Garmin | GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor | Garmin GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor Installationsinstruktioner

Garmin GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor Installationsinstruktioner
Viktigt vid montering
GTEMP10-TH NMEA
2000
temperatursensor för
montering genom
skrovet
®
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen till plottern eller fishfindern, finns viktig
information och produktvarningar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad
marinmontör.
För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på båten
måste du installera Garmin enheten i enlighet med
instruktionerna.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
• Sensorn får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• Sensorn måste monteras där skrovtjockleken är mellan 0 och
57 mm (mellan 0 och 21/4 tum).
• Om du har frågor om platsen för genomskrovssensorn kan
du kontakta båttillverkaren eller andra ägare av liknande
båtar för att få råd.
Verktyg som behövs
• Borrmaskin
• 25 mm (1 tum) hålsåg
• 34 till 37 mm (11/3 till 11/2 tum) hålsåg (installationer i skrov
med glasfiberkärna)
• Marint tätningsmedel
• Silikonfett
• Metallfil (installationer i metallskrov)
• Glasfiberväv och -harts (tillval för tätning av skrov med
glasfiberkärna)
• 25 mm (1 tum) cylinder, vax, tejp och gjutepoxi (tillval för
tätning av skrov med glasfiberkärna)
Installera temperatursensorn för montering
genom skrovet
Innan du kan montera sensorn i ett skrov med glasfiberkärna
måste du förbereda skrovet (Förbereda ett skrov med
glasfiberkärna, sidan 1).
1 Använd en 25 mm (1 tum) hålsåg för att skära igenom
skrovet vid monteringsplatsen, från utsidan av båten.
2 Rengör området med ett milt rengöringsmedel eller svagt
lösningsmedel, t.ex. isopropylalkohol, så att allt damm och all
smuts tas bort.
3 Trä kabeln genom skrovet från utsidan av båten och skjut
försiktigt det gängade höljet på plats för att kontrollera
passningen.
Obs! Höljet ska enkelt glida på plats så att flänsen kommer i
kontakt med skrovet.
4 Ta bort höljet.
5 Stryk marint tätningsmedel på flänsen, sätt tillbaka höljet i det
borrade hålet och dra åt muttern.
6 När det marina tätningsmedlet har härdats tar du bort muttern
och stryker tätningsmedel på insidan av skrovet och höljet.
7 Dra åt muttern för hand.
8 Låt tätningsmedlet härda.
Förbereda ett skrov med glasfiberkärna
OBS!
Om kärnan i ett skrov med glasfiberkärna inte tätas på rätt sätt
kan vatten sippra in i kärnan och skada båten allvarligt.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
April 2016
À
Á
Â
Ã
Ä
Glasfiber- eller gjutepoxi (medföljer ej)
Cylindermellanlägg (medföljer ej)
Inre glasfiberlager
Kärna
Yttre glasfiberlager
1 Borra hålet genom skrovet.
Tryckt i Taiwan
190-02057-79_0A
2 Täta kärnan inuti skrovet med antingen glasfiber (Täta
kärnan med glasfiber, sidan 2) eller gjutepoxi (Täta kärnan
med gjutepoxi, sidan 2).
NMEA 2000 anslutning
Borra ett hål i ett skrov med glasfiberkärna
1 Från insidan av båten borrar du ett 3 mm (1/8 tum) rikthål helt
igenom skrovet.
2 Undersök rikthålet på utsidan av båten och välj ett alternativ:
3
4
5
6
• Om rikthålet inte är borrat på rätt plats tätar du hålet med
epoxi och upprepar steg 1.
• Om rikthålet är borrat på rätt plats använder du en 25 mm
(1 tum) hålsåg för att skära ett hål från utsidan av båten,
endast genom det yttre glasfiberlagret. Skär inte helt
igenom skrovet.
På båtens insida, vid platsen för rikthålet, ska du använda en
hålsåg för att skära ett hål som är 9 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum)
större än det hål du skar på båtens utsida i steg 2.
Skär igenom det inre glasfiberlagret och större delen av
kärnan utan att skära det yttre lagret.
Obs! När du skär genom det inre glasfiberlagret och kärnan
måste du vara försiktig så att du inte skär igenom det yttre
glasfiberlagret. För då kommer du inte att kunna täta skrovet
på rätt sätt.
Ta bort det inre glasfiberlagret och kärnan som du skar i steg
3.
Du bör nu kunna se insidan av det yttre glasfiberlagret.
Sandpappra insidan av hålet och de områden som finns
närmast kring både det inre och det yttre glasfiberlagret.
Rengör området med ett milt rengöringsmedel eller svagt
lösningsmedel, t.ex. isopropylalkohol, så att allt damm och all
smuts tas bort.
Täta kärnan med glasfiber
1 Från båtens insida täcker du ett lager av glasfiberväv med
glasfiberharts och placerar den inuti hålet så att kärnan tätas.
2 Lägg till lager av glasfiberväv och glasfiberharts tills hålet är
25 mm (1 tum) i diameter.
3 När glasfiberväven har härdats sandpapprar och rengör du
insidan av hålet och runt om det.
Skrovet med glasfiberkärna är nu förberett, och du kan
slutföra sensorinstallationen.
Täta kärnan med gjutepoxi
Innan du kan täta kärnan med gjutepoxi måste du skapa en
cylinder med en diameter på 25 mm (1 tum) som fungerar som
mellanlägg när epoxilimmet stelnar.
1 Täck en cylinder på 25 mm (1 tum) med vax.
2 Sätt i cylindern i hålet från utsidan av båten och tejpa fast
cylindern på utsidan.
3 Fyll utrymmet mellan cylindern och kärnan med gjutepoxi.
4 När epoxin har härdat tar du bort cylindern. Sandpappra och
rengör sedan insidan av hålet och runt om det.
Skrovet med glasfiberkärna är förberett, och du kan slutföra
sensorinstallationen.
À
Á
Â
Ã
Ä
NMEA 2000 temperatursensor för montering genom skrovet
NMEA 2000 enhet
Droppkabel
T-kontakt
Befintligt NMEA 2000 nätverk
Konfigurering för temperatursensor genom
skrovet
För anvisningar om hur du söker i NMEA 2000 enhetslistan, se
din kompatibla Garmin plotter eller handboken för instrumentet.
Tilldela en NMEA 2000 temperaturkälla
1 I NMEA 2000enhetslistan väljer du NMEA 2000
2
3
4
5
genomskrovsenheten.
Välj en enhet.
Om det behövs väljer du Granska eller Konfigurera.
Välj Temp.källa.
Välj plats för temperaturgivaren.
Konfigurera temperaturkompensation
När de temperaturdata som visas på mätaren som är ansluten
till NMEA 2000 enheten inte är desamma som de
temperaturdata som visas på andra enheter kan du konfigurera
temperaturkompensation för att kompensera för
temperaturavläsningen från givaren som är ansluten till mätaren.
1 I NMEA 2000enhetslistan väljer du NMEA 2000
genomskrovsenheten.
2 Välj en enhet.
3 Om det behövs väljer du Granska eller Konfigurera.
4 Välj Temp.-komp..
5 Ange ett värde i grader.
Obs! Ange värdet för temperaturkompensationen som ett
positivt tal när sensorn mäter vattentemperaturen som kallare
än den faktiskt är. Ange värdet för
temperaturkompensationen som ett negativt tal när sensorn
mäter vattentemperaturen som varmare än den faktiskt är.
6 Välj Klar.
Felsöka givarnumret
När flera adaptrar är tilldelade till samma NMEA 2000
temperaturkälla tilldelas varje adapter ett unikt givarnummer
automatiskt. Om ett ogiltigt felmeddelande för NMEA
2000temperaturkonfiguration visas, måste du tilldela ett unikt
givarnummer till varje kort manuellt.
1 I NMEA 2000enhetslistan väljer du NMEA 2000
genomskrovsenheten.
2 Välj en enhet.
3 Om det behövs väljer du Granska eller Konfigurera.
4 Välj Givarnummer.
5 Välj ett givarnummer.
6 Välj OK.
2
Konfigurera temperaturkälla när platsen inte visas
1 I NMEA 2000enhetslistan väljer du NMEA 2000
Drifttemperaturområde
Från -25 till 80 ºC (från -13 till 176 °F)
Kabellängd
1,8 m (6 fot)
2
3
4
5
6
NMEA 2000 PGN
genomskrovsenheten.
Välj en enhet.
Om det behövs väljer du Granska eller Konfigurera.
Välj Allmän konfiguration.
Ange TEMPSOURCE=.
Ange ett värde för temperaturkälla baserat på
temperaturdatakällans plats, följt av Done.
Ange till exempel: TEMPSOURCE=6Done för en
temperaturdatakälla som är placerad i en betestank.
Värden för temperaturdatakälla
Position
TEMPSOURCE-värde
Vatten
0
Luft (ute)
1
Luft (inne)
2
Motorrum
3
Huvudhytt
4
Betestank
5
Betestank
6
Kyl
7
Värmesystem
8
Frys
13
Avgastemperatur
14
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
Ta emot
059904 ISO-begäran
Sända och ta emot 060928 ISO-adresskrav
Sända och ta emot 065240 ISO-begärd adress
Sända och ta emot 126208 NMEA : Gruppfunktion för kommando,
begära och godkänna
®
Sända
126464 Sända PGN-lista med gruppfunktion
Sända
126993 Heartbeat
Sända
126996 Produktinformation
Sända
126998 Konfigurationsinformation
Sända
130312 Temperatur
Sända
130316 Temperatur, utökat intervall
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder.
®
NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National
Marine Electronics Association.
®
Konfigurera temperaturkompensation när menyalternativet inte visas
När de temperaturdata som visas på mätaren som är ansluten
till adaptern inte är desamma som de temperaturdata som visas
på andra enheter kan du konfigurera temperaturkompensation
så att den temperatur som visas höjs eller sänks.
1 I NMEA 2000enhetslistan väljer du NMEA 2000
genomskrovsenheten.
2 Välj en enhet.
3 Om det behövs väljer du Granska eller Konfigurera.
4 Välj Allmän konfiguration eller Allmän konfiguration.
5 Ange TEMPOFFSET=, följt av ett positivt eller negativt
decimaltal, följt av Done.
Ange till exempel TEMPOFFSET=-2.5Done för att minska
visad temperatur med 2.5ºC.
Konfigurera givarnumret när menyalternativet inte
visas
1 I NMEA 2000enhetslistan väljer du NMEA 2000
genomskrovsenheten.
Välj en enhet.
Om det behövs väljer du Granska eller Konfigurera.
Välj Allmän konfiguration eller Allmän konfiguration.
Ange INSTANCE=2, följt av ett positivt decimaltal, följt av
Done.
6 Upprepa steg 1 till 3 för andra enheter som har tilldelats en
temperaturkälla.
När till exempel två adaptrar tilldelas värdet Betestank anger
du INSTANCE=1 för den första adaptern och INSTANCE=2
för den andra.
2
3
4
5
Specifikationer
Skrovtjocklek
Minst 0 mm (0 tum)
Maximalt 57 mm (2,25 tum)
Strömförsörjning
Från 9 till 32 V likström
Strömförbrukning
0,24 W (20 mA vid 12 V)
3
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising