Garmin | 9-axis Heading Sensor | Garmin 9-axis Heading Sensor คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin 9-axis Heading Sensor คำแนะนำการติดตั้ง
โฟลเดอร์ Garmin มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่สร้างในการ์ดหน่วยความจำ
การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อโหลดลงในการ์ดหน่วย
ความจำ
เซนเซอร์ทิศมุ่งหน้า 9 แกน
คำแนะนำการติดตั้ง
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
ข้อควรระวัง
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
ประกาศ
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
การพิจารณาการติดตั้ง
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถช่วยเราในการสนับสนุนคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลน์วันนี้
• ไปที่ my.garmin.com
• โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไว้ในที่ปลอดภัย
เครื่องมือที่จำเป็น
•
•
•
•
•
•
•
แว่นตานิรภัย
สว่านและดอกสว่าน
ไขควงปากแฉก
ที่รัดสาย
เข็มทิศแบบพกพา (ใช้ทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็ก)
สารหล่อลื่นกันการยึดติด (ทางเลือก)
สกรูเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับพื้นผิวติดตั้ง หากจำเป็น
การอัปเดตซอฟต์แวร์
คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ Garmin ทั้งหมดของคุณเมื่อติดตั้ง
อุปกรณ์นี้
การอัปเดตซอฟต์แวร์จะต้องใช้อุปกรณ์เสริม Garmin NMEA 2000
Network Updater หรือชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin ที่เชื่อมต่อกับเครือ
ข่าย NMEA 2000 (จำหน่ายแยกต่างหาก)
อุปกรณ์ Garmin รองรับการ์ดหน่วยความจำความจุสูงสุด 32 GB ที่
ฟอร์แมตเป็น FAT32
®
®
การโหลดซอฟต์แวร์ใหม่ลงบนการ์ดหน่วยความจำ
คุณต้องคัดลอกการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปยังการ์ดหน่วยความจำโดยใช้
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Windows
หมายเหตุ: คุณสมารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Garmin เพื่อสั่งซื้อการ์ด
อัปเดตซอฟต์ที่โหลดล่วงหน้าหากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์
Windows
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดบนคอมพิวเตอร์
2 ไปที่ www.garmin.com/support/software/marine.html
3 เลือก GPSMAP Series ที่มีการ์ด SD.
4 เลือก ดาวน์โหลด ที่อยู่ถัดจาก GPSMAP Series ที่มีการ์ด SD
5 อ่านและยอมรับเงื่อนไข
6 เลือก ดาวน์โหลด
7 เลือกตำแหน่ง และเลือก บันทึก
8 ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด
9 เลือก ถัดไป
10 เลือกไดรฟ์ที่เป็นของการ์ดหน่วยความจำ แล้วเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
®
การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์
ก่อนที่คุณจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะต้องมีการ์ดหน่วยความจำ
สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อน หรือทำการโหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดมาไว้
บนการ์ดหน่วยความจำ
1 เปิดชาร์ตพล็อตเตอร์
2 หลังจากหน้าจอหลักปรากฏขึ้นแล้ว ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงไป
ในช่องเสียบการ์ด
หมายเหตุ: เพื่อให้ขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์ปรากฏขึ้น อุปกรณ์จะ
ต้องได้รับการเปิดเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนที่จะใส่การ์ดลงไป
3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4 รอประมาณสามถึงสี่นาทีให้กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จ
สมบูรณ์
เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ให้คงการ์ดหน่วยความจำไว้ที่เดิม และเริ่มการ
5
ทำงานของชาร์ตพล็อตเตอร์อีกครั้งด้วยตนเอง
6 ถอดการ์ดหน่วยความจำออก
หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความจำถูกถอดออกก่อนที่อุปกรณ์จะเริ่ม
การทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ์ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะไม่สมบูรณ์
ข้อควรระวัง
ไม่ติดตั้งหรือเก็บเซนเซอร์ไว้ใกล้แม่เหล็กที่มีความรุนแรง รวมถึงลำโพง
สนามแม่เหล็กที่มีความรุนแรงสามารถทำให้เซนเซอร์เสียหายได้
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้ทำการพิจารณาเหล่านี้เมื่อเลือกสถานที่ติด
ตั้ง
• ไม่ควรติดตั้งเซนเซอร์ใกล้วัตถุที่เป็นโลหะเหล็ก เช่น กล่องเครื่องมือ
หรือเข็มทิศ
• เซนเซอร์ไม่ใช่อุปกรณ์ GPS และไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่โล่งซึ่งมอง
เห็นท้องฟ้าได้
• ควรใช้เข็มทิศแบบพกพาในการทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็กใน
พื้นที่ที่จะติดตั้งเซนเซอร์
หากเข็มในเข็มทิศขยับเมื่อคุณถือในสถานที่ที่คุณจะติดตั้งเซนเซอร์
แสดงว่ามีการรบกวนทางแม่เหล็ก คุณต้องเลือกสถานที่ติดตั้งอื่นและ
ทดสอบอีกครั้ง
• เซนเซอร์ควรติดตั้งในแนวนอนบนพื้นผิวแข็งเพื่อประสิทธิภาพดีที่สุด
• เซนเซอร์ควรติดตั้งโดยให้สายหันไปทางด้านหน้าของเรือเพื่อ
ประสิทธิภาพดีที่สุด
หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าการจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าโดยอัตโนมัติ
หากแหล่ง GPS เชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 หากคุณไม่ได้
ใช้ชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Garmin เรือจะต้องสามารถ
ทำความเร็วคงที่ได้อย่างน้อย 6.4 กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.) คุณสามารถ
ตั้งค่าหรือปรับการจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าโดยใช้ การจัดตำแหน่งทิศ
มุ่งหน้าละเอียด กับชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Garmin หาก
ตัวเลือกเหล่านี้ใช้ไม่ได้ คุณต้องจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าโดยปรับการ
ติดตั้งเซนเซอร์ด้วยตัวเองเพื่อให้สายหันไปทางด้านหน้าของเรือ
ขนาดกับท้องเรือ
• มีสกรูติดตั้งให้พร้อมกับเซนเซอร์นี้ หากคุณใช้อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ
นอกเหนือไปจากสกรูที่มีให้ อุปกรณ์นั้นต้องเป็นสแตนเลสหรือวัสดุ
ทองเหลืองเพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กกับเซนเซอร์
หมายเหตุ: ทดสอบอุปกรณ์ติดตั้งทุกตัวกับเข็มทิศแบบพกพาเพื่อให้
แน่ใจว่าไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กในอุปกรณ์ติดตั้งนั้น
• ไม่ใช้แรงมากเกินไปเมื่อติดตั้งสกรูติดตั้ง ออกแรงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้
เซนเซอร์ติดเข้าที่เท่านั้น
• ออกแรงกดให้เท่าๆ กันระหว่างสกรูติดตั้ง
การพิจารณาการเชื่อมต่อ NMEA 2000
• เซนเซอร์นี้จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 ที่มีอยู่บนเรือของ
คุณ
• หากสายดรอป NMEA 2000 ที่ให้มามีความยาวไม่ถึงเครือข่าย
NMEA 2000 ของคุณ สามารถใช้สายดรอปความยาวสูงสุด 6 ม.
(20 ฟุต) ตามคู่มือ NMEA 2000 ได้
มี น าคม 2017
190-02154-66 _ 0A
หมายเหตุ: การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าอัตโนมัติ ใช้ได้เมื่อมีแหล่ง
GPS เชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 เท่านั้น หากคุณไม่มีแหล่ง
GPS เชื่อมต่ออยู่ คุณต้องทำการ การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าละเอียด
แทน (การปรับ การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าละเอียด, หน้า 2)
5 เลือก เริ่มติดตามเป้า
6 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนการจัดตำแหน่งเสร็จสิ้น
รายการ คำอธิบาย
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
เซนเซอร์
สายไฟ NMEA 2000 (ที่มีอยู่; ไม่ได้ให้มาด้วย)
สวิตช์สตาร์ทหรืออินไลน์ (ที่มีอยู่; ไม่ได้ให้มาด้วย)
แหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc
ขั้วต่อรูปตัวที NMEA 2000 (ให้มาด้วย)
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000 (ที่มีอยู่;
ไม่ได้ให้มาด้วย)
ปรับตั้งค่า
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว คุณต้องปรับตั้งค่าเซนเซอร์ทิศมุ่งหน้าเพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
NMEA 2000 คุณสามารถปรับตั้งค่าเซนเซอร์ด้วยวิธีแบบเมนูหรือวิธีพื้น
ฐาน
เมื่อคุณเชื่อมต่อเซนเซอร์กับเครือข่าย Garmin เดียวกับชาร์ตพล็อตเตอร์
ที่ใช้ร่วมกันได้กับ NMEA 2000 จะมีข้อความแจ้งให้คุณเริ่มปรับตั้งค่า
เซนเซอร์แบบเมนูเมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์ตรวจพบเซนเซอร์ใหม่ (การปรับ
ตั้งค่าแบบเมนู, หน้า 2) ไปที่ www.garmin.com สำหรับรายการ
ชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
หมายเหตุ: การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จะมีในกลางปี 2017 จะให้คุณ
สามารถปรับตั้งค่าแบบเมนูด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หา
กชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณมีซอฟต์แวร์ก่อนการอัปเดตนี้ คุณต้องทำการ
ปรับตั้งค่าแบบพื้นฐาน
หากคุณเชื่อมต่อเซนเซอร์กับเครือข่าย NMEA 2000 โดยไม่มีชาร์ต
พล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Garmin คุณต้องทำการปรับตั้งค่าแบบพื้น
ฐานแทนการปรับตั้งค่าแบบเมนู (การปรับตั้งค่าแบบพื้นฐาน, หน้า 2)
การปรับตั้งค่าแบบเมนู
ก่อนที่คุณจะสามารถทำการปรับตั้งค่าแบบเมนูได้ คุณต้องเชื่อมต่อ
เซนเซอร์กับเครือข่าย NMEA 2000 เดียวกันกับชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้
ร่วมกันได้กับ Garmin
หากยังปรับตั้งค่าเซนเซอร์ไม่สำเร็จ ข้อความจะปรากฏขึ้นในแต่ละครั้งที่
คุณเปิดชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Garmin
1 จากหน้าการปรับตั้งค่าเซนเซอร์ ให้เลือก การปรับตั้งค่าเข็มทิศ
คำแนะนำ: คุณสามารถเปิดหน้าการปรับตั้งค่าได้ทุกเมื่อโดยเลือก
อุปกรณ์จาก เมนู > ตั้งค่า > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000
2 เลือก เริ่มติดตามเป้า
3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนปรับตั้งค่าเข็มทิศเสร็จ โดยคอยระวัง
ให้เรือนิ่งและอยู่ในแนวระนาบเท่าที่ทำได้
เรือไม่ควรเอียงระหว่างการปรับตั้งค่า
หากเป็นไปได้ คุณควรหันเรืออยู่กับที่โดยการใช้เครื่องยนต์สองตัวใน
ทิศทางตรงกันข้ามกัน
เมื่อทำการปรับตั้งเข็มทิศเสร็จแล้ว ค่าจะปรากฏขึ้นใกล้กับการตั้งค่า
การปรับตั้งค่าเข็มทิศ ค่าที่ใกล้ 100 จะบ่งบอกว่าเซนเซอร์ถูกติดตั้ง
ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กที่เหมาะสมที่สุดและได้รับการปรับตั้งค่า
อย่างถูกต้อง หากประสิทธิภาพทิศมุ่งหน้าอยู่ในเกณฑ์ที่รับไม่ได้ และ
ค่าใกล้ 0 มากกว่า 100 คุณอาจจำเป็นต้องย้ายเซนเซอร์และปรับตั้ง
ค่าเข็มทิศอีกครั้ง
4 เลือก การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าอัตโนมัติ
2
การปรับ การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าละเอียด
หากคุณไม่มีแหล่ง GPS เชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 การจัด
ตำแหน่งทิศมุ่งหน้าอัตโนมัติ จะใช้ไม่ได้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับตั้งค่าแบบเมนู และคุณต้องปรับ การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าละเอียด
แทน
คุณสามารถปรับ การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าละเอียด ร่วมกับ การจัด
ตำแหน่งทิศมุ่งหน้าอัตโนมัติ เพื่อปรับเอาต์พุตทิศมุ่งหน้าได้ (ทางเลือก)
1 จากหน้าการปรับตั้งค่าเซนเซอร์ ให้เลือก การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้า
ละเอียด
2 ใช้จุดสังเกตหรือเข็มทิศในการกำหนดทิศมุ่งหน้าของเรือของคุณ
3 ปรับทิศมุ่งหน้าจนตรงกับการวัดของคุณ
4 เลือก เสร็จสิ้น
การปรับตั้งค่าแบบพื้นฐาน
หากคุณเชื่อมต่อเซนเซอร์กับเครือข่าย NMEA 2000 โดยไม่มีชาร์ต
พล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Garmin คุณต้องทำการปรับตั้งค่าแบบพื้น
ฐานแทนการปรับตั้งค่าแบบเมนู
คุณต้องสามารถดูข้อมูลทิศมุ่งหน้าจากเซนเซอร์บนชาร์ตพล็อตเตอร์หรือ
จอแสดงผลของเรือที่เชื่อมต่อได้ก่อนที่คุณจะสามารถทำการปรับตั้งค่า
แบบพื้นฐานได้ หากคุณไม่สามารถดูข้อมูลทิศมุ่งหน้าบนจอแสดงผลที่
เชื่อมต่อของคุณ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและสายไฟ NMEA
2000
ต้องลบแหล่งข้อมูลทิศมุ่งหน้าอื่นทั้งหมดที่ไม่ได้อ้างอิง GPS ออกจาก
เครือข่าย NMEA 2000 ขณะทำการปรับตั้งค่าพื้นฐาน
เมื่อทำการปรับตั้งค่าแบบพื้นฐาน คุณต้องปรับตั้งค่าเข็มทิศก่อน แล้วจึง
จัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าในกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกระบวนการเดียว
หากคุณติดตั้งเซนเซอร์ให้สายชี้ไปทางด้านหน้าเรือ ขนานกับท้องเรือ
อาจไม่จำเป็นต้องจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้า
หมายเหตุ: หากคุณเลือกที่จะจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้า คุณต้องเชื่อมต่อ
แหล่ง GPS กับเครือข่าย NMEA 2000 เรือต้องสามารถทำความเร็วคงที่
ได้อย่างน้อย 6.4 กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.) เพื่อทำการจัดตำแหน่งทิศมุ่ง
หน้า
1 เดินเรือไปยังตำแหน่งที่น้ำสงบนิ่ง
2 ตั้งให้จอแสดงผลดูข้อมูลทิศมุ่งหน้าจากเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ
3 ยกเลิกการเชื่อมต่อเซนเซอร์ออกจากเครือข่าย NMEA 2000 หรือปิด
เครือข่าย NMEA 2000
4 รอจนกว่าเรือจะอยู่ในแนวระนาบและนิ่ง
5 เปิดเซนเซอร์ และรอจนข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล À
6 ให้เดินเรือช้าๆ เป็นวงกลมแคบๆ สองรอบภายในสามนาที Á โดย
คอยระวังให้เรือนิ่งและอยู่ในแนวระนาบเท่าที่ทำได้
เรือไม่ควรเอียงระหว่างการปรับตั้งค่า
หากเป็นไปได้ คุณควรหันเรืออยู่กับที่โดยการใช้เครื่องยนต์สองตัวใน
ทิศทางตรงกันข้ามกัน
เมื่อเซนเซอร์เตรียมพร้อมที่จะปรับตั้งค่าเข็มทิศแล้ว ข้อมูลทิศมุ่งหน้า
จะปรากฏขึ้นจากจอแสดงผล Â
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าทิศมุ่งหน้าขาดหายไป คุณ
สามารถเพิกเฉยกับข้อความนี้ได้
7 หันเรือไปในทิศทางและความเร็วเดียวกันต่อไป Ã ประมาณ 1 1/2
รอบจนข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้น Ä
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
แรงดันไฟฟ้าอินพุต NMEA 2000 ตั้งแต่ 9 ถึง 16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ
เล็กน้อย
*อุปกรณ์กันน้ำได้สูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้ไปที่ www.garmin.com/waterrating
การรับประกันแบบจำกัด
การรับประกันแบบจำกัดมาตรฐานของ Garmin มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์
เสริมนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.garmin.com/support
/warranty.html
© 2017 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin และโลโก้ Garmin เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ
®
NMEA 2000 และโลโก้ NMEA 2000 เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Marine
Electronics Association
®
เมื่อข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้น แสดงว่าเข็มทิศได้รับการปรับตั้งค่า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณสามารถจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าได้ (ทาง
เลือก)
8 เลือกตัวเลือก
• หากคุณต้องการจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าให้ตรงกับหน้าเรือ ให้
ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
• หากคุณติดตั้งเซนเซอร์ให้สายชี้ไปทางด้านหน้าเรือ ขนานกับ
ท้องเรือ และไม่ต้องการจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้า ให้หยุดหันเรือและ
รอ โดยให้เรืออยู่นิ่ง ในอีกสองนาทีถัดไปข้อมูลทิศมุ่งหน้าควร
หายไปและปรากฏขึ้นมาใหม่ เมื่อข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้นมา
ใหม่ เข็มทิศควรได้รับการปรับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่
ควรมีการใช้ค่าชดเชยทิศมุ่งหน้า
หมายเหตุ: หากมีการใช้ค่าชดเชยทิศมุ่งหน้าที่ไม่ต้องการ คุณต้อง
ยกเลิกการเชื่อมต่อแหล่ง GPS ทั้งหมดออกจากเครือข่าย NMEA
2000 และทำการปรับตั้งค่าซ้ำ หากจอแสดงผลทิศมุ่งหน้าตัวเดียว
ที่มีอยู่เป็นแหล่ง GPS ด้วย คุณต้องทำการปรับตั้งค่าซ้ำ และ
ยกเลิกการเชื่อมต่อเซนเซอร์หลังจากขั้นตอนที่ 7
หันเรือไปในทิศทางและความเร็วเดียวกันต่อไปเป็นเวลาประมาณสิบ
9
วินาที จนข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้นจากจอแสดงผล Å
10 เมื่อปลอดภัย ให้หันเรือให้ตรงและเดินหน้าไปเป็นเส้นตรง Æ ที่
ความเร็วคงที่ (ต้องอย่างน้อย 6.4 กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.)) จนข้อมูล
ทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้น Ç
เมื่อข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้น แสดงว่าเข็มทิศได้รับการปรับตั้งค่า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และทิศมุ่งหน้าได้รับการจัดตำแหน่งบนเซนเซอร์
แล้ว
11 ทดสอบผลลัพธ์ของการปรับตั้งค่า และทำซ้ำกระบวนการนี้หาก
จำเป็น
การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
หากคุณย้ายตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่หรือไม่เชื่อว่าการปรับตั้งค่าสำเร็จ
แล้ว คุณสามารถลบข้อมูลการปรับตั้งค่าทั้งหมดออกจากเซนเซอร์ และ
เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น
จากโรงงาน คุณต้องกำหนดค่าเซนเซอร์ก่อนที่จะใช้กับระบบของคุณได้
1 เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000 > บัญชีรายชื่อ
อุปกรณ์
2 เลือกชื่อของเซนเซอร์
3 เลือก ทบทวน > ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน > ใช่
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
การวัด
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง)
170 × 90 × 50 มม. (6.7 × 3.5 × 2 นิ้ว)
น้ำหนัก
200 ก. (7 ออนซ์)
ช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -15° ถึง 70°C (ตั้งแต่ 5° ถึง 158°F)
วัสดุ
ชนิดมีปะเก็นเต็ม พลาสติกทนแรงกระแทกสูง
กันน้ำ
IEC 60529 IPX7*
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising