Garmin | SteadyCast™ Heading Sensor | Garmin SteadyCast™ Heading Sensor Installeringsinstruksjoner

Garmin SteadyCast™ Heading Sensor Installeringsinstruksjoner
6 Velg Last ned.
7 Velg en plassering og deretter Lagre.
8 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
9 Velg Neste.
10 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Det opprettes en Garmin mappe med
programvareoppdateringen på minnekortet. Det kan ta flere
minutter å laste inn programvareoppdateringen på minnekortet.
STEADYCAST™ RETNINGSSENSOR
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Nødvendige verktøy
• Vernebriller
• Bor
• En borbits på 3,2 mm (1/8 tomme) (det kan være nødvendig
med en større borbits til styrehull for harde eller skjøre
monteringsoverflater)
• Borebits på 25 mm (1 tomme) for et kabelhull (valgfritt)
• Stjerneskrutrekker
• Kabelstrips
• Bærbart eller håndholdt kompass (til å teste magnetisk
interferens)
• Eventuelt ekstra skruer som er egnet for
monteringsoverflaten
Programvareoppdatering
Når du installerer denne enheten, bør du oppdatere
programvaren på alle Garmin enhetene.
Programvareoppdateringen krever en Garmin NMEA 2000
Network Updater (tilleggsutstyr) eller en Garmin kartplotter som
er koblet til over NMEA 2000 nettverket (selges separat).
Garmin enheter støtter minnekort på opptil 32 GB, formatert
som FAT32.
®
®
Laste inn den nye programvare på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg GPSMAP-serie med SD-kort.
4 Velg Last ned ved siden av GPSMAP-serie med SD-kort.
5 Les og godta vilkårene.
®
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Hensyn ved montering
FORSIKTIG
Ikke installer eller oppbevar sensoren nær sterke magneter,
inkludert høyttalere. Et sterkt magnetfelt kan skade sensoren.
Du kan installere sensoren med en kabel som går gjennom
siden på kabelhuset, eller med en kabel som går gjennom
monteringsflaten under sensoren.
Tenk over følgende retningslinjer for best ytelse når du velger
monteringssted.
• Ikke monter sensoren nær kjente jernholdige objekter, for
eksempel en verktøykasse eller et kompass.
• Sensoren er ikke en GPS-enhet og trenger derfor ikke fri sikt
mot himmelen.
• Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er
magnetisk interferens i området der sensoren skal monteres.
Båten, motorer og enheter må være på under testen.
Hvis nålen på det håndholdte kompasset beveger seg når du
holder det der du har tenkt å montere sensoren, betyr det at
det er magnetiske forstyrrelser. Velg et annet sted, og utfør
testen på nytt.
• Skruer til montering følger med sensoren. Hvis du bruker
andre monteringsanordninger enn de medfølgende skruene,
må anordningene være laget av rustfritt stål eller messing av
høy kvalitet for å unngå magnetiske forstyrrelser for
sensoren.
MERK: Test alle monteringsanordningene med et håndholdt
kompass for å være sikker på at utstyret ikke har noen
magnetiske felt.
• Sensoren kan monteres i alle retninger, og den trenger ikke å
være montert på samme horisontale plan som båten.
MERK: Du kan angi kursjusteringen automatisk hvis en GPSkilde er koblet til NMEA 2000 nettverket. Hvis du ikke bruker
en kompatibel Garmin kartplotter, må båten kunne nå en
marsjfart på minst 6,4 km/t (4 mph). Du kan angi eller
finjustere kursjusteringen ved hjelp av Finjustering av kurs
Mars 2017
190-02192-78 _ 0A
sammen med en kompatibel Garmin kartplotter. Hvis disse
alternativene ikke er tilgjengelige, må du justere kursen ved å
endre monteringen av sensoren manuelt, slik at pilen er
parallell med fronten av båten.
Monter sensoren
Du kan montere sensoren med en kabel langs monteringsflaten
eller med en kabel som går gjennom monteringsflaten under
sensoren.
1 Velg et monteringssted (Hensyn ved montering, side 1).
2 Hvis du velger å legge kabelen gjennom monteringsflaten,
kan du bruke et borbits på 25 mm (1 tomme) for å drille et
kabelhull i montersflaten på det valgte monteringspunktet.
3 Hvis det er nødvendig, kan kabelen føres gjennom
kabelhullet.
4 Bruk et bits som er riktig for monteringsflaten og
fasadeanordningen, og drill to styrehull (valgfritt).
5 Fest sensoren til monteringsoverflaten. Se disse
retningslinjene for optimal ytelse:
• Hvis du bruker din egen fasadeanordning i stedet for de
skruene som er inkludert, må du teste for magnetiske
forstyrrelser på anordningen (Hensyn ved montering,
side 1).
• Ikke bruk for mye kraft når du fester monteringsskruer.
Bruk bare nok kraft til å holde sensoren på plass.
• Fordel bruken av kraft jevnt mellom monteringsskruene.
• Installer monteringsskruene vinkelrett på monteringsflaten
(ikke i en vinkel). Skruehodene må hvile midt i sporene.
6 Før kabelen til NMEA 2000 nettverket.
7 Hvis du fører kabelen gjennom monteringsflaten, må du fylle
kabelhullet i siden på sensoren med tetningsmasse (valgfritt).
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Denne sensoren kobles til et eksisterende NMEA 2000
nettverk på båten.
• Hvis NMEA 2000 droppkabelen som følger med ikke er lang
nok til å nå NMEA 2000 nettverket, kan du bruke en forlenget
droppkabel på opptil 4 m, i henhold til retningslinjene for
NMEA 2000.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
2
Retningssensor
Strømkabel for NMEA 2000 (eksisterende, ikke inkludert)
Tenningsbryter eller innebygd bryter (eksisterende, ikke
inkludert)
Strømkilde på 12 VDC
T-kontakt for NMEA 2000 (inkludert)
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000 (eksisterende, ikke inkludert)
Kalibrering
Etter at installasjonen er fullført, må du kalibrere
retningssensoren for å få best mulig resultater. Du kan kalibrere
sensoren ved hjelp av en menybasert metode eller en
grunnleggende metode, avhengig av hvilke enhetstyper som er
koblet til NMEA 2000 nettverket.
Når du kobler sensoren til samme NMEA 2000 nettverk som en
kompatibel NMEA 2000 kartplotter, blir du bedt om å starte
menybasert kalibrering når kartplotteren registrerer den nye
sensoren (Utføre menybasert kalibrering, side 2).Garmin Du
finner en liste over kompatible kartplottere på www.garmin.com.
MERK: I midten av 2017 kommer det en
programvareoppdatering som gjør at du kan utføre menybasert
kalibrering ved hjelp av en kompatibel kartplotter. Hvis
kartplotteren din har programvare fra før denne oppdateringen,
må du utføre grunnleggende kalibrering.
Hvis du koblet sensoren til et NMEA 2000 nettverk uten en
kompatibel Garmin kartplotter, må du utføre grunnleggende
kalibrering i stedet for menybasert kalibrering (Utfører
grunnleggende kalibrering, side 3).
Utføre menybasert kalibrering
Før du kan utføre menybasert kalibrering, må du koble sensoren
til samme NMEA 2000 nettverk som en kompatibel Garmin
kartplotter.
Hvis sensoren ikke ble kalibrert, vises det en melding hver gang
du slår på en kompatibel Garmin kartplotter.
1 Fra sensorens kalibreringsskjerm velger du Kompasskalib..
TIPS: Du kan når som helst åpne kalibreringssiden ved å
velge enheten fra Meny > Innstillinger > Kommunikasjon >
NMEA 2000-oppsett.
2 Velg Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen til kompasskalibreringen er
fullført, og pass på at du holder båten så stødig og plan som
mulig.
Båten skal ikke krenge under kalibrering.
Du kan du snu båten på stedet ved å bruke to motorer i
motsatt retning, om mulig.
Når kompasskalibreringen er fullført, vises det en verdi ved
innstillingen Kompasskalib.. En verdi nær 100 indikerer at
sensoren ble installert i et perfekt magnetisk miljø og kalibrert
på riktig måte. Hvis kursytelsen er uakseptabel, og verdien er
nærmere 0 enn 100, må du kanskje flytte sensoren og
kalibrere kompasset på nytt.
Velg
Automatisk justering av kurs.
4
MERK: Automatisk justering av kurs er bare tilgjengelig hvis
en GPS-kilde er tilkoblet NMEA 2000 nettverket. Hvis du ikke
har koblet til en GPS-kilde, må du i stedet utføre Finjustering
av kurs (Endre Finjustering av kurs, side 2).
Velg
Start.
5
6 Følg instruksjonene på skjermen til justeringen er fullført.
Endre Finjustering av kurs
Hvis du ikke har koblet en GPS-kilde til NMEA 2000 nettverket,
er ikke Automatisk justering av kurs tilgjengelig som en del av
menybasert kalibrering, og du må i stedet utføre Finjustering av
kurs.
Du kan endre Finjustering av kurs i forbindelse med Automatisk
justering av kurs for å finjustere kursutdatene (valgfritt).
1 Fra sensorens kalibreringsskjerm velger du Finjustering av
kurs.
2 Fastslå kursen til båten ved hjelp av et sjømerke eller et
kompass du vet fungerer godt.
3 Juster kursen til den samsvarer med målingen din.
4 Velg Ferdig.
Utfører grunnleggende kalibrering
Hvis du kobler sensoren til et NMEA 2000 nettverk uten en
kompatibel Garmin kartplotter, må du utføre grunnleggende
kalibrering i stedet for menybasert kalibrering.
Du må kunne se kursdata fra sensoren på en tilkoblet kartplotter
eller maritim skjerm før du kan utføre grunnleggende kalibrering.
Kontroller NMEA 2000 nettverket og strømtilkoblingene hvis du
ikke kan se kursdata på den tilkoblede skjermen.
Alle andre kursdatakilder som ikke er basert på GPS, må fjernes
fra NMEA 2000 nettverket før du utfører den grunnleggende
kalibreringen.
Når du utfører grunnleggende kalibrering, må du først kalibrere
kompasset, og deretter kan du justere kursen i én
sammenhengende prosedyre. Hvis du monterte sensoren slik at
kabelen peker mot baugen, parallelt med kjølen, er det ikke
sikkert du trenger å justere kursen.
MERK: Hvis du velger å justere kursen, må du koble en GPSkilde til NMEA 2000 nettverket. Båten må kunne nå en marsjfart
på minst 6,4 km/t (4 mph) for at du skal kunne utføre
kursjusteringen.
1 Kjør båten til et sted med rolig og åpent vann.
2 Angi at skjermen skal vise kursdata fra den tilkoblede
sensoren.
3 Koble sensoren fra NMEA 2000 nettverket, eller slå av
strømmen til NMEA 2000 nettverket.
4 Vent til båten er plan og i ro.
5 Slå på sensoren, og vent til kursdataene vises på skjermen
À.
Når du ser kursdataene igjen, betyr det at kompasset ble
kalibrert, og du kan nå justere kursen (valgfritt).
8 Velg et alternativ.
• Hvis du vil justere kursen slik at den samsvarer med
baugen på båten, fortsetter du med neste trinn.
• Hvis du monterte sensoren slik at pilen er parallell med
fronten av båten, og du ikke vil justere kursen, slutter du å
svinge, og venter mens du holder båten i ro. I løpet av de
neste to minuttene kommer kursdataene til å forsvinne og
deretter vises igjen. Når kursdataene vises igjen, skal
kompasset være kalibrert, og ingen forskyvning av
styrekursen skal være tatt i bruk.
MERK: Hvis en uønsket kursforskyving tas i bruk, må du
koble alle GPS-kilder fra NMEA 2000 nettverket og gjenta
kalibreringen. Hvis den eneste tilgjengelige kursvisningen
også er en GPS-kilde, må du gjenta kalibreringen, men
koble fra sensoren etter trinn 7.
9 Fortsett å kjøre med samme svingradius i samme hastighet i
cirka ti sekunder til kursdataene forsvinner fra skjermen Å.
10 Når det er trygt, retter du opp båten og kjører i en rett linje Æ i
marsjfart (på minst 6,4 km/t eller 4 mph) til kursdataene vises
Ç.
Når kursen vises, har kompasset blitt kalibrert, og kursen har
blitt justert på sensoren.
11 Test resultatene av kalibreringen, og gjenta denne
prosedyren om nødvendig.
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
6 Kjør båten i to fullstendige, små sirkler innen tre minutter Á –
pass på at du holder båten så stødig og plan som mulig.
Båten skal ikke krenge under kalibrering.
Du kan du snu båten på stedet ved å bruke to motorer i
motsatt retning, om mulig.
Når sensoren er klar til å kalibrere kompasset, forsvinner
kursdataene fra skjermen Â.
Det kan hende at du får en feilmelding om at kursen er tapt.
Du kan ignorere denne meldingen.
7 Fortsett å kjøre med samme svingradius og i samme
hastighet à i cirka 1 1/2 rotasjon helt til du ser kursdataene
Ä.
Hvis du flytter sensoren eller mener at kalibreringen ikke var
vellykket, kan du slette all kalibreringsinformasjon fra sensoren
og gjenopprette fabrikkinnstillingene. Når du har gjenopprettet
fabrikkinnstillingene, må du konfigurere sensoren før du kan
bruke den i systemet ditt.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000oppsett > Enhetsliste.
2 Velg navnet på sensoren.
3 Velg Se på > Fabrikkinnstillinger > Ja.
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Mål (L x B x H)
87,35 x 53,84 x 34,29 mm
(3,4 x 2,1 x 1,4 tommer)
Vekt
182 g (6,4 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker legering
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Inngangsspenning for
NMEA 2000
Fra 9 til 32 VDC
NMEA 2000 LEN
2 (100 mA)
Trygg avstand fra et
kompass
5 cm (2 tommer)
3
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Begrenset garanti
Standard begrenset garanti fra Garmin gjelder for dette
tilbehøret. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/support/warranty.html.
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. SteadyCast™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
®
NMEA 2000 og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine
Electronics Association.
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising