Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Gasspjældsaktuator Installationsvejledning

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Gasspjældsaktuator Installationsvejledning
Tal Del
REACTOR 40 KICKER
GASSPJÆLDSAKTUATOR
INSTALLATIONSVEJLEDNING
™
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Hvis motoren har en dødmandsknap, bør du vide, hvordan du
betjener den i nødstilfælde. Hvis motoren ikke har en
dødmandsknap, skal du montere en, før du installerer
autopilotsystemet.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
FORSIGTIG
Vær opmærksom på varme overflader på køleplade, motor og
magnetventilkomponenter ved brug af disse.
Vær opmærksom på risikoen for at blive fanget i eller komme i
klemme mellem bevægelige dele ved brug af disse.
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
Skruenøgler
Stjerneskruetrækker
Marineforsegler
Loctite gevindlås (til Honda motorinstallationer)
®
®
Identifikation af dele
Gasspjældsaktuatoren er den komponent i Reactor 40 Kicker
autopilotsystemet, der styrer motorens omdrejningstal.
Du skal montere gasspjældsaktuatoren inde i motorhuset og
forbinde den til karburatorgasspjældets arm ved hjælp af
ledforbindelsesdelene, der følger med denne pakke. Forskellige
motortyper kræver forskellige ledforbindelsesdele, og delene
opdeles i separate poser. Denne vejledning henviser til
etiketterne på poserne, når de dele, der skal bruges til
forskellige motortyper, beskrives.
Gashåndtagsaktuator
Bemærkninger
Gasspjældskabel
Forbindes til karburatorforbindelsesleddet, så det
kan åbne karburatoren og styre motorens omdrejningstal.
Se afsnittet om motortype for at få oplysninger
om, hvordan kablet forbindes til karburatorforbindelsesleddet.
Omdrejningskabel
Forbindes til tændrøret for at måle motorens
omdrejningstal (Tilslutning af omdrejningskablet,
side 6).
ECU-kabel
Forbinder gasspjældsaktuatoren med autopilotsystemets ECU (Tilslutning af gasspjældsaktuatoren til ECU'en, side 6).
Poser med dele
Se denne tabel for at finde ud af, hvilke dele der gælder for din
motortype.
Almindelige dele. Disse dele anvendes ved montering af aktuatoren
på alle motortyper.
Dele til 8 til 9,9 hk Yamaha motorer.
®
Dele til 15 til 20 hk Yamaha motorer.
Dele til 8 til 9,9 hk Mercury motorer.
®
Dele til 15 til 20 hk Mercury EFI-motorer.
Dele til 8 til 20 hk Honda motorer.
Installationsforberedelse
Overvejelser om montering og tilslutning
Vær opmærksom på følgende ved klargøring til montering af
gasspjældsaktuatoren:
• Du skal montere gasspjældsaktuatoren inden i motorhuset.
• De fleste motorer bruger et gasspjældsforbindelsesled til at
styre karburatorens gashåndtag. Du skal udskifte det
fabriksmonterede gasspjældsforbindelsesled med det
medfølgende gasspjældsforbindelsesled for at forhindre, at
gasspjældsaktuatoren trækker gasspjældet tilbage på
styrearmen (Overvejelser om baglæns sejlads vha.
styrearmen, side 1).
• Du skal fastgøre gasspjældskablet til motormanifolden og
forbinde det til karburatorens gashåndtag på motoren vha.
det medfølgende beslag og forbindelsesled, der passer til din
motortype.
• Du kan placere gasspjældsaktuatorboksen hvor som helst
tilgængeligt inden i motorhuset, når du har fastgjort
gasspjældskablet til manifolden og ført de andre kabler. Du
kan bruge de medfølgende store kabelbindere til at fastgøre
gasspjældsaktuatorboksen inden i motorhuset for at forhindre
det i at bevæge sig under brug.
• Du skal fastgøre omdrejningskablet på ydersiden af et
tændrørskabel (Tilslutning af omdrejningskablet, side 6).
• Du skal slutte gasspjældsaktuatoren til autopilotsystemets
ECU ved hjælp af den medfølgende kabelføring fra
indersiden af motorhuset (Tilslutning af
gasspjældsaktuatoren til ECU'en, side 6).
Overvejelser om baglæns sejlads vha. styrearmen
De fleste motorer bruger et gasspjældsforbindelsesled til at styre
karburatorens gashåndtag. Dette forbindelsesled åbner og
lukker karburatoren, når du justerer gashåndtaget på
styrearmen. Da autopilotens gasspjældsaktuator styrer
motorens omdrejningstal inde fra motorhuset, skal du udskifte
det fabriksmonterede gasspjældsforbindelsesled med det
medfølgende gasspjældsforbindelsesled. Det forhindrer, at
gashåndtagets gasspjældsaktuator slår motoren i bak via
styrearmen, men giver dig stadig mulighed for at bruge
August 2019
190-02451-94_0B
gashåndtaget på styrearmen, når du ikke bruger
autopilotsystemet til at styre motoren.
Se tilslutningsdiagrammet til din motortype for at finde det
eksisterende gasspjældsforbindelsesled og udskifte det med det
medfølgende forbindelsesled.
BEMÆRK: På grund af motorens design kan du ikke udskifte
gasspjældsforbindelsesleddet på Honda motorer. Under normal
drift slår gashåndtagets gasspjældsaktuator motoren i bak via
styrearmen på Honda motorer, og du skal justere friktionskraven
på gashåndtaget, så aktuatoren kan styre motorens
omdrejningstal (Justering af gashåndtagets friktion, side 5).
Yamaha 8 til 9,9 hk tilslutninger
Samling af karburatorforbindelsesleddet
Tal Del
Karburatorforbindelsesleddet gør gaskablet fra aktuatoren i
stand til at åbne karburatorgasspjældsarmen på motoren.
1 Tag karburatorforbindelsesleddets arm ud af posen med
delene til motoren.
Gasspjældskabelbeslag
2 Tag karburatorforbindelsesleddets beslag
ud af posen
med de almindelige dele .
3 Brug bolten og møtrikken i posen med de almindelige dele til
at forbinde karburatorforbindelsesleddets beslag med
karburatorforbindelsesleddets arm på den smalle ende af
armen.
4 Spænd møtrikken, så beslaget er sikkert forbundet til armen,
men løst nok til, at beslaget kan bevæge sig frit.
Tilslutning af gasspjældsaktuatorkablet til karburator­
forbindelsesleddet
Karburatorforbindelsesleddet er designet til at holde kablet fra
gasspjældsaktuatoren på plads. På grund af konstruktionen skal
du forbinde gasspjældsaktuatorkablet til
karburatorforbindelsesleddet, før du fastgør delene til motoren.
1 Saml om nødvendigt karburatorforbindelsesleddet (Samling
af karburatorforbindelsesleddet, side 2).
2 Sæt den runde ende af gasspjældsaktuatorkablet ind i hullet i
enden af karburatorforbindelsesleddet.
Bemærkninger
Gasspjældsaktu- Du skal slutte gasspjældsaktuatorkablet til
atorkabel (fra
karburatorforbindelsesleddet , før det
gasspjældsaktuafastgøres til gasspjældskabelbeslaget
torboksen)
(Tilslutning af gasspjældsaktuatorkablet til
karburatorforbindelsesleddet, side 2).
Du skal fastgøre gasspjældsaktuatorkablet
til gasspjældskabelbeslaget vha. de medfølgende kabelbindere (Fastgørelse af
gasspjældsaktuatorkablet til beslaget på de
fleste motortyper, side 5).
Monteringssted til Du skal fjerne den eksisterende bolt på manimanifold
folden og bruge den til at fastgøre gasspjældskabelbeslaget .
Det kan være nødvendigt at flytte slangen, der
er tilsluttet bolten, for at fastgøre beslaget
korrekt.
Karburatorforbin- Karburatorforbindelsesleddet skal samles, før
delsesled
det monteres (Samling af karburatorforbindelsesleddet, side 2).
Motorkarburator- Du skal fjerne sætskruen på gashåndtaget for
gashåndtag
at frakoble styrearmens gasspjældsforbindelsesstang
og montere karburatorforbindelsesleddet
og plastskiverne.
Styrearmens
gasspjældsforbindelsesstang
Du skal ikke udskifte denne stang, når du
monterer de andre ledforbindelsesdele, men du
skal afmontere den midlertidigt for at fastgøre
karburatorforbindelsesleddet til gashåndtaget
.
TIP: Du kan markere stedet på stangen, hvor
den er forbundet med gashåndtaget, så det er
lettere at notere den korrekte motortomgang,
når du tilslutter den igen.
Styrearmens
gasspjældsforbindelsesstang
Du skal udskifte denne ledforbindelseskomponent med den nye del, der følger med i reservedelsposen. Du skal gemme ledforbindelseskomponenten, hvis du på et senere tidspunkt får
brug for at gendanne motoren til dens fabrikskonfiguration.
Indstilling af ledforbindelseskomponenter til korrekt
tomgang
3 Drej kablet, så det føres gennem åbningen i enden af
forbindelsesleddet.
2
Når du har monteret gasspjældsaktuatorens komponenter på
motoren, skal du justere dem, så motoren kører korrekt i
tomgang.
1 Løsn gasspjældsaktuatorbeslaget på motormanifolden, indtil
gasspjældsaktuatoren ikke trækker i og åbner
karburatorgashåndtaget.
Der skal være et tydeligt slæk i gasspjældsaktuatorkablet.
2 Juster styrearmens gasspjæld til tomgang, start motoren, og
fuldfør handlingen:
• Hvis motoren ikke kører korrekt i tomgang, løsnes
sætskruen på karburatorgashåndtaget, og styrearmens
gasspjældsforbindelsesstang justeres, indtil motoren kører
korrekt i tomgang, og sætskruen spændes.
• Hvis motoren kører korrekt i tomgang, skal du fortsætte til
næste trin.
3 Øg motorens omdrejningstal ved hjælp af styrearmens
gasspjæld, og fuldfør handlingen:
• Hvis motoren ikke øger omdrejningstallet og igen kører
korrekt i tomgang, skal du gentage det foregående trin for
at justere styrearmens gasspjældsforbindelsesstang.
• Hvis motoren øger omdrejningstallet og igen kører korrekt
i tomgang, skal du fortsætte til næste trin.
4 Juster gasspjældsaktuatorbeslagets position, indtil
gasspjældsaktuatorkablet ikke længere er slækket, og
motoren kører korrekt i tomgang.
5 Spænd gasspjældsaktuatorbeslaget på motormanifolden for
at tilpasse kabelspændingen.
6 Sluk om nødvendigt motoren.
Yamaha 15 til 20 hk tilslutninger
Den flade del af den lille stang passer kun ind i cylinderen på
én måde.
3 Fastgør den lille stang vha. sætskruen .
4 Sæt den runde ende af den lange stang ind i den anden
side af cylinderen.
Indstilling af ledforbindelseskomponenter til korrekt
tomgang
Tal Del
Bemærkninger
Gasspjældsaktua- Du skal slutte gasspjældsaktuatorkablet til
torkabel (fra
karburatorforbindelsesleddet , før det
gasspjældsaktuafastgøres til gasspjældskabelbeslaget
torboksen)
(Tilslutning af gasspjældsaktuatorkablet til
karburatorforbindelsesleddet, side 2).
Gasspjældskabel- Du skal fastgøre gasspjældsaktuatorkablet
beslag
til gasspjældskabelbeslaget vha. de medfølgende kabelbindere (Fastgørelse af
gasspjældsaktuatorkablet til beslaget på de
fleste motortyper, side 5).
Monteringssted til Du skal afmontere den eksisterende bolt på
manifold
manifolden og bruge den til at fastgøre
gasspjældskabelbeslaget.
Karburatorforbindelsesled
Karburatorforbindelsesleddet skal samles, før
det monteres (Samling af karburatorforbindelsesleddet, side 2).
Motorkarburatorgashåndtag
Du skal fjerne sætskruen på gashåndtaget for
at frakoble styrearmens gasspjældsforbindelsesstang
og montere karburatorforbindelsesleddet .
Cylinderskydemekanisme til styrearmens
gasspjældsforbindelsesled
Du skal udskifte styrearmens eksisterende
gasspjældsforbindelsesstang med cylinderskydemekanismen, der følger med i reservedelsposen (Samling af gasspjældsforbindelsesleddets cylinderskyder, side 3). Du skal
gemme den styrearmens oprindelige
gasspjældsforbindelsesstang, hvis du på et
senere tidspunkt får brug for at gendanne
motoren til dens fabrikskonfiguration.
Når du har monteret gasspjældsaktuatorens komponenter på
motoren, skal du justere dem, så motoren kører korrekt i
tomgang.
1 Løsn gasspjældsaktuatorbeslaget på motormanifolden, indtil
gasspjældsaktuatoren ikke trækker i og åbner
karburatorgashåndtaget.
Der skal være et tydeligt slæk i gasspjældsaktuatorkablet.
2 Løsn sætskruen på karburatorgashåndtaget, og skub
stangen ind i cylinderskyderen, indtil den stopper.
Stram
sætskruen.
3
4 Juster styrearmens gasspjæld til tomgang, start motoren, og
fuldfør handlingen:
• Hvis motoren ikke kører korrekt i tomgang, løsnes
sætskruen på karburatorgashåndtaget, og styrearmens
gasspjældsforbindelsesstang justeres i cylinderskyderen,
indtil motoren kører korrekt i tomgang, og sætskruen
spændes.
• Hvis motoren kører korrekt i tomgang, skal du fortsætte til
næste trin.
Øg
motorens omdrejningstal ved hjælp af styrearmens
5
gasspjæld, og fuldfør handlingen:
• Hvis motoren ikke øger omdrejningstallet og igen kører
korrekt i tomgang, skal du gentage det foregående trin for
at justere styrearmens gasspjældsforbindelsesstang i
cylinderskyderen.
• Hvis motoren øger omdrejningstallet og igen kører korrekt
i tomgang, skal du fortsætte til næste trin.
6 Juster gasspjældsaktuatorbeslagets position, indtil
gasspjældsaktuatorkablet ikke længere er slækket, og
motoren kører korrekt i tomgang.
7 Spænd gasspjældsaktuatorbeslaget på motormanifolden for
at tilpasse kabelspændingen.
8 Sluk om nødvendigt motoren.
Mercury 8 til 9,9 hk tilslutninger
Samling af gasspjældsforbindelsesleddets
cylinderskyder
På nogle motorer skal du udskifte det eksisterende
gasspjældsforbindelsesled med en cylinderskydemekanisme for
at forhindre, at styrearmens gashåndtag slår i bak.
1 Åbn om nødvendigt posen med reservedele til din
motormodel og tag delene til cylinderskydemekanismen ud.
2 Indsæt den lille bøjede stang i den korte ende af
cylinderen .
3
Tal Del
Bemærkninger
Mercury 15 til 20 hk tilslutninger
Gasspjældsaktua- Du skal slutte gasspjældsaktuatorkablet til
torkabel (fra
karburatorforbindelsesleddet , før det
gasspjældsaktuafastgøres
til gasspjældskabelbeslaget
torboksen)
(Tilslutning af gasspjældsaktuatorkablet til
karburatorforbindelsesleddet, side 2).
Gasspjældskabel- Du skal fastgøre gasspjældsaktuatorkablet
beslag
til gasspjældskabelbeslaget vha. de medfølgende kabelbindere (Fastgørelse af
gasspjældsaktuatorkablet til beslaget på de
fleste motortyper, side 5).
Monteringssted til Du skal fjerne den eksisterende bolt på manimanifold
folden og bruge den til at fastgøre gasspjældskabelbeslaget .
Karburatorforbindelsesled
Karburatorforbindelsesleddet skal samles, før
det monteres (Samling af karburatorforbindelsesleddet, side 2).
Motorkarburatorgashåndtag
Du skal fjerne sætskruen på gashåndtaget for
at frakoble styrearmens gasspjældsforbindelsesstang
og montere karburatorforbindelsesleddet
og plastskiverne.
Styrearmens
Du skal udskifte styrearmens eksisterende
gasspjældsforbin- gasspjældsforbindelsesstang med den nye
delsesstang
stang, der følger med i reservedelsposen. Du
skal gemme den styrearmens oprindelige
gasspjældsforbindelsesstang, hvis du på et
senere tidspunkt får brug for at gendanne
motoren til dens fabrikskonfiguration.
Indstilling af ledforbindelseskomponenter til korrekt
tomgang
Når du har monteret gasspjældsaktuatorens komponenter på
motoren, skal du justere dem, så motoren kører korrekt i
tomgang.
1 Løsn gasspjældsaktuatorbeslaget på motormanifolden, indtil
gasspjældsaktuatoren ikke trækker i og åbner
karburatorgashåndtaget.
Der skal være et tydeligt slæk i gasspjældsaktuatorkablet.
2 Juster styrearmens gasspjæld til tomgang, start motoren, og
fuldfør handlingen:
• Hvis motoren ikke kører korrekt i tomgang, løsnes
sætskruen på karburatorgashåndtaget, og styrearmens
gasspjældsforbindelsesstang justeres, indtil motoren kører
korrekt i tomgang, og sætskruen spændes.
• Hvis motoren kører korrekt i tomgang, skal du fortsætte til
næste trin.
3 Øg motorens omdrejningstal ved hjælp af styrearmens
gasspjæld, og fuldfør handlingen:
• Hvis motoren ikke øger omdrejningstallet og igen kører
korrekt i tomgang, skal du gentage det foregående trin for
at justere styrearmens gasspjældsforbindelsesstang.
• Hvis motoren øger omdrejningstallet og igen kører korrekt
i tomgang, skal du fortsætte til næste trin.
4 Juster gasspjældsaktuatorbeslagets position, indtil
gasspjældsaktuatorkablet ikke længere er slækket, og
motoren kører korrekt i tomgang.
5 Spænd gasspjældsaktuatorbeslaget på motormanifolden for
at tilpasse kabelspændingen.
6 Sluk om nødvendigt motoren.
Tal Del
Bemærkninger
Gasspjældsaktua- Du skal slutte gasspjældsaktuatorkablet til
torkabel (fra
karburatorforbindelsesleddet , før det
gasspjældsaktuafastgøres til gasspjældskabelbeslaget
torboksen)
(Tilslutning af gasspjældsaktuatorkablet til
karburatorforbindelsesleddet, side 2).
Gasspjældskabel- Du skal fastgøre gasspjældsaktuatorkablet
beslag
til gasspjældskabelbeslaget vha. skruerne på
beslaget (Fastgørelse af gasspjældsaktuatorkablet til beslaget på Mercury 15 til 20 hk
motorer, side 4).
Monteringssted til
manifold
Du skal fjerne den eksisterende bolt på manifolden og bruge den til at fastgøre gasspjældskabelbeslaget .
Karburatorforbindelsesled
Karburatorforbindelsesleddet skal samles, før
det monteres (Samling af karburatorforbindelsesleddet, side 2).
Motorkarburatorgashåndtag
Du skal frakoble styrearmens gasspjældsforbindelsesstang
fra gashåndtaget for at
montere karburatorforbindelsesleddet .
Styrearmens
gasspjældsforbindelsesstang
Du skal ændre styrearmens gasspjældsforbindelsesstang ved hjælp af den nye del, der
medfølger i reservedelsposen (Ændring af
styrearmens gasspjældsforbindelsesled,
side 4).
Fastgørelse af gasspjældsaktuatorkablet til beslaget
på Mercury 15 til 20 hk motorer
Før kablet fastgøres til beslaget, skal du forbinde enden af
gasspjældsaktuatorkablet til karburatorforbindelsesleddet
(Tilslutning af gasspjældsaktuatorkablet til
karburatorforbindelsesleddet, side 2).
BEMÆRK: Denne type beslag bruges kun til at fastgøre
gasspjældsaktuatorkablet på en Mercury 15 til 20 hk motor. Hvis
du monterer gasspjældsaktuatoren på alle motortyper, skal du i
stedet følge vejledningen til det pågældende beslag
(Fastgørelse af gasspjældsaktuatorkablet til beslaget på de
fleste motortyper, side 5).
1 Placer den øverste del af beslaget over den hævede del af
gasspjældsaktuatorkablet .
2 Fastgør kablet til beslaget ved hjælp af de medfølgende
skruer
.
Ændring af styrearmens gasspjældsforbindelsesled
På Mercury 15 til 20 hk motorer skal du ændre styrearmens
gasspjældsforbindelsesled for at forhindre, at
gasspjældsaktuatoren får gashåndtaget på styrearmen til at slå i
bak.
4
1 Afmonter styrearmens eksisterende
gasspjældsforbindelsesled fra motoren.
2 Afmonter den ene ende af forbindelsesleddet
møtrikken
ved at skrue stangen af .
Tal Del
og
Gasspjældskabelbeslag
Du skal fastgøre gasspjældsaktuatorkablet til
gasspjældskabelbeslaget vha. de medfølgende
kabelbindere (Fastgørelse af gasspjældsaktuatorkablet til beslaget på de fleste motortyper,
side 5).
Monteringssted
til manifold
Du skal løsne den eksisterende bolt på manifolden og skubbe gasspjældskabelbeslaget på
plads .
Du må ikke fjerne bolten fra manifolden, da det
er vanskeligt at sætte bolten på plads igen, når
den er blevet fjernet.
Karburatorforbindelsesled
Karburatorforbindelsesleddet skal samles, før
det monteres (Samling af karburatorforbindelsesleddet, side 2).
Karburatorforbindelsesleddets arm kan kun
fastgøres til karburatoren på én måde.
Du skal fjerne den eksisterende låseskive for at
montere karburatorforbindelsesleddets beslag,
og du skal sætte en Loctite gevindlås på bolten,
når beslaget fastgøres.
3 Opbevar stangen og den anden ende af forbindelsesleddet i
tilfælde af, at du på et senere tidspunkt får brug for at
gendanne motoren til fabrikstilstanden.
4 Skru den eksisterende møtrik på den nye stang fra posen
med reservedele.
5 Skru den eksisterende ende af forbindelsesleddet på den nye
stang.
Indstilling af ledforbindelseskomponenter til korrekt
tomgang
1 Løsn de to skruer, der holder gasspjældsaktuatorkablet på
2
3
4
5
6
beslaget, indtil gasspjældsaktuatoren ikke trækker i og åbner
karburatorgashåndtaget.
Der skal være et tydeligt slæk i gasspjældsaktuatorkablet.
Juster styrearmens gasspjæld til tomgang, start motoren, og
fuldfør handlingen:
• Hvis motoren ikke kører korrekt i tomgang, skal du
afmontere styrearmens gasspjældsforbindelsesled og
justere stangens længde, indtil motoren kører korrekt i
tomgang.
• Hvis motoren kører korrekt i tomgang, skal du fortsætte til
næste trin.
Øg motorens omdrejningstal ved hjælp af styrearmens
gasspjæld, og fuldfør handlingen:
• Hvis motoren ikke øger omdrejningstallet og igen kører
korrekt i tomgang, skal du gentage det foregående trin for
at justere styrearmens gasspjældsforbindelsesled.
• Hvis motoren øger omdrejningstallet og igen kører korrekt
i tomgang, skal du fortsætte til næste trin.
Juster gasspjældsaktuatorkablets position i kablet, indtil
kablet ikke længere er slækket, og motoren kører korrekt i
tomgang.
Spænd de to skruer for at fastgøre gasspjældsaktuatorens
kabel til beslaget, og indstil kabelspændingen.
Sluk om nødvendigt motoren.
Honda 8 til 20 hk tilslutninger
Bemærkninger
Gasspjældsaktu- Du skal slutte gasspjældsaktuatorkablet til
atorkabel (fra
karburatorforbindelsesleddet , før det
gasspjældsaktufastgøres til gasspjældskabelbeslaget
(Tilslutatorboksen)
ning af gasspjældsaktuatorkablet til karburatorforbindelsesleddet, side 2).
Justering af gashåndtagets friktion
Da gasspjældsaktuatoren slår styrearmens gashåndtag i bak på
Honda motorer, skal du justere gashåndtagets friktion på
styrearmen, for at aktuatoren kan fungere korrekt.
1 Find friktionskraven på styrearmen.
Friktionskraven justerer spændingen på styrearmens
gashåndtag, og når den er helt spændt, holdes gashåndtaget
i en fast stilling.
Juster
friktionskraven, så den er helt løsnet.
2
Gasspjældsaktuatoren kan kun styre motorens
omdrejningstal, når friktionskraven er helt løsnet.
Almindelige installationsprocedurer
Procedurerne er de samme for alle motormodeller.
Fastgørelse af gasspjældsaktuatorkablet til beslaget
på de fleste motortyper
Før du fastgør kablet til beslaget, skal du forbinde enden af
gasspjældsaktuatorkablet til karburatorforbindelsesleddet
(Tilslutning af gasspjældsaktuatorkablet til
karburatorforbindelsesleddet, side 2).
BEMÆRK: Denne type beslag bruges til at fastgøre
gasspjældsaktuatorkablet på de fleste motortyper. Hvis du
monterer gasspjældsaktuatoren på en Mercury 15 til 20 hk
motor, skal du i stedet følge vejledningen til det pågældende
beslag (Fastgørelse af gasspjældsaktuatorkablet til beslaget på
Mercury 15 til 20 hk motorer, side 4).
1 Placer den hævede del af gasspjældsaktuatorkablet i
beslaget mellem de hævede tapper .
5
5 Påfør om nødvendigt marineforsegler på
kabelgennemføringsåbningen for at beskytte indersiden af
motoren mod vandindtrængen.
Test af gasspjældsaktuatorinstallationen
2 Fastgør kablet til beslaget ved hjælp af de medfølgende
kabelbindere
.
Tilslutning af omdrejningskablet
BEMÆRK
Du må ikke skære i eller afisolere omdrejningskablet eller
tændrørskablet. Skæring i eller afisolering af et af kablerne vil
medføre beskadigelse af gasspjældsaktuatoren, motoren eller
begge dele.
Omdrejningskablet overvåger motorens omdrejningstal og er
nødvendigt, for at autopiloten kan fungere korrekt.
1 Før omdrejningskablet fra gasspjældsaktuatorens boks til et
tændrørskabel på motoren.
2 Fastgør den indpakkede spids på omdrejningskablet på
ydersiden af tændrørskablet ved hjælp af de medfølgende
kabelbindere.
Før du kan teste installationen, skal du montere alle
autopilotkomponenter og alle komponenter til
gasspjældsaktuatorens forbindelsesled og forbinde
gasspjældsaktuatoren til ECU'en.
1 Tænd for motoren.
2 Tænd for autopilotsystemet.
3 Slå autopiloten til.
4 På fjernbetjeningen skal du trykke på for at øge
omdrejningstallet ved hjælp af gasspjældsaktuatoren.
Gasspjældsaktuatoren skal flytte gashåndtaget til fuldt
omdrejningstal.
5 På fjernbetjeningen skal du trykke på for at sænke
omdrejningstallet ved hjælp af gasspjældsaktuatoren.
Gasspjældsaktuatoren bør få motoren til igen at køre i
tomgang.
6 Fuldfør en handling:
• Hvis gasspjældsaktuatoren ikke flytter gashåndtaget fra
fuldt omdrejningstal til tomgang, justeres
gasspjældskabelbeslaget, og testen gentages.
• Hvis gasspjældsaktuatoren styrer gashåndtaget korrekt,
skal du slukke for motoren og autopilotsystemet.
Specifikationer
Mål (L × B × H)
151 × 60 × 23 mm (6 × 2,35 × 0,9 tommer)
Vægt
181 g (6,4 oz.)
Temperaturområde
Fra 0 til 70°C (fra 32 til 158 °F)
Materiale
Glasforstærket nylon og aluminium
Vandtæthedsklasse*
Gasspjældsakuatorens hus: IEC 60529 IPX7*
ECU-kabellængde
3 m (9 fod)
Indgangsspænding
Fra 12 til 24 Vdc
3 Fastgør omdrejningskablet, så den indpakkede spids på
kablet er den eneste del af omdrejningskabelet, der kommer i
kontakt med tændrørskablet.
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
BEMÆRK
Hvis den uindpakkede del
af omdrejningskablet føres
langs tændrørskablet , kan det medføre tab af
omdrejningssignal og forårsage problemer med
autopilotfunktionen.
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Reactor™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Dette varemærke må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Tilslutning af gasspjældsaktuatoren til ECU'en
Når du har forbundet gasspjældsaktuatoren og
ledforbindelserne inde i motoren, skal du forbinde
gasspjældsaktuatoren til autopilotens ECU.
1 Find kabelgennemføringsstedet på motoren.
Området er der, hvor motorkablerne føres fra indersiden af
motoren til ydersiden af motoren, og er som regel i nærheden
af styrearmen.
2 Lav om nødvendigt en kabelgennemføringsåbning i
motorhuset til ECU-kablet.
3 Før ECU-kablet på gasspjældsaktuatoren fra indersiden af
motoren til ydersiden af motoren.
4 Før ECU-kablet til det sted, hvor du har monteret
autopilotens ECU, og forbind det til THROTTLE porten.
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
®
Honda er et registreret varemærke tilhørende Honda Motor Co., Ltd. og dets
datterselskaber og associerede selskaber. Loctite er et varemærke tilhørende Henkel
Corporation i USA og andre lande. Mercury er et varemærke tilhørende Brunswick
Corporation. NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker
tilhørende National Maritime Electronics Association. Yamaha er et varemærke
tilhørende Yamaha Motor Corporation.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising