Garmin | 9-axis Heading Sensor | Garmin 9-axis Heading Sensor Pokyny pro instalaci

Garmin 9-axis Heading Sensor Pokyny pro instalaci
7 Vyberte umístění a zvolte možnost Uložit.
8 Dvakrát klikněte na stažený soubor.
9 Vyberte možnost Další.
10 Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.
Na paměťové kartě dojde k vytvoření složky Garmin
s aktualizací softwaru. Načtení aktualizace softwaru na
paměťovou kartu může trvat několik minut.
DEVÍTIOSÝ SNÍMAČ SMĚRU JÍZDY
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Potřebné nástroje
•
•
•
•
•
Ochranné brýle
Vrtačka a vrtáky
Křížový šroubovák
Kabelové svorky
Přenosný nebo kapesní kompas (kontrola magnetického
rušení)
• Protizasekávací lubrikant (volitelný)
• Další šrouby vhodné pro montážní plochy, pro případ potřeby
Aktualizace softwaru
Pokud toto zařízení nainstalujete, aktualizaci softwaru je nutné
provést na všech zařízeních Garmin .
Tato aktualizace softwaru vyžaduje zařízení Garmin NMEA
2000 Network Updater nebo chartplotter Garmin připojený přes
síť NMEA 2000 (prodává se samostatně).
Zařízení Garmin podporují paměťové karty s kapacitou až
32 GB a formátováním FAT32.
®
®
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
Vyberte
možnost Řada GPSMAP s kartou SD.
3
4 Vedle možnosti Řada GPSMAP s kartou SD vyberte položku
Stáhnout.
5 Přečtěte si a potvrďte podmínky.
6 Vyberte možnost Stáhnout.
®
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1 Zapněte chartplotter.
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5 Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6 Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
UPOZORNĚNÍ
Neinstalujte a neskladujte snímač v blízkosti silných magnetů
(například reproduktorů). Silné magnetické pole může snímač
poškodit.
Abyste dosáhli nejlepšího výkonu, zvažte při volbě vhodného
místa tyto pokyny.
• Snímač by neměl být upevněn v blízkosti kovových objektů,
jako je například krabice s nářadím nebo kompas.
• Snímač není zařízení GPS, nemusí mít proto volný výhled na
oblohu.
• Pomocí kapesního kompasu zkontrolujte magnetické rušení
v místě, kam chcete snímač upevnit.
Pokud se ručička kompasu v místě plánované instalace
snímače pohne, dochází zde k magnetickému rušení.
Vyberte jiné místo a znovu je zkontrolujte.
• Nejlepšího výkonu dosáhnete, pokud snímač umístíte
vodorovně na pevný povrch.
• Nejlepšího výkonu dosáhnete, pokud kabel snímače umístíte
směrem k přídi lodi.
POZNÁMKA: Pokud máte zdroj GPS připojený k síti NMEA
2000, můžete nastavit automatické zarovnání směru jízdy.
Pokud nepoužíváte kompatibilní chartplotter Garmin, loď
musí být schopna dosáhnout minimální cestovní rychlosti
6,4 km/h (4 mil/h). Zarovnání směru jízdy můžete nastavit
nebo upravit pomocí funkce Detailní zarovnání směru jízdy
s kompatibilním chartplotterem Garmin. Pokud tuto možnost
nemáte, musíte zarovnat směr jízdy ručně nastavením
instalace snímače tak, aby kabel směřoval k přídi
rovnoběžně s kýlem.
• Upevňovací šrouby jsou součástí balení snímače. Použijete-li
jiný montážní materiál než přiložené šrouby, musí být
vyroben z kvalitní nerezové oceli nebo mosazi, aby
nedocházelo k magnetickému rušení snímače.
POZNÁMKA: Pomocí ručního kompasu zkontrolujte veškerý
montážní materiál, zda nemá magnetické pole.
Březen 2017
190-02154-81 _ 0A
• Při šroubování nepoužívejte přílišnou sílu. Dotáhněte šrouby
jen takovou silou, aby snímač dobře držel na místě.
• Všechny šrouby dotáhněte stejnoměrně.
Co je třeba vzít v úvahu při připojování k síti
NMEA 2000
• Tento snímač se připojuje ke stávající síti NMEA 2000 na
vaší lodi.
• Pokud není dodaný kabel s vývody k síti NMEA 2000
dostatečně dlouhý, aby k síti NMEA 2000 dosáhnul, lze podle
pokynů NMEA 2000 použít kabel o délce až 6 m (20 ft.).
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Snímač
Napájecí kabel NMEA 2000 (stávající, není součástí balení)
Zapalování nebo vypínač (stávající, není součástí balení)
Zdroj napájení 12 V DC
Konektor NMEA 2000 typu T (součástí balení)
Koncovka nebo páteřní kabel NMEA 2000 (stávající, není
součástí balení)
Kalibrace
Po dokončení instalace je nutné kalibrovat snímač směru jízdy,
aby byla zajištěna jeho optimální funkčnost. V závislosti na
typech zařízení připojených k síti NMEA 2000 lze snímač
kalibrovat pomocí menu nebo provést základní kalibraci.
Pokud je kompatibilní chartplotter Garmin připojen ke stejné síti
NMEA 2000 jako snímač, zobrazí se výzva k zahájení kalibrace
pomocí menu, jakmile chartplotter detekuje nový snímač
(Kalibrace pomocí menu, strana 2). Seznam kompatibilních
chartplotterů naleznete na webových stránkách
www.garmin.com.
POZNÁMKA: Kalibraci pomocí menu lze provést na
kompatibilních chartplotterech s aktualizací softwaru, která bude
dostupná v polovině roku 2017. Pokud tato aktualizace není
v chartplotteru nainstalována, je nutné provést základní
kalibraci.
Pokud připojíte snímač k síti NMEA 2000 bez kompatibilního
chartplotteru Garmin, musíte místo kalibrace pomocí menu
provést základní kalibraci (Základní kalibrace, strana 2).
Kalibrace pomocí menu
Před provedením kalibrace pomocí menu je nutné připojit
snímač i chartplotter Garmin ke stejné síti NMEA 2000.
Pokud je kalibrace snímače neúspěšná, zobrazuje se po
každém zapnutí kompatibilního chartplotteru Garmin zpráva.
1 Na obrazovce kalibrace snímače vyberte možnost Kal.
kompasu.
TIP: Obrazovku kalibrace můžete kdykoli otevřít výběrem
zařízení v nabídce Menu > Nastavení > Komunikace >
Nastavení NMEA 2000.
2
2 Vyberte možnost Zahájit.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud nebude
kalibrace kompasu dokončena, přičemž dbejte, abyste
udrželi loď v co nejstabilnější a nejvodorovnější poloze.
Loď by se během kalibrace neměla naklánět.
Je-li to možné, otočte loď na místě zapnutím dvou motorů
opačným směrem.
Po dokončení kalibrace kompasu se u nastavení položky Kal.
kompasu zobrazí hodnota. Hodnota blížící se 100 znamená,
že snímač byl nainstalován v magneticky ideálním prostředí a
je správně kalibrován. Pokud směr pohybu není v pořádku a
tato hodnota je blíže 0 než 100, bude snímač zřejmě nutné
přemístit a kalibraci kompasu opakovat.
4 Vyberte možnost Automatické zarovnání směru jízdy.
POZNÁMKA: Automatické zarovnání směru jízdy je
k dispozici pouze tehdy, pokud máte zdroj GPS připojený
k síti NMEA 2000. Pokud nemáte připojený zdroj GPS, je
místo toho nutné použít funkci Detailní zarovnání směru jízdy
(Úprava funkce Detailní zarovnání směru jízdy, strana 2).
5 Vyberte možnost Zahájit.
6 Dokončete zarovnání podle pokynů na obrazovce.
Úprava funkce Detailní zarovnání směru jízdy
Pokud nemáte zdroj GPS připojený k síti NMEA 2000, není
funkce Automatické zarovnání směru jízdy jako součást
kalibrace pomocí menu k dispozici a musíte místo toho nastavit
Detailní zarovnání směru jízdy.
Funkci Detailní zarovnání směru jízdy můžete upravit
v kombinaci s funkcí Automatické zarovnání směru jízdy
a výstup směru jízdy tak ještě zpřesnit (volitelné).
1 Na obrazovce kalibrace snímače vyberte možnost Detailní
zarovnání směru jízdy.
2 Určete směr jízdy lodi pomocí orientačního bodu nebo
ověřeného funkčního kompasu.
3 Upravujte směr jízdy, dokud se nebude shodovat s vaším
měřením.
4 Vyberte možnost Hotovo.
Základní kalibrace
Pokud připojíte snímač k síti NMEA 2000 bez kompatibilního
chartplotteru Garmin, musíte místo kalibrace pomocí menu
provést základní kalibraci.
Před provedením základní kalibrace je nutné zajistit, aby se
zobrazovaly údaje o směru jízdy ze snímače na připojeném
chartplotteru nebo námořním displeji. Pokud se údaje o směru
jízdy na připojeném displeji nezobrazují, zkontrolujte připojení
sítě NMEA 2000 a napájení.
Při provádění základní kalibrace je nutné ze sítě NMEA 2000
odstranit všechny zdroje dat o směru jízdy, která nejsou
založena na GPS.
Při provádění základní kalibrace je nutné nejprve kalibrovat
kompas a poté zarovnat směr jízdy v jednom souvislém kroku.
Pokud jste nainstalovali snímač tak, aby kabel směřoval k přídi
rovnoběžně s kýlem, zarovnání směru jízdy zřejmě nebude
nutné.
POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete směr jízdy zarovnat, budete
muset k síti NMEA 2000 připojit zdroj GPS. Aby bylo možné
provést zarovnání směru jízdy, musí být loď schopna dosáhnout
minimální cestovní rychlosti 6,4 km/h (4 mil/h).
1 Kormidlujte loď na klidnou a otevřenou vodu.
2 Nastavte displej tak, aby zobrazoval údaje o směru jízdy
z připojeného snímače.
3 Odpojte snímač od sítě NMEA 2000 nebo vypněte napájení
sítě NMEA 2000.
Počkejte,
dokud nebude loď vodorovně a v klidu.
4
5 Zapněte napájení snímače a počkejte, dokud se údaje o
směru jízdy nezobrazí na displeji À.
10 Je-li to bezpečné, srovnejte loď a pokračujte v plavbě
cestovní rychlostí (minimálně 6,4 km/h (4 mil/h)) po přímé
trase Æ, dokud se nezobrazí údaje o směru jízdy Ç.
Když se zobrazí údaje o směru jízdy, kalibrace kompasu
proběhla úspěšně a směr jízdy je zarovnán se snímačem.
11 Zkontrolujte výsledky kalibrace a v případě nutnosti postup
opakujte.
Obnovení výchozího továrního nastavení
6 Pomalou rychlostí opište během tří minut dva úplné malé
kruhy Á a dbejte přitom na to, abyste udrželi loď v co
nejstabilnější a nejvodorovnější poloze.
Loď by se během kalibrace neměla naklánět.
Je-li to možné, otočte loď na místě zapnutím dvou motorů
opačným směrem.
Jakmile je snímač připraven ke kalibraci kompasu, údaje o
směru jízdy na displeji zmizí Â.
Je možné, že se zobrazí chybová zpráva o ztrátě směru
jízdy. Tuto zprávu můžete ignorovat.
7 Pokračujte v otáčení lodi stejným směrem a stejnou
rychlostí Ã přibližně 1 1/2 otáčky, dokud se nezobrazí údaje
o směru jízdy Ä.
Pokud snímač přemístíte nebo máte podezření, že kalibrace
proběhla neúspěšně, je možné veškeré informace o kalibraci ze
snímače odstranit a obnovit výchozí tovární nastavení. Po
obnovení výchozího továrního nastavení je nutné před použitím
s vaším systémem snímač nakonfigurovat.
1 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 2000 > Seznam zařízení.
Vyberte
název snímače.
2
3 Vyberte možnost Zobrazit > Výchozí nastavení z výroby >
Ano.
Technické údaje
Technické údaje
Rozměry
Rozměry (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 palce)
Hmotnost
200 g (7 uncí)
Rozsah teplot
-15° až 70 °C (5° až 158 °F)
Materiál
Plně utěsněno, plast odolný proti
nárazům
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
Vstupní napětí NMEA 2000
9 až 16 V DC
LEN NMEA 2000
4 (200 mA)
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
Zanedbatelná
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Omezená záruka
Na toto příslušenství se vztahuje standardní omezená záruka
společnosti Garmin. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/support/warranty.html.
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
®
Když se zobrazí údaje o směru jízdy, kalibrace kompasu
proběhla úspěšně a lze zarovnat směr jízdy (volitelné).
8 Vyberte možnost.
• Jestliže chcete zarovnat směr jízdy s přídí lodi, pokračujte
k dalšímu kroku.
• Pokud jste nainstalovali snímač tak, aby kabel směřoval
k přídi rovnoběžně s kýlem, a nechcete zarovnání směru
jízdy provést, přestaňte loď otáčet a vyčkejte, až bude
v klidu. Během následujících dvou minut by měly údaje o
směru jízdy zmizet a znovu se zobrazit. Po opětovném
zobrazení údajů o směru jízdy by měl být kompas
kalibrován bez posunu směru jízdy.
POZNÁMKA: Dojde-li k nežádoucímu posunu směru
jízdy, musíte odpojit všechny zdroje GPS od sítě NMEA
2000 a kalibraci zopakovat. Pokud je zařízení zobrazující
směr jízdy zároveň jediným zdrojem GPS, musíte
zopakovat proces kalibrace a po kroku 7 odpojit snímač.
9 Pokračujte v otáčení lodi stejným směrem a stejnou rychlostí
přibližně po dobu deseti sekund, dokud údaje o směru jízdy
na displeji nezmizí Å.
NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National
Marine Electronics Association.
®
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising