Garmin | GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor | Garmin GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor Installeringsinstruksjoner

Garmin GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor Installeringsinstruksjoner
• Hvis du har spørsmål om hvor du bør plassere den
skrogmonterte sensoren, kan du rådføre deg med
produsenten av fartøyet eller andre eiere av lignende fartøy.
GTEMP10-TH NMEA
2000 skrogmontert
temperatursensor
®
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren eller ekkoloddet for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Dette utstyret bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
enheten for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du får problemer under monteringen, kan du
kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Nødvendige verktøy
• Bor
• Hullsag på 25 mm (1 tomme)
• Hullsag på 34 til 37 mm (11/3 til 11/2 tommer) (til installering i
glassfiberskrog med kjerne)
• Maritim tetningsmasse
• Silikonbasert smøremiddel
• Metallfil (til installering i metallskrog)
• Glassfiberklut og -harpiks (tetningsalternativ for
glassfiberskrog med kjerne)
• Sylinder på 25 mm (1 tomme), voks, tape og støpeharpiks
(tetningsalternativ for glassfiberskrog med kjerne)
Installere den skrogmonterte temperatursen­
soren
Før du kan installere sensoren i glassfiberskrog med kjerne, må
du klargjøre skroget (Klargjøre et glassfiberskrog med kjerne,
side 1).
1 Bruk en hullsag på 25 mm (1 tomme) til å bore gjennom
skroget på monteringsstedet på utsiden av båten.
2 Rengjør området med et mildt rengjøringsmiddel eller mildt
løsemiddel, for eksempel isopropylalkohol, for å fjerne støv
og smuss.
3 Før kabelen gjennom hullet fra utsiden av båten, og skyv
forsiktig gjengehuset på plass for å se om det passer.
MERK: Huset skal kunne skyves enkelt på plass, og flensen
skal være i kontakt med hullet.
4 Fjern huset.
5 Påfør maritim tetningsmasse på flensen, sett inn huset i
hullet, og trekk til mutteren.
6 Når den maritime tetningsmassen er herdet, fjerner du
mutteren og påfører tetningsmasse på innsiden av hullet og
huset.
7 Trekk til mutteren for hånd.
8 La tetningsmassen herde.
Klargjøre et glassfiberskrog med kjerne
LES DETTE
Hvis kjernen i et glassfiberskrog med kjerne ikke tettes på riktig
måte, kan det sive vann inn i kjernen, noe som kan medføre
store skader på båten.
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Hensyn ved montering
• Sensoren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
• Sensoren må monteres der hvor skrogtykkelsen er fra 0 til
57 mm (fra 0 til 21/4 tommer).
April 2016
Glassfiber- eller støpeharpiks (ikke inkludert)
À
Á
Â
Ã
Ä
Sylinderformet distansestykke (ikke inkludert)
Indre glassfiberlag
Kjerne
Ytre glassfiberlag
1 Bor hullet gjennom skroget.
2 Tett kjernen på innsiden av skroget ved hjelp av enten
glassfiberharpiks (Tetting av kjernen med glassfiber,
side 2) eller støpeharpiks (Tetting av kjernen med
støpeharpiks, side 2).
Trykt i Taiwan
190-02057-78_0A
Bore hull i et glassfiberskrog med kjerne
1 Bor et hull på 3 mm (1/8 tommer) helt gjennom skroget fra
innsiden av båten.
Undersøke
styrehullet på utsiden av båten, og velg et
2
alternativ:
• Hvis styrehullet ikke er i riktig posisjon, tetter du hullet med
epoksyharpiks og gjentar trinn 1.
• Hvis styrehullet er på riktig sted, bruker du en hullsag på
25 mm (1 tomme) til å bore et hull fra utsiden av båten,
men bare gjennom det ytre glassfiberlaget. Ikke bor helt
gjennom skroget.
3 Fra innsiden av båten finner du posisjonen til styrehullet og
bruker en hullsag til å bor et hull 9 til 12 mm (3/8 til
1/ tommer) større enn hullet du boret på utsiden av båten i
2
trinn 2.
Bor gjennom det indre glassfiberlaget og mesteparten av
kjernen, uten å bore gjennom det ytre laget.
MERK: Når du borer i det indre glassfiberlaget og kjernen,
må du passe på ikke å bore i det ytre glassfiberlaget – ellers
vil du ikke kunne tette skroget skikkelig.
Fjern
det indre glassfiberlaget og kjernen du boret i trinn 3.
4
Du skal nå kunne se innsiden av det ytre glassfiberlaget.
5 Puss innsiden av hullet og de nærmeste områdene rundt
både det indre og ytre glassfiberlaget.
6 Rengjør området med et mildt rengjøringsmiddel eller mildt
løsemiddel, for eksempel isopropylalkohol, for å fjerne støv
og smuss.
Tetting av kjernen med glassfiber
1 Påfør et lag glassfiberharpiks på glassfiberduk, og plasser
den inni hullet fra innsiden av båten for å tette kjernen.
2 Legg på flere lag med glassfiberduk og harpiks til hullet har
en diameter på 25 mm (1 tomme).
3 Når glassfiberet er herdet, pusser og rengjør du innsiden av
og rundt hullet.
Glassfiberskroget er nå klargjort og du kan fullføre
installeringen av sensoren.
Tetting av kjernen med støpeharpiks
Før du kan tette kjernen med støpeharpiks, må du lage en
sylinder med en diameter på 25 mm (1 tomme) som brukes som
distansestykke mens harpiksen herdes.
1 Påfør voks på en sylinder på 25 mm (1 tomme).
2 Sett inn sylinderen i hullet fra utsiden av båten, og tape den
på plass på utsiden.
3 Fyll mellomrommet mellom sylinderen og kjernen med
støpeharpiks.
4 Når harpiksen er herdet, fjerner du sylinderen og pusser og
rengjør deretter innsiden av og rundt hullet.
Glassfiberskroget er klargjort og du kan fullføre installeringen
av sensoren.
NMEA 2000 – tilkobling
À
Á
Â
Ã
Ä
NMEA 2000 skrogmontert temperatursensor
NMEA 2000 enhet
Droppkabel
T-kontakt
Eksisterende NMEA 2000 nettverk
Konfigurasjon av skrogmontert temperatur­
sensor
Du finner informasjon om hvor du finner listen over NMEA 2000
enheter, i brukerhåndboken for den kompatible Garmin
kartplotteren eller instrumentet.
Tilordne en NMEA 2000 temperaturkilde
1 Velg NMEA 2000 skrogmontert enhet fra listen over NMEA
2
3
4
5
2000 enheter.
Velg en enhet.
Velg Se på eller Konfigurer ved behov.
Velg Temp.kilde.
Velg stedet til temperatursensoren.
Konfigurere temperaturforskyvningen
Når temperaturdataene som vises på måleren som er koblet til
NMEA 2000 enheten, ikke samsvarer med temperaturdataene
som vises på andre enheter, kan du konfigurere
temperaturforskyvningen for å kompensere for
temperaturavlesningen fra sensoren som er koblet til måleren.
1 Velg NMEA 2000 skrogmontert enhet fra listen over NMEA
2000 enheter.
2 Velg en enhet.
3 Velg Se på eller Konfigurer ved behov.
4 Velg Temp.forskyv..
5 Angi en verdi i grader.
MERK: Angi en positiv tallverdi for temperaturforskyvning
hvis sensoren måler at vanntemperaturen er lavere enn den
faktisk er. Angi en negativ tallverdi for temperaturforskyvning
hvis sensoren måler at vanntemperaturen er høyere enn den
faktisk er.
6 Velg Ferdig.
Feilsøke sensornummeret
Hvis det er tilordnet flere adaptere til en NMEA 2000
temperaturkilde, tilordnes det automatisk et unikt sensornummer
til hver adapter. Hvis en feilmelding om ugyldig
temperaturkonfigurasjon for NMEA 2000 vises, må du tilordne et
unikt sensornummer til hver adapter manuelt.
1 Velg NMEA 2000 skrogmontert enhet fra listen over NMEA
2000 enheter.
2 Velg en enhet.
3 Velg Se på eller Konfigurer ved behov.
4 Velg Sensornummer.
5 Velg et sensornummer.
6 Velg OK.
Konfigurasjon av temperaturkilden når plasseringen
ikke vises
1 Velg NMEA 2000 skrogmontert enhet fra listen over NMEA
2
3
4
5
6
2
2000 enheter.
Velg en enhet.
Velg Se på eller Konfigurer ved behov.
Velg Generell konfigurasjon
Angi TEMPSOURCE=.
Angi en temperaturkildeverdi basert på plasseringen til
temperaturdatakilden, fulgt av Done.
Angi for eksempel TEMPSOURCE=6Done for en
temperaturdatakilde som er plassert i en agntank.
Plasseringsverdier for temperaturkilde
Plassering
TEMPSOURCE­verdi
Vann
0
Luft ute
1
Luft inne
2
Motorrom
3
Hovedkahytt
4
Fisketank
5
Agntank
6
Kjøling
7
Varmesystem
8
Fryser
13
Eksos
14
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 065240 ISO-styrt adresse
Send og motta 126208 NMEA : Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
®
Send
126464 Send gruppefunksjon for PGN-liste
Send
126993 Hjerteslag
Send
126996 Produktinformasjon
Send
126998 Informasjon om konfigurasjon
Send
130312 Temperatur
Send
130316 Temperatur, utvidet område
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land.
®
NMEA 2000 og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine
Electronics Association.
®
Konfigurasjon av temperaturforskyvningen når
menyalternativet ikke vises
Når temperaturdataene som vises på måleren som er koblet til
adapteren, ikke samsvarer med temperaturdataene som vises
på andre enheter, kan du konfigurere temperaturforskyvningen
for å øke eller redusere den viste temperaturen.
1 Velg NMEA 2000 skrogmontert enhet fra listen over NMEA
2000 enheter.
Velg
en enhet.
2
3 Velg Se på eller Konfigurer ved behov.
4 Velg Generell konfigurasjon eller Generell konfigurasjon.
5 Angi TEMPOFFSET=, fulgt av et positivt eller negativt
desimaltall, fulgt av Done.
Du kan for eksempel angi TEMPOFFSET=-2.5Done for å
redusere den viste temperaturen med 2,5 ºC.
Konfigurasjon av sensornummeret når menyalterna­
tivet ikke vises
1 Velg NMEA 2000 skrogmontert enhet fra listen over NMEA
2000 enheter.
Velg en enhet.
Velg Se på eller Konfigurer ved behov.
Velg Generell konfigurasjon eller Generell konfigurasjon.
Angi INSTANCE=2, fulgt av et positivt eller negativt
desimaltall, fulgt av Done.
6 Gjenta trinn 1 til og med 3 for andre enheter som er tilordnet
til en temperaturkilde.
Hvis for eksempel to adaptere er tilordnet verdien Fisketank,
kan du tilordne INSTANCE=1 til den første adapteren og
INSTANCE=2 til den andre adapteren.
2
3
4
5
Spesifikasjoner
Skrogtykkelse
Minimum 0 mm (0 tommer)
Maksimum 57 mm (2,25 tommer)
Strøminntak
Fra 9 til 32 VDC
Strømforbruk
0,24 W (20 mA ved 12V)
Driftstemperaturområde
Fra -25 til 80 °C (-13 til 176°F)
Kabellengde
1,8 m (6 fot)
PGN NMEA 2000
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
Motta
059904 ISO-forespørsel
Send og motta 060928 ISO-adressekrav
3
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising