Garmin | Panoptix™ Ice Fishing Bundle | User guide | Garmin Panoptix™ Ice Fishing Bundle Podręcznik użytkownika

Garmin Panoptix™ Ice Fishing Bundle Podręcznik użytkownika
SERIA ECHOMAP PLUS
™
Podręcznik użytkownika
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, BlueChart oraz FUSION są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ActiveCaptain ,
ECHOMAP™, FUSION-Link™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Quickdraw™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, OneChart™ oraz Panoptix™ są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.NMEA , NMEA 2000 i logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi
znakami towarowymi National Marine Electronics Association. microSD oraz logo microSD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi
Alliance Corporation. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i prawa
autorskie stanowią własność poszczególnych jednostek.
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
ECHOMAP Plus 40 — widok z przodu ....................................... 1
Przyciski urządzenia .............................................................. 1
ECHOMAP Plus 60 — widok z przodu ....................................... 1
Przyciski urządzenia .............................................................. 1
ECHOMAP Plus 70/90 — widok z przodu .................................. 1
Przyciski urządzenia .............................................................. 2
Przypisywanie klawisza skrótu ............................................... 2
Porady i skróty ............................................................................ 2
Pobieranie podręczników użytkownika z Internetu ..................... 2
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ......................................... 2
Wkładanie kart pamięci ............................................................... 2
Odbieranie sygnałów z satelitów GPS ........................................ 2
Wybór źródła GPS ................................................................. 2
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego.................... 2
Dostosowywanie ekranu głównego ............................................ 2
Dostosowywanie stron ................................................................ 2
Tworzenie nowej strony kombinacji przy użyciu urządzenia
ECHOMAP Plus 70/90 ........................................................... 2
Tworzenie nowej strony kombinacji przy użyciu urządzenia
ECHOMAP Plus 60 ................................................................ 3
Tworzenie nowej strony kombinacji przy użyciu urządzenia
ECHOMAP Plus 40 ................................................................ 3
Ustawianie typu jednostki ........................................................... 3
Regulowanie podświetlenia ........................................................ 3
Dostosowywanie schematu kolorów ........................................... 3
Zmienianie obrazu tła ................................................................. 3
Aplikacja ActiveCaptain ................................................. 3
Role ActiveCaptain ..................................................................... 3
Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain ........................ 4
Włączanie powiadomień z telefonu ............................................ 4
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain .............................................................................. 4
Aktualizowanie map przy użyciu ActiveCaptain ......................... 4
Mapy i widoki 3D mapy .................................................. 5
Mapa nawigacyjna i mapa wędkarska ........................................ 5
Powiększanie i pomniejszanie obszaru na mapie ................. 5
Przesuwanie mapy za pomocą przycisków ........................... 5
Wybieranie elementu na mapie z użyciem klawiszy
urządzenia ............................................................................. 5
Symbole mapy ....................................................................... 5
Pomiar dystansu na mapie .................................................... 5
Tworzenie punktu na mapie ................................................... 5
Nawigacja do punktu na mapie .............................................. 6
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o obiekcie ........ 6
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych ........................................................................ 6
Linia kierunku i znaczniki kątów ............................................. 6
Płatne mapy ................................................................................ 6
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów ............................ 7
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej .......................................................................... 7
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów orientacyjnych ......... 7
System automatycznej identyfikacji ............................................ 8
Symbole celów AIS ................................................................ 8
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS ........... 8
Aktywacja celu dla statku AIS ................................................ 8
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS ............................................ 8
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa .... 8
Pomoce nawigacyjne AIS ...................................................... 9
Sygnały wzywania pomocy AIS ............................................. 9
Wyłączanie odbioru sygnału AIS ........................................... 9
Menu mapy ................................................................................. 9
Spis treści
Warstwy mapy ..................................................................... 10
Ustawienia widoku Fish Eye 3D ........................................... 11
Obsługiwane mapy ................................................................... 11
Garmin Quickdraw Contours — mapy....................... 11
Tworzenie mapy zbiornika wodnego za pomocą funkcji Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 12
Dodawanie etykiet do mapy Garmin Quickdraw Contours ....... 12
Społeczność Garmin Quickdraw ............................................... 12
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą
aplikacji ActiveCaptain ......................................................... 12
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą
aplikacji Garmin Connect ..................................................... 12
Garmin Quickdraw Contours — ustawienia .............................. 13
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego............ 13
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji ............................... 14
Cele .......................................................................................... 14
Wyszukiwanie celu według nazwy ....................................... 14
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej ................... 14
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi ............................. 14
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy użyciu
funkcji Idź do ........................................................................ 14
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .............................. 14
Punkty trasy .............................................................................. 14
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu ............................ 14
Tworzenie punktu w innej pozycji ........................................ 14
Zaznaczanie pozycji MOB ................................................... 14
Odwzorowanie punktu ......................................................... 15
Wyświetlanie listy punktów .................................................. 15
Edytowanie zapisanego punktu ........................................... 15
Przenoszenie zapisanego punktu trasy ............................... 15
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego ............ 15
Usuwanie punktu lub pozycji MOB ...................................... 15
Usuwanie wszystkich punktów ............................................. 15
Trasy ......................................................................................... 15
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej pozycji oraz
nawigacja nią ....................................................................... 15
Tworzenie i zapisywanie trasy ............................................. 15
Wyświetlanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej ...................................................................... 16
Edytowanie zapisanej trasy ................................................. 16
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą ......... 16
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż równolegle do niej ... 16
Usuwanie zapisanej trasy .................................................... 16
Usuwanie wszystkich zapisanych tras ................................. 16
Nawigacja automatyczna .......................................................... 16
Ustawianie ścieżki funkcji Nawig. autom. i podążanie nią ... 17
Tworzenie i zapisywanie ścieżki funkcji Nawig. autom. ....... 17
Dostosowywanie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej ... 17
Anulowanie trwającego obliczania Nawig. autom. ............... 17
Ustawianie zaplanowanego przybycia ................................. 17
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej .......................... 17
Ślady ......................................................................................... 18
Wyświetlanie śladów ............................................................ 18
Ustawianie koloru aktywnego śladu ..................................... 18
Zapisywanie aktywnego śladu ............................................. 18
Wyświetlenie listy zapisanych śladów .................................. 18
Edytowanie zapisanego śladu ............................................. 18
Zapisywanie śladu jako trasy ............................................... 18
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż
zarejestrowanym śladem ..................................................... 18
Usuwanie zapisanego śladu ................................................ 18
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów ............................ 18
Odtwarzanie aktywnego śladu ............................................. 18
Czyszczenie aktywnego śladu ............................................. 18
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania ........................................................................ 18
i
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu śladu ..... 19
Granice ..................................................................................... 19
Tworzenie granicy ................................................................ 19
Konwersja trasy do granicy .................................................. 19
Konwersja śladu do granicy ................................................. 19
Edycja granicy ...................................................................... 19
Ustawianie alarmu granicy ................................................... 19
Usuwanie granicy ................................................................. 19
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów, tras i śladów ........ 19
Dostosowywanie kąta widzenia i poziomu powiększenia dla
urządzenia RealVü ............................................................... 28
Dostosowywanie prędkości przeszukiwania urządzenia
RealVü ................................................................................. 28
Menu sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu
i FrontVü .............................................................................. 29
Ustawienia wyglądu LiveVü i FrontVü ................................. 29
Ustawienia wyglądu RealVü ................................................ 29
Ustawienia instalacyjne przetwornika Panoptix ................... 30
Funkcje żeglarskie....................................................... 19
Autopilot........................................................................ 30
Ustawianie typu jednostki ......................................................... 19
Regaty ...................................................................................... 19
Naprowadzanie na linię startu ............................................. 20
Korzystanie ze stopera regatowego .................................... 20
Ustawianie odległości między dziobem a anteną GPS ........ 20
Ustawienia layline ..................................................................... 20
Ustawianie przesunięcia kilu ..................................................... 20
Działanie autopilota żeglarskiego ............................................. 21
Utrzymywanie wiatru ............................................................ 21
Hals i zwrot przez rufę ......................................................... 21
Ekran autopilota ........................................................................ 31
Dostosowywanie przyrostu w sterowaniu krokowym ........... 31
Ustawianie oszczędzania energią ....................................... 31
Wybieranie preferowanego źródła kursu ............................. 31
Włączanie autopilota ................................................................. 31
Wzorce sterowania ................................................................... 31
Używanie wzorca zawracania .............................................. 31
Konfiguracja i używanie wzorca ruchu po okręgu ................ 31
Konfiguracja i używanie wzorca zygzakowania ................... 31
Używanie wzorca pętli Williamsona ..................................... 31
Pilot zdalnego sterowania do autopilota Reactor™ .................. 31
Parowanie autopilota Reactor z ploterem nawigacyjnym .... 32
Zmienianie funkcji przycisków pilota zdalnego sterowania do
autopilota Reactor ................................................................ 32
Sonar Fishfinder........................................................... 21
Przerywanie przesyłania sygnałów echosondy ........................ 22
Zmiana widoku sonaru .............................................................. 22
Widok sonaru Tradycyjny ......................................................... 22
Widok sonaru Podział częstotliwości ................................... 22
Widok sonaru Podział powiększenia ................................... 22
Widok sonaru ............................................................................ 22
Widok sonaru SideVü ............................................................... 22
SideVüTechnologia skanująca ............................................ 22
Panoptix™Widoki sonaru ......................................................... 23
LiveVüWidok pod kadłubem sonaru .................................... 23
Widok przed kadłubem sonaru LiveVü ................................ 23
Widok 3D przed kadłubem sonaru RealVü .......................... 23
Widok pod kadłubem sonaru RealVü 3D z wiązką w dół ..... 23
Widok sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym ................. 24
FrontVüWidok sonaru .......................................................... 24
Widok sonaru Panoptix LiveScope™ .................................. 24
Widok ekranu echosondy ......................................................... 24
Skróty strony ekranu echosondy .......................................... 24
Określanie typu przetwornika ................................................... 25
Kalibracja kompasu .............................................................. 25
Wybór źródła sonaru ................................................................. 25
Zmiana nazwy źródła sonaru ............................................... 25
Tworzenie punktu na ekranie sonaru ....................................... 25
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru ....................................... 25
Pomiar dystansu na ekranie sonaru ......................................... 25
Wyświetlanie historii sonaru ..................................................... 25
Udostępnianie echosondy ........................................................ 25
Dostosowywanie poziomu szczegółowości .............................. 26
Dostosowywanie intensywności kolorów .................................. 26
Zapisy danych sonaru ............................................................... 26
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar .............. 26
Przerywanie zapisu sonaru .................................................. 26
Usuwanie zapisów danych sonaru ...................................... 26
Odtwarzanie zapisów danych sonaru .................................. 26
Ustawienia sonarów tradycyjnych, Garmin ClearVü i SideVü .. 26
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie sonaru .......... 26
Ustawianie prędkości przesuwu ........................................... 27
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości lub szerokości ... 27
Ustawienia wyglądu sonaru ................................................. 27
Alarmy sonaru ...................................................................... 27
Zaawansowane ustawienia sonaru ...................................... 27
Ustawienia instalacyjne przetwornika .................................. 28
Częstotliwości sonaru .......................................................... 28
Włączanie funkcji A-Scope .................................................. 28
Ustawienia sonaru Panoptix ..................................................... 28
ii
Sterowanie silnikiem zaburtowym Force™............... 32
Podłączanie do silnika zaburtowego ........................................ 32
Dodawanie elementów sterujących silnika zaburtowego do
ekranów .................................................................................... 32
Pasek sterowania silnikiem zaburtowym ............................. 32
Ustawienia silnika zaburtowego ............................................... 33
Przypisywanie skrótu do przycisków skrótu pilota silnika
zaburtowego ........................................................................ 33
Kalibracja kompasu silnika zaburtowego ............................. 33
Ustawianie przesunięcia dziobu .......................................... 33
Cyfrowe wywołanie selektywne.................................. 33
Funkcje plotera nawigacyjnego oraz radia VHF 0183 NMEA ... 33
Włączanie DSC ......................................................................... 33
Lista DSC .................................................................................. 33
Wyświetlanie listy DSC ........................................................ 33
Dodawanie kontaktu DSC .................................................... 33
Sygnał wzywania pomocy ......................................................... 33
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy .................... 34
Śledzenie pozycji ...................................................................... 34
Wyświetlanie raportu pozycji ................................................ 34
Nawigowanie do śledzonego statku .................................... 34
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku ................... 34
Edycja informacji w raporcie pozycji .................................... 34
Usuwanie wezwania pozycja-raport. .................................... 34
Wyświetlanie szlaków na mapie .......................................... 34
Indywidualne rutynowe wywołanie ........................................... 34
Wybór kanału DSC .............................................................. 34
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania ........ 34
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do celu
AIS ....................................................................................... 34
Wskaźniki i wykresy..................................................... 35
Wyświetlanie kompasu ............................................................. 35
Wyświetlanie wskaźników podróży ........................................... 35
Resetowanie wskaźników podróży ...................................... 35
Wyświetlanie wskaźników silnika i paliwa ................................. 35
Wybór liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach ......... 35
Dostosowywanie wyświetlania silników na wskaźnikach ..... 35
Włączanie alarmów stanu dla wskaźników silnika ............... 35
Włączanie niektórych alarmów stanu dla wskaźników
silnika ................................................................................... 35
Ustawianie alarmu paliwa ......................................................... 35
Spis treści
Ustawianie pojemności paliwa jednostki .............................. 35
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa z faktycznym
stanem paliwa ...................................................................... 35
Wyświetlanie wskaźników wiatru .............................................. 35
Ustawienie wskaźnika wiatru ............................................... 35
Konfigurowanie źródła prędkości ......................................... 36
Ustawienie źródła kierunku dla wskaźnika wiatru ................ 36
Ustawienie bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru ......... 36
Przełączanie cyfrowe ................................................... 36
Dodawanie i edytowanie strony przełączania cyfrowego ......... 36
Pływy, prądy i informacje astronomiczne .................. 36
Informacje o stacjach pływów ................................................... 36
Informacje o stacjach prądów ................................................... 36
Informacje astronomiczne ......................................................... 36
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz informacji
astronomicznych dla różnych dat ............................................. 36
Wyświetlanie informacji z różnych stacji pływów i prądów ....... 36
Odtwarzacz multimedialny.......................................... 36
Otwieranie odtwarzacza multimedialnego ................................ 37
Ikony .................................................................................... 37
Wybór źródła multimedialnego ................................................. 37
Odtwarzanie muzyki ................................................................. 37
Przeglądanie muzyki ............................................................ 37
Ustawianie utworu do powtarzania ...................................... 37
Ustawianie wszystkich utworów do powtarzania ................. 37
Ustawianie utworów do odtwarzania losowego ................... 37
Regulowanie głośności ............................................................. 37
Włączanie i wyłączanie stref ................................................ 37
Wyciszanie multimediów ...................................................... 37
Radio VHF ................................................................................ 37
Skanowanie kanałów UKF ................................................... 37
Dostosowywanie redukcji szumu UKF ................................. 37
Radio ........................................................................................ 37
Ustawianie regionu tunera ................................................... 37
Zmiana stacji radiowej ......................................................... 37
Zmiana trybu dostrajania ..................................................... 37
Zapamiętane ustawienia ...................................................... 37
Odtwarzanie w systemie DAB .................................................. 38
Ustawianie regionu tunera DAB ........................................... 38
Wyszukiwanie stacji DAB ..................................................... 38
Zmiana stacji DAB ............................................................... 38
Zapamiętane DAB ................................................................ 38
Radio satelitarne SiriusXM® ..................................................... 38
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM ............................ 38
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM ...................................... 38
Dostosowywanie listy kanałów ............................................. 38
Zapisywanie SiriusXM kanału na predefiniowanej liście ...... 39
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej SiriusXM ..... 39
Ustawianie nazwy urządzenia .................................................. 39
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza multimedialnego .. 39
Konfiguracja urządzenia.............................................. 39
Automatyczne włączanie plotera nawigacyjnego ..................... 39
Ustawienia systemowe ............................................................. 39
Ustawienia wyświetlania ...................................................... 40
Ustawienia GPS ................................................................... 40
Wyświetlanie dziennika zdarzeń .......................................... 40
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu systemowym ... 40
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami ................................................... 40
Ustawienia Moja łódź ................................................................ 40
Ustawianie przesunięcia kilu ................................................ 40
Ustawianie przesunięcia temperatury wody ........................ 41
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie ............................. 41
Ustawianie pojemności paliwa jednostki .............................. 41
Spis treści
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa z faktycznym
stanem paliwa ...................................................................... 41
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika i wskaźnika
paliwa ................................................................................... 41
Ustawienia komunikacji ............................................................ 41
NMEA 0183 .......................................................................... 42
Ustawienia NMEA 2000 ....................................................... 42
Sieć Wi‑Fi ............................................................................. 42
Ustawianie alarmów .................................................................. 42
Alarmy nawigacji .................................................................. 42
Alarmy systemu ................................................................... 42
Ustawianie alarmu paliwa .................................................... 42
Ustawienia jednostek ................................................................ 43
Ustawienia nawigacji ................................................................ 43
Ustawienia innych statków ........................................................ 43
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 43
Udostępnianie i zarządzanie danymi użytkownika... 43
Podłączanie do urządzenia Garmin w celu udostępnienia
danych użytkownika .................................................................. 43
Schemat przewodów do przesyłu danych użytkownika ....... 44
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras z urządzeń innych
producentów ............................................................................. 44
Kopiowanie danych użytkownika z karty pamięci ..................... 44
Kopiowanie danych użytkownika na kartę pamięci .................. 44
Kopiowanie wbudowanych map na kartę pamięci .................... 44
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów z programu HomePort
do plotera nawigacyjnego ......................................................... 44
Tworzenie kopii zapasowej danych w komputerze ................... 44
Przywracanie danych z kopii zapasowej do plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 44
Zapisywanie informacji systemowych na karcie pamięci .......... 45
Usuwanie zapisanych danych .................................................. 45
Załącznik....................................................................... 45
Rejestrowanie urządzenia ........................................................ 45
Aktualizacja oprogramowania ................................................... 45
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci ....... 45
Aktualizacja oprogramowania urządzenia ........................... 45
Czyszczenie ekranu .................................................................. 46
Zrzuty ekranowe ....................................................................... 46
Wykonywanie zrzutów ekranowych ..................................... 46
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera .................. 46
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 46
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS ............................... 46
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza ................. 46
Mój sonar nie działa ............................................................. 46
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym miejscu ...... 46
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu ................... 47
Dane techniczne ....................................................................... 47
Wszystkie modele ................................................................ 47
Modele 4-calowe .................................................................. 47
Modele 6-calowe .................................................................. 47
Modele 7-calowe .................................................................. 47
Modele 9-calowe .................................................................. 47
Dane techniczne modeli sonaru .......................................... 48
NMEA 0183 — informacje ................................................... 48
NMEA 2000Informacje o PGN ............................................. 48
Indeks............................................................................ 50
iii
Wstęp
ECHOMAP Plus 60 — widok z przodu
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
ECHOMAP Plus 40 — widok z przodu
Przycisk zasilania
Automatyczny czujnik podświetlenia
Przyciski
Gniazdo karty pamięci microSD
Klawisze urządzenia
Gniazdo karty pamięci microSD
®
Złącza zasilania i przetwornika
Sygnalizator dźwiękowy
NOTYFIKACJA
Przy każdym umieszczeniu urządzenia we wsporniku należy się
upewnić, że jest ono odpowiednio zabezpieczone, kable są
wciśnięte całkowicie do urządzenia i podstawki, a wspornik
blokujący jest prawidłowo zatrzaśnięty. Po prawidłowym
zainstalowaniu urządzenia lub wspornika usłyszysz dźwięk
zatrzaśnięcia. Jeśli przewody nie są właściwie osadzone,
a urządzenie nie jest zabezpieczone, urządzenie może utracić
zasilanie lub przestać działać. Nieprawidłowo zamontowane
urządzenie może również wypaść z podstawki i ulec
uszkodzeniu.
Przyciski urządzenia
Przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.
Otwiera menu skrótów do podświetlenia, schematu kolorów
i transmisji sonaru po szybkim naciśnięciu i zwolnieniu.
Przewija poziomy jasności przy wielokrotnym naciskaniu.
Pomniejszenie mapy lub widoku.
Powiększenie mapy lub widoku.
NOTYFIKACJA
Przy każdym umieszczeniu urządzenia na podstawce należy się
upewnić, że jest ono odpowiednio zabezpieczone, kable są
wciśnięte całkowicie do urządzenia i podstawki, a wspornik
blokujący jest prawidłowo zatrzaśnięty. Po prawidłowym
zainstalowaniu wspornika usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia. Jeśli
przewody nie są właściwie osadzone, a urządzenie nie jest
zabezpieczone, urządzenie może utracić zasilanie lub przestać
działać. Nieprawidłowo zamontowane urządzenie może również
wypaść z podstawki i ulec uszkodzeniu.
Przyciski urządzenia
Przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.
Otwiera menu skrótów do podświetlenia, schematu kolorów
i transmisji sonaru po szybkim naciśnięciu i zwolnieniu.
Przewija poziomy jasności przy wielokrotnym naciskaniu.
Pomniejszenie mapy lub widoku.
Powiększenie mapy lub widoku.
Przewinięcie, podświetlenie opcji i zmiana pozycji kursora.
SELECT Potwierdzenie komunikatu oraz wybór opcji.
BACK
Powrót do poprzedniego ekranu.
MARK
Zapis bieżącej pozycji jako punktu.
HOME
Powrót do ekranu głównego.
Przy przytrzymaniu robi zrzut ekranowy.
MENU
Otwarcie menu opcji dla strony (jeśli ma zastosowanie).
Zamknięcie menu (jeśli ma zastosowanie).
Przy przytrzymaniu robi zrzut ekranowy.
ECHOMAP Plus 70/90 — widok z przodu
Przewinięcie, podświetlenie opcji i zmiana pozycji kursora.
SELECT Potwierdzenie komunikatu oraz wybór opcji.
BACK
Powrót do poprzedniego ekranu.
MARK
Zapis bieżącej pozycji jako punktu.
HOME
Powrót do ekranu głównego.
Przy przytrzymaniu robi zrzut ekranowy.
MENU
Otwarcie menu opcji dla strony (jeśli ma zastosowanie).
Zamknięcie menu (jeśli ma zastosowanie).
Przy przytrzymaniu robi zrzut ekranowy.
Przycisk zasilania
Automatyczny czujnik podświetlenia
Ekran dotykowy
Przyciski skrótów
Gniazdo karty pamięci microSD
Wstęp
1
Przyciski urządzenia
Przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.
Otwiera menu skrótów do podświetlenia, schematu kolorów
i transmisji sonaru po szybkim naciśnięciu i zwolnieniu.
Przewija poziomy jasności przy wielokrotnym naciskaniu.
To urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności
do 32 GB w formacie FAT32. Wymagana klasa prędkości 4 lub
wyższa.
1 Otwórz klapkę lub drzwiczki dostępowe z przodu plotera
nawigacyjnego.
1 2 3 4 Po przytrzymaniu przypisuje klawisz skrótu do aktywnego
ekranu.
Naciśnięcie powoduje otwarcie przypisanego ekranu.
Przypisywanie klawisza skrótu
Można szybko otwierać często używane ekrany dzięki opcji
przypisywania klawiszy skrótów. Można utworzyć skróty do
ekranów, takich jak ekran sonaru i mapy.
1 Otwórz ekran.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk skrótu, a następnie wybierz
OK.
PORADA: Skrót jest także zapisywany w kategorii Często
używane z numerem klawisza skrótu.
Porady i skróty
• Naciśnij , aby włączyć ploter nawigacyjny.
• Na dowolnym ekranie naciśnij kilkakrotnie , aby przełączać
poziomy jasności. Funkcja ta przydaje się, gdy poziom
jasności jest tak niski, że wyświetlacz staje się nieczytelny.
• Przytrzymaj przycisk z cyfrą, aby utworzyć skrót do ekranu.
• Aby powrócić do ekranu głównego, wybierz HOME na
dowolnym ekranie.
• Wybierz MENU, aby otworzyć dodatkowe ustawienia tego
ekranu.
• Wybierz MENU, aby zamknąć menu, gdy skończysz.
• Naciśnij , aby otworzyć dodatkowe opcje, takie jak regulację
jasności czy blokowanie ekranu dotykowego.
• Naciśnij i wybierz kolejno Moc > Wył. urządzenie lub
przytrzymaj , aż pasek Wył. urządzenie zapełni się
i nastąpi wyłączenie plotera nawigacyjnego, jeśli opcja ta jest
dostępna.
• Naciśnij i wybierz kolejno Moc > Uśpij urządzenie, aby
ustawić ploter nawigacyjny w trybie czuwania, jeśli opcja ta
jest dostępna.
Pobieranie podręczników użytkownika
z Internetu
Najnowsze wersje podręczników użytkownika i ich tłumaczenia
można pobrać ze strony internetowej Garmin .
1 Odwiedź stronę garmin.com/manuals/echomapplus60-70-90.
2 Pobierz podręcznik użytkownika.
®
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy, aktualizacje oprogramowania czy
obsługa klienta.
Wkładanie kart pamięci
Ten ploter nawigacyjny umożliwia korzystanie z opcjonalnych
kart pamięci. Karty z mapami umożliwiają przeglądanie zdjęć
satelitarnych i zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości
przedstawiających porty, zatoki, przystanie i inne punkty
szczególne. Puste karty pamięci mogą służyć do rejestrowania
danych map Garmin Quickdraw™ Contours, danych sonarowych
(po zastosowaniu zgodnego przetwornika), do przesyłania
danych, takich jak punkty i trasy, do innego zgodnego plotera
nawigacyjnego lub do komputera oraz do używania aplikacji
ActiveCaptain .
®
2
2 Włóż kartę pamięci .
3 Dociskaj kartę, aż się zatrzaśnie.
4 Zamknij drzwiczki.
Odbieranie sygnałów z satelitów GPS
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Odebranie sygnałów satelitarnych może zająć od 30 do 60
sekund.
Gdy urządzenie zlokalizuje satelity, u góry ekranu głównego
pojawi się symbol
.
Jeśli urządzenie utraci sygnał satelitarny, symbol
zniknie,
a na mapie, nad ikoną , pojawi się migający znak zapytania.
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie garmin.com/aboutGPS. Pomoc dotyczącą akwizycji
sygnału satelitów można znaleźć w sekcji (Urządzenie nie
odbiera sygnałów GPS, strona 46).
Wybór źródła GPS
Jeśli dostępne jest więcej niż jedno źródło danych GPS, można
wybrać preferowane źródło.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS > Źródło.
2 Wybierz źródło danych GPS.
Dostosowywanie plotera
nawigacyjnego
Dostosowywanie ekranu głównego
Istnieje możliwość dodawania elementów do ekranu głównego
i zmieniania ich położenia.
1 Na ekranie głównym wybierz Dostosuj ekran główny.
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić położenie elementu, wybierz Zmień
kolejność i zaznacz element, który chcesz przenieść,
a następnie wybierz nowe miejsce dla elementu.
• Aby dodać element do ekranu głównego, wybierz Dodaj,
a następnie wybierz nowy element, który chcesz dodać.
• Aby usunąć element dodany do ekranu głównego, wybierz
Usuń, a następnie wybierz element, który chcesz usunąć.
• Aby zmienić obraz tła ekranu głównego, wybierz Tło
i wybierz obraz.
Dostosowywanie stron
Tworzenie nowej strony kombinacji przy użyciu
urządzenia ECHOMAP Plus 70/90
Można stworzyć własną stronę kombinacji, która będzie
dostosowana do potrzeb użytkownika.
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego
1 Wybierz kolejno Kombinacje > Dostosuj > Dodaj.
2 Wybierz układ.
Ustawianie typu jednostki
Użytkownik może wybrać typ łodzi, aby skonfigurować
ustawienia plotera nawigacyjnego i użyć funkcji dostosowanych
do posiadanego typu łodzi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Typ jednostki.
2 Wybierz opcję.
Regulowanie podświetlenia
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Podświetlenie.
3
4
5
6
7
8
9
Wybierz obszar.
Wybierz funkcję dla wybranego obszaru.
Powtórz kroki dla każdego obszaru strony.
Przeciągnij strzałki, aby zmienić rozmiar obszarów.
Przytrzymaj obszar, aby zmienić kolejność.
Przytrzymaj pole danych, aby wybrać nowe dane.
Po wprowadzeniu zmian dotyczących strony wybierz opcję
Gotowe.
10 Wpisz nazwę strony i wybierz Gotowe.
Tworzenie nowej strony kombinacji przy użyciu
urządzenia ECHOMAP Plus 60
Można stworzyć własną stronę kombinacji, która będzie
dostosowana do potrzeb użytkownika.
1 Wybierz kolejno Kombinacje > Dostosuj > Dodaj.
2 Wybierz układ.
2 Dostosuj podświetlenie.
PORADA: Na dowolnym ekranie naciśnij kilkakrotnie , aby
przełączać poziomy jasności. Funkcja ta przydaje się, gdy
poziom jasności jest tak niski, że wyświetlacz staje się
nieczytelny.
Dostosowywanie schematu kolorów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Schemat kolorów.
PORADA: Aby uzyskać dostęp do ustawień kolorów, na
dowolnym ekranie wybierz kolejno > Wyświetlanie >
Schemat kolorów.
2 Wybierz opcję.
Zmienianie obrazu tła
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno MENU > Tło.
PORADA: To ustawienie można także dostosować,
wybierając kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Tło.
2 Wybierz zdjęcie.
Aplikacja ActiveCaptain
3 Wybierz obszar.
4 Wybierz funkcję dla wybranego obszaru.
5 Powtórz kroki dla każdego obszaru strony.
6 Wybierz opcję Dane i dostosuj wyświetlone dane.
7 Po dostosowaniu strony wybierz opcję Dalej.
8 Wpisz nazwę strony i wybierz Gotowe.
9 Użyj przycisków strzałek, aby zmienić rozmiar okien.
10 Wybierz opcję BACK, aby zakończyć.
Tworzenie nowej strony kombinacji przy użyciu
urządzenia ECHOMAP Plus 40
Można stworzyć własną stronę kombinacji, która będzie
dostosowana do potrzeb użytkownika.
1 Wybierz kolejno Kombinacje > Dostosuj > Dodaj.
2 Wybierz pierwszą funkcję.
3 Wybierz drugą funkcję.
4 Wybierz Podział i wskaż kierunek podziału ekranu
(opcjonalnie).
5 Wybierz Dalej.
6 Wpisz nazwę strony.
PORADA: Wybierz opcję SELECT, aby wybrać literę.
7 Użyj przycisków strzałek, aby zmienić rozmiar okien.
8 Użyj przycisków strzałek, aby wybrać lokalizację na ekranie
głównym.
9 Wybierz opcję BACK, aby zakończyć.
Aplikacja ActiveCaptain
PRZESTROGA
Ta funkcja umożliwia użytkownikom przesyłanie informacji.Firma
Garmin nie gwarantuje dokładności, niezawodności,
kompletności ani aktualności informacji przesyłanych przez
użytkowników. Użytkownik używa i polega na informacjach
przesłanych przez użytkowników na własną odpowiedzialność.
UWAGA: Funkcja ActiveCaptain jest dostępna tylko
w modelach wyposażonych w technologię Wi‑Fi .
W przypadku połączenia z adapterem Wi‑Fi funkcja
ActiveCaptain jest dostępna tylko w modelach wyposażonych
w technologię Wi‑Fi.
Aplikacja ActiveCaptain zapewnia połączenie z urządzeniem
ECHOMAP Plus, mapami i społecznością, umożliwiając
zarządzanie urządzeniami pokładowymi.
Urządzenie mobilne z aplikacją ActiveCaptain umożliwia
pobieranie, zakup i aktualizację map. Aplikacja umożliwia łatwe
i szybkie przesyłanie danych użytkownika, takich jak punkty
i trasy, połączenie ze społecznością Garmin Quickdraw
Contours oraz aktualizację oprogramowania urządzenia. Przy
użyciu aplikacji można także zaplanować podróż.
Można połączyć się ze społecznością ActiveCaptain i uzyskiwać
aktualne opinie dotyczące przystani oraz innych punktów
szczególnych. W przypadku sparowania aplikacja może także
przesyłać powiadomienia z telefonu, takie jak połączenia
i wiadomości tekstowe, na ekran plotera nawigacyjnego.
®
Role ActiveCaptain
Poziom interakcji z urządzeniem ECHOMAP Plus przy użyciu
aplikacji ActiveCaptain zależy od Twojej roli.
3
2 Włącz technologię Bluetooth w ustawieniach urządzenia
®
Funkcja
Właściciel Gość
Zarejestruj urządzenie, wbudowane mapy i uzupełniające karty map w koncie.
Tak
Nie
Aktualizuj program
Tak
Tak
Prześlij automatycznie pobrane lub utworzone
izobaty Garmin Quickdraw
Tak
Nie
4
Powiadomienia typu push z telefonu
5
3
Tak
Tak
Rozpocznij nawigację do określonego punktu lub do Tak
określonej trasy
Tak
Ręcznie synchronizuj punkty i trasy przy użyciu
urządzenia ECHOMAP Plus
Tak
Tak
Rozpoczynanie pracy z aplikacją
ActiveCaptain
Możesz podłączyć urządzenie mobilne do urządzenia
ECHOMAP Plus za pomocą aplikacji ActiveCaptain. Zapewnia
ona szybką i łatwą metodę interakcji z urządzeniem ECHOMAP
Plus oraz wykonywania zadań, takich jak udostępnianie danych,
rejestrowanie, aktualizowanie oprogramowania urządzenia
i odbieranie powiadomień z urządzenia mobilnego.
1 Włóż kartę pamięci do jednego z gniazd kart urządzenia
ECHOMAP Plus (Wkładanie kart pamięci, strona 2).
Sprawdź, czy karta jest włożona do urządzenia za każdym
razem, gdy chcesz skorzystać z funkcji ActiveCaptain.
2 Wybierz kolejno ActiveCaptain > Utwórz kartę pamięci
ActiveCaptain.
NOTYFIKACJA
Może zostać wyświetlony monit o sformatowanie karty
pamięci. Formatowanie karty powoduje usunięcie wszystkich
danych zapisanych na karcie. Obejmuje to wszystkie
zapisane dane użytkownika, takie jak punkty trasy.
Sformatowanie karty jest zalecane, ale nie jest wymagane.
Przed sformatowaniem karty należy zapisać dane z karty
pamięci w pamięci wewnętrznej urządzenia (Kopiowanie
danych użytkownika z karty pamięci, strona 44). Po
sformatowaniu karty na potrzeby aplikacji ActiveCaptain dane
użytkownika można przesłać z powrotem na kartę
(Kopiowanie danych użytkownika na kartę pamięci,
strona 44).
3 Na stronie ActiveCaptainActiveCaptain wybierz kolejno
4
5
6
7
MENU > Konfiguracja sieci Wi-Fi > Sieć Wi-Fi > Wi-Fi >
Włączono.
Podaj nazwę i hasło dla tej sieci.
Ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu mobilnym zainstaluj
i otwórz aplikację ActiveCaptain.
Umieść urządzenie mobilne w odległości nie większej niż 32
m (105 stóp) od urządzenia ECHOMAP Plus.
W ustawieniach urządzenia mobilnego otwórz stronę
połączeń Wi‑Fi i wybierz połączenie z urządzeniem Garmin,
korzystając z wprowadzonej nazwy i hasła.
Włączanie powiadomień z telefonu
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
sterowania łodzią. Nie zwracanie uwagi na warunku panujące
na wodzie może doprowadzić do uszkodzeń łodzi, obrażeń ciała
lub śmierci.
Aby urządzenie ECHOMAP Plus mogło odbierać
powiadomienia, trzeba połączyć je z urządzeniem mobilnym
i aplikacją ActiveCaptain.
1 W urządzeniu ECHOMAP Plus wybierz kolejno
ActiveCaptain > Powiadomienia z telefonu > Włącz
powiadomienia.
4
6
7
mobilnego.
Umieść urządzenia w odległości maksymalnie 10 m (33
stopy) od siebie.
W aplikacji ActiveCaptain na urządzeniu mobilnym wybierz
kolejno Powiadomienia z telefonu > Sparuj z ploterem.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby sparować
aplikację z urządzeniem ECHOMAP Plus przy użyciu
technologii Bluetooth.
Po wyświetleniu monitu wpisz klucz w urządzeniu mobilnym.
W razie potrzeby dostosuj powiadomienia w ustawieniach
urządzenia mobilnego.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji ActiveCaptain
Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi, można
używać aplikacji ActiveCaptain do pobierania i instalowania
najnowszych aktualizacji oprogramowania w urządzeniu.
NOTYFIKACJA
Aktualizacje oprogramowania mogą wymagać pobrania przez
aplikację plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe
ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Proces instalacji może potrwać kilka minut.
1 Podłącz urządzenie mobilne do urządzenia ECHOMAP Plus
(Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain, strona 4).
2 Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania i masz
dostęp do Internetu w swoim urządzeniu mobilnym, wybierz
Aktualizacje oprogramowania > Pobierz.
Aplikacja ActiveCaptain pobiera aktualizację na urządzenie
mobilne. Po ponownym połączeniu aplikacji z urządzeniem
ECHOMAP Plus aktualizacja jest przesyłana do urządzenia.
Po ukończeniu przesyłania wyświetli się monit o instalację
aktualizacji.
Po
wyświetleniu się monitu w urządzeniu ECHOMAP Plus
3
wybierz opcję instalacji aktualizacji.
• Aby natychmiast zainstalować oprogramowanie, wybierz
OK.
• Aby opóźnić instalację aktualizacji, wybierz Anuluj. Aby
zainstalować aktualizację w wybranym momencie, wybierz
ActiveCaptain > Aktualizacje oprogramowania >
Instaluj teraz.
Aktualizowanie map przy użyciu
ActiveCaptain
Aplikacji ActiveCaptain można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji oprogramowania
w urządzeniu. Aby zaoszczędzić miejsce na urządzeniu
mobilnym i karcie ActiveCaptain oraz skrócić czas pobierania,
zalecamy używać aplikacji ActiveCaptain do pobierania jedynie
potrzebnych map.
W przypadku pobierania kompletnej mapy można użyć aplikacji
Garmin Express™ do zapisania plików na karcie pamięci.
Aplikacja Garmin Express pobiera duże mapy szybciej, niż
ActiveCaptain. Więcej informacji można znaleźć na stronie
garmin.com/express.
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map mogą wymagać pobrania przez aplikację
plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe
ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
Aplikacja ActiveCaptain
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
1 Podłącz urządzenie mobilne do urządzenia ECHOMAP Plus
2
3
4
5
(Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain, strona 4).
Jeśli dostępna jest aktualizacja map i masz dostęp do
Internetu w swoim urządzeniu mobilnym, wybierz kolejno
OneChart > Moje mapy.
Wybierz mapę do zaktualizowania.
Wybierz obszar do pobrania.
Wybierz Pobierz.
Aplikacja ActiveCaptain pobiera aktualizację na urządzenie
mobilne. Po ponownym połączeniu aplikacji z urządzeniem
ECHOMAP Plus aktualizacja zostanie przesłana do
urządzenia. Po ukończeniu przesyłania zaktualizowane mapy
są dostępne do użycia.
Mapy i widoki 3D mapy
Dostępne mapy i widoki 3D zależą od użytych danych map oraz
akcesoriów.
UWAGA: Widoki 3D mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
Aby uzyskać dostęp do map oraz widoków 3D mapy, wybierz
Mapy.
Mapa nawigacyjna: Wyświetla dane nawigacji dostępne
w ramach fabrycznie załadowanych map oraz w ramach map
uzupełniających, jeśli są one dostępne. Dane obejmują boje,
światła, kable, sondowania głębokości, przystanie oraz stacje
pływów w widoku z góry.
Mapa wędkarska: Wyświetlanie na mapie szczegółowych
izobat i sondowań głębin. Wybór powoduje usunięcie z mapy
danych nawigacji oraz wyświetlenie szczegółowych danych
barometrycznych i wzmocnionych izobat wykorzystywanych
do celów badania dna. Ta mapa nadaje się doskonale do
wędkowania głębinowego z dala od brzegu.
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
Perspective 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi
(odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną pomoc
w nawigacji. Ten widok przydaje się podczas nawigacji
w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także podczas
określania tras umożliwiających wpłynięcie do nieznanych
portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie z nich.
Mariner's Eye 3D: Zapewnia szczegółowy, trójwymiarowy widok
z góry i z tyłu łodzi (odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną
pomoc w nawigacji. Ten widok przydaje się podczas
nawigacji w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także
podczas określania tras umożliwiających wpłynięcie do
nieznanych portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie
z nich.
Fish Eye 3D: Zapewnia widok dna spod wody, przedstawiając
jego dokładny obraz na podstawie informacji o mapie. Po
podłączeniu przetwornika sonaru obiekty znajdujące się
w toni (np. ryby) zostaną oznaczone jako czerwone, zielone
i żółte obszary. Czerwony kolor oznacza największe cele,
a zielony — najmniejsze.
Mapa nawigacyjna i mapa wędkarska
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
Mapa nawigacyjna jest zoptymalizowana pod kątem nawigacji.
Możesz planować trasę, wyświetlać informacje o mapie i używać
jej jako pomocy nawigacyjnej. Aby otworzyć Mapa nawigacyjna,
wybierz kolejno Mapy > Mapa nawigacyjna.
Mapy i widoki 3D mapy
Mapa wędkarska dostarcza bardziej szczegółowych informacji
o rodzaju dna oraz występujących ryb na danym terenie ryb. Ta
mapa nadaje się doskonale do wędkowania. Aby otworzyć
Mapa wędkarska, wybierz kolejno Mapy > Mapa wędkarska.
Powiększanie i pomniejszanie obszaru na mapie
Skala u dołu mapy wskazuje poziom powiększenia. Pasek
poniżej oznaczenia skali oznacza dystans na mapie.
• Aby pomniejszyć, wybierz ikonę lub zsuń dwa palce na
ekranie dotykowym.
• Aby powiększyć, wybierz ikonę lub rozsuń dwa palce na
ekranie dotykowym.
Przesuwanie mapy za pomocą przycisków
Można przesunąć mapę, aby wyświetlić obszar inny od
aktualnie wyświetlanego.
1 Gdy wyświetlona jest mapa, użyj klawiszy strzałek.
2 Wybierz BACK, aby zatrzymać przesuwanie i ponownie
wyświetlić na ekranie bieżącą pozycję.
UWAGA: Aby przesuwać ekran kombinacji, wybierz
SELECT.
Wybieranie elementu na mapie z użyciem klawiszy
urządzenia
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz , , lub , aby
przesunąć kursor.
2 Wybierz SELECT.
Symbole mapy
Ta tabela zawiera niektóre spośród najczęściej wyświetlanych
na szczegółowych mapach symboli.
Ikona
Opis
Boja
Informacje
Usługi morskie
Stacja pływów
Stacja prądów
Dostępne zdjęcie z góry
Dostępne zdjęcie w perspektywie
Inne elementy wspólne dla większości map obejmują izobaty,
strefy pływów, sondowania punktowe (w formie przedstawionej
na oryginalnej mapie papierowej), symbole i pomoce
nawigacyjne, przeszkody i okolice kabli.
Pomiar dystansu na mapie
1 Wybierz pozycję na mapie.
2 Wybierz Pomiar dystansu.
Na ekranie wyświetlony zostanie znacznik w miejscu
aktualnej pozycji. Dystans i kierunek od znacznika znajduje
się w rogu.
PORADA: Aby zresetować znacznik i zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji kursora, wybierz Ustaw odniesienie.
Tworzenie punktu na mapie
1 Wybierz pozycję lub obiekt na mapie.
5
2 Wybierz Utwórz punkt.
Nawigacja do punktu na mapie
OSTRZEŻENIE
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Wybierz pozycję na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej.
2 W razie potrzeby wybierz Nawiguj do.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
opcję Nawiguj do.
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz opcję Trasa do.
• Aby skorzystać z nawigacji automatycznej, wybierz
Nawig. autom..
4 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
5 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o
obiekcie
Na mapie nawigacyjnej lub mapie wędkarskiej można
wyświetlać informacje o pozycji lub o obiekcie, takie jak pływy,
prądy, informacje astronomiczne, notatki do mapy lub lokalne
usługi.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz pozycję lub
obiekt.
Wzdłuż górnej krawędzi mapy zostanie wyświetlona lista
opcji. Wyświetlane opcje różnią się w zależności od wybranej
pozycji lub obiektu.
2 Wybierz Informacja.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych
Na mapie nawigacyjnej, mapie wędkarskiej, w widoku
Perspective 3D lub Mariner’s Eye 3D mapy można wyświetlić
szczegółowe informacje o różnego rodzaju pomocach
nawigacyjnych, w tym o pławach, światłach i przeszkodach.
6
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Widoki 3D mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz pomoc
nawigacyjną.
2 Wybierz nazwę pomocy nawigacyjnej.
Linia kierunku i znaczniki kątów
Linia kierunku to linia rysowana na mapie prowadząca od dziobu
łodzi w kierunku podróży. Znaczniki kątów oznaczają pozycje
względne wobec kierunku lub kursu nad dnem, które są
pomocne podczas zarzucania lub wyszukiwania punktów
odniesienia.
Ustawianie linii kierunku i znaczników kątów
Linia kierunku to linia rysowana na mapie prowadząca od dziobu
łodzi w kierunku podróży. Znaczniki kątów oznaczają pozycje
względne wobec kierunku lub kursu nad dnem, które są
pomocne podczas zarzucania lub wyszukiwania punktów
odniesienia.
Na mapie można wyświetlać linie kierunku i kursu nad dnem
(KDd).
KDd oznacza kierunek poruszania się. Kierunek to strona,
w którą zwrócony jest dziób łodzi, gdy podłączony jest czujnik
kierunku.
1 W widoku mapy wybierz kolejno MENU > Warstwy > Moja
łódź > Linia kierunku.
2 Znaczniki kąta
3 W razie potrzeby wybierz Źródło i wybierz opcję:
• Aby automatycznie korzystać z dostępnego źródła,
wybierz Auto.
• Aby dla KDd użyć wskazania kierunku z anteny GPS,
wybierz Kierunek GPS (COG).
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję Kurs kompasowy.
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku
i anteny GPS, wybierz KDd i kierunek.
Spowoduje to wyświetlenie na mapie linii kierunku oraz
linii KDd.
4 Wybierz Wyświetlanie, a następnie jedną z opcji:
• Wybierz kolejno Dystans > Dystans i podaj długość linii
wyświetlanej na mapie.
• Wybierz Czas > Czas i podaj czas potrzebny do
obliczenia dystansu, jaki łódź pokona w określonym
czasie, zachowując aktualną prędkość.
Włączanie znaczników kątów
Można dodać znaczniki kątów do mapy wzdłuż linii kierunku.
Znaczniki kątów ułatwiają zarzucanie podczas wędkowania.
1 Ustaw linię kierunku (Ustawianie linii kierunku i znaczników
kątów, strona 6).
2 Wybierz Znaczniki kąta.
Płatne mapy
OSTRZEŻENIE
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
Mapy i widoki 3D mapy
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
wskaźnika kierunku wyświetlona zostanie prędkość prądu dla
danej pozycji.
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują wszystkich map.
Opcjonalne płatne mapy, takie jak BlueChart g3 Vision,
pozwalają optymalnie wykorzystać ploter nawigacyjny. Poza
szczegółowymi mapami morskimi, produkty te mogą zawierać
także poniższe funkcje, które są dostępne w niektórych
obszarach.
Mariner’s Eye 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi oraz
stanowi trójwymiarową pomoc w nawigacji.
Fish Eye 3D: Zapewnia trójwymiarowy widok dna spod wody,
przedstawiając na mapie jego dokładny obraz na podstawie
informacji o mapie.
Mapy wędkarskie: Umożliwiają wyświetlenie map ze
wzmocnionymi izobatami, bez danych nawigacyjnych. Te
mapy nadają się doskonale do wędkowania głębinowego
z dala od brzegu.
Zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości: Zdjęcia
satelitarne o wysokiej rozdzielczości przedstawiają
realistyczny obraz lądu i wody na mapie nawigacyjnej
(Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej, strona 7).
Zdjęcia lotnicze: Wyświetlanie zdjęć lotniczych przystani
i innych obiektów ważnych z punktu widzenia nawigacji, które
pozwalają wyobrazić sobie otoczenie (Wyświetlanie zdjęć
lotniczych punktów orientacyjnych, strona 7).
Szczegółowe dane dotyczące dróg i punktów szczególnych:
Wyświetlenie szczegółowych danych dotyczących dróg
i punktów szczególnych (POI), w tym bardzo szczegółowych
danych o drogach na wybrzeżu i punktach szczególnych
takich, jak restauracje, zakwaterowanie, lokalne atrakcje.
Nawig. autom.: Wykorzystuje konkretne informacje o jednostce
pływającej i dane mapy do określenia najlepszej ścieżki do
celu.
®
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów
Symbol na mapie oznacza stację pływów. Dla stacji pływów
można wyświetlić szczegółowy wykres, który pozwoli
przewidzieć poziom pływów dla różnych godzin i dni.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz stację
pływów.
W pobliżu symbolu zostaną wyświetlone informacje
o kierunku pływu i poziomie pływu.
2 Wybierz nazwę stacji.
Animowane wskaźniki pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej można wyświetlać
animowane wskaźniki stacji pływów i kierunku podróży. Należy
także włączyć animowane ikony w ustawieniach mapy
(Ustawienia warstw mapy, strona 10).
Wskaźnik stacji pływów jest wyświetlany na mapie jako pionowy
wykres słupkowy ze strzałką. Czerwona strzałka skierowana
w dół oznacza odpływ, a niebieska strzałka skierowana w górę
oznacza przypływ. Po najechaniu kursorem na wskaźnik stacji
pływów powyżej wskaźnika stacji wyświetlona zostanie
wysokość pływu w stacji.
Wskaźniki kierunku prądu są wyświetlane na mapie w formie
strzałek. Kierunek każdej ze strzałek wskazuje kierunek prądu
w danej pozycji na mapie. Kolor strzałki wskazującej kierunek
prądu oznacza zakres prędkości prądu w danej pozycji. Po
najechaniu kursorem na wskaźnik kierunku prądu powyżej
Mapy i widoki 3D mapy
planu
Zakres prędkości prądu
Żółty
0 do 1 węzła
Pomarańczowy
1 do 2 węzłów
Czerwony
2 lub więcej węzłów
Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Na mapie nawigacyjnej i wędkarskiej można wyświetlać
statyczne lub animowane wskaźniki stacji pływów lub prądów.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
MENU > Warstwy > Mapa > Pływy i prądy.
Wybierz
opcję:
2
• Aby wyświetlać na mapie animowane wskaźniki stacji
pływów i animowane wskaźniki kierunku prądów, wybierz
Animowane.
• Wybierz Suwak, aby aktywować suwak pływów i prądów,
który umożliwia określenie czasu zgłaszania pływów
i prądów na mapie.
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Można nałożyć wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne na
części mapy nawigacyjnej obejmującej ląd oraz na części
obejmujące ląd i morze.
UWAGA: Po włączeniu wysokiej rozdzielczości zdjęcia
satelitarne są dostępne tylko dla mniejszych poziomów
powiększenia. Jeśli wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne
nie są wyświetlane dla regionu z mapy opcjonalnej, można
wybrać , aby powiększyć mapę. Można także zwiększyć
stopień szczegółowości, zmieniając poziom szczegółów dla
powiększania mapy.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Warstwy >
Mapa > Zdjęcia satelitarne.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko ląd, aby wyświetlić standardowe
informacje dotyczące wody i zdjęcia nałożone na obszar
lądu na mapie.
UWAGA: To ustawienie musi być włączone, aby możliwe
było wyświetlanie map Standard Mapping .
• Wybierz Złącz fotomapy, aby wyświetlać zdjęcia wody
i lądu o danym poziomie krycia. Wyreguluj
przezroczystość zdjęcia za pomocą suwaka. Im wyższa
wartość procentowa zostanie wybrana, w tym większym
stopniu zdjęcia będą zakrywać obszar wody i lądu na
mapie i tym lepiej będą widoczne.
®
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów
orientacyjnych
Aby było możliwe wyświetlenie na mapie nawigacyjnej zdjęć
lotniczych, należy włączyć opcję Punkty ze zdjęciami
w ustawieniach mapy.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Korzystając ze zdjęć lotniczych obiektów orientacyjnych,
przystani i portów, można w łatwiejszy sposób określić swoje
położenie i zapoznać się z układem przystani lub portu przed
dotarciem na miejsce.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz ikonę aparatu:
• Aby wyświetlić zdjęcie z góry, wybierz
.
7
• Aby wyświetlić zdjęcie w perspektywie, wybierz
.
Zdjęcie zostało wykonane z pozycji aparatu, który
podczas wykonywania zdjęcia był ustawiony w kierunku
wskazanym przez stożek.
2 Wybierz Zdjęcie.
System automatycznej identyfikacji
System automatycznej identyfikacji (AIS) umożliwia identyfikację
oraz śledzenie innych statków oraz otrzymywanie ostrzeżeń
o innych jednostkach znajdujących się w pobliżu. Po
podłączeniu do zewnętrznego urządzenia AIS ploter
nawigacyjny może wyświetlać określone dane AIS dotyczące
innych statków znajdujących się w zasięgu, które są
wyposażone w transponder oraz które w aktywny sposób
przesyłają informacje AIS.
Informacje zgłaszane przez każdy statek obejmują numer
MMSI, pozycję, prędkość GPS, kierunek GPS, czas, jaki minął
od zgłoszenia przez statek ostatniej pozycji, najbliższe miejsce
zbliżenia oraz czas do miejsca zbliżenia.
Niektóre modele ploterów nawigacyjnych obsługują też system
BFT (Blue Force Tracking). Jednostki pływające śledzone za
pomocą systemu BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na
ploterze nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem.
Symbole celów AIS
Symbol Opis
Statek AIS. Statek nadający sygnał AIS. Trójkąt wskazuje
kierunek, w którym porusza się statek AIS.
Wybór celu.
Aktywacja celu. Cel wydaje się większy na mapie. Zielona
linia prowadząca do celu wskazuje kierunek celu. Numer
MMSI, prędkość i kierunek statku są widoczne poniżej celu
(jeśli dla funkcji wyświetlania szczegółowych informacji
wybrano opcję Pokaż). W przypadku utraty sygnału AIS ze
statku zostanie wyświetlony baner komunikatu.
Utrata sygnału celu. Zielony symbol X oznacza utratę sygnału
AIS ze statku. W takim przypadku ploter nawigacyjny
wyświetla baner komunikatu z pytaniem, czy statek ma być
nadal śledzony. W przypadku rezygnacji z dalszego śledzenia
symbol utraconego sygnału statku zniknie z mapy lub
z widoku 3D mapy.
Niebezpieczny cel w zasięgu. Cel miga, włącza się alarm
i zostaje wyświetlony baner komunikatu. Po potwierdzeniu
alarmu zostanie wyświetlony nakreślony linią ciągłą czerwony
trójkąt z prowadzącą do niego czerwoną linią, który wskazuje
położenie oraz kierunek celu. Jeśli alarm kolizyjny dla strefy
bezpieczeństwa został wyłączony, cel zacznie migać, alarm
nie uruchomi się jednak i nie zostanie wyświetlony baner
alarmu. W przypadku utraty sygnału AIS ze statku zostanie
wyświetlony baner komunikatu.
Utrata sygnału niebezpiecznego celu. Czerwony symbol X
oznacza utratę sygnału AIS ze statku. W takim przypadku
ploter nawigacyjny wyświetla baner komunikatu z pytaniem,
czy statek ma być nadal śledzony. W przypadku rezygnacji
z dalszego śledzenia symbol utraconego sygnału niebezpiecznego celu zniknie z mapy lub z widoku 3D mapy.
Położenie tego symbolu wskazuje punkt największego
zbliżenia do niebezpiecznego celu. Liczby widoczne w pobliżu
symbolu wskazują czas do punktu największego zbliżenia do
tego celu.
UWAGA: Jednostki pływające śledzone za pomocą systemu
BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na ploterze
nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem, niezależnie od ich
statusu.
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS
W przypadku, gdy aktywowany cel AIS nadaje informacje
o kierunku i kursie nad dnem, kierunek celu jest widoczny na
mapie w postaci linii ciągłej prowadzącej do symbolu celu AIS.
Linia kierunku nie jest widoczna w widoku mapy 3D.
8
Planowany kurs aktywowanego celu AIS jest widoczny na mapie
lub w widoku mapy 3D jako linia przerywana. Długość
planowanego kursu zależy od wartości ustawienia planowanego
kierunku. Jeśli aktywowany cel AIS nie przesyła informacji
o prędkości lub jeśli statek nie porusza się, linia planowanego
kursu nie jest wyświetlana. Informacje o zmianach prędkości,
kursu nad dnem oraz prędkości jego zmiany nadawane przez
statek mogą wpłynąć na obliczenia pozwalające wyznaczyć linię
planowanego kursu.
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku, kursie nad dnem
oraz prędkości jego zmiany, planowany kurs celu jest obliczany
na podstawie informacji dotyczących kursu nad dnem
i prędkości jego zmiany. Kierunek, w jakim następuje zwrot celu,
także jest wyznaczany na podstawie informacji o prędkości
zmiany kursu i jest wskazywany przez końcowy element linii
kierunku. Długość elementu końcowego nie zmienia się.
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku i kursie nad dnem, nie
są jednak przesyłane informacje o prędkości zmiany kursu,
planowany kurs celu jest obliczany na podstawie informacji
dotyczących kursu nad dnem.
Aktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Aktywuj cel.
Wyświetlanie informacji o statku AIS ustawionym jako cel
Istnieje możliwość wyświetlenia stanu sygnału AIS, numeru
MMSI, prędkości GPS, kierunku GPS i innych zgłaszanych
informacji odnoszących się do statku ustawionego jako cel.
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz Statek AIS.
Dezaktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Dezaktywuj cel.
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS
Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno MENU >
Inne statki > Lista AIS.
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa
Zanim będzie możliwe ustawienie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa, konieczne jest podłączenie zgodnego plotera
nawigacyjnego do urządzenia AIS.
Alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa jest dostępny
wyłącznie w przypadku systemu AIS. Można dostosowywać
strefę bezpieczeństwa umożliwiającą uniknięcie kolizji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > AIS > Alarm AIS >
Włączono.
Gdy w strefie bezpieczeństwa wokół statku znajdzie się
statek z systemem AIS, wyświetlony zostanie baner
komunikatu. Obiekt również zostanie oznaczony na ekranie
jako niebezpieczny. Gdy alarm się wyłączy, baner
komunikatu zniknie, a alarm dźwiękowy zostanie wyłączony
— obiekt pozostanie jednak oznaczony na ekranie jako
niebezpieczny.
2 Wybierz Zasięg.
3 Określ promień dla strefy bezpieczeństwa wokół statku.
4 Wybierz Czas do.
5 Określ czas, po którym zostanie włączony alarm w przypadku
stwierdzenia, że obiekt wpłynie do strefy bezpieczeństwa
statku.
Mapy i widoki 3D mapy
Na przykład, aby otrzymać powiadomienie na 10 minut przed
zbliżającym się przecięciem linii strefy bezpieczeństwa,
wybierz dla opcji Czas do wartość 10. Spowoduje to również
włączenie się alarmu na 10 minut przed wpłynięciem statku
do strefy bezpieczeństwa.
Pomoce nawigacyjne AIS
Pomoc nawigacyjna (ATON) AIS to wszelkiego rodzaju pomoc
nawigacyjna nadawana za pośrednictwem radia AIS. Pomoce
ATON są wyświetlane na mapach i zawierają informacje
identyfikacyjne, takie jak pozycja i typ.
Istnieją trzy główne rodzaje pomocy nawigacyjnych AIS.
Rzeczywiste pomoce ATON fizycznie istnieją i wysyłają swoje
dane identyfikacyjne oraz dotyczące położenia z ich faktycznej
pozycji. Syntetyczne pomoce ATON fizycznie istnieją, a ich
dane identyfikacyjne oraz dotyczące położenia są wysyłane
z innego miejsca. Wirtualne pomoce ATON fizycznie nie istnieją,
a ich dane identyfikacyjne oraz dotyczące położenia są
wysyłane z innego miejsca.
Pomoce nawigacyjne AIS można wyświetlać na mapie, gdy
ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego radia AIS. Aby
wyświetlać pomoce nawigacyjne AIS, na mapie wybierz kolejno
MENU > Warstwy > Mapa > Pomoc nawigacyjna > Pomoce
ATON. Więcej informacji na temat pomocy ATON można
wyświetlić, wybierając pomoc ATON na mapie.
Symbol Znaczenie
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Północ
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Południe
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Wschód
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Zachód
Wybierz kolejno Przejrzyj > Nawiguj do, aby rozpocząć
nawigację do jednostki nadającej sygnał.
Symbole celów wykorzystywane w nadajniku sygnałów
wzywania pomocy AIS
Symbol Opis
Sygnał wzywania pomocy AIS nadawany przez statek.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji na temat sygnału
i rozpocząć nawigację.
Utrata sygnału.
Test sygnału. Wyświetla się, gdy na statku zostanie rozpoczęty test nadajnika sygnałów wzywania pomocy; nie
informuje o rzeczywistej sytuacji awaryjnej.
Utracono sygnał testowy.
Włączanie alertów testowych nadajnika AIS
Aby uniknąć dużej liczby symboli i alertów testowych
w zatłoczonych miejscach, takich jak przystanie, można wybrać
ustawienia pozwalające odbierać lub ignorować komunikaty
testowe AIS. Aby przetestować funkcję odbioru sygnałów
awaryjnych w urządzeniu AIS, należy włączyć ploter
nawigacyjny w celu umożliwienia odbioru alertów testowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > AIS.
2 Wybierz opcję:
• Aby odbierać lub ignorować sygnały testowe radiopławy
awaryjnej (EPRIB), wybierz Test AIS-EPIRB.
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały „człowiek za
burtą” (MOB), wybierz Test AIS-MOB.
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały ratunkowe
SART, wybierz Test AIS-SART.
Wyłączanie odbioru sygnału AIS
Wirtualna pomoc ATON
Odbiór sygnału AIS jest domyślnie wyłączony.
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > AIS > Wył..
Wszystkie funkcje systemu AIS dla wszystkich map
i widoków mapy 3D są wyłączone. Dotyczy to również
ustawiania celów AIS i ich śledzenia, alarmów kolizyjnych,
które wynikają z ustawienia celów AIS i ich śledzenia, a także
wyświetlania informacji o statkach AIS.
Wirtualna pomoc ATON: znak Północ
Menu mapy
Wirtualna pomoc ATON: znak Południe
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich widoków mapy. Niektóre opcje wymagają wykupienia
płatnych map lub podłączenia akcesoriów.
UWAGA: Menu mogą zawierać ustawienia, które nie są
obsługiwane przez zainstalowane mapy lub obecną pozycję.
W przypadku wprowadzenia zmian do tych ustawień widok
mapy nie ulegnie zmianie.
Te ustawienia mają zastosowanie do widoków mapy; wyjątek
stanowi opcja Fish Eye 3D (Ustawienia widoku Fish Eye 3D,
strona 11).
Na mapie wybierz MENU.
Warstwy: Pozwala dostosować wygląd różnych pozycji na
mapie (Warstwy mapy, strona 10).
Punkty i ślady: Dostosowywanie sposobu wyświetlania
punktów trasy i śladów (Ustawienia warstwy danych
użytkownika, strona 10).
Quickdraw Contours: Umożliwia włączenie rysowania
konturów dna i tworzenie etykiet na mapach wędkarskich
(Garmin Quickdraw Contours — mapy, strona 11).
Ustawienia mapy: Umożliwia dostosowanie orientacji i poziomu
szczegółów widocznych na mapie oraz danych
wyświetlanych na ekranie .
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Specjalne
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Bezpieczne
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Niebezpieczeństwo
Wirtualna pomoc ATON: znak Wschód
Wirtualna pomoc ATON: znak Zachód
Wirtualna pomoc ATON: znak Specjalne
Wirtualna pomoc ATON: znak Bezpieczne
Wirtualna pomoc ATON: znak Niebezpieczeństwo
Sygnały wzywania pomocy AIS
Wbudowane nadajniki sygnałów wzywania pomocy AIS to
wbudowane urządzenia, które po aktywacji przesyłają raporty
ratunkowe z informacją o pozycji. Ploter nawigacyjny może
odbierać sygnały z nadajników ratunkowych SART, radiopław
awaryjnych EPIRB i innych sygnałów „człowiek za burtą”.
Nadawane sygnały wzywania pomocy różnią się od
standardowych sygnałów przesyłanych przez system AIS,
w związku z czym są inaczej przedstawiane w ploterze
nawigacyjnym. Zamiast śledzenia sygnału wzywania pomocy
pozwalającego uniknąć kolizji ma miejsce śledzenie sygnału
wzywania pomocy w celu zlokalizowania statku lub osoby
i umożliwienia udzielenia pomocy.
Nawigacja do jednostki nadającej sygnał wzywania pomocy
Po odebraniu sygnału wzywania pomocy wyświetla się alarm
sygnału wzywania pomocy.
Mapy i widoki 3D mapy
9
Warstwy mapy
Możesz włączać i wyłączać warstwy mapy i dostosowywać
elementy na mapach. Każde ustawienie odnosi się do używanej
mapy lub widoku mapy.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i modeli ploterów. Niektóre opcje wymagają
wykupienia płatnych map lub podłączenia akcesoriów.
UWAGA: Menu mogą zawierać ustawienia, które nie są
obsługiwane przez zainstalowane mapy lub obecną pozycję.
W przypadku wprowadzenia zmian do tych ustawień widok
mapy nie ulegnie zmianie.
Na mapie wybierz kolejno MENU > Warstwy.
Mapa: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie elementów
związanych z mapami (Ustawienia warstw mapy, strona 10).
Moja łódź: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie elementów
związanych z łodzią (Ustawienia warstwy Moja łódź,
strona 10).
Dane użytkownika: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie danych
użytkownika, np. punktów trasy, granic i śladów oraz
otwieranie list z danymi użytkownika (Ustawienia warstwy
danych użytkownika, strona 10).
Inne statki: Umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania
innych statków (Ustawienia warstwy Inne statki, strona 10).
Woda: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie informacji
o głębokości (Ustawienia warstwy wody, strona 11).
Quickdraw Contours: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie
danych izobat Garmin Quickdraw (Garmin Quickdraw
Contours — ustawienia, strona 13).
Ustawienia warstw mapy
Na mapie wybierz kolejno MENU > Warstwy > Mapa.
Zdjęcia satelitarne: Niektóre płatne mapy oferują zdjęcia
satelitarne o wysokiej rozdzielczości, które przedstawiają
realistyczny obraz lądu albo lądu i wody na mapie
nawigacyjnej (Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej, strona 7).
UWAGA: To ustawienie musi być włączone, aby możliwe
było wyświetlanie map Standard Mapping.
Pływy i prądy: Pozwala na wyświetlanie wskaźników stacji
pływów na mapie, a także aktywuje suwak pływów oraz
prądów, który umożliwia określenie czasu zgłaszania pływów
i prądów na mapie.
POI na lądzie: Wyświetlanie lądowych punktów szczególnych
na mapie.
Pomoc nawigacyjna: Wyświetla na mapie pomoce
nawigacyjne, takie jak oznakowanie infrastruktury ATON
i migające światła. Umożliwia wybranie typu pomocy
nawigacyjnej NOAA lub IALA.
Punkty usług: Wyświetlanie lokalizacji punktów usług morskich.
Głębokość: Umożliwia dostosowywanie pozycji na warstwie
głębokości (Ustawienia warstwy wody, strona 11).
Obszary zamknięte: Wyświetlanie na mapie informacji
o zamkniętych obszarach.
Punkty ze zdjęciami: Wyświetlanie ikon aparatu dla zdjęć
lotniczych (Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów
orientacyjnych, strona 7).
Ustawienia warstwy Moja łódź
Na mapie wybierz kolejno MENU > Warstwy > Moja łódź.
Linia kierunku: Wyświetlanie i dostosowywanie linii kierunku,
czyli linii na mapie prowadzącej od dziobu łodzi w kierunku
podróży (Ustawianie linii kierunku i znaczników kątów,
strona 6).
Layline: Dostosowywanie funkcji layline w trybie żeglarstwa
(Ustawienia layline, strona 10).
10
Róże: Umożliwia wyświetlanie róż wiatrów na mapie. Róże
wiatrów pokazują wizualne odwzorowanie informacji o kącie
wiatru lub jego kierunku, które pochodzą z podłączonego
czujnika wiatru. Róża kompasowa wskazuje kierunek
kompasu zorientowany na kierunek łodzi.
Ikona pojazdu: Umożliwia ustawienie ikony przedstawiającej
aktualną pozycję na mapie.
Ustawienia layline
Aby móc korzystać z funkcji layline, trzeba podłączyć czujnik
wiatru do plotera nawigacyjnego.
W trybie żeglarstwa ( (Ustawianie typu jednostki, strona 3)) na
mapie nawigacyjnej można wyświetlić layline. Linie layline mogą
być szczególnie przydatne podczas wyścigów.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Warstwy >
Moja łódź > Layline > Konfiguracja.
Wyświetlanie: Ustawianie sposobu wyświetlania layline
i jednostki na mapie oraz regulacja długości layline.
Kąt żeglowania: Pozwala określić, w jaki sposób urządzenie
oblicza layline. Opcja Bieżące pozwala obliczać layline na
podstawie kąta wiatru mierzonego przez czujnik wiatru.
Opcja Ręcznie pozwala obliczać layline na podstawie ręcznie
wprowadzonego kąta nawietrznej i zawietrznej.
Nawietrzna - kąt: Umożliwia ustawienie layline na podstawie
kąta natarcia.
Zawietrzna - kąt: Umożliwia ustawienie layline na podstawie
kąta zawietrznej.
Korekta pływów: Pozwala korygować layline na podstawie
pływów.
Filtruj stałą czasu: Filtruje dane layline na podstawie podanego
czasu i interwału. Aby otrzymać płynniejszą layline poprzez
odfiltrowanie drobnych zmian kursu kompasowego lub kąta
wiatru rzeczywistego, wybierz wyższą wartość. Aby otrzymać
layline o większej czułości na zmiany kursu kompasowego
lub kąta wiatru rzeczywistego, wybierz niższą wartość.
Ustawienia warstwy danych użytkownika
Można wyświetlać na mapie dane użytkownika, takie jak punkty
trasy, granice i ślady.
Na mapie wybierz kolejno MENU > Warstwy > Dane
użytkownika.
Punkty: Pokazuje punkty trasy na mapie i otwiera listę punktów
trasy.
Granice: Pokazuje granice na mapie i otwiera listę granic.
Ślady: Pokazuje ślady na mapie.
Ustawienia warstwy Inne statki
UWAGA: Opcje te wymagają podłączenia akcesoriów, takich jak
odbiornik AIS, radar i radio VHF.
Na mapie wybierz kolejno MENU > Warstwy > Inne statki.
DSC: Ustawianie sposobu wyświetlania na mapie statków DSC
i śladów oraz wyświetlanie listy DSC.
AIS: Ustawianie sposobu wyświetlania na mapie statków AIS
i śladów oraz wyświetlanie listy AIS.
Mapy i widoki 3D mapy
Szczegóły: Umożliwia wyświetlanie na mapie informacji
o innych statkach.
Planowany kierunek: Umożliwia określenie czasu
planowanego kierunku dla statków z systemem AIS
i znacznikami MARPA.
Alarm AIS: Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa (Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa, strona 8).
Ustawienia warstwy wody
Na mapie wybierz kolejno MENU > Warstwy > Woda.
UWAGA: Menu może zawierać ustawienia, które nie są
obsługiwane przez zainstalowane mapy lub obecną pozycję.
W przypadku wprowadzenia zmian do tych ustawień widok
mapy nie ulegnie zmianie.
Cieniowanie głębokości: Określenie zakresu wysokości, dla
których ma zostać wyświetlone cieniowanie.
Cieniowanie płycizny: Zmiana cieniowania z linii brzegowej na
określoną głębokość.
Punkty głębokości: Włączenie sondowania punktowego oraz
ustawienie niebezpiecznej głębokości. Punkty głębokości,
które odpowiadają niebezpiecznym głębokościom lub są
położone na mniejszej głębokości od nich zostaną
oznaczone czerwonym tekstem.
Obrysy łowisk: Ustawia poziom przybliżenia odpowiedni do
wyświetlania szczegółowego widoku izobat i sondowań
głębin oraz upraszcza i optymalizuje wyświetlanie mapy
podczas wędkowania.
Cieniowanie reliefowe: Wyświetla gradient dna
z cieniowaniem. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
Obraz sonarowy: Obrazy sonarowe ułatwiają poznanie
gęstości dna. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
Poziom jeziora: Umożliwia ustawienie bieżącego poziomu
wody w jeziorze. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
Cieniowanie zakresu głębokości
Możesz ustawić zakresy kolorów na mapie, aby wyświetlać
głębokość wody, w której obecnie biorą poszukiwane przez
Ciebie ryby. Możesz ustawić głębsze zakresy, aby monitorować
szybkość zmian głębokości dna w ramach określonego zakresu
głębokości. Możesz utworzyć maksymalnie dziesięć własnych
zakresów głębokości. W przypadku wędkarstwa śródlądowego
maksymalna liczba pięciu zakresów głębokości może poprawić
czytelność mapy. Zakresy głębokości mają zastosowanie do
wszystkich map i wszystkich akwenów.
Niektóre mapy Garmin LakeVü™ i dodatkowe mapy premium
domyślnie mają cieniowanie wielu zakresów głębokości.
Czerwony
Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 stóp)
Pomarańczowy
Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 stóp)
Żółty
Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 stóp)
Zielony
Od 4,5 do 7,6 m (od 15 do 25 stóp)
Garmin Quickdraw Contours — mapy
Ustawienia widoku Fish Eye 3D
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
W widoku Fish Eye 3D mapy wybierz MENU.
Pokaż: Ustawianie perspektywy w widoku 3D mapy.
Ślady: Wyświetlanie śladów.
Stożek echosondy: Wyświetlanie stożka wskazującego obszar
działania przetwornika.
Symbole ryb: Wyświetlanie obiektów znajdujących się w toni.
Obsługiwane mapy
Aby zapewnić użytkownikom bezpieczne i przyjemne chwile na
wodzie, urządzenia Garmin obsługują tylko oficjalne mapy
przygotowane przez firmę Garmin lub zatwierdzonego
producenta niezależnego.
Mapy możesz kupić w Garmin. W przypadku zakupu map od
sprzedawcy innego niż Garmin sprawdź sprzedawcę przed
zakupem. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku
sprzedawców internetowych. W przypadku zakupu
nieobsługiwanej mapy zwróć ją sprzedawcy.
Garmin Quickdraw Contours — mapy
OSTRZEŻENIE
Funkcja Garmin Quickdraw Contours umożliwia użytkownikom
tworzenie map.Firma Garmin nie gwarantuje dokładności,
niezawodności, kompletności ani aktualności map tworzonych
przez strony trzecie. Użytkownik używa i polega na mapach
stron trzecich na własną odpowiedzialność.
Funkcja Garmin Quickdraw Contours pozwala na tworzenie map
z wykorzystaniem izobat i etykiet głębokości dla niemal każdego
akwenu.
Gdy funkcja Garmin Quickdraw Contours rejestruje dane, wokół
jednostki wyświetla się kolorowy okrąg. Przedstawia on obszar
mapy, który jest skanowany za każdym przejściem.
Zielony okrąg wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest mniejsza niż 16 km/h (10 mil/h).
Żółty okrąg wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest w zakresie od 16 do 32 km/h (od
10 do 20 mil/h). Czerwony okrąg wskazuje, że głębokość lub
pozycja GPS są nieodpowiednie, a prędkość przekracza
32 km/h (20 mil/h).
Dane Garmin Quickdraw Contours można przeglądać na
ekranie kombinacji widoków lub w pojedynczym widoku na
mapie.
Ilość zapisanych danych zależy od pojemności karty pamięci,
źródła sonaru i prędkości łodzi podczas rejestrowania danych.
Korzystanie z sonaru jednowiązkowego zapewnia dłuższy czas
rejestrowania. Szacunkowo na karcie pamięci o pojemności
2 GB można zarejestrować około 1500 godzin danych.
Podczas rejestrowania danych na karcie pamięci w ploterze
nawigacyjnym, nowe dane są dodawane do istniejącej mapy
Garmin Quickdraw Contours i zapisywane na karcie pamięci. Po
włożeniu nowej karty pamięci, istniejące dane nie są na nią
przesyłane.
11
Tworzenie mapy zbiornika wodnego za
pomocą funkcji Garmin Quickdraw Contours
Aby korzystać z funkcji Garmin Quickdraw Contours, na karcie
pamięci musi być wolne miejsce oraz konieczne są informacje
na temat głębokości z sonaru i pozycja GPS.
1 W widoku mapy wybierz kolejno MENU > Quickdraw
Contours > Uruchom zapis.
2 Po zakończeniu zapisu wybierz kolejno MENU > Quickdraw
Contours > Przerwij zapis.
Wybierz
Zarządzaj > Nazwa i wprowadź nazwę mapy.
3
Dodawanie etykiet do mapy Garmin
Quickdraw Contours
Do mapy Garmin Quickdraw Contours można dodawać etykiety,
aby oznaczać niebezpieczne obszary lub punkty szczególne.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz miejsce.
2 Wybierz Dodaj etykietę Quickdraw.
3 Wpisz tekst na etykiecie i wybierz Gotowe.
Społeczność Garmin Quickdraw
Garmin Quickdraw to bezpłatna, publiczna, społeczność
internetowa umożliwiająca udostępnianie map Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom. Możesz także
pobierać mapy utworzone przez innych użytkowników.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi, możesz
uzyskać za pośrednictwem aplikacji ActiveCaptain dostęp do
społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt ze społecznością
Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji ActiveCaptain,
strona 12).
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi,
możesz użyć witryny Garmin Connect™ w celu uzyskania
dostępu do społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt ze
społecznością Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji Garmin
Connect, strona 12).
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za
pomocą aplikacji ActiveCaptain
1 W urządzeniu mobilnym otwórz aplikację ActiveCaptain
i połącz się z urządzeniem ECHOMAP Plus (Rozpoczynanie
pracy z aplikacją ActiveCaptain, strona 4).
2 W aplikacji wybierz opcję Społeczność Quickdraw.
Możesz pobrać kontury od innych członków społeczności
(Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu
aplikacji ActiveCaptain, strona 12) i udostępnić kontury
utworzone przez siebie (Udostępnianie map Garmin Quickdraw
Contours społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain, strona 12).
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy
użyciu aplikacji ActiveCaptain
Możesz pobierać mapy Garmin Quickdraw Contours utworzone
przez innych użytkowników i udostępnione społeczności Garmin
Quickdraw.
1 Z poziomu aplikacji ActiveCaptain w swoim urządzeniu
mobilnym wybierz Społeczność Quickdraw > Wyszukaj
izobaty.
2 Użyj mapy i funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować obszar
do pobrania.
Czerwone kropki przedstawiają mapy Garmin Quickdraw
Contours, które zostały udostępnione dla tego regionu.
3 Wybierz Wybierz pobierany obszar.
4 Przeciągnij prostokąt, aby wybrać obszar do pobrania.
5 Przeciągnij wierzchołki, aby zmienić obszar pobierania.
6 Wybierz Pobierz obszar.
12
Podczas kolejnego połączenia aplikacji ActiveCaptain
z urządzeniem ECHOMAP Plus pobrane izobaty są przesyłane
do urządzenia automatycznie.
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain
Możesz udostępniać utworzone przez siebie mapy Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom należącym do
społeczności Garmin Quickdraw.
Po udostępnieniu mapy izobat udostępniona zostaje wyłącznie
mapa izobat. Twoje punkty nie są udostępniane.
Być może, podczas konfiguracji aplikacji ActiveCaptain, została
zaznaczona opcja automatycznego udostępniania izobat
społeczności. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności, aby
włączyć udostępnianie.
W aplikacji ActiveCaptain w urządzeniu mobilnym wybierz
Społeczność Quickdraw.
Po ponownym połączeniu aplikacji ActiveCaptain z urządzeniem
ECHOMAP Plus mapy z izobatami zostaną przesłane
automatycznie do społeczności.
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za
pomocą aplikacji Garmin Connect
1 Otwórz stronę connect.garmin.com.
2 Wybierz kolejno Pierwsze kroki > Społeczność Quickdraw
> Pierwsze kroki.
3 Utwórz konto Garmin Connect, jeśli jeszcze go nie masz.
4 Zaloguj się do konta Garmin Connect.
5 W prawym górnym rogu wybierz Morski, aby otworzyć widżet
Garmin Quickdraw.
PORADA: Aby móc udostępniać mapy Garmin Quickdraw
Contours, w czytniku kart komputera musi się znajdować karta
pamięci.
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
Garmin Connect
Możesz udostępniać utworzone przez siebie mapy Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom należącym do
społeczności Garmin Quickdraw.
Po udostępnieniu mapy izobat udostępniona zostaje wyłącznie
mapa izobat. Twoje punkty nie są udostępniane.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart (Wkładanie kart pamięci,
strona 2).
2 Włóż kartę pamięci do komputera.
3 Uzyskaj dostęp do społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt
ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji
Garmin Connect, strona 12).
4 Wybierz Udostępnij swoje izobaty.
5 Przejdź do karty pamięci i wybierz folder Garmin.
6 Otwórz folder Quickdraw i wybierz plik o nazwie
ContoursLog.svy.
Po przesłaniu pliku ContoursLog.svy usuń go z karty pamięci,
aby uniknąć problemów podczas kolejnego przesyłania. Twoje
dane nie zostaną utracone.
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy
użyciu aplikacji Garmin Connect
Możesz pobierać mapy Garmin Quickdraw Contours utworzone
przez innych użytkowników i udostępnione społeczności Garmin
Quickdraw.
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi,
dostęp do społeczności Garmin Quickdraw można uzyskać
przez witrynę Garmin Connect.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi możesz
uzyskać dostęp do społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu
Garmin Quickdraw Contours — mapy
aplikacji ActiveCaptain (Kontakt ze społecznością Garmin
Quickdraw za pomocą aplikacji ActiveCaptain, strona 12).
1 Włóż kartę pamięci do komputera.
2 Uzyskaj dostęp do społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt
ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji
Garmin Connect, strona 12).
3 Wybierz Wyszukaj izobaty.
4 Użyj mapy i funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować obszar
do pobrania.
Czerwone kropki przedstawiają mapy Garmin Quickdraw
Contours, które zostały udostępnione dla tego regionu.
5 Wybierz Wybierz obszar do pobrania.
6 Przeciągnij krawędzie zaznaczenia, aby wybrać obszar do
pobrania.
7 Wybierz Rozpocznij pobieranie.
8 Zapisz plik na karcie pamięci.
PORADA: Jeśli nie możesz znaleźć pliku, sprawdź folder
pobierania. Wyszukiwarka mogła zapisać plik właśnie tam.
Wyjmij
kartę pamięci z komputera.
9
10 Włóż kartę pamięci do gniazda kart (Wkładanie kart pamięci,
strona 2).
Ploter nawigacyjny automatycznie rozpoznaje mapy izobat.
Ploter nawigacyjny może potrzebować kilku minut na
załadowanie map.
Garmin Quickdraw Contours — ustawienia
Na mapie wybierz kolejno MENU > Quickdraw Contours >
Ustawienia.
Przesunięcie zapisu: Ustala dystans między głębokością
echosondy a głębokością zapisu izobat. Jeśli poziom wody
się zmienił od czasu ostatniego zapisu, dostosuj to
ustawienie, aby głębokość zapisu była taka sama dla obu
zapisów.
Jeśli na przykład podczas ostatniego zapisu głębokość
echosondy wynosiła 3,1 m (10,5 stopy), a dzisiejsza
głębokość echosondy to 3,6 m (12 stóp), wpisz -0,5 m (-1,5
stopy) jako wartość Przesunięcie zapisu.
Przes. wyśw. danych: Ustala różnice między głębokościami
izobat a etykietami głębokości na Twoich mapach izobat
w celu wyrównania zmian w poziomie wody lub błędów
w zapisanych mapach.
Przes. dla map społ.: Ustala różnice między głębokościami
izobat a etykietami głębokości na mapach izobat
społeczności w celu wyrównania zmian w poziomie wody lub
błędów w zapisanych mapach.
Kolory pomiarów: Pozwala określić kolor wyświetlania danych
Garmin Quickdraw Contours. Jeśli to ustawienie jest
włączone, kolory wskazują jakość zapisu. Gdy ustawienie
jest wyłączone, izobaty są wyświetlane w standardowych
kolorach mapy.
Zielony kolor wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest mniejsza niż 16 km/h (10 mil/h).
Żółty kolor wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest w zakresie od 16 do 32 km/h
(od 10 do 20 mil/h). Kolor czerwony okrąg wskazuje, że
głębokość lub pozycja GPS są nieodpowiednie, a prędkość
przekracza 32 km/h (20 mil/h).
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
PRZESTROGA
Jeśli jednostka jest wyposażona w system autopilota,
dedykowany wyświetlacz kontroli autopilota musi być
zainstalowany przy każdym sterze, aby możliwe było wyłączenie
systemu autopilota.
UWAGA: Niektóre widoki mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
Aby rozpocząć nawigację, należy wybrać cel podróży, ustawić
kurs lub utworzyć trasę, a następnie rozpocząć podróż kursem
lub trasą. Można rozpocząć podróż kursem lub trasą z poziomu
mapy nawigacyjnej, mapy wędkarskiej lub widoku Perspective
3D lub Mariner’s Eye 3D mapy.
Można ustawić kurs i podróżować nim do celu, korzystając
z jednej z trzech funkcji: Nawiguj do, Trasa do lub Nawig.
autom..
Nawiguj do: Nawigacja bezpośrednio do celu. To standardowa
opcja, aby nawigować do celu podróży. Ploter nawigacyjny
wyznacza prostą linię kursu lub linię nawigacyjną do celu.
Droga może prowadzić przez ląd i inne przeszkody.
Trasa do: Tworzenie trasy z bieżącej pozycji do celu
umożliwiającej dodawanie zwrotów wzdłuż trasy. Ta opcja
zapewnia prostą linię kursu do celu podróży, jednak
umożliwia dodawanie do trasy zwrotów, aby omijać ląd i inne
przeszkody.
Nawig. autom.: Wykorzystuje konkretne informacje o jednostce
pływającej i dane mapy do określenia najlepszej ścieżki do
celu. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku
korzystania ze zgodnej płatnej mapy w zgodnym ploterze
nawigacyjnym. Zapewnia szczegółową ścieżkę do celu,
unikając lądu oraz innych przeszkód (Nawigacja
automatyczna, strona 16).
W przypadku korzystania ze zgodnego autopilota Garmin
podłączonego do plotera nawigacyjnego za pomocą
magistrali NMEA 2000 , autopilot będzie podążał trasą
wyznaczoną przez funkcję nawigacji automatycznej.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna
wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
®
Nawigacja z użyciem plotera
nawigacyjnego
OSTRZEŻENIE
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
13
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji
Pytanie
Odpowiedź
W jaki sposób ustawić ploter
nawigacyjny tak, aby
wskazywał kierunek,
w którym chcę nawigować
(namiar)?
Nawiguj, korzystając z opcji Idź do
(Ustawianie bezpośredniego kursu
i podróż nim przy użyciu funkcji Idź do,
strona 14).
W jaki sposób ustawić urządzenie tak, aby prowadziło
mnie wzdłuż linii prostej (w
celu zmniejszenia ryzyka
zejścia z trasy) do pozycji
najkrótszą trasą z bieżącej
pozycji?
Utwórz jednoetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do
(Tworzenie trasy rozpoczynającej się
w bieżącej pozycji oraz nawigacja nią,
strona 15).
Jak ustawić urządzenie
w taki sposób, aby poprowadziło mnie do pozycji,
unikając przeszkód widocznych na mapie?
Utwórz wieloetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do
(Tworzenie trasy rozpoczynającej się
w bieżącej pozycji oraz nawigacja nią,
strona 15).
Co zrobić, aby urządzenie
Nawiguj, korzystając z funkcji Trasa do
sterowało moim automatycz- (Tworzenie trasy rozpoczynającej się
nymi pilotem?
w bieżącej pozycji oraz nawigacja nią,
strona 15).
Czy urządzenie może
utworzyć dla mnie ścieżkę?
Jeśli posiadasz płatne mapy z obsługą
funkcji Auto Guidance oraz znajdujesz
się na obszarze objętym działaniem tej
funkcji, rozpocznij podróż z jej użyciem
(Ustawianie ścieżki funkcji Nawig.
autom. i podążanie nią, strona 17).
Jak zmienić ustawienia
funkcji Auto Guidance dla
łodzi?
Patrz (Nawigacja automatyczna,
strona 16).
Cele
Można wybierać cele, korzystając z różnych map, widoków
mapy 3D oraz list.
Wyszukiwanie celu według nazwy
Można wyszukiwać według nazwy zapisane punkty, trasy i ślady
oraz miejsca z usługami morskimi.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Szukaj wg
nazwy.
2 Wpisz przynajmniej część nazwy celu podróży.
3 W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Zostanie wyświetlonych 50 najbliższych celów, których
nazwa spełnia kryteria wyszukiwania.
4 Wybierz cel podróży.
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej
Na mapie nawigacyjnej wybierz cel.
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Ploter nawigacyjny zawiera informacje o tysiącach celów,
w których oferowane są usługi morskie.
1 Wybierz Informacje nawigacyjne.
2 Wybierz Usługi przybrzeżne lub Usługi śródlądowe.
3 W razie potrzeby wybierz kategorię usług morskich.
Ploter nawigacyjny wyświetli listę najbliższych pozycji wraz
z odległościami i namiarami.
4 Wybierz cel podróży.
Można wybrać lub , aby wyświetlić dodatkowe informacje
lub aby wyświetlić pozycję na mapie.
14
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy
użyciu funkcji Idź do
OSTRZEŻENIE
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
Można ustawić bezpośredni kurs z aktualnej pozycji do
wybranego celu.
1 Wybierz cel podróży (Cele, strona 14).
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawiguj do.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu podróży. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny
i przesuwa się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
3 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
4 W przypadku zejścia z kursu kieruj się fioletową linią
(skorygowany kurs), aby nawigować do celu podróży, lub
obierz kurs oznaczony przez karmazynową linię (bezpośredni
kurs).
Możesz również użyć pomarańczowej strzałki kursu do steru,
wskazującej proponowany promień skrętu, co umożliwia
powrót do linii kursu.
OSTRZEŻENIE
Przed uzgodnieniem skrętu przejrzyj ścieżkę pod kątem
przeszkód. Jeżeli ścieżka jest niebezpieczna, zmniejsz
prędkość łodzi i wyznacz bezpieczną trasę wiodącą
z powrotem na kurs.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
MENU > Przerwij nawigację.
Punkty trasy
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję
użytkownika, a także dokąd zmierza. Można dodawać
szczegółowe dane dotyczące pozycji, takie jak nazwa,
wysokość lub głębokość.
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu
Na dowolnym ekranie wybierz opcję MARK.
Tworzenie punktu w innej pozycji
1 Wybierz kolejno opcje Informacje nawigacyjne > Punkty >
Nowy punkt.
2 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć punkt, wprowadzając współrzędne
geograficzne, wybierz Podaj współrzędne i wprowadź
współrzędne.
• Aby utworzyć punkt korzystając z mapy, wybierz Użyj
mapy, zaznacz pozycję, a następnie wybierz SELECT.
• W celu utworzenia punktu w oparciu o zasięg (dystans)
i namiar, wybierz Podaj zasięg/namiar i wprowadź
odpowiednie informacje.
Zaznaczanie pozycji MOB
Wybierz kolejno MARK > Człowiek za burtą.
Międzynarodowy symbol MOB (człowiek za burtą) oznacza
aktywny punkt MOB i ploter nawigacyjny wyznacza bezpośredni
kurs do oznaczonej pozycji.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość utworzenia nowego punktu trasy poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z innej lokalizacji. Może to
być pomocne przy tworzeniu linii startu i mety dla regat.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty > Nowy
punkt > Podaj zasięg/namiar.
2 W razie potrzeby wybierz punkt odniesienia na mapie.
3 WybierzPodaj zasięg/namiar.
4 Wpisz odległość i wybierz Gotowe.
5 Wpisz namiar i wybierz Gotowe.
6 Wybierz Pozycja.
Wyświetlanie listy punktów
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty.
Edytowanie zapisanego punktu
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty.
2 Wybierz punkt trasy.
3 Wybierz kolejno Edytuj punkt.
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.
• Aby zmienić symbol, wybierz Symbol.
• Aby zmienić głębokość, wybierz Głębokość.
• Aby zmienić temperaturę wody, wybierz Temperatura
wody.
• Aby zmienić komentarz, wybierz Komentarz.
• Aby zmienić pozycję punktu, wybierz Przesuń.
Przenoszenie zapisanego punktu trasy
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty.
2 Wybierz punkt trasy.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Przesuń.
4 Wskaż nową pozycję dla punktu trasy:
• W celu przeniesienia punktu trasy podczas korzystania
z mapy wybierz Użyj mapy, wskaż nową pozycję na
mapie, a następnie wybierz Przesuń.
• Aby przenieść punkt trasy, korzystając ze współrzędnych,
wybierz Podaj współrzędne, a następnie podaj nowe
współrzędne.
• W celu przeniesienia punktu trasy w oparciu o zasięg
(dystans) i namiar, wybierz Podaj zasięg/namiar
i wprowadź odpowiednie informacje.
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego
OSTRZEŻENIE
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Aby móc nawigować do punktu, należy go najpierw utworzyć.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
opcję Nawiguj do.
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz opcję Trasa do.
• Aby skorzystać z nawigacji automatycznej, wybierz
Nawig. autom..
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
6 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Usuwanie punktu lub pozycji MOB
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty.
2 Wybierz punkt lub pozycję MOB.
3 Wybierz kolejno Usuń.
Usuwanie wszystkich punktów
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Usuń dane użytkownika > Punkty > Wszystko.
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z jednej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej
pozycji oraz nawigacja nią
Można utworzyć trasę na mapie nawigacyjnej lub mapie
wędkarskiej i natychmiast rozpocząć podróż nią. Taka metoda
nie powoduje zapisu danych dotyczących trasy ani punktu trasy.
1 Wybierz miejsce docelowe na mapie nawigacyjnej lub
wędkarskiej.
2 Wybierz kolejno SELECT > Nawiguj do > Trasa do.
3 Wybierz pozycję ostatniego zwrotu przed miejscem
docelowym.
4 Wybierz kolejno SELECT > Dodaj zwrot.
5 W razie potrzeby powtórz, aby dodać kroki, rozpoczynając od
miejsca docelowego, a kończąc na bieżącej pozycji łodzi.
Ostatni dodany zwrot powinien być tym, który zostanie
wykonany jako pierwszy, zaczynając od bieżącej pozycji.
Zwrot powinien znajdować się najbliżej łodzi.
6 W razie potrzeby wybierz opcję MENU.
7 Wybierz kolejno SELECT > Gotowe.
8 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
9 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Tworzenie i zapisywanie trasy
Ta procedura umożliwia zapisanie trasy oraz wszystkich
należących do niej punktów. Punktem startowym może być
aktualna lub inna pozycja.
15
Do jednej trasy można dodać maksymalnie 250 punktów trasy
lub zwrotów.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy > Nowy >
Trasy.
Wybierz
pozycję startową.
2
3 Wybierz Dodaj zwrot.
4 Wybierz na mapie pozycję następnego zwrotu.
5 Wybierz Dodaj zwrot.
Ploter nawigacyjny oznaczy pozycję zwrotu jako punkt.
6 W razie potrzeby powtórz kroki 4 i 5, aby dodać więcej
zwrotów.
7 Wybierz cel podróży.
Wyświetlanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy.
2 W razie potrzeby wybierz Filtruj, aby wyświetlić tylko trasy
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Przesunięcie, aby nawigować równolegle do trasy,
w określonej odległości od niej.
5 Określ, w jaki sposób ma przebiegać nawigacja trasą:
6
lub ścieżki nawigacji automatycznej.
Edytowanie zapisanej trasy
Istnieje możliwość zmiany nazwy trasy oraz zmiany zwrotów
należących do trasy.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy .
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Edytuj trasę.
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.
• Aby wybrać punkt z listy zwrotów, wybierz kolejno Edytuj
zwroty > Użyj listy zwrotów, a następnie wybierz punkt
z listy.
• Aby wybrać zwrot przy użyciu mapy, wybierz kolejno
Edytuj zwroty > Użyj mapy, a następnie wybierz pozycję
na mapie.
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Do przodu.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Wstecz.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny i przesuwa
się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
7 W przypadku zejścia z kursu należy kierować się fioletową
linią (skorygowany kurs), aby nawigować do celu, lub obrać
kurs oznaczony karmazynową linią (bezpośredni kurs).
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż równolegle do
niej
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy.
2 Wybierz trasę.
16
7
8
9
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu — lewa burta.
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu — prawa burta.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz - lewa burta.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz - prawa burta.
W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny i przesuwa
się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
W przypadku zejścia z kursu należy kierować się fioletową
linią (skorygowany kurs), aby nawigować do celu, lub obrać
kurs oznaczony karmazynową linią (bezpośredni kurs).
Usuwanie zapisanej trasy
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych tras
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Usuń dane użytkownika > Trasy.
Nawigacja automatyczna
OSTRZEŻENIE
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Skorzystaj z funkcji nawigacji automatycznej, aby wyznaczyć
najlepszą trasę do celu podróży. Funkcja nawigacji
automatycznej wylicza proponowaną trasę, wykorzystując ploter
nawigacyjny do wyszukiwania danych mapy, takich jak
głębokość wody czy znane przeszkody. Trasę można
dostosować w trakcie żeglugi.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Ustawianie ścieżki funkcji Nawig. autom. i podążanie
nią
1 Wybierz cel podróży (Cele, strona 14).
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawig. autom..
3 Przejrzyj ścieżkę wyznaczoną przez karmazynową linię.
4 Wybierz Rozpocznij nawigację.
5 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
Tworzenie i zapisywanie ścieżki funkcji Nawig. autom.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy > Nowy >
Nawig. autom..
2 Wybierz punkt startowy, a następnie wybierz Dalej.
3 Wybierz cel, a następnie wybierz Dalej.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić przeszkodę i dostosować ścieżkę w jej
pobliżu, wybierz Przegląd przeszkód.
• Aby dostosować ścieżkę, wybierz Dostosuj ścieżkę,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Aby usunąć ścieżkę, wybierz kolejno Usuń.
• Aby zapisać ścieżkę, wybierz Gotowe.
Dostosowywanie ścieżki funkcji nawigacji
automatycznej
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy.
2 Wybierz ścieżkę i wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj >
3
4
5
6
Dostosuj ścieżkę.
PORADA: Podczas nawigacji ścieżką funkcji Nawig. autom.,
wybierz ścieżkę na mapie nawigacyjnej i wybierz Dostosuj
ścieżkę.
Wybierz pozycję na ścieżce.
Użyj przycisków strzałek lub przeciągnij punkt do nowej
pozycji.
W razie potrzeby wybierz punkt, a następnie wybierz Usuń.
Wybierz Gotowe.
Anulowanie trwającego obliczania Nawig. autom.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Anuluj.
PORADA: Możesz też szybko anulować obliczanie,
wybierając BACK.
Ustawianie zaplanowanego przybycia
Funkcję tę można wykorzystać na trasie lub na ścieżce
wyznaczonej przez funkcję Nawig. autom., aby uzyskać
informacje na temat spodziewanego czasu przybycia do
wybranego miejsca. Umożliwia to zaplanowanie przybycia
w określone miejsce, np. na otwarcie mostu lub linię startu
regat.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz MENU.
2 Wybierz Zaplanowane przybycie.
PORADA: Można szybko otworzyć menu funkcji
Zaplanowane przybycie, wybierając punkt na ścieżce lub
trasie.
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej
PRZESTROGA
Ustawienia Preferowana głębokość i Prześwit pionowy mają
wpływ na to, jak ploter oblicza ścieżkę Nawig. autom.. Jeśli na
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
danym obszarze głębokość wody lub wysokość przeszkód jest
nieznana, ścieżka Nawig. autom. nie jest tam obliczana. Jeśli
w obszarze na początku bądź na końcu ścieżki Nawig. autom.
głębokość wody jest mniejsza niż Preferowana głębokość lub
wysokość przeszkody jest mniejsza niż ustawiony Prześwit
pionowy, wtedy na tym obszarze trasa Nawig. autom. może nie
być obliczana (w zależności od mapy). Na mapie kurs przez
takie obszary wyświetlany jest jako szara linia lub purpurowoszara linia w paski. W przypadku gdy łódź wpłynie na taki
obszar, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map.
Można skonfigurować parametry, z których korzysta ploter
nawigacyjny do obliczania ścieżki Nawig. autom..
Preferowana głębokość: W oparciu o dane głębokości
wskazane na mapie ustawia minimalną głębokość wody, po
której łódź może bezpiecznie przepłynąć.
UWAGA: Minimalna głębokość w przypadku płatnych map
(wykonanych przed 2016 r.) wynosi 0,9 m (3 stopy).
W przypadku wprowadzenia bezpiecznej głębokości
wynoszącej mniej niż 0,9 m (3 stopy), dla potrzeb
przeliczania ścieżki wyznaczonej przez funkcję Nawig.
autom. wykresy będą wykorzystywać jedynie głębokości
równe 0,9 m (3 stopy).
Prześwit pionowy: W oparciu o dane mapy ustawia minimalną
wysokość mostu lub przeszkody, pod którymi łódź może
bezpiecznie przepłynąć.
Dystans od brzegu: Umożliwia określenie, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się ścieżka Nawig. autom.. Ścieżka
Nawig. autom. może zostać przesunięta, jeśli ustawienie to
zostanie zmienione podczas nawigacji. Dostępne wartości
dla tego ustawienia są względne, nie bezwzględne. Aby
upewnić się, że linia nawigacji automatycznej została
wytyczona w odpowiedniej odległości od linii brzegowej,
można ocenić położenie ścieżki Nawig. autom. przy pomocy
jednego lub wielu znajomych celów, które wymagają
nawigacji przez wąskie drogi wodne (Regulowanie dystansu
od brzegu, strona 17).
Regulowanie dystansu od brzegu
Ustawienie Dystans od brzegu wskazuje, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się Nawig. autom.. Nawig. autom.
może zostać przesunięta, jeśli ustawienie to zostanie zmienione
podczas nawigacji. Dostępne wartości dla ustawienia Dystans
od brzegu są względne, nie bezwzględne. Aby upewnić się, że
Nawig. autom. została wytyczona w odpowiedniej odległości od
linii brzegowej, można ocenić położenie Nawig. autom. przy
pomocy jednego lub wielu znajomych celów, które wymagają
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
1 Przybij jednostką do portu lub rzuć kotwicę.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Nawig. autom.
> Dystans od brzegu > Norm..
3 Wybierz cel, do którego wcześniej nawigowano.
4 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawig. autom..
5 Oceń położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
Wybierz
opcję:
6
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno MENU > Przerwij
nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Nawigacja > Nawig. autom. > Dystans od brzegu >
Daleko.
17
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Nawig. autom. > Dystans od brzegu > Blisko.
7 Jeśli w korku 6 wybrano ustawienie Blisko lub Daleko, oceń
położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy linia
bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty zapewniają
efektywną podróż.
Nawig. autom. utrzymuje szeroki odstęp od przeszkód na
otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu Dystans od
brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe. W rezultacie
ploter nawigacyjny może nie przenieść linii Nawig. autom.,
chyba że wybrany cel wymaga nawigacji przez wąskie drogi
wodne.
8 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno MENU > Przerwij
nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Nawigacja > Nawig. autom. > Dystans od brzegu >
Najdalej.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Nawig. autom. > Dystans od brzegu > Najbliższe.
9 Jeśli w kroku 8 wybrano ustawienie Najbliższe lub Najdalej,
oceń położenie linii Nawig. autom. i określ, czy linia
bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty zapewniają
efektywną podróż.
Nawig. autom. utrzymuje szeroki odstęp od przeszkód na
otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu Dystans od
brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe. W rezultacie
ploter nawigacyjny może nie przenieść linii Nawig. autom.,
chyba że wybrany cel wymaga nawigacji przez wąskie drogi
wodne.
10 Co najmniej jeszcze jeden raz powtórz kroki 3–9, używając
za każdym razem innego celu, aż nauczysz się korzystać
z ustawienia dystansu od brzegu.
Ślady
W ramach śladu rejestrowana jest droga pokonana łodzią.
Aktualnie rejestrowany ślad określa się mianem aktywnego
śladu i można go można zapisać. Ślady można wyświetlać na
każdej mapie i w każdym widoku mapy 3D.
Wyświetlanie śladów
1 Na mapie wybierz MENU > Warstwy > Dane użytkownika >
Ślady.
Wybierz
ślady do wyświetlenia.
2
Linia szlaku widoczna na mapie wskazuje ślad.
Ustawianie koloru aktywnego śladu
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady > Opcje
aktywnego śladu > Kolor śladu.
Wybierz
kolor śladu.
2
Zapisywanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady > Zapisz
aktywny ślad.
2 Wybierz opcję:
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.
• Wybierz Cały dziennik.
3 Wybierz Zapisz.
Wyświetlenie listy zapisanych śladów
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
18
Edytowanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Edytuj ślad.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa, a następnie wpisz nową nazwę.
• Wybierz Kolor śladu, a następnie wybierz kolor.
Zapisywanie śladu jako trasy
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj ślad > Zapisz jako >
Zapisz jako trasę.
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż zarejestrowanym śladem
Aby móc przeglądać listę śladów oraz nawigować, korzystając
z nich, należy zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad
(Ślady, strona 18).
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Podążaj śladem.
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować śladem od punktu startowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Do przodu.
• Aby podróżować śladem od punktu docelowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Wstecz.
Przejrzyj
kurs oznaczony kolorową linią.
5
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż linii, unikając
lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
Usuwanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Usuń dane użytkownika > Zapisane ślady.
Odtwarzanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Podążaj aktywnym śladem.
2 Wybierz opcję:
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.
• Wybierz Cały dziennik.
3 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.
4 Nawiguj wzdłuż kolorowej linii, unikając lądu, wody płytkiej
i innych przeszkód.
Czyszczenie aktywnego śladu
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Ślady > Wyczyść aktywny ślad.
Pamięć śladów zostanie wyczyszczona. Aktywny ślad będzie
w dalszym ciągu rejestrowany.
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady > Opcje
aktywnego śladu.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
2 Wybierz Tryb rejestracji.
3 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować wykres śladu do czasu zapełnienia
pamięci śladu, wybierz Wypełnij.
• Aby rejestrować wykres śladu w sposób ciągły, zastępując
stare dane śladu nowymi, wybierz Zawiń.
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu
śladu
Można określić częstotliwość, z jaką ma być rejestrowany
wykres śladu. Częstsze rejestrowanie pozwala uzyskać
dokładniejsze dane, powoduje jednak szybsze zapełnianie się
wykresu śladu. Zaleca się zastosowanie interwału rozdzielczości
w celu umożliwienia najefektywniejszego wykorzystania
pamięci.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady > Opcje
aktywnego śladu > Interwał rejestrowania.
2 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować ślad na podstawie dystansu między
punktami, wybierz kolejno Interwał > Dystans > Zmień,
a następnie podaj dystans.
• Aby rejestrować ślad na podstawie interwału czasu,
wybierz kolejno Interwał > Czas > Zmień, a następnie
podaj interwał czasu.
• Aby rejestrować wykres śladu na podstawie zejścia
z kursu, wybierz kolejno Interwał > Rozdzielczość >
Zmień, a następnie przed zarejestrowaniem punktu śladu
podaj maksymalny dozwolony błąd w stosunku do
właściwego kursu. To jest zalecana opcja zapisu.
Granice
Granice pozwalają unikać wyznaczonego obszaru na terenie
akwenu lub pozostawać w jego obrębie. Można ustawić alarm
informujący o przekroczeniu granicy.
Tworzenie granic w postaci obszarów, linii i okręgów jest
możliwe z poziomu mapy. Można również przekształcać
zapisane ślady lub trasy w granice. Aby utworzyć obszar granicy
za pomocą punktów, utwórz trasę z użyciem punktów,
a następnie dokonaj jej konwersji do granicy.
Można ustawić granicę jako aktywną. Dane aktywnych granic
można dodać do pól danych na mapie.
Tworzenie granicy
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Granice >
Edycja granicy
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Granice.
2 Wybierz granicę
3 Wybierz kolejno Edytuj granicę.
4 Wybierz opcję:
• Aby edytować wygląd granicy na mapie, wybierz Opcje
wyświetlania.
• Aby zmienić linie granicy lub jej nazwę, wybierz Edytuj
granicę.
• Aby edytować alarm granicy, wybierz Alarm.
Ustawianie alarmu granicy
Alarmy granic informują o zbliżaniu się na określoną odległość
do ustawionych granic. Może to być przydatne w przypadku
próby ominięcia pewnych obszarów lub gdy należy zachować
szczególną ostrożność w pewnych obszarach, takich jak szlaki
żeglugowe.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Granice.
2 Wybierz granicę
3 Wybierz kolejno Alarm > Włączono.
4 Wybierz opcję.
• Aby ustawić włączanie alarmu w momencie zbliżania się
łodzi na określoną odległość do granicy obszaru, wybierz
Dystans ostrzeżenia, podaj odległość i wybierz Gotowe.
• Aby ustawić włączanie alarmu w momencie przekraczania
granicy, wybierz kolejno Obszar > Wpływanie >
Opuszczanie....
• Aby ustawić włączanie alarmu w momencie wypływania
poza obszar otoczony granicą, wybierz Obszar >
Opuszczanie....
Usuwanie granicy
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Granice.
2 Wybierz granicę
3 Wybierz kolejno Edytuj granicę > Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów,
tras i śladów
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Usuń dane użytkownika > Wszystko > OK.
Funkcje żeglarskie
Nowy.
2 Wybierz kształt granicy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Konwersja trasy do granicy
Przed rozpoczęciem konwersji trasy do granicy trzeba utworzyć
i zapisać co najmniej jedną trasę (Tworzenie i zapisywanie
trasy, strona 15).
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Edytuj trasę > Zapisz jako granicę.
Konwersja śladu do granicy
Przed rozpoczęciem konwersji śladu do granicy trzeba
zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad (Zapisywanie
aktywnego śladu, strona 18).
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Edytuj ślad > Zapisz jako > Zapisz jako
granicę.
Funkcje żeglarskie
Ustawianie typu jednostki
Użytkownik może wybrać typ łodzi, aby skonfigurować
ustawienia plotera nawigacyjnego i użyć funkcji dostosowanych
do posiadanego typu łodzi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Typ jednostki.
2 Wybierz opcję.
Regaty
Można wykorzystać urządzenie, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo, że łódź przekroczy linię startu dokładnie
w momencie rozpoczęcia regat. Po zsynchronizowaniu stopera
regatowego z oficjalnym stoperem odliczającym czas do
rozpoczęcia regat urządzenie co minutę zapewnia
powiadomienia o zbliżającym się rozpoczęciu wyścigu. Po
połączeniu stopera regatowego z wirtualną linią startu
urządzenie mierzy prędkość i kierunek łodzi oraz pozostały na
stoperze czas. Urządzenie wykorzystuje te dane do określenia,
czy łódź przekroczy linię startu przed, po, czy dokładnie
w momencie rozpoczęcia wyścigu.
19
Naprowadzanie na linię startu
Żeglowanie z naprowadzaniem na linię startu to wizualna
reprezentacja informacji potrzebnych do przekroczenia linii
startu z największą prędkością w najlepszym momencie.
Po ustawieniu szpilek prawej i lewej burty linii startu, docelowej
prędkości i czasu oraz po uruchomieniu stopera regatowego,
wyświetlona zostanie linia symulatora. Linia symulatora rozciąga
się od bieżącej pozycji w kierunku linii startu, a layline z każdej
szpilki.
Punkt końcowy oraz kolor linii symulatora wskazuje, gdzie łódź
będzie się znajdować po upłynięciu czasu stopera w oparciu
o bieżącą prędkość łodzi.
Gdy punkt końcowy znajduje się przed linią startu, linia jest
biała. Oznacza to, że łódź musi zwiększyć prędkość, aby na
czas dopłynąć do linii startu.
Gdy punkt końcowy znajduje się za linią startu, linia jest
czerwona. Oznacza to, że łódź musi zmniejszyć prędkość, aby
uniknąć kary za dopłynięcie do linii startu przed upłynięciem
czasu stopera.
Gdy punkt końcowy znajduje się na linii startu, linia jest biała.
Oznacza to, że łódź płynie z optymalną prędkością, aby
dopłynąć do linii startu, gdy upłynie czas stopera.
Domyślnie okno naprowadzania na linię startu oraz okno
stopera regatowego wyświetlane są na ekranie Regaty.
Ustawianie linii startu
1 Na karcie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
kolejno MENU > Linia startu.
2 Wybierz opcję:
• Aby oznaczyć znaki lewej i prawej burty linii startu
podczas przepływania przez nie, wybierz Znaki sygnałów
sonaru.
• Aby oznaczyć znaki lewej i prawej burty linii startu przez
wprowadzenie ich współrzędnych geograficznych, wybierz
Podaj współrzędne.
• Aby zamienić pozycję lewej i prawej burty po ich
ustawieniu, wybierz Zamień lewą i prawą burtę
Korzystanie z naprowadzania na linię startu
Korzystanie z funkcji naprowadzania na linię startu pomaga
podczas regat przekroczyć linię startu z największą prędkością.
1 Oznacz linię startu (Ustawianie linii startu, strona 20).
2 Na karcie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
kolejno MENU > Docelowa prędkość i wybierz prędkość
docelową w momencie przecięcia linii startu.
3 Wybierz Docelowy czas, a następnie wybierz docelowy czas
przekraczania linii startu.
4 Wybierz BACK.
5 Uruchom stoper regatowy (Korzystanie ze stopera
regatowego, strona 20).
Korzystanie ze stopera regatowego
1 Na karcie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
lub
, aby ustawić czasomierz.
2 Wybierz SELECT, aby uruchomić lub zatrzymać czasomierz.
Ustawianie odległości między dziobem a anteną GPS
Można wprowadzić odległość między dziobem łodzi a pozycją
anteny GPS. To pomoże zapewnić, że dziób łodzi przekroczy
linię startu dokładnie w momencie rozpoczęcia regat.
1 Na karcie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
kolejno MENU > Linia startu > Odległość GPS od dziobu.
2 Podaj dystans.
3 Wybierz Gotowe.
20
Ustawienia layline
Aby móc korzystać z funkcji layline, trzeba podłączyć czujnik
wiatru do plotera nawigacyjnego.
W trybie żeglarstwa ( (Ustawianie typu jednostki, strona 3)) na
mapie nawigacyjnej można wyświetlić layline. Linie layline mogą
być szczególnie przydatne podczas wyścigów.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Warstwy >
Moja łódź > Layline > Konfiguracja.
Wyświetlanie: Ustawianie sposobu wyświetlania layline
i jednostki na mapie oraz regulacja długości layline.
Kąt żeglowania: Pozwala określić, w jaki sposób urządzenie
oblicza layline. Opcja Bieżące pozwala obliczać layline na
podstawie kąta wiatru mierzonego przez czujnik wiatru.
Opcja Ręcznie pozwala obliczać layline na podstawie ręcznie
wprowadzonego kąta nawietrznej i zawietrznej.
Nawietrzna - kąt: Umożliwia ustawienie layline na podstawie
kąta natarcia.
Zawietrzna - kąt: Umożliwia ustawienie layline na podstawie
kąta zawietrznej.
Korekta pływów: Pozwala korygować layline na podstawie
pływów.
Filtruj stałą czasu: Filtruje dane layline na podstawie podanego
czasu i interwału. Aby otrzymać płynniejszą layline poprzez
odfiltrowanie drobnych zmian kursu kompasowego lub kąta
wiatru rzeczywistego, wybierz wyższą wartość. Aby otrzymać
layline o większej czułości na zmiany kursu kompasowego
lub kąta wiatru rzeczywistego, wybierz niższą wartość.
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić wartość przesunięcia kilu w celu
kompensacji odczytu głębokości, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Dzięki temu można w zależności od
potrzeb wyświetlać głębokość wody poniżej kilu lub rzeczywistą
głębokość wody.
Aby sprawdzić głębokość wody poniżej kilu lub najniższego
punktu łodzi, gdy przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
miejsca instalacji przetwornika do kilu łodzi.
Aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, gdy przetwornik
jest zainstalowany poniżej linii wodnej, odmierz odległość od
dolnej części przetwornika do linii wodnej.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku posiadania
aktualnych danych o głębokości.
1 Zmierz odległość:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub
w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
przetwornika do kilu. Wprowadź tę wartość jako liczbę
dodatnią.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu ,
aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, odmierz
odległość od przetwornika do linii wodnej. Wprowadź tę
wartość jako liczbę ujemną.
Funkcje żeglarskie
• Aby dostosować kąt utrzymywania wiatru w odstępach co 1°,
wybierz lub .
• Aby dostosować kąt utrzymywania wiatru w odstępach co
10°, przytrzymaj lub .
Hals i zwrot przez rufę
Można ustawić autopilota, aby wykonał hals lub zwrot przez
rufę, gdy włączone jest utrzymywanie kierunku lub
utrzymywanie wiatru.
Halsowanie i zwrot przez rufę w trybie utrzymywania
kierunku
1 Włącz utrzymywanie kierunku (Włączanie autopilota,
strona 31).
2 Wybierz MENU.
3 Wybierz opcję.
Autopilot steruje łodzią podczas manewru halsowania lub
zwrotu przez rufę.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesuniecie
kilu.
3 Wybierz
, jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii
wodnej, lub wybierz , jeśli przetwornik jest zainstalowany
na spodzie kilu.
Działanie autopilota żeglarskiego
PRZESTROGA
Włączony autopilot kontroluje tylko ster. Załoga łodzi pozostaje
odpowiedzialna za żagle, gdy włączony jest autopilot.
Poza utrzymywaniem kierunku autopilot może utrzymywać wiatr.
Można także wykorzystywać autopilota do sterowania sterem
podczas halsowania i zwrotów przez rufę.
Utrzymywanie wiatru
Można skonfigurować autopilota tak, aby utrzymywał określony
namiar względem kąta wiatru. Urządzenie musi być podłączone
do zgodnego z NMEA 2000 lub NMEA 0183 czujnika wiatru
w celu przeprowadzenia utrzymania wiatru lub halsu bądź
zwrotu przez rufę na podstawie odczytu siły wiatru.
®
Ustawianie typu utrzymywania wiatru
Aby móc włączyć typ utrzymywania wiatru, trzeba podłączyć
czujnik wiatru NMEA 2000 lub NMEA 0183 do autopilota.
Informacje na temat zaawansowanej konfiguracji autopilota
można znaleźć w instrukcjach instalacji dołączonych do
autopilota.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Typ utrzym. kier..
2 Wybierz opcję Pozorny lub Rzeczywisty.
Włączanie utrzymywania wiatru
Aby móc włączyć typ utrzymywania wiatru, trzeba podłączyć
czujnik wiatru NMEA 2000 lub NMEA 0183 do autopilota.
Gdy autopilot znajduje się w trybie gotowości, wybierz opcję
Utrzymywanie wiatru.
Włączanie funkcji utrzymywania wiatru w trybie
utrzymywania kierunku
Zanim będzie możliwe aktywowanie typu utrzymywania wiatru
należy podłączyć czujnik wiatru NMEA 2000 lub NMEA 0183 do
autopilota.
Po włączeniu utrzymywania kierunku wybierz MENU >
Utrzymywanie wiatru.
Regulowanie kąta utrzymywania wiatru przy użyciu
autopilota
Można dostosować kąt utrzymywania wiatru przez autopilota po
aktywowaniu funkcji utrzymywania wiatru.
Sonar Fishfinder
Halsowanie i zwroty przez rufę w trybie utrzymywania
wiatru
Aby móc włączyć utrzymywanie wiatru, konieczne jest
zainstalowanie czujnika wiatru.
1 Włącz utrzymywanie wiatru (Włączanie utrzymywania wiatru,
strona 21).
2 Wybierz MENU.
3 Wybierz opcję.
Autopilot będzie sterował łodzią podczas wykonywania halsu
lub zwrotu przez rufę, a informacje na temat postępu
w wykonywaniu tego manewru będą wyświetlane na ekranie.
Ustawianie opóźnienia halsu lub zwrotu przez rufę
Opóźnienie halsu lub zwrotu przez rufę umożliwia opóźnienie
wykonania manewru po jego rozpoczęciu.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Ustawienia żeglowania > Opóźnienie halsu/
zwrotu przez rufę.
2 Wybierz czas opóźnienia.
3 W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Włączanie blokady zwrotu przez rufę
UWAGA: Blokada zwrotu przez rufę nie uniemożliwia ręcznego
wykonania zwrotu przez rufę przy użyciu steru lub w trybie
sterowania krokowego.
Blokada zwrotu przez rufę uniemożliwia autopilotowi wykonanie
tego manewru.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Ustawienia żeglowania > Blokada zwrotu
przez rufę.
2 Wybierz Włączone.
Sonar Fishfinder
Po prawidłowym podłączeniu zgodnego przetwornika
urządzenia ECHOMAP Plus można używać jako echosondy
wędkarskiej.
Więcej informacji na temat tego, który przetwornik najlepiej
spełnia określone potrzeby, można znaleźć na stronie
garmin.com/transducers.
Różne widoki sonaru ułatwiają wyświetlanie ryb na danym
obszarze. Dostępne widoki sonaru różnią się w zależności od
typu przetwornika i modułu echosondy podłączonych do plotera
nawigacyjnego. Na przykład można wyświetlać ekrany sonaru
Garmin ClearVü™ tylko po podłączeniu zgodnego przetwornika
Garmin ClearVü.
Dostępne są cztery podstawowe style widoków sonaru: widok
pełnoekranowy, widok z podzielonym ekranem, który stanowi
połączenie dwóch lub większej liczby widoków, widok Podział
21
powiększenia oraz widok Podział częstotliwości, w którym
wyświetlane są dwie różne częstotliwości. Można dostosować
ustawienia każdego widoku na ekranie. Na przykład podczas
wyświetlania widoku Podział częstotliwości można osobno
dostosować czułość dla każdej częstotliwości.
W przypadku braku widoku sonaru, który spełnia potrzeby
użytkownika, można stworzyć własny ekran kombinacji
(Tworzenie nowej strony kombinacji przy użyciu urządzenia
ECHOMAP Plus 70/90, strona 2).
Przerywanie przesyłania sygnałów
echosondy
Tradycyjne przetworniki emitują wiązkę stożkową. Technologia
sonaru Garmin ClearVü emituje dwie wąskie wiązki podobne
kształtem do wiązki kopiarki. Zapewnia to wyraźniejszy,
przypominający zdjęcie obraz sytuacji pod łodzią.
• Aby wyłączyć aktywną echosondę, na jej ekranie wybierz
kolejno MENU > Transmituj sygnał z sonaru.
• Aby dezaktywować wszystkie sygnały nadawane przez
echosondę, wybierz i Wyłącz sonar.
Zmiana widoku sonaru
1 Na ekranie kombinacji z echosondą wybierz kolejno MENU >
Skonfiguruj kombinację > Edytuj kombinację.
2 Wybierz okno do zmiany.
3 Wybierz widok sonaru.
Widok sonaru Tradycyjny
W zależności od podłączonego przetwornika dostępnych jest
kilka widoków pełnoekranowych.
W pełnoekranowym widoku sonaru Tradycyjny wyświetlany jest
duży obraz odczytów sonaru z przetwornika. Na skali zasięgu
widocznej po prawej stronie ekranu przedstawiona jest
głębokość wykrytych obiektów, gdy ekran przewija się od prawej
do lewej strony.
Widok sonaru SideVü
UWAGA: Niektóre modele nie mają wbudowanej obsługi sonaru
SideVü. Jeśli posiadany model urządzenia nie ma
wbudowanego sonaru SideVü, niezbędny jest zgodny moduł
echosondy oraz zgodny przetwornik SideVü.
Jeśli posiadany model ma wbudowany sonar SideVü, niezbędny
jest zgodny przetwornik SideVü.
Technologia sonaru skanującego SideVü wyświetla obraz
obiektów znajdujących się po bokach łodzi. Można ją
wykorzystywać do wyszukiwania obiektów i ryb.
Informacje o głębokości
Obiekty znajdujące się w toni lub ryby
Dno akwenu
Widok sonaru Podział częstotliwości
W widoku sonaru Podział częstotliwości, na obu stronach
ekranu wyświetlany jest wykres danych sonarowych o różnych
częstotliwościach.
UWAGA: Widok sonaru Podział częstotliwości wymaga użycia
dwuzakresowego przetwornika.
Lewa strona łodzi
Prawa strona łodzi
Widok sonaru Podział powiększenia
Przetwornik na jednostce pływającej
W widoku sonaru Podział powiększenia na tym samym ekranie
wyświetlany jest wykres odczytu sonaru i powiększony fragment
tego wykresu.
Drzewa
Stare opony
Kłody
Widok sonaru
UWAGA: Aby odbierać sygnał sonaru Garmin ClearVü,
niezbędny jest zgodny ploter nawigacyjny lub echosonda
rybacka oraz zgodny przetwornik. Informacje na temat zgodnych
przetworników można znaleźć na stronie garmin.com
/transducers.
Sonar Garmin ClearVü o wysokiej częstotliwości zapewnia
dokładniejszy obraz okolicy pod łodzią, zapewniając bardziej
szczegółowy obraz mijanych przez łódź obiektów.
22
Odległość od burty łodzi
Odległość między statkiem a dnem
SideVüTechnologia skanująca
Zamiast wiązki stożkowej przetwornik SideVü wykorzystuje
płaską wiązkę do skanowania wody i dna po bokach łodzi.
Sonar Fishfinder
Łódź
Zasięg
Ryby
Panoptix™Widoki sonaru
UWAGA: Nie wszystkie modele obsługują przetworniki
Panoptix.
Aby odbierać sygnał sonaru Panoptix, niezbędny jest zgodny
ploter nawigacyjny oraz zgodny przetwornik.
Widoki sonaru Panoptix umożliwiają wyświetlenie w czasie
rzeczywistym całego obszaru wokół łodzi. Można także
obserwować przynętę pod wodą oraz ławice znajdujące się
przed kadłubem lub pod nim.
Widoki sonaru LiveVü umożliwiają wyświetlanie na żywo
wszelkiej aktywności organizmów żywych przed kadłubem, jak
i pod nim. Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania widoku
zapewnia obraz o płynności zbliżonej do obrazu z kamery.
Widoki 3D sonaru RealVü zapewniają trójwymiarowy widok
wszystkiego, co znajduje się przed kadłubem lub pod nim.
Każde przeszukanie tej przestrzeni przez przetwornik powoduje
zaktualizowanie obrazu na ekranie.
Aby wyświetlić wszystkie pięć widoków sonaru Panoptix, jeden
przetwornik musi zostać przypisany do widoków pod łodzią,
a drugi do widoków z przodu łodzi.
Aby uzyskać dostęp do widoków sonaru Panoptix, wybierz
Sonar, a następnie żądany widok.
LiveVüWidok pod kadłubem sonaru
Ten widok sonaru zapewnia dwuwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się pod kadłubem i może służyć do wyświetlenia
ławic lub większych ryb.
Ślady
Dno
Widok 3D przed kadłubem sonaru RealVü
Ten widok sonaru zapewnia trójwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się przed przetwornikiem. Można go używać
w sytuacji, gdy łódź nie porusza się, w celu obserwacji dna oraz
ryb zbliżających się do łodzi.
Kolorowa legenda
Łódź
Wskaźnik sygnału sonaru
Ryby
Dno
Zakres
Widok pod kadłubem sonaru RealVü 3D z wiązką
w dół
Ten widok sonaru przedstawia trójwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się pod przetwornikiem i może służyć do
obserwacji obiektów znajdujących się wokół stojącej łodzi.
Historia widoku pod kadłubem w postaci przewijanego widoku
sonaru Panoptix
Łódź
Zakres
Ślady
Przynęta
Kolorowa legenda
Dno
Łódź
Widok przed kadłubem sonaru LiveVü
Ten widok sonaru zapewnia dwuwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się przed kadłubem i może służyć do wyświetlenia
ławic lub większych ryb.
Sonar Fishfinder
Wiązka echosondy
Zakres
23
Ryby
Widok ekranu echosondy
Dno
Ekran echosondy przedstawia informacje z echosondy
wyświetlane na okrągłej skali głębokości, wskazując na to, co
znajduje się pod dnem łodzi. Ma postać pierścienia, którego
początek znajduje się na górze oraz który postępuje w prawo.
Skala wewnątrz pierścienia wskazuje na głębokość. Po
pojawieniu się na określonej głębokości informacji z echosondy,
informacje z echosondy migają na pierścieniu.
Kolory oznaczają różną moc echa odbieranego przez
echosondę. Domyślny schemat kolorów jest zgodny z tradycyjną
paletą kolorów echosondy, w której kolor żółty oznacza
najsilniejszy sygnał zwrotny, pomarańczowy — silny , czerwony
— słabszy, a niebieski — najsłabszy sygnał zwrotny.
Wybierz Flasher.
Widok sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym
Ten widok sonaru umożliwia uzyskanie trójwymiarowego obrazu
obiektów za poruszającą się łodzią w postaci trójwymiarowego
słupa wody, od dna do powierzchni. Widok ten służy do
znajdowania ryb.
Kolorowa legenda
Łódź
Zakres
Dno
Obiekt
A-Scope, powiększony widok z prawej strony*
Ryby
A-Scope z zaznaczonym obszarem powiększenia**
FrontVüWidok sonaru
Widok sonaru Panoptix FrontVü podnosi świadomość
sytuacyjną, wyświetlając podwodne przeszkody znajdujące się
do 91 metrów (300 stóp) przed łodzią.
Zdolność do efektywnego unikania kolizji czołowych za pomocą
sonaru FrontVü zmniejsza się, gdy prędkość łodzi przekracza 8
węzłów.
Aby wyświetlić widok sonaru FrontVü, należy zainstalować
i podłączyć zgodny przetwornik, na przykład PS21. Może być
konieczne zaktualizowanie oprogramowania przetwornika.
Skala głębokości
Głębokość w aktualnej pozycji
Kąt i zasięg stożka przetwornika przy bieżącej częstotliwości
* Funkcje A-Scope nie są dostępne w modelach ECHOMAP
Plus 40.
** W modelach ECHOMAP Plus 60 można nacisnąć i , aby
przesunąć obszar powiększenia w górę i dół.
Skróty strony ekranu echosondy
Na urządzeniach z ekranem dotykowym można obsługiwać
ekran echosondy i funkcje A-Scope.
Widok sonaru Panoptix LiveScope™
Ten widok sonaru zapewnia podgląd na żywo obiektów
znajdujących się przed lub pod kadłubem i może służyć do
wyświetlania ławic ryb albo innych obiektów podwodnych.
Przesuń w górę i dół, aby przesunąć powiększany obszar.
Wybierz, aby dostosować zasięg.
Wybierz, aby dostosować częstotliwość.
Wybierz, aby dostosować wzmocnienie.
Wybierz, aby dostosować szerokość wiązki.
Informacje o głębokości
Obiekty znajdujące się w toni lub ryby
Przesuń okno powiększenia, aby przesunąć obszar powiększenia
z lewej strony A-Scope.
Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.
Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
Dno akwenu
24
Sonar Fishfinder
Określanie typu przetwornika
Przed wybraniem typu przetwornika należy sprawdzić, jakiego
rodzaju przetwornik posiadasz.
Ploter nawigacyjny jest zgodny z całą gamą dodatkowych
przetworników, łącznie z przetwornikami Garmin ClearVü, które
są dostępne na stronie garmin.com/transducers.
W przypadku podłączenia przetwornika, który nie znajdował się
w zestawie z ploterem nawigacyjnym, może być konieczne
ustawienie typu przetwornika, aby echosonda działała
prawidłowo.
1 W widoku echosondy wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Instalacja > Typ przetwornika.
2 Wybierz przetwornik, który chcesz ustawić.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli posiadany przetwornik widnieje na liście, wybierz go.
• Jeśli masz dwuwiązkowy przetwornik 200/77 kHz, wybierz
2 wiązki (200/77 kHz).
• Jeśli masz dwuzakresowy przetwornik 200/50 kHz,
wybierz 2 częstotliwości (200/50 kHz).
Kalibracja kompasu
Zanim skalibrujesz kompas, upewnij się, że przetwornik jest
zainstalowany na wale w odpowiedniej odległości od silnika
zaburtowego, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych oraz że
znajduje się on pod wodą. Uruchomienie wewnętrznego
kompasu wymaga wykonania odpowiednio dokładnej kalibracji.
UWAGA: Przetwornik należy zamontować na pawęży lub na
wale silnika zaburtowego, aby móc korzystać z kompasu.
Kompas może nie działać, gdy przetwornik jest zamontowany
na silniku.
UWAGA: Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, najlepiej
zastosować czujnik kursu, np. czujnik SteadyCast™. Czujnik
kierunku pokazuje, w którym kierunku przetwornik jest zwrócony
w odniesieniu do łodzi.
UWAGA: Funkcja kalibracji kompasu jest dostępna wyłącznie
dla przetworników wyposażonych w kompas wewnętrzny, np.
przetworników PS21-TR.
Przed kalibracją możesz wykonać zwrot łodzią, ale pamiętaj, że
wtedy podczas procesu kalibracji musisz wykonać 1,5 pełnego
obrotu.
1 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno MENU >
Ustawienia sonaru > Instalacja.
2 W razie potrzeby wybierz Użyj AHRS, aby włączyć czujnik
układu odniesienia i kursu.
3 Wybierz Kalibruj kompas.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wybór źródła sonaru
Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Jeśli w danym widoku sonaru dostępne jest więcej niż jedno
źródło danych sonaru, można wybrać źródło do użycia w tym
widoku. Na przykład, jeśli dostępne są dwa źródła dla funkcji
Garmin ClearVü, można wybrać źródło do użycia w widoku
sonaru Garmin ClearVü.
1 Otwórz widok sonaru, którego źródło chcesz zmienić.
2 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru > Źródło.
3 Wybierz źródło dla tego widoku sonaru.
Zmiana nazwy źródła sonaru
Można zmienić nazwę źródła sonaru, aby móc łatwo
zidentyfikować to źródło. Na przykład można nadać nazwę
„Dziób” przetwornikowi znajdującemu się na dziobie łodzi.
Aby zmienić nazwę źródła, trzeba najpierw wybrać widok sonaru
odpowiedni dla danego źródła. Na przykład, aby zmienić nazwę
Sonar Fishfinder
źródła sonaru Garmin ClearVü, trzeba otworzyć widok sonaru
Garmin ClearVü.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Źródło > Zmień nazwy źródeł.
2 Podaj nazwę.
Tworzenie punktu na ekranie sonaru
1
2
3
4
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > .
Wybierz pozycję.
Wybierz lub SELECT.
W razie potrzeby edytuj informacje o punkcie, takie jak
nazwa punktu.
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > .
Pomiar dystansu na ekranie sonaru
Można zmierzyć dystans między dwoma punktami w widoku
sonaru SideVü.
1 W widoku sonaru SideVü wybierz .
2 Wybierz pozycję na ekranie.
3 Wybierz .
Na ekranie wyświetlony zostanie znacznik w miejscu
wybranej pozycji.
4 Wybierz inną pozycję.
Dystans i kierunek od znacznika znajduje się w lewym
górnym rogu.
PORADA: Aby zresetować znacznik i zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji znacznika, wybierz Ustaw odniesienie.
Wyświetlanie historii sonaru
Można przewijać informacje na wyświetlaczu sonaru, aby
przeglądać archiwalne dane sonaru.
UWAGA: Nie wszystkie przetworniki przechowują archiwalne
dane sonaru.
Wybierz BACK, aby opuścić historię.
Udostępnianie echosondy
Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach plotera
nawigacyjnego.
Istnieje możliwość wyświetlania danych echosondy z innych
zgodnych modeli urządzeń ECHOMAP podłączonych do sieci
Garmin Marine Network.
Każdy ploter nawigacyjny w sieci może wyświetlać dane
echosondy z dowolnego zgodnego modułu echosondy
i przetwornika w sieci, niezależnie od miejsca montażu ploterów
nawigacyjnych i przetworników na łodzi. Na przykład z jednego
urządzenia ECHOMAP Plus 93sv zamontowanego na rufie łodzi
można wyświetlić dane echosondy z innego urządzenia
ECHOMAP Plus i przetwornika Garmin ClearVü
zamontowanego na dziobie łodzi.
Podczas udostępniania danych echosondy wartości niektórych
ustawień echosondy, takich jak Zasięg czy Wzmocnienie, są
synchronizowane ze wszystkimi urządzeniami w sieci. Wartości
innych ustawień echosondy, takich jak ustawienia Wygląd, nie
są synchronizowane i powinny być konfigurowane
w poszczególnych urządzeniach. Ponadto wartości przesuwu
różnych widoków standardowych i Garmin ClearVü echosondy
są synchronizowane, aby podzielone widoki były bardziej
spójne.
UWAGA: Jednoczesne korzystanie z wielu przetworników może
spowodować przesłuch, który można usunąć, regulując
ustawienie echosondy Zakłócenia.
25
Dostosowywanie poziomu szczegółowości
Można wyregulować poziom szczegółowości i zakłóceń
wyświetlanych na ekranie sonaru poprzez dostosowanie
wzmocnienia w przypadku tradycyjnych przetworników lub
jasności w przypadku przetworników Garmin ClearVü.
Aby wyświetlać na ekranie echo o największej intensywności,
można zmniejszyć wzmocnienie lub jasność, aby pozbyć się
echa o mniejszej intensywności i zakłóceń. Aby wyświetlać na
ekranie wszystkie informacje, można zwiększyć wzmocnienie
lub jasność, aby wyświetlać więcej informacji na ekranie.
Spowoduje to jednak zwiększenie zakłóceń i może utrudnić
rozpoznawanie właściwego echa.
1 W widoku sonaru wybierz MENU.
2 Wybierz opcję Wzmocnienie lub Jasność.
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć wzmocnienie,
wybierz Do góry lub W dół.
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację wzmocnienia lub jasności, wybierz opcję
automatyczną.
Dostosowywanie intensywności kolorów
Można dostosować intensywność kolorów i podświetlić wybrane
obszary na ekranie sonaru poprzez wyregulowanie wzmocnienia
kolorów w przypadku tradycyjnych przetworników lub kontrastu
w przypadku przetworników Garmin ClearVü i SideVü/ClearVü.
To ustawienie działa najlepiej po dostosowaniu poziomu
szczegółowości informacji wyświetlanych na ekranie przy użyciu
ustawień wzmocnienia lub jasności.
Aby podświetlić mniejsze ławice ryb lub wyświetlić cel w bardziej
intensywny sposób, można zwiększyć wzmocnienie kolorów lub
kontrast. Spowoduje to utratę skutecznego rozróżniania
obiektów w przypadku echa o dużej intensywności przy dnie.
Aby zmniejszyć intensywność echa, można zmniejszyć
wzmocnienie kolorów lub kontrast.
1 W widoku sonaru wybierz MENU.
2 Wybierz opcję:
• W widoku sonaru Garmin ClearVü lub SideVü wybierz
Kontrast.
• W widoku sonaru Panoptix LiveVü wybierz Wzmocnienie
kolorów.
• W innym widoku sonaru wybierz kolejno Ustawienia
sonaru > Wygląd > Wzmocnienie kolorów.
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć intensywność
kolorów, wybierz Do góry lub W dół.
• Aby użyć domyślnego ustawienia, wybierz opcję
Domyślny.
Zapisy danych sonaru
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują zapisu sonaru.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Zapis sonaru.
15 minut zapisu sonaru zajmuje około 200 MB na
umieszczonej w urządzeniu karcie pamięci. Pojedyncze
nagranie kończy się po osiągnięciu wielkości 4 GB. Można
zapisywać dane sonaru do czasu zapełnienia karty pamięci.
Przerywanie zapisu sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Przerwij zapis.
Usuwanie zapisów danych sonaru
1 Włóż kartę pamięci z plikami danych sonaru do gniazda kart.
26
2 Wybierz kolejno Sonar > Zapisy danych sonaru.
3 Wybierz zapis danych.
4 Wybierz Usuń.
Odtwarzanie zapisów danych sonaru
Aby móc odtwarzać zapisy danych sonaru, trzeba pobrać
i zainstalować aplikację HomePort™ oraz zapisać dane sonaru
na karcie pamięci.
1 Wyjmij kartę pamięci z urządzenia.
2 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.
3 Otwórz aplikację HomePort.
4 Wybierz zapis sonaru z listy urządzeń.
5 Kliknij zapis sonaru w dolnym okienku prawym przyciskiem
myszy.
6 Wybierz Odtwarzanie.
Ustawienia sonarów tradycyjnych, Garmin
ClearVü i SideVü
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli, modułów echosondy i przetworników.
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru.
Linia głębokości: Umożliwia wyświetlenie szybko działającej
linii głębokości.
Prędkość przesuwu: Umożliwia ustawienie prędkości przesuwu
ekranu sonaru od prawej do lewej strony.
Na płytkiej wodzie można zmniejszyć prędkość przesuwu
ekranu, aby wydłużyć czas wyświetlania informacji na
ekranie. Na głębszych wodach można zwiększyć prędkość
przesuwu ekranu.
Linie zasięgu: Wyświetla pionowe linie oznaczające odległość,
w prawą i lewą stronę od łodzi. To ustawienie jest dostępne
jedynie w widoku sonaru SideVü.
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie schematu kolorów na
widoku sonaru. To ustawienie może być dostępne w menu
Wygląd.
Schematy kolorów o dużym kontraście zapewniają
ciemniejsze kolory dla echa o niskiej intensywności.
Schematy kolorów o niskim kontraście zapewniają kolory,
które są podobne do koloru tła, dla echa o niskiej
intensywności.
Wygląd: Patrz Ustawienia wyglądu sonaru, strona 27.
Nakładki liczbowe: Ustawianie danych wyświetlanych na
ekranie sonaru.
Zaawansowane: Patrz Zaawansowane ustawienia sonaru,
strona 27.
Instalacja: Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień
sonaru.
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie sonaru
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Powiększenie.
2 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie ustawić głębokość i powiększenie,
wybierz Auto.
PORADA: Aby uzyskać więcej opcji, wybierz
.
• Aby ręcznie ustawić zakres głębokości na powiększonym
obszarze, wybierz Ręcznie >
, a następnie wybierz
Pokaż w górę lub Pokaż w dół, aby ustawić zakres
głębokości na powiększonym obszarze. Następnie
wybierz Powiększ lub Pomniejsz, aby zwiększyć lub
zmniejszyć powiększenie na powiększonym obszarze.
• Aby powiększyć określony obszar ekranu, wybierz opcję
Powiększ.
Sonar Fishfinder
PORADA: Pole powiększenia można przeciągnąć w nowe
miejsce na ekranie.
• Aby powiększyć obraz danych z sonaru z głębokości dna,
wybierz Blokada dna.
Aby anulować powiększenie, usuń zaznaczenie opcji.
Ustawianie prędkości przesuwu
Można ustawić prędkość przesuwu obrazu echosondy na
ekranie. Większa prędkość przesuwu pozwala wyświetlać więcej
szczegółów aż do momentu, gdy nie ma dodatkowych
szczegółów do pokazania, w którym to momencie funkcja
zaczyna rozciągać wyświetlane szczegóły. Może to być
przydatne podczas przemieszczania się, trolingu lub na bardzo
głębokiej wodzie, gdzie echosonda bardzo długo czeka na
odbiór wysłanego sygnału. Mniejsza prędkość przesuwu
umożliwia dłuższe wyświetlanie na ekranie informacji
z echosondy.
W większości sytuacji ustawienie Domyślny zapewni dobrą
równowagę między szybko przesuwającym się obrazem
a wyświetlaniem obiektów, które są mniej zniekształcone.
1 W widoku echosondy wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Prędkość przesuwu.
2 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie dostosować prędkość przesuwu,
korzystając z danych dotyczących prędkości nad dnem
lub prędkości po wodzie, wybierz Auto.
Ustawienie Auto wybiera wartość przesuwu
odpowiadającą prędkości łodzi, aby obiekty w wodzie były
wyświetlane we właściwych proporcjach i były mniej
zniekształcone. W przypadku wyświetlania widoku
echosondy Garmin ClearVü lub SideVü lub podczas
wyszukiwania obiektów zalecane jest korzystanie
z ustawienia Auto.
• Aby przesuwać obraz szybciej, wybierz Do góry.
• Aby przesuwać obraz wolniej, wybierz W dół.
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości lub
szerokości
Można regulować zasięg dla skali głębokości w widoku
tradycyjnym i widoku sonaru Garmin ClearVü, a także zasięg dla
skali szerokości dla widoku sonaru SideVü.
Pozwolenie urządzeniu na automatyczne regulowanie zasięgu
powoduje, że dno jest wyświetlane w dolnej lub trzeciej części
ekranu sonaru. Taki widok może być przydatny podczas
monitorowania dna w przypadku minimalnych lub średnich
zmian w ukształtowaniu terenu.
Ręczna regulacja zasięgu umożliwia wyświetlanie określonego
zakresu, co może być przydatne podczas monitorowania dna
w przypadku dużych zmian w ukształtowaniu terenu, takich jak
uskoki czy klify. Obraz dna jest wyświetlany na ekranie tak
długo, jak tylko znajduje się w ustalonym zakresie.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Zasięg.
2 Wybierz opcję:
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację zasięgu, wybierz Auto.
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć zakres, wybierz Do
góry lub W dół.
PORADA: Na ekranie sonaru można wybrać lub , aby
ręcznie dostosować zasięg.
PORADA: Gdy wyświetlanych jest wiele ekranów sonaru,
opcja SELECT pozwala określić, który ekran ma być
aktywny.
Ustawienia wyglądu sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Wygląd.
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie schematu kolorów.
Sonar Fishfinder
A-Scope: Wyświetla pionowy ekran wzdłuż prawej krawędzi
ekranu, który natychmiast wskazuje odległość do celów wraz
ze skalą.
Krawędź: Wyróżnia najsilniejszy sygnał z dna, aby pomóc
zdefiniować mocny lub słaby sygnał.
Symbole ryb: Umożliwia ustawienie, jak sonar interpretuje
obiekty w toni.
Wyświetla obiekty w toni jako symbole wraz z informacją tła
sonaru.
Wyświetla obiekty w toni jako symbole wraz z informacją
o głębokości i informacją tła sonaru.
Wyświetla obiekty w toni jako symbole.
Wyświetla obiekty w toni jako symbole wraz z informacją
o głębokości.
Alarmy sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich
przetwornikach.
W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno MENU >
Ustawienia sonaru > Alarmy.
Alarmy sonaru można także ustawić, wybierając kolejno
Ustawienia > Alarmy > Sonar.
Woda płytka: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
mniejsza od podanej wartości.
Głębina: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
większa od podanej wartości.
Alarm FrontVü: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na
przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości, co pozwala
unikać mielizn (Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü,
strona 29). Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla
przetworników Panoptix FrontVü.
Temperatura wody: Alarm jest uruchamiany, gdy przetwornik
informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F) wyższa lub
niższa niż podana wartość temperatury.
Ryby
Ryby: Ustawia alarm włączany, gdy sonar wykryje obiekt
zawieszony w toni.
•
ustawia włączenie alarmu po wykryciu ryby
o dowolnych rozmiarach.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu średnich
lub dużych ryb.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu dużych ryb.
Zaawansowane ustawienia sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli i przetworników.
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Zaawansowane.
Zakłócenia: Dostosowanie czułości w celu zmniejszenia
efektów zakłóceń z pobliskich źródeł szumu.
Aby usunąć zakłócenia z obrazu, należy użyć najniższego
ustawienia zakłóceń, które powoduje uzyskanie żądanej
poprawy. Najlepszym sposobem na wyeliminowanie
zakłóceń jest rozwiązanie problemów z instalacją, które
powodują zakłócenia.
Szum lustra wody: Ukrywanie zakłóceń powierzchniowych
w celu zmniejszenia zakłóceń. Szersze wiązki (niższe
częstotliwości) powodują wyświetlanie większej liczby
obiektów, ale generują więcej zakłóceń powierzchniowych.
Wzmocnienie kolorów: Patrz Dostosowywanie poziomu
szczegółowości, strona 26.
TVG: Umożliwia dostosowanie wyglądu echa, aby
zrekompensować osłabienie sygnałów sonaru na głębszej
wodzie, a także zmniejsza zakłócenia przy powierzchni.
W przypadku zwiększenia wartości tego ustawienia kolory
27
powiązane z zakłóceniami przy niższych częstotliwościach
i ławice ryb wyświetlane są w bardziej jednolity sposób na
różnych głębokościach. To ustawienie zmniejsza poziom
zakłóceń blisko lustra wody.
Ustawienia instalacyjne przetwornika
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli i przetworników.
W widoku echosondy wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Instalacja.
Przywróć domyślne ustawienia echosondy: Umożliwia
przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych echosondy.
Typ przetwornika: Umożliwia wybór typu przetwornika
podłączonego do urządzenia.
Przerzuć lewą/prawą: Umożliwia zmianę orientacji widoku
echosondy SideVü, jeśli przetwornik jest zainstalowany
w kierunku do tyłu.
Odwrócony: Określa orientację widoku echosondy Panoptix
w przypadku, gdy zainstalowany jest przetwornik
z przewodami skierowanymi do lewej burty.
Szerokość wiązki: Określa szerokość wiązki przetwornika
Panoptix.
Węższe wiązki zapewniają podgląd na większą głębokość
i większą odległość. Szersze wiązki pozwalają na podgląd
większego obszaru.
Użyj AHRS: Umożliwia wykrycie kąta montażu przetwornika
Panoptix przez czujniki układu odniesienia i kursu (AHRS).
Gdy to ustawienie jest wyłączone, zakłada się, że
przetwornik jest zamontowany pod kątem 45 stopni.
Częstotliwości sonaru
UWAGA: Dostępne częstotliwości zależą od używanego plotera
nawigacyjnego, modułów echosondy i przetwornika.
Regulacja częstotliwości pomaga dostosować sonar do
określonych celów i aktualnej głębokości wody.
Wyższe częstotliwości korzystają z węższych wiązek i przydają
się przy dużych prędkościach i wzburzonym morzu. Wyższa
częstotliwość oznacza lepszą wyrazistość dna i termokliny.
Niższe częstotliwości korzystają z szerszych wiązek, które
pozwalają dostrzec więcej obiektów, ale generują zarazem
więcej zakłóceń powierzchniowych i ograniczają ciągłość echa
dna przy wzburzonym morzu. Szersze wiązki generują większe
łuki dla ech obiektów, dzięki czemu są idealne do lokalizowania
ryb. Szersze wiązki działają również lepiej na głębokiej wodzie,
ponieważ niższa częstotliwość oznacza lepszą penetrację
głębin.
Częstotliwości CHIRP pozwalają sprawdzić każdy impuls
w różnych częstotliwościach, co daje lepsze rozróżnianie
obiektów w głębinach. Technologia CHIRP może być używana
do wyraźnego identyfikowania obiektów, takich jak pojedyncze
ryby w ławicy oraz do różnych zastosowań na głębinach. Na
ogół działa lepiej niż zastosowanie pojedynczej częstotliwości.
Ponieważ niektóre ryby mogą być lepiej widoczne w przypadku
użycia stałej częstotliwości, należy wziąć pod uwagę cel
i warunki wodne podczas korzystania z częstotliwości CHIRP.
Niektóre sonary czarnej skrzynki i przetworniki umożliwiają
regulację wstępnie ustawionych częstotliwości dla każdego
elementu przetwornika. Umożliwia to szybką zmianę
częstotliwości przy użyciu wstępnie ustawionych wartości
w przypadku zmiany warunków w wodzie lub celów poszukiwań.
Przeglądanie dwóch częstotliwości jednocześnie przy
wykorzystaniu widoku podziału częstotliwości pozwala zajrzeć
w głębiny za pomocą echa o niższej częstotliwości, a także
wyświetlić więcej szczegółów z echa o wyższej częstotliwości.
Wybieranie częstotliwości przetwornika
UWAGA: W przypadku niektórych widoków echosondy
i przetworników zmiana częstotliwości nie jest możliwa.
28
Można wybrać, które częstotliwości mają być wyświetlane na
ekranie echosondy.
NOTYFIKACJA
Należy zawsze pamiętać o lokalnych przepisach dotyczących
częstotliwości echosond. Na przykład, aby ochronić stada orek,
w niektórych przypadkach zabrania się korzystania
z częstotliwości z zakresu od 50 do 80 kHz w promieniu ½ mili
od stada orek. To użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie
z urządzenia zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
i rozporządzeniami.
1 W widoku echosondy wybierz kolejno MENU >
Częstotliwość.
2 Wybierz częstotliwość odpowiadającą Twoim potrzebom oraz
głębokość wody.
Więcej informacji na temat częstotliwości znajduje się
w sekcjiCzęstotliwości sonaru, strona 28.
Tworzenie predefiniowanej częstotliwości
UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna w przypadku niektórych
przetworników.
Można zapamiętać ustawienie, aby zapisać określoną
częstotliwość sonaru, co umożliwia szybkie zmiany
częstotliwości.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Częstotliwość.
2 Wybierz Dodaj.
3 Podaj częstotliwość.
Włączanie funkcji A-Scope
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w widokach
echosondy Tradycyjny.
A-Scope to pionowy ekran echosondy widoczny wzdłuż prawej
krawędzi widoku i wyświetlający to, co jest widoczne w danej
chwili pod przetwornikiem. A-Scope można wykorzystać do
identyfikacji echa obiektów, które mogły zostać przeoczone
podczas szybkiego przewijania ekranu, np. gdy łódź porusza się
z dużą szybkością. Funkcja przydaje się podczas wykrywania
ryb znajdujących się blisko dna.
Funkcja A-Scope powyżej wyświetla echa ryb
oraz echo
sygnału odbitego od miękkiego dna .
W widoku echosondy wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Wygląd > A-Scope.
Ustawienia sonaru Panoptix
Dostosowywanie kąta widzenia i poziomu
powiększenia dla urządzenia RealVü
Można zmienić kąt widzenia dla widoków sonaru RealVü.
Można także powiększyć lub pomniejszyć obraz widok.
W widoku sonaru RealVü wybierz opcję:
• Dostosuj kąt widzenia za pomocą przycisków strzałek.
• Aby powiększać i pomniejszać widok, obróć pokrętło.
Dostosowywanie prędkości przeszukiwania
urządzenia RealVü
Można zmienić prędkość, z jaką przetwornik przeszukuje
obszar. Większa prędkość przeszukiwania przekłada się na
Sonar Fishfinder
mniej szczegółowy obraz, ale też na szybsze odświeżanie
ekranu. Z kolei mniejsza prędkość przeszukiwania zapewnia
bardziej szczegółowy obraz, lecz wolniejsze odświeżanie
ekranu.
UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku widoku
sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym.
1 W widoku sonaru RealVü wybierz kolejno MENU > Prędkość
przeszukiwania.
2 Wybierz opcję.
Menu sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu
i FrontVü
W widoku sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu lub
FrontVü wybierz MENU.
Wzmocnienie: Umożliwia dostosowanie poziomu
szczegółowości oraz ilości zakłóceń wyświetlanych na
ekranie sonaru.
Aby wyświetlać na ekranie echo o największej intensywności,
można zmniejszyć czułość w celu wyeliminowania echa
o mniejszej intensywności i zakłóceń. Aby wyświetlać na
ekranie wszystkie informacje, można zwiększyć czułość i w
ten sposób wyświetlać więcej informacji na ekranie.
Spowoduje to jednak zwiększenie zakłóceń i może utrudnić
rozpoznawanie właściwego echa.
Zakres głębokości: Umożliwia regulowanie zakresu skali
głębokości.
Pozwolenie urządzeniu na automatyczne regulowanie
zasięgu powoduje, że dno jest wyświetlane w dolnej części
ekranu sonaru. Taki widok może być przydatny podczas
monitorowania dna w przypadku minimalnych lub średnich
zmian w ukształtowaniu terenu.
Ręczna regulacja zasięgu umożliwia wyświetlanie
określonego zakresu, co może być przydatne podczas
monitorowania dna w przypadku dużych zmian
w ukształtowaniu terenu, takich jak uskoki czy klify. Obraz
dna jest wyświetlany na ekranie tak długo, jak tylko znajduje
się w ustalonym zakresie.
Zasięg do przodu: Umożliwia regulowanie zakresu skali
odchylenia do przodu.
Umożliwia urządzeniu automatyczną regulację skali
odchylenia do przodu w zależności od głębokości. Ręczna
regulacja zakresu umożliwia wyświetlanie określonego
zakresu. Obraz dna jest wyświetlany na ekranie tak długo,
jak tylko znajduje się w ustalonym zakresie. Ręczne
zmniejszenie wartości tej opcji może spowodować, że Alarm
FrontVü będzie mniej skuteczny, a przez to będzie mniej
czasu na podjęcie działań w przypadku wykrycia małej
głębokości.
Kąt transmisji: Umożliwia ustawienie punktu skupienia
przetwornika na lewą lub prawą burtę. Ta funkcja jest
dostępna tylko dla przetworników Panoptix z obsługą
RealVü, takich jak PS30, PS31 i PS60.
Transmituj sygnał z sonaru: Zatrzymuje aktywny proces
transmisji przetwornika.
Alarm FrontVü: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na
przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości (Ustawianie
alarmu głębinowego FrontVü, strona 29). Funkcja ta jest
dostępna wyłącznie dla przetworników Panoptix FrontVü.
Ustawienia sonaru: Umożliwiają konfigurację przetwornika oraz
ustawień wyglądu echa obiektów.
Ustawianie kąta transmisji danych przetwornika LiveVü
i FrontVü
Ta funkcja jest dostępna tylko dla przetworników Panoptix
z obsługą RealVü, takich jak PS30, PS31 i PS60.
Można zmienić kąt transmisji danych przetwornika, aby
skierować przetwornik na żądany obszar. Na przykład można go
skierować na ławicę ryb lub na mijane drzewa.
Sonar Fishfinder
1 W widoku sonaru LiveVü lub FrontVü wybierz kolejno MENU
> Kąt transmisji.
2 Wybierz opcję.
Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü
OSTRZEŻENIE
Alarm głębinowy FrontVü jest narzędziem służącym jedynie do
orientacji w terenie i nie we wszystkich warunkach zapobiegnie
utknięciu na mieliźnie. Zapewnienie bezpiecznego sterowania
łodzią należy do obowiązków jej operatora.
Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla przetworników Panoptix
FrontVü.
Można ustawić alarm włączający się w przypadku, gdy
głębokość wody spadnie poniżej określonego poziomu. Dla
uzyskania najlepszych rezultatów podczas korzystania z alarmu
kolizji czołowej należy ustawić przesunięcie dziobu (Ustawianie
przesunięcia dziobu, strona 30).
1 W widoku sonaru FrontVü wybierz kolejno MENU > Alarm
FrontVü.
2 Wybierz Włączono.
3 Określ wartość głębokości, która będzie uruchamiać alarm,
a następnie wybierz Gotowe.
Na ekranie FrontVü linia głębokości będzie wskazywać wartość
głębokości, dla której ustawiono alarm. Linia ma kolor zielony,
jeśli znajdujesz się na bezpiecznej głębokości. Linia zmienia
kolor na żółty, gdy poruszasz się szybciej niż zasięg z przodu
pozwoli Ci zareagować (10 sekund). Kolor zmienia się na
czerwony, a alarm jest uruchamiany, gdy system wykryje
przeszkodę lub głębokość wody mniejszą od podanej wartości.
PRZESTROGA
Możliwość skutecznego ominięcia mielizny na podstawie obrazu
z sonaru FrontVü staje się coraz bardziej ograniczona przy
większych prędkościach przekraczających 8 węzłów.
Ustawienia wyglądu LiveVü i FrontVü
W widoku sonaru LiveVü lub FrontVü Panoptix wybierz kolejno
MENU > Ustawienia sonaru > Wygląd.
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie palety kolorów.
Wzmocnienie kolorów: Umożliwia dostosowanie intensywności
kolorów wyświetlanych na ekranie.
Możesz wybrać wyższą wartość wzmocnienia kolorów, aby
widzieć cele na większej wysokości w słupie wody. Wyższa
wartość wzmacniania kolorów umożliwia również
rozróżnianie obrazów o niskiej intensywności na większej
wysokości w słupie wody, jednak powoduje to słabsze
rozróżnianie obrazów dna. Można wybrać niższą wartość
wzmocnienia kolorów, gdy cele znajdują się blisko dna, aby
pomóc Ci rozróżniać cele i obrazy o wysokiej intensywności,
takie jak piasek, kamienie i błoto.
Szlaki: Pozwala określić, jak długo ślady mają być wyświetlane
na ekranie. Ślady przedstawiają ruch celu.
Wypełnienie dna: Zmienia kolor dna na brązowy, aby odróżnić
je od echa wody.
Nakładka na siatkę: Wyświetla siatkę linii symbolizujących
zasięg.
Przewijaj historię: Wyświetla historię sonaru w widoku sonaru
tradycyjnego.
Ustawienia wyglądu RealVü
W widoku sonaru RealVü wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Wygląd.
Kolory punktów: Umożliwia ustawienie innej palety kolorów
używanej do wyświetlania punktów echa sonaru.
Kolory dna: Umożliwia ustawienie schematu kolorów dla dna.
29
Styl dna: Umożliwia ustawienie stylu wyświetlania dna. Będąc
na głębokiej wodzie, można użyć opcji Punkty i ręcznie
ustawić płytszy zasięg.
Przycisk kolorów: Wyświetla legendę głębokości, jakie
reprezentują poszczególne kolory.
Ustawienia instalacyjne przetwornika Panoptix
W widoku sonaru Panoptix wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Instalacja.
Głębokość instalacji: Określa głębokość poniżej linii wodnej,
na jakiej zamontowany jest przetwornik Panoptix. Podanie
rzeczywistej głębokości, na jakiej został zamontowany
przetwornik, zapewnia dokładniejsze wizualne odwzorowanie
obiektów znajdujących się w wodzie.
Przesunięcie dziobu: Pozwala ustawić odległość między
dziobem a widokiem z przodu łodzi, uwzględniając miejsce
instalacji przetwornika Panoptix. Umożliwia to oglądanie
dystansu z przodu od dziobu łodzi, a nie z miejsca instalacji
przetwornika.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną do przodu oraz
RealVü3D z wiązką skierowaną do przodu.
Szerokość wiązki: Określa szerokość wiązki przetwornika
Panoptix pod łodzią. Węższe wiązki zapewniają podgląd na
większą głębokość i większą odległość. Szersze wiązki
pozwalają na podgląd większego obszaru.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną w dół oraz
LiveVü z wiązką skierowaną do przodu.
Użyj AHRS: Umożliwia automatyczne wykrycie kąta montażu
przetwornika Panoptix przez czujniki układu odniesienia
i kursu (AHRS). Gdy opcja ta jest wyłączona, można
wprowadzić określony kąt dla przetwornika za pomocą
ustawienia Kąt nachylenia. Wiele przetworników
zapewniających widok z przodu kadłuba jest zamontowanych
pod kątem 45 stopni, podczas gdy przetworniki zapewniające
widok pod kadłubem są zamontowane pod kątem 0 stopni.
Odwrócony: Określa orientację widoku sonaru Panoptix
w przypadku, gdy zainstalowany jest sonar zapewniający
obraz obiektów znajdujących się pod kadłubem i z
przewodami skierowanymi do lewej burty.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru LiveVü z wiązką skierowaną w dół, RealVü 3D
z wiązką skierowaną w dół oraz RealVü 3D z trybem
archiwalnym.
Kalibruj kompas: Kalibruje wewnętrzny kompas przetwornika
Panoptix (Ustawienia instalacyjne przetwornika, strona 28).
Dotyczy to przetworników Panoptix wyposażonych w kompas
wewnętrzny, np. przetworników PS21-TR.
Orientacja: Określa, czy przetwornik działa w trybie wiązki
skierowanej do przodu czy w trybie wiązki skierowanej w dół.
W przypadku wybrania ustawienia Auto orientacja jest
ustalana z użyciem czujnika układu odniesienia i kursu.
Dotyczy to przetworników PS22 i LiveScope.
Skupienie: Dostosowuje widok sonaru z uwzględnieniem
prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie. Jeśli zostanie
wybrane ustawienie Auto, ta prędkość będzie obliczana na
podstawie temperatury wody.
Dotyczy to przetworników LiveScope.
Przywróć domyślne ustawienia echosondy: Przywraca
ustawienia sonaru do domyślnych wartości fabrycznych.
Ustawianie przesunięcia dziobu
W przypadku przetworników Panoptix z widokiem przednim
można wprowadzić wartość przesunięcia dziobu w celu
kompensacji dystansu przedniego, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Umożliwia to oglądanie dystansu
30
z przodu od dziobu łodzi, a nie z miejsca, w którym znajduje się
przetwornik.
Ta funkcja dotyczy przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną do przodu oraz
RealVü3D z wiązką skierowaną do przodu.
1 Zmierz dystans przebyty w poziomie od przetwornika do
dziobu.
2 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno MENU >
Ustawienia sonaru > Instalacja > Przesunięcie dziobu.
3 Wpisz zmierzoną odległość i wybierz Gotowe.
W odpowiednim widoku sonaru zasięg przedni zostanie
przesunięty o wprowadzony dystans.
Autopilot
OSTRZEŻENIE
Z funkcji autopilota można korzystać tylko w stacji
zamontowanej obok steru, przepustnicy i urządzenia do kontroli
steru.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w modelach
z obsługą sieci NMEA 2000.
System autopilota w sposób ciągły dostosowuje sterowanie
łodzią w celu utrzymania stałego kierunku, co jest nazywane
utrzymywaniem kierunku. System umożliwia także ręczne
sterowanie, korzystanie z kilku trybów funkcji automatycznego
sterowania oraz korzystanie ze wzorców sterowania.
Jeśli zgodny ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego
systemu autopilota Garmin, można go włączyć i sterować nim
z poziomu plotera.
Informacje na temat zgodnych systemów autopilota Garmin
można znaleźć na stronie garmin.com.
Autopilot
Ekran autopilota
Wzorce sterowania
OSTRZEŻENIE
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne sterowanie
łodzią. Aby móc rozpocząć korzystanie z wzorca, należy
upewnić się, że w wodzie nie znajdują się przeszkody.
Autopilot umożliwia sterowanie łodzią według wstępnie
ustawionych wzorców przeznaczonych do łowienia ryb.
Dodatkowo pozwala także wykonywać inne manewry specjalne,
takie jak zawracanie czy pętla Williamsona.
Rzeczywisty kierunek
Obrany kierunek (utrzymywany przez autopilota)
Rzeczywisty kierunek (w trybie gotowości)
Obrany kierunek (po włączeniu)
Wskaźnik pozycji steru (ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
podłączenia czujnika steru)
Dostosowywanie przyrostu w sterowaniu krokowym
1 Na ekranie Autopilot wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Rozmiar zwrotu w krokach.
2 Wybierz przyrost.
Ustawianie oszczędzania energią
Istnieje możliwość dostosowania poziomu aktywności steru.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Konfiguracja trybu zasilania > Oszczędzanie
energii.
2 Wybierz wartość procentową.
Wybór wyższej wartości procentowej powoduje zmniejszenie
aktywności steru i utrzymania kierunku. Im wyższa wartość
procentowa, tym większe występuje zboczenie z kursu,
zanim autopilot je skoryguje.
PORADA: Przy lekko wzburzonym morzu i niewielkich
prędkościach zwiększenie wartości procentowej funkcji
Oszczędzanie energii zmniejsza aktywność steru.
Wybieranie preferowanego źródła kursu
NOTYFIKACJA
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj kompasu dostępnego
w komputerze kursowym autopilota jako źródła kursu.
Korzystanie z kompasu GPS innej firmy może spowodować, że
dane będą dostarczone w sposób losowy, co może powodować
nadmierne opóźnienia. Autopilot wymaga aktualnych informacji,
a zatem nie może często używać danych kompasu GPS innej
firmy do określenia pozycji GPS lub prędkości. Jeśli używany
jest kompas GPS innej firmy, autopilot będzie prawdopodobnie
co jakiś czas raportował utratę źródła danych nawigacji
i prędkości.
Jeśli w sieci znajduje się więcej niż jedno źródło kursu, można
wybrać preferowane źródło tych danych. Źródłem może być
zgodny kompas GPS lub czujnik kursu magnetycznego.
1 Na ekranie Autopilot wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Preferowane źródła.
2 Wybierz źródło.
Jeśli wybrane źródło kursu jest niedostępne, ekran autopilota
nie wyświetla żadnych danych.
Włączanie autopilota
Po włączeniu autopilota funkcja ta przejmuje kontrolę nad
sterem i steruje łodzią, utrzymując obrany kierunek.
Na dowolnym ekranie wybierz kolejno Włącz.
Obrany kierunek jest wyświetlany w środkowej części ekranu
autopilota.
Autopilot
Używanie wzorca zawracania
Wzorca zawracania można używać do zawracania łodzią o 180°
oraz utrzymywania nowego kierunku.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Sterowanie
wg wzorca > Manewr zawracania.
2 Wybierz Włącz port lub Włącz wzorzec dla prawej burty.
Konfiguracja i używanie wzorca ruchu po okręgu
Wzorzec ruchu po okręgu można używać do sterowania łodzią
w trybie ciągłego ruchu po okręgu w określonym kierunku
i przez określony czas.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Sterowanie
wg wzorca > Okręgi.
2 W razie potrzeby wybierz Czas i określ czas, przez jaki łódź
ma poruszać się po jednym pełnym okręgu.
3 Wybierz Włącz port lub Włącz wzorzec dla prawej burty.
Konfiguracja i używanie wzorca zygzakowania
Wzorzec zygzakowania można używać do sterowania na
zmianę raz na lewą, raz na prawą burtę w obranym kierunku,
przez określony czas i pod określonym kątem.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Sterowanie
wg wzorca > Zygzakowanie.
2 W razie potrzeby wybierz Amplituda i określ stopień.
3 W razie potrzeby wybierz Cykl i określ czas.
4 Wybierz Włącz zygzakowanie.
Używanie wzorca pętli Williamsona
Wzorzec pętli Williamsona można używać do wykonania łodzią
manewru pętli, tak aby zakończyć manewr koło miejsca jego
rozpoczęcia. Wzorzec ten przydaje się w przypadkach
wypadnięcia człowieka za burtę.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Sterowanie
wg wzorca > Manewr Williamsona.
2 Wybierz Włącz port lub Włącz wzorzec dla prawej burty.
Pilot zdalnego sterowania do autopilota
Reactor™
OSTRZEŻENIE
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Możesz bezprzewodowo podłączyć pilota zdalnego sterowania
autopilotem Reactor do plotera nawigacyjnego, aby sterować
zgodnym systemem autopilota Reactor.
Więcej informacji na temat korzystania z pilota zdalnego
sterowania można znaleźć w instrukcji obsługi pilota zdalnego
sterowania Reactor w witrynie garmin.com
31
Parowanie autopilota Reactor z ploterem
nawigacyjnym
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
2
3
4
5
bezprzewodowe > Pilot zdalnego sterowania do
autopilota.
W razie potrzeby wybierz Włącz.
Wybierz Nowe połączenie.
Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno > Pair
with MFD.
Ploter nawigacyjny wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli
wiadomość z potwierdzeniem.
Na ploterze nawigacyjnym wybierz Tak, aby zakończyć
proces parowania.
Zmienianie funkcji przycisków pilota zdalnego
sterowania do autopilota Reactor
Można zmienić wzory lub działania przypisane do przycisków
pilota zdalnego sterowania autopilota Reactor.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe > Pilot zdalnego sterowania do
autopilota > Działanie przycisku.
2 Wybierz przycisk akcji, który chcesz zmienić.
3 Wybierz wzór lub działanie, które chcesz przypisać do
przycisku.
Sterowanie silnikiem zaburtowym
Force™
OSTRZEŻENIE
Silnik nie może być włączony, gdy śruba napędowa jest wyjęta
z wody. Kontakt z obracającą się śrubą może spowodować
poważne obrażenia.
Silnika nie wolno używać w miejscach, w których może dojść do
kontaktu operatora lub innych osób znajdujących się w wodzie
ze śrubą napędową.
Aby uniknąć obrażeń, przed przystąpieniem do czyszczenia lub
serwisowania śruby należy zawsze odłączyć silnik od
akumulatora.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
Podłączanie do silnika zaburtowego
Ploter nawigacyjny można podłączyć bezprzewodowo do
zgodnego silnika zaburtowego Garmin Force łodzi w celu
sterowania silnikiem zaburtowym za pomocą plotera
nawigacyjnego.
1 Włącz ploter nawigacyjny i silnik zaburtowy.
2 Włącz sieć Wi‑Fi w ploterze nawigacyjnym (Konfigurowanie
sieci bezprzewodowej Wi‑Fi, strona 42).
3 Upewnij się, że ten ploter nawigacyjny jest hostem sieci.
4 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Komunikacja > Urządzenia bezprzewodowe > Silnik
zaburtowy Garmin.
5 Aby uruchomić tryb parowania, naciśnij trzy razy na panelu
wyświetlacza silnika zaburtowego.
na panelu wyświetlacza silnika zaburtowego świeci na
niebiesko w sposób ciągły podczas wyszukiwania połączenia
z ploterem nawigacyjnym, a po pomyślnym nawiązaniu
połączenia zmieni kolor na zielony.
Po pomyślnym połączeniu plotera nawigacyjnego z silnikiem
zaburtowym włącz pasek nakładki silnika zaburtowego, aby
sterować silnikiem (Dodawanie elementów sterujących silnika
zaburtowego do ekranów, strona 32).
Dodawanie elementów sterujących silnika
zaburtowego do ekranów
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do silnika zaburtowego
Force należy dodać pasek sterowania silnikiem zaburtowym do
ekranów w celu sterowania silnikiem zaburtowym.
1 Otwórz ekran, z którego chcesz sterować silnikiem
zaburtowym.
2 Wybierz opcję:
• Na stronie kombinacji lub na układzie SmartMode™
wybierz kolejno MENU > Edytuj > Nakładki liczbowe.
• W widoku pełnoekranowym wybierz kolejno MENU > xxx.
3 Wybierz Pasek górny lub Pasek dolny.
4 Wybierz Pasek silnika zaburtowego.
Powtórz te czynności, aby dodać elementy sterujące silnika
zaburtowego do wszystkich ekranów, z których chcesz sterować
silnikiem zaburtowym.
Pasek sterowania silnikiem zaburtowym
Pasek sterowania silnikiem zaburtowym umożliwia sterowanie
silnikiem zaburtowym Force i sprawdzanie jego stanu.
Wybierz element, aby go uruchomić. Po wybraniu przycisk
zostanie podświetlony. Wybierz element ponownie, aby go
wyłączyć.
PRZESTROGA
Podczas korzystania z funkcji autopilota należy być
przygotowanym na nagłe zatrzymanie, przyspieszenie i zwroty.
Podczas przechowywania i uruchamiania silnika należy
zachować ostrożność z uwagi na ryzyko zakleszczenia lub
przytrzaśnięcia przez ruchome części, co może spowodować
obrażenia.
Podczas przechowywania lub uruchamiania silnika należy
uważać na śliskie powierzchnie wokół niego. Poślizgnięcie się
podczas przechowywania lub uruchamiania silnika może
prowadzić do obrażeń.
Stan akumulatora silnika zaburtowego.
Silnik zaburtowy Force możesz podłączyć do plotera
nawigacyjnego, aby wyświetlać silnik i sterować nim za pomocą
plotera nawigacyjnego.
Steruje silnikiem zaburtowym.
W przypadku blokady kotwicy przesuwa pozycję blokady kotwicy
do przodu, do tyłu, w lewo lub w prawo.
32
Włącza i wyłącza śrubę.
Zmniejsza prędkość.
Wskaźnik prędkości.
Zwiększa prędkość.
Włącza tempomat dla bieżącej prędkości nad dnem.
Uruchamia śrubę z pełną prędkością.
Stan silnika zaburtowego.
Włącza blokadę kotwicy, która wykorzystuje silnik zaburtowy do
utrzymania pozycji.
Sterowanie silnikiem zaburtowym Force™
Włącza funkcję utrzymywania kursu (ustawianie i utrzymywanie
bieżącego kursu).
Gdy silnik zaburtowy utrzymuje kurs, na pasku silnika zaburtowego widoczny jest pasek autopilota.
Otwiera ustawienia silnika zaburtowego.
Ustawienia silnika zaburtowego
Na pasku silnika zaburtowego wybierz .
Kalibruj: Kalibruje kompas silnika zaburtowego (Kalibracja
kompasu silnika zaburtowego, strona 33) i ustawia
przesunięcie dziobu silnika zaburtowego (Ustawianie
przesunięcia dziobu, strona 33).
Wzmocnienie kotwicy: Ustawia reakcję silnika zaburtowego
w trybie blokady kotwicy. Jeśli silnik zaburtowy ma szybciej
reagować i zmieniać położenie, zwiększ wartość. Natomiast
gdy silnik zbyt szybko zmienia położenie, zmniejsz wartość.
Czułość nawigacji: Ustawia reakcję silnika zaburtowego
podczas nawigacji. Jeśli silnik zaburtowy ma szybciej
reagować i zmieniać położenie, zwiększ wartość. Natomiast
gdy silnik zbyt szybko zmienia położenie, zmniejsz wartość.
Tryb utrzymywania kursu: Ustawia tryb utrzymywania kursu.
Opcja Wyrównanie jednostki próbuje utrzymać łódź w jednym
kierunku. Opcja Nawiguj do próbuje nawigować w linii prostej
w żądanym kierunku.
Automatyczne uruchamianie: Włącza silnik zaburtowy po
włączeniu zasilania systemu.
Strona podnie-sionej śruby: Ustawia stronę, w którą obraca
się śruba silnika zaburtowego podczas podnoszenia silnika
zaburtowego. Jest to przydatne w przypadku
przechowywania innych przedmiotów w pobliżu podnoszonej
śruby.
Przyciski skrótów: Włącza przyciski skrótów na pilocie silnika
zaburtowego dla określonego plotera nawigacyjnego.
Przyciski działają tylko dla jednego plotera nawigacyjnego na
raz.
Przywróć domyślne: Przywraca wszystkie ustawienia silnika
zaburtowego do wartości fabrycznych.
Przypisywanie skrótu do przycisków skrótu pilota
silnika zaburtowego
Często używane ekrany można otwierać szybciej, przypisując
przycisk skrótu na pilocie silnika zaburtowego. Można utworzyć
skróty do ekranów, takich jak ekran echosondy i mapy.
1 Otwórz ekran.
2 Przytrzymaj przycisk skrótu.
PORADA: Skrót jest także zapisywany w kategorii Często
używane z numerem klawisza skrótu.
Kalibracja kompasu silnika zaburtowego
Aby korzystać z funkcji autopilota, należy skalibrować kompas
w silniku zaburtowym.
1 Wypłyń łodzią na otwartą, spokojną wodę.
> Kalibruj
2 Na pasku silnika zaburtowego wybierz kolejno
> Kalibracja kompasu.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ustawianie przesunięcia dziobu
W zależności od kąta montażu silnik zaburtowy może nie być
wyrównany z linią środkową łodzi. Aby uzyskać najlepsze
wyniki, dostosuj przesunięcie dziobu.
1 Dostosuj kąt silnika zaburtowego tak, aby były wyrównany
z linią środkową łodzi , skierowaną naprzód.
2 Na pasku silnika zaburtowego wybierz kolejno
> Przesunięcie dziobu.
> Kalibruj
Cyfrowe wywołanie selektywne
Funkcje plotera nawigacyjnego oraz radia
VHF 0183 NMEA
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do radia VHF 0183
NMEA, poniższe funkcje są dostępne.
• Ploter nawigacyjny może przesyłać dane o pozycji GPS do
radia. Jeżeli radio ma taką funkcję, informacje o pozycji GPS
są przesyłane za pomocą wywołań DSC.
• Ploter nawigacyjny może odbierać z radia informacje
o pozycji oraz sygnały wzywania pomocy cyfrowego
wywoływania selektywnego (DSC).
• Ploter nawigacyjny może śledzić pozycje statków
wysyłających raporty pozycji.
Włączanie DSC
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > DSC.
Lista DSC
Lista DSC jest rejestrem ostatnich wywołań DSC oraz innych
kontaktów DSC wprowadzonych przez użytkownika. Lista DSC
może zawierać do 100 pozycji. Lista DSC przedstawia ostatnie
wywołania z łodzi. Jeżeli drugie wywołanie pochodzi z tej samej
łodzi, zastępuje ono pierwsze wywołanie na liście wywołań.
Wyświetlanie listy DSC
Zanim możliwe będzie wyświetlenie listy DSC, ploter
nawigacyjny musi zostać podłączony do radia VHF, które
obsługuje DSC.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
Dodawanie kontaktu DSC
Do listy DSC użytkownika można dodać statek. Za pomocą
plotera nawigacyjnego można nawiązywać połączenia
z kontaktem DSC.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC > Dodaj kontakt.
2 Wpisz morski numer identyfikacyjny MMSI (Maritime Mobile
Service Identity) statku.
3 Wprowadź nazwę statku.
Sygnał wzywania pomocy
Jeśli zgodny ploter nawigacyjny i radio VHF są podłączone przy
użyciu NMEA 0183, ploter nawigacyjny sygnalizuje, kiedy radio
VHF odbiera sygnał wzywania pomocy DSC. Jeśli informacja
Cyfrowe wywołanie selektywne
33
o pozycji została wysłana wraz z sygnałem wzywania pomocy,
informacja ta jest odbierana i zapisywana wraz z sygnałem.
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.
3 Wybierz kolejno Edytuj > Wyczyść raport.
Wyświetlanie szlaków na mapie
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Nawiguj do lub Trasa do.
Niektóre widoki map pozwalają na wyświetlenie szlaków dla
wszystkich śledzonych statków. Domyślnie czarna linia
wskazuje ścieżkę statku, czarny punkt wskazuje każdą
wcześniej zarejestrowaną pozycję śledzonego statku,
a niebieska flaga wskazuje ostatnio zarejestrowaną pozycję
statku.
1 Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno MENU >
Warstwy > Inne statki > DSC > Szlaki DSC.
2 Wybierz liczbę godzin dla wyświetlania na mapie śledzonych
statków.
Dla przykładu, jeżeli wybrane zostaną 4 godziny, wszystkie
punkty szlaku z ostatnich czterech godzin pojawią się dla
każdego śledzonego statku.
Śledzenie pozycji
Indywidualne rutynowe wywołanie
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF przy użyciu
NMEA 0183 można śledzić statki, które wysyłają raporty
o pozycji.
Funkcja ta jest również dostępna z NMEA 2000, kiedy statek
wysyła prawidłowe dane (PGN 129808; Informacje o wywołaniu
DSC).
Każdy otrzymany raport pozycji jest rejestrowany na liście DSC
(Lista DSC, strona 33).
Wyświetlanie raportu pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz , aby wyświetlić szczegóły raportu pozycji.
• Wybierz , aby przejść do zaznaczania lokalizacji na
mapie nawigacyjnej.
Nawigowanie do śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Nawiguj do lub Trasa do.
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Utwórz punkt.
Edycja informacji w raporcie pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Edytuj.
• Wybierz Nazwa, aby wpisać nazwę statku.
• Jeśli ta opcja jest dostępna, wybierz Symbol, aby wybrać
nowy symbol.
• Wybierz Komentarz, aby wpisać komentarz.
• Jeśli radio śledzi pozycję statku, aby pokazać linię szlaku
dla statku, wybierz Szlak.
• Wybierz Linia szlaku, aby wybrać kolor linii szlaku.
Usuwanie wezwania pozycja-raport.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
34
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF Garmin,
można użyć interfejsu plotera nawigacyjnego do ustawienia
indywidualnego rutynowego wywołania.
Podczas ustawiania indywidualnego rutynowego wywołania
w ploterze nawigacyjnym można wybrać kanał DSC, przez który
użytkownik chce się komunikować. Radio transmituje tą prośbę
wraz z wywołaniem.
Wybór kanału DSC
UWAGA: Wybór kanału DSC jest ograniczony do tych kanałów,
które są dostępne we wszystkich pasmach częstotliwości.
Kanałem domyślnym jest kanał 72. Jeśli zostanie wybrany inny
kanał, ploter nawigacyjny używa tego kanału w następnych
komunikatach, dopóki kanał ten nie zostanie ponownie
zmieniony.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz statek lub stację, do której ma być wysłany
komunikat.
3 Wybierz kolejno Wywołaj przez radio > Kanał.
4 Wybierz dostępny kanał.
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania
UWAGA: W trakcie inicjowania wywołania przez ploter
nawigacyjny, jeżeli radio nie ma zaprogramowanego numeru
MMSI, radio nie otrzyma informacji o wywołaniu.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz statek lub stację, do która ma by wywołana.
3 Wybierz Wywołaj przez radio.
4 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.
Wybierz
Wyślij.
5
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.
6 Wykonaj połączenie na swoim radiu VHF Garmin.
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do
celu AIS
1 W widoku mapy lub mapy 3D, wybierz cel AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Wywołaj przez radio.
3 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.
4 Wybierz Wyślij.
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.
5 Wykonaj połączenie za pomocą swojego radia VHF Garmin.
Cyfrowe wywołanie selektywne
Wskaźniki i wykresy
Wskaźniki i wykresy dostarczają różnorodnych informacji
o silniku i otoczeniu. Aby móc wyświetlić informacje, należy
najpierw podłączyć do sieci zgodny przetwornik lub czujnik.
Wyświetlanie kompasu
Kompas służy do wyświetlania informacji dotyczących namiaru,
kierunku i trasy.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Kompas.
Wyświetlanie wskaźników podróży
Wskaźniki podróży pokazują informacje dotyczące licznika,
prędkości, czasu i paliwa dla bieżącej podróży.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Podróż.
Resetowanie wskaźników podróży
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Podróż > MENU.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyzerować wszystkie wartości odczytów bieżącej
podróży, wybierz Zeruj podróż.
• Aby wyzerować wartość odczytu maksymalnej prędkości,
wybierz Zeruj maksymalną prędkość.
• Aby wyzerować wartość odczytu licznika, wybierz Zeruj
dystans.
• Aby wyzerować wartości wszystkich odczytów, wybierz
Zeruj wszystko.
Wyświetlanie wskaźników silnika i paliwa
Aby wyświetlić wskaźniki silnika i paliwa, należy najpierw
połączyć się z siecią NMEA 2000 umożliwiającą wykrywanie
danych silnika i paliwa. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji instalacji.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Silnik.
Wybór liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach
Możliwe jest wyświetlanie informacji o maksymalnie czterech
silnikach.
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Wybór silnika > Liczba silników.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz liczbę silników.
• Wybierz Autokonfiguracja, aby liczba silników została
wykryta automatycznie.
Dostosowywanie wyświetlania silników na
wskaźnikach
Przed dostosowaniem sposobu wyświetlania silników na
wskaźnikach należy ręcznie wybrać liczbę silników (Wybór
liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach, strona 35).
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Wybór silnika > Liczba silników.
2 Wybierz Pierwszy silnik.
3 Wybierz silnik, który ma być wyświetlany na pierwszym
wskaźniku.
4 Powtórz te kroki dla pozostałych pasków silników.
Wskaźniki i wykresy
Włączanie alarmów stanu dla wskaźników silnika
Można włączyć ploter nawigacyjny, aby wyświetlać alarmy stanu
silnika.
Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Alarmy stanu > Włączono.
W przypadku włączenia się alarmu silnika komunikat alarmu
stanu jest wyświetlany na wskaźniku, który może zmienić kolor
na czerwony w zależności od typu alarmu.
Włączanie niektórych alarmów stanu dla wskaźników
silnika
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Alarmy stanu > Własny.
2 Wybierz jeden lub więcej alarmów dla wskaźnika silnika,
które chcesz włączyć lub wyłączyć.
Ustawianie alarmu paliwa
Aby móc ustawić alarm paliwa, należy podłączyć zgodny czujnik
przepływu paliwa do plotera nawigacyjnego.
Można ustawić alarm informujący o osiągnięciu zadanego
poziomu całkowitej ilości pozostałego paliwa.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Paliwo > Ustaw
ilość pozostałego paliwa > Włączono
2 Określ wartość pozostałego paliwa, która będzie uruchamiać
alarm, i wybierz Gotowe.
Ustawianie pojemności paliwa jednostki
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Pojemność
paliwa.
2 Podaj łączną pojemność zbiorników paliwa.
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa
z faktycznym stanem paliwa
Po zatankowaniu jednostki można zsynchronizować poziomy
paliwa pokazywane w ploterze z faktycznym stanem paliwa
dostępnym w jednostce.
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Silnik > MENU.
2 Wybierz opcję:
• Po zatankowaniu do pełna wszystkich zbiorników paliwa
jednostki wybierz Zatankuj wszystkie zbiorniki. Poziom
paliwa zostanie zresetowany do wartości maksymalnej.
• Po zatankowaniu nie do pełna zbiornika paliwa wybierz
Dodaj paliwo do łodzi i podaj ilość zatankowanego
paliwa.
• Aby określić całkowitą ilość paliwa znajdującą się
w zbiornikach jednostki, wybierz Ustaw ilość
pozostałego paliwa i podaj całkowitą ilość paliwa
w zbiornikach.
Wyświetlanie wskaźników wiatru
Do wyświetlania informacji o wietrze konieczny jest czujnik
wiatru podłączony do plotera nawigacyjnego.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Wiatr.
Ustawienie wskaźnika wiatru
Można ustawić wskaźnik wiatru tak, aby wyświetlał prędkość
i kąt wiatru rzeczywistego lub pozornego.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik wiatru.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić kąt wiatru rzeczywistego lub pozornego,
wybierz Wskazówka, a następnie wybierz odpowiednią
opcję.
• Aby wyświetlić prędkość wiatru rzeczywistego lub
pozornego, wybierz Prędkość wiatru, a następnie
wybierz odpowiednią opcję.
35
Konfigurowanie źródła prędkości
Można określić, czy prędkość po wodzie czy też prędkość GPS
ma stanowić prędkość jednostki wyświetlaną na wskaźniku
i używaną do obliczeń związanych z wiatrem.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik kompasu > Wyświetlanie prędkości.
2 Wybierz opcję:
• Aby obliczać prędkość jednostki na podstawie danych
z czujnika prędkości po wodzie, wybierz Prędkość po
wodzie.
• Aby obliczać prędkość jednostki na podstawie danych
GPS, wybierz Prędkość GPS.
Ustawienie źródła kierunku dla wskaźnika wiatru
Można określić źródło kierunku, które ma być wyświetlane na
wskaźniku wiatru. Kierunek magnetyczny to dane kierunku
odbierane z czujnika kierunku, natomiast kierunek GPS jest
obliczany przez ploter nawigacyjny GPS (kurs nad dnem).
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik kompasu > Źródło kursu.
2 Wybierz Kier. GPS lub Magnetyczny.
UWAGA: Gdy użytkownik się nie porusza lub porusza się
z małą prędkością, źródło kompasu magnetycznego jest
dokładniejsze niż źródło GPS.
Ustawienie bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru
Można określić zakres bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru
dla skali pod wiatr i skali z wiatrem.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik kompasu > Ustawienie typu wskaźnika >
Wskaźnik ostrego bajdewindu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną i maksymalną wartość pojawiającą
się dla bajdewindu ostrego na wskaźniku wiatru dla skali
pod wiatr, wybierz Zmień skalę pod wiatr i ustaw kąty.
• Aby ustawić minimalną i maksymalną wartość pojawiającą
się dla bajdewindu ostrego na wskaźniku wiatru dla skali
z wiatrem, wybierz Zmień skalę z wiatrem i ustaw kąty.
• Aby wyświetlić wiatr rzeczywisty lub pozorny, wybierz
Wiatr, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Przełączanie cyfrowe
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Plotera nawigacyjnego można używać do monitorowania
i kontrolowania obwodów, gdy podłączony jest zgodny system.
Na przykład można sterować oświetleniem wewnętrznym
i oświetleniem nawigacyjnym na łodzi. Można także
monitorować obwody w zbiorniku na ryby.
Aby uzyskać dostęp do elementów umożliwiających
przełączanie cyfrowe, wybierz kolejno Przełączanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu i konfiguracji
systemu przełączania cyfrowego, skontaktuj się z dealerem
firmy Garmin.
Dodawanie i edytowanie strony przełączania
cyfrowego
Do plotera nawigacyjnego można dodawać i dostosowywać
strony przełączania cyfrowego.
1 Wybierz kolejno Przełączanie > MENU.
2 Wybierz opcję Dodaj stronę lub wybierz stronę do edycji. .
3 Skonfiguruj stronę zgodnie z potrzebami:
• Aby wpisać nazwę strony, wybierz opcję Nazwa.
36
• Aby skonfigurować przełączniki, wybierz opcję Edytuj
przełączniki.
Pływy, prądy i informacje
astronomiczne
Informacje o stacjach pływów
Można wyświetlać różne informacje, w tym wysokość pływu
i kiedy nadejdzie kolejny przypływ lub odpływ, z dowolnej stacji
pływów dla określonej daty i godziny. Domyślnie ploter
nawigacyjny pokazuje informacje o pływach dla ostatnio
wyświetlanej stacji pływów, aktualnej daty i ostatniej godziny.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Pływy.
Informacje o stacjach prądów
UWAGA: Informacje o stacjach prądów są dostępne dla
określonych szczegółowych map.
Można wyświetlać różne informacje, w tym prędkość prądu
i głębokość jego występowania, z dowolnej stacji prądów dla
określonej daty i godziny. Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje o prądach dla ostatnio wyświetlanej stacji
prądów oraz dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Prądy.
Informacje astronomiczne
Można wyświetlać takie informacje, jak wschód i zachód słońca,
wschód i zachód księżyca, faza księżyca oraz przybliżoną
pozycję słońca i księżyca na niebie. Środek ekranu stanowi
punkt nieba bezpośrednio nad użytkownikiem, a najbardziej
oddalone kręgi horyzont. Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje astronomiczne dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Astronomiczne.
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz
informacji astronomicznych dla różnych dat
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy.
2 Wybierz kolejno Pływy, Prądy lub Astronomiczne.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić informacje dla innej daty, wybierz kolejno
Zmień datę > Ręcznie i podaj datę.
• Aby wyświetlić informacje dla obecnego dnia, wybierz
kolejno Zmień datę > Użyj aktualnej daty.
• Aby wyświetlić informacje dla kolejnych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Następny dzień.
• Aby wyświetlić informacje dla wcześniejszych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Poprzedni dzień.
Wyświetlanie informacji z różnych stacji
pływów i prądów
1
2
3
4
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy.
Wybierz Pływy lub Prądy.
Wybierz Stacje w pobliżu.
Wybierz stację.
Odtwarzacz multimedialny
UWAGA: Funkcja odtwarzacza multimedialnego nie jest
obsługiwana przez wszystkie modele ploterów nawigacyjnych.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym
podłączonym odtwarzaczu multimediów.
Przełączanie cyfrowe
Posiadacze zgodnego systemu stereofonicznego podłączonego
do sieci NMEA 2000 mogą sterować systemem za
pośrednictwem plotera nawigacyjnego. Ploter nawigacyjny
powinien automatycznie wykryć odtwarzacz multimedialny po
jego pierwszym podłączeniu.
Istnieje możliwość odtwarzania plików multimedialnych ze źródeł
podłączonych do odtwarzacza multimedialnego oraz źródeł
podłączonych do sieci NMEA 2000.
Otwieranie odtwarzacza multimedialnego
Aby móc otworzyć odtwarzacz multimedialny, należy podłączyć
do plotera nawigacyjnego zgodne urządzenie.
Wybierz Multimedia.
Ikony
UWAGA: Nie we wszystkich urządzeniach wyświetlane są te
ikony.
Ikona
Opis
Zapisuje lub usuwa zapamiętany
Powtarza wszystkie utwory
Powtarza jeden utwór
Wyszukaj stacje
Wyszukuje stacje lub przechodzi do następnych utworów
Odtwarza losowo
Wybór źródła multimedialnego
W przypadku dostępności wielu urządzeń multimedialnych
podłączonych do sieci, takiej jak sieć NMEA 2000, można
wybrać źródło multimedialne, które ma być sterowane przy
użyciu plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Pliki multimedialne można odtwarzać wyłącznie ze
źródeł podłączonych do urządzenia.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym źródle
multimediów.
1 Na ekranie multimediów wybierz MENU > Źródło.
UWAGA: Menu źródeł zostanie wyświetlone wyłącznie dla
urządzeń obsługujących wiele źródeł multimedialnych.
2 Wybierz źródło.
Odtwarzanie muzyki
Przeglądanie muzyki
1 Na ekranie multimediów wybierz Przeglądaj lub MENU >
Przeglądaj.
2 Wybierz SELECT lub wybierz opcję.
Włączanie wyszukiwania alfanumerycznego
Aby znaleźć utwór lub album na długiej liście, można skorzystać
z funkcji wyszukiwania alfabetycznego.
Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Szukaj alfanumerycznie.
Ustawianie utworu do powtarzania
1 Podczas odtwarzania utworu wybierz kolejno MENU >
Powtórz.
2 W razie potrzeby wybierz opcję Jeden.
Ustawianie wszystkich utworów do powtarzania
Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Powtórz >
Wszystko.
Ustawianie utworów do odtwarzania losowego
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Losowo.
2 W razie potrzeby wybierz opcję.
Odtwarzacz multimedialny
Regulowanie głośności
Włączanie i wyłączanie stref
W przypadku przewodowego połączenia głośników na łodzi
według określonych stref można włączać potrzebne strefy
i wyłączać takie, które nie są wykorzystywane.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Poziomy
dźwięku > Włącz/wyłącz strefy.
2 Wybierz strefę.
Wyciszanie multimediów
1 Na ekranie multimediów wybierz .
2 W razie potrzeby wybierz opcję SELECT.
Radio VHF
UWAGA: Funkcje te są dostępne w niektórych zestawach
stereo z odbiornikiem VHF.
Skanowanie kanałów UKF
Przed rozpoczęciem skanowania kanałów UKF należy wybrać
jako źródło pozycję UKF.
Zapamiętane kanały UKF można monitorować pod kątem
aktywności i automatycznie przełączać na aktywny kanał.
Na ekranie multimediów UKF wybierz kolejno MENU >
Skanuj.
Dostosowywanie redukcji szumu UKF
UWAGA: Funkcja ta jest dostępna w niektórych zestawach
stereo z odbiornikiem VHF.
1 Na stronie źródła UKF wybierz kolejno MENU > Squelch.
2 Wyreguluj redukcję szumu UKF za pomocą suwaka.
Radio
Aby móc słuchać radia AM lub FM, odpowiednia antena AM/FM
do zastosowań morskich musi być prawidłowo podłączona do
zestawu stereo i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje. Wskazówki dotyczące podłączania anteny AM/FM
można znaleźć w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu
stereo.
Aby móc słuchać stacji DAB, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
(Odtwarzanie w systemie DAB, strona 38). Instrukcje
podłączenia adaptera DAB i anteny można znaleźć
w instrukcjach obsługi adaptera i anteny.
Ustawianie regionu tunera
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Region tunera.
2 Wybierz opcję.
Zmiana stacji radiowej
1 Na ekranie multimediów wybierz odpowiednie źródło, na
przykład FM.
2 Wybierz lub
, aby dostroić stację.
Zmiana trybu dostrajania
Można zmienić sposób wybierania stacji w przypadku niektórych
rodzajów multimediów, np. radia FM lub AM.
UWAGA: Nie wszystkie tryby dostrajania są dostępne dla
wszystkich źródeł multimediów.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Tryb
dostrajania.
2 Wybierz opcję.
3 W razie potrzeby wybierz opcję SELECT.
Zapamiętane ustawienia
Można zapamiętać ulubione stacje radiowe AM i FM, aby
zapewnić do nich łatwy dostęp.
37
Można zapisać ulubione stacje DAB, jeśli urządzenie jest
podłączone do opcjonalnej anteny DAB.
Zapamiętywanie stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów ustaw stację, aby ją
zapamiętać.
2 Wybierz kolejno Nastawy > Dodaj bieżący kanał.
Usuwanie zapamiętanych stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów wybierz Nastawy.
2 Wybierz ustawienie z listy.
3 Wybierz Usuń bieżący kanał.
Odtwarzanie w systemie DAB
Po podłączeniu do zestawu stereo zgodnego modułu DAB
(Digital Audio Broadcasting) i anteny, np. FUSION MSDAB100A, można ustawiać i odtwarzać stacje DAB.
Aby skorzystać ze źródła DAB, należy przebywać w regionie,
w którym źródło DAB jest dostępne (Ustawianie regionu tunera
DAB, strona 38).
®
Ustawianie regionu tunera DAB
Wybierz region, w którym przebywasz, aby poprawnie odbierać
stacje DAB.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Region tunera.
2 Wybierz region, w którym się znajdujesz.
Wyszukiwanie stacji DAB
Aby móc wyszukiwać stacje DAB, trzeba podłączyć do zestawu
stereo zgodny moduł DAB i antenę (do nabycia osobno).
Ponieważ sygnały DAB są nadawane tylko w niektórych krajach,
trzeba też ustawić taki region tunera, w którym te sygnały są
nadawane.
1 Wybierz źródło sygnału DAB.
2 Wybierz Skanuj, aby wyszukać dostępne stacje DAB.
Po zakończeniu wyszukiwania rozpocznie się odtwarzanie
stacji radiowej z pierwszego znalezionego zbioru.
UWAGA: Po zakończeniu pierwszego wyszukiwania możesz
ponownie wybrać Skanuj, aby uruchomić ponowne
wyszukiwanie stacji DAB. Po zakończeniu ponownego
wyszukiwania system zacznie odtwarzać pierwszą stację ze
zbioru, którego słuchano podczas rozpoczęcia ponownego
wyszukiwania.
Zmiana stacji DAB
1 Wybierz źródło sygnału DAB.
2 W razie potrzeby wybierz Skanuj, aby wyszukać lokalne
stacje DAB.
lub , aby zmienić stację.
Po dotarciu do końca bieżącego zbioru zestaw stereo
automatycznie przechodzi do pierwszej dostępnej stacji
w następnym zbiorze.
PORADA: Możesz nacisnąć i przytrzymać
lub , aby
zmienić zbiór.
Zapamiętane DAB
Można zapamiętać ulubione stacje radiowe DAB, aby zapewnić
do nich łatwy dostęp.
Można zapamiętać maksymalnie 15 stacji DAB.
Zapamiętywanie stacji DAB
1 Na ekranie multimediów DAB ustaw stację, aby ją
zapamiętać.
2 Wybierz kolejno Przeglądaj > Nastawy > Zapisz bieżący.
Wybieranie zapamiętanych stacji DAB z listy
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Nastawy > Wyświetl zapamiętane.
2 Wybierz ustawienie z listy.
Usuwanie zapamiętanych stacji DAB
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Nastawy.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć jedną zapamiętaną stację, wybierz Usuń
zapamiętany i wybierz zapamiętaną stację.
• Aby usunąć wszystkie zapamiętane stacje, wybierz Usuń
wszystkie zapamiętane.
Radio satelitarne SiriusXM
®
Jeśli do plotera nawigacyjnego podłączony jest i zainstalowany
odpowiedni system stereofoniczny FUSION-Link™ i tuner
SiriusXM Connect, w zależności od subskrypcji użytkownika,
możliwy jest dostęp do radia satelitarnego SiriusXM.
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM
Aby móc aktywować subskrypcję SiriusXM, konieczne jest
posiadanie identyfikatora radia dla tunera SiriusXM Connect.
Identyfikator radia SiriusXM można znaleźć z tyłu tunera
SiriusXM Connect, z tyłu jego opakowania lub przez
przełączenie plotera nawigacyjnego na kanał 0.
1 Wybierz kolejno Multimedia > Źródło > SiriusXM.
2 Włącz kanał 0.
Identyfikator radia SiriusXM nie zawiera liter I, O, S ani F.
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM
1 Po wybraniu źródła SiriusXM włącz kanał 1.
2
3
3 Wybierz
4
Wybieranie stacji DAB z listy
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Stacje.
2 Wybierz stację z listy.
Wybieranie stacji DAB z kategorii
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Kategorie.
2 Wybierz kategorię z listy.
3 Wybierz stację z listy.
38
5
W głośnikach powinien zabrzmieć dźwięk kanału
podglądowego. Jeśli tak się nie stanie, sprawdź tuner
SiriusXM Connect oraz sposób instalacji i podłączenia anteny
i spróbuj ponownie.
Włącz kanał 0, aby znaleźć identyfikator radia.
Skontaktuj się z działem obsługi słuchaczy SiriusXM,
dzwoniąc pod numer (866) 635-2349, lub odwiedź stronę
www.siriusxm.com/activatenow, aby wykupić subskrypcję
w Stanach Zjednoczonych. Skontaktuj się z firmą SiriusXM,
dzwoniąc pod numer (877) 438-9677, lub odwiedź stronę
www.siriusxm.ca/activatexm, aby wykupić subskrypcję
w Kanadzie.
Podaj identyfikator radia.
Procedura aktywacji trwa zwykle od 10 do 15 minut, ale
w niektórych przypadkach może zająć nawet godzinę. Aby
tuner SiriusXM Connect mógł otrzymać wiadomość
aktywacyjną, musi być włączony i odbierać sygnał SiriusXM.
Jeśli usługa nie zostanie aktywowana w ciągu godziny,
odwiedź stronę http://care.siriusxm.com/refresh lub
skontaktuj się działem obsługi słuchaczy SiriusXM, dzwoniąc
pod numer 1-866-635-2349.
Dostosowywanie listy kanałów
Kanały radiowe SiriusXM są pogrupowane według kategorii.
Można wybrać kategorie kanałów, które mają pojawiać się na
liście kanałów.
Odtwarzacz multimedialny
Wybierz opcję:
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest system
stereofoniczny z funkcją FUSION-Link, wybierz kolejno
Multimedia > Przeglądaj > Kanał.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest antena
GXM™, wybierz kolejno Multimedia > MENU > Kategoria.
Zapisywanie SiriusXM kanału na predefiniowanej
liście
Można zapisać swoje ulubione kanały na predefiniowanej liście.
1 Wybierz Multimedia.
2 Wybierz kanał, który chcesz zapisać jako predefiniowany.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest system
stereofoniczny z funkcją FUSION-Link, wybierz kolejno
Przeglądaj > Nastawy.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest antena
GXM, wybierz kolejno MENU > Nastawy > Dodaj bieżący
kanał.
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej
SiriusXM
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Odblokuj.
2 Podaj hasło.
Hasło domyślne to 0000.
Ustawianie blokady rodzicielskiej dla kanałów radiowych
SiriusXM
Aby móc ustawić blokadę rodzicielską, funkcja kontroli
rodzicielskiej musi być odblokowana.
Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia ograniczenie dostępu
do dowolnych kanałów SiriusXM, również tych dla dorosłych. Po
włączeniu blokady rodzicielskiej trzeba wprowadzić hasło, aby
dostroić się do zablokowanych kanałów.
Wybierz kolejno Przeglądaj > Kontrola rodzicielska >
Zablokuj/odblokuj.
Zostanie wyświetlona lista kanałów. Znacznik oznacza
zablokowany kanał.
UWAGA: Podczas przeglądania kanałów po ustawieniu
blokady rodzicielskiej wyświetlacz wygląda inaczej:
•
oznacza zablokowany kanał.
•
oznacza odblokowany kanał.
Zmiana hasła funkcji kontroli rodzicielskiej w radiu
SiriusXM
Aby móc zmienić hasło, funkcja kontroli rodzicielskiej musi być
odblokowana.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Zmień PIN.
2 Wpisz hasło i wybierz Gotowe.
3 Wpisz nowe hasło.
4 Potwierdź nowe hasło.
Przywracanie domyślnych wartości ustawień kontroli
rodzicielskiej
Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych
ustawień. W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
funkcji kontroli rodzicielskiej hasło zostanie zresetowane do
0000.
1 W menu multimediów wybierz kolejno Instalacja >
Ustawienia domyślne.
2 Wybierz Tak.
Konfiguracja urządzenia
Wyłączanie blokady wszystkich zablokowanych kanałów
w radiu SiriusXM
Aby móc wyłączyć blokadę wszystkich zablokowanych kanałów,
funkcja kontroli rodzicielskiej musi być odblokowana.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Usuń wszystkie blokady.
2 Podaj hasło.
Ustawianie nazwy urządzenia
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Ustaw nazwę urządzenia.
2 Wpisz nazwę urządzenia.
3 Wybierz opcję SELECT lub Gotowe.
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza
multimedialnego
Możesz zaktualizować oprogramowanie na podłączonych
zgodnych zestawach stereo i akcesoriach.
1 Odwiedź stronę www.fusionentertainment.com/marine
i pobierz oprogramowanie na pamięć flash USB.
Aktualizacje oprogramowania i instrukcje są dostępne na
stronie posiadanego urządzenia.
2 Włóż pamięć flash USB do portu USB zestawu stereo.
3 Na ekranie plotera nawigacyjnego wybierz kolejno MENU >
Instalacja > Aktualizuj oprogramowanie.
4 Wybierz produkt do zaktualizowania.
Konfiguracja urządzenia
Automatyczne włączanie plotera
nawigacyjnego
Ploter nawigacyjny można skonfigurować tak, aby włączał się
automatycznie po podłączeniu zasilania. W przeciwnym razie
ploter będzie trzeba włączyć przez naciśnięcie przycisku .
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Autozasilanie.
UWAGA: Jeśli dla funkcji Autozasilanie wybrano opcję
Włączono, a ploter nawigacyjny został wyłączony przez
naciśnięcie przycisku , po czym zasilanie zostało odłączone
i ponownie podłączone w ciągu mniej niż 2 minut, w celu
ponownego uruchomienia plotera może okazać się
konieczne naciśnięcie przycisku .
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Ustawienia > System.
Wyświetlanie: Dostosowanie jasności podświetlenia i schematu
kolorów.
Sygnał dźwiękowy: Włączanie i wyłączanie dźwięku alarmów
lub wybranych elementów.
GPS: Wyświetlanie informacji o ustawieniach satelitów GPS
i ustalonej pozycji.
Autozasilanie: Automatyczne włączanie urządzenia po
podłączeniu zasilania (Automatyczne włączanie plotera
nawigacyjnego, strona 39 ).
Język: Ustawianie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
Źródła prędkości: Określenie źródła danych prędkości
używanych do obliczania prędkości wiatru rzeczywistego lub
zużycia paliwa. Prędkość po wodzie jest odczytywana
z czujnika prędkości po wodzie, natomiast prędkość GPS jest
obliczana na podstawie pozycji GPS.
Informacje systemowe: Wyświetlanie informacji o urządzeniu
i o wersji oprogramowania.
Symulacja: Umożliwia włączenie symulatora oraz ustawienie
prędkości i symulowanej pozycji.
39
Ustawienia wyświetlania
Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich modelach.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie.
Podświetlenie: Ustawianie jasności podświetlania.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu.
Wykonaj zrzut ekranowy: Umożliwia zapis obrazu z ekranu
urządzenia.
Tło: Umożliwia ustawienie w urządzeniu obrazu tła lub koloru
tła.
Ustawienia GPS
Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS.
Stan nadajnika: Wyświetla pozycję względną satelitów GPS na
niebie.
GLONASS: Włączanie i wyłączanie danych rosyjskiego systemu
nawigacji satelitarnej GLONASS. W sytuacji, gdy urządzenie
jest wykorzystywane w warunkach słabej widoczności nieba,
można skorzystać z połączenia GLONASS i sygnałów GPS,
aby uzyskać dokładniejsze informacje o pozycji.
WAAS/EGNOS: Włączanie i wyłączanie funkcji WAAS (w
Ameryce Północnej) lub EGNOS (w Europie) dostarczającej
dokładniejsze dane o pozycji GPS. Podczas korzystania
z funkcji WAAS lub EGNOS odbiór sygnałów satelitarnych
może trwać dłużej niż zwykle.
Galileo: Włączanie i wyłączanie danych Galileo (systemu
nawigacji satelitarnej Unii Europejskiej). W sytuacji, gdy
urządzenie jest wykorzystywane w warunkach słabej
widoczności nieba, można skorzystać z połączenia Galileo
i sygnałów GPS, aby uzyskać dokładniejsze informacje
o pozycji.
Filtr prędkości: Uśrednia prędkość osiąganą przez jednostkę
w krótkim czasie w celu uzyskania płynniejszych wskazań
prędkości.
Źródło: Umożliwia wybór preferowanego źródła danych GPS.
Wyświetlanie dziennika zdarzeń
Dziennik zdarzeń zawiera listę zdarzeń w systemie.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Dziennik zdarzeń.
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu
systemowym
Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania i mapy
bazowej, wszystkich informacji o mapie uzupełniającej (jeśli
dotyczy), wersji oprogramowania opcjonalnego radaru Garmin
(jeśli dotyczy) oraz identyfikatora (ID) urządzenia. Informacje te
mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania
systemu lub zakupu dodatkowych danych map.
Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania i mapy
bazowej, wszystkich informacji o mapie uzupełniającej (jeśli
dotyczy) oraz identyfikatora (ID) urządzenia. Informacje te mogą
być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania
systemu lub zakupu dodatkowych danych map.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Informacje o oprogramowaniu.
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności
i przepisów związanych z e-etykietami
Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie.
Etykieta elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie
jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne
oznaczenia zgodności, a także odpowiednie informacje na temat
produktu i licencji. Nie są dostępne we wszystkich modelach.
1 Wybierz Ustawienia.
2 Wybierz System.
3 Wybierz Przepisy - informacje.
40
Ustawienia Moja łódź
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź.
Przesuniecie kilu: Kompensuje odczyt głębokości kilu z lustra
wody, umożliwiając pomiar głębokości ze spodu kilu zamiast
z pozycji przetwornika (Ustawianie przesunięcia kilu,
strona 20).
Kalibruj prędkość po wodzie: Kalibracja przetwornika
z funkcją pomiaru prędkości lub czujnika (Kalibracja czujnika
prędkości po wodzie, strona 41).
Typ jednostki: Aktywuje niektóre funkcje plotera nawigacyjnego
w zależności od typu łodzi.
Pojemność paliwa: Ustawianie łącznej pojemności wszystkich
zbiorników paliwa znajdujących się na łodzi (Ustawianie
pojemności paliwa jednostki, strona 35).
Zatankuj wszystkie zbiorniki: Umożliwia ustawienie poziomów
zbiorników na pełne (Synchronizowanie danych dotyczących
paliwa z faktycznym stanem paliwa, strona 35).
Dodaj paliwo do łodzi: Umożliwia podanie ilości paliwa
dolanego do zbiornika w przypadku, gdy zbiornik nie został
całkowicie napełniony (Synchronizowanie danych
dotyczących paliwa z faktycznym stanem paliwa, strona 35).
Ustaw ilość pozostałego paliwa: Ustawianie łącznej ilości
paliwa we wszystkich zbiornikach paliwa znajdujących się na
łodzi (Synchronizowanie danych dotyczących paliwa
z faktycznym stanem paliwa, strona 35).
Ustaw limity miernika: Umożliwia ustawienie górnych i dolnych
limitów dla różnych wskaźników (Dostosowywanie limitów dla
wskaźnika silnika i wskaźnika paliwa, strona 41).
Identyfikator kadłuba: Umożliwia wprowadzenie numeru
identyfikacyjnego kadłuba (HIN). Numer HIN może być na
stałe przymocowany do górnej części prawej burty pawęży
lub po zewnętrznej stronie burty.
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić wartość przesunięcia kilu w celu
kompensacji odczytu głębokości, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Dzięki temu można w zależności od
potrzeb wyświetlać głębokość wody poniżej kilu lub rzeczywistą
głębokość wody.
Aby sprawdzić głębokość wody poniżej kilu lub najniższego
punktu łodzi, gdy przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
miejsca instalacji przetwornika do kilu łodzi.
Aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, gdy przetwornik
jest zainstalowany poniżej linii wodnej, odmierz odległość od
dolnej części przetwornika do linii wodnej.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku posiadania
aktualnych danych o głębokości.
1 Zmierz odległość:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub
w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
przetwornika do kilu. Wprowadź tę wartość jako liczbę
dodatnią.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu ,
aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, odmierz
odległość od przetwornika do linii wodnej. Wprowadź tę
wartość jako liczbę ujemną.
Konfiguracja urządzenia
5 Jeśli kółko porusza się swobodnie, sprawdź złącza
przewodów.
6 Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się
z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Ustawianie pojemności paliwa jednostki
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Pojemność
paliwa.
2 Podaj łączną pojemność zbiorników paliwa.
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa
z faktycznym stanem paliwa
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesuniecie
kilu.
3 Wybierz
, jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii
wodnej, lub wybierz , jeśli przetwornik jest zainstalowany
na spodzie kilu.
Ustawianie przesunięcia temperatury wody
Aby możliwe było ustawienie przesunięcia temperatury,
wymagany jest czujnik temperatury wody NMEA 0183 lub
przetwornik z funkcją pomiaru temperatury, który umożliwi
wykonywanie pomiarów temperatury wody.
Przesunięcie temperatury kompensuje odczyt temperatury
z czujnika temperatury.
1 Zmierz temperaturę wody za pomocą podłączonego do
plotera nawigacyjnego czujnika temperatury lub przetwornika
umożliwiającego pomiar temperatury.
2 Zmierz temperaturę wody za pomocą innego czujnika
temperatury lub termometru, pozwalającego uzyskać
dokładny pomiar.
3 Odejmij temperaturę wody otrzymaną w kroku 1 od
temperatury wody otrzymanej w kroku 2.
Otrzymana wartość to przesunięcie temperatury. Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
niższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę dodatnią. Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
wyższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę ujemną.
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesunięcie
temperatury.
5 Podaj przesunięcie temperatury określone w kroku 3.
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie
Jeśli do plotera nawigacyjnego podłączono przetwornik
z funkcją wykrywania prędkości, istnieje możliwość kalibracji
czujnika prędkości w celu zwiększenia dokładności wskazań
dotyczących prędkości po wodzie, które są wyświetlane przez
ploter nawigacyjny.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Kalibruj
prędkość po wodzie.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Jeśli łódź nie porusza się z wystarczająco szybko lub jeśli
czujnik prędkości nie rejestruje prędkości, wyświetlony
zostanie komunikat.
Wybierz
OK, a następnie zwiększ w bezpieczny sposób
3
prędkość łodzi.
4 Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, zatrzymaj
łódź i upewnij się, że czujnik prędkości nie jest zablokowany.
Konfiguracja urządzenia
Po zatankowaniu jednostki można zsynchronizować poziomy
paliwa pokazywane w ploterze z faktycznym stanem paliwa
dostępnym w jednostce.
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Silnik > MENU.
2 Wybierz opcję:
• Po zatankowaniu do pełna wszystkich zbiorników paliwa
jednostki wybierz Zatankuj wszystkie zbiorniki. Poziom
paliwa zostanie zresetowany do wartości maksymalnej.
• Po zatankowaniu nie do pełna zbiornika paliwa wybierz
Dodaj paliwo do łodzi i podaj ilość zatankowanego
paliwa.
• Aby określić całkowitą ilość paliwa znajdującą się
w zbiornikach jednostki, wybierz Ustaw ilość
pozostałego paliwa i podaj całkowitą ilość paliwa
w zbiornikach.
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika
i wskaźnika paliwa
Można skonfigurować górne i dolne limity oraz zakres żądanej
pracy standardowej dla wskaźnika.
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich
wskaźników.
1 Na ekranie stosownych wskaźników wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Ustaw limity miernika.
2 Wybierz wskaźnik, który chcesz dostosować.
3 Wybierz kolejno Limity mierników > Własny.
4 Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Minimalna wartość.
• Aby ustawić maksymalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Maksymalna wartość.
• Aby ustawić niższy limit niż minimalna wartość wskaźnika,
wybierz Minimalna skala.
• Aby ustawić wyższy limit niż maksymalna wartość
wskaźnika, wybierz Maksymalna skala.
Wybierz
wartość limitu.
5
6 Powtórz kroki 4 i 5, aby ustawić dodatkowe limity dla
wskaźników.
Ustawienia komunikacji
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja.
Port szeregowy: Ustawienie formatu wejściowego/wyjściowego
w taki sposób, aby port szeregowy był wykorzystywany, gdy
ploter nawigacyjny zostanie podłączony do zewnętrznego
urządzenia NMEA, komputera lub innego urządzenia firmy
Garmin.
Ustawienia NMEA 0183: Określa, jakie sentencje NMEA 0183
przesyła ploter nawigacyjny, ile cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym jest przesyłanych w sygnale
wyjściowym NMEA oraz w jaki sposób identyfikowane są
punkty trasy (NMEA Ustawienia 0183, strona 42).
41
Ustawienia NMEA 2000: Umożliwia wyświetlenie urządzeń
w sieci NMEA 2000 (Ustawienia NMEA 2000, strona 42)
i nadanie im etykiet.
Sieć morska: Umożliwia wyświetlenie urządzeń, którym
udostępniane są mapy, sonar lub radar. Nie jest dostępne we
wszystkich modelach.
UWAGA: Dane sieciowe można wyświetlić jedynie
w modelach, które obsługują takie dane. Nie można, na
przykład wyświetlić radaru sieciowego w modelu, który nie
obsługuje radaru.
Sieć Wi-Fi: Umożliwia konfigurowanie sieci Wi‑Fi
(Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi, strona 42).
NMEA 0183
Plotery nawigacyjne obsługują standard NMEA 0183
wykorzystywany do ustanawiania połączeń między różnymi
urządzeniami NMEA 0183, takimi jak radia VHF, instrumenty
NMEA, autopiloty czy czujniki wiatru i kierunku.
Informacje dotyczące podłączania plotera nawigacyjnego do
opcjonalnych urządzeń NMEA 0183 można znaleźć w instrukcji
instalacji plotera nawigacyjnego.
Przyjęte sentencje NMEA 0183 dla plotera: GPAPB, GPBOD,
GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB,
GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE; oraz zastrzeżone
sentencje firmy Garmin: PGRME, PGRMM i PGRMZ.
Ten ploter nawigacyjny obsługuje także sentencję WPL, sygnał
DSC oraz sygnał wejściowy sonaru NMEA 0183 z obsługą
sentencji DPT (głębokość) lub DBT, MTW (temperatura wody)
i VHW (temperatura wody, prędkość i kierunek).
NMEA Ustawienia 0183
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 0183.
Echosonda: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
echosondy (jeśli dotyczy).
Trasa: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla tras.
System: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
informacji systemowych.
Garmin: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
zastrzeżonych sentencji Garmin.
Dokładność pozycji: Określanie liczby cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym, które są przesyłane
w sygnale wyjściowym NMEA.
Numery punktów: Ustawianie urządzenia w taki sposób, aby
podczas podroży przesyłało nazwy lub numery punktów
przez sieć NMEA 0183. Rozwiązaniem problemów ze
zgodnością, jakie występują w przypadku starszych
autopilotów NMEA 0183, może okazać się użycie cyfr.
Diagnostyka: Wyświetla dane diagnostyczne NMEA 0183.
Domyślne: Przywracanie domyślnych wartości ustawień NMEA
0183.
Ustawienia NMEA 2000
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 2000.
Lista urządzeń: Wyświetlenie listy urządzeń podłączonych do
sieci.
Oznacz urządzenia: Zmiana etykiet dostępnych podłączonych
urządzeń.
Nadawanie nazw urządzeniom i czujnikom w sieci
Urządzeniom i czujnikom podłączonym do sieci Garmin Marine
Network i sieci NMEA 2000 można nadawać nazwy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja.
2 Wybierz Sieć morska lub wybierz kolejno Ustawienia NMEA
2000 > Lista urządzeń.
3 Wybierz urządzenie z listy po lewej stronie.
42
4 Wybierz Zmień nazwę.
5 Podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Sieć Wi‑Fi
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi
Plotery nawigacyjne mogą tworzyć sieć Wi‑Fi, do której można
podłączać urządzenia bezprzewodowe. Przy pierwszym wejściu
w ustawienia sieci bezprzewodowej zostanie wyświetlony monit
o skonfigurowanie sieci.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe > Sieć Wi-Fi > Wi-Fi > Włączono > OK.
2 W razie potrzeby wpisz nazwę sieci bezprzewodowej.
3 Wpisz hasło.
Hasło to będzie potrzebne do połączenia urządzenia
bezprzewodowego z siecią bezprzewodową. W haśle
rozróżniane są wielkie i małe litery.
Podłączanie urządzenia bezprzewodowego do plotera
nawigacyjnego
Przed podłączeniem urządzenia bezprzewodowego do sieci
bezprzewodowej plotera nawigacyjnego, należy najpierw
skonfigurować tę sieć (Konfigurowanie sieci bezprzewodowej
Wi‑Fi, strona 42).
Do plotera nawigacyjnego można podłączyć wiele urządzeń
bezprzewodowych w celu udostępniania danych.
1 W urządzeniu bezprzewodowym włącz technologię Wi‑Fi
i wyszukaj sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej, do której należy ploter
nawigacyjny (Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi,
strona 42).
3 Wpisz hasło do plotera nawigacyjnego.
Zmiana kanału bezprzewodowego
Można zmienić kanał bezprzewodowy w przypadku problemów
z wyszukaniem lub połączeniem się z urządzeniem bądź gdy
występują zakłócenia.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć Wi-Fi >
Zaawansowane > Kanał.
2 Podaj nowy kanał.
Nie trzeba zmieniać kanału sieci bezprzewodowej
w urządzeniach podłączonych do tej sieci.
Ustawianie alarmów
Alarmy nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Nawigacja.
Przybycie: Alarm jest uruchamiany w określonej odległości od
miejsca docelowego lub określoną ilość czasu przed
dotarciem do niego.
Alarm kotwiczny: Alarm jest uruchamiany po pokonaniu
określonego dystansu z opuszczoną kotwicą.
Zejście z kursu: Alarm jest uruchamiany po zejściu z kursu na
określony dystans.
Alarmy systemu
Budzik: Umożliwia ustawienie budzika.
Napięcie urządzenia: Umożliwia ustawienie alarmu
informującego o niskim napięciu akumulatora.
Dokładność GPS: Umożliwia ustawienie alarmu informującego
o spadku dokładności GPS poniżej wartości określonej przez
użytkownika.
Ustawianie alarmu paliwa
Aby móc ustawić alarm paliwa, należy podłączyć zgodny czujnik
przepływu paliwa do plotera nawigacyjnego.
Można ustawić alarm informujący o osiągnięciu zadanego
poziomu całkowitej ilości pozostałego paliwa.
Konfiguracja urządzenia
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Paliwo > Ustaw
ilość pozostałego paliwa > Włączono
2 Określ wartość pozostałego paliwa, która będzie uruchamiać
alarm, i wybierz Gotowe.
Ustawienia jednostek
Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki.
Jednostki systemowe: Ustawianie formatu jednostki dla
urządzenia.
Deklinacja: Ustawiane dla obecnej pozycji deklinacji
magnetycznej — kąta pomiędzy północą magnetyczną
a rzeczywistą.
Odniesienie północne: Ustawianie punktów odniesienia
kierunku wykorzystanych do ustalania informacji
o kierunku.Ustawienie Rzeczywisty jako odniesienie
północne określa północ geograficzną.Ustawienie Siatka jako
odniesienie północne (000°) określa z kolei północ
topograficzną.Natomiast ustawienie Magnetyczny jako
odniesienie północne określa północ magnetyczną.
Format pozycji: Ustawianie formatu, w jakim będzie
wyświetlany odczyt danej pozycji. Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego formatu pozycji.
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa. Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego układu odniesienia.
Czas odniesienia dla ciśnienia: Ustawianie czasu odniesienia,
na podstawie którego obliczany jest trend barometru. Trend
podany jest w polu barometru.
Format czasu: Umożliwia wybór formatu 12-, 24-godzinnego
lub formatu czasu UTC.
Strefa czasowa: Umożliwia ustawienie strefy czasowej lub
automatyczny wybór strefy w oparciu o pozycję GPS.
Ustawienia nawigacji
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Etykiety tras: Wybór rodzaju etykiet wyświetlanych przy
zwrotach na trasie widocznej na mapie.
Nawig. autom.: Określa parametry, z których korzysta ploter
nawigacyjny do obliczania ścieżki Nawig. autom.,
w przypadku korzystania z niektórych płatnych map.
Aktywacja przejścia w zwrot: Ustawianie obliczania przejścia
w zwrot na podstawie czasu lub dystansu.
Czas do zwrotu: W przypadku wybrania ustawienia Czas dla
opcji Aktywacja przejścia w zwrot, liczba minut przed
zwrotem jest określana jako czas do następnego etapu.
Wartość tę można zwiększyć, aby poprawić dokładność
autopilota podczas podróży wyznaczoną trasą lub ścieżką
Nawig. autom. z wieloma zwrotami lub przy większej
prędkości. Obniżenie tej wartości może zwiększyć
dokładność autopilota w przypadku tras prowadzących
prostszą drogą i podróży z mniejszą prędkością.
Dystans do zwrotu: W przypadku wybrania ustawienia Dystans
dla opcji Aktywacja przejścia w zwrot, liczba minut przed
zwrotem jest określana jako dystans do następnego etapu.
Wartość tę można zwiększyć, aby poprawić dokładność
autopilota podczas podróży wyznaczoną trasą lub ścieżką
Nawig. autom. z wieloma zwrotami lub przy większej
prędkości. Obniżenie tej wartości może zwiększyć
dokładność autopilota w przypadku tras prowadzących
prostszą drogą i podróży z mniejszą prędkością.
Początek trasy: Wybór punktu startowego dla podróży trasą.
Udostępnianie i zarządzanie danymi użytkownika
Ustawienia innych statków
Po podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego do urządzenia
AIS lub radia VHF można określić, w jaki sposób ploter
nawigacyjny ma oznaczać inne statki.
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki.
AIS: Włączanie i wyłączanie odbioru sygnału AIS.
DSC: Włączanie i wyłączanie cyfrowego wywołania
selektywnego (DSC).
Alarm AIS: Ustawienie alarmu kolizyjnego (Ustawianie alarmu
kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa, strona 8 i Włączanie
alertów testowych nadajnika AIS, strona 9).
Przywracanie domyślnych ustawień
fabrycznych plotera nawigacyjnego
UWAGA: Dotyczy to wszystkich urządzeń w sieci.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Zeruj.
2 Wybierz opcję:
• Aby przywrócić wartości fabryczne ustawień urządzenia,
wybierz Przywróć ustawienia domyślne. Spowoduje to
przywrócenie domyślnych ustawień konfiguracji, ale nie
usunie zapisanych danych użytkownika, map ani
aktualizacji oprogramowania.
• Aby usunąć zapisane dane, takie jak trasy i punkty trasy,
wybierz Usuń dane użytkownika. Nie ma to wpływu na
mapy lub aktualizacje oprogramowania.
• Aby usunąć zapisane dane i przywrócić ustawienia
urządzenia do wartości domyślnych, odłącz ploter
nawigacyjny od sieci Garmin Marine Network i wybierz
Usuń dane i zresetuj ustawienia. Nie ma to wpływu na
mapy lub aktualizacje oprogramowania.
Udostępnianie i zarządzanie danymi
użytkownika
Można udostępniać dane pomiędzy zgodnymi urządzeniami.
• Możesz udostępniać dane użytkownika i nimi zarządzać przy
użyciu karty pamięci. Konieczna jest instalacja karty pamięci
w urządzeniu. To urządzenie obsługuje karty pamięci
o pojemności do 32 GB w formacie FAT32.
• Możesz udostępniać dane, jeśli podłączysz dwa zgodne
urządzenia przy użyciu niebieskich i brązowych końcówek
przewodu zasilającego lub korzystając z przewodu do
przesyłania danych użytkownika (Podłączanie do urządzenia
Garmin w celu udostępnienia danych użytkownika,
strona 43).
Podłączanie do urządzenia Garmin w celu
udostępnienia danych użytkownika
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na urządzeniach
ECHOMAP Plus 70/90. Niebieski i brązowy przewód tych
urządzeń można podłączać jedynie do urządzeń NMEA 0183.
Urządzenie ECHOMAP Plus 40/60 można podłączyć do
zgodnego urządzenia Garmin w celu udostępnienia danych,
takich jak punkty trasy. Jeśli urządzenia są zamontowane blisko
siebie, można połączyć niebieski i brązowy przewód. Jeśli
urządzenia są zbyt daleko, aby połączyć je przewodami, można
skorzystać przewodu do przesyłu danych użytkownika
(010-12234-06).
1 Sprawdź, czy oba urządzenia są podłączone do tego samego
uziemienia.
2 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli urządzenia są zamontowane blisko siebie, połącz
niebieski przewód z pierwszego urządzenia z brązowym
43
przewodem drugiego urządzenia i brązowy przewód
z pierwszego urządzenia z niebieskim przewodem
z drugiego urządzenia.
• Jeśli urządzenia nie są zamontowane blisko siebie,
zdobądź przewód do przesyłu danych użytkownika
(010-12234-06) i połącz urządzenia zgodnie z instrukcjami
dołączonymi do przewodu (Schemat przewodów do
przesyłu danych użytkownika, strona 44).
Na
obu urządzeniach wybierz Informacje nawigacyjne >
3
Zarządzaj danymi > Udostępnianie danych użytkownika.
Dane użytkownika będą udostępniane pomiędzy połączonymi
urządzeniami. Jeśli wybierzesz Usuń dane użytkownika, dane
zostaną usunięte z obu połączonych urządzeń.
Schemat przewodów do przesyłu danych użytkownika
Kopiowanie danych użytkownika na kartę
pamięci
Można zapisać dane użytkownika na karcie pamięci, aby
przenieść je do innych urządzeń. Dane użytkownika obejmują
punkty, trasy, ścieżki funkcji nawigacji automatycznej, ślady
i granice.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Przesyłanie danych > Zapisz na karcie.
W
razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
3
skopiować dane.
4 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć nowy plik, wybierz Dodaj nowy plik i wpisz
nazwę.
• Aby dodać informacje do istniejącego pliku, wybierz plik
z listy i wybierz Zapisz na karcie.
Kopiowanie wbudowanych map na kartę
pamięci
Element
Funkcja przewodu
Kolor przewodu
Dane
Niebieski
Dane
Brązowy
Uziemienie
Czarny
Dane
Zielony
Dane
Biały
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras
z urządzeń innych producentów
Punkty trasy oraz trasy można importować z urządzeń innych
producentów oraz eksportować na te urządzenia.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Przesyłanie danych > Typ pliku.
3 Wybierz GPX.
Aby ponownie przesłać dane za pomocą urządzeń Garmin,
wybierz typ pliku ADM.
Kopiowanie danych użytkownika z karty
pamięci
Za pomocą karty pamięci można przesłać dane użytkownika
z innych urządzeń. Dane użytkownika obejmują punkty, trasy,
ścieżki funkcji nawigacji automatycznej, ślady i granice.
UWAGA: Obsługiwane są tylko pliki granic
z rozszerzeniem .adm.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Przesyłanie danych.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
skopiować dane.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i połączyć je z istniejącymi danymi
użytkownika, wybierz Łącz z karty.
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i zastąpić istniejące dane użytkownika,
wybierz Zastąp z karty.
5 Wybierz nazwę pliku.
44
Można skopiować mapy z plotera nawigacyjnego na kartę
pamięci do używania z urządzeniem HomePort.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Przesyłanie danych.
3 Wybierz Kopiuj wgraną mapę.
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów
z programu HomePort do plotera
nawigacyjnego
Aby móc skopiować dane do plotera nawigacyjnego, trzeba
mieć na komputerze najnowszą wersję programu HomePort
oraz kartę pamięci zainstalowaną w ploterze nawigacyjnym.
Skopiuj dane z urządzenia HomePort na przygotowaną kartę
pamięci.
Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy HomePort.
Tworzenie kopii zapasowej danych
w komputerze
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Przesyłanie danych > Zapisz na karcie.
3 Wybierz nazwę pliku z listy lub wybierz Dodaj nowy plik.
4 Wybierz Zapisz na karcie.
5 Wyjmij kartę pamięci i włóż ją do czytnika kart podłączonego
do komputera.
6 Na karcie pamięci otwórz folder Garmin\UserData.
7 Skopiuj plik kopii zapasowej znajdujący się na karcie i wklej
go do dowolnie wybranego miejsca w komputerze.
Przywracanie danych z kopii zapasowej do
plotera nawigacyjnego
1 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.
2 Skopiuj plik kopii zapasowej z komputera na kartę pamięci,
do folderu o nazwie Garmin\UserData.
3 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
4 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Przesyłanie danych > Zastąp z karty.
Udostępnianie i zarządzanie danymi użytkownika
Zapisywanie informacji systemowych na
karcie pamięci
Można zapisać informacje systemowe na karcie pamięci w razie
konieczności wykorzystania ich przy rozwiązywaniu problemów.
Przedstawiciel działu pomocy technicznej może poprosić
o użycie tych informacji w celu pobrania danych na temat sieci.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Urządzenia Garmin > Zapisz na karcie.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na której chcesz
zapisać informacje systemowe.
4 Wyjmij kartę pamięci.
Usuwanie zapisanych danych
Możesz usunąć zapisane dane użytkownika z pamięci
urządzenia. Dane użytkownika obejmują punkty, trasy, ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej, ślady i granice.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Usuń dane użytkownika.
2 Wybierz opcję.
NOTYFIKACJA
Po wybraniu Wszystko wszystkie dane użytkownika zostaną
usunięte oprócz danych izobatów Garmin Quickdraw.
Jeśli ustanowiono połączenie z innym urządzeniem
i włączona jest opcja Udostępnianie danych użytkownika,
dane zostaną usunięte ze wszystkich połączonych urządzeń.
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
UWAGA: Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi,
do rejestracji urządzenia należy użyć aplikacji ActiveCaptain
(Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain, strona 4).
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w ploterze nawigacyjnym.
2 Poczekaj chwilę.
Ploter nawigacyjny otworzy stronę zarządzania kartą
i utworzy plik o nazwie GarminDevice.xml w folderze Garmin
na karcie pamięci.
3 Wyjmij kartę pamięci.
4 Włóż kartę pamięci do komputera.
5 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby pobrać,
zainstalować i otworzyć aplikację Garmin Express.
7 Wybierz kolejno > Dodaj urządzenie.
8 Podczas gdy aplikacja wykonuje wyszukiwanie, wybierz
Zaloguj się obok Czy masz mapy morskie lub
urządzenia? u dołu ekranu.
9 Utwórz lub zaloguj się do konta Garmin.
10 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
skonfigurować swoją jednostkę pływającą.
11 Wybierz kolejno > Dodaj.
Aplikacja Garmin Express wyszuka informacje o urządzeniu
na karcie pamięci.
12 Wybierz Dodaj urządzenie, aby zarejestrować urządzenie.
Załącznik
Po zakończeniu rejestracji aplikacja Garmin Express
wyszuka dodatkowe aktualizacje map i oprogramowania dla
posiadanego urządzenia.
Dodając urządzenia do sieci plotera nawigacyjnego, powtórz
powyższe czynności, aby zarejestrować nowe urządzenia.
Aktualizacja oprogramowania
UWAGA: Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi,
w celu aktualizacji oprogramowania urządzenia należy użyć
aplikacji ActiveCaptain (Aktualizacja oprogramowania przy
użyciu aplikacji ActiveCaptain, strona 4).
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprawdź wersję
oprogramowania zainstalowaną w urządzeniu (Wyświetlanie
informacji o oprogramowaniu systemowym, strona 40).
Następnie odwiedź stronę garmin.com/support/software/marine
.html, wybierz Pokaż wszystkie urządzenia z zestawu i porównaj
zainstalowaną wersję oprogramowania z wersją wyświetloną dla
Twojego produktu.
Jeśli oprogramowanie w urządzeniu jest starsze niż to
wymienione na stronie internetowej, wykonaj następujące
czynności, aby pobrać nowe oprogramowanie na kartę pamięci
(Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci,
strona 45), a następnie zaktualizuj oprogramowanie
urządzenia (Aktualizacja oprogramowania urządzenia,
strona 45).
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę garmin.com/support/software/marine.html.
3 Wybierz Seria echoMAP z kartą SD.
4 Wybierz Pobierz obok pozycji Seria echoMAP z kartą SD.
5 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
6 Wybierz Pobierz.
7 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
8 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
W wybranej lokalizacji utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Zostanie otwarte
pole dialogowe, za pomocą którego będzie można przesłać
aktualizację oprogramowania na kartę pamięci.
9 Wybierz Dalej.
10 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Na karcie pamięci utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Załadowanie
aktualizacji oprogramowania na kartę pamięci może zająć kilka
minut.
®
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci
(Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci,
strona 45).
1 Włącz ploter nawigacyjny.
45
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
3
4
5
6
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Czyszczenie ekranu
NOTYFIKACJA
Środki czyszczące zawierające amoniak mogą uszkodzić
powłokę antyrefleksyjną.
Urządzenie jest pokryte specjalną antyrefleksyjną powłoką,
która jest bardzo wrażliwa na woski i środki czyszczące
o działaniu ściernym.
1 Nałóż na ściereczkę specjalny środek do czyszczenia
soczewek okularowych z powłoką antyrefleksyjną.
2 Delikatnie przetrzyj ekran miękką, czystą, niestrzępiącą się
ściereczką.
Zrzuty ekranowe
Można wykonać zrzut ekranowy dowolnego ekranu
wyświetlanego na ploterze nawigacyjnym i zapisać go jako
plik .png. Można następnie przesłać zrzut ekranowy na
komputer. Ponadto zrzut ekranowy można wyświetlić
w przeglądarce obrazów.
Wykonywanie zrzutów ekranowych
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Wykonaj zrzut ekranowy > Włączono.
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza
Nieregularne wyłączanie się urządzenia lub brak możliwości
jego włączenia może wskazywać na problem z zasilaniem
doprowadzonym do urządzenia. Sprawdź następujące
elementy, aby spróbować rozwiązać problem z zasilaniem.
• Upewnij się, że źródło zasilania wytwarza prąd.
Można to sprawdzić na kilka sposobów. Można na przykład
sprawdzić, czy działają inne urządzenia podłączone do tego
źródła zasilania.
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym.
Bezpiecznik powinien się znajdować w uchwycie będącym
częścią czerwonej żyły przewodu zasilającego. Sprawdź, czy
został zainstalowany bezpiecznik o właściwej wielkości.
Dokładne informacje na temat wielkości bezpieczników
można znaleźć na oznaczeniu przewodu lub w instrukcji
instalacji. Upewnij się, że połączenie w bezpieczniku nie jest
przerwane. Bezpiecznik można sprawdzić za pomocą
miernika. Jeśli bezpiecznik jest sprawny, na mierniku będzie
wyświetlana wartość 0 Ω.
• Sprawdź, czy urządzenie jest zasilanie prądem o napięciu co
najmniej 10 V, jednak zalecane jest 12 V.
Aby sprawdzić napięcie, zmierz napięcie prądu stałego
w gniazdach żeńskich (faza i uziemienie) przewodu
zasilającego. Jeśli napięcie jest niższe niż 10 V, urządzenie
nie włączy się.
• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane
w podstawce. Jeśli posiadany model jest wyposażony we
wspornik blokujący, upewnij się, że jest on prawidłowo
zatrzaśnięty. Po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia lub
wspornika usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia. Jeśli urządzenie
nie jest prawidłowo zamontowane, może utracić zasilanie.
Nieprawidłowo zamontowane urządzenie może również
wypaść z podstawki i ulec uszkodzeniu.
• Jeśli urządzenie otrzymuje odpowiednią ilość energii, ale się
nie włącza, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Garmin,
korzystając ze strony support.garmin.com.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym
.
1 Otwórz obudowę bezpiecznika
3 Przejdź do ekranu, którego obraz ma zostać przechwycony.
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez co najmniej 6
sekund.
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera
1 Wyjmij kartę pamięci z plotera nawigacyjnego i włóż ją do
czytnika kart podłączonego do komputera.
2 Korzystając z eksploratora w systemie Windows otwórz folder
Garmin\scrn na karcie pamięci.
3 Skopiuj plik z rozszerzeniem .bmp z karty pamięci i wklej go
w dowolnej innej lokalizacji w komputerze.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS
Urządzenie może nie odbierać sygnałów satelitów z kilku
powodów. Jeśli urządzenie przemieściło się na dużą odległość
od miejsca, w którym ostatni raz odbierało sygnały satelitów lub
było wyłączone dłużej niż przez kilka tygodni lub miesięcy, może
nie być w stanie prawidłowo odbierać sygnałów satelitów.
• Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano najnowszą
wersję oprogramowania. Jeśli nie, zaktualizuj
oprogramowanie urządzenia (Aktualizacja oprogramowania
urządzenia, strona 45).
• Sprawdź, czy urządzenie nie jest niczym zasłonięte, aby jego
antena mogła odbierać sygnał GPS. Jeśli urządzenie jest
zamontowane w kabinie, powinno się znajdować w pobliżu
okna, aby mogło odbierać sygnał GPS.
46
2 Przekręć i pociągnij bezpiecznik, aby go usunąć
3 Włóż nowy bezpiecznik 3 A.
4 Zamknij obudowę bezpiecznika.
.
Mój sonar nie działa
• Wepchnij kabel przetwornika do końca z tyłu urządzenia.
Nawet, jeśli kabel wydaje się podłączony, dla pewności
dociśnij go do końca.
• Naciśnij i upewnij się, że sonar jest włączony.
• Wybierz właściwy typ przetwornika (Określanie typu
przetwornika, strona 25).
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym
miejscu
Można ręcznie wprowadzić pozycję punktu, aby przesyłać
i udostępniać dane pomiędzy dwoma urządzeniami. Jeśli punkt
został utworzony ręcznie przy użyciu współrzędnych, a jego
pozycja nie jest wyświetlana we właściwym miejscu, możliwe, że
układ odniesienia i format pozycji w urządzeniu nie są takie
same, jak układ odniesienia i format pozycji wykorzystane przy
oznaczaniu punktu.
Format pozycji to sposób wyświetlania pozycji odbiornika GPS
na ekranie. Zwykle wyświetlana jest ona jako szerokość/długość
geograficzna w minutach, czasami w stopniach, minutach
Załącznik
i sekundach, samych stopniach bądź jednym z kilku formatów
siatki topograficznej.
Układ odniesienia to model matematyczny, który przedstawia
część powierzchni ziemi. Linie szerokości i długości
geograficznej z papierowej mapy są przenoszone do
określonego układu odniesienia.
1 Dowiedz się, jaki układ odniesienia i format pozycji były
używane przy tworzeniu oryginalnego punktu.
Jeśli oryginalny punkt został przeniesiony z mapy, na mapie
powinny się znajdować informacje na temat układu
odniesienia i formatu pozycji wykorzystanych do jej
stworzenia. Najczęściej znajdują się one w pobliżu legendy.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki.
3 Wybierz właściwe ustawienia układu odniesienia i formatu
pozycji.
4 Ponownie utwórz punkt.
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu
Godzina jest określana na podstawie pozycji GPS i ustawionej
strefy czasowej.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki > Strefa czasowa.
2 Upewnij się, że urządzenie jest wyposażone w funkcję
określania pozycji GPS.
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Typowy pobór prądu (RMS)
0,5 A
Maks. pobór prądu (RMS)
2A
Modele 6-calowe
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary po zamontowaniu na
podstawce i uchwycie
pałąkowym z podstawą
obrotową (szer. × wys. × gł.)
21,8 × 13,0 × 6,2 cm (8,6 × 5,1 × 2,6
cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. ×
wys.)
13,7 × 7,7 cm (5,4 × 3,1 cala)
Przekątna 15,2 cm (6,2 cala)
Rozdzielczość wyświetlacza
WVGA, 400 × 800 pikseli
Waga
0,75 kg (1,6 funta)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
65 cm (25,6 cala)
Odległość od najbliższej przeszkody
8,0 cm (3,14 cala)
Maks. pobór mocy
12 W
Typowy pobór prądu przy 12 V
DC (RMS)
0,7 A
Maks. pobór prądu przy 12 V
DC (RMS)
1,25 A
Częstotliwości i protokoły
bezprzewodowe
Wi‑Fi, 2,4 GHz przy 17,2 dBm
(nominalna)
ANT+ , 2,4 GHz przy 3,1 dBm
(nominalna)
Bluetooth, 2,4 GHz przy 1,2 dBm
(nominalna)
®
Wszystkie modele
Dane techniczne
Wielkość
Materiał
Plastik poliwęglanowy
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7
Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30
minut. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.garmin.com/waterrating.
Modele 7-calowe
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary po zamontowaniu na 25,9 × 15,4 × 6,3 cm
podstawce i uchwycie
(10,2 × 6 × 2,5 cale)
pałąkowym (szer. × wys. × gł.)
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Napięcie wejściowe
Od 9 V do 18 V DC
Rozmiar wyświetlacza (szer. × 15,5 × 8,7 cm (6,1 × 3,4 cala)
wys.)
Przekątna 17,8 cm (7 cali)
Bezpiecznik
3 A, 125 V szybkodziałający
Rozdzielczość wyświetlacza
WVGA, 400 × 800 pikseli
Bezpieczny dystans dla
kompasu
65 cm (25,6 cala)
Waga
0,77 kg (1,7 funta)
Liczba LEN dla NMEA 2000
przy 9 V DC
1
Odległość od najbliższej przeszkody
11,5 cm (4,5 cala)
NMEA 2000 – pobór prądu
75 mA maks.
Maks. pobór mocy
15 W, 9 W z przetwornikiem GT-52
Karta pamięci
1 gniazdo karty microSD; maks. rozmiar
karty 32 GB
Maks. liczba punktów trasy
5000
Maks. liczba tras
100
Maks. liczba aktywnych
punktów śladu
50 000 punktów, 50 zapisanych tras
Typowy pobór prądu przy 12 V 0,8 A
DC (RMS)
Maks. pobór prądu przy 12 V
DC (RMS)
1,25 A
Częstotliwości i protokoły
bezprzewodowe
Wi‑Fi, 2,4 GHz przy 18,5 dBm
(nominalna)
ANT+, 2,4 GHz przy 1,2 dBm
(nominalna)
Bluetooth, 2,4 GHz przy 1,0 dBm
(nominalna)
UWAGA: Sieć NMEA 2000 nie jest dostępna we wszystkich
modelach.
Modele 4-calowe
Dane techniczne
Modele 9-calowe
Wielkość
Wymiary po zamontowaniu (szer. 10,2 × 16,5 × 0,4 cm
× wys. × gł.)
(4,0 × 6,5 × 3,1 cale)
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary po zamontowaniu na
podstawce i uchwycie
pałąkowym (szer. × wys. × gł.)
30,3 × 17,8 × 6,5 cm
(11,9 × 7 × 2,6 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. ×
wys.)
5,4 × 9,5 cm (2,1 x 3,7 cala),
przekątna 10,5 cm (4,3 cala)
Rozdzielczość wyświetlacza
WQVGA, 480 × 272 pikseli
Rozmiar wyświetlacza (szer. ×
wys.)
19,9 × 11,3 cm (7,8 × 4,8 cala)
Przekątna 22,9 cm (9 cali)
Waga
0,7 kg (1,6 funta)
Rozdzielczość wyświetlacza
WVGA, 800 × 400 pikseli
Bezpieczny dystans dla kompasu 25 cm (9,8 cala)
Waga
1 kg (2,3 funta)
Napięcie wejściowe
Od 9 V do 18 V DC
65 cm (25,6 cala)
Maks. pobór mocy
5W
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Załącznik
47
Dane techniczne
Wielkość
Sentencja
Opis
Odległość od najbliższej przeszkody
11,5 cm (4,5 cala)
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
Maks. pobór mocy
18 W
HDM
Kierunek, magnetyczny
Typowy pobór prądu przy 12 V
DC (RMS)
1A
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
Maks. pobór prądu przy 12 V
DC (RMS)
1,5 A
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS VHF
Częstotliwości i protokoły
bezprzewodowe
Wi‑Fi, 2,4 GHz przy 18,5 dBm
(nominalna)
ANT+, 2,4 GHz przy 1,2 dBm
(nominalna)
Bluetooth, 2,4 GHz przy 1,0 dBm
(nominalna)
Dane techniczne modeli sonaru
Dane techniczne
Wielkość
Częstotliwości sonaru1
Tradycyjny: 50, 77, 83 lub 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 lub
800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455 lub 800 kHz
Moc transmisji sonaru (RMS)2 500 W
Zasięg głębokościowy sonaru3 701 m (2300 stóp) przy 77 kHz
NMEA 0183 — informacje
Transmituj
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz
sentencjach organizacji National Marine Electronics Association
(NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
NMEA 2000Informacje o PGN
Transmisja i odbiór
PGN
Opis
059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/Potwierdzenie
126996 Informacje o produkcie
127250 Kierunek jednostki
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
Sentencja Opis
129539 GNSS DOP
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera kierunku lub trasy (autopilota)
129799 Częstotliwość radiowa, tryb i moc
GPBOD
BOD: Namiar (początek do celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna (szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitów
GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
130306 Dane o wietrze
130312 Temperatura
Transmituj
PGN
Opis
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
127258
Deklinacja magnetyczna
129025
Pozycja: szybka aktualizacja
129026
COG i PND: Szybka aktualizacja
129029
Dane pozycji GNSS
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
129283
Błąd zejścia z trasy
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
129284
Dane nawigacji
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
129285
Informacje o trasie i punktach
PGRME
E: Szacowany błąd
129540
Widoczne satelity GNSS
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
PGN
Opis
DPT: Głębokość
127245
Ster
MTW: Temperatura wody
127250
Kierunek jednostki
VHW: Prędkość po wodzie i kierunek
127488
Parametry silnika: szybka aktualizacja
127489
Parametry silnika: Dynamiczne
127493
Parametry transmisji: Dynamiczne
SDDPT
SDMTW
SDVHW
Odbiór
Odbiór
Sentencja
Opis
127498
Parametry silnika: statyczne
DPT
Głębokość
127505
Poziom płynu
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
129038
Raport pozycji A klasy AIS
MTW
Temperatura wody
129039
Raport pozycji B klasy AIS
VHW
Prędkość po wodzie i kierunek
129040
Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
WPL
Pozycja punktu
129794
Dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A
Informacje cyfrowego wywołania selektywnego
129798
Lotniczy raport pozycji AIS SAR
DSC
1
2
3
48
Zależy od przetwornika.
Zależna od wartości znamionowych przetwornika i głębokości.
Zależnie od przetwornika, stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków wodnych.
Załącznik
PGN
Opis
128000
Rejsowy kąt dryfu
129802
Komunikat związany z bezpieczeństwem AIS
129808
Informacja o wywołaniu DSC
130310
Parametry środowiskowe
130311
Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130313
Wilgotność
130314
Rzeczywiste ciśnienie
130576
Małe jednostki – status
Ta informacja odnosi się tylko do produktów zgodnych z NMEA
2000.
Załącznik
49
Indeks
A
ActiveCaptain 3, 4
aktualizowanie map 4
aktualizowanie oprogramowania 4
powiadomienia z telefonu 4
quickdraw 12
AIS 8–10
alarm 8
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 9
Pomoce nawigacyjne 9
SART 9
śledzenie celów 8, 9
włączanie 43
zagrożenia 8
aktualizacje, oprogramowanie 45
aktualizowanie
mapy 4
oprogramowanie 4
alarm kolizyjny 8
alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa 8
alarm kotwiczny 42
alarm przybycia 42
alarm zejścia z kursu 42
alarmy 19, 42
alarm kotwiczny 42
głębina 27
kolizyjne 8
nawigacja 42
paliwo 35, 42
płycizna 27
przybycie 42
silnik 35
sonar 27
temperatura wody 27
wskaźniki 35
zejście z kursu 42
alarmy nawigacji 42
animowane prądy, pływy 7
antena, GPS 2
autopilot 30, 31
przyrost w sterowaniu 31
sterowanie wg wzorca 31
włączanie 31
wzorce sterowania 31
wzorzec pętli Williamsona 31
wzorzec ruchu po okręgu 31
wzorzec zawracania 31
wzorzec zygzakowania 31
zmniejszanie aktywności steru 31
C
cele
mapa nawigacyjna 14
wybór 14
cieniowanie głębokości 11
cyfrowe wywołanie selektywne 33, 34
indywidualne rutynowe wywołanie 34
kanały 34
kontakty 33
włączanie 33, 43
człowiek za burtą 14, 31
D
biała linia 27
blokada dna 26
częstotliwości 28
ekran 24
Garmin ClearVü 22
głębokość 26
obiekty znajdujące się w toni 27
Panoptix 23
powiększanie 26
redukcja kolorów 27
udostępnianie 25
widoki 22
wygląd 27
źródło 25
EGNOS 40
ekran, jasność 3
ekran główny, dostosowywanie 2, 3
EPIRB 9
F
Fish Eye 3D
obiekty znajdujące się w toni 11
stożek sonaru 11
ślady 11
FM 37
G
Garmin ClearVü 22
Garmin Marine Network 41, 42
GLONASS 40
GPS 46
EGNOS 40
GLONASS 40
sygnały 2
WAAS 40
źródło 2
granica 19
granice 19
kopiowanie 44
pokazywanie 10
H
halsowanie i zwroty przez rufę 21
utrzymywanie kierunku 21
utrzymywanie wiatru 21
I
identyfikator urządzenia 40
Idź do 14
informacje astronomiczne 36
informacje systemowe 40, 45
inne statki
AIS 10
ślady 10
J
jednostki miary 43
język 39
K
karta pamięci 44, 45
gniazdo 1
instalacja 2
mapy szczegółowe 44
kierunek
linia 6
utrzymywanie 31
utrzymywanie kierunku 21
klawisz zasilania 39
kombinacje 2, 3
kompas 35
róża 10
kręgi zasięgu 10
kursy 13
DAB 37, 38
dane
czyszczenie 45
kopia zapasowa 44
kopiowanie 44
zarządzanie 43
dane użytkownika, usuwanie 19, 45
Dokładność GPS 42
DSC. Patrz cyfrowe wywołanie selektywne
dystans od brzegu 17
dziennik zdarzeń 40
łódź motorowa 3, 19
łódź żaglowa 3, 19
E
M
echosonda 22
a-scope 24, 27, 28
50
Ł
mapa
ustawienia 10
warstwy 10
mapa nawigacyjna 5, 7, 14
konfiguracja 43
MARPA 10
morski punkt serwisowy 14
pomoce nawigacyjne 9
przesuwanie 5
ślady statków 10, 34
mapa wędkarska 5
przesuwanie 5
mapy 5, 7, 10–12. Patrz mapy
aktualizowanie 4
nawigacja 5–7
pomiar dystansu 5
przesuwanie 5
quickdraw 11, 12
symbole 5
szczegóły 6
ustawienia 9
warstwy 10, 11
wędkarstwo 5
wygląd 10, 11
MARPA, mapa nawigacyjna 10
MOB, urządzenie 9
N
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 9
napięcie 42
nawigacja automatyczna 17
dystans od brzegu 17
ścieżki 17
Nawigacja automatyczna 13, 14, 16, 17, 43
ścieżki 17
NMEA 0183 33, 41, 42, 48
NMEA 2000 42, 48
O
obiekty znajdujące się w toni 11
obrazy satelitarne 7
obwody 36
odtwarzacz multimedialny 36–39
DAB 38
FUSION-Link 36
nazwa urządzenia 39
odtwarzanie losowe 37
powtarzanie 37
radio 38, 39
Radio satelitarne SiriusXM 38
region tunera 37, 38
strefy 37
tryb dostrajania 37
UKF 37
wyciszanie 37
wyszukiwanie alfabetyczne 37
zapamiętane 38
źródło 37
odtwarzacz muzyki 36, 38. Patrz odtwarzacz
multimedialny
oprogramowanie
aktualizacje 39, 45
aktualizowanie 4, 45
P
Panoptix 30
pasek nakładki 32
pilot 31
płatne mapy 6, 7
Fish Eye 3D 11
wskaźniki pływów i prądów 7
zdjęcia lotnicze 7
podświetlenie 3
pojemność paliwa 35, 40, 41
pomiar dystansu 25
mapy 5
pomoc. Patrz pomoc techniczna
pomoc techniczna 2
pomoc techniczna Garmin. Patrz pomoc
techniczna
pomoce nawigacyjne 6, 9
powiadomienia 4
Indeks
powiadomienia z telefonu 4
powiększanie
echosonda 26
mapa 5
pozycja, śledzenie 34
preferowane źródło danych 31
przełączanie cyfrowe 36
przesuniecie kilu 20, 40
przetwornik 21, 25, 28, 30
przycisk zasilania 1, 2
przyciski 1, 2
moc 1, 2
przywracanie 43
punkty 46
śledzony statek 34
tworzenie 14
usuwanie 15
wyświetlanie listy 15
punkty trasy
człowiek za burtą 14
edytowanie 15
kopiowanie 44
odwzorowanie 15
tworzenie 5, 14
usuwanie 15
Punkty trasy 14
kopiowanie 44
podróż do 15
pokazywanie 10
sonar 25
udostępnianie 43
Q
quickdraw 12
R
radio 37
FM 37
Rano 37
SiriusXM 38, 39
Radio satelitarne SiriusXM 38, 39
radio VHF 33
indywidualne rutynowe wywołanie 34
kanał DSC 34
sygnały wzywania pomocy 33, 34
wywoływanie celu AIS 34
Rano 37
raport pozycji 34
rejestracja produktu 45
rejestrowanie urządzenia 45
resetowanie, ustawienia 39
rozwiązywanie problemów 46, 47
S
SART 9
schemat kolorów 3
SideVü 22
silnik zaburtowy 32, 33
kompas 33
przesunięcie dziobu 33
silnik zaburtowy Force 32, 33
SiriusXM, Radio satelitarne 38
skróty 2, 33
sonar 21, 25
alarmy 27
częstotliwości 28
czułość 26
FrontVü 24
linia głębokości 26
nakładki liczbowe 26
Panoptix 23, 24, 28, 29
pomiar dystansu 25
prędkość przesuwu 26
punkt 25
rejestrowanie 26
SideVü 22
skala głębokości 27
stożek 11
szumy 26, 27
udostępnianie 25
Indeks
widoki 22
wzmocnienie kolorów 26
zakłócenia 27
zakłócenia powierzchniowe 27
źródło 25
stacje pływów 7, 36
wskaźniki 7
stacje prądów 36
wskaźniki 7
sygnał wzywania pomocy 33, 34
sygnały satelitarne, odbieranie 2
symbole 8
wskaźniki paliwa 35, 41
alarm stanu 35, 42
synchronizowanie z faktycznym stanem
paliwa 35, 41
wskaźniki podróży 35
wskaźniki silnika 35, 41
alarmy stanu 35
konfigurowanie 35
wskaźniki wiatru 35, 36
wskaźniki żeglarskie 35
wsparcie. Patrz pomoc techniczna
Ś
zapamiętane ustawienia 37, 38
DAB 38
zaznacz pozycję 14
zdjęcia, lotnicze 7
zdjęcia lotnicze 7
zegar 42
alarm 42
zerowanie 43
zrzuty ekranowe 46
wykonywanie 46
zwroty przez rufę. Patrz halsowanie i zwroty
przez rufę
ślady 18, 19
czyszczenie 18
edytowanie 18
kopiowanie 44
lista 18
nawigacja 18
pokazywanie 10, 18
rejestrowanie 18, 19
usuwanie 18
zapisywanie 18
zapisywanie jako trasa 18
ślady statków 10, 34
T
technologia Wi‑Fi 41, 42
tło 3
Trasa do 13, 14
trasy 14, 15, 19
edytowanie 16
kopiowanie 44
nawigacja 16
podróż równolegle do 16
punkty trasy 44
tworzenie 15
udostępnianie 43
usuwanie 16
wyświetlanie listy 16
Z
Ż
żeglarstwo 10, 19, 20
linia startu 20
stoper regatowy 20
U
udostępnianie danych 43, 44
urządzenia bezprzewodowe 42
konfiguracja sieci 42
łączenie z urządzeniem bezprzewodowym
4
podłączanie urządzenia
bezprzewodowego 42
urządzenie
czyszczenie 46
klawisze 5
przyciski 1, 2
rejestracja 45
usługi morskie 14
ustawienia 13, 39, 40, 43
informacje systemowe 40
ustawienia fabryczne 43
echosonda 28
ustawienia wyświetlania 40
usuwanie
dane użytkownika 45
wszystkie dane użytkownika 19
utrzymywanie wiatru 21
regulowanie 21
W
WAAS 40
Wi‑Fi 4
wiatr, róża 10
woda
prędkość 41
przesunięcie temperatury 41
wskaźniki
alarmy stanu 35
limity 41
paliwo 35, 41
podróż 35
silnik 35
wiatr 35, 36
51
support.garmin.com
Sierpień 2019
190-02242-00_0F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising