Garmin | SteadyCast™ Heading Sensor | Garmin SteadyCast™ Heading Sensor Installationsinstruktioner

Garmin SteadyCast™ Heading Sensor Installationsinstruktioner
7 Välj en plats och välj Spara.
8 Dubbelklicka på den hämtade filen.
9 Nästa.
10 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på minneskortet. Programvaruuppdateringen kan ta flera
minuter att ladda in på minneskortet.
STEADYCAST™ KURSGIVARE
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Verktyg som behövs
• Skyddsglasögon
• Borrmaskin
• 3,2 mm (1/8 tum) borrspets (en större borr för rikthål kan
krävas för hårda eller sköra monteringsytor)
• Borrspets på 25 mm (1 tum) för genomföringshål för kabel
(valfritt)
• Phillips-skruvmejsel
• Kabelhållare
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för
magnetisk störning)
• Lämpliga skruvar för monteringsytan, om det behövs
Programuppdatering
Du bör uppdatera programvaran på alla dina Garmin enheter
när du installerar den här enheten.
Uppdateringen av programvaran kräver att en Garmin NMEA
2000 nätverksuppdaterare eller en Garmin plotter ansluts via
NMEA 2000-nätverket (säljs separat).
Garmin enheter stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
®
®
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå till www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj GPSMAP serien med SD-kort.
4 Välj Hämta bredvid GPSMAP serien med SD-kort.
5 Läs och godkänn villkoren.
6 Välj Hämta.
®
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort .
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Viktigt vid montering
OBSERVERA
Sensorn får inte installeras eller förvaras i närheten av starka
magneter, inklusive högtalare. Ett starkt magnetfält kan skada
sensorn.
Du kan installera sensorn antingen genom att dra kabeln genom
sidan av sensorhöljet eller genom att dra kabeln genom
monteringsytan under sensorn.
För bästa prestanda bör du följa dessa överväganden när du
väljer monteringsplats.
• Sensorn ska inte monteras nära kända järnhaltiga
metallföremål såsom en verktygslåda eller kompass.
• Sensorn är inte en GPS-enhet och behöver inte ha fri sikt
mot himlen.
• En handkompass bör användas för att testa den magnetiska
störningen i området där sensorn ska monteras. Båten,
motorer och enheter måste vara på under testet.
Om nålen på handkompassen rör sig när du håller den där
du tänker montera sensorn finns magnetisk störning. Du
måste välja en annan plats och testa igen.
• Monteringsskruvar medföljer sensorn. Om du använder annat
monteringsmaterial än de medföljande skruvarna, måste det
vara tillverkat av högkvalitativt material av rostfritt stål eller
mässing för att undvika att sensorn påverkas av magnetiska
störningar.
Obs! Testa allt monteringsmaterial med en handkompass för
att säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
• Sensorn kan monteras i valfri riktning och behöver inte
installeras på samma horisontella plan som båten.
Obs! Du kan ställa in kursjusteringen automatiskt om en
GPS-källa är ansluten till NMEA 2000 nätverket. Om du inte
använder en kompatibel Garmin plotter måste båten kunna
nå en marschfart på minst 6,4 km/h (4 mph). Du kan ställa in
eller finjustera kursjusteringen med Finkursjustering med en
kompatibel Garmin plotter. Om de här alternativen inte finns
tillgängliga måste du justera kursen genom att
sensorinstallationen ställs in manuellt så att pilen pekar
parallellt med centrumlinjen mot båtens för.
Mars 2017
190-02192-79 _ 0A
Montera sensorn
Du kan montera sensorn med kabeln utmed monteringsytan
eller dra kabeln genom monteringsytan under sensorn.
1 Välj en monteringsplats (Viktigt vid montering, sidan 1).
2 Om du ska dra kabeln genom monteringsytan använder du
en borrspets på 25 mm (1 tum) och borrar genomföringshålet
i monteringsytan på den valda monteringsplatsen.
3 Om det behövs drar du kabeln genom genomföringshålet.
4 Använd en lämplig borrspets för monteringsytan och
monteringsmaterialet och borra två rikthål (valfritt).
5 Fäst sensorn på monteringsytan och följ de här riktlinjerna för
bästa resultat:
• Om du använder ditt eget monteringsmaterial istället för
de medföljande skruvarna, testa det för magnetisk
störning (Viktigt vid montering, sidan 1).
• Använd inte överdriven kraft när du installerar fästskruvar.
Använd inte mer kraft än nödvändigt för att hålla sensorn
på plats.
• Anbringa kraften jämnt mellan fästskruvarna.
• Montera fästskruvarna vinkelrätt mot monteringsytan (inte
i vinkel). Skruvarnas huvuden ska vila i mitten av spåren.
6 Dra kabeln till NMEA 2000 nätverket.
7 Om du har dragit kabeln genom monteringsytan fyller du
hålet i sidan av sensorn med marint tätningsmedel (valfritt).
NMEA 2000 – att tänka på vid anslutning
• Den här sensorn ansluter till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
på din båt.
• Om den inbyggda NMEA 2000 droppkabeln inte är tillräckligt
lång för att nå ditt NMEA 2000 nätverk kan en
droppkabelförlängning på upp till 4 m (13 fot) användas enligt
NMEA 2000 riktlinjerna.
Innan du kan utföra en menystyrd kalibrering måste du ansluta
sensorn till samma NMEA 2000 nätverk som en kompatibel
Garmin plotter.
Om sensorn inte har kalibrerats visas ett meddelande varje
gång du slår på en kompatibel Garmin plotter.
1 Välj Kompasskalibrering på kalibreringsskärmen för
sensorn.
TIPS: Du kan öppna kalibreringssidan när som helst genom
att välja enheten i Meny > Inställningar >
Kommunikationer > Ställa in NMEA 2000.
2 Välj Start.
3 Följ instruktionerna på skärmen tills kompasskalibreringen är
slutförd och håll båten så stadigt och jämnt som möjligt.
Båten ska inte kränga något under kalibreringen.
Om möjligt kan du rotera båten på plats genom att aktivera
två motorer i motsatt riktning mot varandra.
När kompasskalibreringen har slutförts visas ett värde i
närheten av inställningen Kompasskalibrering. Ett värde nära
100 indikerar att sensorn installerades i en perfekt magnetisk
miljö och kalibrerades korrekt. Om kurshållningen är
oacceptabel och värdet är närmare 0 än 100 kan du behöva
flytta sensorn och kalibrera kompassen igen.
4 Välj Automatisk kursjustering.
Obs! Automatisk kursjustering är endast tillgängligt om det
finns en GPS-källa ansluten till NMEA 2000 nätverket. Om du
inte har en GPS-källa ansluten måste du istället utföra en
Finkursjustering (Ställa in Finkursjustering, sidan 2).
5 Välj Start.
6 Följ instruktionerna på skärmen tills justeringen är slutförd.
NMEA 2000 T-kontakt (medföljer)
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel (befintlig;
medföljer ej)
Utföra grundläggande kalibrering
Kurssensor
NMEA 2000 strömkabel (befintlig; medföljer ej)
Tändnings- eller kabelmonterad brytare (befintlig; medföljer ej)
12 V-likströmskälla
Kalibrering
För bästa resultat måste du kalibrera kurssensorn när
installationen är slutförd. Beroende på vilka typer av enheter
som är anslutna till NMEA 2000 nätverket kan du kalibrera
sensorn med hjälp av antingen en menystyrd metod eller en
grundläggande metod.
När du ansluter sensorn till samma NMEA 2000 nätverk som en
kompatibel Garmin plotter uppmanas du att påbörja en
2
Utföra menystyrd kalibrering
Ställa in Finkursjustering
Om du inte har en GPS-källa ansluten till NMEA 2000 nätverket
går det inte att utföra Automatisk kursjustering med menystyrd
kalibrering utan du måste ställa in Finkursjustering istället.
Du kan ställa in Finkursjustering tillsammans med Automatisk
kursjustering för att finjustera kurs (valfritt).
1 Välj Finkursjustering på kalibreringsskärmen för sensorn.
2 Bestäm båtens riktning med hjälp av ett landmärke eller en
kompass som du vet fungerar bra.
3 Ställ in kursen tills den stämmer överens med mätningen.
4 Välj Klar.
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
menystyrd kalibrering när plottern identifierar den nya sensorn
(Utföra menystyrd kalibrering, sidan 2). Du hittar en lista med
kompatibla plottrar på www.garmin.com.
Obs! Med en programvaruuppdatering, som finns tillgänglig i
mitten av 2017, kan du utföra menystyrd kalibrering med hjälp
av en kompatibel plotter. Om din plotter har programvara som är
äldre än den här uppdateringen måste du utföra grundläggande
kalibrering.
Om du ansluter sensorn till ett NMEA 2000 nätverk utan
kompatibel Garmin plotter måste du utföra grundläggande
kalibrering istället för menystyrd kalibrering (Utföra
grundläggande kalibrering, sidan 2).
Om du ansluter sensorn till ett NMEA 2000 nätverk utan
kompatibel Garmin plotter måste du utföra grundläggande
kalibrering istället för menystyrd kalibrering.
Du måste kunna visa kursdata från sensorn på en ansluten
plotter eller en marin skärm innan du kan utföra grundläggande
kalibrering. Om du inte kan visa kursdata på den anslutna
skärmen kontrollerar du anslutningarna till NMEA 2000
nätverket och strömmen.
Alla andra källor till kursdata som inte är baserade på GPS
måste tas bort från NMEA 2000 nätverket när grundläggande
kalibrering utförs.
När du utför grundläggande kalibrering ska du först kalibrera
kompassen och sedan justera kursen i en kontinuerlig procedur.
Om du installerade sensorn och kabeln pekande mot fören,
parallellt med kölen, kanske du inte behöver justera kursen.
Obs! Om du väljer att justera kursen måste du ansluta en GPSkälla till NMEA 2000 nätverket. Båten måste kunna nå en
marschfart på minst 6,4 km/h (4 mph) för att kursjusteringen ska
kunna genomföras.
1 Kör båten till en plats med lugnt, öppet vatten.
2 Ställ in skärmen till att visa kursdata från den anslutna
sensorn.
3 Koppla bort sensorn från NMEA 2000 nätverket eller stäng av
strömmen till NMEA 2000 nätverket.
Vänta
tills båten är plan och står stilla.
4
5 Slå på strömmen till sensorn och vänta tills kursdata visas på
skärmen À.
• Om du inte vill justera kursen kan du sluta svänga och
vänta medan du ser till att båten ligger stilla, under
förutsättning att du installerade sensorn och pilen pekade
parallellt med centrumlinjen mot båtens för. Under de
närmaste två minuterna ska kursdata försvinna och
återkomma. När kursdata återkommer bör kompassen ha
kalibrerats och ingen kursförskjutning har tillämpats.
Obs! Om en oönskad kursförskjutning tillämpas måste du
koppla bort alla GPS-källor från nätverket NMEA 2000 och
upprepa kalibreringen. Om den enda tillgängliga
kursdisplayen också är en GPS-källa, upprepa
kalibreringen och koppla ifrån sensorn efter steg 7.
Fortsätt
svänga i samma riktning med samma hastighet i
9
ungefär tio sekunder tills kursdata försvinner från skärmen Å.
10 När det är säkert kan du räta upp båten och köra i en rak linje
Æ i marschfart (måste vara minst 6,4 km/h (4 mph)) tills
kursdata visas Ç.
När kursen visas har kompassen kalibrerats och kursen har
justerats på sensorn.
11 Testa resultatet av kalibreringen och upprepa proceduren om
det behövs.
Återställa fabriksinställningarna
Om du flyttar sensorn eller tror att kalibreringen inte har lyckats
kan du ta bort all kalibreringsinformation från sensorn och
återställa fabriksinställningarna. När du har återställt
fabriksinställningarna måste du konfigurera sensorn innan du
kan använda den tillsammans med ditt system.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Ställa in NMEA
2000 > Enhetslista.
2 Välj sensorns namn.
3 Välj Granska > Fabriksinställningar > Ja.
Specifikationer
6 Kör två hela, långsamma cirklar Á inom tre minuter och se till
att båten hålls så stadigt och jämnt som möjligt.
Båten ska inte kränga något under kalibreringen.
Om möjligt kan du rotera båten på plats genom att aktivera
två motorer i motsatt riktning mot varandra.
När sensorn är förberedd för att kalibrera kompassen
försvinner kursdata från skärmen Â.
Du kan få ett felmeddelande om att kursen förlorades. Du
kan ignorera meddelandet.
7 Fortsätt att svänga i samma riktning med samma hastighet Ã
ungefär 1 1/2rotationer tills kursdata visas Ä.
Specifikation
Mått
Mått (L x B x H)
87.35 x 53.84 x 34.29 mm (3,4 x 2,1 x
1,4 tum)
Vikt
182 g (6,4 oz.)
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Material
Helt tätad, stöttålig plastlegering
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7*
NMEA 2000 ingående spänning Från 9 till 32 V likström
NMEA 2000 LEN
2 (100 mA)
Säkerhetsavstånd till kompass
5 cm (2 tum)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Begränsad garanti
Garmin vanliga begränsade garanti gäller för detta tillbehör. Mer
information finns på www.garmin.com/support/warranty.html.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. SteadyCast™ är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National
Marine Electronics Association.
®
När kursdata visas har kompassen kalibrerats och du kan
justera kursen (valfritt).
8 Välj ett alternativ.
• Om du vill justera kursen till att stämma överens med
fören på båten går du vidare till nästa steg.
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising