Garmin | GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor | Installation guide | Garmin GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor Installationsvejledning

Garmin GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor Installationsvejledning
Overvejelser om montering
GTEMP10-TH NMEA
2000
temperatursensor til
montering gennem
skroget
®
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med plotteren eller fishfinder for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Dette udstyr bør installeres af en kvalificeret marinemontør.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
• Sensoren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive stødt
ved søsætning, ophaling eller opbevaring.
• Sensoren skal monteres, hvor skrogtykkelsen er mellem 0 til
57 mm (fra 0 til 21/4 tomme).
• Hvis du har et spørgsmål vedrørende placeringen af en
sensor, der går gennem skroget, skal du kontakte
skibsbyggeren eller andre ejere af lignende fartøjer for at
søge råd.
Nødvendigt værktøj
• Bor
• 25 mm (1 tomme) hulsav
• 34 til 37 mm (11/3 til 11/2 tomme) hulsav (montering af skrog
med glasfiberkerne)
• Marineforsegler
• Silikonefedt
• Metalfil (til montering i metalskrog)
• Glasfiberlærred og harpiks (løsning til forsegling af skrog
med glasfiberkerne)
• 25 mm (1 tomme) cylinder, voks, tape og støbeepoxy
(løsning til forsegling af skrog med glasfiberkerne)
Installation af den skroggennemførte tempe­
ratursensor
Før du kan montere sensoren i et skrog med glasfiberkerne,
skal du først klargøre skroget (Forberedelse af skrog med
glasfiberkerne, side 1).
1 Brug en 25 mm (1 tomme) hulsav til at skære gennem
skroget ved monteringsstedet.
2 Rengør hullet med et skånsomt rengøringsmiddel eller svagt
opløsningsmiddel, som f.eks. isopropylalkohol, for at fjerne
eventuelt støv og snavs.
3 Fra bådens yderside skal du føre kablet gennem skroget og
forsigtigt skubbe huset med gevind på plads for at se, om det
passer.
BEMÆRK: Huset skal være nemt at skubbe på plads, så
flangen har kontakt med skroget.
4 Fjern huset.
5 Påfør marineforsegler på flangen, isæt huset igen i det
borede hul, og stram møtrikken.
6 Når marineforsegleren er hærdet, skal du fjerne møtrikken og
påføre forsegler på indersiden af skroget og huset.
Stram
møtrikken med fingrene.
7
8 Lad forsegleren hærde.
Forberedelse af skrog med glasfiberkerne
BEMÆRK
Hvis kernen i et skrog med glasfiberkerne ikke er forseglet
korrekt, kan der sive vand ind i kernen og medføre alvorlige
skader på båden.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
April 2016
À
Á
Â
Ã
Ä
Trykt i Taiwan
Glasfiber- eller støbeepoxy (medfølger ikke)
Cylinderafstandsstykke (medfølger ikke)
Indvendigt glasfiberlag
Kerne
Udvendigt glasfiberlag
190-02057-76_0A
1 Bor hullet gennem skroget.
2 Forsegl kernen indvendigt i hullet med enten glasfiber (Sådan
NMEA 2000 Forbindelse
forsegles kernen med glasfiber, side 2) eller støbeepoxy
(Sådan forsegles kernen med støbeepoxy, side 2).
Sådan bores der hul i et skrog med glasfiberkerne
1 Fra indersiden af båden bores et 3 mm (1/8 tomme)
2
3
4
5
6
føringshul hele vejen gennem skroget.
Undersøg føringshullet på ydersiden af båden, og vælg et
punkt:
• Hvis føringshullet ikke er placeret korrekt, forsegles hullet
med epoxy, og trin 1 gentages.
• Hvis føringshullet er korrekt placeret anvendes en 25 mm
(1 tomme) hulsav til at skære et hul fra ydersiden af
båden, men kun gennem det yderste glasfiberlag. Skær
ikke hele vejen igennem skroget.
På indersiden af båden, hvor føringshullet er placeret,
anvendes en hulsav til at skære et hul, der er 9 til 12 mm (3/8
til 1/2 tomme) større end det hul, du skar udvendigt på båden
i trin 2.
Skær gennem det indvendige glasfiberlag og det meste af
kernen, uden at skære i det udvendige lag.
BEMÆRK: Vær forsigtig, når du skærer gennem det inderste
glasfiberlag og kernen, så du ikke skærer i det yderste
glasfiberlag, da du i så fald ikke vil kunne forsegle skroget
rigtigt.
Fjern det indvendige glasfiberlag og kernen, som du skar i
trin 3.
Du bør kunne se indersiden af det yderste glasfiberlag.
Slib hullet og områderne umiddelbart omkring både det
indvendige og udvendige glasfiberlag med sandpapir.
Rengør hullet med et skånsomt rengøringsmiddel eller svagt
opløsningsmiddel, som f.eks. isopropylalkohol, for at fjerne
eventuelt støv og snavs.
À
Á
Â
Ã
Ä
NMEA 2000 temperatursensor til montering gennem skroget
NMEA 2000 enhed
Dropkabel
T-stik
Eksisterende NMEA 2000 netværk
Konfiguration af temperatursensor til
montering gennem skroget
Du kan finde instruktioner om, hvordan du finder NMEA 2000
enhedslisten ved at kigge i din kompatible Garmin plotter- eller
instrumentbrugervejledning.
Tildeling af en NMEA 2000 temperaturkilde
1 Fra NMEA 2000 enhedslisten vælges NMEA 2000 enhed til
2
3
4
5
montering gennem skroget.
Vælg en enhed.
Vælg om nødvendigt Gennemse eller Konfigurer.
Vælg Temp.kilde.
Vælg positionen for temperatursensoren.
Sådan forsegles kernen med glasfiber
Konfiguration af temperaturoffset
1 Fra bådens inderside dækkes et lag glasfiberlærred med
Når de temperaturdata, der vises på den måler, der er tilsluttet
din NMEA 2000 enhed, ikke er de samme som de
temperaturdata, der vises på andre enheder, kan du konfigurere
temperaturoffset til at kompensere for temperaturaflæsningen
fra den sensor, der er tilsluttet måleren.
1 Fra NMEA 2000 enhedslisten vælges NMEA 2000 enhed til
montering gennem skroget.
2 Vælg en enhed.
3 Vælg om nødvendigt Gennemse eller Konfigurer.
4 Vælg Temp. offset.
5 Indtast en værdi i grader.
BEMÆRK: Indtast temperaturoffsetværdien som et positivt
tal, når sensoren måler vandtemperaturen som koldere, end
det faktisk er. Indtast temperaturoffsetværdien som et
negativt tal, når sensoren måler vandtemperaturen som
varmere, end det faktisk er.
6 Vælg Udført.
glasfiberharpiks, og det placeres inde i hullet for at forsegle
kernen.
Tilføj
flere lag glasfiberlærred og harpiks, indtil hullet har en
2
diameter på 25 mm (1 tomme).
3 Når glasfiberen er hærdet, slibes indersiden af hullet og
omkring hullet med sandpapir, og rengøres.
Skroget med glasfiberkerne er nu forberedt, og du kan
færdiggøre monteringen af sensoren.
Sådan forsegles kernen med støbeepoxy
Før du kan forsegle kernen med støbeepoxy skal du lave en
cylinder med en diameter på 25 mm (1 tomme), der kan fungere
som afstandsstykke, når epoxyen hærder.
1 Smør en 25 mm (1 tomme) cylinder med voks.
2 Fra bådens yderside skal du isætte cylinderen i hullet og tape
den på plads på ydersiden.
3 Fyld mellemrummet mellem cylinderen og kernen med
støbeepoxy.
4 Når epoxyen er hærdet, fjernes cylinderen, og indersiden af
hullet og omkring hullet slibes med sandpapir, og rengøres.
Skroget med glasfiberkerne er nu klargjort, og du kan
færdiggøre monteringen af sensoren.
2
Fejlfinding ved sensornummer
Hvis der knyttes flere adaptere til en NMEA 2000
temperaturkilde, får hver adapter automatisk tildelt et unikt
sensornummer. Hvis der vises en fejlmeddelelse om ugyldig
NMEA 2000 temperaturkonfiguration, skal du tildele et unikt
sensornummer til hver adapter manuelt.
1 Fra NMEA 2000 enhedslisten vælges NMEA 2000 enhed til
montering gennem skroget.
2 Vælg en enhed.
3 Vælg om nødvendigt Gennemse eller Konfigurer.
4 Vælg Sensornummer.
5 Vælg et sensornummer.
6 Vælg OK.
Specifikationer
Konfiguration af temperaturkilden, hvis placeringen
ikke vises
1 Fra NMEA 2000 enhedslisten vælges NMEA 2000 enhed til
Skrogtykkelse
Minimum 0 mm (0 tommer)
Maksimum 57 mm (2,25 tommer)
Strømtilførsel
Fra 9 til 32 V DC
Strømforbrug
0,24 W (20 mA ved 12 V)
Driftstemperaturområde
Fra -25 til 80° C (fra -13 til 176° F)
Kabellængde
1,8 m (6 fod)
2
3
4
5
6
montering gennem skroget.
Vælg en enhed.
Vælg om nødvendigt Gennemse eller Konfigurer.
Vælg Generisk konfiguration.
Indtast TEMPSOURCE=.
Indtast en temperaturkildeværdi baseret på placeringen af
temperaturdatakilden, efterfulgt af Done.
For eksempel kan du indtaste TEMPSOURCE=6Done for en
temperaturdatakilde, der er placeret i et maddingbassin.
PGN NMEA 2000
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
Modtag
059904 ISO-anmodning
Send og modtag 060928 ISO-adressekrav
Værdier for temperaturpositionskilde
Send og modtag 065240 ISO kommandoadresse
Position
TEMPSOURCE­værdi
Vand
0
Send og modtag 126208 NMEA : kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
Luft udenfor
1
Luft indenfor
2
Maskinrum
3
Hovedkahyt
4
Bassin
5
Bassin til madding
6
Nedkøling
7
Varmesystem
8
Fryser
13
Udstødning
14
®
Send
126464 Send gruppefunktion for PGN-oversigt
Send
126993 Puls
Send
126996 Produktoplysninger
Send
126998 Konfigurationsoplysninger
Send
130312 Temperatur
Send
130316 Temperatur, udvidet område
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
®
NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National
Maritime Electronics Association.
®
Konfiguration af temperaturoffset, hvis
menufunktionen ikke vises
Hvis de viste temperaturdata på måleren, der er sluttet til din
adapter, er forskellige fra de viste temperaturdata på andre
enheder, kan du konfigurere temperaturoffset til at øge eller
reducere den viste temperatur.
1 Fra NMEA 2000 enhedslisten vælges NMEA 2000 enhed til
montering gennem skroget.
2 Vælg en enhed.
3 Vælg om nødvendigt Gennemse eller Konfigurer.
4 Vælg Generisk konfiguration eller Generisk konfiguration.
5 Indtast TEMPOFFSET=, efterfulgt af et positivt eller negativt
decimaltal, efterfulgt af Done.
For eksempel indtastes TEMPOFFSET=-2.5Done for at
reducere den viste temperatur med 2,5ºC.
Konfiguration af sensornummeret, hvis
menufunktionen ikke vises
1 Fra NMEA 2000 enhedslisten vælges NMEA 2000 enhed til
2
3
4
5
6
montering gennem skroget.
Vælg en enhed.
Vælg om nødvendigt Gennemse eller Konfigurer.
Vælg Generisk konfiguration eller Generisk konfiguration.
Indtast INSTANCE=2, fulgt af et positivt decimaltal, fulgt af
Done.
Gentag trin 1 til 3 for andre enheder, der er tildelt en
temperaturkilde.
For eksempel hvis to adaptere er tildelt værdien Bassin, skal
du tildele INSTANCE=1 til den første adapter og
INSTANCE=2 til den anden adapter.
3
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising