Garmin | SteadyCast™ Heading Sensor | Garmin SteadyCast™ Heading Sensor คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin SteadyCast™ Heading Sensor คำแนะนำการติดตั้ง
8 ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด
9 เลือก ถัดไป
10 เลือกไดรฟ์ที่เป็นของการ์ดหน่วยความจำ แล้วเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
โฟลเดอร์ Garmin มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่สร้างในการ์ดหน่วยความจำ
การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อโหลดลงในการ์ดหน่วย
ความจำ
เซนเซอร์ทิศมุ่งหน้า
STEADYCAST™
คำแนะนำการติดตั้ง
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
ข้อควรระวัง
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
ประกาศ
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถช่วยเราในการสนับสนุนคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลน์วันนี้
• ไปที่ my.garmin.com
• โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไว้ในที่ปลอดภัย
เครื่องมือที่จำเป็น
• แว่นตานิรภัย
• สว่าน
• ดอกสว่านขนาด 3.2 มม. (1/8 นิ้ว) (อาจจำเป็นต้องใช้ดอกสว่านเจาะรู
นำขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับพื้นผิวติดตั้งที่แข็งหรือเปราะบาง)
• ดอกสว่าน 25 มม. (1 นิ้ว) สำหรับรูร้อยสาย (ทางเลือก)
• ไขควงปากแฉก
• ที่รัดสาย
• เข็มทิศแบบพกพา (ใช้ทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็ก)
• สกรูเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับพื้นผิวติดตั้ง หากจำเป็น
การอัปเดตซอฟต์แวร์
คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ Garmin ทั้งหมดของคุณเมื่อติดตั้ง
อุปกรณ์นี้
การอัปเดตซอฟต์แวร์จะต้องใช้อุปกรณ์เสริม Garmin NMEA 2000
Network Updater หรือชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin ที่เชื่อมต่อกับเครือ
ข่าย NMEA 2000 (จำหน่ายแยกต่างหาก)
อุปกรณ์ Garmin รองรับการ์ดหน่วยความจำความจุสูงสุด 32 GB ที่
ฟอร์แมตเป็น FAT32
®
®
การโหลดซอฟต์แวร์ใหม่ลงบนการ์ดหน่วยความจำ
คุณต้องคัดลอกการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปยังการ์ดหน่วยความจำโดยใช้
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Windows
หมายเหตุ: คุณสมารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Garmin เพื่อสั่งซื้อการ์ด
อัปเดตซอฟต์ที่โหลดล่วงหน้าหากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์
Windows
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดบนคอมพิวเตอร์
2 ไปที่ www.garmin.com/support/software/marine.html
3 เลือก GPSMAP Series ที่มีการ์ด SD.
4 เลือก ดาวน์โหลด ที่อยู่ถัดจาก GPSMAP Series ที่มีการ์ด SD
5 อ่านและยอมรับเงื่อนไข
6 เลือก ดาวน์โหลด
7 เลือกตำแหน่ง และเลือก บันทึก
®
การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์
ก่อนที่คุณจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะต้องมีการ์ดหน่วยความจำ
สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อน หรือทำการโหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดมาไว้
บนการ์ดหน่วยความจำ
1 เปิดชาร์ตพล็อตเตอร์
2 หลังจากหน้าจอหลักปรากฏขึ้นแล้ว ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงไป
ในช่องเสียบการ์ด
หมายเหตุ: เพื่อให้ขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์ปรากฏขึ้น อุปกรณ์จะ
ต้องได้รับการเปิดเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนที่จะใส่การ์ดลงไป
3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4 รอประมาณสามถึงสี่นาทีให้กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จ
สมบูรณ์
5 เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คงการ์ดหน่วยความจำไว้ที่เดิม และเริ่มการ
ทำงานของชาร์ตพล็อตเตอร์อีกครั้งด้วยตนเอง
6 ถอดการ์ดหน่วยความจำออก
หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความจำถูกถอดออกก่อนที่อุปกรณ์จะเริ่ม
การทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ์ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะไม่สมบูรณ์
การพิจารณาการติดตั้ง
ข้อควรระวัง
ไม่ติดตั้งหรือเก็บเซนเซอร์ไว้ใกล้แม่เหล็กที่มีความรุนแรง รวมถึงลำโพง
สนามแม่เหล็กที่มีความรุนแรงสามารถทำให้เซนเซอร์เสียหายได้
คุณสามารถติดตั้งเซนเซอร์โดยเดินสายผ่านด้านข้างของตัวเครื่อง
เซนเซอร์ หรือเดินสายผ่านพื้นผิวติดตั้งใต้เซนเซอร์ได้
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้ทำการพิจารณาเหล่านี้เมื่อเลือกสถานที่ติด
ตั้ง
• ไม่ควรติดตั้งเซนเซอร์ใกล้วัตถุที่เป็นโลหะเหล็ก เช่น กล่องเครื่องมือ
หรือเข็มทิศ
• เซนเซอร์ไม่ใช่อุปกรณ์ GPS และไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่โล่งซึ่งมอง
เห็นท้องฟ้าได้
• ควรใช้เข็มทิศแบบพกพาในการทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็กใน
พื้นที่ที่จะติดตั้งเซนเซอร์ ต้องเดินเครื่องเรือ มอเตอร์ และอุปกรณ์
ระหว่างการทดสอบ
หากเข็มในเข็มทิศขยับเมื่อคุณถือในสถานที่ที่คุณจะติดตั้งเซนเซอร์
แสดงว่ามีการรบกวนทางแม่เหล็ก คุณต้องเลือกสถานที่ติดตั้งอื่นและ
ทดสอบอีกครั้ง
• มีสกรูติดตั้งให้พร้อมกับเซนเซอร์นี้ หากคุณใช้อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ
นอกเหนือไปจากสกรูที่มีให้ อุปกรณ์นั้นต้องเป็นสแตนเลสสตีลหรือ
วัสดุทองเหลืองเพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กกับเซนเซอร์
หมายเหตุ: ทดสอบอุปกรณ์ติดตั้งทุกตัวกับเข็มทิศแบบพกพาเพื่อให้
แน่ใจว่าไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กในอุปกรณ์ติดตั้งนั้น
• เซนเซอร์สามารถติดตั้งได้ทุกทิศทาง และไม่จำเป็นต้องติดตั้งในแนว
นอนเป็นระนาบเดียวกับเรือ
หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าการจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าโดยอัตโนมัติ
หากแหล่ง GPS เชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 หากคุณไม่ได้
ใช้ชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Garmin เรือจะต้องสามารถ
ทำความเร็วคงที่ได้อย่างน้อย 6.4 กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.) คุณสามารถ
ตั้งค่าหรือปรับการจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าโดยใช้ การจัดตำแหน่งทิศ
มุ่งหน้าละเอียด กับชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Garmin หาก
ตัวเลือกเหล่านี้ใช้ไม่ได้ คุณต้องจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าโดยปรับการ
ติดตั้งเซนเซอร์ด้วยตัวเองเพื่อให้ลูกศรชี้ขนานกับด้านหน้าของเรือ
การติดตั้งเซนเซอร์
คุณสามารถติดตั้งเซนเซอร์โดยเดินสายไปตามพื้นผิวติดตั้ง หรือโดยเดิน
สายผ่านพื้นผิวติดตั้งใต้เซนเซอร์ได้
1 เลือกตำแหน่งติดตั้ง (การพิจารณาการติดตั้ง, หน้า 1)
มี น าคม 2017
190-02192-11 _ 0A
2 หากคุณวางแผนเดินสายผ่านพื้นผิวติดตั้ง ให้ใช้ดอกสว่าน 25 มม. (1
3
4
5
6
7
นิ้ว) เจาะรูร้อยสายในพื้นผิวติดตั้งที่ตำแหน่งติดตั้งที่เลือก
หากจำเป็น ให้เดินสายผ่านรูร้อยสาย
เจาะรูนำร่องสองรูโดยใช้ดอกสว่านที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวติดตั้ง
และฮาร์ดแวร์ติดตั้ง (ทางเลือก)
ยึดเซนเซอร์กับพื้นผิวติดตั้ง ทำตามแนวทางเหล่านี้เพื่อประสิทธิภาพดี
ที่สุด
• หากคุณใช้ฮาร์ดแวร์ติดตั้งของคุณเองแทนสกรูที่ให้มาด้วย ให้
ทดสอบฮาร์ดแวร์สำหรับการรบวนทางแม่เหล็ก (การพิจารณาการ
ติดตั้ง, หน้า 1)
• ไม่ใช้แรงมากเกินไปเมื่อติดตั้งสกรูติดตั้ง ออกแรงเท่าที่จำเป็นเพื่อ
ให้เซนเซอร์ติดเข้าที่เท่านั้น
• ออกแรงกดให้เท่าๆ กันระหว่างสกรูติดตั้ง
• ติดตั้งสกรูติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวติดตั้ง (ไม่เอียง) หัวสกรู
ควรอยู่ตรงกลางร่อง
เดินสายไปยังเครือข่าย NMEA 2000
หากคุณเดินสายผ่านพื้นผิวติดตั้ง ให้อุดรูสายที่ด้านข้างของเซนเซอร์
ด้วยสารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล (ทางเลือก)
การพิจารณาการเชื่อมต่อ NMEA 2000
• เซนเซอร์นี้จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 ที่มีอยู่บนเรือของ
คุณ
• หากสายดรอป NMEA 2000 ที่ให้มาด้วยมีความยาวไม่ถึงเครือข่าย
NMEA 2000 ของคุณ สามารถใช้สายดรอปความยาวสูงสุด 4 ม. (13
ฟุต) ตามคู่มือ NMEA 2000 ได้
รายการ คำอธิบาย
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
เซนเซอร์ทิศมุ่งหน้า
สายไฟ NMEA 2000 (ที่มีอยู่; ไม่ได้ให้มาด้วย)
สวิตช์สตาร์ทหรืออินไลน์ (ที่มีอยู่; ไม่ได้ให้มาด้วย)
แหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc
ขั้วต่อรูปตัวที NMEA 2000 (ให้มาด้วย)
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000 (ที่มีอยู่;
ไม่ได้ให้มาด้วย)
ปรับตั้งค่า
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว คุณต้องปรับตั้งค่าเซนเซอร์ทิศมุ่งหน้าเพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
NMEA 2000 คุณสามารถปรับตั้งค่าเซนเซอร์ด้วยวิธีแบบเมนูหรือวิธีพื้น
ฐาน
เมื่อคุณเชื่อมต่อเซนเซอร์กับเครือข่าย Garmin เดียวกับชาร์ตพล็อตเตอร์
ที่ใช้ร่วมกันได้กับ NMEA 2000 จะมีข้อความแจ้งให้คุณเริ่มปรับตั้งค่า
เซนเซอร์แบบเมนูเมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์ตรวจพบเซนเซอร์ใหม่ (การปรับ
ตั้งค่าแบบเมนู, หน้า 2) ไปที่ www.garmin.com สำหรับรายการ
ชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
หมายเหตุ: การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จะมีในกลางปี 2017 จะให้คุณ
สามารถปรับตั้งค่าแบบเมนูด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หา
กชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณมีซอฟต์แวร์ก่อนการอัปเดตนี้ คุณต้องทำการ
ปรับตั้งค่าแบบพื้นฐาน
2
หากคุณเชื่อมต่อเซนเซอร์กับเครือข่าย NMEA 2000 โดยไม่มีชาร์ต
พล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Garmin คุณต้องทำการปรับตั้งค่าแบบพื้น
ฐานแทนการปรับตั้งค่าแบบเมนู (การปรับตั้งค่าแบบพื้นฐาน, หน้า 2)
การปรับตั้งค่าแบบเมนู
ก่อนที่คุณจะสามารถทำการปรับตั้งค่าแบบเมนูได้ คุณต้องเชื่อมต่อ
เซนเซอร์กับเครือข่าย NMEA 2000 เดียวกันกับชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้
ร่วมกันได้กับ Garmin
หากยังปรับตั้งค่าเซนเซอร์ไม่สำเร็จ ข้อความจะปรากฏขึ้นในแต่ละครั้งที่
คุณเปิดชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Garmin
1 จากหน้าการปรับตั้งค่าเซนเซอร์ ให้เลือก การปรับตั้งค่าเข็มทิศ
คำแนะนำ: คุณสามารถเปิดหน้าการปรับตั้งค่าได้ทุกเมื่อโดยเลือก
อุปกรณ์จาก เมนู > ตั้งค่า > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000
2 เลือก เริ่มติดตามเป้า
3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนปรับตั้งค่าเข็มทิศเสร็จ โดยคอยระวัง
ให้เรือนิ่งและอยู่ในแนวระนาบเท่าที่ทำได้
เรือไม่ควรเอียงระหว่างการปรับตั้งค่า
หากเป็นไปได้ คุณควรหันเรืออยู่กับที่โดยการใช้เครื่องยนต์สองตัวใน
ทิศทางตรงกันข้ามกัน
เมื่อทำการปรับตั้งเข็มทิศเสร็จแล้ว ค่าจะปรากฏขึ้นใกล้กับการตั้งค่า
การปรับตั้งค่าเข็มทิศ ค่าที่ใกล้ 100 จะบ่งบอกว่าเซนเซอร์ถูกติดตั้ง
ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กที่เหมาะสมที่สุดและได้รับการปรับตั้งค่า
อย่างถูกต้อง หากประสิทธิภาพทิศมุ่งหน้าอยู่ในเกณฑ์ที่รับไม่ได้ และ
ค่าใกล้ 0 มากกว่า 100 คุณอาจจำเป็นต้องย้ายเซนเซอร์และปรับตั้ง
ค่าเข็มทิศอีกครั้ง
4 เลือก การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าอัตโนมัติ ใช้ได้เมื่อมีแหล่ง
GPS เชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 เท่านั้น หากคุณไม่มีแหล่ง
GPS เชื่อมต่ออยู่ คุณต้องทำการ การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าละเอียด
แทน (การปรับ การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าละเอียด, หน้า 2)
5 เลือก เริ่มติดตามเป้า
6 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนการจัดตำแหน่งเสร็จสิ้น
การปรับ การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าละเอียด
หากคุณไม่มีแหล่ง GPS เชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 การจัด
ตำแหน่งทิศมุ่งหน้าอัตโนมัติ จะใช้ไม่ได้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับตั้งค่าแบบเมนู และคุณต้องปรับ การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าละเอียด
แทน
คุณสามารถปรับ การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าละเอียด ร่วมกับ การจัด
ตำแหน่งทิศมุ่งหน้าอัตโนมัติ เพื่อปรับเอาต์พุตทิศมุ่งหน้าได้ (ทางเลือก)
1 จากหน้าการปรับตั้งค่าเซนเซอร์ ให้เลือก การจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้า
ละเอียด
2 ใช้จุดสังเกตหรือเข็มทิศในการกำหนดทิศมุ่งหน้าของเรือของคุณ
3 ปรับทิศมุ่งหน้าจนตรงกับการวัดของคุณ
4 เลือก เสร็จสิ้น
การปรับตั้งค่าแบบพื้นฐาน
หากคุณเชื่อมต่อเซนเซอร์กับเครือข่าย NMEA 2000 โดยไม่มีชาร์ต
พล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Garmin คุณต้องทำการปรับตั้งค่าแบบพื้น
ฐานแทนการปรับตั้งค่าแบบเมนู
คุณต้องสามารถดูข้อมูลทิศมุ่งหน้าจากเซนเซอร์บนชาร์ตพล็อตเตอร์หรือ
จอแสดงผลของเรือที่เชื่อมต่อได้ก่อนที่คุณจะสามารถทำการปรับตั้งค่า
แบบพื้นฐานได้ หากคุณไม่สามารถดูข้อมูลทิศมุ่งหน้าบนจอแสดงผลที่
เชื่อมต่อของคุณ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและสายไฟ NMEA
2000
ต้องลบแหล่งข้อมูลทิศมุ่งหน้าอื่นทั้งหมดที่ไม่ได้อ้างอิง GPS ออกจาก
เครือข่าย NMEA 2000 ขณะทำการปรับตั้งค่าพื้นฐาน
เมื่อทำการปรับตั้งค่าแบบพื้นฐาน คุณต้องปรับตั้งค่าเข็มทิศก่อน แล้วจึง
จัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าในกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกระบวนการเดียว
หากคุณติดตั้งเซนเซอร์ให้สายชี้ไปทางด้านหน้าเรือ ขนานกับท้องเรือ
อาจไม่จำเป็นต้องจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้า
หมายเหตุ: หากคุณเลือกที่จะจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้า คุณต้องเชื่อมต่อ
แหล่ง GPS กับเครือข่าย NMEA 2000 เรือต้องสามารถทำความเร็วคงที่
ได้อย่างน้อย 6.4 กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.) เพื่อทำการจัดตำแหน่งทิศมุ่ง
หน้า
1 เดินเรือไปยังตำแหน่งที่น้ำสงบนิ่ง
2 ตั้งให้จอแสดงผลดูข้อมูลทิศมุ่งหน้าจากเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ
3 ยกเลิกการเชื่อมต่อเซนเซอร์ออกจากเครือข่าย NMEA 2000 หรือปิด
เครือข่าย NMEA 2000
4 รอจนกว่าเรือจะอยู่ในแนวระนาบและนิ่ง
5 เปิดเซนเซอร์ และรอจนข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล À
10 เมื่อปลอดภัย ให้หันเรือให้ตรงและเดินหน้าไปเป็นเส้นตรง Æ ที่
ความเร็วคงที่ (ต้องอย่างน้อย 6.4 กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.)) จนข้อมูล
ทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้น Ç
เมื่อข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้น แสดงว่าเข็มทิศได้รับการปรับตั้งค่า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และทิศมุ่งหน้าได้รับการจัดตำแหน่งบนเซนเซอร์
แล้ว
11 ทดสอบผลลัพธ์ของการปรับตั้งค่า และทำซ้ำกระบวนการนี้หาก
จำเป็น
การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
หากคุณย้ายตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่หรือไม่เชื่อว่าการปรับตั้งค่าสำเร็จ
แล้ว คุณสามารถลบข้อมูลการปรับตั้งค่าทั้งหมดออกจากเซนเซอร์ และ
เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น
จากโรงงาน คุณต้องกำหนดค่าเซนเซอร์ก่อนที่จะใช้กับระบบของคุณได้
1 เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000 > บัญชีรายชื่อ
อุปกรณ์
2 เลือกชื่อของเซนเซอร์
3 เลือก ทบทวน > ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน > ใช่
ข้อมูลจำเพาะ
6 ให้เดินเรือช้าๆ เป็นวงกลมแคบๆ สองรอบภายในสามนาที Á โดย
คอยระวังให้เรือนิ่งและอยู่ในแนวระนาบเท่าที่ทำได้
เรือไม่ควรเอียงระหว่างการปรับตั้งค่า
หากเป็นไปได้ คุณควรหันเรืออยู่กับที่โดยการใช้เครื่องยนต์สองตัวใน
ทิศทางตรงกันข้ามกัน
เมื่อเซนเซอร์เตรียมพร้อมที่จะปรับตั้งค่าเข็มทิศแล้ว ข้อมูลทิศมุ่งหน้า
จะปรากฏขึ้นจากจอแสดงผล Â
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าทิศมุ่งหน้าขาดหายไป คุณ
สามารถเพิกเฉยกับข้อความนี้ได้
7 หันเรือไปในทิศทางและความเร็วเดียวกันต่อไป Ã ประมาณ 1 1/2
รอบจนข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้น Ä
ข้อมูลจำเพาะ
การวัด
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
87.35 x 53.84 x 34.29 มม. (3.4 x 2.1 x
1.4 นิ้ว)
น้ำหนัก
182 ก. (6.4 ออนซ์)
ช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -15° ถึง 70°C (ตั้งแต่ 5° ถึง 158°F)
วัสดุ
ชนิดมีปะเก็นเต็ม พลาสติกทนแรงกระแทกสูง
กันน้ำ
IEC 60529 IPX7*
แรงดันไฟฟ้าอินพุต NMEA 2000 ตั้งแต่ 9 ถึง 32 Vdc
NMEA 2000 LEN
2 (100 mA)
ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ
5 ซม. (2 นิ้ว)
*อุปกรณ์กันน้ำได้สูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้ไปที่ www.garmin.com/waterrating
การรับประกันแบบจำกัด
การรับประกันแบบจำกัดมาตรฐานของ Garmin มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์
เสริมนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.garmin.com/support
/warranty.html
© 2017 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin และโลโก้ Garmin เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ SteadyCast™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin
®
NMEA 2000 และโลโก้ NMEA 2000 เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Marine
Electronics Association
®
เมื่อข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้น แสดงว่าเข็มทิศได้รับการปรับตั้งค่า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณสามารถจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าได้ (ทาง
เลือก)
8 เลือกตัวเลือก
• หากคุณต้องการจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้าให้ตรงกับหน้าเรือ ให้
ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
• หากคุณติดตั้งเซนเซอร์ให้ลูกศรชี้ขนานกับด้านหน้าเรือ และไม่
ต้องการจัดตำแหน่งทิศมุ่งหน้า ให้หยุดหันเรือและรอ โดยให้เรือ
อยู่นิ่ง ในอีกสองนาทีถัดไปข้อมูลทิศมุ่งหน้าควรหายไปและ
ปรากฏขึ้นมาใหม่ เมื่อข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้นมาใหม่ เข็มทิศ
ควรได้รับการปรับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่ควรมีการใช้ค่า
ชดเชยทิศมุ่งหน้า
หมายเหตุ: หากมีการใช้ค่าชดเชยทิศมุ่งหน้าที่ไม่ต้องการ คุณต้อง
ยกเลิกการเชื่อมต่อแหล่ง GPS ทั้งหมดออกจากเครือข่าย NMEA
2000 และทำการปรับตั้งค่าซ้ำ หากจอแสดงผลทิศมุ่งหน้าตัวเดียว
ที่มีอยู่เป็นแหล่ง GPS ด้วย คุณต้องทำการปรับตั้งค่าซ้ำ และ
ยกเลิกการเชื่อมต่อเซนเซอร์หลังจากขั้นตอนที่ 7
9 หันเรือไปในทิศทางและความเร็วเดียวกันต่อไปเป็นเวลาประมาณสิบ
วินาที จนข้อมูลทิศมุ่งหน้าปรากฏขึ้นจากจอแสดงผล Å
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising