Garmin | Delta Inbounds™ System | User guide | Garmin Delta Inbounds™ System Podręcznik użytkownika

Garmin Delta Inbounds™ System Podręcznik użytkownika
DELTA INBOUNDS™
Podręcznik użytkownika
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , ANT+ oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BarkLimiter™, Delta Inbounds™,
Garmin Canine™, oraz Garmin Express™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
®
M/N: A03070, M/N: A03071
Spis treści
Rozpoczęcie pracy ......................................................... 1
Konfigurowanie systemu Delta Inbounds. .................................. 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Moduł bazowy ........................................................................ 1
Obroża z nadajnikiem dla psa ................................................ 1
Ładowanie obroży elektronicznej ............................................... 1
Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa ............................... 1
Wyłączanie obroży z nadajnikiem dla psa ............................. 1
Instalowanie zapasowych baterii ................................................ 1
Uwagi dotyczące miejsca montażu ............................................. 2
Montaż modułu bazowego .......................................................... 2
Konfigurowanie granicy................................................ 2
Szkolenie psa.................................................................. 3
Mocowanie obroży z nadajnikiem dla psa do paska obroży ....... 3
Zakładanie obroży psu ................................................................ 3
Wybór i zakładanie styków ..................................................... 3
Metody szkoleniowe ................................................................... 3
Ustawianie poziomu intensywności przy użyciu urządzenia
bazowego ...............................................................................4
Wybór prawidłowego poziomu intensywności ........................ 4
Szkolenie psa pod kątem przestrzegania wyznaczonych
granic .......................................................................................... 4
Oś czasu szkolenia ................................................................ 4
Zapoznawanie psa z granicami ............................................. 4
Wzmacnianie świadomości wyznaczonych granic za pomocą
stymulacji ............................................................................... 5
Testowanie świadomości wyznaczonych granic za pomocą
czynników odwracających uwagę .......................................... 5
Nadzorowanie świadomości wyznaczonych granic u psa ..... 5
Porady szkoleniowe .................................................................... 5
Wyprowadzanie psa poza obszar granicy .................................. 6
Wyłączanie ograniczenia ....................................................... 6
BarkLimiter .................................................................................. 6
Automatyczny poziom intensywności .................................... 6
Włączanie funkcji BarkLimiter ................................................ 6
Dioda LED stanu ......................................................................... 6
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express .................................................................................. 9
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ......................................... 9
Rozwiązywanie problemów........................................... 9
Porady dotyczące poprawiania korekt ........................................ 9
Jak utrzymać psa z dala od obszaru mieszczącego się
w dostępnym dla niego obszarze? ............................................. 9
Czy mogę używać systemu ograniczającego dostęp na całym
podwórku? .................................................................................. 9
Urządzenie bazowe wyświetla błąd ............................................ 9
Urządzenie bazowe nie emituje dźwięku alertu .......................... 9
Obroża elektroniczna nie reaguje prawidłowo ............................ 9
Jak mogę sprawdzić, która obroża z nadajnikiem dla psa jest
sparowana? .............................................................................. 10
Mój pies nadal szczeka ............................................................. 10
Czułość wykrywania szczekania jest zbyt wysoka ................... 10
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 10
Resetowanie obroży elektronicznej .......................................... 10
Indeks ............................................................................ 11
Aplikacja Garmin Canine............................................... 7
Parowanie smartfonu z obrożą z nadajnikiem dla psa ............... 7
Synchronizowanie obroży z nadajnikiem dla psa z aplikacją
Garmin Canine ............................................................................ 7
Parowanie obroży z nadajnikiem dla psa z modułem
bazowym......................................................................... 7
Czujnik Keep Away Tag................................................. 7
Instalowanie baterii ..................................................................... 7
Parowanie czujnika z urządzeniem ............................................ 7
Wskazówki dotyczące ustawiania zasięgu ............................ 8
Instalowanie czujnika .................................................................. 8
Wskazówki dotyczące instalowania czujnika ......................... 8
Parowanie pilota z urządzeniem................................... 8
Dostosowywanie urządzenia......................................... 8
Ustawianie dźwięku alertu .......................................................... 8
Ustawianie czasu ........................................................................ 8
Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych .................... 8
Informacje o urządzeniu................................................ 8
Wyświetlanie informacji z obroży z nadajnikiem w urządzeniu
bazowym ..................................................................................... 8
Dane techniczne bazy ................................................................ 8
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla psa Delta
Inbounds ..................................................................................... 8
Keep Away Tag — dane techniczne .......................................... 9
Aktualizacje produktów ............................................................... 9
Spis treści
i
Rozpoczęcie pracy
Obroża z nadajnikiem dla psa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
OSTRZEŻENIE
Obroża z nadajnikiem dla psa oraz niewidoczne ogrodzenie
bezprzewodowe nie są przeznaczone do stosowania
w przypadku agresywnych psów. Nie używaj tego produktu,
jeżeli masz psa skłonnego do zachowań agresywnych.
Urządzenie to nie zostało zaprojektowane z myślą
o kontrolowaniu agresywnych psów i nie jest do tego
przeznaczone. Obroża z nadajnikiem dla psa oraz niewidoczne
ogrodzenie bezprzewodowe są przeznaczone do stosowania
przez właścicieli psów wedle ich uznania. Aby określić, czy
produkt jest odpowiedni dla określonego psa, należy
skonsultować się z weterynarzem lub certyfikowanym
szkoleniowcem.
Konfigurowanie systemu Delta Inbounds.
Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować system Delta
Inbounds.
1 Naładuj obrożę z nadajnikiem dla psa (Ładowanie obroży
elektronicznej, strona 1).
2 Zainstaluj baterię w module bazowym (Instalowanie
zapasowych baterii, strona 1).
3 Wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować moduł
bazowy, a następujące go zainstaluj (Montaż modułu
bazowego, strona 2).
4 Skonfiguruj granice (Konfigurowanie granicy, strona 2).
5 Naucz psa przestrzegania granic wyznaczonych przez
bezprzewodowy system ograniczenia dostępu (Szkolenie psa
pod kątem przestrzegania wyznaczonych granic, strona 4).
Ogólne informacje o urządzeniu
Moduł bazowy
À
Á
Â
Ã
Ä
Przycisk zasilania
Dioda LED stanu
Styki
Styki do ładowania
Opaska obroży
Ładowanie obroży elektronicznej
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie osuszyć styki na obroży
i obszar wokół nich przed podłączeniem zaczepu do ładowania.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować
baterię. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa około
trzech godzin.
1 Zamocuj urządzenie À do zaczepu do ładowania Á.
2 Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.
Podczas ładowania urządzenia dioda LED stanu świeci na
czerwono.
3 Gdy dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły na
zielono, odłącz od urządzenia zaczep do ładowania.
Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania tak długo, aż dioda
LED stanu zaświeci się na zielono i usłyszysz sygnał
dźwiękowy.
Wyłączanie obroży z nadajnikiem dla psa
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania tak długo, aż
wskaźnik LED zaświeci się na czerwono i usłyszysz sygnał
dźwiękowy.
À
Á
Â
Ã
Klawiatura
Instalowanie zapasowych baterii
Spłaszczone kółko pokrywki komory
Urządzenie bazowe korzysta z trzech baterii AA (do nabycia
osobno). W celu zachowania aktywnej granicy w przypadku
przerw w dostawie zasilania należy zamontować w urządzeniu
bazowym zapasowe baterie.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Włóż trzy baterie alkaliczne typu AA zgodnie z oznaczeniem
biegunów.
Gniazdo zasilania
Port Mini-USB (pod pokrywą komory baterii)
Klawiatura
OK
Wybierz, aby wybrać opcje menu.
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Wybierz, aby przewijać menu, strony i ekrany.
Rozpoczęcie pracy
1
3 Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
Uwagi dotyczące miejsca montażu
• Moduł bazowy powinien być zamontowany na wysokości
około 1,5 m (5 stóp) nad ziemią.
• Moduł bazowy powinien znajdywać się w pobliżu źródła
zasilania.
• Aby działać w optymalny sposób, moduł bazowy powinien
znajdować się daleko od metalowych przedmiotów,
urządzeń, mikrofali i routerów bezprzewodowych.
• Należy pozostawić około 1,5 m (5 stóp) przewodu na
podłączenie urządzenia do zasilania.
6 Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.
Konfigurowanie granicy
UWAGA: Podczas instalowania bezprzewodowego systemu
ograniczenia dostępu należy wziąć pod uwagę granice
nieruchomości.
1 Włącz obrożę z nadajnikiem dla psa.
Montaż modułu bazowego
1 Wybierz miejsce montażu (Uwagi dotyczące miejsca
montażu, strona 2).
2 Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przymocuj uchwyt do ściany
zewnętrznej za pomocą dwóch śrub (do nabycia osobno).
2
3 Zdejmij osłonę zabezpieczającą z portu zasilania.
4 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego do portu
w module bazowym.
3
4
5
6
Urządzenie bazowe rozpocznie wyszukiwanie obroży. Po
sparowaniu na urządzeniu bazowym wyświetlona wstępnie
ustawiona granica 15 m (50 stóp).
Wybierz psa w urządzeniu bazowym, a następnie wybierz
pozycję Granica.
Odległości zmieniają się w odstępach co 1,5 m (5 stóp),
a maksymalny zasięg wynosi 50 m (170 stóp).
Trzymając obrożę z nadajnikiem w dłoni, podejdź do granicy.
Gdy zbliżysz się do granicy, obroża wyda sygnał dźwiękowy.
Powtórz kroki 3 i 4, aby dostosować odległość do granicy na
swoim podwórku
Ustaw flagę, aby oznaczyć granicę.
Idź dalej wzdłuż granicy i ustaw pozostałe flagi, aby zapewnić
psu bodźce wzrokowe podczas szkolenia.
Konieczne może być przekraczanie granicy w celu jej
przetestowania.
5 Wsuń moduł bazowy do uchwytu.
Granica powinna wyznaczać półkole wokół urządzenia
bazowego.
7 Użyj sygnałów dźwiękowych obroży elektronicznej, aby
zweryfikować lokalizację granicy na swoim podwórku.
UWAGA: Obiekty na podwórku, takie jak szopy, drzewa,
samochody, baseny i inne obiekty, wpływają na reakcje
granicy. Należy zapoznać się z lokalizacją granicy, aby
odpowiednio przygotować psa do korzystania
2
Konfigurowanie granicy
z bezprzewodowego systemu ograniczenia dostępu Delta
Inbounds.
Musisz nauczyć psa korzystania z bezprzewodowego systemu
ograniczenia dostępu, zanim zostawisz go na zewnątrz bez
nadzoru.
Szkolenie psa
Właściciel psa powinien zapoznać się z dostępnymi
informacjami o metodach szkolenia i przeanalizować, która
z nich jest najlepiej dopasowana do jego potrzeb i do samego
psa.
Prawidłowo używany system szkoleniowy Delta Inboundsjest
skutecznym narzędziem umożliwiającym wykorzystanie całego
potencjału psa. Omawiany system szkoleniowy powinien
stanowić element kompleksowego programu szkoleniowego.
Przed przystąpieniem do szkolenia psa należy przeczytać tę
część w całości. Można również obejrzeć materiały filmowe
online, aby dowiedzieć się więcej na temat szkolenia psa pod
kątem używania systemu Delta Inbounds (garmin.com
/inboundstutorials).
nieprawidłowo umieszczona, stymulowanie zachowań może być
niekonsekwentne. Może to opóźnić lub uniemożliwić skuteczne
szkolenie.
1 Umieść urządzenie w przedniej części szyi psa w taki
sposób, aby wskaźnik LED był skierowany w stronę pyska
psa, a styki przylegały do jego gardła.
PORADA: Aby korygowanie szczekania było skuteczne, styki
urządzenia powinny znajdować się w pobliżu strun
głosowych psa. Dokładne umiejscowienie zależy od rasy psa.
Jeśli urządzenie nie wykrywa szczekania, należy umieszczać
je w mniejszej lub większej odległości od ciała psa w celu
znalezienia optymalnego umiejscowienia.
2 Zaciśnij pasek, tak aby dokładnie przylegał do szyi psa,
i zapnij klamrę.
UWAGA: Obroża powinna dobrze przylegać i nie powinna
się obracać ani przesuwać na szyi psa. Pies musi być
w stanie swobodnie przełykać pokarm i wodę. Należy
poobserwować zachowanie psa przez jakiś czas, aby
stwierdzić, czy obroża nie jest za ciasna.
Mocowanie obroży z nadajnikiem dla psa do
paska obroży
Możesz zamocować obrożę z nadajnikiem dla psa na pasku
obroży o maksymalnej szerokości 25,4 mm (1 cala) i grubości
2,78 mm (0,11 cala).
1 Zdejmij opaskę obroży À z urządzenia.
3 Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
UWAGA: Aby styki działały, muszą mieć kontakt ze skórą
psa.
4 Jeśli pasek jest za długi, odetnij nadwyżkę, zostawiając
przynajmniej 8 cm (3 cale) zapasu.
PORADA: Można zaznaczyć otwór użyty do zapięcia klamry,
co przyda się w przyszłości.
Wybór i zakładanie styków
i opaskę obroży.
5 Zaciśnij opaskę obroży na urządzeniu.
6 Pociągnij za pasek, tak aby dobrze przylegał do przodu
urządzenia.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wybrać styki dostosowane
do sierści psa.
1 Wybierz długość styków dopasowaną do sierści psa:
• W przypadku psów o grubszej sierści użyj dłuższych
styków.
• W przypadku psów o krótszej sierści użyj krótszych
styków.
2 Wkręć styki w obrożę i dokręć je do oporu.
Po założeniu obroży na szyję psa sprawdź, czy styki przylegają
do szyi.
Zakładanie obroży psu
Metody szkoleniowe
PRZESTROGA
Aby zapobiec podrażnieniom w miejscach kontaktu, kołnierz
należy zdjąć przynajmniej na 8 godzin w takcie 24-godzinnego
cyklu.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez ludzi
Nie wolno go używać na ludziach.
Nie wolno spryskiwać urządzenia środkami chemicznymi
o silnym działaniu, takimi jak na przykład środki przeciw pchłom
i kleszczom. Po zastosowaniu środka przeciw pchłom
i kleszczom obrożę można założyć dopiero po całkowitym
wyschnięciu sierści psa. Nawet małe ilości takich środków mogą
uszkodzić plastikowe elementy i laminat obroży.
Stymulacja: Stosuje krótką stymulację, gdy pies przekroczy
granicę, maksymalnie przez 8 sekund. Poziom intensywności
stymulacji można dostosować w aplikacji Garmin Canine™
(Aplikacja Garmin Canine, strona 7).
PORADA: Poziom intensywności stymulacji można
dostosować także przy użyciu urządzenia bazowego
(Ustawianie poziomu intensywności przy użyciu urządzenia
bazowego, strona 4).
UWAGA: Gdy pies przekroczy granicę, obroża elektroniczna
stosuje stymulację przez maksymalnie 1 minutę, a następnie
wyłącza ją, aby umożliwić psu bezpieczny powrót.
Dźwięk: Włącza dźwięk. Dźwięk może stanowić pozytywny lub
negatywny bodziec szkoleniowy, w zależności od programu
szkoleniowego.
2 Wybierz opaskę obroży.
3 Przełóż pasek obroży Á przez opaskę obroży.
4 Umieść urządzenie  w pętli utworzonej przez pasek
W celu efektywnego szkolenia psa należy prawidłowo założyć
obrożę i urządzenie. Jeśli obroża jest za luźna lub
Szkolenie psa
3
Wibracje: Stosuje wibrację przez cały czas, gdy pies przebywa
na granicy, maks. przez 8 sekund. Skuteczność wibracji
zależy od temperamentu i doświadczenia psa.
UWAGA: Gdy pies przekroczy granicę, obroża elektroniczna
stosuje wibrację przez maksymalnie 1 minutę, a następnie
wyłącza ją, aby umożliwić psu bezpieczny powrót.
Ustawianie poziomu intensywności przy użyciu
urządzenia bazowego
1 Wybierz psa w urządzeniu bazowym.
2 Wybierz Stymulacja.
3 Wybierz poziom intensywności odpowiedni dla fazy szkolenia
i psa.
Wybór prawidłowego poziomu intensywności
1 Ustaw najniższy poziom stymulacji (Ustawianie poziomu
intensywności przy użyciu urządzenia bazowego, strona 4).
2 Obserwuj reakcję psa, np. ruch głową, ruch szyi lub ogólną
zmianę zachowania.
Czasami psy wydają odgłosy z powodu zaskoczenia
stymulacją elektryczną. Jeśli pies wyda odgłos więcej niż raz,
oznacza to, że poziom intensywności jest za wysoki na
rozpoczęcie szkolenia.
3 Jeśli nie ma żadnej reakcji, zwiększaj intensywność o jeden
stopień, aż u psa wystąpi niewielka, ale zauważalna reakcja
na stymulację.
Poziom intensywności powodujący niewielką, ale zauważalną
reakcję to podstawowy poziom do rozpoczęcia szkolenia
z obrożą. Nie trzeba i nie powinno się ponownie przeprowadzać
testu wyboru intensywności.
Po rozpoczęciu szkolenia zachowanie psa będzie miało wpływ
na wybór intensywności. W miarę postępów w szkoleniu,
w zależności od sytuacji może zajść potrzeba zmiany poziomu
intensywności.
Szkolenie psa pod kątem przestrzegania
wyznaczonych granic
Przed rozpoczęciem korzystania z bezprzewodowego systemu
ograniczenia dostępu Delta Inbounds należy nauczyć psa
przestrzegania granic, w których może się poruszać.
Przy pierwszym użyciu bezprzewodowego systemu
ograniczenia dostępu należy wykonać poniższe czynności, aby
uświadomić psu obecność granic oraz konsekwencje wiążące
się z ich przekroczeniem. Odpowiednie szkolenie psa stanowi
klucz do sukcesu w korzystaniu z bezprzewodowego systemu
ograniczenia dostępu.
1 Zapoznaj psa z wyznaczonymi granicami (Zapoznawanie psa
z granicami, strona 4).
2 Wzmocnij jego świadomość wyznaczonych granic za pomocą
stymulacji (Wzmacnianie świadomości wyznaczonych granic
za pomocą stymulacji, strona 5).
3 Sprawdź jego świadomość wyznaczonych granic poprzez
odwrócenie uwagi (Testowanie świadomości wyznaczonych
granic za pomocą czynników odwracających uwagę,
strona 5).
4 Nadzoruj świadomość wyznaczonych granic u psa
(Nadzorowanie świadomości wyznaczonych granic u psa,
strona 5).
4
Oś czasu szkolenia
Faza szkolenia
Metoda
szkolenia
Częstotli­
wość
Czas
Zapoznanie psa
z wyznaczonymi
granicami (Zapozna­
wanie psa z granicami,
strona 4)
Dźwięk
3 razy
dziennie
10–15 min
Utrwalenie znajomości
Wibracja lub 3 razy
wyznaczonych granic za stymulacja dziennie
pomocą stymulacji
(Wzmacnianie
świadomości wyznaczo­
nych granic za pomocą
stymulacji, strona 5).
10–15 min
Utrwalenie znajomości
Wibracja lub 3 razy
wyznaczonych granic
stymulacja dziennie
poprzez odwrócenie
uwagi (Testowanie
świadomości wyznaczo­
nych granic za pomocą
czynników odwracają­
cych uwagę,
strona 5).
10–15 min
Utrwalenie znajomości
Dźwięk,
wyznaczonych granic
stymulacja
u psa (Nadzorowanie
świadomości wyznaczo­
nych granic u psa,
strona 5).
Zacznij od 10
do 15 minut
i stopniowo
zwiększaj czas
do ponad 1
godziny.
Określona
przez
właściciela lub
trenera na
podstawie
podatności
psa na
szkolenie.
Zapoznawanie psa z granicami
Przed zapoznaniem psa z granicą należy wyłączyć stymulację
w obroży z nadajnikiem oraz skonfigurować granicę
(Konfigurowanie granicy, strona 2).
Podczas tej fazy szkolenia pies uczy się, że flagi granicy oraz
sygnały ostrzegawcze z obroży definiują nowy obszar
bezpieczny.
PORADA: Przygotuj niewielkie smakołyki lub ulubioną zabawkę
psa.
1 Przymocuj smycz do osobnej, niewykonanej z metalu obroży
umieszczonej nad obrożą elektroniczną.
UWAGA: Upewnij się, że ta dodatkowa obroża nie naciska
na punkty styku.
2 Spokojnie przespaceruj się z psem na smyczy w dostępnym
dla niego, ograniczonym obszarze.
3 Zachowując pełną kontrolę nad psem na smyczy, podejdź do
flag.
Gdy pies dotrze do granicy, urządzenie dla psa wyda sygnał
dźwiękowy.
4 Pozwól psu na pozostanie na granicy przez maksymalnie 2
sekundy, a następnie poprowadź go z powrotem do
dostępnego dla niego, ograniczonego obszaru.
Natychmiast pochwal psa, gdy tylko dotrze do dostępnego
dla niego, ograniczonego obszaru, mimo że został do niego
poprowadzony na smyczy.
5 Powtarzaj ten proces przy tej samej fladze, aż pies zacznie
się sprzeciwiać zbliżaniu do granicy.
Zaplanuj
opanowanie trzech lub czterech flag podczas jednej
6
sesji.
PORADA: Pochwal psa, jeśli szybko wraca lub sprzeciwia
się zbliżaniu do granicy.
PORADA: Szkolenie psa, aby wracał do ograniczonego
obszaru za każdym razem, gdy słyszy sygnał z urządzenia
dla psa, powinno być traktowane jak zabawa.
Szkolenie psa
Wzmacnianie świadomości wyznaczonych granic za
pomocą stymulacji
Gdy pies zapozna się z wyznaczonymi granicami i po usłyszeniu
sygnału dźwiękowego wraca do ograniczonego obszaru,
możesz włączyć korektę.
Podczas tej fazy szkolenia pies uczy się pozostawania
w ograniczonym obszarze i szanowania granic.
PORADA: Przygotuj niewielkie smakołyki lub ulubioną zabawkę
psa.
1 W urządzeniu bazowym ustaw najniższy poziom stymulacji
obroży z nadajnikiem lub włącz wibrację (Ustawianie
poziomu intensywności przy użyciu urządzenia bazowego,
strona 4).
2 Powtórz procedurę zapoznawania psa z wyznaczonymi
granicami (Zapoznawanie psa z granicami, strona 4).
UWAGA: Gdy pies znajdzie się w obszarze granicy i usłyszy
sygnał dźwiękowy, poczuje także delikatną stymulację lub
wibracje. Obserwuj psa pod kątem występowania reakcji na
stymulację, takiej jak rozglądanie się, podnoszenie uszu,
obracanie głowy lub informowanie o nietypowych odczuciach
w inny sposób.
3 Jeśli pies nie zareaguje na stymulację po dotarciu do granicy,
upewnij się, że obroża z nadajnikiem jest odpowiednio
założona.
4 Jeśli obroża z nadajnikiem jest odpowiednio założona, ale
pies nie reaguje na stymulację, podnieś poziom stymulacji
o jeden.
UWAGA: Wibracje mają stały poziom i nie można ich
regulować.
5 Pozostań przy jednej fladze, aż pies zacznie sprzeciwiać się
zbliżaniu do granicy.
Dzięki tonom i korekcie pies powinien unikać granic
i pozostawać w ograniczonym obszarze. Gdy pies wróci do
ograniczonego obszaru, należy go pochwalić.
Testowanie świadomości wyznaczonych granic za
pomocą czynników odwracających uwagę
Gdy pies zrozumie wyznaczone granice i wraca do
ograniczonego obszaru po usłyszeniu sygnału dźwiękowego lub
wystąpieniu działania korygującego, możesz rozszerzyć
szkolenie przez wprowadzenie czynników odwracających
uwagę.
Ta faza szkolenia uczy psa pozostawania w ograniczonym
obszarze nawet w przypadku występowania czynników
odwracających uwagę poza granicami.
PORADA: Przygotuj niewielkie smakołyki lub ulubioną zabawkę
psa.
1 Przymocuj smycz do osobnej, niewykonanej z metalu obroży
umieszczonej nad obrożą elektroniczną.
UWAGA: Upewnij się, że ta dodatkowa obroża nie naciska
na punkty styku.
2 W bazie ustaw wyższy poziom stymulacji obroży
z nadajnikiem, w zależności od reakcji zaobserwowanych
w części Wzmacnianie świadomości wyznaczonych granic za
pomocą stymulacji, strona 5 lub włącz wibrację.
3 Zaprowadź psa do granicy i wróć do ograniczonego obszaru,
aby potwierdzić, że dobrze rozumie znaczenie sygnału
dźwiękowego na granicy.
4 Zachowaj kontrolę nad psem przy użyciu smyczy i poproś
inną osobę o wykonanie działania, które określi, czy pies
będzie sprawdzać granice:
• Przekrocz granicę i stań poza ograniczonym obszarem.
• Rzuć piłkę lub smakołyk poza ograniczony obszar.
• Przyprowadź innego psa poza ograniczony obszar.
Szkolenie psa
NOTYFIKACJA
Nigdy nie wołaj psa poza ograniczony obszar.
5 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli pies nie ruszy się w stronę czynnika
rozpraszającego, pochwal go i zaoferuj smakołyk.
• Jeśli pies zareaguje na czynnik odwracający uwagę,
pozwól mu podejść do granicy.
• Jeśli pies nie wróci do ograniczonego obszaru po 2
sekundach, zaprowadź go na smyczy ponownie do
ograniczonego obszaru.
UWAGA: Za każdym razem, gdy pies wróci do
ograniczonego obszaru, z pomocą lub bez niej, pochwal go
i zaoferuj smakołyk.
6 Stopniowo podnoś intensywność odwracającego uwagę.
7 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli pies nie zareaguje na stymulację, upewnij się, że
obroża z nadajnikiem jest odpowiednio założona.
• Jeśli obroża z nadajnikiem jest odpowiednio założona, ale
pies nie reaguje na stymulację, podnieś poziom stymulacji
o jeden.
Powtarzaj
ten proces z użyciem innych czujników
8
odwracających uwagę.
PORADA: Możesz poprosić o pomoc różne osoby, w tym
sąsiadów i innych członków rodziny.
PORADA: Poświęć na szkolenie sporo czasu i zachowaj
cierpliwość.
Nadzorowanie świadomości wyznaczonych granic
u psa
Gdy pies rozumie wyznaczone granice i wraca do
ograniczonego obszaru nawet w przypadku występowania
czynników rozpraszających, możesz przetestować reakcje psa
bez założonej smyczy. Takie próby należy podejmować tylko
w przypadku całkowitej pewności, że pies został dobrze
wyszkolony w kwestii wyznaczonych granic.
To szkolenie zapewnia psu swobodę w ramach wyznaczonych
granic, bez smyczy.
NOTYFIKACJA
Nie pozostawiaj psa bez nadzoru w ograniczonym obszarze.
1 W urządzeniu bazowym ustaw odpowiedni dla psa poziom
stymulacji obroży z nadajnikiem.
2 Baw się z psem w ograniczonym obszarze w typowy sposób.
3 Pozostań w ograniczonym obszarze i celowo nie testuj
granicy.
4 Po chwili pozwól psu na samodzielne poznanie
ograniczonego obszaru, jednakże pozostań w ograniczonym
obszarze i obserwuj zachowanie psa.
UWAGA: Pies powinien unikać okolic granicy, ale poza tym
powinien zachowywać się normalnie.
5 Monitoruj psa przez kilka sesji szkolenia ze smyczą,
odchodząc coraz dalej od psa na dłuższe momenty, aż
zyskasz pewność, że pies pozostanie w ograniczonym
obszarze.
Gdy masz pewność, że pies wykazuje odpowiednią świadomość
granicy, możesz pozostawić go bez opieki. Nadal regularnie
monitoruj psa, gdy korzysta z bezprzewodowego systemu
ograniczenia dostępu.
Porady szkoleniowe
• Szkolenie należy przeprowadzić w przyjemny dla psa, ale
i stanowczy sposób.
• Metody, komendy i nagrody należy stosować konsekwentnie.
5
• Szkolenie powinno być podzielone na sesje trwające od 10
do 15 minut.
• Szkolenie należy rozplanować na około 3 tygodnie.
UWAGA: Długość szkolenia może różnić się w zależności od
podatności psa na szkolenie.
• Dostosuj harmonogram szkolenia lub zwiększ ilość czasu
poświęconego na zabawę z psem na obszarze
z wyznaczonymi granicami, jeśli pies okazuje oznaki stresu.
• Podczas szkolenia korzystaj z różnych opcji ograniczenia
dostępu, takich jak standardowe ogrodzenie, palik z linką lub
smycz.
• Upewnij się, że pies jest gotowy do nauki.
Głodnego psa zwykle łatwiej zmotywować za pomocą
smakołyków.
• Zdejmij psu obrożę z nadajnikiem i przenieś go lub przewieź
samochodem poza obszar z wyznaczonymi granicami.
• Każdą sesję szkoleniową zakończ dużą ilością pochwał
i zabawy z psem.
• Po każdej sesji szkoleniowej zdejmij psu obrożę
z nadajnikiem.
• Jeśli pies ma problemy z nauczeniem się kolejnego etapu
szkolenia, powtórz poprzedni etap, z którym pies radził sobie
dobrze.
• Nawet jeśli pies jest bardzo podatny na szkolenie,
konsekwentnie kontynuuj szkolenie, aż do uzyskania
pewności, że pies rozumie ograniczenie dostępnego dla
niego obszaru i wie, jak zachować się na jego granicy.
Cierpliwość i konsekwencja stanowią klucz do sukcesu
w stosowaniu bezprzewodowego systemu ograniczenia
dostępu.
Wyprowadzanie psa poza obszar granicy
NOTYFIKACJA
Zdejmij psu obrożę z nadajnikiem, gdy wyprowadzasz go poza
wyznaczone granice.
Po zakończeniu szkolenia pies będzie niechętnie przekraczać
granice w przypadku spacerów i przejażdżek samochodem.
Możesz zastosować następujące metody, aby bezpiecznie
wyprowadzić psa poza granicę. Możesz także wyłączyć
ograniczenie (Wyłączanie ograniczenia, strona 6).
• Zastąp obrożę elektroniczną zwykłą obrożą.
Możesz wprowadzić psa do samochodu stojącego wewnątrz
wyznaczonych granic, a następnie wyjechać poza granicę.
• Zastąp obrożę elektroniczną zwykłą obrożą i smyczą.
Możesz wyprowadzić psa poza granicę i wydać pozytywne
polecenie na linii granicy. Możesz na przykład powiedzieć
„Dobrze”, gdy dotrzesz do końca podjazdu lub chodnika.
Zawsze wychodź poza granicę z założoną smyczą i w
jednym miejscu, aby pies skojarzył opuszczanie granic ze
smyczą, miejscem i osobą. Początkowo konieczne może być
oferowanie smakołyków i pochwał w celu przekonania psa do
opuszczenia granicy. W razie konieczności możesz wynieść
psa poza granicę.
Wyłączanie ograniczenia
Ograniczenie można wyłączyć przy użyciu urządzenia
bazowego. Na przykład w sytuacji, gdy pies przebywa w domu
lub gdy wychodzisz z nim na spacer.
Gdy ograniczenie jest wyłączone, można używać funkcji obroży
elektronicznej, takich jak funkcja BarkLimiter™, a także innych
opcji dostępnych w aplikacji Garmin Canine.
1 Wybierz psa w urządzeniu bazowym.
2 Wybierz Ograniczenie > Wyłączone.
6
BarkLimiter
NOTYFIKACJA
Przed rozpoczęciem zabawy z psem należy zdjąć obrożę
z nadajnikiem dla psa lub wyłączyć funkcję BarkLimiter.
W przypadku korzystania z funkcji BarkLimiter należy zdjąć
z psa wszelkie inne obroże, identyfikatory i inne przedmioty.
Przedmioty te mogą spowodować aktywację funkcji BarkLimiter,
gdy pies nie szczeka.
Funkcja BarkLimiter nie koryguje zachowania psa
automatycznie, gdy on szczeka. Urządzenie wykrywa wibracje
i rozróżnia szczekanie od innych odgłosów. Możesz użyć
aplikacji Garmin Canine, aby ręcznie dostosować liczbę
dozwolonych szczeknięć. Możesz całkowicie zabronić
szczekania lub ustawić własną liczbę szczeknięć dozwolonych
przed skorygowaniem psa. Możesz również pozwolić na kilka
szczeknięć (maksymalnie 5), aby uniknąć korygowania
wynikającego z codziennych aktywności, takich jak ziewanie,
kichanie lub przechodzenie przez drzwiczki dla psów.
Można użyć dowolnej z następujących metod w przypadku
korygowania zachowania psa za pomocą funkcji BarkLimiter.
• Dźwięk
• Wibracje
• Ciągła stymulacja
• Automatyczne, stopniowe zwiększanie poziomu
intensywności stymulacji (automatyczne podnoszenie)
UWAGA: Jeśli wyłączysz wszystkie metody korygowania,
urządzenie będzie nadal wykrywać szczekanie, ale nie
zastosuje żadnych korekt. Pozwala to na śledzenie szczekania
psa za pomocą aplikacji Garmin Canine.
Automatyczny poziom intensywności
Urządzenie może automatycznie ustawiać poziom
intensywności stymulacji w oparciu o zachowanie psa związane
ze szczekaniem. Urządzenie zaczyna od najniższego poziomu
intensywności i zwiększa go stopniowo do czasu, aż pies
przestanie szczekać. Jeśli pies nie szczeka, poziom
intensywności z czasem zmniejsza się.
Funkcja automatycznego poziomu intensywności została
stworzona z myślą o wyeliminowaniu uciążliwego szczekania.
Aby od razu zapobiec szczekaniu, należy ustawić poziom
intensywności ręcznie.
Włączanie funkcji BarkLimiter
1 Wybierz psa w bazie.
2 Wybierz Bark Limiter > Włączone.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć szkolenie ze stymulacją, wybierz
Stymulacja > Włączone.
UWAGA: Po ustawieniu poziomu stymulacji korekty
zaczynają być stosowane po 2 minutach.
• Aby rozpocząć szkolenie z dźwiękami słyszalnymi,
wybierz Dźwięk > Włączone.
• Aby rozpocząć szkolenie z wibracją, wybierz Wibracje >
Włączone.
4 Wybierz , aby powrócić do menu głównego.
Dioda LED stanu
Działanie diody LED Stan działania
Miga na biało
W przypadku korzystania z funkcji BarkLimiter
wykryto szczekanie i nie zastosowano korekty.
Wystąpiło naruszenie granicy.
Miga na czerwono
W przypadku korzystania z funkcji BarkLimiter
wykryto szczekanie i zastosowano korektę.
Szkolenie psa
Aplikacja Garmin Canine
Aplikacja Garmin Canine pozwala na sprawdzanie dziennej
aktywności psa i uzyskiwanie informacji o jego zachowaniu.
Aplikacja umożliwia bezprzewodowe wysyłanie aktualizacji
oprogramowania do urządzenia dla psa. Możesz sparować
czujniki Keep Away Tag, aby trzymać psa z dala od
niepożądanych miejsc.
Zarządzanie ustawieniami ograniczenia: Umożliwia
konfigurowanie i wyłączanie ograniczenia.
Skonfiguruj korygowanie szczekania: Umożliwia urządzeniu
wykrywanie i automatyczne korygowanie szczekania.
Możesz wybrać metodę korygowania. W przypadku
stymulacji możesz dostosować poziom intensywności lub
wybrać tryb jego automatycznego podnoszenia.
Skonfiguruj czujniki Keep Away Tag: Umożliwia podłączenie
maksymalnie 30 czujników Keep Away Tag. Każdemu
czujnikowi możesz nadać opisową nazwę, aby
zidentyfikować jego lokalizację, ustawić skuteczny zasięg dla
psa i dostosowywać metodę korygowania.
Analizuj dane: Możesz wyświetlić podsumowanie obejmujące
dzienny poziom aktywności psa i liczbę szczeknięć. Możesz
wyświetlać bardziej szczegółowe informacje na temat
aktywności psa, w tym czas zdarzeń i użyte działania
korygujące. Można również wyświetlić liczbę wejść psa
w zasięg działania sparowanych czujników Keep Away Tag.
UWAGA: Niektóre dane wymagają dodatkowych czujników
Keep Away Tag.
Skonfiguruj członków rodziny i psy: Pozwala na tworzenie
i edycję profili psa, parowanie obroży z nadajnikiem dla psa
i zapraszanie innych członków rodziny.
Parowanie smartfonu z obrożą z nadajnikiem
dla psa
Możesz użyć aplikacji Garmin Canine zainstalowanej na
zgodnym smartfonie, aby sparować go z obrożą z nadajnikiem
dla psa za pomocą technologii Bluetooth Smart.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/apps i pobierz aplikację
Garmin Canine na swój smartfon.
2 Otwórz aplikację Garmin Canine w smartfonie.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby utworzyć
konto, skonfigurować profil psa i przeprowadzić parowanie
z obrożą z nadajnikiem dla psa.
Umieść
smartfon w promieniu 10 metrów (33 stopy) od
4
obroży z nadajnikiem dla psa.
Po przeprowadzeniu parowania urządzenia ze smartfonem
zostanie wyświetlony komunikat.
Parowanie obroży z nadajnikiem dla
psa z modułem bazowym
UWAGA: Jeśli moduł bazowy i obroża z nadajnikiem dla psa
znajdowały się w jednym opakowaniu, urządzenia te są
fabrycznie sparowane.
1 Jeśli chcesz dodać kolejną obrożę z nadajnikiem dla psa,
wyłącz obrożę z nadajnikiem dla psa, która jest już
sparowana z modułem bazowym.
UWAGA: Podczas parowania należy włączyć tylko jedną
obrożę z nadajnikiem dla psa jednocześnie.
2 Na module bazowym naciśnij OK.
3 Wybierz Dodaj obrożę.
4 Włącz obrożę z nadajnikiem dla psa.
Moduł bazowy wyszuka urządzenie i wyświetli numer
identyfikacyjny obroży po znalezieniu jej.
5 Na module bazowym naciśnij OK.
Po sparowaniu urządzania moduł bazowy wyświetli
komunikat, a na obroży z nadajnikiem dla psa zaświeci się
dioda LED.
6 Naciśnij OK, aby zakończyć parowanie.
Czujnik Keep Away Tag
Możesz użyć czujnika Keep Away Tag, aby trzymać psa z dala
od niepożądanych miejsc, takich jak kosze na śmieci.
UWAGA: Jeśli nie masz takiego czujnika, możesz pominąć ten
punkt.
Instalowanie baterii
1 Znajdź okrągłą pokrywkę komory baterii À z tyłu czujnika
Keep Away Tag.
®
Synchronizowanie obroży z nadajnikiem dla
psa z aplikacją Garmin Canine
Garmin zaleca codzienną synchronizację urządzenia w celu
przeglądania danych w aplikacji i otrzymywania istotnych
powiadomień, takich jak alarm o niskim stanie naładowania
baterii lub aktualizacje oprogramowania.
1 Umieść smartfon w promieniu 10 metrów (33 stopy) od
obroży z nadajnikiem dla psa.
PORADA: Gdy pies pozostaje przez dłuższy czas
w bezruchu, konieczne może być wybudzenie urządzenia.
2 Otwórz aplikację Garmin Canine.
Obroża z nadajnikiem dla psa okresowo automatycznie
synchronizuje dane z aplikacją Garmin Canine. Aplikacja
wskazuje czas ostatniej synchronizacji.
3 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Canine.
®
2 Przekręć pokrywkę w lewo, aż będzie wystarczająco
poluzowana, aby ją zdjąć.
3 Zdejmij pokrywkę.
4 Połóż baterię na pokrywce tak, aby biegun dodatni był
skierowany w stronę wnętrza pokrywki.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
5 Nałóż pokrywkę, dopasowując kropki Á i obracając ją
w prawo.
Po sparowaniu ze zgodną obrożą z nadajnikiem dla psa
aplikacja Garmin Canine będzie informować o pozostałym
czasie pracy baterii czujnika krótszym niż 1 tydzień.
PORADA: Aby wymienić baterię, możesz użyć kawałka taśmy
 lub magnesu w celu zdjęcia baterii z pokrywki.
Parowanie czujnika z urządzeniem
Parowanie to proces łączenia czujnika bezprzewodowego
ANT+ , takiego jak czujnik Keep Away Tag, ze zgodną obrożą
z nadajnikiem dla psa. Czujnik i urządzenie należy sparować
®
Aplikacja Garmin Canine
7
bezpośrednio za pomocą aplikacji Garmin Canine w zgodnym
smartfonie.
1 Umieść baterię w czujniku.
Czujnik włączy się.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/apps i pobierz aplikację
Garmin Canine na swój smartfon.
3 Otwórz aplikację Garmin Canine w smartfonie.
4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
sparować czujnik z urządzeniem.
5 Umieść smartfon w promieniu 3 m (10 stóp) od czujnika
i obroży.
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników.
Przyłóż
czujnik do obroży z nadajnikiem dla psa.
6
Po sparowaniu czujnika z obrożą wyświetlony zostanie
komunikat.
Postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ustawić
7
zasięg.
8 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać
działania korygujące.
UWAGA: Jeśli nie masz takiego akcesorium, możesz pominąć
ten punkt.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Canine.
W
menu aplikacji wybierz pozycję Moja rodzina.
2
3 Wybierz psa, którego chcesz sparować z pilotem.
4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami,
aby sparować pilota z urządzeniem.
Po sparowaniu pilot będzie łączył się z urządzeniem za każdym
razem, gdy urządzenie będzie się znajdowało w zasięgu
i będzie włączone.
Wskazówki dotyczące ustawiania zasięgu
1 Wybierz Czas.
2 Wybierz opcję:
Możesz użyć aplikacji Garmin Canine, aby ustawić i sprawdzić
skuteczny zasięg czujnika (do 1 m). Czujnik został
zaprojektowany tak, aby utrzymywać psa poza niewielką
częścią wspólną.
UWAGA: Skuteczny zasięg czujnika może się zmieniać
w zależności od warunków środowiska. Wykonaj test zasięgu,
aby upewnić się, że urządzenie i czujnik działają w pożądany
sposób.
• Po zainstalowaniu czujnika podejdź do niego z różnych stron,
trzymając obrożę, aby sprawdzić zasięg.
• Dostosuj skuteczny zasięg.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz najmniejszy zasięg
niezbędny do utrzymania psa poza wybranym obszarem.
UWAGA: Jeśli wybierzesz zasięg większy niż 1 m (3 stopy),
korygowanie zachowań może nie przebiegać w stały sposób.
Instalowanie czujnika
Możesz użyć samoprzylepnego uchwytu, aby zainstalować
czujnik w miejscu, którego pies powinien unikać. Przykładem
takiego miejsca jest kosz na śmieci. Możesz zainstalować wiele
czujników. Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat
opcjonalnych akcesoriów.
1 Przymocuj jedną stronę samoprzylepnego uchwytu pośrodku
pokrywy komory baterii.
2 Drugą stronę samoprzylepnego uchwytu przymocuj do
wybranego miejsca.
Wskazówki dotyczące instalowania czujnika
• Dla zapewnienia stałej wydajności umieść czujnik w miejscu
zapewniającym dobrą widoczność we wszystkich kierunkach.
• Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie umieszczaj czujnika
wewnątrz metalowych przedmiotów ani na ich powierzchni.
Aby na przykład ominąć metalowy kosz na śmieci, możesz
zainstalować czujnik na ścianie w jego pobliżu.
• Nie zanurzaj czujnika w wodzie.
• Nie zakopuj czujnika.
Parowanie pilota z urządzeniem
Przed użyciem pilota w połączeniu z urządzeniem należy za
pomocą smartfona sparować obrożę z nadajnikiem dla psa
z aplikacją Garmin Canine.
8
Dostosowywanie urządzenia
Ustawianie dźwięku alertu
Można w urządzeniu bazowym włączyć lub wyłączyć dźwięki
alertu wydawane w przypadku zbliżenia się psa do granicy.
Wybierz Sygn. alarmowe > OK.
Ustawianie czasu
• Aby ustawić czas w formacie 12- lub 24-godzinnym,
wybierz Format czasu.
• Aby ustawić aktualny czas, wybierz Czas.
Resetowanie urządzenia do ustawień
fabrycznych
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
Wybierz Przyw. ust. fab..
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji z obroży
z nadajnikiem w urządzeniu bazowym
Możliwe jest wyświetlenie informacji o stanie obroży
z nadajnikiem, jak np. stan naładowania baterii.
Wybierz lub , aby przewijać listę obroży.
Dane techniczne bazy
Typ baterii
Zapasowa bateria alkaliczna
wymieniana przez użytkownika
Czas działania baterii
Do 4 dni
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Częstotliwość/protokół
bezprzewodowy
2,4 GHz przy 18 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla
psa Delta Inbounds
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 2 tygodni
Do 1 tygodnia z czujnikiem Keep Away
Tag
Parowanie pilota z urządzeniem
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Zakres temperatury przechowywania
Od -20°C do 85°C (od -4°F do 185°F)
Częstotliwość/protokół
bezprzewodowy
2,4 GHz przy 3 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
1 atm*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Keep Away Tag — dane techniczne
Typ baterii
CR2032, 3 V, wymieniana przez
użytkownika
Czas działania baterii
Do 3 miesięcy
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Częstotliwość/protokół
bezprzewodowy
2,4 GHz przy 3 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Rejestracja produktu
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację Garmin Express
oraz dodać swoje urządzenie.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Po zakończeniu przesyłania aktualizacji przez aplikację
Garmin Express odłącz urządzenie od komputera.
Urządzenie zainstaluje aktualizację.
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
Rozwiązywanie problemów
Porady dotyczące poprawiania korekt
Jeśli korekta psa następuje w nieoczekiwanych momentach,
można spróbować wykonać następujące czynności.
• Umieść flagi w dokładnej lokalizacji korekty.
Rzeczywisty zasięg granicy może różnić się w zależności od
zakłóceń.
• Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się żadne nadajniki
2,4 GHz, takie jak routery bezprzewodowe i kuchenki
mikrofalowe.
Rozwiązywanie problemów
• Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się żadne duże
metalowe obiekty, takie jak szopy i samochody.
• Upewnij się, że urządzenie bazowe zamontowano na
wysokości co najmniej 1,5 m (5 stóp) nad ziemią.
• Rozszerz lub zmniejsz granicę na podstawie wyników testów.
Granicę można ustawić w odległości do 50 m (170 stóp).
Uzyskanie najwyższej efektywności może wymagać
zmniejszenia zasięgu.
• Wyłącz obrożę elektroniczną przed wyłączeniem urządzenia
bazowego.
Korekta psa następuje, gdy obroża traci łączność
z urządzeniem bazowym.
Jak utrzymać psa z dala od obszaru
mieszczącego się w dostępnym dla niego
obszarze?
Zainstaluj czujnik Keep Away Tag na obiekcie w dostępnym
obszarze, takim jak klomb lub kosz na śmieci (Czujnik Keep
Away Tag, strona 7).
Czy mogę używać systemu ograniczającego
dostęp na całym podwórku?
W celu uzyskania najlepszych wyników obszar dostępny dla psa
powinien znajdować się tylko z przodu lub tylko z tyłu domu.
W zależności od wielkości domu i podwórka zasięg może być
wystarczający dla całego podwórka. Należy zamontować
urządzenie bazowe w centralnej lokalizacji i przetestować jej
skuteczny zasięg.
Urządzenie bazowe wyświetla błąd
Jeśli urządzenie bazowe wyświetla błąd przy pobieraniu danych,
można spróbować wykonać następujące czynności.
• Na ekranie obroży wybierz OK.
Gdy urządzenie bazowe pobiera dane, wyświetlany jest
komunikat.
• Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się żadne nadajniki 2,4
GHz, takie jak routery bezprzewodowe i kuchenki
mikrofalowe.
Urządzenie bazowe nie emituje dźwięku
alertu
Jeśli urządzenie bazowe nie emituje dźwięku alertu, gdy pies
zbliża się do granicy, można spróbować wykonać następujące
czynności.
• W urządzeniu bazowym wybierz kolejno Sygn. alarmowe >
OK > Włączone, aby włączyć dźwięki alertów.
• Upewnij się, że na urządzeniu bazowym wyświetlany jest
ekran główny.
PORADA: Możesz wybrać opcję
, aby powrócić do ekranu
głównego.
Obroża elektroniczna nie reaguje prawidłowo
Jeśli masz problemy z połączeniem obroży z nadajnikiem dla
psa z aplikacją Garmin Canine lub z urządzeniem bazowym,
spróbuj wykonać następujące czynności.
• Obudź urządzenie, potrząsając nim.
Obroża z nadajnikiem dla psa przedłuża czas eksploatacji
baterii, przechodząc w tryb uśpienia, gdy urządzenie się nie
rusza.
• Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
9
Jak mogę sprawdzić, która obroża
z nadajnikiem dla psa jest sparowana?
Jeśli posiadasz więcej niż jedną obrożę z nadajnikiem dla psa,
możesz skorzystać z aplikacji Garmin Canine, aby przed
nałożeniem obroży psu ustalić, które urządzenie zostało
sparowane. Pomoże to się upewnić, że szkolisz właściwego
psa, ponieważ wszystkie ustawienia BarkLimiter i Keep Away
Tag są przechowywane w obroży z nadajnikiem dla psa.
1 Otwórz aplikację Garmin Canine w smartfonie.
2 Na pilocie do szkolenia wybierz opcję dźwięku.
Urządzenie wyemituje dźwięk.
Mój pies nadal szczeka
Jeśli pies w dalszym ciągu szczeka podczas noszenia
urządzenia, możesz spróbować jednej z poniższych opcji, aby
poprawić skuteczność urządzenia.
• Zaciśnij obrożę tak, aby dokładnie przylegała do ciała
(Zakładanie obroży psu, strona 3).
• Dostosuj pozycję urządzenia na szyi psa (Zakładanie obroży
psu, strona 3).
• Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
• Stopniowo zwiększaj poziom intensywności (Wybór
prawidłowego poziomu intensywności, strona 4).
Czułość wykrywania szczekania jest zbyt
wysoka
Jeśli funkcja BarkLimiter włącza się, gdy pies nie szczeka lub
jeśli czułość wykrywania szczekania wydaje się być zbyt
wysoka, spróbuj skorzystać z tych wskazówek.
• Użyj aplikacji Garmin Canine, aby dostosować liczbę
szczeknięć dozwolonych przed skorygowaniem psa.
• Użyj aplikacji Garmin Canine, aby wyłączyć funkcję
BarkLimiter podczas intensywnej zabawy, kiedy pies jest
bardzo aktywny lub kiedy je.
• Zdejmij z psa wszelkie inne obroże, identyfikatory i inne
przedmioty.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Wyłącz wszystkie nieużywane czujniki Keep Away Tag.
Resetowanie obroży elektronicznej
Jeśli obroża dla psa przestanie reagować, należy ją zresetować.
Przytrzymaj przycisk przez 8 sekund, aż urządzenie
wyemituje dźwięk.
10
Rozwiązywanie problemów
Indeks
ustawienia początkowe 2
A
aktualizacje, oprogramowanie 9
aktualny czas 8
ANT+czujniki 9
parowanie urządzenia 7
aplikacje, smartfon 7
B
bateria
instalacja 1, 7
maksymalizowanie 10
C
Czujniki ANT+ 7
D
dane techniczne 8, 9
dźwięki 8
G
Garmin Express, aktualizowanie
oprogramowania 9
H
historia 7
usuwanie 8
I
instalacja 8
K
korygowanie szczekania 6, 10
Ł
ładowanie 1
O
obroża
mocowanie do paska 3
parowanie urządzenia 7
styki 1, 3
zakładanie 3
obroża z nadajnikiem dla psa 1, 7
oprogramowanie, aktualizowanie 9
P
parowanie urządzenia
ANT+czujniki 7
obroża 7
pilot 8
smartfon 7
pies
podstawy szkolenia 3
poziomy intensywności szkolenia 4
status 6
szkolenie 3–6
pilot, parowanie urządzenia 8
poziom, baterii 8
poziom intensywności 10
automatyczna 6
ustawianie 4
wybór 4
przycisk zasilania 1
przyciski 1
R
resetowanie urządzenia 8, 10
rozwiązywanie problemów 6, 8–10
S
smartfon, parowanie urządzenia 7
styki 1, 3, 10
szkolenie
dźwięk 3, 4
odwrócenie uwagi 5
stymulacja 3, 5
wibracje 3, 4
U
USB 9
Indeks
11
support.garmin.com
Listopad 2017
190-02273-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising