Garmin | SteadyCast™ Heading Sensor | Installation guide | Garmin SteadyCast™ Heading Sensor Instrukcja instalacji

Garmin SteadyCast™ Heading Sensor Instrukcja instalacji
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
STEADYCAST™ CZUJNIK KURSU
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Niezbędne narzędzia
• Okulary ochronne
• Wiertarka
• Wiertło o średnicy 3,2 mm (1/8 cala) (w przypadku twardych
lub kruchych powierzchni montażowych konieczne może być
wywiercenie większych otworów prowadzących)
• Wiertło o średnicy 25 mm (1 cal) do przewiercenia otworu na
przewód (opcjonalnie)
• Wkrętak krzyżowy
• Opaski zaciskowe
• Przenośny lub ręczny kompas (do sprawdzenia poziomu
zakłóceń magnetycznych)
• Dodatkowe śruby odpowiednie dla powierzchni montażowej
(jeśli potrzebne)
Aktualizacja oprogramowania
Podczas instalacji urządzenia należy przeprowadzić aktualizację
oprogramowania we wszystkich urządzeniach Garmin .
Do aktualizacji oprogramowania potrzebne jest urządzenie
Network Updater Garmin NMEA 2000 lub ploter nawigacyjny
firmy Garmin podłączony do sieci NMEA 2000 (do nabycia
osobno).
Urządzenia Garmin obsługują karty pamięci o pojemności do
32 GB sformatowane w systemie plików FAT32.
®
®
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
®
.html.
3 Wybierz Seria GPSMAP z kartą SD.
4 Wybierz Pobierz obok pozycji Seria GPSMAP z kartą SD.
5 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
6 Wybierz Pobierz.
7 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
8 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
9 Wybierz Dalej.
10 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Na karcie pamięci utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Załadowanie
aktualizacji oprogramowania na kartę pamięci może zająć kilka
minut.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Uwagi dotyczące montażu
PRZESTROGA
Nie instaluj ani nie przechowuj czujnika w pobliżu silnych
magnesów, w tym głośników. Silne pole magnetyczne może
spowodować uszkodzenie czujnika.
Czujnik można zainstalować z przewodem poprowadzonym
wzdłuż boku jego obudowy lub poprowadzonym przez
powierzchnię montażową pod czujnikiem.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, podczas wyboru miejsca
montażu należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki.
• Czujnika nie należy montować w pobliżu żelaznych
przedmiotów, takich jak skrzynka narzędziowa czy kompas.
• Czujnik nie jest urządzeniem GPS i nie jest konieczne, aby
miał czysty widok nieba.
• W miejscu, w którym ma zostać zamontowany czujnik kursu,
należy sprawdzić poziom zakłóceń magnetycznych,
korzystając z kompasu ręcznego. Łódź, silniki i inne
urządzenia muszą być aktywne w czasie testu.
Jeśli igła kompasu ręcznego porusza się, gdy kompas
znajduje się w miejscu, w którym zamierzasz zamontować
czujnik kursu, oznacza to obecność zakłóceń
magnetycznych. Wybierz inną lokalizację i ponownie sprawdź
poziom zakłóceń.
• Śruby montażowe są dołączone do czujnika. W przypadku
korzystania z innego osprzętu do montażu niż dołączone
śruby osprzęt ten musi być wykonany ze stali nierdzewnej lub
mosiądzu, aby nie występowała interferencja magnetyczna
z czujnikiem.
Marzec 2017
190-02192-80 _ 0A
UWAGA: Sprawdź cały osprzęt do montażu za pomocą
kompasu ręcznego w celu upewnienia się, że osprzęt ten nie
wytwarza żadnego pola magnetycznego.
• Czujnik może być montowany w dowolnej orientacji i nie jest
konieczne montowanie go w tej samej poziomej płaszczyźnie
co łódź.
UWAGA: Wyrównanie kursu można ustawić automatycznie,
gdy obecne jest źródło sygnału GPS podłączone do sieci
NMEA 2000. Jeśli nie używasz zgodnego plotera
nawigacyjnego Garmin, łódź musi być w stanie osiągnąć
prędkość rejsową równą co najmniej 6,4 km/h (4 mil/h).
Wyrównanie kursu można ustawić lub doprecyzować za
pomocą opcji Precyzyjne wyrównywanie kursu w zgodnym
ploterze nawigacyjnym Garmin. Jeśli te opcje są
niedostępne, kurs należy wyrównać poprzez ręczne
dostosowanie instalacji czujnika, ustawiając jego strzałkę
w kierunku równoległym do przedniej części łodzi.
Montowanie czujnika
Czujnik można zamontować z przewodem poprowadzonym
wzdłuż powierzchni montażowej lub poprowadzonym przez
powierzchnię montażową pod czujnikiem.
1 Wybierz miejsce montażu (Uwagi dotyczące montażu,
strona 1).
2 Jeśli planujesz poprowadzić przewód przez powierzchnię
montażową, użyj wiertła 25 mm (1 cal), aby przewiercić w niej
otwór w miejscu montażu.
3 W razie konieczności poprowadź przewód przez
przewiercony otwór.
4 Korzystając z wiertła dostosowanego do powierzchni
montażowej i wybranego elementu montażowego, wywierć
dwa otwory prowadzące (opcjonalnie).
5 Przymocuj czujnik do powierzchni montażowej, biorąc pod
uwagę następujące wskazówki zapewniające najlepsze
wyniki:
• Jeśli używasz własnych elementów montażowych zamiast
dołączonych śrub, sprawdź je pod kątem poziomu
zakłóceń magnetycznych (Uwagi dotyczące montażu,
strona 1).
• Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu śrub
mocujących. Należy użyć tylko tyle siły, aby utrzymać
czujnik we właściwym położeniu.
• Śruby mocujące należy dokręcić z taką samą siłą.
• Śruby montażowe należy montować prostopadle do
powierzchni montażowej (nie pod kątem). Łby śrub
powinny znajdować się na środku rowków.
Poprowadź
przewód do miejsca podłączenia do sieci NMEA
6
2000.
7 Jeśli przewód został poprowadzony przez powierzchnię
montażową, wypełnij otwór na przewód od strony czujnika
środkiem uszczelniającym do zastosowań morskich
(opcjonalnie).
NMEA 2000Uwagi dotyczące połączeń
interfejsu
• Ten czujnik łączy się z istniejącą na łodzi siecią NMEA 2000.
• Jeśli zintegrowany kabel podłączeniowy NMEA 2000 nie jest
wystarczająco długi, aby dosięgnąć sieci NMEA 2000, można
użyć kabla podłączeniowego o maks. długości 4 m (13 stóp)
zgodnie z wytycznymi dla standardu NMEA 2000.
2
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Czujnik kursu
Przewód zasilający NMEA 2000 (istniejący; niedołączony do
zestawu)
Stacyjka lub wbudowany przełącznik (istniejący; niedołą­
czony do zestawu)
Źródło zasilania 12 V DC
Trójnik NMEA 2000 (dołączony do zestawu)
Terminator lub kabel szkieletowy NMEA 2000 (istniejący;
niedołączony do zestawu)
Kalibracja
Po zakończeniu instalacji należy skalibrować czujnik kursu
w celu uzyskania jak najlepszych wyników. W zależności od
rodzaju urządzeń podłączonych do sieci NMEA 2000 czujnik
można skalibrować z poziomu menu lub za pomocą
podstawowej metody.
W przypadku połączenia czujnika z tą samą siecią NMEA 2000,
z którą połączony jest zgodny ploter nawigacyjny Garmin, po
wykryciu nowego czujnika przez ploter nawigacyjny wyświetlany
jest monit o rozpoczęcie kalibracji za pomocą menu
(Kalibrowanie za pomocą menu, strona 2). Listę zgodnych
ploterów nawigacyjnych można znaleźć na stronie
www.garmin.com.
UWAGA: Aktualizacja oprogramowania dostępna od połowy
2017 roku umożliwia wykonanie kalibracji za pomocą menu
z wykorzystaniem zgodnego plotera nawigacyjnego. Jeśli
w ploterze nawigacyjnym zainstalowano starszą wersję
oprogramowania, należy wykonać podstawową kalibrację.
Jeśli czujnik podłączony został do sieci NMEA 2000 bez
zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin, należy zamiast
kalibracji za pomocą menu wykonać kalibrację podstawową
(Wykonywanie podstawowej kalibracji, strona 3).
Kalibrowanie za pomocą menu
Zanim będzie możliwe wykonanie kalibracji za pomocą menu,
należy połączyć czujnik z tą samą siecią NMEA 2000, z którą
jest połączony zgodny ploter nawigacyjny Garmin.
Jeśli czujnik nie został pomyślnie skalibrowany, za każdym
razem, gdy włączysz zgodny ploter nawigacyjny Garmin, pojawi
się komunikat.
1 Na ekranie kalibracji czujnika wybierz Kalibracja kompasu.
PORADA: Możesz otworzyć stronę kalibracji w dowolnym
momencie, wybierając urządzenie z Menu > Ustawienia >
Komunikacja > Ustawienia NMEA 2000.
2 Wybierz Początek.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie do czasu
zakończenia kalibracji kompasu, zwracając uwagę na to, aby
zachować maksymalną stabilność łodzi.
W trakcie kalibracji łódź nie powinna się przechylać.
Jeśli to możliwe, wykonaj obrót łodzią w miejscu, włączając
dwa silniki w przeciwnych kierunkach.
Po zakończeniu procesu kalibracji zostanie wyświetlona
wartość obok ustawienia Kalibracja kompasu. Wartość bliska
100 wskazuje, że czujnik zainstalowano w idealnym
środowisku magnetycznym i skalibrowano prawidłowo. Jeśli
wskazania kursu są nieakceptowalne, a wartość jest bliższa
0 niż 100, konieczne może być przeniesienie czujnika w inne
miejsce i ponowne skalibrowanie kompasu.
4 Wybierz Automatyczne wyrównywanie kursu.
UWAGA: Automatyczne wyrównywanie kursu jest dostępne
tylko wtedy, gdy źródło sygnału GPS lub antena są
połączone z tą samą siecią NMEA 2000, z którą połączony
jest czujnik. Jeśli nie zainstalowano źródła sygnału GPS,
należy wykonać Precyzyjne wyrównywanie kursu
(Dostosowywanie Precyzyjne wyrównywanie kursu,
strona 3).
5 Wybierz Początek.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć
wyrównywanie.
Dostosowywanie Precyzyjne wyrównywanie kursu
Jeśli do sieci NMEA 2000 nie jest podłączone urządzenie GPS,
opcja Automatyczne wyrównywanie kursu nie jest dostępna
w ramach kalibracji z poziomu menu. W tej sytuacji należy
wykonać Precyzyjne wyrównywanie kursu.
Można wykonać Precyzyjne wyrównywanie kursu w połączeniu
z Automatyczne wyrównywanie kursu, aby precyzyjnie
wyregulować sygnał wyjściowy kursu (opcjonalnie).
1 Na ekranie kalibracji czujnika wybierz Precyzyjne
wyrównywanie kursu.
2 Korzystając z punktu orientacyjnego lub sprawdzonego
kompasu, określ kurs łodzi.
3 Dostosuj kurs, aż będzie zgodny z pomiarem.
4 Wybierz Gotowe.
6 W ciągu trzech minut wykonaj dwa pełne, wolne, ciasne
obroty Á, zwracając uwagę na to, aby zachować stabilność
łodzi.
W trakcie kalibracji łódź nie powinna się przechylać.
Jeśli to możliwe, wykonaj obrót łodzią w miejscu, włączając
dwa silniki w przeciwnych kierunkach.
Jeśli czujnik jest przygotowany do kalibracji kompasu, dane
kursu kompasowego znikną z wyświetlacza Â.
Możesz otrzymać komunikat o błędzie wskazujący na utratę
kursu. Możesz zignorować ten komunikat.
7 Kontynuuj skręcanie w tę samą stronę z tą samą prędkością
à przez około 1 1/2 aż zostaną wyświetlone dane dotyczące
kursu kompasowego Ä.
Wykonywanie podstawowej kalibracji
Jeśli czujnik został podłączony do sieci NMEA 2000 bez
zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin, należy zamiast
kalibracji za pomocą menu wykonać podstawową kalibrację.
Zanim będzie możliwe wykonanie podstawowej kalibracji, trzeba
mieć dostęp do danych dotyczących kursu kompasowego
z czujnika na podłączonym ploterze nawigacyjnym lub
wyświetlaczu morskim. Jeśli nie można wyświetlić danych
dotyczących kursu kompasowego na podłączonym
wyświetlaczu, sprawdź sieć NMEA 2000 i połączenia zasilania.
Wszystkie pozostałe źródła danych kursu, które nie działają
w oparciu o sygnał GPS, muszą zostać odłączone od sieci
NMEA 2000 na czas wykonywania podstawowej kalibracji.
Podczas wykonywania podstawowej kalibracji w ramach jednej
procedury najpierw należy skalibrować kompas, a następnie
dostosować kurs. Jeśli czujnik został zainstalowany
z przewodem zwróconym w kierunku dziobu łodzi, wyrównanie
kursu może nie być konieczne.
UWAGA: Jeśli zdecydujesz się na wyrównanie kursu, konieczne
będzie podłączenie źródła sygnału GPS do sieci NMEA 2000.
Łódź musi być w stanie osiągnąć prędkość rejsową równą co
najmniej 6,4 km/h (4 mil/h), aby można było wykonać
wyrównanie kursu.
1 Wypłyń łodzią na otwartą, spokojną wodę.
2 Skonfiguruj wyświetlacz, aby wyświetlał dane dotyczące
kursu kompasowego z podłączonego czujnika.
Odłącz
czujnik od sieci NMEA 2000 lub wyłącz zasilanie sieci
3
NMEA 2000.
4 Zaczekaj, aż łódź się zatrzyma a przechył wyrówna.
5 Włącz zasilanie czujnika i poczekaj, aż dane kursu
kompasowego zostaną wyświetlone na wyświetlaczu À.
Wyświetlenie danych kursu oznacza, że kompas został
pomyślnie skalibrowany i można wyrównać kurs
(opcjonalnie).
8 Wybierz opcję.
• Jeśli chcesz wyrównać kurs, aby był zgodny z przodem
łodzi, przejdź do następnego kroku.
• Jeśli strzałka zainstalowanego czujnika jest zwrócona
równolegle do przedniej części łodzi i nie chcesz
wyrównywać kursu, przerwij wykonywanie zwrotu
i zaczekaj, utrzymując łódź w bezruchu. Przez następne
dwie minuty dane kursu będą znikać z wyświetlacza,
a następnie ponownie się pojawiać. Ponowne
wyświetlenie się danych kursu oznacza, że kompas
powinien być teraz skalibrowany i że nie należy dodawać
przesunięcia kierunku.
UWAGA: W przypadku zastosowania niepożądanego
przesunięcia należy odłączyć wszystkie źródła sygnału
GPS od sieci NMEA 2000 i powtórzyć kalibrację. Jeśli
jedynym urządzeniem wyświetlającym wartość kursu jest
urządzenie będące źródłem sygnału GPS, należy
powtórzyć kalibrację i odłączyć czujnik po wykonaniu
kroku 7.
9 Kontynuuj skręcanie w tę samą stronę, zachowując tę samą
prędkość przez około 10 sekund, aż dane dotyczące kursu
kompasowego znikną z wyświetlacza Å.
3
10 Kiedy będzie to bezpieczne, wyrównaj łódź, aby płynęła
w linii prostej Æ z prędkością rejsową (przynajmniej 6,4 km/h
(4 mil/h)) aż do czasu wyświetlenia się danych kursu Ç.
Wyświetlenie kursu oznacza, że kompas został skalibrowany,
a kurs został dostosowany w czujniku.
11 Sprawdź wyniki kalibracji i w razie potrzeby powtórz całą
procedurę.
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Po przeniesieniu czujnika lub jeśli kalibracja się nie powiodła,
można usunąć z czujnika wszystkie dane kalibracji i przywrócić
domyślne ustawienia fabryczne. Po przywróceniu domyślnych
ustawień fabrycznych trzeba skonfigurować czujnik, aby było
możliwe używanie go w systemie.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 2000 > Lista urządzeń.
2 Wybierz nazwę czujnika.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Ustawienia domyślne > Tak.
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
87,35 × 53,84 × 34,29 mm (3,4 × 2,1 ×
1,4 cale)
Masa
182 g (6,4 uncji)
Zakres temperatur
Od ­15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
Materiał
W pełni uszczelniony, bardzo odporny
na uderzenia plastik
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
Napięcie wejściowe NMEA
2000
Od 9 do 32 V DC
NMEA 2000 – liczba LEN
2 (100 mA)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
5 cm (2 cale)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Ograniczona gwarancja
To urządzenie objęte jest standardową gwarancją ograniczoną
firmy Garmin. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/support/warranty.html.
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. SteadyCast™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji
National Marine Electronics Association.
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising