Garmin | BarkLimiter™ 2 | User guide | Garmin BarkLimiter™ 2 Podręcznik użytkownika

Garmin BarkLimiter™ 2 Podręcznik użytkownika
BARKLIMITER™ 2
Podręcznik użytkownika
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BarkLimiter™ oraz Garmin Canine™ są
znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
BarkLimiter 2 — informacje ogólne ............................................. 1
Ładowanie obroży psa ................................................................ 1
Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa .................................... 1
Mocowanie obroży z nadajnikiem dla psa do paska obroży ....... 1
Parowanie smartfonu z obrożą z nadajnikiem dla psa ............... 1
Zakładanie obroży psu ................................................................ 2
Garmin Canine ................................................................ 2
Synchronizowanie obroży z nadajnikiem dla psa z aplikacją
Garmin Canine ............................................................................ 2
Korygowanie szczekania ............................................... 2
Tryb inteligentny ......................................................................... 3
Wybierz tryb szkolenia ................................................................ 3
Wskaźnik LED stanu ................................................................... 3
Metody korekty ........................................................................... 3
Automatyczny poziom intensywności ......................................... 3
Wybór prawidłowego poziomu intensywności ............................ 3
Rozwiązywanie problemów........................................... 3
Czułość wykrywania szczekania jest zbyt wysoka ..................... 3
Obroża elektroniczna nie reaguje prawidłowo ............................ 3
Moje urządzenie wygląda na nieaktywne ................................... 4
Moje urządzenie nie ładuje się lub szybko się rozładowuje ....... 4
Mój pies nadal szczeka ............................................................... 4
Mój pies za dużo szczeka ........................................................... 4
Informacje o urządzeniu................................................ 4
Dane techniczne ......................................................................... 4
Źródła dodatkowych informacji ................................................... 4
Umowa licencyjna dotycząca oprogramowania innych
producentów ............................................................................... 4
Indeks.............................................................................. 6
Spis treści
i
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
BarkLimiter 2 — informacje ogólne
3 Gdy wskaźniki LED stanu zaczną świecić na zielono, odłącz
przewód USB od urządzenia.
UWAGA: Urządzenie włączy się automatycznie po
odłączeniu go od ładowarki.
Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa
Urządzenie pozostaje włączone do momentu jego ręcznego
wyłączenia (Wyłączanie obroży z nadajnikiem dla psa,
strona 1)
PORADA: Urządzenie nie stosuje korekt przez dwie minuty po
naciśnięciu dowolnego przycisku lub odłączenia urządzenia od
ładowarki.
Przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźniki LED zmienią
kolor na zielony.
Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED
sygnalizuje aktywny tryb. Gdy tryb inteligentny jest aktywny,
kolor wskaźnika LED zmienia się na niebieski. Gdy dowolny
inny tryb jest aktywny, kolor wskaźnika LED zmienia się na
zielony. Po upływie dwóch sekund niebieski lub zielony
wskaźnik LED zmienia kolor na czerwony.
Wyłączanie obroży z nadajnikiem dla psa
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Opaska obroży
Styki
Port do ładowania (pod osłoną zabezpieczającą)
Przycisk zasilania i wyboru trybu
Wskaźnik LED
Tryb korekty dźwiękiem
Tryb automatycznego wzmocnienia korekty / inteligentny
Tryb korekty wibracją
Ładowanie obroży psa
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania tak długo, aż
wskaźnik LED zaświeci się na czerwono i usłyszysz sygnał
dźwiękowy.
Mocowanie obroży z nadajnikiem dla psa do
paska obroży
Możesz zamocować obrożę z nadajnikiem dla psa na pasku
obroży o maksymalnej szerokości 25,4 mm (1 cala) i grubości
2,78 mm (0,11 cala).
1 Skieruj klamrę na zewnątrz i włóż koniec paska obroży À do
otworu Á na obroży z nadajnikiem.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie osuszyć styki i obszar
wokół nich przed podłączeniem zaczepu do ładowania.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować
baterię. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa zwykle
około dwóch godzin.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne, strona 4).
1 Zdejmij osłonę zabezpieczającą À z portu do ładowania Á.
2 Przełóż mniej więcej 2/3 długości paska obroży przez otwór
 po drugiej stronie urządzenia.
3 Zaciśnij opaskę obroży na urządzeniu.
4 Pociągnij za pasek, tak aby dobrze przylegał do przodu
urządzenia.
Parowanie smartfonu z obrożą z nadajnikiem
dla psa
Możesz użyć aplikacji Garmin Canine™ zainstalowanej na
zgodnym smartfonie, aby sparować go z obrożą z nadajnikiem
dla psa za pomocą technologii Bluetooth Smart.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/apps i pobierz aplikację
Garmin Canine na swój smartfon.
2 Otwórz aplikację Garmin Canine w smartfonie.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby utworzyć
konto, skonfigurować profil psa i przeprowadzić parowanie
z obrożą z nadajnikiem dla psa.
®
2 Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.
Kolor i liczba świecących się wskaźników LED stanu
zmieniają się podczas ładowania obroży. Wszystkie
wskaźniki LED stanu zaczynają świecić na zielono po
całkowitym naładowaniu urządzenia.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
4 Umieść smartfon w promieniu 10 metrów (33 stopy) od
obroży z nadajnikiem dla psa.
5 Podłącz obrożę z nadajnikiem dla psa do ładowarki.
Urządzenie przełączy się w tryb parowania.
Po przeprowadzeniu parowania urządzenia ze smartfonem
zostanie wyświetlony komunikat.
Zakładanie obroży psu
PRZESTROGA
Aby obniżyć ryzyko podrażnień, zdejmuj obrożę, gdy nie jest
używana. Codziennie sprawdzaj dopasowanie obroży i komfort
jej użytkowania.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez ludzi
Nie wolno go używać na ludziach.
Nie wolno spryskiwać urządzenia środkami chemicznymi
o silnym działaniu, takimi jak na przykład środki przeciw pchłom
i kleszczom. W przypadku zastosowania środka przeciw pchłom
i kleszczom obrożę można założyć dopiero po całkowitym
wyschnięciu sierści psa. Nawet małe ilości takich środków mogą
uszkodzić plastikowe elementy.
W celu efektywnego szkolenia psa należy prawidłowo założyć
obrożę i urządzenie. Jeśli obroża jest za luźna lub
nieprawidłowo umieszczona, stymulowanie zachowań może być
niekonsekwentne. Może to opóźnić lub uniemożliwić skuteczne
szkolenie.
1 Umieść urządzenie w przedniej części szyi psa w taki
sposób, aby wskaźnik LED był skierowany w stronę pyska
psa, a urządzenie przylegało do jego gardła.
PORADA: Aby korygowanie szczekania było skuteczne,
urządzenie powinno znajdować się w pobliżu strun
głosowych psa. Dokładne umiejscowienie zależy od rasy psa.
Jeśli urządzenie nie wykrywa szczekania, należy umieszczać
je w mniejszej lub większej odległości od ciała psa w celu
znalezienia optymalnego umiejscowienia.
2 Sprawdź, czy znaczniki identyfikacyjne umieszczone na
pasku obroży nie dotykają urządzenia.
UWAGA: Znaczniki identyfikacyjne dotykające urządzenia
mogą spowodować uaktywnienie niezamierzonych korekt.
3 Zaciśnij pasek, tak aby dokładnie przylegał do szyi psa,
i zapnij klamrę.
UWAGA: Obroża powinna dobrze przylegać i nie powinna
się obracać ani przesuwać na szyi psa. Pies musi być
w stanie swobodnie przełykać pokarm i wodę. Należy
poobserwować zachowanie psa przez jakiś czas, aby
stwierdzić, czy obroża nie jest za ciasna.
4 Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
UWAGA: Aby styki działały, muszą mieć kontakt ze skórą
psa.
Garmin Canine
Bezpłatna aplikacja Garmin Canine pozwala na sprawdzanie
dziennej aktywności psa i uzyskiwanie informacji o jego
2
zachowaniu. Aplikacja umożliwia bezprzewodowe wysyłanie
aktualizacji oprogramowania do urządzenia dla psa.
Skonfiguruj korygowanie szczekania: Umożliwia urządzeniu
wykrywanie i automatyczne korygowanie szczekania.
Możesz wybrać metodę korygowania. W przypadku
stymulacji możesz dostosować poziom intensywności lub
wybrać tryb jego automatycznego podnoszenia.
Analizuj dane: Możesz wyświetlić dane podsumowania,
obejmujące dzienny poziom aktywności psa i liczbę
szczeknięć. Możesz wyświetlać bardziej szczegółowe
informacje na temat aktywności psa, w tym czas zdarzeń
i użyte działania korygujące.
Skonfiguruj członków rodziny i psy: Pozwala na tworzenie
i edycję profili psa, parowanie obroży z nadajnikiem dla psa
i zapraszanie innych członków rodziny.
Synchronizowanie obroży z nadajnikiem dla
psa z aplikacją Garmin Canine
Garmin zaleca codzienną synchronizację urządzenia w celu
przeglądania danych w aplikacji i otrzymywania istotnych
powiadomień, takich jak alarm o niskim stanie naładowania
baterii lub aktualizacje oprogramowania.
1 Umieść smartfon w promieniu 10 metrów (33 stopy) od
obroży z nadajnikiem dla psa.
PORADA: Gdy pies pozostaje przez dłuższy czas
w bezruchu, konieczne może być wybudzenie urządzenia.
2 Otwórz aplikację Garmin Canine.
Obroża z nadajnikiem dla psa okresowo automatycznie
synchronizuje dane z aplikacją Garmin Canine. Aplikacja
wskazuje czas ostatniej synchronizacji.
3 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Canine.
®
Korygowanie szczekania
NOTYFIKACJA
Przed rozpoczęciem zabawy z psem należy zdjąć obrożę
z nadajnikiem dla psa lub wyłączyć funkcję korekty.
W przypadku korzystania z urządzenia BarkLimiter 2 należy
zdjąć z psa inne obroże, identyfikatory i inne przedmioty.
Przedmioty te mogą spowodować aktywację urządzenia
BarkLimiter 2, gdy pies nie szczeka.
Urządzenie BarkLimiter 2 może korygować zachowanie psa
automatycznie w momencie szczekania. Urządzenie wykrywa
wibracje i rozróżnia szczekanie od innych odgłosów. Możesz
użyć aplikacji Garmin Canine, aby ręcznie dostosować liczbę
dozwolonych szczeknięć. Możesz całkowicie zabronić
szczekania lub ustawić własną liczbę szczeknięć dozwolonych
przed skorygowaniem psa. Możesz również pozwolić na kilka
szczeknięć (maksymalnie 5), aby uniknąć korygowania
wynikającego z codziennych aktywności, takich jak ziewanie,
kichanie lub przechodzenie przez drzwiczki dla psów.
Można użyć dowolnej z następujących metod w przypadku
korygowania zachowania psa za pomocą urządzenia
BarkLimiter 2.
• Dźwięk
• Wibracje
• Tryb inteligentny
• Stymulacja
UWAGA: Jeśli wyłączysz wszystkie metody korygowania,
urządzenie będzie nadal wykrywać szczekanie, ale nie
zastosuje żadnych korekt. Pozwala to na śledzenie szczekania
psa za pomocą aplikacji Garmin Canine.
Garmin Canine
Tryb inteligentny
Aplikacja Garmin Canine umożliwia wprowadzenie ustawień
dotyczących przyzwolenia na szczekanie oraz rodzaju korekty.
Aby zmiany wprowadzone w aplikacji Garmin Canine zostały
zastosowane, należy włączyć w urządzeniu tryb inteligentny.
Jeżeli w urządzeniu nie zostanie włączony tryb inteligentny,
będzie ono przekazywać jedynie informacje o historii
szczekania.
Wybierz tryb szkolenia
Sparowanie urządzenia ze smartfonem (Synchronizowanie
obroży z nadajnikiem dla psa z aplikacją Garmin Canine,
strona 2) umożliwia korzystanie z trybu inteligentnego. Aby móc
korzystać z ustawień w aplikacji Garmin Canine, należy wybrać
w obroży tryb inteligentny. Jeśli nie wybrano go w trakcie
konfiguracji, urządzenie domyślnie przejdzie w ostatni
zastosowany tryb standardowy.
PORADA: Urządzenie wyłączy się po przytrzymaniu przycisku
przez ponad trzy sekundy.
Po ustawieniu trybu w aplikacji kolor środkowego wskaźnika
LED zmieni się na niebieski. Po przejściu przez standardowe
tryby korekty dostępny stanie się tryb inteligentny. Naciśnij
przycisk, aby zobaczyć bieżący tryb. W przypadku zastosowania
korekty w trybie inteligentnym odpowiedni wskaźnik LED
sygnalizuje wybrany tryb korekty.
Istnieje możliwość wyboru trybu standardowego lub
inteligentnego.
1 Zdejmij opaskę obroży z urządzenia.
2 Przytrzymaj przycisk wyboru trybu do momentu
zasygnalizowania przez zielony wskaźnik LED bieżącego
trybu.
3 Naciśnięcie w ciągu dwóch sekund przycisku wyboru trybu
spowoduje zapalenie się zielonego wskaźnika dla kolejnych
trybów. Wybierz jeden z nich.
UWAGA: Tryb inteligentny można wybrać, kiedy środkowy
wskaźnik LED świeci na niebiesko.
Po upływie dwóch sekund kolor wskaźnika LED zmieni się
z zielonego na czerwony, a urządzenie zastosuje próbną
korektę odpowiadającą wybranemu trybowi.
Podczas wybierania trybu stymulacji urządzenie nie stosuje
korekty próbnej.
Po przełączeniu urządzenia w tryb inteligentny niebieski
wskaźnik LED zmieni kolor na zielony, a następnie na
czerwony dla trybu korekty.
Wskaźnik LED stanu
Środkowy wskaźnik LED stanu miga po wykryciu przez
urządzenie szczekania lub w przypadku naładowania baterii
urządzenia.
Działanie diody LED Stan
Stan działania
Miga na biało
Wykryto szczekanie i nie
zastosowano korekty.
Miga na czerwono
Tryb korekty
Wykryto szczekanie i zasto­
sowano korektę.
Po zastosowaniu Słaba bateria.
korekty
Metody korekty
Stymulacja: Powoduje zastosowanie krótkotrwałej stymulacji.
Poziom intensywności stymulacji można dostosować ręcznie
w aplikacji Garmin Canine.
Dźwięk: Włącza dźwięk. Sygnał dźwiękowy umożliwia
przerwanie niepożądanego zachowania. Jego skuteczność
ulega zwiększeniu, gdy zostaje on skojarzony z negatywną
konsekwencją lub alternatywnym zachowaniem.
Rozwiązywanie problemów
Wibracje: Pies odczuwa krótkotrwałą wibrację, która odwraca
uwagę od bieżącego powodu niepożądanego zachowania.
Skuteczność wibracji zależy od temperamentu
i doświadczenia psa.
Automatyczny poziom intensywności
Urządzenie może automatycznie ustawiać poziom
intensywności stymulacji w oparciu o zachowanie psa związane
ze szczekaniem. Urządzenie zaczyna od najniższego poziomu
intensywności i zwiększa go stopniowo do czasu, aż pies
przestanie szczekać. Jeśli pies nie szczeka, poziom
intensywności z czasem zmniejsza się.
Funkcja automatycznego poziomu intensywności została
stworzona z myślą o wyeliminowaniu uciążliwego szczekania.
Aby wcześniej zapobiec szczekaniu, należy ustawić poziom
intensywności ręcznie.
Tryb ochrony przed nadużyciem to funkcja bezpieczeństwa
wyłączająca stymulację po zastosowaniu czterech korekt
o najwyższym poziomie intensywności w 10­sekundowych
odstępach między nimi. Po czwartej korekcie urządzenie czeka,
aż w ciągu 2 minut nie zostanie wykryte szczekanie.
UWAGA: W przypadku ustawienia stałego poziomu korekty
urządzenie nie przejdzie w tryb zabezpieczenia przed
nadużyciem, nawet w przypadku ustawienia najwyższego
poziomu korekty.
Wybór prawidłowego poziomu
intensywności
Należy wybrać najniższy poziom intensywności, który zniechęca
psa do szczekania. Jeśli pies nie nosił do tej pory obroży
korygującej szczekanie, potrzebuje czasu i praktyki, aby
zrozumieć, że to właśnie szczekanie jest powodem otrzymania
korekty.
1 W aplikacji Garmin Canine ustaw najniższy poziom
intensywności.
2 Przez 30 minut obserwuj reakcje psa podczas szczekania,
takie jak potrząsanie łbem, ruchy szyją czy zmiana sposobu
szczekania czy ekspresji.
3 Jeśli nie ma żadnej reakcji, zwiększaj intensywność o jeden
stopień, aż u psa wystąpi niewielka, ale zauważalna reakcja
na stymulację.
4 Daj psu 24 godziny na to, aby nauczył się reagować
prawidłowo, tzn. przestawał szczekać po stymulacji.
5 Jeśli pies szczeka mimo założonej obroży, stopniowo
zwiększaj poziom intensywności, aż znajdziesz poziom, który
zniechęca psa do szczekania.
Rozwiązywanie problemów
Czułość wykrywania szczekania jest zbyt
wysoka
Jeśli funkcja BarkLimiter włącza się, gdy pies nie szczeka lub
jeśli czułość wykrywania szczekania wydaje się być zbyt
wysoka, spróbuj skorzystać z tych wskazówek.
• Użyj aplikacji Garmin Canine, aby dostosować liczbę
szczeknięć dozwolonych przed skorygowaniem psa.
• Użyj aplikacji Garmin Canine, aby wyłączyć funkcję
BarkLimiter podczas intensywnej zabawy, kiedy pies jest
bardzo aktywny lub kiedy je.
• Zdejmij z psa wszelkie inne obroże, identyfikatory i inne
przedmioty.
Obroża elektroniczna nie reaguje prawidłowo
Jeśli obroża z nadajnikiem dla psa przestanie reagować, spróbuj
skorzystać z tych wskazówek.
3
• Sprawdź, czy obroża z nadajnikiem dla psa jest włączona
(Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa, strona 1).
• Włącz obsługę bezprzewodowej technologii Bluetooth
w smartfonie.
• Sparuj obrożę z nadajnikiem dla psa ze swoim smartfonem
(Parowanie smartfonu z obrożą z nadajnikiem dla psa,
strona 1).
• Potwierdź, że aktualnie jesteś jedynym użytkownikiem
zamierzającym szkolić psa.
UWAGA: Do obroży z nadajnikiem dla psa w jednocześnie
można podłączyć tylko jeden smartfon.
• Sprawdź poziom naładowania baterii obroży z nadajnikiem
dla psa w aplikacji Garmin Canine.
UWAGA: Aby wyświetlać zaktualizowane informacje
i powiadomienia o stanie naładowania baterii, zsynchronizuj
obrożę z nadajnikiem dla psa z aplikacją Garmin Canine.
• Przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby
zresetować obrożę z nadajnikiem dla psa.
Moje urządzenie wygląda na nieaktywne
Gdy urządzenie jest aktywne, wskaźnik LED wybranego trybu
miga tylko w przypadku wykrycia szczekania albo naciśnięcia
przycisku.
• Sprawdź, czy obroża z nadajnikiem dla psa jest włączona
(Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa, strona 1).
• Sprawdź w aplikacji Garmin Canine, czy bateria nie jest
rozładowana.
• Zdejmij urządzenie z psa i naciśnij przycisk trybu.
Urządzenie wyświetli aktualny poziom naładowania baterii.
Jeżeli wskaźnik LED ma kolor czerwony albo urządzenie nie
reaguje, naładuj baterię. (Ładowanie obroży psa, strona 1).
Moje urządzenie nie ładuje się lub szybko się
rozładowuje
Jeśli urządzenie nie ładuje się lub szybko się rozładowuje,
skorzystaj z poniższych wskazówek.
• Sprawdź, czy podczas ładowania urządzenie jest
odpowiednio podłączone. (Ładowanie obroży psa, strona 1).
• Sprawdź, czy zasilacz sieciowy i gniazdko zasilania działają
prawidłowo.
PORADA: Aby sprawdzić, czy zasilacz działa prawidłowo,
możesz podłączyć urządzenie do komputera za pomocą
przewodu USB.
• Sprawdź, czy po naładowaniu urządzenia wskaźniki LED
mają kolor zielony.
Mój pies nadal szczeka
Jeśli pies w dalszym ciągu szczeka podczas noszenia
urządzenia, możesz spróbować jednej z poniższych opcji, aby
poprawić skuteczność urządzenia.
• Zaciśnij obrożę tak, aby dokładnie przylegała do ciała
(Zakładanie obroży psu, strona 2).
• Dostosuj pozycję urządzenia na szyi psa (Zakładanie obroży
psu, strona 2).
• Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
• Stopniowo zwiększaj poziom intensywności (Wybór
prawidłowego poziomu intensywności, strona 3).
Mój pies za dużo szczeka
Urządzenie BarkLimiter 2 wykrywa szczekanie, a po sparowaniu
z aplikacją Garmin Canine informuje również, kiedy miało ono
miejsce. Na podstawie tych informacji możesz ustalić przyczynę
szczekania oraz podjąć odpowiednie kroki, aby mu zapobiec. Ze
względu na różnice pomiędzy psami i sytuacjami należy
4
eksperymentować, aby odkryć rozwiązania najlepiej
sprawdzające się w przypadku danego psa.
PORADA: Nawyki związane ze szczekaniem mogą się zmieniać
wraz z wiekiem psa. Młodszy pies może wyrosnąć
z zachowania, któremu towarzyszy szczekanie, a u starszego
psa takie zachowania mogą się pojawić, mimo że wcześniej
u niego nie występowały. W przypadku nagłych zmian
zachowań związanych ze szczekaniem należy porozmawiać
z weterynarzem.
Jeżeli jesteś w domu, gdy Twój pies szczeka, możesz się z nim
pobawić albo zabrać go na spacer. Jeżeli pies szczeka, gdy nie
ma Cię w domu, możesz podjąć pewne działania pozwalające
ograniczyć szczekanie.
• Nie dopuszczaj do tego, aby pies widział przedmioty lub
osoby, które wywołują szczekanie.
Jeśli pies przebywa na zewnątrz, możesz zamontować
ogrodzenie osłonowe. W przypadku psów przebywających
wewnątrz budynku możesz wykorzystać rolety lub zasłony.
• Zapewnij psu bezpieczne miejsce, aby ograniczyć
szczekanie wynikające ze strachu.
Bezpieczne miejsce powinno być przytulne, powinno
ograniczać widoczność zewnętrznych czynników
stymulujących oraz powinna się w nim znajdować zabawka
lub jedzenie, aby pies miał zajęcie.
• Zwiększ aktywność fizyczną i psychiczną psa. Niektóre psy
szczekają, gdy są znudzone.
Możesz zwiększyć aktywność fizyczną swojego psa,
angażując go w treningi i zabawy związane z ruchem.
• Jeśli szukasz pomysłów, zapoznaj się z materiałami
dostępnymi w Internecie (Źródła dodatkowych informacji,
strona 4).
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Typ baterii
Bateria litowo­jonowa
Czas działania baterii
Do 30 dni (standardowe użytkowanie)
Zakres temperatury roboczej
Od ­20°C do 60°C (od ­4°F do 140°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Zakres temperatury przecho­
wywania (do 1 mies.)
Od ­20°C do 70°C (od ­4°F do 158°F)
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
Bluetooth, 2,4 GHz przy 4 dBm
(nominalna)
Klasa wodoszczelności
1 atm*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Otwórz stronę support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/outdoor.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Umowa licencyjna dotycząca
oprogramowania innych producentów
Copyright © 2009­2012, ARM Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje o urządzeniu
Dalsza dystrybucja oraz używanie w formach źródłowych
i binarnych, z wprowadzonymi modyfikacjami lub bez, jest
dozwolone po spełnieniu następujących warunków:
• Każdy przypadek dalszej dystrybucji kodu źródłowego musi
zawierać powyższą informację o prawach autorskich,
niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie
odpowiedzialności.
• Każdy przypadek dalszej dystrybucji w formie binarnej musi
zawierać powyższą informację o prawach autorskich,
niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie
odpowiedzialności w dołączonej dokumentacji i/lub innych
materiałach.
• Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody nie wolno używać
nazwy firmy ARM ani żadnych podmiotów z nią
współpracujących do promowania produktów opartych na
niniejszym oprogramowaniu.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I ICH
WSPÓŁPRACOWNIKÓW W POSTACI „TAKIE, JAKIE JEST”,
BEZ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB
DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM M.IN.
DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ
I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM
PRZYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ORAZ ICH
WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB
WYNIKOWE SZKODY (W TYM M.IN. ZAMÓWIENIA
ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATĘ DANYCH;
UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA W PROWADZENIU
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), BEZ WZGLĘDU NA
POWODY I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI
GWARANCYJNEJ, NA JAKICH POWSTAŁY, CZY TO NA
PODSTAWIE UMOWY LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
DZIAŁANIA, CZY TEŻ WSKUTEK DZIAŁAŃ
NIEDOZWOLONYCH (W TYM ZANIEDBANIA I INNE),
POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANY
Z UŻYWANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET
JEŚLI INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH
SZKÓD ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ UDZIELONA.
Informacje o urządzeniu
5
Indeks
A
akcesoria 4
aplikacje, smartfon 1, 2
B
bateria 3, 4
D
dane techniczne 4
H
historia 2
K
korygowanie szczekania 2–4
Ł
ładowanie, obroża 1
O
obroża
ładowanie 1
mocowanie do paska 1
parowanie urządzenia 1
styki 1
zakładanie 2
obroża z nadajnikiem dla psa 1
P
parowanie urządzenia
obroża 1
smartfon 1
pies, status 3
poziom intensywności 1, 4
automatyczna 3
wybór 3
przycisk zasilania 1
R
resetowanie urządzenia 3
rozwiązywanie problemów 3, 4
S
smartfon, parowanie urządzenia 1
styki 2, 4
T
trening
dźwięk 3
stymulacja 3
tryby 3
wibracje 3
6
Indeks
support.garmin.com
Grudzień 2017
190-02356-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising