Garmin | Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack | Garmin Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Installeringsinstruksjoner

Garmin Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Installeringsinstruksjoner
REACTOR™ 40 MECHANICAL
INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
• Vanntette ledningskontakter (vaiermuttere) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Maritim tetningsmasse
• Bærbart eller håndholdt kompass (til å teste magnetisk
interferens)
MERK: Det følger med skruer til montering for
hovedkomponentene til autopilotsystemet. Hvis skruene som
følger med, ikke er egnet for monteringsoverflaten, må du selv
sørge for riktig type skruer.
Oppsett for strøm og data
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Vær oppmerksom på varme overflater på kjøleelement-, motorog elektromagnetkomponenter når den er i bruk.
Vær oppmerksom på faren for å trykke eller klemme deler som
er i bevegelse, når den er i bruk.
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
LES DETTE
Autopilotsystemet bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr slik at du unngår skade på båten. Du må ha bestemt
kunnskap om maritim styring samt elektriske systemer for å
kunne installere systemet på riktig måte.
Før installering
Autopilotsystemet består av flere komponenter. Du bør gjøre
deg kjent med hensyn ved montering og tilkobling for alle
komponentene før du begynner installasjonen. Du må vite
hvordan komponentene fungerer sammen, for å kunne
planlegge installasjonen på båten på riktig vis.
Oppsettstabellene kan hjelpe deg til å forstå hvilke hensyn du
bør ta ved montering og tilkobling.
Du bør legge alle komponentene ut på båten mens du
planlegger installeringen for å være sikker på at alle kablene
rekker frem til hver enkelt komponent. Du kan kjøpe
forlengelseskabler til forskjellige komponenter (selges separat)
fra en Garmin forhandler eller fra www.garmin.com ved behov.
Noter deg serienummeret for hver komponent, og ta vare på
dem for produktregistrering og garantiformål.
Element Beskrivelse
Rorkontroll
• Vernebriller
• Boremaskin og borbits
• 90 mm hullsag eller en vinkelkutter (for installering av valgfri
rorkontroll)
• Avbitertenger/avisoleringstenger
• Stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
• Kabelstrips
Ikke alle autopilotpakker inneholder en
dedikert rorkontroll. Hvis du monterer
autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til
samme NMEA 2000 nettverk som en
kompatibel Garmin kartplotter for å
konfigurere og kontrollere autopilotsystemet.
®
Datakabel for
rorkontroll
Denne kabelen skal bare installeres hvis du
kobler autopiloten til valgfrie NMEA 0183enheter, for eksempel en vindsensor, en
sensor for vannhastighet eller en GPS-enhet
(NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling,
side 8).
NMEA 2000
strømkabel
Du bør installere denne kabelen bare hvis du
skal bygge opp et NMEA 2000 nettverk. Ikke
installer denne kabelen hvis det allerede
finnes et NMEA 2000 nettverk på båten.
Koble NMEA 2000 strømkabelen til en
strømkilde på 9–16 V likestrøm.
®
Nødvendige verktøy og hjelpemidler
Viktige hensyn
®
April 2019
190-02317-78_0B
Element Beskrivelse
NMEA 2000
nettverk
Viktige hensyn
Komponentoppsett
Rorkontrollen eller den kompatible Garmin
kartplotteren og kursberegningsenheten må
være koblet til et NMEA 2000 nettverk via de
medfølgende T-kontaktene (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 2000, side 4).
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000
nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp
av de medfølgende kablene og kontaktene
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 7).
Oppsett med ett ror
Elektronisk
styringsenhet
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan monteres i alle
retninger hvor som helst over vannlinjen, ved
midten av båten (Hensyn ved montering og
tilkobling av kursberegningsenheten,
side 3).
Monter kursberegningsenheten bort fra kilder
som kan føre til elektronisk interferens.
Strømkabel for Du må koble den elektroniske styringsenstyringsenhet heten til en strømkilde på 12–24 V likestrøm.
Bruk riktig kabeldiameter for å forlenge
denne kabelen (Strømkabelforlengelser,
side 5).
Kabel for kurs- For å forlenge denne kabelen slik at den når
beregningsen- bort til den elektroniske styringsenheten, kan
heten
det være nødvendig å bruke skjøtekabler
(selges separat) (Hensyn ved montering og
tilkobling av kursberegningsenheten,
side 3).
Du må koble denne kabelen til alarmen og
Shadow Drive™ sensoren.
MERK: Shadow Drive sensoren er tilleggsutstyr og selges separat
Drivenhet
Strøm- og
feedbackkabler for
drivenheten
2
Dette diagrammet viser bare de elektriske
tilkoblingene til drivenheten (selges separat).
Detaljerte installeringsinstruksjoner følger
med drivenheten.
Hvis du kjøpte en drivenhet fra Garmin,
leveres den med nødvendige strøm- og
feedback-kabler.
Strømkabelen for drivenheten kan ikke
kuttes av eller forlenges. Hvis du bruker
autopiloten sammen med en drivenhet som
ikke selges av Garmin, må du bruke en
strømkabel for drivenhet (selges separat)
(Koble til en eksisterende drivenhet,
side 5).
Hvis du bruker autopiloten sammen med en
elektromagnetisk drivenhet, må du bruke en
elektromagnetisk strømkabel (selges
separat) (Koble til en elektromagnetisk
drivenhet, side 5).
Hvis du bruker autopiloten sammen med en
drivenhet som ikke selges av Garmin, eller
sammen med en elektromagnetisk drivenhet,
må du også installere en Garmin
rorfeedback-sensor (anbefalt) eller koble til
en eksisterende rorfeedback-sensor ved
hjelp av en rorfeedback-sensorkabel (selges
separat) (Installering av drivenheten,
side 5).
Alarm
Alarmen sørger for lydvarsler fra autopilotsystemet, og den bør monteres i nærheten av
hovedroret (Installere alarmen, side 7).
Shadow Drive
sensortilkobling (tilleggsutstyr)
Shadow Drive sensoren er tilleggsutstyr som
bare kan brukes på båter med et hydraulikkstyresystem (Montere Shadow Drive
sensoren, side 6).
MERK: Dette diagrammet skal bare brukes til planlegging. Hvis
du har behov for spesifikke tilkoblingsdiagrammer, finner du
dette i de detaljerte installeringsinstruksjonene for hver
komponent.
Element Beskrivelse
Viktige hensyn
Rorkontroll
Ikke alle autopilotpakker inneholder en
dedikert rorkontroll. Hvis du monterer
autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til
samme NMEA 2000 nettverk som en
kompatibel Garmin kartplotter for å
konfigurere og kontrollere autopilotsystemet.
12–24 VDCbatteri
Du må koble den elektroniske styringsenheten til en strømkilde på 12–24 V likestrøm.
Bruk riktig kabeldiameter for å forlenge denne
kabelen (Strømkabelforlengelser, side 5).
Koble NMEA 2000 strømkabelen til en
strømkilde på 9–16 V likestrøm.
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan monteres i alle
retninger hvor som helst over vannlinjen, ved
midten av båten (Hensyn ved montering og
tilkobling av kursberegningsenheten,
side 3).
Monter kursberegningsenheten bort fra kilder
som kan føre til elektronisk interferens.
Drivenhet
Strømkabelen for drivenheten kan ikke kuttes
av eller forlenges.
Hvis du bruker autopiloten sammen med en
drivenhet som ikke selges av Garmin, må du
bruke en strømkabel for drivenhet (selges
separat) (Koble til en eksisterende drivenhet,
side 5).
Hvis du bruker autopiloten sammen med en
elektromagnetisk drivenhet, må du bruke en
elektromagnetisk strømkabel (selges separat)
(Koble til en elektromagnetisk drivenhet,
side 5).
Element Beskrivelse
Viktige hensyn
Elektronisk
styringsenhet
NMEA 2000
nettverk
Rorkontrollen eller den kompatible Garmin
kartplotteren og kursberegningsenheten må
være koblet til et NMEA 2000 nettverk via de
medfølgende T-kontaktene (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 2000, side 4).
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000
nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp
av de medfølgende kablene og kontaktene
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 7).
Hensyn ved montering og tilkobling
Autopilotkomponentene kobles til hverandre og til
strømforsyningen ved hjelp av kablene som følger med.
Kontroller at de riktige kablene rekker frem til hver enkelt
komponent, og at hver enkelt komponent er plassert på et
passende sted, før du monterer eller kobler til noen
komponenter.
Hensyn ved montering og tilkobling av kursberegningsen­
heten
• Kursberegningsenheten er hovedsensoren til
autopilotsystemet i Reactor 40 Mechanical. Tenk over
følgende retningslinjer for best ytelse når du velger
monteringssted.
◦ Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er
magnetisk interferens i området der
kursberegningsenheten skal monteres (Testing av en
plassering for magnetisk interferens, side 3).
◦ Kursberegningsenheten bør monteres på en fast overflate
for å sikre best ytelse.
• Skruer til montering følger med kursberegningsenheten. Hvis
du bruker andre monteringsanordninger enn de medfølgende
skruene, må anordningene være laget av rustfritt stål eller
messing av høy kvalitet for å unngå magnetiske forstyrrelser
med kursberegningsenheten.
Test alle monteringsanordninger sammen med et håndholdt
kompass for å være sikker på at det ikke finnes noen
magnetiske felter på utstyret.
• Kabelen for kursberegningsenheten kobler
kursberegningsenheten til den elektroniske styringsenheten
og er 5 m lang.
◦ Hvis kursberegningsenheten ikke kan monteres innenfor
5 m fra den elektroniske styringsenheten, kan du kjøpe
forlengelseskabler fra en lokal Garmin forhandler eller på
www.garmin.com.
◦ Denne kabelen må ikke kuttes av.
Finne det beste monteringsstedet
1 Lag en liste over alle passende monteringssteder for
kursberegningsenheten.
Egnede monteringssteder bør ikke være innenfor 60 cm (2
fot) av følgende:
• Jern
• Magneter
• Ledninger med høyt strømnivå
• Pumper som brukes periodisk, for eksempel
avløpspumper og fisketankpumper
Sørg for at store magneter, for eksempel høyttalermagneten i
en basskasse, er minst 1,5 m (5 fot) unna disse stedene.
2 Finn båtens rotasjonssenter, og mål avstanden mellom
rotasjonssenteret og hver av de egnede monteringsstedene
fra listen i trinn 1.
3 Velg det stedet som er nærmest rotasjonssenteret.
Hvis flere steder er omtrent like langt unna rotasjonssenteret,
bør du velge stedet som best oppfyller følgende hensyn.
• Det beste stedet er nærmest midtlinjen i båten.
• Det beste stedet er lavt i båten.
• Det beste stedet er noe fremover i båten.
Testing av en plassering for magnetisk interferens
Du kan bruke et håndholdt kompass for å teste et
monteringssted for magnetisk interferens.
1 Hold et håndholdt kompass i monteringsstedet til
kursberegningsenheten.
Flytt
kompasset seks tommer til venstre for plasseringen,
2
deretter seks tommer til høyre, følg nålen og velg en
handling:
• Hvis kompassnålen beveger seg mer enn tre grader under
dette trinnet, er det magnetisk interferens. Velg et nytt
monteringssted og gjenta testen.
• Hvis kompassnålen ikke beveger seg, eller beveger seg
mindre enn tre grader, fortsetter du til neste trinn.
3 Gjenta denne prosessen mens du flytter kompasset over og
under monteringsstedet.
Gjenta
denne prosessen mens du flytter kompasset foran og
4
bak monteringsstedet.
Hensyn ved montering og tilkobling av elektroniske
styringsenheten
• Den elektroniske styringsenheten kan monteres på en flat
overflate, og vende i hvilken som helst retning.
• Det følger med monteringsskruer med styringsenheten, men
det kan hende at disse ikke passer til monteringsoverflaten.
• Den elektroniske styringsenheten må monteres nærmere enn
0,5 m (19 tommer) fra drivenheten.
◦ Kablene mellom den elektroniske styringsenheten og
drivenheten kan ikke forlenges.
• Den elektroniske styringsenheten må monteres på et sted
hvor den ikke dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Strømkabelen for den elektroniske styringsenheten kobles til
båtbatteriet og kan forlenges ved behov
(Strømkabelforlengelser, side 5).
Hensyn ved montering og tilkobling av drivenhet
• Dersom en kompatibel drivenhet ikke allerede er installert på
båten, selges den separat, og må installeres av en
profesjonell montør for at det skal være mulig å styre båten
på skikkelig vis med den.
• Drivenheten må installeres før den elektroniske
styringsenheten monteres permanent.
• Kablene som er koblet til drivenheten, kan ikke forlenges.
• Hvis du skal koble til en eksisterende drivenhet (som ikke er
laget av Garmin), må du bruke strømkabelen til en drivenhet
(selges separat) for å bruke drivenheten sammen med
autopilotsystemet (Koble til en eksisterende drivenhet,
side 5).
◦ Strømkabelen for drivenheten kan ikke forlenges.
• Hvis du skal koble til en elektromagnetisk drivenhet, må du
bruke en elektromagnetisk strømkabel (selges separat) for å
bruke den elektromagnetiske drivenheten sammen med
autopilotsystemet (Koble til en elektromagnetisk drivenhet,
side 5).
◦ Den elektromagnetiske strømkabelen kan ikke forlenges.
• Hvis du skal koble til en drivenhet som ikke er laget av
Garmin, må du installere en rorfeedback-sensor, for
eksempel Garmin GRF™ 10, eller koble til en eksisterende
rorfeedback-sensor ved å bruke en rorfeedback-sensorkabel
(selges separat).
MERK: Autopiloten i Reactor 40 Mechanical er kun
kompatibel med en typisk tre-terminals rorfeedback-sensor
3
av potensiometer-typen. Systemet vil ikke fungere med en
frekvensbasert rorfeedback-sensor.
Hensyn ved montering av Shadow Drive sensoren
MERK: Shadow Drive sensoren er en enhet du monterer i
hydraulikkstyringsslangene på båten. Den oppdager når du tar
manuell kontroll over roret og deaktiverer midlertidig
autopilotstyringen av båten. Den er tilleggsutstyr som bare kan
brukes på båter med hydrauliske styresystemer.
• Shadow Drive sensoren må monteres horisontalt og så rett
som mulig med kabelstrips som holder den godt festet.
• Shadow Drive sensoren må monteres minst 305 mm
(12 tommer) unna magnetisk materiale eller magnetiske
enheter som høyttalere eller elektriske motorer.
• Shadow Drive sensoren bør monteres nærmere roret enn
pumpen.
• Shadow Drive sensoren bør monteres lavere enn det laveste
roret, men høyere enn pumpen.
• Shadow Drive sensoren må ikke kobles direkte til armaturen
på baksiden av roret. Det må være en slangelengde mellom
armaturen ved roret og Shadow Drive sensoren.
• Shadow Drive sensoren må ikke kobles direkte til en Tkontakt i hydraulikksystemet. Det må være en slangelengde
mellom en T-kontakt og Shadow Drive sensoren.
• I monteringer med ett ror kan det ikke være T-kontakter
mellom roret og Shadow Drive sensoren.
• I monteringer med to ror bør Shadow Drive sensoren
monteres mellom pumpen og den hydrauliske T-kontakten
som fører til det øvre og nedre roret. Den må monteres
nærmere T-kontakten enn pumpen.
• Shadow Drive sensoren må installeres på enten styrbord
styreledning eller babord styreledning.
Shadow Drive sensoren må ikke monteres på returledningen
eller høytrykksledningen, hvis dette er aktuelt.
Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen
• Alarmen bør monteres i nærheten av det primære roret.
• Alarmen kan monteres under dashbordet.
• Alarmledningene kan eventuelt forlenges med en 28 AWGledning (0,08 mm2).
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Kursberegningsenheten og rorkontrollen må være koblet til et
NMEA 2000 nettverk.
• Hvis båten ikke allerede har et NMEA 2000 nettverk, er det
mulig å bygge et ved hjelp av de medfølgende NMEA 2000
kablene og kontaktene (Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 7).
• Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en
vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000 nettverket.
Fremgangsmåte for installering
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Etter at du er ferdig med å planlegge installasjonen av
autopilotsystemet på båten og har gått gjennom alle hensyn ved
montering og kabling for den bestemte installasjonen, kan du
begynne å montere og koble sammen komponentene.
4
Installasjon av rorkontroll
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
Detaljerte instruksjoner for montering er inkludert i rorets
kontrollboks.
Montere kursberegningsenheten
1 Velg monteringssted.
2 Bruk kursberegningsenheten som mal, og marker
plasseringen til to styrehull på monteringsoverflaten.
3 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
4 Bruk de medfølgende skruene til å feste
kursberegningsenheten til monteringsoverflaten.
MERK: Hvis du bruker andre monteringsanordninger enn de
medfølgende skruene, må anordningene være laget av
rustfritt stål eller messing av høy kvalitet for å unngå
magnetiske forstyrrelser med kursberegningsenheten.
Test alle monteringsanordninger sammen med et håndholdt
kompass for å være sikker på at det ikke finnes noen
magnetiske felt på utstyret.
Installering av den elektroniske styringsenheten
Montere den elektroniske styringsenheten
Før du kan montere styringsenheten, må du velge et
monteringssted og finne riktige monteringsdeler (Hensyn ved
montering og tilkobling av elektroniske styringsenheten, side 3).
1 Hold styringsenheten på monteringsstedet, og bruk
styringsenheten som mal for å merke av monteringshullene
på monteringsoverflaten.
2 Bruk en borbits som passer til monteringsoverflaten og valgt
festeanordning, og bor fire hull gjennom
monteringsoverflaten.
3 Fest styringsenheten til monteringsoverflaten ved å bruke
festeanordningen du valgte.
Koble Elektronisk styringsenhet til strømforsyning
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Koble Elektronisk styringsenhet sin strømkabel direkte til
båtbatteriet hvis det er mulig. Selv om det ikke anbefales, må du
koble via en 40 A-sikring hvis du vil koble strømkabelen til en
rekkeklemme eller en annen kilde.
Hvis du planlegger å føre Elektronisk styringsenhet strømmen
via en bryter nær roret, bør du vurdere å bruke et relé og en
styreledning i passende størrelse i stedet for å forlenge
Elektronisk styringsenhet strømkabelen.
1 Dra den terminerte enden av Elektronisk styringsenhet
strømkabelen til Elektronisk styringsenhet, men ikke koble
den til Elektronisk styringsenhet.
2 Før den uisolerte enden av Elektronisk styringsenhet
strømkabelen til båtbatteriet.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan den forlenges
(Strømkabelforlengelser, side 5).
3 Koble den svarte ledningen (–) til den negative (–) polen på
batteriet, og koble den røde ledningen (+) til den positive (+)
polen på batteriet.
4 Når du har installert alle de andre autopilotkomponentene,
kobler du strømkabelen til Elektronisk styringsenhet.
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan eventuelt forlenges ved å bruke en egnet
kabeldiameter for lengden på forlengelsen.
Element
Beskrivelse
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 11 m (36 fot)
Installere en Garmin rorfeedback-sensor
Element
Beskrivelse
Sikring
Batteri
2,7 m (9 fot), ingen forlengelse
Hvis du installerte en drivenhet fra Garmin, gis rorfeedback-data
fra drivenheten, og det er ikke nødvendig med en separat
rorfeedback-sensor. Hvis du kobler autopiloten til en drivenhet
som ikke selges av Garmin, må du også installere en
rorfeedback-sensor, for eksempel GRF 10 (selges separat).
Følg installeringsinstruksjonene som følger med rorfeedbacksensoren for GRF, for å koble den til rorkontrollen og
autopilotsystemet.
Installering av drivenheten
Element
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 10 AWG (5,26 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 4,6 m (15 fot)
Element
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 8 AWG (8,36 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 7 m (23 fot)
Drivenheten (selges separat) må kobles til rorkontrollen, slik at
autopiloten i Reactor 40 Mechanical kan styre båten. Når du
kjøper en drivenhet fra Garmin, har den de riktige kablene,
kontaktene og instruksjonene.
Hvis det allerede er installert en drivenhet i båten, kan du kjøpe
en strømkabel til drivenheten (selges separat) for å tilpasse
drivenheten til bruk med autopilotsystemet.
Hvis du kobler autopilotsystemet til en drivenhet som ikke
leveres av Garmin, må du også angi rorfeedbacksensorinformasjon ved å installere og koble til en Garminrorfeedback-sensor (anbefalt) eller ved å koble til en
rorfeedback-sensorkabel (selges separat).
Installere en Garmin drivenhet
Følg installasjonsinstruksjonene som fulgte med Garmin
drivenheten for å montere den og koble den til rorkontrollen
og autopilotsystemet.
Koble til en eksisterende drivenhet
Du må installere en strømkabel for en drivenhet som ikke er
laget av Garmin, med autopiloten i Reactor 40 Mechanical.
Kabelen selges separat.
Disse instruksjonene gjelder ikke elektromagnetiske drivenheter
(Koble til en elektromagnetisk drivenhet, side 5).
1 Bruk om nødvendig installeringsinstruksjonene som fulgte
med drivenheten, for å installere den på båten.
2 Hvis det er koblet kabler til drivenheten, må du koble fra
disse.
3 Se i dokumentasjonen fra produsenten av drivenheten for å
finne tilkoblingene på drivenheten.
Koble
strømkabelen for drivenheten (følger ikke med) til
4
drivenheten, basert på ledningsfargene og funksjonene i
tabellen.
Strømkabelen for drivenheten kan ikke forlenges.
Ledningsfarge Funksjon
Rød
Drivenhet, positiv (+)
Svart
Drivenhet, negativ (-)
Blå
Kløtsjstrøm (kutt av og tape fast denne ledningen
hvis drivenheten ikke har kløtsj)
Hvit
Kløtsjjording (kutt av og tape fast denne ledningen
hvis drivenheten ikke har kløtsj)
5 Koble strømkabelen til drivenheten til den elektroniske
Element
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 6 AWG (13,29 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
styringsenheten.
Koble til en elektromagnetisk drivenhet
Du må installere strømkabelen for å bruke en elektromagnetisk
drivenhet med autopilotsystemet i Reactor 40 Mechanical.
Kabelen selges separat.
Disse instruksjonene gjelder kun for elektromagnetiske
drivenheter.
1 Bruk eventuelt installeringsinstruksjonene som fulgte med
den elektromagnetiske drivenheten, for å installere den på
båten.
5
2 Hvis det er koblet kabler til den elektromagnetiske
drivenheten, må du koble fra disse.
3 Se i dokumentasjonen fra produsenten av drivenheten for å
finne tilkoblingene på den elektromagnetiske drivenheten.
4 Koble den elektromagnetiske strømkabelen (selges separat)
til den elektromagnetiske drivenheten i henhold til
illustrasjonen og tabellene.
Den elektromagnetiske strømkabelen er 0,8 m (2,6 fot), og
den kan ikke forlenges.
+
‐
+
Element Beskrivelse
‐
+
‐
Merknader
Elektromagnetisk strømkabel Selges separat.
Ledningsfarge
Funksjon
Elektromagnet, styrbord
Rød
Rorfeedback, pluss (+)
Elektromagnet, babord
Svart
Rorfeedback, negativ (-)
Gul
Rorfeedback-visker
Omløpselektromagnet
Kan mangle på enkelte
systemer.
Sekundært styresystem
Kan mangle på enkelte
systemer.
Ledning Farge
Beskrivelse
Rød
Koble til den positive polen (+) for elektromagneten på styrbord side.
Hvit/rød
Koble til styrbord nøytralleder (–).
Svart
Koble til den positive polen (+) for elektromagneten på babord side.
Hvit/svart Koble til babord nøytralleder (–).
Blå
Koble til den positive polen (+) for omløpselektromagneten.
Klipp og fest denne ledningen med tape
dersom systemet ikke har omløpselektromagnet.
Hvit/blå
Koble til nøytralleder (–) for omløpselektromagneten.
Klipp og fest denne ledningen med tape
dersom systemet ikke har omløpselektromagnet.
I/T
Positiv (+) for den sekundære styringen på
styrbord side (dersom den finnes).
I/T
Positiv (+) for den sekundære styringen på
babord side (dersom den finnes).
I/T
Positiv (+) for den sekundære styringens omløp
(dersom den finnes).
I/T
Nøytralleder (–) for den sekundære styringens
(dersom den finnes).
5 Koble den elektromagnetiske strømkabelen til
styringsenheten.
6
Installere en Garmin rorfeedback-sensor
Hvis du installerte en drivenhet fra Garmin, gis rorfeedback-data
fra drivenheten, og det er ikke nødvendig med en separat
rorfeedback-sensor. Hvis du kobler autopiloten til en drivenhet
som ikke selges av Garmin, må du også installere en
rorfeedback-sensor, for eksempel GRF 10 (selges separat).
Følg installeringsinstruksjonene som følger med rorfeedbacksensoren for GRF, for å koble den til rorkontrollen og
autopilotsystemet.
Koble til en eksisterende rorfeedback-sensor
Hvis du koblet autopiloten til en drivenhet som ikke leveres av
Garmin, og du har tenkt å koble til en rorfeedback-sensor som
ikke leveres av Garmin, må du bruke en rorfeedbacksensorkabel til å koble sensoren til autopiloten i Reactor 40
Mechanical. Kabelen selges separat.
MERK: Autopiloten i Reactor 40 Mechanical er kun kompatibel
med en typisk tre-terminals rorfeedback-sensor av
potensiometer-typen. Systemet vil ikke fungere med en
frekvensbasert rorfeedback-sensor.
1 Bruk eventuelt installeringsinstruksjonene som fulgte med
rorfeedback-sensoren, for å installere den på båten.
2 Hvis det er koblet kabler til rorfeedback-sensoren, må du
koble fra kablene.
3 Se i dokumentasjonen fra produsenten av rorfeedbacksensoren for å finne tilkoblingene på rorfeedback-sensoren.
4 Koble strømkabelen for rorfeedbacken (følger ikke med) til
drivenheten, basert på ledningsfargene og funksjonene i
tabellen.
Ledningen kan eventuelt forlenges med en 22 AWG-ledning
(0,33 mm2).
5 Koble rorfeedback-kabelen til styringsenheten.
Koble til kursberegningsenheten
1 Før kontaktenden av kabelen for kursberegningsenheten til
den elektroniske styringsenheten, og koble den til.
2 Før de oransje og blå ledningene fra den uisolerte delen av
kabelen for kursberegningsenheten til stedet der du skal
installere alarmen (Installere alarmen, side 7).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle
ledningene med en ledning på 0,08 mm2 (28 AWG).
3 Før de brune og svarte ledningene fra den uisolerte delen av
kabelen for kursberegningsenheten til stedet der du skal
montere Shadow Drive sensoren (Montere Shadow Drive
sensoren, side 6) (tilleggsutstyr).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle
ledningene med en ledning på 0,08 mm2 (28 AWG).
Hvis du ikke skal montere Shadow Drive sensoren, kan du
kutte og teipe de brune og svarte ledningene.
Montere Shadow Drive sensoren
MERK: Shadow Drive sensoren er tilleggsutstyr som bare kan
brukes på båter med et hydraulikkstyresystem.
Koble Shadow Drive sensoren til hydraulikksystemet
Før du kan montere Shadow Drive sensoren, må du velge et
sted for tilkobling av Shadow Drive sensoren til
hydraulikkstyresystemet i båten (Hensyn ved montering av
Shadow Drive sensoren, side 4).
Bruk hydraulikkontakter (ikke inkludert) for å montere
Shadow Drive sensoren på den aktuelle hydraulikkledningen.
Koble Shadow Drive sensoren til kursberegningsenheten
1 Før den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten til Shadow Drive sensoren.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med en 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Ledningsfarge på Shadow
Drive sensoren
Ledningsfarge på kabelen for
kursberegningsenheten
Rød (+)
Brun (+)
Svart (-)
Svart (-)
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
1 Koble de tre T-kontaktene sammen ved siden av
hverandre.
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Installere alarmen
Du må velge et monteringssted før du kan montere alarmen
(Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen, side 4).
1 Før alarmkabelen til den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med 28 AWG-ledninger (0,08 mm2).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Ledningsfarge for alarm Ledningsfarge på kabelen for kursberegningsenheten
Hvit (+)
Oransje (+)
Svart (-)
Blå (-)
2 Koble den medfølgende NMEA 2000 strømkabelen
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
4 Fest alarmen med kabelstrips eller andre festeanordninger
(ikke inkludert).
NMEA 2000 og autopilotkomponentene
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
LES DETTE
Hvis du kobler til et eksisterende NMEA 2000 nettverk, finner
du frem NMEA 2000 strømkabelen. Det kreves kun én NMEA
2000 strømkabel for at NMEA 2000 nettverket skal fungere som
det skal.
En NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) skal brukes i
monteringer der den eksisterende NMEA 2000
nettverksprodusenten er ukjent.
Du kan koble kursberegningsenheten til den valgfrie
rorkontrollen via et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Hvis du
ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, finner
du alle delene som trengs for å bygge det, i autopilotpakken
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for
autopilotsystemet, side 7).
Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en GPS-enhet,
til NMEA 2000 nettverket.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Last ned dette dokumentet ved å velge
Veiledninger på produktsiden for enheten på www.garmin.com.
3
4
5
6
til en
strømkilde på 9 til 12 VDC likestrøm
gjennom en bryter .
Du kan koble strømkabelen til båtens tenningsbryter hvis det
er mulig, eller føre den via en bryter på ledningen (ikke
inkludert).
MERK: Den tvinnede avlederen (bar) på NMEA 2000
strømkabelen må kobles til samme jord som den svarte
ledningen på NMEA 2000 strømkabelen.
Koble NMEA 2000 strømkabelen til en av T-kontaktene.
Koble en av de medfølgende Garmin droppkablene
til en
av T-kontaktene og til rorkontrollen (valgfritt) eller til en
kompatibel NMEA 2000 kartplotter .
Koble den andre medfølgende NMEA 2000 droppkabelen til
den andre T-kontakten og til kursberegningsenheten .
Koble hann- og hunnterminatorene
til hver ende av de
kombinerte T-kontaktene.
Koble autopilotkomponentene til et eksisterende NMEA
2000 nettverk
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
1 Finn ut hvor du vil koble kursberegningsenheten og
rorkontrollen (valgfritt)
til det eksisterende NMEA 2000
basisnettverket .
Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for autopilot­
systemet
LES DETTE
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
7
Vedlikehold
Korrosjonshemmer
LES DETTE
Du bør påføre korrosjonshemmer på drivenheten minst to
ganger i året for å sørge for lang levetid for alle delene.
Det bør påføres en korrosjonshemmer for maritim bruk på
drivenheten etter at alle tilkoblingene er gjort.
Tillegg
NMEA Tilkoblingsdiagrammer for 0183
2 Der du vil plassere kursberegningsenheten, kobler du fra én
side av en NMEA 2000 T-kontakt
fra nettverket.
3 Du kan eventuelt koble en NMEA 2000 forlengelseskabel for
4
5
6
7
basisnettverket (følger ikke med) til siden av den frakoblede
T-kontakten for å utvide NMEA 2000 basisnettverket.
Legg deretter den medfølgende T-kontakten for
kursberegningsenheten til i NMEA 2000 basisnettverket ved
å koble den til siden av den frakoblede T-kontakten eller
forlengelseskabelen for basisnettverket.
Før den medfølgende droppkabelen
til
kursberegningsenheten og til bunnen av T-kontakten som ble
lagt til i trinn 4.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du
bruke en droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke
inkludert).
Koble droppkabelen til kursberegningsenheten og Tkontakten.
Om nødvendig gjentar du trinn 2 til og med 6 for rorkontrollen
(valgfritt) eller en kompatibel Garmin kartplotter.
Koble NMEA 2000 ekstrautstyr til autopilotsystemet
Du kan bruke autopilotens avanserte funksjoner ved å koble til
kompatibelt NMEA 2000 ekstrautstyr, for eksempel en
vindsensor eller en GPS-enhet, til NMEA 2000 nettverket.
MERK: Du kan koble ekstrautstyr som ikke er kompatibelt med
NMEA 2000, til rorkontrollen via NMEA 0183 (NMEA 0183 –
hensyn ved tilkobling, side 8).
1 Legg til en ekstra T-kontakt (følger ikke med) i NMEA 2000
nettverket.
2 Koble NMEA 2000 ekstrautstyret til T-kontakten ved å følge
instruksjonene som følger med enheten.
Konfigurasjon
Autopiloten må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk. Du
kan bruke Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser på rorkontrollen
eller en kompatibel kartplotter fra Garmin til å konfigurere
autopiloten.
Se konfigureringsveiledningen som følger med, for mer
informasjon om konfigurering av autopiloten.
8
Rorkontrollen er ikke inkludert i alle autopilotpakker. Du må
montere en rorkontroll i autopilotsystemet for å koble til NMEA
0183-enheter i henhold til disse diagrammene. Hvis du monterer
autopiloten uten en rorkontroll, må alle NMEA enhetene du
planlegger å bruke med autopilotsystemet være koblet til en
kompatibel Garmin kartplotter på samme NMEA 2000 nettverk
som kursberegningsenheten. Se installeringsinstruksjonene som
følger med kartplotteren for informasjon om tilkobling av NMEA
0183.
Disse tilkoblingsdiagrammene er eksempler på ulike situasjoner
som kan oppstå når du kobler NMEA 0183-enheten til
rorkontrollen.
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Kartplotteren har én TX-port (sending) og én RX-port
(mottak).
• Hver port har to kabler, merket A og B i henhold til NMEA
0183-konvensjonen. Koble de tilsvarende kablene A og B for
hver port til kablene A og B til enheten som samsvarer med
NMEA 0183.
• Du kan koble én NMEA 0183-enhet til RX-porten for å lese
inn data til denne kartplotteren, og du kan koble opptil tre
NMEA 0183-enheter parallelt til TX-porten for å motta utdata
fra denne kartplotteren.
• Se NMEA 0183-enhetens installeringsinstruksjoner for å
identifisere sendekablene (TX) og mottakskablene (RX).
• Du må bruke et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved
forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle
dem med varmekrymperør.
• Ikke koble NMEA 0183-datakablene fra denne enheten til
jordingen for strøm.
• Strømkabelen fra kartplotteren og NMEA 0183-enhetene må
kobles til en felles jording for strøm.
• De interne NMEA 0183-portene og
kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på kartplotteren.
Se i NMEA 0183-delen av kartplotterens brukerveiledning
hvis du vil ha mer informasjon.
• Se brukerveiledningen for kartplotteren for å få en liste over
godkjente NMEA 0183-setninger kartplotteren støtter.
Toveis NMEA 0183 kommunikasjon
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
Strømkilde på 12 V likestrøm
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for
rorkontroll – Funksjon
NMEA Funksjon for
ledning for 0183
kompatibel enhet
I/T
Kraft
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Strømkilde på 12 VDC
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Rorkontroll
MERK: Når du kobler en NMEA 0183 enhet med to utgående og
to inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.
Bare én inngående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én
inngående ledning (Rx), må den kobles til den blå ledningen
(Tx/A) fra rorkontrollen. La den hvite ledningen (Tx/B) fra
rorkontrollen være frakoblet.
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll – NMEA Funksjon for
Funksjon
ledning for 0183
kompatibel enhet
I/T
Kraft
Grønn – Rx/B (-) (koblet til
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
utgående ledning (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
Spesifikasjoner
Kursberegningsenhet
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm
Vekt
200 g
Temperaturområde
Fra –15 til 70 °C
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker legering
Strømkilde på 12 V likestrøm
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Rorkontroll
Lengde på kabel for kursberegningsenhet
5m
Inngangsspenning for NMEA 2000
Fra 9 til 16 V likestrøm
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll NMEA Funksjon for
– Funksjon
ledning for 0183
kompatibel enhet
I/T
Kraft
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
Brun – Rx/A (+)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Elektronisk styringsenhet
Mål (B × H × D)
168 × 117 × 51 mm
Vekt
680 g
Tx/A (+)
Temperaturområde
Fra –15 til 60°C
Tx/B (-)
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker legering
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
inngående ledning (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
Lengde på strømkabel
2,7 m
Inngangsspenning
Fra 11,5 til 30 V likestrøm
Sikring
40 A, bladtype
Bare én utgående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én utgående
ledning (Tx), må den kobles til den brune ledningen (Rx/A) fra
rorkontrollen. Den grønne ledningen (Rx/B) fra rorkontrollen må
kobles til NMEA 0183 jord.
Hovedstrømforbruk
1 A (ikke inkludert drivenheten)
Grønn – Rx/B (-)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
9
Alarm
Type
Setning
Spesifikasjon
Mål
Sende
hdm
Mål (L × diameter)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tomme)
Motta
wpl
Vekt
68 g (2,4 oz)
gga
Temperaturområde
Fra -15 til 60 °C (5 til 140 °F)
grme
Kabellengde
3,0 m (10 fot)
gsa
gsv
NMEA 2000 PGN-informasjon
rmc
Kursberegningsenhet
bod
Type
bwc
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
dtm
059904 ISO-forespørsel
gll
060928 ISO-adressekrav
rmb
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
vhw
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
mwv
126996 Produktinformasjon
xte
127257 Send/motta stillingsdata
127251 Send/motta svinggrad
Feil- og advarselsmeldinger
Bare send
127245 Rordata
Feilmelding
Bare send
127250 Fartøykurs
Bare motta
127245 Rordata
Bare motta
127258 Magnetisk variasjon
Lav spenning i den
Forsyningsspenningen til Alarmen lyder i 5
elektroniske styrings- drivenheten har sunket til sekunder
enheten
under 10 V likestrøm i
Normal drift fortsetter
mer enn 6 sekunder.
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
128259 Fart i vann
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129026 COG/SOG rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
Autopiloten mottar ikke
lenger gyldige navigasjonsdata under en Rute
til-manøver.
Denne meldingen vises
også hvis navigasjonen
stoppes på kartplotteren
før autopiloten
deaktiveres.
Mistet tilkoblingen til
autopilot
Rorkontrollen har mistet I/T
tilkoblingen til kursberegningsenheten.
Tapt vinddata (bare
seilbåt)
Autopiloten mottar ikke
lenger gyldige data.
Alarmen lyder i 5
sekunder
Autopiloten går til
Hold styrekursen
Lav GHC™-forsyningsspenning
Forsyningsspenningsnivået har sunket under
verdien som er angitt i
menyen for lavspenningsalarm.
I/T
Feil: Høy spenning i
den elektroniske
styringsenheten
Forsyningsspenningen til Alarmen lyder i 5
drivenheten har steget
sekunder
over 33,5 V likestrøm.
Den elektroniske
styringsenheten slås
av
Feil: Spenningen i
den elektroniske
styringsenheten har
sunket raskt
Spenningen i den elektroniske styringsenheten
har sunket raskt under
7,0 V likestrøm.
130306 Vinddata
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
126996 Produktinformasjon
Bare send
128259 Fart i vann
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129026 COG/SOG rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306 Vinddata
Bare motta
127245 Rordata
127250 Fartøykurs
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
128259 Fart i vann
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjon: rute-/veipunktsinformasjon
130306 Vinddata
130576 Status for lite fartøy
NMEA Informasjon om 0183
Autopiloten bruker følgende NMEA 0183 setninger når den er
koblet til valgfrie NMEA 0183 kompatible enheter.
10
Autopilothandling
Autopiloten mottar
ikke navigasjonsdata. Autopiloten er
satt i Hold
styrekursen.
129284 Navigasjonsdata
Rorkontroll
Årsak
Alarmen lyder i 5
sekunder
Autopiloten går til
Hold styrekursen
Alarmen lyder i 5
sekunder
Denne feilen løses
når spenningen i den
elektroniske styringsenheten stiger over
7,3 V likestrøm.
Feil: Høy temperatur Temperaturen i den elek- Alarmen lyder i fem
i den elektroniske
troniske styringsenheten sekunder
styringsenheten
har steget over 100 °C. Den elektroniske
styringsenheten slås
av
Feil: Tapt kommunikasjon mellom den
elektroniske styringsenheten og kursberegningsenheten
(når autopiloten er
aktivert)
Det har oppstått et
tidsavbrudd for kommunikasjon mellom kursberegningsenheten og den
elektroniske styringsenheten.
Rorkontrollen eller
kartplotteren piper, og
autopiloten går inn i
ventemodus.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Logg på Garmin kontoen din.
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Reactor™ og Shadow Drive™ er varemerker for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er varemerker for National Marine
Electronics Association.
®
®
11
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising