Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Gasmanöverdon Installationsinstruktioner

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Gasmanöverdon Installationsinstruktioner
Nummer Del
REACTOR 40 KICKER
GASMANÖVERDON
INSTALLATIONSINSTRUKTION
ER
™
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Om motorn har en säkerhetsbrytare ska du känna till hur den
ska användas i en nödsituation. Om din motor inte har en
säkerhetsbrytare ska du installera en innan du installerar
autopilotsystemet.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
OBSERVERA
Se upp för heta ytor på kylelement, motor och
solenoidkomponenter när de används.
Var försiktig när du använder utrustningen så att du inte fastnar
eller klämmer ihop rörliga delar.
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
Skruvnycklar
Phillips-skruvmejsel
Marint tätningsmedel
Loctite gänglås (för Honda motorinstallationer)
®
®
Identifiering av delar
Gasmanöverdonet är den komponent i autopilotsystemet
Reactor 40 Kicker som styr motorns varvtal.
Du måste montera gasmanöverdonet inuti motorhuset och
ansluta det till förgasarens spjällarm med länkagedelarna som
medföljer detta paket. Olika motortyper kräver olika
länkagedelar, och delarna är uppdelade i separata påsar. De
här instruktionerna hänvisar till etiketterna på påsarna när vi
diskuterar vilka delar som behövs för olika motortyper.
Gasmanöverdon
Meddelanden
Gasvajer
Ansluter till förgasarlänkaget för att öppna förgasaren och styra motorns varvtal.
Se avsnittet för din motortyp för mer information
om hur denna vajer ansluts till förgasarlänkaget.
RPM-kabel Ansluts till tändstiftet för att mäta motorns varvtal
(Ansluta RPM-kabeln, sidan 5).
ECU-kabel Ansluter gasmanöverdonet till autopilotsystemets ECU (Ansluta gasmanöverdonet till
ECU:n, sidan 5).
Reservdelspåsar
I den här tabellen kan du se vilka delar som gäller för din
motortyp.
Gemensamma delar. Dessa delar används vid installation av
manöverdonet på alla motortyper.
Delar för Yamaha motorer med 8 till 9,9 hästkrafter.
®
Delar för Yamaha motorer med 15 till 20 hästkrafter.
Delar för Mercury motorer med 8 till 9,9 hästkrafter.
®
Delar för Mercury EFI-motorer med 15 till 20 hästkrafter.
Delar för Honda motorer med 8 till 20 hästkrafter.
Installationsförberedelser
Att tänka på inför montering och anslutning
När du förbereder monteringen av gasmanöverdonet ska du
tänka på följande:
• Du måste installera gasmanöverdonet i motorhuset.
• De flesta motorer använder ett gaslänkage för att styra
förgasarens spjällarm. Du bör byta ut det fabriksmonterade
gaslänkaget mot det medföljande gaslänkaget för att
förhindra att gasmanöverdonet driver rorkultens gasreglage
bakåt (Att tänka på gällande bakåtdrivning på rorkulten,
sidan 1).
• Gasvajern måste fästas vid motorns grenrör och anslutas till
förgasarens spjällarm på motorn med det medföljande fäste
och länkage som är specifikt för din motortyp.
• Du kan placera spjällhuset i valfritt tillgängligt utrymme inuti
motorhuset efter att du har fäst gasvajern vid grenröret och
dragit de andra kablarna. Du kan använda de medföljande
stora buntbanden för att säkra spjällhuset i motorhuset för att
förhindra att det rör sig under användning.
• Du måste fästa RPM-kabeln på utsidan av en tändstiftskabel
(Ansluta RPM-kabeln, sidan 5).
• Du måste ansluta gasmanöverdonet till autopilotsystemets
ECU med kabeldragningen inifrån motorhuset (Ansluta
gasmanöverdonet till ECU:n, sidan 5).
Att tänka på gällande bakåtdrivning på rorkulten
De flesta motorer använder ett gaslänkage för att styra
förgasarens spjällarm. Detta länkage öppnar och stänger
förgasaren när du justerar gasreglaget på rorkulten. Eftersom
autopilotens gasmanöverdon styr motorns varvtal inifrån
motorhuset bör du byta ut det fabriksmonterade gaslänkaget
mot det medföljande gaslänkaget. Detta förhindrar att
gasmanöverdonet bakåtdriver gasreglaget på rorkulten, men gör
det ändå möjligt att använda gasreglaget på rorkulten när du
inte använder autopilotsystemet för att styra motorn.
Se kopplingsschemat för din motortyp för att hitta det befintliga
gaslänkaget och ersätt det med det medföljande länkaget.
Obs! På grund av motorkonstruktionen kan du inte byta
gaslänkaget på Honda motorer. Under normal drift driver
gasmanöverdonet tillbaka gasreglaget på rorkulten på Honda
motorer, och du måste justera friktionskragen på gasreglaget så
Augusti 2019
190-02451-94_0B
att manöverdonet kan styra motorns varvtal (Justera
gasfriktionen, sidan 5).
Montera förgasarlänkaget
Förgasarlänkaget gör att gasvajern från manöverdonet kan dra
ut förgasarens spjällarm på motorn.
1 Ta fram förgasarens länkarm ur påsen som innehåller
delarna till din motor.
Nummer Del
Meddelanden
Gasvajer
(från spjällhuset)
Du ska ansluta gasvajern till förgasarlänkaget
innan du fäster den på gasvajerfästet
(Ansluta gasvajern till förgasarlänkaget,
sidan 2).
Gasvajerfäste
Du måste säkra gasvajern
i gasvajerfästet
med hjälp av de medföljande buntbanden
(Fastsättning av gasvajern på fästet för de
flesta motortyper, sidan 5).
Grenrörets Du måste ta bort den befintliga bulten på
monterings- grenröret och använda den för att fästa gasvaplats
jerfästet .
Du kan behöva flytta slangen som är ansluten
till bulten för att säkra fästet ordentligt.
2 Ta fram förgasarlänkagets fäste ur påsen som innehåller
gemensamma delar .
3 Använd bulten och muttern i påsen som innehåller
gemensamma delar och anslut förgasarlänkagets fäste på
förgasarens länkarm på den koniska änden av armen.
4 Dra åt muttern så att fästet är ordentligt anslutet till armen,
men tillräckligt löst så att fästet kan röra sig fritt.
Förgasarlän- Du måste sätta ihop förgasarlänkaget innan
kage
det monteras (Montera förgasarlänkaget,
sidan 2).
Motorförgasarens
spjällarm
Du måste ta bort inställningsskruven på spjällarmen för att koppla bort rorkultens gaslänkarm
och montera förgasarlänkaget
och
plastbrickorna.
Rorkultens
gaslänkarm
Du ska inte byta ut den här armen när du
monterar de andra länkagedelarna, men du
måste ta bort den tillfälligt för att fästa förgasarlänkaget i spjällarmen .
TIPS: Du kan markera platsen på armen där
den ansluter till spjällarmen, så att det är
lättare att notera korrekt tomgång när du
ansluter den igen.
Rorkultens
gaslänkage
Du måste byta ut denna länkagekomponent
mot den nya del som medföljer i reservdelspåsen. Du bör spara länkagekomponenten om
du behöver återställa motorn till dess fabrikskonfiguration i framtiden.
Ansluta gasvajern till förgasarlänkaget
Förgasarlänkaget är konstruerat för att hålla fast vajern från
gasmanöverdonet. På grund av konstruktionen måste du
ansluta gasvajern till förgasarlänkaget innan du fäster delarna
på motorn.
1 Montera vid behov ihop förgasarlänkaget (Montera
förgasarlänkaget, sidan 2).
Placera
den runda änden av gasvajern i hålet på änden av
2
förgasarlänkaget.
Ställa in länkagekomponenterna för rätt tomgång
3 Vrid vajern så att den matas genom skåran i änden av
länkaget.
Yamaha 8 till 9,9 hästkrafter – anslutningar
2
När du har monterat gasmanöverdonets komponenter på
motorn måste du justera dem så att motorn går på korrekt
tomgång.
1 Lossa gasmanöverdonets fäste på motorns grenrör tills
gasmanöverdonet inte drar ut förgasarens spjällarm.
Det ska finnas uppenbart slack i gasvajern.
2 Ställ in rorkultens gasreglage på tomgång, starta motorn och
utför en åtgärd:
• Om motorn inte går på korrekt tomgång ska du lossa
inställningsskruven på förgasarens spjällarm, justera
rorkultens gaslänkarm tills motorn går på rätt tomgång och
sedan dra åt inställningsskruven.
• Om motorn går på rätt tomgång fortsätter du till nästa
steg.
3 Öka motorns varvtal med hjälp av rorkultens gasreglage och
utför en åtgärd:
• Om motorn inte ökar varvtalet och återgår till korrekt
tomgång upprepar du föregående steg för att justera
rorkultens gaslänkarm.
• Om motorn ökar varvtalet och återgår till korrekt tomgång
fortsätter du till nästa steg.
4 Justera läget för gasmanöverdonets fäste tills inget slack
finns kvar i gasvajern och motorn går på rätt tomgång.
5 Dra åt gasmanöverdonets fäste på motorns grenrör för att
ställa in vajerspänningen.
6 Stäng vid behov av motorn.
Yamaha 15 till 20 hästkrafter – anslutningar
Det ska finnas uppenbart slack i gasvajern.
2 Lossa inställningsskruven på förgasarens spjällarm och skjut
in armen i hylsglidmekanismen tills det tar stopp.
3 Dra åt inställningsskruven.
4 Ställ in rorkultens gasreglage på tomgång, starta motorn och
Nummer Del
Gasvajer
(från spjällhuset)
Meddelanden
5
Du ska ansluta gasvajern till förgasarlänkaget
innan du fäster den på gasvajerfästet
(Ansluta gasvajern till förgasarlänkaget,
sidan 2).
Gasvajerfäste Du måste säkra gasvajern
i gasvajerfästet
med hjälp av de medföljande buntbanden
(Fastsättning av gasvajern på fästet för de
flesta motortyper, sidan 5).
Grenrörets
monteringsplats
Du måste ta bort den befintliga bulten på
grenröret och använda den för att fästa
gasvajerfästet.
Förgasarlänkage
Du måste sätta ihop förgasarlänkaget innan
det monteras (Montera förgasarlänkaget,
sidan 2).
Motorförgasarens
spjällarm
Du måste ta bort inställningsskruven på spjällarmen för att koppla loss rorkultens gaslänkarm
och montera förgasarlänkaget .
Hylsglidmekanism för
rorkultens
gaslänkage
Du måste byta ut rorkultens befintliga gaslänkarm mot hylsglidmekanismen som finns i
reservdelspåsen (Montering av gaslänkage
med hylsglidmekanism, sidan 3). Du bör
spara rorkultens befintliga gaslänkarm om du
behöver återställa motorn till dess fabrikskonfiguration i framtiden.
Montering av gaslänkage med hylsglidmekanism
För vissa motorer måste du byta ut det befintliga gaslänkaget
mot en hylsglidmekanism för att förhindra att rorkultens
gasreglage drivs bakåt.
1 Om det behövs öppnar du reservdelspåsen för din
motormodell och tar fram delarna till hylsglidmekanismen.
2 För in den lilla böjda armen i hylsans kortsida .
6
7
8
utför en åtgärd:
• Om motorn inte går på korrekt tomgång ska du lossa
inställningsskruven på förgasarens spjällarm, justera
rorkultens gaslänkarm i hylsglidmekanismen tills motorn
går på rätt tomgång och sedan dra åt inställningsskruven.
• Om motorn går på rätt tomgång fortsätter du till nästa
steg.
Öka motorns varvtal med hjälp av rorkultens gasreglage och
utför en åtgärd:
• Om motorn inte ökar varvtalet och återgår till korrekt
tomgång upprepar du föregående steg för att justera
rorkultens gaslänkarm i hylsglidmekanismen.
• Om motorn ökar varvtalet och återgår till korrekt tomgång
fortsätter du till nästa steg.
Justera läget för gasmanöverdonets fäste tills inget slack
finns kvar i gasvajern och motorn går på rätt tomgång.
Dra åt gasmanöverdonets fäste på motorns grenrör för att
ställa in vajerspänningen.
Stäng vid behov av motorn.
Mercury 8 till 9,9 hästkrafter – anslutningar
Nummer Del
Meddelanden
Gasvajer
(från spjällhuset)
Du ska ansluta gasvajern till förgasarlänkaget
innan du fäster den på gasvajerfästet
(Ansluta gasvajern till förgasarlänkaget,
sidan 2).
Gasvajerfäste
Du måste säkra gasvajern
i gasvajerfästet
med hjälp av de medföljande buntbanden
(Fastsättning av gasvajern på fästet för de
flesta motortyper, sidan 5).
Grenrörets
monteringsplats
Du måste ta bort den befintliga bulten på
grenröret och använda den för att fästa
gasvajerfästet .
Förgasarlän- Du måste sätta ihop förgasarlänkaget innan
kage
det monteras (Montera förgasarlänkaget,
sidan 2).
Den platta delen av den lilla armen passar endast in i hylsan
på ett sätt.
3 Fäst den lilla armen med hjälp av ställskruven .
4 För in den runda änden av den långa armen i den andra
änden av hylsan.
Ställa in länkagekomponenterna för rätt tomgång
När du har monterat gasmanöverdonets komponenter på
motorn måste du justera dem så att motorn går på korrekt
tomgång.
1 Lossa gasmanöverdonets fäste på motorns grenrör tills
gasmanöverdonet inte drar ut förgasarens spjällarm.
Motorförgasarens
spjällarm
Du måste ta bort inställningsskruven på spjällarmen för att koppla bort rorkultens gaslänkarm
och montera förgasarlänkaget
och
plastbrickorna.
Rorkultens
gaslänkarm
Du måste byta ut rorkultens befintliga gaslänkarm mot den nya armen som finns i reservdelspåsen. Du bör spara rorkultens befintliga
gaslänkarm om du behöver återställa motorn
till dess fabrikskonfiguration i framtiden.
Ställa in länkagekomponenterna för rätt tomgång
När du har monterat gasmanöverdonets komponenter på
motorn måste du justera dem så att motorn går på korrekt
tomgång.
1 Lossa gasmanöverdonets fäste på motorns grenrör tills
gasmanöverdonet inte drar ut förgasarens spjällarm.
Det ska finnas uppenbart slack i gasvajern.
3
2 Ställ in rorkultens gasreglage på tomgång, starta motorn och
3
4
5
6
utför en åtgärd:
• Om motorn inte går på korrekt tomgång ska du lossa
inställningsskruven på förgasarens spjällarm, justera
rorkultens gaslänkarm tills motorn går på rätt tomgång och
sedan dra åt inställningsskruven.
• Om motorn går på rätt tomgång fortsätter du till nästa
steg.
Öka motorns varvtal med hjälp av rorkultens gasreglage och
utför en åtgärd:
• Om motorn inte ökar varvtalet och återgår till korrekt
tomgång upprepar du föregående steg för att justera
rorkultens gaslänkarm.
• Om motorn ökar varvtalet och återgår till korrekt tomgång
fortsätter du till nästa steg.
Justera läget för gasmanöverdonets fäste tills inget slack
finns kvar i gasvajern och motorn går på rätt tomgång.
Dra åt gasmanöverdonets fäste på motorns grenrör för att
ställa in vajerspänningen.
Stäng vid behov av motorn.
2 Fäst vajern i fästet med de medföljande skruvarna
.
Modifiering av rorkultens gaslänkage
På Mercury motorer med 15 till 20 hästkrafter måste du
modifiera rorkultens gaslänkage för att förhindra att
gasmanöverdonet driver rorkultens gasreglage bakåt.
1 Koppla loss rorkultens befintliga gaslänkage från motorn.
2 Ta loss ena änden av länkaget och muttern genom att
skruva ur armen .
Mercury 15 till 20 hästkrafter – anslutningar
3 Förvara armen och den andra änden av länkaget ifall du
Nummer Del
Gasvajer
(från spjällhuset)
Meddelanden
Du ska ansluta gasvajern till förgasarlänkaget
innan du fäster den på gasvajerfästet
(Ansluta gasvajern till förgasarlänkaget,
sidan 2).
Gasvajerfäste Du måste säkra gasvajern
i gasvajerfästet
med skruvarna på fästet (Fastsättning av
gasvajern på fästet till Mercury motorer med
15 till 20 hästkrafter, sidan 4).
Grenrörets
monteringsplats
Du måste ta bort den befintliga bulten på
grenröret och använda den för att fästa
gasvajerfästet .
Förgasarlänkage
Du måste sätta ihop förgasarlänkaget innan
det monteras (Montera förgasarlänkaget,
sidan 2).
Motorförgasa- Du måste koppla loss rorkultens gaslänkage
rens spjällarm
från spjällarmen för att montera förgasarlänkaget .
Rorkultens
gaslänkage
Ställa in länkagekomponenterna för rätt tomgång
1 Lossa de två skruvarna som håller fast gasvajern i fästet tills
2
3
Du måste modifiera rorkultens gaslänkage
från fabriken med den nya delen i reservdelspåsen (Modifiering av rorkultens gaslänkage, sidan 4).
Fastsättning av gasvajern på fästet till Mercury
motorer med 15 till 20 hästkrafter
Innan du säkrar vajern i fästet ska du ansluta gasvajerns ände
till förgasarlänkaget (Ansluta gasvajern till förgasarlänkaget,
sidan 2).
Obs! Den här typen av fäste används endast för att fästa
gasvajern för Mercury motorn med 15 till 20 hästkrafter. Om du
monterar gasmanöverdonet på alla andra motortyper måste du
följa instruktionerna för det fästet istället (Fastsättning av
gasvajern på fästet för de flesta motortyper, sidan 5).
1 Placera fästets övre del över den upphöjda delen av
gasvajern .
4
behöver återställa motorn till fabriksskick i framtiden.
Skruva
fast den befintliga muttern på ersättningsarmen
4
från reservdelspåsen.
5 Skruva fast den befintliga änden av länkaget på
ersättningsarmen.
4
5
6
gasreglaget inte drar ut förgasarens spjällarm.
Det ska finnas uppenbart slack i gasvajern.
Ställ in rorkultens gasreglage på tomgång, starta motorn och
utför en åtgärd:
• Om motorn inte går på korrekt tomgång tar du bort
rorkultens gaslänkage och justerar längden på armen tills
motorn går på tomgång korrekt.
• Om motorn går på rätt tomgång fortsätter du till nästa
steg.
Öka motorns varvtal med hjälp av rorkultens gasreglage och
utför en åtgärd:
• Om motorn inte ökar varvtalet och återgår till korrekt
tomgång upprepar du föregående steg för att justera
rorkultens gaslänkage.
• Om motorn ökar varvtalet och återgår till korrekt tomgång
fortsätter du till nästa steg.
Justera gasvajerns position i fästet tills det inte finns något
slack i vajern och motorn går på rätt tomgång.
Dra åt de två skruvarna för att fästa gasvajern i fästet och
ställa in vajerspänningen.
Stäng vid behov av motorn.
Honda 8 till 20 hästkrafter – anslutningar
Nummer Del
Meddelanden
2 Fäst vajern i fästet med de medföljande buntbanden
Gasvajer
(från spjällhuset)
Du ska ansluta gasvajern till förgasarlänkaget
innan du fäster den på gasvajerfästet
(Ansluta gasvajern till förgasarlänkaget,
sidan 2).
Gasvajerfäste
Du måste säkra gasvajern i gasvajerfästet med
de medföljande buntbanden (Fastsättning av
gasvajern på fästet för de flesta motortyper,
sidan 5).
Grenrörets Du måste lossa den befintliga bulten på
monterings- grenröret och skjuta gasvajerfästet på plats
plats
Du bör inte ta bort bulten från grenröret
eftersom det är svårt att sätta tillbaka bulten
när den har tagits bort.
Förgasarlänkage
.
Ansluta RPM-kabeln
.
Du måste sätta ihop förgasarlänkaget innan det
monteras (Montera förgasarlänkaget, sidan 2).
Förgasarens länkarm är konstruerad så att den
endast passar på ett sätt på förgasaren.
Du måste ta bort den befintliga låsbrickan för
att montera förgasarlänkagets fäste, och du bör
använda Loctite gänglåsning på bulten när du
säkrar fästet.
Justera gasfriktionen
Eftersom gasmanöverdonet driver rorkultens gasreglage bakåt
på Honda motorer, måste du justera gasfriktionen på rorkulten
för att manöverdonet ska fungera ordentligt.
1 Lokalisera friktionskragen på rorkulten.
Friktionskragen justerar spänningen på rorkultens gasreglage
och håller gasreglaget i ett inställt läge när det är helt
åtdraget.
2 Justera friktionskragen så att den är helt lossad.
Gasmanöverdonet kan endast styra motorns varvtal när
friktionskragen är helt lossad.
Gemensamma monteringsprocedurer
Dessa procedurer är desamma för alla motormodeller.
Fastsättning av gasvajern på fästet för de flesta
motortyper
Innan du säkrar vajern i fästet ska du ansluta gasvajerns ände
till förgasarlänkaget (Ansluta gasvajern till förgasarlänkaget,
sidan 2).
Obs! Den här typen av fäste används för att fästa gasvajern på
de flesta motortyper. Om du installerar gasmanöverdonet på en
Mercury motor på 15 till 20 hästkrafter måste du i stället följa
instruktionerna för det fästet (Fastsättning av gasvajern på fästet
till Mercury motorer med 15 till 20 hästkrafter, sidan 4).
1 Placera den upphöjda delen av gasvajern i fästet mellan
de upphöjda flikarna .
OBS!
Du får inte kapa eller skala RPM-kabeln eller tändstiftskabeln.
Om du kapar eller skalar någon av dessa kablar kommer
resultera i skador på gasmanöverdonet, motorn eller båda.
RPM-kabeln övervakar motorns varvtal och krävs för att
autopiloten ska fungera korrekt.
1 Dra RPM-kabeln från spjällhuset till en tändstiftskabel på
motorn.
2 Fäst RPM-kabelns omlindade ände på utsidan av
tändstiftskabeln med de medföljande buntbanden.
3 Fäst RPM-kabeln så att den omlindade änden av kabeln är
den enda delen av RPM-kabeln som har kontakt med
tändstiftskabeln.
OBS!
Om du drar den olindade delen
av RPM-kabeln längs
tändstiftskabeln
kan det leda till att RPM-signalen förloras
och orsaka problem med autopilotens funktion.
Ansluta gasmanöverdonet till ECU:n
När du har anslutit gasmanöverdonet och länkage inuti motorn
måste du ansluta gasmanöverdonet till autopilotens ECU.
1 Lokalisera kabelgenomföringsplatsen på motorn.
Det här området är där motorkablarna dras från motorns
insida till motorns utsida och är vanligtvis nära rorkulten.
2 Skapa vid behov en kabelgenomföringsöppning i motorhuset
för ECU-kabeln.
3 Dra ECU-kabeln på gasmanöverdonet från motorns insida till
motorns utsida.
4 Dra ECU-kabeln till den plats där du installerade autopilotens
ECU, och anslut den till THROTTLE port.
5 Applicera om nödvändigt marint tätningsmedel på
kabelgenomföringsöppningen för att skydda motorns insida
från inträngande vatten.
Testa installationen av gasmanöverdonet
Innan du kan testa installationen måste du installera alla
autopilotens komponenter och alla komponenter i
gasmanöverdonets länkage och ansluta gasmanöverdonet till
ECU:n.
1 Starta motorn.
2 Starta autopilotsystemet.
5
3 Aktivera autopiloten.
4 Tryck på på fjärrkontrollen för att öka gaspådraget med
hjälp av gasmanöverdonet.
Gasmanöverdonet bör flytta gasspjället till fullt varvtal.
5 Tryck på på fjärrkontrollen för att minska gaspådraget med
hjälp av gasmanöverdonet.
Gasmanöverdonet bör återställa motorn till tomgång.
6 Slutför en åtgärd:
• Om gasmanöverdonet inte flyttar gasspjället från fullt
varvtal till tomgång ska du justera gasvajerfästet och
upprepa detta test.
• Om gasmanöverdonet styr gasspjället korrekt stänger du
av motorn och autopilotsystemet.
Specifikationer
Mått (L × B × H)
151 × 60 × 23 mm (6 × 2,35 × 0,9 tum)
Vikt
181 g (6,4 oz.)
Temperaturområde
Från 0 till 70 °C (från 32 till 158 °F)
Material
Glasförstärkt nylon och aluminium
Vattenklassning*
Gasmanöverdonshölje: IEC 60529 IPX7*
ECU-kabellängd
3 m (9 fot)
Inspänning
Från 12 till 24 V DC
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Reactor™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Det här varumärket får inte användas utan
Garmins uttryckliga tillstånd.
®
Honda är ett registrerat varumärke som tillhör Honda Motor Co., Ltd. och dess
dotterbolag och filialer. Loctite är ett varumärke som tillhör Henkel Corporation i och
utanför USA. Mercury är ett varumärke som tillhör Brunswick Corporation. NMEA ,
NMEA 2000 och logotypen för NMEA 2000 är registrerade varumärken som tillhör
National Marine Electronics Association. Yamaha är ett varumärke som tillhör Yamaha
Motor Corporation.
®
®
®
®
®
®
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising