Garmin | BarkLimiter™ 2 | User manual | Garmin BarkLimiter™ 2 Gebruikershandleiding

Garmin BarkLimiter™ 2 Gebruikershandleiding
BARKLIMITER™ 2
Gebruikershandleiding
© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BarkLimiter™ en Garmin Canine™ zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.
®
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................... 1
BarkLimiter 2 Toesteloverzicht ................................................... 1
Het halsbandtoestel opladen ...................................................... 1
Het halsbandtoestel inschakelen ................................................ 1
Het halsbandtoestel bevestigen aan een halsband .................... 1
Uw smartphone koppelen met het halsbandtoestel .................... 1
De halsband omdoen ................................................................. 2
Garmin Canine................................................................ 2
Het halsbandtoestel synchroniseren met de Garmin Canine
app .............................................................................................. 2
Blafcorrectie ................................................................... 2
Smartmodus ............................................................................... 2
Een trainingsmodus selecteren .................................................. 3
Statuslampje ............................................................................... 3
Correctiemethoden ..................................................................... 3
Automatische intensiteit .............................................................. 3
Het juiste intensiteitsniveau kiezen ............................................. 3
Problemen oplossen...................................................... 3
De blafdetectie is te gevoelig ...................................................... 3
Het halsbandtoestel reageert niet ............................................... 3
Het toestel lijkt niet te werken ..................................................... 4
Mijn toestel laadt niet op of blijft niet opgeladen ......................... 4
Mijn hond blaft nog steeds .......................................................... 4
Mijn hond blaft te veel ................................................................. 4
Toestelinformatie........................................................... 4
Specificaties ................................................................................ 4
Meer informatie ........................................................................... 4
Licentieovereenkomst voor software van derden ....................... 4
Index................................................................................ 6
Inhoudsopgave
i
Aan de slag
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
BarkLimiter 2 Toesteloverzicht
OPMERKING: Het toestel wordt automatisch ingeschakeld
als u het uit de oplader verwijdert.
Het halsbandtoestel inschakelen
Het toestel blijft ingeschakeld totdat u het handmatig uitschakelt
(Het halsbandtoestel uitschakelen, pagina 1)
TIP: Nadat u op de knop hebt gedrukt of nadat het toestel uit de
oplader is verwijderd, geeft het toestel twee minuten lang geen
correcties af.
Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat alle statuslampjes
groen branden.
Het toestel piept en een lampje geeft aan dat het toestel zich
in de actieve modus bevindt. Er gaat een blauw lampje
branden als de Smartmodus actief is. Er gaat een groen
lampje branden als er een andere modus actief is. Na twee
seconden wordt het blauwe of groene lampje rood.
Het halsbandtoestel uitschakelen
Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het statuslampje rood
wordt en het toestel piept.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Halsband
Contactpunten
Oplaadpoort (onder beschermkap)
Aan-uit- en modusselectieknop
LED-lampje
Het halsbandtoestel bevestigen aan een
halsband
U kunt het halsbandtoestel bevestigen aan een halsband die
maximaal 25,4 mm (1 in.) breed en 2,78 mm (0,11 in.) dik is.
1 Steek het uiteinde van de halsband met de gesp À naar
buiten door de gleuf Á op het halsbandtoestel.
Toonmodus
Modus voor automatisch verhogen/Smartmodus
Trilmodus
Het halsbandtoestel opladen
LET OP
Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de
halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken
voordat u oplaadclip aansluit.
U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de
eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij
duurt normaal gesproken circa twee uur.
OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
goedgekeurde temperatuurbereik (Specificaties, pagina 4).
1 Trek de beschermkap À van de oplaadpoort Á omhoog.
2 Trek ongeveer twee derde van de halsband door de gleuf Â
aan de andere kant van het toestel.
3 Klik de sluitring op het toestel.
4 Trek de halsband aan tot deze strak loopt langs de voorkant
van het toestel.
Uw smartphone koppelen met het halsband­
toestel
Met de Garmin Canine™ app op uw compatibele smartphone
kunt u het halsbandtoestel koppelen via Bluetooth Smart
draadloze technologie.
1 Ga naar www.garmin.com/apps en download de Garmin
Canine Mobile app op uw smartphone.
2 Open de Garmin Canine app op uw smartphone.
3 Volg de instructies op het scherm om een account te maken,
het profiel van uw hond in te stellen en het halsbandtoestel te
koppelen.
4 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het
halsbandtoestel.
5 Sluit het halsbandtoestel aan op de oplader.
Het toestel schakelt over op de koppelmodus.
Als het toestel is gekoppeld met uw smartphone, wordt een
bericht weergegeven.
®
2 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het aantal brandende statuslampjes en de kleur ervan
verandert als de halsband wordt opgeladen. Alle
statuslampjes worden groen als het toestel volledig is
opgeladen.
Wanneer
alle statuslampjes groen zijn, kunt u de USB-kabel
3
uit het toestel verwijderen.
Aan de slag
1
De halsband omdoen
VOORZICHTIG
Verwijder de halsband als deze niet wordt gebruikt, om irritaties
te voorkomen. Controleer dagelijks of de band comfortabel zit.
Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het
niet uit op personen.
Spuit geen agressieve chemische stoffen op het toestel, zoals
anti-vlooien- of anti-teken-spray. Wacht tot de anti-vlooien- of
anti-teken-spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is
opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Kleine
hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic
onderdelen beschadigen.
Om de hond effectief te kunnen trainen, moeten de halsband en
het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als
de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kan de
stimulatie inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training
langer duurt of niet effectief is.
1 Plaats het toestel voor op de hals van de hond, met het
statuslampje richting onderkaak van de hond en het toestel
tegen de keel.
TIP: Voor blafcorrectie moet het toestel zich dicht bij de
stembanden van de hond bevinden. De exacte plaats kan per
hondenras verschillen. Als het toestel het geblaf van de hond
niet lijkt te detecteren, kunt u proberen de juiste plaats te
vinden door het toestel verder van of dichter bij de romp van
de hond te positioneren.
2 Controleer of de ID-tags op de halsband niet in contact
komen met het toestel.
OPMERKING: ID-tags die in contact komen met het toestel
kunnen onbedoelde correcties veroorzaken.
3 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak
de gesp vast.
OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze
niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer
en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag
van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.
4 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten
door de vacht van de hond heendringen.
OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met
de huid van de hond om effectief te zijn.
Garmin Canine
Met de gratis Garmin Canine app kunt u de dagelijkse
activiteiten en het gedrag van uw hond bekijken en analyseren.
Met de app kunt u ook software-updates draadloos verzenden
naar het hondentoestel.
Blafcorrectie instellen: U kunt instellen dat het toestel blaffen
automatisch detecteert en corrigeert. U kunt de
correctiemethode instellen. Wanneer u stimulatie gebruikt,
kunt u de intensiteit aanpassen of automatische verhoging
instellen.
Uw gegevens analyseren: U kunt samenvattende gegevens
bekijken, waaronder het dagelijkse activiteitsniveau van uw
2
hond en het aantal keren dat hij blaft. U kunt gedetailleerdere
gegevens van de activiteiten van uw hond bekijken,
waaronder de gebruikte gebeurtenistijden en correctieve
acties.
Gezinsleden en honden instellen: U kunt hondprofielen maken
en bewerken, compatibele halsbandtoestellen koppelen en
andere gezinsleden uitnodigen.
Het halsbandtoestel synchroniseren met de
Garmin Canine app
Garmin raadt aan dat u uw toestel dagelijks synchroniseert om
bijgewerkte gegevens in de app weer te geven en belangrijke
meldingen te ontvangen, zoals meldingen wanneer de batterij
bijna leeg is en meldingen over software-updates.
1 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het
halsbandtoestel.
TIP: Mogelijk moet u het toestel activeren als uw hond al een
tijdje niet actief is geweest.
2 Open de Garmin Canine app.
Het halsbandtoestel synchroniseert periodiek automatisch
gegevens met de Garmin Canine app. In de app wordt
aangegeven wanneer de laatste synchronisatie heeft
plaatsgevonden.
Bekijk
uw huidige gegevens in de Garmin Canine app.
3
®
Blafcorrectie
LET OP
Voordat u met uw hond gaat spelen, moet u het halsbandtoestel
verwijderen of de correctiefunctie uitschakelen.
Wanneer u het BarkLimiter 2 toestel gebruikt, moet u alle
andere halsbanden, labels en andere items van uw hond
verwijderen. Zulke andere items kunnen ervoor zorgen dat het
BarkLimiter 2 toestel wordt geactiveerd zonder dat de hond
blaft.
Het BarkLimiter 2 toestel kan uw hond automatisch corrigeren
wanneer de hond blaft. Het toestel detecteert trillingen om
onderscheid te maken tussen blaffen en andere geluiden die de
hond maakt. Met de Garmin Canine app kunt u het toegestane
aantal keren blaffen handmatig aanpassen. U kunt instellen dat
blaffen niet is toegestaan of een aangepast nummer instellen
waarmee u aangeeft hoe vaak de hond mag blaffen voordat de
hond wordt gecorrigeerd. U kunt ook een paar keer blaffen
toestaan (tot 5 keer) om onbedoelde correcties als gevolg van
dagelijkse activiteiten te voorkomen, zoals bij gapen, niezen of
door een deur lopen.
U kunt deze methoden gebruiken wanneer u uw hond corrigeert
met het BarkLimiter 2 toestel.
• Toon
• Trillen
• Smartmodus
• Stimulatie
OPMERKING: Als u alle correctiemethoden uitschakelt,
detecteert het toestel de blafgeluiden van uw hond nog steeds,
maar worden er geen correcties toegepast. Op die manier kunt
u het blafgedrag van uw hond bijhouden met de Garmin Canine
app.
Smartmodus
U kunt de blafgrens en het type correctie instellen in de Garmin
Canine app. Als u de smartmodus op het toestel inschakelt,
worden uw wijzigingen in de Garmin Canine app van kracht. Als
de smartmodus niet is ingeschakeld, vermeldt het toestel alleen
de blafgeschiedenis.
Garmin Canine
Een trainingsmodus selecteren
Als uw toestel met een smartphone wordt gekoppeld (Het
halsbandtoestel synchroniseren met de Garmin Canine app,
pagina 2), kunt u de Smartmodus gebruiken. U moet de
Smartmodus op de halsband selecteren om de instellingen in de
Garmin Canine app te kunnen gebruiken. Als u de Smartmodus
tijdens het instellen niet selecteert, wordt het toestel hersteld
naar de laatst gebruikte standaardmodus.
TIP: Het toestel wordt uitgeschakeld als u de knop meer dan
drie seconden ingedrukt houdt.
Als de modus in de app wordt ingesteld, wordt het middelste
LED-lampje blauw en wordt de Smartmodusoptie beschikbaar
nadat u de standaard correcties doorloopt. U moet op de knop
drukken om de huidige modus te kunnen zien. Als een correctie
in de Smartmodus wordt afgegeven, geeft het desbetreffende
lampje uw geselecteerde correctie aan.
U kunt een standaard- of Smartmodus selecteren.
1 Verwijder de halsband van het toestel.
2 Druk op de modusknop totdat het groene lampje de huidige
modus aangeeft.
Druk
binnen twee seconden op de modusknop om met het
3
groene lampje de modi te doorlopen en selecteer een modus.
OPMERKING: Als het middelste lampje blauw is, kunt u de
Smartmodus selecteren.
Na twee seconden wordt het groene lampje rood en geeft het
toestel een proefcorrectie van de door u geselecteerde
modus af.
Als u de stimulatiemodus selecteert, geeft het toestel geen
proefcorrectie af.
Als het toestel zich in de Smartmodus bevindt, wordt het
blauwe lampje groen, en vervolgens rood in de
geselecteerde correctiemodus.
Status
Knippert wit
Knippert rood
Status
Geblaf gedetecteerd en geen
correctie toegepast.
Correctiemodus Geblaf gedetecteerd en een
correctie toegepast.
Na een correctie De batterij is bijna leeg.
Correctiemethoden
Stimulatie: Geeft een korte stimulatie af. U kunt het
intensiteitsniveau van de stimulatie met behulp van de
Garmin Canine app handmatig aanpassen.
Toon: Er klinkt een geluidssignaal. Een toon kan een patroon
met onderbrekingen geven om bepaald gedrag te stoppen.
De toon kan meer effect hebben als deze al met een
negatieve consequentie of ander gedrag wordt geassocieerd.
Trillen: Geeft kort een trilsignaal aan de hond af zodat de focus
op de huidige oorzaak van het gedrag wordt doorbroken. De
effectiviteit van het trilsignaal is afhankelijk van het karakter
en de ervaring van de hond.
Automatische intensiteit
Het toestel kan het intensiteitsniveau van de stimulatie
automatisch instellen op basis van het blafgedrag van de hond.
Het toestel begint met het laagste intensiteitsniveau en verhoogt
dit geleidelijk tot de hond ophoudt met blaffen. Als de hond
rustig blijft, wordt het intensiteitsniveau na verloop van tijd
verlaagd.
De functie Automatische intensiteit is bedoeld om te voorkomen
dat de hond door veel te blaffen overlast veroorzaakt. Als u wilt
Problemen oplossen
Het juiste intensiteitsniveau kiezen
Kies eerst het laagste intensiteitsniveau om uw hond te
waarschuwen om met blaffen te stoppen. Als u nog niet eerder
een antiblafband hebt gebruikt, heeft de hond tijd nodig om
eraan te wennen en te leren dat blaffen de correctie
veroorzaakt.
1 Stel via de Garmin Canine app de intensiteit in op het laagste
niveau.
Observeer
de hond een half uur en kijk hoe hij, als hij heeft
2
geblaft, reageert op de stimulatie. De hond reageert
bijvoorbeeld door zijn kop te schudden, met een
halsbeweging of door anders te blaffen of te kijken.
3 Als er geen reactie te zien is, verhoogt u de intensiteit een
stapje tot de hond licht, maar duidelijk reageert op de
stimulatie.
4 Geef de hond 24 uur de tijd om te leren dat de beste reactie
niet blaffen is.
5 Als de hond met de antiblafband om blijft blaffen, verhoogt u
het intensiteitsniveau van de stimulatie geleidelijk tot u het
niveau hebt bereikt waarbij de hond op de stimulatie reageert
door te stoppen met blaffen.
Problemen oplossen
Statuslampje
De statuslampjes in het midden gaan knipperen wanneer het
toestel geblaf detecteert of de batterij bijna leeg is.
Activiteit status­
lampje
dat de hond sneller ophoudt met blaffen, kunt u het
intensiteitsniveau handmatig instellen.
De verlengde paniekbewaking is een veiligheidsfunctie
waardoor stimulatie na vier correcties op het hoogste niveau,
met 10 seconden tussen de correcties, wordt uitgeschakeld. Na
de vierde correctie wacht het toestel totdat er 2 minuten lang
geen geblaf wordt gedetecteerd.
OPMERKING: Als u een vast correctieniveau instelt, activeert
het toestel de verlengde paniekbewaking niet, zelfs niet op het
hoogste correctieniveau.
De blafdetectie is te gevoelig
Als de BarkLimiter functie wordt geactiveerd terwijl de hond niet
blaft, of als de blafdetectie te gevoelig blijkt te zijn, kunt u de
volgende tips proberen.
• Gebruik de Garmin Canine app om het toegestane aantal
keer blaffen aan te passen voordat uw hond wordt
gecorrigeerd.
• Schakel met de Garmin Canine app de BarkLimiter functie uit
tijdens intensief spelen, wanneer de hond erg actief is of
wanneer de hond eet.
• Verwijder alle andere halsbanden, labels of andere items van
uw hond.
Het halsbandtoestel reageert niet
Als het halsbandtoestel niet meer reageert, kunt u de volgende
tips proberen.
• Controleer of het halsbandtoestel is ingeschakeld (Het
halsbandtoestel inschakelen, pagina 1).
• Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw smartphone
in.
• Koppel het halsbandtoestel met uw smartphone (Uw
smartphone koppelen met het halsbandtoestel, pagina 1).
• Controleer of u de enige gebruiker bent die momenteel de
hond traint.
OPMERKING: Er kan per keer slechts één smartphone
verbonden zijn met het halsbandtoestel.
• Controleer het batterijniveau van het halsbandtoestel in de
Garmin Canine app.
3
OPMERKING: U moet het halsbandtoestel synchroniseren
met de Garmin Canine app om bijgewerkte informatie en
meldingen over het batterijniveau weer te geven.
• Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt om het
halsbandtoestel opnieuw in te stellen.
Het toestel lijkt niet te werken
Als het toestel is ingeschakeld, knippert het lampje van de
geselecteerde modus alleen wanneer blafgeluiden worden
gedetecteerd of wanneer u op de knop drukt.
• Controleer of het halsbandtoestel is ingeschakeld (Het
halsbandtoestel inschakelen, pagina 1).
• Controleer in de Garmin Canine app of de batterij niet bijna
leeg is.
• Verwijder het halsbandtoestel van de hond en druk op de
modusknop.
Het toestel geeft knipperend de batterijstatus weer. Als het
lampje rood is of het toestel niet reageert, moet u het toestel
opladen (Het halsbandtoestel opladen, pagina 1).
Mijn toestel laadt niet op of blijft niet
opgeladen
Als het toestel niet lijkt op te laden of niet opgeladen blijft, kunt u
deze tips proberen.
• Controleer of de laadverbindingen beveiligd zijn (Het
halsbandtoestel opladen, pagina 1).
• Controleer of de netadapter en het stopcontact werken.
TIP: Om na te gaan of de adapter werkt, kunt u het toestel
met een USB-kabel aansluiten op uw computer.
• Controleer of de statuslampjes groen zijn na het opladen.
Mijn hond blaft nog steeds
Als de hond met antiblafband om blijft blaffen, kunt u een van de
volgende opties proberen om de effectiviteit van het toestel te
verbeteren.
• Trek de halsband iets strakker aan (De halsband omdoen,
pagina 2).
• Wijzig de positie van het toestel om de nek van de hond (De
halsband omdoen, pagina 2).
• Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten
door de vacht van de hond heendringen.
• Verhoog het intensiteitsniveau geleidelijk (Het juiste
intensiteitsniveau kiezen, pagina 3).
Mijn hond blaft te veel
Het BarkLimiter 2 toestel detecteert blafgeluiden. Als het is
gekoppeld met de Garmin Canine app, laat het toestel zien
wanneer er wordt geblaft. Deze informatie kunt u gebruiken om
te achterhalen waarom uw hond blaft en dit gedrag te
voorkomen. Elke hond en elke situatie is anders. Experimenteer
om te ontdekken wat voor uw hond werkt.
TIP: Blafgewoonten kunnen veranderen als een hond ouder
wordt. Een jonge hond kan blafgedrag ontgroeien en een oude
hond kan nieuw blafgedrag ontwikkelen. Bespreek plotselinge
veranderingen in het blafgedrag met uw dierenarts.
Als de hond blaft wanneer u thuis bent, kunt u met de hond
spelen of ermee gaan wandelen. Als de hond blaft wanneer u
niet thuis bent, kunt u voorzorgsmaatregelen treffen om het
blaffen te beperken.
• Zorg ervoor dat de hond geen voorwerpen of mensen ziet die
blaffen veroorzaken.
Plaats een privacyomheining voor buitenhonden en sluit de
rolluiken of gordijnen voor binnenhonden.
4
• Bied de hond een veilige plek om blaffen uit angst tegen te
gaan.
De veilige plek moet knus zijn, het zicht op prikkels van
buitenaf beperken en een speeltje of eten bevatten om de
hond bezig te houden.
• Vergroot de fysieke en mentale activiteit van de hond.
Sommige honden gaan blaffen als ze zich vervelen.
Vergroot de hoeveelheid fysieke activiteit en laat de hond
actief trainen en spelen.
• Zoek online naar tips (Meer informatie, pagina 4).
Toestelinformatie
Specificaties
Batterijtype
Oplaadbare lithium-ion
Levensduur van batterij
Maximaal 30 dagen, bij normaal
gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot
1 maand)
Van -20° tot 70°C (van -4° tot 158°F)
Draadloze frequenties/
draadloze protocollen
Bluetooth 2,4 GHz bij 4 dBm nominaal
Waterbestendigheid
1 ATM*
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.
• Ga naar support.garmin.com.
• Ga naar www.garmin.com/outdoor.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Licentieovereenkomst voor software van
derden
Copyright © 2009-2012 ARM Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie en gebruik in broncodevorm en binaire vorm, met
of zonder wijzigingen, is toegestaan, mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
• Herdistributies van broncode dienen de bovenstaande
copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de
volgende disclaimer te bevatten.
• Herdistributies in binaire vorm dienen de bovenstaande
copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de
volgende disclaimer te reproduceren in de documentatie
en/of andere bij de distributie geleverde materialen.
• Noch de naam ARM noch de namen van de bijdragers
mogen zonder specifieke schriftelijke toestemming worden
gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te
promoten.
DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE
COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS VERSTREKT "IN
DE HUIDIGE STAAT" EN EXPLICIETE OF IMPLICIETE
GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT
TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN
AFGEWEZEN. DE COPYRIGHTHOUDER EN DE
BIJDRAGERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK
KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE OF
Toestelinformatie
INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE
SCHADE, SMARTENGELD OF GEVOLGSCHADE (MET
INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF
VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES
VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF
BEDRIJFSONDERBREKING), ONGEACHT DE OORZAAK EN
DE RECHTSGROND VOOR AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ
UIT CONTRACTUELE VERPLICHTING, WEGENS RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF OP GROND VAN
ONRECHTMATIGE DAAD (NALATIGHEID INBEGREPEN), OP
ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK
VAN DEZE SOFTWARE, OOK NIET WANNEER ZIJ VOORAF
VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE
HOOGTE ZIJN GESTELD.
Toestelinformatie
5
Index
A
aan-uitknop 1
accessoires 4
apps, smartphone 1, 2
B
batterij 3, 4
blafcorrectie 2–4
C
contactpunten 2, 4
G
geschiedenis 2
H
halsband
band bevestigen 1
contactpunten 1
koppelen 1
omdoen 2
opladen 1
halsbandtoestel 1
het toestel herstellen 3
hond, status 3
I
intensiteitsniveau 1, 4
automatisch 3
kiezen 3
K
koppelen
halsband 1
smartphone 1
O
opladen, halsband 1
P
problemen oplossen 3, 4
S
smartphone, koppelen 1
specificaties 4
T
training
modi 2, 3
stimulatie 3
toon 3
trilsignaal 3
6
Index
support.garmin.com
December 2017
190-02356-35_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising