montering och anslutning
Autopilotkomponenterna ansluts till varandra och till strömkällan
med medföljande kablar. Kontrollera att rätt kablar når
respektive komponent och att varje komponent placeras på en
lämplig plats innan någon komponent monteras eller ansluts.
Att tänka på inför montering och anslutning av CCU
• CCU:n är den primära sensorn i Reactor 40 Kickerautopilotsystemet. För bästa prestanda bör du följa dessa
överväganden när du väljer monteringsplats.
◦ En handkompass bör användas för att testa den
magnetiska störningen i området där CCU:n ska
monteras(Testa en plats för magnetisk störning,
sidan 2).
◦ För bästa prestanda ska CCU:n monteras på ett fast
underlag.
• Monteringsskruvar medföljer CCU:n. Om du använder annat
monteringsmaterial än de medföljande skruvarna, måste det
vara av högkvalitativt material av rostfritt stål eller mässing för
att undvika att CCU:n påverkas av magnetiska störningar.
Testa monteringsmaterialet med en handkompass för att
säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
• CCU-kabeln förbinder CCU:n med ECU:n och är 5 m (16 fot).
◦ Om CCU:n inte kan monteras inom 5 m (16 fot) från
ECU:n kan du skaffa förlängningskablar från din lokala
Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com.
◦ Kabeln får inte kapas.
Hitta den bästa monteringsplatsen
1 Skapa en lista med alla lämpliga monteringsplatser för
CCU:n.
Lämpliga monteringsplatser ska inte vara inom 60 cm (2 ft.)
av följande:
2
•
•
•
•
Järn
Magneter
Starkströmskablar
Regelbundet körda pumpar, som huvudpumpar och
betestankpumpar
En stor magnet, t.ex. en subwoofer-högtalarmagnet ska inte
finnas på närmare avstånd från någon av dessa platser än
1,5 m (5 fot).
2 Hitta båtens rotationscentrum och mät avståndet mellan
rotationscentrum och var och en av de lämpliga
monteringsplatserna som du angett i steg 1.
3 Välj den plats som ligger närmast rotationscentrum.
Om fler än en plats ligger på ungefär samma avstånd från
rotationscentrum bör du välja den plats som bäst uppfyller
följande överväganden.
• Den bästa platsen ligger närmast båtens centrumlinje.
• Den bästa platsen ligger lägre i båten.
• Den bästa platsen ligger något mer framåt i båten.
Testa en plats för magnetisk störning
Du kan använda en handkompass för att testa en
monteringsplats för magnetisk störning.
1 Håll en handkompass på CCU-monteringsplatsen.
2 Flytta kompassen 15 cm till vänster om platsen, därefter 15
cm till höger, observera nålen och välj en åtgärd:
• Om kompassnålen rör sig mer än tre grader under det här
steget finns magnetisk störning. Välj en ny
monteringsplats och upprepa testet.
• Om kompassnålen inte rör sig eller rör sig mindre än tre
grader, fortsätt till nästa steg.
Upprepa
den här processen medan du flyttar kompassen
3
ovanför och nedanför monteringsplatsen.
4 Upprepa den här processen medan du flyttar kompassen
framför och bakom monteringsplatsen.
Att tänka på inför montering av och anslutning av ECU
• ECU:n kan monteras på ett plant underlag åt vilket håll som
helst.
• Fästskruvar medföljer ECU:n men du kan behöva använda
en annan typ av skruv om de som medföljer inte passar för
monteringsunderlaget.
• ECU:n måste monteras på en plats där den inte kommer att
nedsänkas i vatten eller överspolas.
• Strömkabeln för ECU:n ansluts till båtbatteriet och den kan
förlängas om det behövs (Strömkabelförlängningar,
sidan 4).
Att tänka på vid installation och anslutning av styrdon
• Styrmanöverdonet monteras i motorns lutningsrör och
använder en styrarm och ett länksystem för att styra.
• Om du planerar att använda autopilotsystemet på en båt i
saltvatten bör du gå igenom vad du bör tänka på vid
användning i saltvatten innan du installerar styrmanöverdonet
(Att tänka på vid saltvatten, sidan 2).
• Du kan montera styrmanöverdonet från båda sidor av
lutningsröret.
• Du måste installera styrmanöverdonet innan du monterar
ECU:n permanent.
• Du kan inte dra ut kabeln som ansluter styrmanöverdonet till
ECU:n.
Att tänka på vid saltvatten
OBS!
Om båten används i saltvatten kommer rost att bildas inuti
lutningsröret, även vid noggrant underhåll. Om du installerar
styrmanöverdonet på en båt som används i saltvatten, utan
regelbundet underhåll, blir båtens styrning stel och till slut
kommer styrningsmanöverdonet att kärva. Mekaniska skador på
styrmanöverdonet som orsakas av försök att frigöra en aktiverad
tryckstång omfattas inte av produktgarantin.
Om lutningsröret är tillverkat av mjukt stål måste du utföra
rutinunderhåll efter varje användning, eller åtminstone två
gånger i månaden (Information om rutinunderhåll och förvaring
av styrmanöverdon, sidan 7).
Många motortillverkare erbjuder ett lutningsrör i rostfritt stål som
tillval. Om din motor har ett lutningsrör av mjukt stål och du
planerar att använda båten i saltvatten, ska du byta ut
standardlutningsröret mot lutningsröret av rostfritt stål om
tillvalet finns tillgängligt. Du kan kontakta din lokala återförsäljare
eller motortillverkare för mer information.
Även om du installerar styrmanöverdonet i ett lutningsrör av
rostfritt stål och använder båten i saltvatten ska du utföra
rutinunderhåll minst två gånger per år (Information om
rutinunderhåll och förvaring av styrmanöverdon, sidan 7).
Att tänka på inför montering och anslutning av
gasmanöverdon
• Gasmanöverdonet monteras i motorhuset och ansluts till
gasreglaget för att reglera hastigheten.
• Följ instruktionerna som medföljer gasmanöverdonet för
montering och montering.
• Du måste installera gasmanöverdonet innan du monterar
ECU:n permanent.
• Du kan inte förlänga kabeln som ansluter gasmanöverdonet
till ECU:n.
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
• CCU:n och kontrollenheten måste ansluta till ett NMEA 2000
nätverk.
• Om din båt inte redan har ett NMEA 2000 nätverk kan du
bygga ett med de medföljande NMEA 2000 kablarna och
kontakterna (Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för
autopilotsystemet, sidan 6).
• För att kunna använda de avancerade funktionerna hos
autopiloten kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter
såsom vindsensor, fart genom vatten-sensor eller GPS-enhet
till NMEA 2000 nätverket.
Installationsprocedur
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
När du har planerat installationen av autopiloten på båten och
tagit hänsyn till de specifika förutsättningarna för montering och
kablage på din båt, kan du påbörja montering och anslutning av
komponenterna.
Installation av kontrollenhet
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
Detaljerade monteringsinstruktioner medföljer kontrollenheten.
3 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
4 Använd de medföljande monteringsskruvarna för att fästa
CCU:n i monteringsytan.
Obs! Om du använder annat monteringsmaterial än de
medföljande skruvarna, måste det vara av högkvalitativt
material av rostfritt stål eller mässing för att undvika att
CCU:n påverkas av magnetiska störningar.
Testa monteringsmaterialet med en handkompass för att
säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
Installation av ECU
Montera ECU:n
Innan du kan montera ECU:n måste du välja ut en plats och
avgöra vilket monteringsmaterial som behövs (Att tänka på inför
montering av och anslutning av ECU, sidan 2).
1 Håll ECU:n på monteringsplatsen och markera ut
monteringshålen på monteringsytan med ECU:n som mall.
2 Använd en borrspets som passar för monteringsytan och det
valda monteringsmaterialet och borra upp de fyra hålen
genom monteringsytan.
3 Fäst ECU:n i monteringsytan med hjälp av
monteringsmaterialet.
Ansluta ECU till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
Du bör ansluta ECU strömkabeln direkt till båtbatteriet om det
går. Om du ansluter strömkabeln till en kopplingsplint eller
annan källa måste du koppla den via en säkring på 40 A. Detta
är dock inte att rekommendera.
Om du planerar att leda ECU strömmen via en brytare eller
omkopplare i närheten av rodret, bör du tänka på att använda ett
korrekt dimensionerat relä och signalledning i stället för att
förlänga ECU strömkabeln.
1 Led den kontaktdonsförsedda änden av ECU strömkabeln till
ECU, men anslut den inte till ECU.
2 Led strömkabelns blanktrådsände av ECU strömkabeln till
båtbatteriet.
Om ledningen inte räcker till kan du förlänga den
(Strömkabelförlängningar, sidan 4).
3 Anslut den svarta ledningen (-) till den negativa (-) polen på
batteriet och anslut den röda ledningen (+) till den positiva (+)
polen på batteriet.
4 När du har installerat alla andra autopilotkomponenter
ansluter du strömkabeln till ECU.
Ytterligare att tänka på vid jordning
Den här enheten ska inte behöva några extra chassijordningar i
de flesta installationssituationer. Om du upplever störningar kan
du använda jordningsskruven på höljet för att koppla enheten till
vattenjordpunkten på båten och på så sätt motverka störningen.
Montera CCU:n
1 Bestäm monteringsplats.
2 Markera platsen för de två rikthålen på monteringsytan
genom att använda CCU:n som mall.
3
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att använda
en lämplig ledningsdimension för förlängningen.
Objekt
Beskrivning
20,3 cm (8 tum)
Upp till 11 m (36 fot)
Installera styrmanöverdonet
1 Vid behov tar du bort styrstångens lås på motorn (Ta bort
Objekt
Beskrivning
Säkring
Batteri
2,7 m (9 fot) ingen förlängning
Objekt
Beskrivning
Skarv
5,26 mm² (10 AWG) förlängningskabel
Säkring
rorkultslåset på motorn, sidan 4).
2 Förbered lutningsröret på motorn (Förbereda lutningsröret,
sidan 4).
Montera
styrmanöverdonet i lutningsröret (Installera
3
styrmanöverdonet i lutningsröret, sidan 4).
4 Montera fästet på motorn och anslut det till styrmanöverdonet
(Montering av motorfäste och styrlänksystem, sidan 5).
Ta bort rorkultslåset på motorn
Vissa motorer har ett rorkultslås som gör att du kan låsa motorn
i en angiven vinkel. De här låsmekanismerna behövs inte när
autopilotsystemet används och kan störa installationen eller
systemets prestanda. Om din motor har ett rorkultslås ska du ta
bort det innan du monterar styrmanöverdonet.
1 Kontrollera om motorn har rorkultslås.
2 Om det behövs läser du i motorhandboken eller kontaktar
tillverkaren för instruktioner om hur du tar bort rorkultslåset.
Förbereda lutningsröret
1 Leta upp lutningsröret
på motorfästet.
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 4,6 m (15 fot)
Objekt
Beskrivning
Skarv
2 Välj ett alternativ:
8,36 mm² (8 AWG) förlängningskabel
• Om du inte tänker använda båten i saltvatten fortsätter du
till nästa steg.
• Om du planerar att använda båten i saltvatten ska du läsa
om vad du ska tänka på när du använder
autopilotsystemet i saltvatten innan du fortsätter (Att tänka
på vid saltvatten, sidan 2).
Ta
vid behov bort locken i båda ändarna av lutningsröret.
3
4 Använd ett långt föremål, t.ex. en skruvmejsel, och tryck en
trasa eller liten svamp genom insidan av lutningsröret för att
avlägsna lös rost eller skräp.
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 7 m (23 fot)
Installera styrmanöverdonet i lutningsröret
1 Stryk på vitt litiumfett på tryckstången på styrmanöverdonet.
2 Börja från endera sidan och mata in styrmanöverdonet i
lutningsröret.
Objekt
Beskrivning
Skarv
13,29 mm² (6 AWG) förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
4
3 Skruva fast styrmanöverdonet i änden av lutningsröret.
4 Vrid styrmanöverdonet tills kontakten är vänd i den bästa
riktningen för installationen.
5 Använd den medföljande insexnyckeln på 5 mm och dra åt
skruven för att förhindra att styrmanöverdonet roterar på
lutningsröret.
6 Skjut tätningen på styrmanöverdonets andra ände och vrid
den medurs för att fästa den på lutningsröret.
Montering av motorfäste och styrlänksystem
När du har installerat styrmanöverdonet i lutningsröret måste du
montera ett fäste på motorkroppen och ansluta det till
styrmanöverdonet med en lyftenhet.
1 Granska tabellen för att avgöra vilken typ av fäste din motor
behöver.
Motorfabrikat eller typ
Fäste behövs
Honda
Vertikal
®
Mercury
®
Yamaha
®
Vertikal
Horisontell
2 Välj ett alternativ:
• Om installationen behöver ett vertikalt fäste följer du
instruktionerna för montering av det vertikala fästet och
länksystemet (Montera det vertikala fästet och
länksystemet, sidan 5).
• Om installationen behöver ett horisontellt fäste följer du
instruktionerna för montering av det horisontella fästet och
länksystemet (Montera horisontellt fäste och länksystem,
sidan 5).
Montera det vertikala fästet och länksystemet
Du bör använda det vertikala fästet när du monterar
styrmanöverdonet på motorer med bultar eller monteringshål på
motorns styrstångsarm, t.ex. Honda eller Mercury motorer.
1 Leta reda på monteringshålen eller bultarna på
styrstångsarmen som är i linje med hålen på fästet.
2 Slutför en åtgärd:
• Om motorn har bultar i hålen tar du bort och behåller
bultarna.
• Om motorn inte har bultar i hålen köper du lämpliga bultar
för hålen.
3 Använd befintliga bultar eller inköpta bultar för att fästa fästet
på rorkulten.
Obs! Om det finns tillräckligt med utrymme för att du ska
kunna dra åt bultarna när länksystemet har monterats, kan
det vara lättare att fästa fästet på motorn efter att du har
monterat länksystemet.
Om du tar bort bultarna på vissa Mercury motorer kan
rorkulten tas bort från motorn. Du ska placera fästet mellan
rorkulten och motorn när du fäster det med bultarna.
4 Skruva fast den gängade svarta bussningen på den
gängade stången på fästet.
5 Skruva in lyftsprinten i änden av styrmanöverdonets arm
och säkra den med låsmuttern .
6 Montera distansbrickor, brickor och lyftarm enligt schemat
på fästet och lyftsprinten.
Obs! Du kan montera en extra svart distansbricka (medföljer)
på lyftsprinten om det behövs för att justera lyftarmens nivå.
7 Skruva fast den nedsänkta muttern på änden av den
gängade stången på fästet för att säkra lyftarmen.
8 Tryck r-sprinten genom hålet på lyftsprinten för att säkra
länkarmen.
Montera horisontellt fäste och länksystem
Du bör använda det horisontella fästet när du monterar
styrmanöverdonet på motorer med bultar eller monteringshål på
undersidan av rorkulten, t.ex. Yamaha motorer.
1 Leta reda på monteringshålen eller bultarna på undersidan
av rorkultsarmen som är i linje med hålen på fästet.
2 Slutför en åtgärd:
• Om motorn har bultar i hålen tar du bort och behåller
bultarna.
• Om motorn inte har bultar i hålen köper du lämpliga bultar
för hålen.
3 Använd befintliga bultar eller inköpta bultar för att fästa fästet
på undersidan av rorkulten.
4
5
6
7
Obs! Om det finns tillräckligt med utrymme under motorn för
att du ska kunna dra åt bultarna när länksystemet har
monterats, kan det vara lättare att fästa fästet på motorn efter
att du har monterat länksystemet.
Placera den svarta brickan
på den gängade stången på
fästet och fäst den genom att skruva på den gängade svarta
bussningen .
Skruva in lyftsprinten
i änden av styrmanöverdonets arm
och säkra den med låsmuttern .
Montera distansbrickor, brickor och lyftarm
på fästet och
lyftsprinten enligt diagrammet ovan.
Skruva fast den nedsänkta muttern
på änden av den
gängade stången på fästet för att säkra lyftarmen.
5
8 Tryck r-sprinten
länkarmen.
genom hålet på lyftsprinten för att säkra
Installera gasmanöverdonet
Följ installationsanvisningarna för gasmanöverdonet som
medföljer autotpilotsystemet för att montera manöverdonet
och ansluta det till motorns gasreglage.
Ansluta CCU-enheten
Dra CCU-kabelns kontaktände till ECU:n och anslut.
Ansluta drivmanöverdonet och gasspjällets
manöverdon
Du bör montera drivmanöverdonet och gasspjällsmanöverdonet
på motorn innan du ansluter dem till ECU:n.
1 Dra drivställdonets kabel till drivdonet och till ECU:n och se
till att det finns tillräckligt med slack i kabeln så att motorn
kan rotera helt och hållet åt babord och styrbord.
Den här kabeln kan inte förlängas, så om den inte är
tillräckligt lång måste du flytta ECU:n och förlänga ECU:ns
strömkabel vid behov (Strömkabelförlängningar, sidan 4).
Anslut
drivdonets kabel till drivmanöverdonet och till ECU:n.
2
3 Dra gasreglagets manövervajer från motorhuset till ECU:n
och se till att det finns tillräckligt med slack i kabeln så att
motorn kan rotera helt och hållet åt babord och styrbord.
4 Anslut gasreglagets manövervajer till ECU:n.
2 Anslut den medföljande NMEA 2000 strömkabeln
3
4
NMEA 2000 och autopilotkomponenterna
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
OBS!
Om du ansluter till ett befintligt NMEA 2000 nätverk, hitta
NMEA 2000 strömkabeln. Du behöver bara en NMEA 2000
strömkabel för att NMEA 2000 nätverket ska fungera ordentligt.
En NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) bör användas i
installationer där tillverkaren för det befintliga NMEA 2000
nätverket är okänd.
Du kan ansluta CCU:n och kontrollenheten (tillval) via ett
befintligt NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk på din båt finns alla delar som behövs för
att bygga ett i autopilotpaketet (Bygga ett enkelt NMEA 2000
nätverk för autopilotsystemet, sidan 6).
För att kunna använda avancerade funktioner hos autopiloten
kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet,
till NMEA 2000 nätverket.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för
NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta dokumentet klickar du
på Handböcker på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
5
6
till en
strömkälla med 9–12 V likström
via en brytare .
Anslut strömkabeln till båtens tändningslås om det går, eller
dra den genom en kabelmonterad omkopplare (medföljer
inte).
Obs! Den flätade avledningstråden (den bara tråden) på
NMEA 2000 strömkabeln måste vara ansluten till samma jord
som den svarta tråden på NMEA 2000 strömkabeln.
Anslut NMEA 2000 strömkabeln till en av T-kontakterna.
Anslut den ena av de medföljande NMEA 2000
droppkablarna
till en av T-kontakterna och till
kontrollenheten (tillval) eller till en kompatibel Garmin plotter
.
Anslut den andra medföljande NMEA 2000 droppkabeln till
den andra T-kontakten och till CCU:n .
Anslut han- och hontermineringarna
till respektive ände på
de kopplade T-kontakterna.
Ansluta autopilotkomponenterna till ett befintligt NMEA
2000 nätverk
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
1 Välj var du vill ansluta CCU:n och kontrollenheten (tillval)
till det befintliga NMEA 2000 nätverket .
Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet
OBS!
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
1 Koppla ihop de tre T-kontakterna , sida vid sida.
6
2 På den plats där du vill ansluta CCU-enheten kopplar du bort
ena sidan av en NMEA 2000 T-kontakt
från nätverket.
3 Om det behövs ansluter du en förlängningskabel (medföljer
inte) för NMEA 2000 nätverket till sidan av den bortkopplade
T-kontakten för att förlänga NMEA 2000 nätverket.
4 Anslut en medföljande T-kontakt för CCU-enheten till NMEA
2000 nätverket genom att ansluta den till sidan av den
bortkopplade T-kontakten eller förlängningskabeln till
nätverket.
5 För den medföljande droppkabeln till CCU:n och till
undersidan av T-kontakten som lades till i steg 4.
Om den medföljande droppkabeln inte är tillräckligt lång kan
du använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång
(medföljer inte).
6 Anslut droppkabeln till CCU:n och T-kontakten.
7 Vid behov, upprepa steg 2 till 6 för kontrollenheten (tillval)
eller en kompatibel Garmin plotter.
Ansluta NMEA 2000 enheter till autopilotsystemet
som tillval
Obs! Du kan ansluta tilläggsenheter som inte är NMEA 2000
kompatibla till kontrollenheten via NMEA 0183 (NMEA 0183 –
att tänka på inför anslutning, sidan 7).
1 Lägg till en extra T-kontakt (medföljer inte) till NMEA 2000
nätverket.
2 Anslut den valfria NMEA 2000 enheten till T-kontakten
genom att följa de instruktioner som medföljer enheten.
Konfiguration
Autopiloten måste konfigureras och anpassas efter din båts
dynamik. Du kan använda Hamnbassängsguiden och
Sjövärdighetsguiden på kontrollenheten eller en kompatibel
Garmin plotter för att konfigurera autopiloten.
Se den medföljande konfigurationsguiden för mer information
om hur du konfigurerar autopiloten.
Underhåll
Information om rutinunderhåll och förvaring av
styrmanöverdon
För att autopiloten ska fungera på rätt sätt måste du utföra
rutinunderhåll på styrmanöverdonet under båtsäsongen och du
måste vidta försiktighetsåtgärder när du ska förvara båten för
lågsäsong.
OBS!
Du måste använda vitt litiumfett när du smörjer
styrmanöverdonet i lutningsröret. Alla andra typer av fett kan
hårdna och få manöverdonet att kärva.
• En eller flera gånger per säsong (beroende på användning)
ska du ta bort styrmanöverdonet från lutningsröret och utföra
följande åtgärder:
◦ Rengör tryckstången på styrmanöverdonet för att
avlägsna allt fett och rost.
◦ Rengör insidan av lutningsröret för att ta bort allt fett och
rost.
OBS!
När du har rengjort styrmanöverdonet och lutningsröret
måste du applicera vitt litiumfett på tryckstången på
styrmanöverdonet innan du monterar det i lutningsröret igen.
• När du förvarar båten inför lågsäsong bör du utföra följande
åtgärder:
◦ Vrid motorn helt åt ena sidan så att tryckstången på
styrmanöverdonet är helt utdraget ur lutningsröret.
◦ Rengör den utdragna tryckstången och täck den med vitt
litiumfett.
Lossa ett kärvat styrmanöverdon
OBS!
Om styrmanöverdonet fastnar i lutningsröret får du inte försöka
tvinga styrmanöverdonet med den yttre styrstången eller med en
hammare. Om du tvingar in styrmanöverdonet med styrstången
eller med en hammare kan motorn, tryckstången eller
lutningsröret skadas.
1 Ta bort lyftsprinten från änden av tryckstången på
2
3
4
5
6
7
styrmanöverdonet.
Placera en skruvmejsel eller annan lämplig stång genom
hålet i änden av styrmanöverdonet.
Vrid försiktigt på tryckstången med skruvmejseln tills den
lossnar och inte längre fastnar i lutningsröret.
Ta bort styrmanöverdonet från lutningsröret.
Rengör insidan av lutningsröret med lösningsmedel och en
stålborste.
Rengör tryckstången på styrmanöverdonet med
lösningsmedel och en trasa.
Stryk på vitt litiumfett på tryckstången och sätt tillbaka
styrmanöverdonet.
Reservdelar
Det finns utbytesdelar till det här autopilotsystemet. Kontakta en
lokal Garmin återförsäljare eller besök www.garmin.com för mer
information.
Bilaga
NMEA Anslutningsschema för 0183
Kontrollenheten ingår inte i alla autopilotpaket. En kontrollenhet
måste vara installerad i autopilotsystemet för att ansluta NMEA
0183-enheter enligt dessa scheman. Om du installerar
autopiloten utan en kontrollenhet måste alla NMEA enheter du
tänker använda med autopilotsystemet vara anslutna till en
kompatibel Garmin plotter på samma NMEA 2000 nätverk som
CCU:n. Se installationsinstruktionerna som medföljde plottern
för NMEA 0183-anslutningsinformation.
Dessa anslutningsscheman är exempel på olika situationer som
du kan stöta på när du ansluter NMEA 0183-enheten till
kontrollenheten.
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Plottern har en Tx-port (sänd) och en Rx-port (ta emot).
• Varje port har två ledningar som är märkta A och B i
överensstämmelse med NMEA 0183 konventionen. Anslut Aoch B-ledningen för respektive port till A (+)- och B (-)ledningarna på den NMEA 0183 enheten.
• Du kan ansluta en NMEA 0183 enhet per Rx-port för att ta
emot data i plottern och du kan ansluta upp till tre NMEA
0183 enheter parallellt till Tx-porten för att ta emot data från
plottern.
• Se instruktionerna för installation av NMEA 0183 enheten för
att identifiera sändningsledningar (Tx) och
mottagningsledningar (Rx).
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
• Anslut inte NMEA 0183 datakablarna från den här enheten till
strömjord.
• Strömkabeln från plottern och NMEA 0183 enheterna måste
anslutas till en gemensam strömjord.
• De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på plottern. Mer
information finns i NMEA 0183 avsnittet i plotterns
användarhandbok.
7
• Läs plotterns ägarhandbok för en lista över godkända NMEA
0183 meningar som plottern har stöd för.
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Tvåvägs NMEA 0183 kommunikation
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Vit – oansluten
Ej tillämpligt
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Endast en sändningsledning
Om den NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
sändningsledning (Tx), måste du ansluta den till den bruna
ledningen (Rx/A) från kontrollenheten och ansluta den gröna
ledningen (Rx/B) från kontrollenheten till NMEA 0183 jorden.
Kontrollenhet
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet med två sändningsoch två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen
och NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Endast en mottagningsledning
Om den NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
mottagningsledning (Rx), måste du ansluta den till den blå
ledningen (Tx/A) från kontrollenheten och lämna den vita
ledningen (Tx/B) från kontrollenheten oansluten.
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg –
funktion
NMEA 0183 kompatibel
enhet – ledningsfunktion
Ej tillämpligt
Ström
Grön – Rx/B (-) (anslut till
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Specifikationer
Styrningsmanöverdon
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 0183-kompatibel enhet
Mått (L × B × H)
415 × 90 × 63 mm (16,3 × 3,5 × 2,5 tum)
Vikt
1 kg (2,16 lb.)
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Material
Stål och plast
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
ECU-kabellängd
3 m (9 fot)
Inspänning (från ECU:n)
Från 11,5 till 30 V likström
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
8
CCU
Typ
Mått (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 x 2 tum)
Vikt
575 g (20 oz.)
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Material
Helt tätad, stöttålig plastlegering
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
CCU-kabellängd
5 m (16 fot)
126996 Produktinformation
Endast sändning 128259 Fart genom vatten
129025 Position snabb uppdatering
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
4 (200 mA)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Beskrivning
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
NMEA 2000 ingående spänning Från 9 till 16 VDC
NMEA 2000 LEN
PGN
129540 GNSS-satelliter i vy
130306 Vinddata
Endast
mottagning
127245 Roderdata
127250 Fartygets kurs
ECU
Mått (B × H × D)
175 × 142 × 64,5 mm (6,9 × 5,6 × 2,5 tum)
Vikt
680 g (24 oz.)
Temperaturområde
Från -15 till 60 °C (från 5 till 140 °F)
Material
Plasthölje med kylelement i aluminium
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7*
Strömkabelns längd
2,7 m (9 fot)
Ingående spänning
Från 11,5 till 30 V likström
Säkring
40 A, knivsäkring
Huvudeffektförbrukning
1 A (inkluderar ej drivdon)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
NMEA 2000 PGN-information
CCU
Typ
PGN
Sända och ta
emot
059392 ISO-erkännande
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
128259 Fart genom vatten
129025 Position snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigering: Kurs-/waypointinformation
130306 Vinddata
130576 Status för mindre farkost
NMEA 0183 information
Autopiloten använder följande NMEA 0183 satser när den är
ansluten till NMEA 0183 kompatibla tilläggsenheter.
Typ
Mening
Sända
hdm
Ta emot
wpl
gga
Beskrivning
grme
gsa
059904 ISO-begäran
gsv
060928 ISO-adresskrav
rmc
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
bod
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
dtm
bwc
gll
126996 Produktinformation
rmb
127257 Sända/ta emot höjddata
vhw
127251 Sända/ta emot girvinkel
Endast sändning
127250 Fartygets kurs
Endast
mottagning
127258 Magnetisk variation
mwv
xte
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
Fel- och varningsmeddelanden
128259 Fart genom vatten
Felmeddelande
Orsak
Autopilotåtgärd
129025 Position snabb uppdatering
ECU-spänningen är
låg
Pumpens styrmanöverdon
har varit under 10 V likström
i mer än 6 sekunder.
Fortsätter i normal
drift
Autopiloten får ingen
navigeringsinformation. Autopiloten har
försatts i läget Kurshållning.
Autopiloten får inte längre
Autopiloten växlar
någon giltig navigeringsinfor- till läget kurshållmation när den utför
ning
åtgärden "rutt till".
Det här meddelandet visas
också om navigeringen
avbryts på en plotter innan
autopiloten kopplas från.
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
Kontrollenhet
Typ
PGN
Sända och ta
emot
059392 ISO-erkännande
Beskrivning
059904 ISO-begäran
Anslutningen till
Roderkontrollen har förlorat
autopiloten avbruten anslutningen till CCU:n.
Ej tillämpligt
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
9
Felmeddelande
Orsak
Autopilotåtgärd
Låg matningsspänning i GHC™
Matningsspänningen har
fallit under det värde som
anges i menyn för lågspänningslarm.
Ej tillämpligt
Fel: hög ECUspänning
Styrmanöverdonets
matningsspänning
överskrider 33,5 V likström
ECU:n stängs av
Fel: ECUspänningen har
minskat snabbt
ECU:ns spänning har snabbt Felet rensas när
fallit under 7,0 V likström.
ECU:ns spänning
överskrider 7,3 V
likström.
Fel: hög ECUtemperatur
ECU:ns temperatur har stigit ECU:n stängs av
till över 100 °C (212 °F).
Fel: Anslutningen
mellan ECU och
CCU avbruten (när
autopiloten är
aktiverad)
Kommunikationen mellan
CCU och ECU har
överskridit tidsgränsen.
Roderkontrollen
eller plottern
piper, och
autopiloten växlar
till viloläge.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Reactor™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Det här varumärket får inte användas utan
Garmins uttryckliga tillstånd.
®
Honda är ett registrerat varumärke som tillhör Honda Motor Co., Ltd. och dess
dotterbolag och filialer. Loctite är ett varumärke som tillhör Henkel Corporation i och
utanför USA. Mercury är ett varumärke som tillhör Brunswick Corporation. NMEA ,
NMEA 2000 och logotypen för NMEA 2000 är registrerade varumärken som tillhör
National Marine Electronics Association. Yamaha är ett varumärke som tillhör Yamaha
Motor Corporation.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising