Garmin | Panoptix™ Ice Fishing Bundle | Garmin Panoptix™ Ice Fishing Bundle คู่มือสำหรับเจ้าของ

Garmin Panoptix™ Ice Fishing Bundle คู่มือสำหรับเจ้าของ
ECHOMAP PLUS SERIES
™
คูมือสำหรับเจาของ
© 2017 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
สงวนลิขสิ ทธิ์ ตามกฏหมายลิขสิ ทธิ์ ห้ามทําสําเนาคู่มือนี้ไม่วา่ จะบางส่ วนหรื อทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Garmin Garmin ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแก้ไขเนื้อหาของคู่มือนี้โดยไม่จาํ เป็ น
ต้องแจ้งให้บุคคลหรื อหน่วยงานใดทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรื อการปรับปรุ งดังกล่าว ไปที่ www.garmin.com สําหรับการปรับปรุ งปั จจุบนั และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี
Garmin , โลโก้ Garmin, BlueChart , และ FUSION เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ActiveCaptain , ECHOMAP™, FUSION-Link™, Garmin ClearVü™,
Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Quickdraw™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, OneChart™ และ Panoptix™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา เครื่ องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนํา
ไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin
®
®
®
®
เครื่ องหมายคําและโลโก้ Bluetooth เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่ องหมายดังกล่าวโดย Garmin อยูภ่ ายใต้สิทธิ์การอนุญาตใช้งานNMEA , NMEA 2000 , และโลโก้ NMEA 2000 เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ
National Marine Electronics Association microSD และโลโก้ microSD เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ SD-3C, LLC. Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance Corporation Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ เครื่ องหมายการค้า และลิขสิ ทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็ นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
®
®
®
®
®
®
สารบัญ
บทนำ ................................................................................. 1
มุมมองอุปกรณ ECHOMAP Plus 40 .............................................. 1
ปุมอุปกรณ ............................................................................... 1
มุมมองดานหนาของ ECHOMAP Plus 60 ....................................... 1
ปุมอุปกรณ ............................................................................... 1
ECHOMAP Plus 70/90มุมมองดานหนาของ ECHOMAP
Plus 70/90 ................................................................................... 1
ปุมอุปกรณ ............................................................................... 1
การกำหนดปุมทางลัด ................................................................ 1
คำแนะนำและปุมลัด ....................................................................... 2
การดาวนโหลดคูมือจากเว็บไซต ...................................................... 2
ศูนยสนับสนุน Garmin ................................................................... 2
การใสการดหนวยความจำ .............................................................. 2
การรับสัญญาณดาวเทียม GPS ....................................................... 2
การเลือกที่มาของ GPS ............................................................. 2
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร ................................................ 2
การปรับแตงหนาจอหลัก ................................................................. 2
การปรับแตงหนา ........................................................................... 2
การสรางหนารวมใหมดวย ECHOMAP Plus 70/90 .................... 2
การสรางหนาการรวมใหมดวย ECHOMAP Plus 60 ................... 2
การสรางหนาการรวมใหมดวย ECHOMAP Plus 40 ................... 3
การตั้งคาประเภทของเรือ ................................................................ 3
การปรับไฟหนาจอ ......................................................................... 3
การปรับโหมดสี ............................................................................. 3
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ................................................................... 3
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain .............................................. 3
บทบาท ActiveCaptain .................................................................. 3
เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ...................................... 3
การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ ............................................... 4
การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ..................... 4
การอัปเดตแผนที่ดวย ActiveCaptain .............................................. 4
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ............................................... 4
แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา ............................................. 4
การซูมเขาและออกจากแผนที่ ..................................................... 5
การแพนแผนที่ดวยปุม ............................................................... 5
การเลือกรายการในแผนที่โดยใชปุมอุปกรณ ............................... 5
สัญลักษณบนแผนที่ .................................................................. 5
การวัดระยะทางบนแผนที่ ........................................................... 5
การสรางเวยพอยทบนแผนที่ ...................................................... 5
การนำทางไปยังจุดบนแผนที่ ...................................................... 5
การดูขอมูลตำแหนงและวัตถุบนแผนที่ ......................................... 5
การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids ............................................. 5
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม ........................................... 5
แผนที่แบบพรีเมียม ......................................................................... 6
การดูขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ ............................................. 6
การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง ..................... 6
การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ................................. 7
ระบบการระบุอัตโนมัติ .................................................................... 7
สัญลักษณเปาหมาย AIS ............................................................ 7
ทิศมุงหนาและเสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน
AIS ......................................................................................... 7
การติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS ........................................... 7
การดูรายการภัยคุกคาม AIS ...................................................... 7
การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน ................................. 7
AIS Aids to Navigation ........................................................... 8
สัญญาณขอความชวยเหลือ AIS ................................................. 8
การปดการรับสัญญาณ AIS ....................................................... 8
เมนูแผนที่ ..................................................................................... 8
ชั้นแผนที่ ................................................................................. 8
การตั้งคา Fish Eye 3D ........................................................... 10
แผนที่ที่รองรับ ............................................................................. 10
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours............................ 10
สารบัญ
การสรางแผนที่แหลงน้ำโดยใชคุณสมบัติ Garmin Quickdraw
Contours ................................................................................... 10
การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw Contours .................. 10
ชุมชน Garmin Quickdraw .......................................................... 10
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย
ActiveCaptain ....................................................................... 10
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin
Connect ................................................................................ 11
การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours ...................................... 11
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร .......................................... 11
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง .................................................... 12
จุดหมาย ..................................................................................... 12
คนหาจุดหมายโดยใชชื่อ ......................................................... 12
เลือกจุดหมายโดยใชแผนที่เดินเรือนำทาง ................................. 12
การคนหาจุดบริการทางทะเล .................................................... 12
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัวเลือกไปที่ ..... 12
การหยุดการนำทาง ................................................................. 12
เวยพอยท .................................................................................... 12
บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท ......................... 12
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น ............................................... 12
การทำเครื่องหมายตำแหนง MOB ............................................ 12
การฉายเวยพอยท ................................................................... 13
การดูรายการเวยพอยททั้งหมด ................................................. 13
การแกไขเวยพอยทที่บันทึกไว .................................................. 13
การเลื่อนตำแหนงเวยพอยทที่บันทึกไว ...................................... 13
การเรียกดูและการนำทางไปยังเวยพอยทที่บันทึกไว ................... 13
การลบเวยพอยทหรือ MOB ..................................................... 13
การลบเวยพอยททั้งหมด .......................................................... 13
เสนทาง ...................................................................................... 13
การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ ....... 13
การสรางและการบันทึกเสนทาง ................................................ 13
การดูรายการของเสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ ........... 13
การแกไขเสนทางที่บันทึก ........................................................ 14
การเรียกดูและการนำทางไปยังเสนทางที่บันทึกไว ...................... 14
การเรียกดูและการนำทางคูขนานกับเสนทางที่บันทึกไว ............... 14
การลบเสนทางที่บันทึก ............................................................ 14
การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด .................................................. 14
การแนะนำอัตโนมัติ ..................................................................... 14
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ .......... 14
การสรางและการบันทึกเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ ................... 14
การปรับเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ ......................................... 14
ยกเลิการคำนวณ การนำทางอัตโนมัติ ที่กำลังทำงานอยู .............. 15
การตั้งคาถึงตามเวลา ............................................................... 15
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ ................................. 15
แทร็ค ......................................................................................... 15
การแสดงแทร็ค ....................................................................... 15
การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน ................................................ 15
การบันทึกแทร็คที่ใชงาน ......................................................... 15
การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว ........................................... 16
การแกไขแทร็คที่บันทึกไว ....................................................... 16
การบันทึกแทร็คเปนเสนทาง ..................................................... 16
การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว ......................... 16
การลบแทร็คที่บันทึกไว ........................................................... 16
ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด ....................................................... 16
การยอนรอยแทร็คที่ใชงาน ...................................................... 16
การลบแทร็คที่ใชงาน .............................................................. 16
การจัดการหนวยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ
บันทึก .................................................................................... 16
การตั้งคาชวงการบันทึกของบันทึกแทร็ค ................................... 16
ขอบเขต ...................................................................................... 16
การสรางขอบเขต .................................................................... 16
การเแปลงเสนทางเปนขอบเขต ................................................. 16
การแปลงแทร็คเปนขอบเขต ..................................................... 16
การแกไขขอบเขต ................................................................... 16
การตั้งคาการเตือนขอบเขต ...................................................... 17
การลบขอบเขต ....................................................................... 17
i
การลบเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด .................... 17
คุณลักษณะการแลนเรือ ...................................................... 17
การตั้งคาประเภทของเรือ .............................................................. 17
การแขงขันเรือใบ ........................................................................ 17
การแนะนำเสนเริ่มตน .............................................................. 17
การใชตัวนับเวลาการแขงขัน ................................................... 17
การตั้งระยะหางระหวางหัวเรือและเสาอากาศ GPS ..................... 17
การตั้งคา Layline ........................................................................ 17
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ ................................................... 18
การดำเนินการระบบออโตไพลอตของเรือใบ ................................... 18
รักษาทิศทางลม ...................................................................... 18
Tack และ Gybe ..................................................................... 18
Fishfinder โซนาร........................................................... 18
การหยุดการสงสัญญาณโซนาร ..................................................... 19
การเปลี่ยนมุมมองโซนาร .............................................................. 19
มุมมองโซนาร ดั้งเดิม ................................................................... 19
มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ ............................................ 19
มุมมองของโซนารแบบแยกซูม ................................................. 19
มุมมองโซนาร .............................................................................. 19
มุมมองโซนาร SideVü ................................................................. 19
เทคโนโลยีการสแกน SideVü .................................................. 19
มุมมองโซนาร Panoptix™ ........................................................... 20
มุมมองโซนารดานลาง LiveVü ................................................. 20
มุมมองโซนารดานหนา LiveVü ................................................ 20
RealVü มุมมองโซนารดานหนาแบบ 3D ................................... 20
มุมมองโซนาร กวาดดานลาง .................................................... 20
RealVü มุมมองโซนารแบบประวัติ 3D ...................................... 20
มุมมองของโซนาร FrontVü ..................................................... 21
มุมมองโซนาร Panoptix LiveScope™ .................................... 21
มุมมอง Flasher ........................................................................... 21
ทางลัดหนา Flasher ............................................................... 21
การเลือกชนิดของหัวโซนาร ......................................................... 21
การปรับเข็มทิศ ....................................................................... 21
การเลือกที่มาของโซนาร .............................................................. 22
การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร ................................................... 22
การสรางเวยพอยทบนหนาจอโซนาร ............................................. 22
การหยุดจอแสดงผลโซนารชั่วขณะ ................................................ 22
การวัดระยะทางบนจอโซนาร ........................................................ 22
การดูประวัติของโซนาร ................................................................ 22
การแบงปนโซนาร ....................................................................... 22
การปรับระดับของรายละเอียด ....................................................... 22
การปรับความเขมของสี ................................................................ 22
การบันทึกโซนาร ......................................................................... 22
การบันทึกหนาจอของโซนาร ................................................... 22
การหยุดการบันทึกโซนาร ........................................................ 22
การลบการบันทึกโซนาร .......................................................... 23
การเลนการบันทึกโซนาร ......................................................... 23
การตั้งคาโซนารทั่วไป, Garmin ClearVü และ SideVü ................... 23
การตั้งคาระดับการซูมบนหนาจอโซนาร .................................... 23
การตั้งคาความเร็วการเลื่อน ..................................................... 23
การปรับชวงระยะของมาตราสวนความลึกหรือความกวาง ............ 23
การตั้งคาลักษณะโซนาร .......................................................... 23
เสียงเตือนโซนาร .................................................................... 23
การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง ......................................................... 24
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร ................................................... 24
ความถี่โซนาร ......................................................................... 24
การเปดใช A-Scope ............................................................... 24
การตั้งคาโซนาร Panoptix ........................................................... 24
การปรับมุมการดู RealVü และระดับการซูม ............................... 24
การปรับความเร็วในการกวาด RealVü ...................................... 25
เมนูโซนาร LiveVü ดานหนาและ FrontVü ................................ 25
การตั้งคาลักษณะ LiveVü และ FrontVü ................................... 25
การตั้งคาลักษณะ RealVü ....................................................... 25
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix .................................... 25
ออโตไพลอต ..................................................................... 26
ii
หนาจอออโตไพลอต ..................................................................... 26
การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น ............................. 26
การตั้งคาประหยัดพลังงาน ....................................................... 26
การเลือกที่มาทิศมุงหนาที่ตองการ ............................................. 26
การใชออโตไพลอต ..................................................................... 26
รูปแบบการบังคับเลี้ยว .................................................................. 27
การขับตามรูปแบบยูเทิรน ........................................................ 27
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบวงกลม ..................................... 27
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบซิกแซก .................................... 27
การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน ................................ 27
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor™ ....................................... 27
การจับคูรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor กับชารตพล็อต
เตอร ...................................................................................... 27
การเปลี่ยนคุณสมบัติของปุมดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออโต
ไพลอต Reactor ..................................................................... 27
แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™.............................................. 27
กำลังเชื่อมตอกับทรอลิ่งมอเตอร ..................................................... 27
การเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ .................................. 27
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร ....................................................... 28
การตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร ............................................................... 28
การกำหนดทางลัดใหกับปุมลัดของรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอ
เตอร ...................................................................................... 28
การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอเตอร .......................................... 28
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ ............................................................ 28
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล............................... 28
ฟงกชันการทำงานของชารตพล็อตเตอรและวิทยุ NMEA
0183 VHF ..................................................................................28
เปดใชงาน DSC .......................................................................... 28
รายการ DSC .............................................................................. 28
การดูรายการ DSC ................................................................. 28
การเพิ่มที่ติดตอ DSC .............................................................. 29
สัญญาณแจงเหตุรายเรียกเขา ....................................................... 29
การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุราย .............................................. 29
การติดตามตำแหนง ..................................................................... 29
การดูรายงานตำแหนง ............................................................. 29
การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม .................................................... 29
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงของเรือที่ติดตาม ........................... 29
การแกไขขอมูลในรายงานตำแหนง .......................................... 29
การลบการเรียกรายงานตำแหนง .............................................. 29
การดูรอยทางของเรือบนแผนที่ ................................................. 29
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง ........................................... 29
การเลือกชอง DSC ................................................................. 29
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง .......................... 29
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังเปาหมาย
AIS ....................................................................................... 29
ตัววัดและกราฟ................................................................. 29
การดูเข็มทิศ ................................................................................ 30
การดูตัววัดการเดินทาง ................................................................. 30
การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง ...................................................... 30
การดูตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 30
การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด ............................... 30
การกำหนดคาเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด .................................. 30
เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต ...................... 30
เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนตบางรายการ ..... 30
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง ................................................. 30
การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ ..................................... 30
การซิงโครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตาม
จริง ....................................................................................... 30
การดูตัววัดลม .............................................................................. 30
การกำหนดคาตัววัดลมการแลนเรือ ........................................... 30
การกำหนดคาที่มาขอมูลความเร็ว ............................................. 30
การกำหนดคาที่มาขอมูลทิศมุงหนาของตัววัดลม ......................... 30
การกำหนดคาตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่ ................................. 31
การสลับสายแบบดิจิตอล..................................................... 31
การเพิ่มและการแกไขหนาสวิตชดิจิตอล ......................................... 31
สารบัญ
ระดับน้ำ กระแสน้ำ และขอมูลเกี่ยวกับทองฟา ........................ 31
ขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ ....................................................... 31
ขอมูลสถานีกระแสน้ำ ................................................................... 31
ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา ................................................................... 31
การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือขอมูลทองฟาสำหรับวันเดือนป
ที่ตางกัน ..................................................................................... 31
การดูขอมูลสำหรับระดับน้ำที่ตางกันหรือสถานีกระแสน้ำ .................. 31
Media Player................................................................. 31
การเปด Media Player ................................................................. 31
ไอคอน .................................................................................. 31
การเลือกที่มาของสื่อ .................................................................... 31
การเลนเพลง ............................................................................... 32
เรียกดูเพลง ............................................................................ 32
การตั้งคาเพลงเพื่อเลนซ้ำ ......................................................... 32
การตั้งคาใหเลนซ้ำทุกเพลง ...................................................... 32
การตั้งคาใหเลนเพลงแบบสับเปลี่ยน .......................................... 32
การปรับระดับเสียง ....................................................................... 32
การเปดและปดใชงานโซน ....................................................... 32
การปดเสียงสื่อ ........................................................................ 32
วิทยุ VHF ................................................................................... 32
การสแกนชอง VHF ................................................................ 32
การปรับสเควลซของ VHF ....................................................... 32
วิทยุ ........................................................................................... 32
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ ........................................................... 32
การเปลี่ยนสถานีวิทยุ ............................................................... 32
การเปลี่ยนโหมดการปรับ ......................................................... 32
คาที่ตั้งลวงหนา ....................................................................... 32
การเลน DAB .............................................................................. 32
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB ................................................... 32
การสแกนสถานี DAB .............................................................. 32
การเปลี่ยนสถานี DAB ............................................................. 32
คา DAB ที่ตั้งลวงหนา ............................................................. 33
วิทยุดาวเทียม SiriusXM® ............................................................ 33
การหา ID วิทยุ SiriusXM ........................................................ 33
การเปดใชงานการสมัครสมาชิก SiriusXM ................................ 33
การปรับแตงแนะนำชอง ........................................................... 33
การบันทึกชอง SiriusXM ในคาที่ตั้งลวงหนา ............................. 33
การปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครอง SiriusXM ....................... 33
การตั้งชื่ออุปกรณ ........................................................................ 33
การอัปเดตซอฟตแวร Media Player ............................................. 33
การกำหนดคาอุปกรณ ........................................................ 34
การเปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัติ ............................................ 34
การตั้งคาระบบ ............................................................................ 34
การตั้งคาการแสดงผล ............................................................. 34
การตั้งคา GPS ....................................................................... 34
การดูล็อกกิจกรรม ................................................................... 34
การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ ................................................ 34
การดูขอกำหนดของฉลากอิเล็กทรอนิกสและขอมูลที่เปนไปตามขอ
กำหนด .................................................................................. 34
การตั้งคาเรือของฉัน .................................................................... 34
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ .............................................. 34
การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ ..................................................... 35
การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ ......................................... 35
การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ ..................................... 35
การซิงโครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตาม
จริง ....................................................................................... 35
การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง .... 35
การตั้งคาการติดตอสื่อสาร ............................................................ 35
NMEA 0183 .......................................................................... 35
การตั้งคา NMEA 2000 ........................................................... 36
เครือขาย Wi‑Fi ...................................................................... 36
การตั้งคาการเตือน ....................................................................... 36
การเตือนการนำทาง ................................................................ 36
การเตือนระบบ ........................................................................ 36
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง ............................................. 36
การตั้งคาหนวยวัด ....................................................................... 36
สารบัญ
การตั้งคาการนำทาง .................................................................... 36
การตั้งคาเรือลำอื่น ....................................................................... 37
การเรียกคืนการตั้งคาชารตพล็อตเตอรเดิมจากโรงงาน .................... 37
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช ................................... 37
การเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin เพื่อแบงปนขอมูลผูใช .................... 37
แผนภาพการตอสายเคเบิลการแบงปนขอมูลผูใช ........................ 37
การเลือกประเภทไฟลสำหรับเวยพอยทและเสนทางของบุคคลที่สาม ... 37
การคัดลอกขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ ................................ 37
การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ .............................. 37
การคัดลอกแผนที่ในตัวไปยังการดหนวยความจำ ............................ 38
การคัดลอกเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คจาก HomePort ไปยังชารต
พล็อตเตอร .................................................................................. 38
การสำรองขอมูลลงในคอมพิวเตอร ................................................ 38
การเรียกคืนขอมูลสำรองไปยังชารตพล็อตเตอร ............................... 38
การบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำ ............................... 38
การลางขอมูลที่บันทึก ................................................................... 38
ภาคผนวก......................................................................... 38
การลงทะเบียนอุปกรณของคุณ ...................................................... 38
การอัปเดตซอฟตแวร ................................................................... 38
การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ ..................... 38
การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ ................................................... 39
การทำความสะอาดหนาจอ ............................................................ 39
ภาพหนาจอ ................................................................................. 39
การจับภาพหนาจอ .................................................................. 39
การคัดลอกภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอร .................................. 39
การแกไขปญหา .......................................................................... 39
อุปกรณของฉันไมรับสัญญาณ GPS ......................................... 39
อุปกรณของฉันเปดไมไดหรือเครื่องปดอยูตลอดเวลา ................... 39
โซนารของฉันไมทำงาน .......................................................... 39
อุปกรณของฉันไมสรางเวยพอยทในตำแหนงที่ถูกตอง ................ 39
อุปกรณของฉันไมแสดงเวลาที่ถูกตอง ........................................ 40
ขอมูลจำเพาะ .............................................................................. 40
ทุกรุน .................................................................................... 40
รุน 4 นิ้ว ................................................................................. 40
รุน 6 นิ้ว ................................................................................. 40
รุน 7 นิ้ว ................................................................................. 40
รุน 9 นิ้ว ................................................................................. 40
ขอมูลจำเพาะรุนโซนาร ........................................................... 41
NMEA ขอมูล 0183 ................................................................ 41
ขอมูล NMEA 2000 PGN ....................................................... 41
ดัชนี................................................................................. 42
iii
บทนำ
ปุม Power
เซนเซอรไฟหนาจออัตโนมัติ
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ
ปุม
ชองการดหนวยความจำ microSD
มุมมองอุปกรณ ECHOMAP Plus 40
ประกาศ
แตละครั้งที่คุณวางอุปกรณในแทนวาง คุณควรตรวจสอบใหแนใจวา
อุปกรณไดรับการยึดติดในแทนวางอยางแนนหนา สายเคเบิลทั้งหมดถูก
ดันเขาสูอุปกรณและแทนวาง และขายึดล็อคถูกปดอยางแนนหนา เสียง
คลิกจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อขายึดไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง หากสาย
เคเบิลไมไดรับการจัดวางอยางสมบูรณ หรืออุปกรณไมยึดติดอยางแนน
หนา อุปกรณอาจสูญเสียพลังงานหรือหยุดทำงาน นอกจากนี้ อุปกรณ
อาจหลนออกจากแทนวางและเสียหายได หากไมยึดติดอยางแนนหนา
ปุมอุปกรณ
เปดและปดอุปกรณเมื่อถือดวยมือ
เปดเมนูทางลัดสูแบ็คไลท โหมดสี และการสงสัญญาณโซนารเมื่อกด­
และปลอยอยางรวดเร็ว
เลื่อนผานระดับความสวางตางๆ เมื่อกดซ้ำๆ
ซูมออกจากแผนที่หรือมุมมอง
ปุมอุปกรณ
ชองการดหนวยความจำ microSD
ซูมเขาในแผนที่หรือมุมมอง
®
เลื่อนดู ไฮไลตตัวเลือก และเลื่อนเคอรเซอร
ขั้วตอพลังงานและหัวโซนาร
SELECT รับทราบขอความและเลือกตัวเลือก
เสียงเตือน
BACK
กลับไปยังหนาจอกอนหนา
MARK
บันทึกตำแหนงปจจุบันเปนเวยพอยท
HOME
กลับไปยังหนาจอหลัก
ประกาศ
แตละครั้งที่คุณวางอุปกรณในขายึด คุณควรตรวจสอบใหแนใจวา
อุปกรณไดรับการยึดติดในแทนวางอยางแนนหนา สายเคเบิลทั้งหมดถูก
ดันเขาสูอุปกรณและแทนวาง และขายึดล็อคถูกปดอยางแนนหนา เสียง
คลิกจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเมื่ออุปกรณหรือขายึดไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง
หากสายเคเบิลไมไดรับการจัดวางอยางสมบูรณ หรืออุปกรณไมยึดติด
อยางแนนหนา อุปกรณอาจสูญเสียพลังงานหรือหยุดทำงาน นอกจากนี้
อุปกรณอาจหลนออกจากแทนวางและเสียหายได หากไมยึดติดอยาง
แนนหนา
บันทึกภาพหนาจอขณะถือในมือ
MENU
เปดเมนูสำหรับตัวเลือกสำหรับหนา ถามี
ปดเมนู ถามี
บันทึกภาพหนาจอขณะถือในมือ
ECHOMAP Plus 70/90มุมมองดานหนาของ
ECHOMAP Plus 70/90
ปุมอุปกรณ
เปดและปดอุปกรณเมื่อถือดวยมือ
เปดเมนูทางลัดสูแบ็คไลท โหมดสี และการสงสัญญาณโซนารเมื่อกด­
และปลอยอยางรวดเร็ว
เลื่อนผานระดับความสวางตางๆ เมื่อกดซ้ำๆ
ซูมออกจากแผนที่หรือมุมมอง
ซูมเขาในแผนที่หรือมุมมอง
เลื่อนดู ไฮไลตตัวเลือก และเลื่อนเคอรเซอร
SELECT รับทราบขอความและเลือกตัวเลือก
ปุม Power
BACK
กลับไปยังหนาจอกอนหนา
MARK
บันทึกตำแหนงปจจุบันเปนเวยพอยท
เซนเซอรไฟหนาจออัตโนมัติ
HOME
กลับไปยังหนาจอหลัก
หนาจอสัมผัส
บันทึกภาพหนาจอขณะถือในมือ
ปุมทางลัด
MENU
เปดเมนูสำหรับตัวเลือกสำหรับหนา ถามี
ปดเมนู ถามี
บันทึกภาพหนาจอขณะถือในมือ
มุมมองดานหนาของ ECHOMAP Plus 60
ชองการดหนวยความจำ microSD
ปุมอุปกรณ
เปดและปดอุปกรณเมื่อถือดวยมือ
เปดเมนูทางลัดสูแบ็คไลท โหมดสี และการสงสัญญาณโซนารเมื่อกด­
และปลอยอยางรวดเร็ว
เลื่อนผานระดับความสวางตางๆ เมื่อกดซ้ำๆ
1 2 3 4 กำหนดปุมทางลัดไปยังหนาจอที่ใชงานอยูเมื่อกดคาง
เปดหนาจอที่กำหนดเมื่อกด
การกำหนดปุมทางลัด
คุณสามารถเปดหนาจอที่ใชบอยอยางรวดเร็วไดโดยการกำหนดปุมทาง
ลัด คุณสามารถสรางทางลัดไปยังหนาจอตางๆ เชน หนาจอโซนารและ
แผนที่
บทนำ
1
1 เปดหนาจอ
 ทางลัดคางไว และเลือก ตกลง
2 กดปุม
คำแนะนำ: ทางลัดจะถูกบันทึกในหมวดหมู ถูกใชบอย ดวย พรอมกับ
หมายเลขปุมทางลัด
คำแนะนำและปุมลัด
• กด เพื่อเปดชารตพล็อตเตอร
• จากหนาจอใดก็ได ใหกด ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับตางๆ ของความ
สวาง ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำมากจนคุณไมสามารถ
มองเห็นหนาจอได
• กดปุมตัวเลขคางไวเพื่อสรางทางลัดไปยังหนาจอ
• เลือก HOME จากหนาจอใดก็ไดเพื่อกลับไปยังหนาแรก
• เลือก MENU เพื่อเปดการตั้งคาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาจอนี้
• เลือก MENU เพื่อปดเมนูเมื่อเสร็จสิ้น
• กด เพื่อเปดตัวเลือกเพิ่มเติม เชน การปรับไฟหนาจอและการล็อค
หนาจอสัมผัส
• กด และเลือก เปด ปด > ปดอุปกรณ หรือกด คางไวจนแถบ ปด
อุปกรณ เต็มเพื่อปดชารตพล็อตเตอรเมื่อสามารถใชได
• กด และเลือก เปด ปด > อุปกรณสลีป เพื่อตั้งคาชารตพล็อตเตอร
เขาสูโหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใชได
การดาวนโหลดคูมือจากเว็บไซต
คุณสามารถหาคูมือสำหรับเจาของฉบับลาสุด พรอมคำแปลไดจาก
เว็บไซต Garmin
1 ไปที่ garmin.com/manuals/echomapplus60-70-90
2 ดาวนโหลดคูมือ
®
ศูนยสนับสนุน Garmin
เมื่ออุปกรณไดรับสัญญาณดาวเทียมแลว
จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของ
หนาจอหลัก
หากอุปกรณสูญเสียสัญญาณดาวเทียมไป
จะหายไป และจะมี
เครื่องหมายคำถามกระพริบอยูเหนือ บนแผนที่
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ใหไปที่ garmin.com/aboutGPS
สำหรับความชวยเหลือในการรับสัญญาณดาวเทียม โปรดดู (อุปกรณ
ของฉันไมรับสัญญาณ GPS, หนา 39)
การเลือกที่มาของ GPS
คุณสามารถเลือกที่มาที่ของขอมูล GPS ที่ตองการได หากคุณมีที่มาของ
GPS มากกวาหนึ่ง
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > GPS > ที่มา
2 เลือกที่มาของขอมูล GPS
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
การปรับแตงหนาจอหลัก
คุณสามารถเพิ่มรายการและจัดเรียงรายการใหมบนหนาจอหลักได
1 จากหนาจอหลัก เลือก ปรับแตงหนาแรก
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการจัดเรียงรายการใหม ใหเลือก เรียงลำดับใหม เลือกรายการ
ที่ตองการเลื่อน และเลือกตำแหนงใหม
• ในการเพิ่มรายการลงในหนาจอหลัก ใหเลือก เพิ่ม และเลือก
รายการใหม
• ในการลบรายการที่คุณไดเพิ่มลงในหนาจอหลัก ใหเลือก ลบทิ้ง
และเลือกรายการที่ตองการลบ
• ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังหนาจอหลัก ใหเลือก พื้นหลัง และเลือก
ภาพ
ไปที่ support.garmin.com สำหรับความชวยเหลือและขอมูล เชน คูมือ
ผลิตภัณฑ คำถามที่พบบอย วิดีโอ การอัปเดตซอฟตแวร และการให
บริการลูกคา
การปรับแตงหนา
การใสการดหนวยความจำ
คุณสามารถสรางหนารวมแบบกำหนดเองเพื่อใหตรงกับความตองการ
ของคุณได
1 เลือก คอมโบ > ปรับแตง > เพิ่ม
2 เลือกแผนผัง
คุณสามารถใชการดหนวยความจำเสริมกับชารตพล็อตเตอรได การด
แผนที่ทำใหคุณสามารถดูภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง และ
ภาพถายอางอิงทางอากาศของทาเรือน้ำลึก ทาเรือ ทาจอดเรือ และจุดสน
ใจอื่นๆ ได คุณสามารถใชการดหนวยความจำเปลาเพื่อบันทึกแผนที่
Garmin Quickdraw™ Contours, บันทึกโซนาร (ดวยหัวโซนารที่ใช
รวมกันได), ถายโอนขอมูล เชน เวยพอยทและเสนทางไปยังชารตพล็อต
เตอรเครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร และใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
ได
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB microSD ฟอรแมต
เปน FAT32 ตองมีความเร็วคลาส 4 หรือสูงกวา
1 เปดฝาชองเสียบการด ที่อยูดานหนาของชารตพล็อตเตอร
การสรางหนารวมใหมดวย ECHOMAP Plus 70/90
®
2 ใสการดหนวยความจำ เขาไป
3 กดการดลงไปจนมีเสียงคลิ๊ก
4 ปดฝา
การรับสัญญาณดาวเทียม GPS
อุปกรณอาจตองมีมุมมองที่ชัดเจนของทองฟาเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม
เวลาและวันที่จะไดรับการตั้งคาโดยอัตโนมัติโดยอางอิงจากตำแหนง
GPS
1 เปดอุปกรณ
2 โปรดรอสักครูในขณะที่อุปกรณคนหาดาวเทียม
อาจใชเวลา 30 ถึง 60 วินาทีในการรับสัญญาณดาวเทียม
2
3 เลือกพื้นที่
4 เลือกฟงกชันสำหรับพื้นที่
5 ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับแตละพื้นที่ของหนา
6 ลากลูกศรเพื่อปรับขนาดพื้นที่
7 แตะพื้นที่คางไวเพื่อเรียงลำดับพื้นที่ใหม
8 แตะฟลดขอมูลคางไวเพื่อเลือกขอมูลใหม
9 เลือก เสร็จ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแตงหนา
10 ปอนชื่อของหนา แลวเลือก เสร็จ
การสรางหนาการรวมใหมดวย ECHOMAP Plus 60
คุณสามารถสรางหนาการรวมแบบกำหนดเองเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของคุณได
1 เลือก คอมโบ > ปรับแตง > เพิ่ม
2 เลือกแผนผัง
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
ขอควรระวัง
คุณสมบัตินี้ทำใหผูใชสามารถสงขอมูล Garmin ไมสามารถรับรองความ
แมนยำ ความสมบูรณ หรือความทันสมัยของขอมูลที่สงโดยผูใช การใช
งานหรือการเชื่อถือขอมูลที่สงโดยผูใชถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง
หมายเหตุ: คุณสมบัติ ActiveCaptain พรอมใชงานในรุนที่มีเทคโนโลยี
Wi‑Fi เทานั้น
หากคุณเชื่อมตอกับอะแดปเตอร Wi‑Fi คุณสมบัติ ActiveCaptain จะ
พรอมใชสำหรับรุนที่มีเทคโนโลยี Wi‑Fi เทานั้น
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain มอบการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ ชารต
แผนที่ และชุมชนของ ECHOMAP Plus เพื่อประสบการณการแลนเรือ
ที่เชื่อมตอกัน
บนอุปกรณมือถือที่มีแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถ
ดาวนโหลด ซื้อ และอัปเดตแผนที่ได คุณสามารถใชแอปพลิเคชันเพื่อ
ถายโอนขอมูลผูใชไดอยางงายดายและรวดเร็ว เชน เวยพอยทและเสน
ทาง เชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw Contours และอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ คุณยังสามารถวางแผนการเดินทางไดจาก
แอปพลิเคชัน
คุณสามารถเชื่อมตอกับชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นที่ทัน
สมัยเกี่ยวกับทาจอดเรือและจุดสนใจอื่นๆ แอปพลิเคชันสามารถพุชการ
แจงเตือนอัจฉริยะ เชน การโทรและขอความ ไปยังจอแสดงผลชารต
พล็อตเตอรเมื่อทำการจับคูแลว
®
3 เลือกพื้นที่
4 เลือกฟงกชันสำหรับพื้นที่
5 ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับแตละพื้นที่ของหนา
6 เลือก ขอมูล และปรับแตงขอมูลที่แสดง
7 เลือก ถัดไป เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแตงหนา
8 ปอนชื่อสำหรับหนา แลวเลือก เสร็จ
9 ใชปุมลูกศรเพื่อปรับขนาดหนาตาง
10 เลือกไปยัง BACK เพื่อออก
การสรางหนาการรวมใหมดวย ECHOMAP Plus 40
คุณสามารถสรางหนาการรวมแบบกำหนดเองเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของคุณได
1 เลือก คอมโบ > ปรับแตง > เพิ่ม
2 เลือกฟงกชันแรก
3 เลือกฟงกชันที่สอง
4 เลือก แบงหนาจอ เพื่อเลือกทิศทางของหนาจอแยก (ทางเลือก)
5 เลือก ถัดไป
6 ปอนชื่อสำหรับหนา
คำแนะนำ: เลือก SELECT เพื่อเลือกตัวอักษร
7 ใชปุมลูกศรเพื่อปรับขนาดหนาตาง
8 ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตำแหนงบนหนาจอหลัก
9 เลือก BACK เพื่อออก
การตั้งคาประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดคาชารตพล็อตเตอร
และเพื่อใชคุณสมบัติที่ปรับแตงมาสำหรับเรือประเภทของคุณโดยเฉพาะ
ได
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก
การปรับไฟหนาจอ
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล > ไฟหนาจอ
2 การปรับไฟหนาจอ
คำแนะนำ: จากหนาจอใดก็ได ใหกด ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับ
ตางๆ ของความสวาง ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำมาก
จนคุณไมสามารถมองเห็นหนาจอได
การปรับโหมดสี
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล > โหมดสี
คำแนะนำ: เลือก > การแสดงผล > โหมดสี จากหนาจอใดก็ไดเพื่อ
เขาใชการตั้งคาสี
2 เลือกตัวเลือก
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง
1 จากหนาจอหลัก เลือก MENU > พื้นหลัง
คำแนะนำ: คุณสามารถปรับการตั้งคาจากตั้งคา > ระบบ > การแสดง
ผล > พื้นหลัง
เลื
2 อกภาพ
บทบาท ActiveCaptain
ระดับการโตตอบของคุณกับอุปกรณ ECHOMAP Plus โดยใช
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain ขึ้นอยูกับบทบาทของคุณ
คุณสมบัติ
เจาของ ผูมาเยือน
ลงทะเบียนอุปกรณ แผนที่ในตัว และการดแผนที่ในตัวกับ­
แอคเคาท
ใช
ไม
อัปเดตซอฟตแวร
ใช
ใช
ถายโอน Garmin Quickdraw Contours ทั้งหมดที่คุณ­
ดาวนโหลดหรือสรางโดยอัตโนมัติ
ใช
ไม
พุชการแจงเตือนอัจฉริยะ
ใช
ใช
เริ่มตนการนำทางไปยังเวยพอยทที่ระบุหรือนำทางเสนทาง­
ที่ระบุ
ใช
ใช
ซิงโครไนซเวยพอยทและเสนทางดวยตนเองดวยอุปกรณ
ECHOMAP Plus
ใช
ใช
เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณมือถือเขากับอุปกรณ ECHOMAP Plus
โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปดังกลาวจะมอบหนทางที่งาย
และรวดเร็วในการโตตอบกับอุปกรณ ECHOMAP Plus ของคุณ และ
ทำงานตางๆ ใหเสร็จสิ้น เชน การแบงปนขอมูล การลงทะเบียน กา
รอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ และการรับการแจงเตือนจากอุปกรณมือถือ
1 ใสการดหนวยความจำในอุปกรณ ECHOMAP Plus ที่หนึ่งในชอง
ใสการด (การใสการดหนวยความจำ, หนา 2)
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบการดแลวในแตละครั้งที่ตองการใช
คุณสมบัติ ActiveCaptain
2 เลือก ActiveCaptain > สรางการดหนวยความจำ ActiveCaptain
ประกาศ
คุณอาจไดรับแจงใหฟอรแมตการดหนวยความจำ การฟอรแมตการด
จะลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในการด ซึ่งรวมถึงขอมูลผูใชใดๆ ที่
บันทึกไว เชน เวยพอยท เราแนะนำใหฟอรแมตการด แตไมจำเปน
ตองทำก็ได กอนที่จะฟอรแมตการด คุณควรบันทึกขอมูลจากการด
หนวยความจำลงในหนวยความจำภายในของอุปกรณ (การคัดลอก
ขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ, หนา 37) หลังจากฟอรแมต
การดสำหรับแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถถายโอน
ขอมูลผูใชกลับสูการดได (การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวย
ความจำ, หนา 37)
3 จากหนา ActiveCaptain ใหเลือก MENU > การตั้งคา Wi-Fi >
เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด
4 ปอนชื่อและรหัสผานสำหรับเครือขายนี้
5 จากรานคาแอปพลิเคชันในอุปกรณมือถือของคุณ ใหติดตั้งและเปด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
3
6 นำอุปกรณมือถือเขาสูระยะ 32 ม. (105 ฟุต) จากอุปกรณ
ประกาศ
ECHOMAP Plus
7 จากการตั้งคาของอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดหนาการเชื่อมตอ
Wi‑Fi และเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin โดยใชชื่อและรหัสผานที่คุณ
ไดปอน
การอัปเดตแผนที่อาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลทั่วไปจากผูให
บริการอินเทอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดและคาใชจายในการใชขอมูล
การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ
1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ ECHOMAP Plus (เริ่มตนใชงาน
คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต
2
กอนที่อุปกรณ ECHOMAP Plus จะรับการแจงเตือนได คุณตองเชื่อม
ตอกับอุปกรณมือถือและแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
1 จากอุปกรณ ECHOMAP Plus ใหเลือก ActiveCaptain > การแจง
Smart > เปดใชงานการแจง
2 เปดเทคโนโลยี Bluetooth ในการตั้งคาอุปกรณมือถือ
3 นำอุปกรณเขาสูระยะ 10 ม. (33 ฟุต) จากกันและกัน
4 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือ ใหเลือก Smart
Notifications > Pair with Chartplotter
5 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อจับคูแอปพลิเคชันกับอุปกรณ
ECHOMAP Plus โดยใชเทคโนโลยี Bluetooth
6 เมื่อมีขอความแจง ปอนคียบนอุปกรณมือถือของคุณ
7 หากจำเปน ใหปรับการแจงเตือนที่คุณจะไดรับในการตั้งคาอุปกรณ
มือถือของคุณ
®
การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain
หากอุปรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟตแวรลาสุด
สำหรับอุปกรณของคุณ
ประกาศ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลจากผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณสำหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูล
กระบวนการติดตั้งอาจใชเวลาหลายนาที
1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ ECHOMAP Plus (เริ่มตนใชงาน
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 3)
2 เมื่อมีการอัปเดตซอฟตแวรและคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบน
อุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก Software Updates > Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปกับอุปกรณ ECHOMAP Plus อีกครั้ง กา
รอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอนเสร็จ
สิ้น คุณจะไดรับแจงใหติดตั้งการอัปเดต
3 เมื่อคุณไดรับแจงโดยอุปกรณ ECHOMAP Plus ใหเลือกตัวเลือก
สำหรับติดตั้งอัปเดต
• ในการอัปเดตซอฟตแวรโดยทันที ใหเลือก ตกลง
• ในการเลื่อนการอัปเดตออกไป ใหเลือก ยกเลิก เมื่อคุณพรอมติด
ตั้งการอัปเดต ใหเลือก ActiveCaptain > อัปเดตซอฟทแวร >
ติดตั้งทันที
การอัปเดตแผนที่ดวย ActiveCaptain
คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและถาย
โอนการอัปเดตแผนที่ลาสุดสำหรับอุปกรณของคุณ ในการประหยัดพื้นที่
ในอุปกรณมือถือของคุณ พื้นที่ในการด ActiveCaptain และเวลา
ดาวนโหลด ใหพิจารณาการใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อ
ดาวนโหลดเฉพาะพื้นที่ของแผนที่ที่คุณตองการ
หากคุณกำลังดาวนโหลดทั้งแผนที่ คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน Garmin
Express™ เพื่อดาวนโหลดแผนที่ลงในการดหนวยความจำ
แอปพลิเคชัน Garmin Express จะดาวนโหลดแผนที่ขนาดใหญไดเร็ว
กวาแอปพลิเคชัน ActiveCaptain สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
garmin.com/express
4
3
4
5
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 3)
เมื่อมีการอัปเดตแผนที่ และคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนอุปกรณ
มือถือของคุณ ใหเลือก OneChart > My Charts
เลือกแผนที่ที่คุณตองการอัปเดต
เลือกพื้นที่ที่ตองการดาวนโหลด
เลือก Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปพลิเคชันกับอุปกรณ ECHOMAP Plus
อีกครั้ง การอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการ
ถายโอนเสร็จสิ้น แผนที่ที่อัปเดตแลวจะพรอมใชงาน
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติที่มีใหเลือกจะขึ้นอยูกับขอมูลแผนที่และ
อุปกรณเสริมที่ใช
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
คุณสามารถเขาถึงแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติไดโดยการเลือก แผนที่
เดินเรือ
แผนที่เดินเรื่อ: แสดงขอมูลการนำทางที่มีอยูบนแผนที่ที่โหลดไวลวงหนา
ของคุณ และจากแผนที่สวนเพิ่ม หากมี ขอมูลประกอบไปดวยทุน ไฟ
สัญญาณ สายเคเบิล การหยั่งความลึก ทาจอดเรือ และสถานี
พยากรณระดับน้ำในแบบภาพมุมสูง
แผนที่ตกปลา: ใหมุมมองเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก
แบบละเอียดบนแผนที่ แผนที่นี้จะเอาขอมูลการนำทางออกจากแผนที่
โดยจะใหขอมูลความลึกน้ำแบบละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพของ
เสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำเพื่อใหรับรูถึงความลึกที่แมนยำได แผนที่นี้
เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอกชายฝง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
มุมมอง 3 มิติ: ใหมุมมองจากดานบนและดานหลังของเรือ (ตามเสนทาง
ของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการนำทาง มุมมองแบบนี้จะชวยได
มากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หินโสโครก สะพาน หรือชองแคบ
และยังมีประโยชนในตอนที่ตองพยายามหาทางเสนทางเขาและออก
จากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย
Mariner's Eye 3D: ใหมุมมองแบบสามมิติอยางละเอียดจากดานบนและ
ดานหลังของเรือ (ตามเสนทางของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการ
นำทาง มุมมองแบบนี้จะชวยไดมากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หิน
โสโครก สะพาน หรือชองแคบ และในตอนที่ตองพยายามหาทางเสน
ทางเขาและออกจากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย
Fish Eye 3D: ใหมุมมองใตน้ำที่ที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเลตามขอมูลที่
อยูในแผนที่ เมื่อมีการเชื่อมตอหัวโซนาร เปาหมายที่ถูกพัก (เชน
ปลา) จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว และเหลือง สีแดง
หมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสีเขียวหมายถึงเปาหมายที่เล็กที่สุด
แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
แผนที่เดินเรื่อ ไดรับการปรับใหเหมาะกับการนำทาง คุณสามารถ
วางแผนเสนทาง ดูขอมูลแผนที่ และใชแผนที่เปนตัวชวยในการนำทาง
ในการเปด แผนที่เดินเรื่อ ใหเลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่เดินเรื่อ
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
การนำทางไปยังจุดบนแผนที่
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
แผนที่ตกปลา มอบมุมมองโดยละเอียด พรอมดวยรายละเอียดทองน้ำและ
เนื้อหาการตกปลาเพิ่มเติม แผนที่นี้ไดรับการปรับใหเหมาะสมสำหรับใช
งานเมื่อตกปลา ในการเปด แผนที่ตกปลา ใหเลือก แผนที่เดินเรือ >
แผนที่ตกปลา
การซูมเขาและออกจากแผนที่
ระดับการซูมระบุโดยหมายเลขสเกลที่ดานลางของแผนที่ แถบใต
หมายเลขสเกลระบุระยะหางดังกลาวบนแผนที่
• ในการซูมออก ใหเลือก หรือจีบนิ้วสองนิ้วเขาหากันบนหนาจอ
• ในการซูมเขา ใหเลือก หรือแยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหนาจอ
การแพนแผนที่ดวยปุม
คุณสามารถเลื่อนแผนที่เพื่อดูพื้นที่นอกเหนือจากตำแหนงปจจุบันได
1 จากแผนที่ ใหใชปุมลูกศร
2 เลือก BACK เพื่อหยุดการแพนและเปลี่ยนหนาจอกลับไปยังตำแหนง
ปจจุบัน
หมายเหตุ: ในการแพนจากหนาจอการรวม ใหเลือก SELECT
การเลือกรายการในแผนที่โดยใชปุมอุปกรณ
1 จากมุมมองแผนที่หรือแผนที่ 3 มิติ ใหเลือก , ,
เคอรเซอร
2 เลือก SELECT
หรือ
เพื่อเลื่อน
สัญลักษณบนแผนที่
ตารางนี้ประกอบดวยสัญลักษณทั่วไปที่คุณอาจพบไดบนแผนที่ราย
ละเอียด
ไอคอน
คำอธิบาย
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนง
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก นำทางไปยัง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรงเลย ใหเลือก ไปที่
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนงเฉพาะที่รวมถึงการเลี้ยวดวย
ใหเลือก เสนทางไปยัง
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การนำทางอัตโนมัติ
4 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
5 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
ทุน
การดูขอมูลตำแหนงและวัตถุบนแผนที่
ขอมูล
คุณสามารถดูขอมูล เชน ระดับน้ำ กระแสน้ำ ทองฟา หมายเหตุของ
แผนที่ บริการในพื้นที่เกี่ยวกับตำแหนงและวัตถุบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หรือแผนที่ตกปลาได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนงหรือ
วัตถุ
รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้นที่ดานบนของแผนที่ ตัวเลือกจะแตกตาง
กันออกไปตามตำแหนงหรือวัตถุที่คุณเลือก
2 เลือก สารสนเทศ
จุดบริการทางทะเล
สถานีพยากรณระดับน้ำ
สถานีกระแสน้ำ
เลือกภาพมุมสูงได
เลือกภาพแนวระนาบได
คุณสมบัติอื่นๆ ที่พบไดในแผนที่สวนใหญประกอบไปดวยเสนชั้นความ
ลึก, โซนน้ำขึ้นน้ำลง, การหยั่งความลึก (ตามที่ปรากฏในแผนที่กระดาษ
แบบดั้งเดิม), เครื่องชวยนำทางและสัญลักษณ; สิ่งกีดขวาง และพื้นที่สาย
เคเบิลใตน้ำ
การวัดระยะทางบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก วัดระยะทาง...
หมุดจะปรากฏบนหนาจอที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ ระยะทางและมุม
จากหมุดจะแสดงที่มุม
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของเคอรเซอร
ใหเลือก กำหนดจุดอางอิง
การสรางเวยพอยทบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนงหรือวัตถุ
2 เลือก สรางจุดหักเลี้ยว
การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids
จากแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D
หรือมุมมองแผนที่ Mariner’s Eye 3D คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องชวยนำทางประเภทตางๆ ได ซึ่งรวมถึงแนวเตือน แสงไฟ และสิ่ง
กีดขวาง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ ใหเลือก Navaid
2 เลือกชื่อของ Navaid
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัดจากเสนทางที่กำลัง
มุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหา
จุดอางอิง
การตั้งคาเสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัดจากเสนทางที่กำลัง
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
5
มุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหา
จุดอางอิง
คุณสามารถแสดงเสนทิศมุงหนาและเสนทางบนพื้น (COG) บนแผนที่ได
COG คือทิศทางการเคลื่อนที่ของคุณ ทิศมุงหนาคือทิศที่เรือหันหัวไป
เมื่อมีการเชื่อมตอเซนเซอรทิศมุงหนา
1 จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือของฉัน > เสนทิศมุงหนา
2 จุดวัดมุม
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ที่มา แลวเลือกตัวเลือก
• ในการใชที่มาที่มีอยู ใหเลือก อัตโนมัติ
• ในการใชเสนทิศมุงหนาของเสา GPS สำหรับ COG ใหเลือก ทิศ
หัวเรือจีพีเอส
• ในการใชขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ ใหเลือก ทิศหัว
เรือ
• ในการใชขอมูลจากทั้งเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ และจากเสา
GPS ใหเลือก COG และ มุงหนา
ตัวเลือกนี้จะแสดงทั้งเสนทิศมุงหนา และเสน COG บนแผนที่
4 เลือก การแสดงผล แลวเลือกตัวเลือก
• เลือก ระยะทาง > ระยะทาง แลวปอนความยาวของเสนที่แสดงบน
แผนที่
• เลือก เวลา > เวลา แลวปอนเวลาที่ใชในการคำนวณระยะทางที่
เรือของคุณจะตองเดินทางภายในชวงเวลาที่กำหนดที่ความเร็ว
ปจจุบันของคุณ
การเปดจุดวัดมุม
คุณสามารถเพิ่มจุดวัดมุมลงในแผนที่ไดตามเสนทิศมุงหนา จุดวัดมุมจะ
เปนประโยชนสำหรับการหาตำแหนงสำหรับการตกปลา
1 ตั้งคาเสนทิศมุงหนา (การตั้งคาเสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม,
หนา 5)
2 เลือก เครื่องหมายมุม
แผนที่แบบพรีเมียม
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑบางรุนไมรับรองแผนที่บางประเภท
แผนที่แบบพรีเมียมเพิ่มเติม เชน BlueChart g3 Vision จะชวยใหคุณ
สามารถใชชารตพล็อตเตอรของคุณไดเกิดประโยชนสูงสุด นอกเหนือ
จากแผนที่ทางทะเลแบบละเอียดแลว แผนที่แบบพรีเมียมอาจจะมี
คุณสมบัติเหลานี้อีกดวย ซึ่งสามารถใชงานไดในบางพื้นที่
Mariner’s Eye 3D: ใหมุมมองจากดานบน และดานหลังของเรือเพื่อ
สรางระบบนำทางแบบสามมิติ
Fish Eye 3D: ใหมุมมองใตน้ำแบบสามมิติที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเล
ตามขอมูลที่อยูในแผนที่
แผนที่ตกปลา: แสดงแผนที่ที่มีเสนชั้นความสูงของพื้นใตน้ำ และไมมี
ขอมูลการนำทาง แผนที่นี้เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอก
ชายฝง
ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง: ใหภาพจากดาวเทียมความละเอียด
สูงเพื่อมุมมองที่สมจริงของพื้นดินและพื้นน้ำบนแผนที่เดินเรือนำทาง
(การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง, หนา 6)
ภาพถายทางอากาศ: แสดงภาพถายทางอากาศของทาจอดเรือและสิ่ง
สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของการการนำทางที่จะชวยใหคุณเห็นภาพสิ่งที่อยู
รอบตัว (การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 7)
ถนนและขอมูล POI แบบละเอียด: แสดงถนนและขอมูลจุดสนใจ (POI)
แบบละเอียด ซึ่งรวมถึงถนนเลียบชายฝงแบบละเอียด และ POI เชน
รานอาหาร ที่พัก และสถานที่นาสนใจในพื้นที่
®
6
การนำทางอัตโนมัติ: ใชขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรือของคุณและขอมูล
แผนที่เพื่อกำหนดเสนทางที่ดีที่สุดในการไปสูจุดหมายของคุณ
การดูขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ
บนแผนที่แสดงถึงสถานีพยากรณระดับน้ำ คุณสามารถดูกราฟแบบ
ละเอียดของสถานีพยากรณระดับน้ำเพื่อชวยในการคาดการณระดับน้ำ
ในแตละเวลาหรือในแตละวันได
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกสถานีพยากรณ
ระดับน้ำ
ขอมูลทิศทางของคลื่นและระดับน้ำจะแสดงอยูใกลกับ
2 เลือกชื่อสถานี
เครื่องหมายระดับน้ำและกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถดูเครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำและทิศทางของ
กระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได
คุณจะตองเปดใชงานไอคอนเคลื่อนไหวในการตั้งคาแผนที่ดวย (การตั้ง
คาชั้นแผนที,่ หนา 9)
เครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำจะแสดงบนแผนที่เปนกราฟ
แทงแนวตั้งพรอมลูกศร ลูกศรสีแดงชี้ลงแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังลดลง
และลูกศรสีน้ำเงินชี้ขึ้นแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้น เมื่อคุณเลื่อน
เคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแลว ความสูงของ
ระดับน้ำที่สถานีจะปรากฏขึ้นดานบนของเครื่องหมายสถานี
เครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำจะแสดงเปนลูกศรบนแผนที่ ทิศทางของลูก
ศรแตละตัวแสดงถึงทิศทางของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้นบนแผนที่ สีของ
ลูกศรปจจุบันแสดงถึงชวงความเร็วของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้น เมื่อคุณ
เลื่อนเคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำ ความเร็วกระแส
น้ำที่ตำแหนงนั้นจะปรากฏขึ้นดานบนเครื่องหมายทิศทาง
พื้นหนา
ชวงความเร็วของกระแสน้ำ
เหลือง
0 ถึง 1 น็อต
สม
1 ถึง 2 น็อต
แดง
มากกวา 2 น็อต
การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำและกระแสน้ำแบบ
ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก MENU > ชั้น >
แผนที่เดินเรือ > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแบบเคลื่อนไหว
และเครื่องหมายสถานีกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่ ใหเลือก
ที่เคลื่อนไหว
• ในการเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำ
หนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบนแผนที่ใน
ชวงเวลาใด ใหเลือก แถบเลื่อน
การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถโอเวอรเลยภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงในสวนพื้นดิน
หรือทั้งพื้นดินและทะเลของแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหตุ: เมื่อเปดใชงาน ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงจะปรากฏที่
การซุมระดับต่ำเทานั้น ในกรณีที่คุณไมสามารถมองเห็นภาพความ
ละเอียดสูงในภูมิภาคแผนที่เสริมของคุณ คุณสามารถเลือก เพื่อ
ทำการซูมเขาได คุณยังสามารถตั้งคาระดับรายละเอียดใหสูงขึ้นไดโดย
การเปลี่ยนรายละเอียดการซูมแผนที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกMENU > ชั้น > แผนที่เดินเรือ >
ภาพถายดาวเทียม
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือก พื้นดินเทานั้น เพื่อแสดงขอมูลแผนที่มาตรฐานบนพื้นน้ำ
พรอมดวยภาพถายที่ทับสวนพื้นดิน
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
หมายเหตุ: ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที่ Standard
Mapping
• เลือก ผสมผสานแผนที่ภาพถาย เพื่อแสดงภาพถายบนทั้งพื้นน้ำ
และพื้นดินตามความทึบที่ระบุ ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบของ
ภาพถาย ยิ่งคุณตั้งคาเปอรเซ็นตสูงเทาไหร ภาพถายจาก
ดาวเทียมก็จะยิ่งครอบคลุมทั้งพื้นดินและพื้นน้ำมากขึ้นเทานั้น
®
การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ
กอนที่คุณจะสามารถดูภาพถายทางอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทางได
คุณตองเปดการตั้งคา จุดถายภาพในการตั้งคาแผนที่กอน
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถใชภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ทาจอดเรือ และ
ทาเรือเพื่อชวยใหคุณคุนเคยกับสิ่งที่อยูรอบตัวคุณ หรือเพื่อเตรียมตัวลวง
หนากอนที่จะไปถึงทาจอดเรือ หรือทาเรือปลายทาง
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกไอคอนกลอง
• ในการดูภาพมุมสูง ใหเลือก
• ในการดูภาพแนวระนาบ ใหเลือก
ภาพจะถูกถายจาก
ตำแหนงของกลองโดยชี้ไปที่ในทิศทางของรูปกรวย
2 เลือก ภาพทางอากาศ
หมายเหตุ: เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชารต
พล็อตเตอรเปนสีเขียวฟาไมวาจะอยูในสถานะใดก็ตาม
ทิศมุงหนาและเสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน
AIS
เมื่อมีการใหขอมูลทิศมุงหนา และเสนทางบนพื้นดินโดยเปาหมายที่มีการ
เปดใชงาน AIS ทิศมุงหนาของเปาหมายจะปรากฏบนแผนที่เปนเสนทึบ
ติดกับสัญลักษณของเปาหมาย AIS เสนทิศมุงหนาจะไมปรากฏบนมุม
มองแผนที่แบบ 3 มิติ
เสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS จะแสดงเปนเสน
ประบนแผนที่ หรือบนมุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ ความยาวของเสนแสดง
เสนทางคาดเดาขึ้นอยูกับการตั้งคาการคาดเดาทิศมุงหนา ในกรณีที่เปา
หมายที่มีการเปดใชงาน AIS ไมไดสงขอมูลความเร็วมา หรือเรือเปา
หมายไมมีการเคลื่อนไหว เสนแสดงเสนทางคาดเดาจะไมปรากฏขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงของความเร็ว เสนทางบนพื้น หรือขอมูลอัตราการเลี้ยวของ
เรืออาจจะกระทบกับการคำนวณเสนแสดงเสนทางคาดเดา
ในกรณีที่เสนทางบนพื้น ทิศมุงหนา และขอมูลอัตราการเลี้ยวของเรือถูก
สงมาโดยเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS เสนทางคาดเดาจะถูกคำนวณ
จากเสนทางบนพื้น และอัตราการเลี้ยวของเรือ ทิศทางที่เปาหมายเลี้ยว
ไป ซึ่งขึ้นอยูกับขออัตราการเลี้ยวของเรือจะถูกแสดงเปนทิศทางรูปตะขอ
ที่ปลายของเสนทิศมุงหนา ความยาวของตะขอจะไมเปลี่ยนแปลง
ระบบการระบุอัตโนมัติ
ระบบการระบุอัตโนมัติ (Automatic Identification System - AIS) จะ
ชวยใหคุณสามารถระบุ และติดตามเรือลำอื่นได และยังชวยเตือนคุณให
ทราบถึงการจราจรในบริเวณนั้นดวย เมื่อมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS
ภายนอก ชารตพล็อตเตอรจะสามารถแสดงขอมูล AIS บางชนิดเกี่ยวกับ
เรือลำอื่นที่อยูในระยะได ซึ่งตองเปนเรือที่มีการติดตั้งเครื่องรับสง
สัญญาณ และมีการสงขอมูล AIS อยูเปนระยะดวย
ขอมูลที่จะถูกรายงานออกมาสำหรับเรือแตละลำจะประกอบไปดวยขอมูล
ประจำตัวทางทะเล (Maritime Mobile Service Identity - MMSI),
ตำแหนง, ความเร็ว GPS, ทิศทาง GPS, เวลานับจากการสงสัญญาณ
ตำแหนงของเรือครั้งสุดทาย, จุดเฉียดใกลที่สุด และเวลาที่ตองใชในการ
ไปจุดเฉียดใกลที่สุด
ชารตพล็อตเตอรบางรุนยังรองรับการติดตามแบบ Blue Force Tracking
ดวย เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชารตพล็อต
เตอรเปนสีเขียวฟา
สัญลักษณเปาหมาย AIS
สัญลักษณ คำอธิบาย
เรือ AIS เรือกำลังรายงานขอมูล AIS ทิศทางที่สามเหลี่ยมชี้ไปแสดง­
ถึงทิศทางที่เรือ AIS กำลังมุงไป
เปาหมายถูกเลือก
เปาหมายถูกเปดใชงาน เปาหมายจะดูใหญกวาบนแผนที่ เสนสีเขียว­
ที่ติดอยูกับเปาหมายแสดงถึงทิศทางที่เปาหมายกำลังมุงไป คา
MMSI ความเร็ว และทิศทางของเรือจะปรากฏอยูดานลางเปาหมาย
ในกรณีที่รายละเอียดถูกตั้งคาเปนแสดง ในกรณีที่การสงสัญญาณ
AIS จากเรือลำนั้นหายไป จะมีปายขอความแสดงขึ้นมา
เปาหมายหายไปแลว สัญลักษณ X สีเขียวหมายความวาการสง­
สัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแลว และชารตพล็อตเตอรก็จะ­
แสดงปายขอความขึ้นมาถามวาจะใหติดตามเรือลำดังกลาวตอ­
หรือไม หากคุณหยุดการติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณเปาหมายหาย­
ไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ
เปาหมายอันตรายอยูในระยะ เปาหมายจะกะพริบพรอมกับมีการสง­
เสียงสัญญาณเตือน และมีปายขอความแสดงขึ้นมา หลังจากที่รับ­
ทราบถึงสัญญาณเตือนแลว สามเหลี่ยมทึบสีแดง พรอมดวยเสนสี­
แดงที่ติดกันจะแสดงใหทราบถึงตำแหนง และทิศทางที่เปาหมาย­
กำลังมุงไป หากมีการตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชนให­
เปนปด เปาหมายจะยังคงกะพริบอยู แตจะไมมีเสียงเตือนดังขึ้นมา
และก็จะไมมีการแสดงปายเตือนดวย ในกรณีที่การสงสัญญาณ AIS
จากเรือลำนั้นหายไป จะมีปายขอความแสดงขึ้นมา
เปาหมายอันตรายหายไปแลว สัญลักษณ X สีแดงหมายความวาการ­
สงสัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแลว และชารตพล็อตเตอรก็­
จะแสดงปายขอความขึ้นมาถามวาจะใหติดตามเรือลำดังกลาวตอ­
หรือไม หากคุณหยุดการติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณเปาหมาย­
อันตรายหายไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ
ตำแหนงของสัญลักษณนี้แสดงถึงจุดหมายที่ใกลที่สุดไปยังเปา­
หมายอันตราย และตัวเลขที่อยูใกลกับสัญลักษณแสดงถึงเวลาที่ตอง­
ใชจากจุดหมายที่ใกลที่สุดไปยังเปาหมาย
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
เมื่อมีการใหขอมูลทิศมุงหนา และเสนทางบนพื้นดินโดยเปาหมายที่มีการ
เปดใชงาน AIS แตไมมีการใหขอมูลอัตราการเลี้ยว เสนทางคาดเดาจะ
ถูกคำนวณจากขอมูลเสนทางบนพื้นเทานั้น
การติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS > เปดใชงานเปาหมาย
การดูขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมาย
คุณสามารถดูสถานะสัญญาณ AIS, MMSI, ความเร็ว GPS, ทิศมุงหนา
GPS และขอมูลอื่นๆ ที่ถูกรายงานเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมายได
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS
การยกเลิกการติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS > ยกเลิกการใชงาน
การดูรายการภัยคุกคาม AIS
จากมุมมองแผนที่หรือแผนที่ 3 มิติ ใหเลือก MENU > เรือลำอื่นๆ >
รายการ AIS
การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน คุณจะตอง
มีชารตพล็อตเตอรที่รองรับการใชงานที่เชื่อมตอกับอุปกรณ AIS
การเตือนระยะปลอดภัยในการชนจะใชกับ AIS เทานั้น ระยะปลอดภัย
ใชเพื่อหลีกเลี่ยงการชน และสามารถตั้งคาตามตองการได
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > AIS > การเตือน AIS > เปด
ปายขอความจะปรากฏขึ้นและการเตือนจะสงเสียงเมื่อเรือที่มีการเปด
ใช AIS เขามาในระยะปลอดภัยรอบๆ เรือของคุณ วัตถุนั้นจะยังถูก
ติดเลเบลอันตรายบนหนาจอดวย เมื่อสัญญาณเตือนถูกปดแลว ปาย
ขอความ และเสียงเตือนจะหยุดไป และวัตถุนั้นจะยังคงถูกติดเลเบล
สถานะอันตรายบนหนาจออยู
2 เลือก ระยะ
3 เลือกระยะสำหรับรัศมีปลอดภัยรอบเรือของคุณ
4 เลือก เวลาถึง
5 เลือกเวลาที่สัญญาณเตือนจะดังขึ้นถาเปาหมายถูกคำนวณวาจะเขา
มาในระยะปลอดภัย
ตัวอยางเชน ตองการไดรับการเตือนถึงโอกาสที่อาจจะเกิดการชน
ลวงหนา 10 นาทีกอนที่จะเกิดขึ้นจริง ตั้งคา เวลาถึง เปน 10 แลว
สัญญาณเตือนภัยจะดังลวงหนาเปนเวลา 10 นาทีกอนที่เรือจะเขามา
ในระยะปลอดภัย
7
AIS Aids to Navigation
AIS Aid to Navigation (ATON) เปนตัวชวยการนำทางใดๆ ก็ไดที่สง
ผานวิทยุ AIS ATON จะแสดงบนแผนที่และมีขอมูลการระบุเชนตำแหนง
และประเภท
มี AIS ATON หลักๆ อยู 3 ประเภท ATON แทจะมีอยูแบบจับตองไดและ
จะสงขอมูลการระบุและตำแหนงจากตำแหนงตามจริง ATON สังเคราะห
จะมีอยูแบบจับตองได และขอมูลการระบุและตำแหนงจะถูกสงมาจาก
ตำแหนงอื่น ATON เสมือนไมมีอยูจริง และขอมูลการระบุและตำแหนงจะ
ถูกสงมาจากตำแหนงอื่น
คุณสามารถดู AIS ATON บนแผนที่เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับ
วิทยุ AIS ที่เขากันได ในการแสดง AIS ATON จากแผนที่ใหเลือก
MENU > ชั้น > แผนที่เดินเรือ > ทุนเดินเรือ > ATON คุณสามารถดู
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATON หากคุณเลือก ATON บนแผนที่
สัญลักษณ
ความหมาย
ATON แทหรือสังเคราะห
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศเหนือ
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศใต
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศตะวันออก
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศตะวันตก
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดพิเศษ
การปดการรับสัญญาณ AIS
การรับสัญญาณ AIS จะถูกตั้งคาใหเปนเปดตามมาตรฐาน
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ > AIS > ปด
ระบบการทำงานของ AIS ทั้งหมดบนแผนที่ และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
จะถูกปดการใชงาน การกระทำนี้รวมถึงการตั้งเปา และการติดตาม
เรือ AIS การเตือนการชนที่เปนผลจากการตั้งเปา และการติดตามเรือ
AIS และการแสดงขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS ดวย
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดปลอดภัย
เมนูแผนที่
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดอันตราย
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับมุมมองแผนที่ ตัวเลือก
บางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรืออุปกรณเสริม
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
การตั้งคาเหลานี้ใชไดกับแผนที่ ยกเวน Fish Eye 3D (การตั้งคา Fish
Eye 3D, หนา 10)
จากแผนที่ ใหเลือก MENU
ชั้น: ปรับลักษณะของรายการที่แตกตางกันบนแผนที่ (ชั้นแผนที่,
หนา 8)
ติดตามจุดเดินทาง: ปรับวิธีการแสดงเวยพอยทและแทร็ค (การตั้งคาชั้น
ขอมูลผูใช, หนา 9)
Quickdraw Contours: เปดการวาดเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำ และ
ทำใหคุณสามารถสรางเลเบลแผนที่ตกปลาได (แผนที่ Garmin
Quickdraw Contours, หนา 10)
ตั้งคาแผนที:่ ปรับการวางแนวและระดับของรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่
และปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ
ATON เสมือน
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศเหนือ
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศใต
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศตะวันออก
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศตะวันตก
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดพิเศษ
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดปลอดภัย
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดอันตราย
สัญญาณขอความชวยเหลือ AIS
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS ที่ทำงานดวยตัวเองจะสง
รายงานแจงตำแหนงฉุกเฉินเมื่อถูกเปดใชงาน ชารตพล็อตเตอรสามารถ
รับสัญาณจากตัวสงสัญญาณของหนวยกูภัย (Search and Rescue
Transmitters - SART), วิทยุแจงตำแหนงฉุกเฉิน (Emergency
Position Indicating Radio Beacons - EPIRB) และสัญญาณขอความ
ชวยเหลือรูปแบบอื่นๆ ได การสงสัญญาณขอความชวยเหลือมีความแตก
ตางจากการสงสัญญาณแบบมาตรฐานของ AIS ดังนั้นสัญญาณนี้จึง
แสดงออกมาแตกตางกันในชารตพล็อตเตอร คุณจะติดตามการสง
สัญญาณขอความชวยเหลือเพื่อหาตำแหนง และใหความชวยเหลือเรือ
หรือคน แทนที่จะติดตามการสงสัญญาณขอความชวยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยง
การชน
การนำทางไปยังสัญญาณขอขอความชวยเหลือ
เมื่อคุณไดรับสัญญาณขอความชวยเหลือ สัญญาณเตือนการขอความ
ชวยเหลือจะปรากฏขึ้น
เลือก ทบทวน > ไปที่ เพื่อเริ่มการนำทางไปยังตนสัญญาณ
สัญลักษณเปาหมายอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS
สัญลักษณ คำอธิบาย
การสงสัญญาณของอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS เลือก­
เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ และเริ่มตนการนำทาง
สัญญาณขาดหาย
การทดสอบสัญญาณ ปรากฏขึ้นตอนที่เรือเริ่มการทดสอบอุปกรณ­
สัญญาณขอความชวยเหลือ และไมไดแสดงถึงเหตุฉุกเฉินจริง
การทดสอบสัญญาณขาดหาย
8
การเปดใชงานการเตือนการทดสอบสัญญาณ AIS
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการทดสอบ และสัญลักษณการเตือนจำนวนมากใน
บริเวณที่มีเรือหนาแนนเชนทาจอดเรือ คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม
รับขอความทดสอบ AIS ได ในการทดสอบอุปกรณฉุกเฉิน AIS คุณตอง
เปดใชงานชารตพล็อตเตอรใหพรอมรับการทดสอบสัญญาณเตือน
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > AIS
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของวิทยุแจงตำแหนง
ฉุกเฉิน (Emergency Position Indicating Radio Beacons EPIRB) ใหเลือก ทดสอบ AIS-EPIRB
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของสัญญาณขอความชวย
เหลือ (Man Overboard - MOB) ใหเลือก ทดสอบ AIS-MOB
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของตัวสงสัญญาณของ
หนวยกูภัย (Search and Rescue Transmitters - SART) ให
เลือก ทดสอบ AIS-SART
ชั้นแผนที่
คุณสามารถเปดหรือปดชั้นแผนที่และคุณสมบัติที่ปรับแตงไดของแผนที่
การตั้งคาแตละอันจะใชเฉพาะกับแผนที่และมุมมองแผนที่ที่กำลังถูกใช
งานอยูเทานั้น
หมายเหตุ: การตั้งคาบางอยางไมสามารถใชกับแผนที่และรุนชารต
พล็อตเตอรทั้งหมดได ตัวเลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรือ
อุปกรณเสริม
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น
แผนที่เดินเรือ: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับแผนที่ (การตั้งคาชั้น
แผนที,่ หนา 9)
เรือของฉัน: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับเรือ (การตั้งคาชั้นของ
เรือของฉัน, หนา 9)
ขอมูลผูใช: แสดงและซอนขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็ค
และเปดรายการขอมูลผูใช (การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช, หนา 9)
เรือลำอื่นๆ: ปรับวิธีการแสดงเรือลำอื่น (การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น,
หนา 9)
น้ำ: แสดงและซอนรายการความลึก (การตั้งคาชั้นน้ำ, หนา 9)
Quickdraw Contours: แสดงและซอนขอมูล Garmin Quickdraw
Contours (การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours, หนา 11)
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
การตั้งคาชั้นแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > แผนที่เดินเรือ
ภาพถายดาวเทียม: แสดงภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงบนบก หรือ
ทั้งบนบกและสวนที่เปนน้ำของแผนที่เดินเรือนำทางเมื่อใชแผนที่แบบ
พรีเมียมเฉพาะตัว (การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือ
นำทาง, หนา 6)
หมายเหตุ: ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที่ Standard Mapping
กระแสน้ำขึ้น/ลง: แสดงตัวบงชี้สถานีกระแสน้ำ และตัวบงชี้สถานี
พยากรณระดับน้ำบนแผนที่ และเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง
และกระแสน้ำซึ่งทำหนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแส
น้ำบนแผนที่ในชวงเวลาใด
POI พื้นดิน: แสดงจุดสนใจบนแผนดิน
ทุนเดินเรือ: แสดงเครื่องชวยนำทางเชน ATON หรือไฟกะพริบบนแผนที่
ใหคุณเลือกประเภท navaid NOAA หรือ IALA
จุดใหบริการ: แสดงตำแหนงสำหรับบริการทางทะเล
ต่ำสุด: ปรับรายการบนชั้นความลึก (การตั้งคาชั้นน้ำ, หนา 9)
เขตที่จำกัด: แสดงขอมูลเกี่ยวกับเขตที่จำกัดบนแผนที่
จุดถายภาพ: แสดงไอคอนกลองสำหรับภาพถายทางอากาศ (การดู
ภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 7)
การตั้งคาชั้นของเรือของฉัน
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือของฉัน
เสนทิศมุงหนา: แสดงและปรับเสนทิศมุงหนา ซึ่งก็คือเสนที่ลากบนแผนที่
จากจุดหัวเรือไปในทิศทางที่กำลังเดินทางไป (การตั้งคาเสนทิศทางที่
กำลังมุงไปและจุดวัดมุม, หนา 5)
Layline: ปรับ Layline เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ (การตั้งคา Layline,
หนา 9)
ดอกกุหลาบ: ทำใหคุณแสดงผังบนแผนที่ ผังลมแสดงภาพของมุมหรือ
ทิศทางลมที่ไดจากเซนเซอรลมที่เชื่อมตอและตั้งคาที่มาลม ปลายหัว
เข็มทิศจะแสดงทิศทางของเข็มทิศโดยยึดเอาทิศมุงหนาของเรือเปน
หลัก
ไอคอนรูปเรือ: ตั้งคาไอคอนที่แสดงตำแหนงปจจุบันของคุณบนแผนที่
การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับ
ชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ ( (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 3)) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได Layline จะมี
ประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือของฉัน >
Layline > ตั้งคาอื่น ๆ
การแสดงผล: ตั้งคาวาจะให Layline และเรือปรากฏบนแผนที่ในรูปแบบ
ใด และกำหนดความยาวของ Layline
มุมการแลนเรือ: ทำใหคุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณใชในการ
คำนวณ Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดยใชมุม
การพัดของลมที่ไดมากจากเซนเซอรรับลม ตัวเลือก แมนนวล จะ
ทำการคำนวณ Layline โดยใชการใสมุมตานลม และทิศทางลมดวย
ตัวเอง
มุม Windward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Windward
มุม Leeward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Leeward
การปรับแกระดับน้ำ: ปรับความถูกตองของ Layline ตามระดับน้ำ
คาคงตัวเวลาของกรอง: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ
Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
หรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง
ความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น
ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง
การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช
คุณสามารถแสดงขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็คบน
แผนที่ได
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > ขอมูลผูใช
จุดเดินทาง: แสดงเวยพอยทบนแผนที่ และเปดรายการเวยพอยท
ขอบเขต: แสดงขอบเขตบนแผนที่ และเปดรายการขอบเขต
การติดตามเปา: แสดงแทร็คบนแผนที่
การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น
หมายเหตุ: ตัวเลือกเหลานี้จำเปนตองมีอุปกรณเสริม เชน เครื่องรับ
สัญญาณ AIS, เรดาร หรือวิทยุ VHF
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือลำอื่นๆ
DSC: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ DSC และรายทางบนแผนที่ และแสดง
รายการ DSC
AIS: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ AIS และรายทางบนแผนที่ และแสดง
รายการ AIS
รายละเอียด: แสดงรายละเอียดเรือลำอื่นบนแผนที่
Heading ที่มุงไป: ตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับเรือที่เปด
ใชงาน AIS และติดแท็ก MARPA
การเตือน AIS: ตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน (การตั้งคาการ
เตือนระยะปลอดภัยในการชน, หนา 7)
การตั้งคาชั้นน้ำ
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > น้ำ
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวย
เฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่
ตองการ
บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย
การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึกที่อันตรายจะ
แสดงออกมาเปนขอความสีแดง
ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งคาระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้น
ความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก และทำใหการแสดงแผนที่งาย
ขึ้นสำหรับการใชงานที่เหมาะสมขณะตกปลา
เฉดสีความสูงต่ำ: แสดงความลาดชันของพื้นใตดวยเฉดสี การใชงานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
ภาพโซนาร: แสดงภาพโซนารเพื่อชวยแสดงความหนาแนนของพื้นใต
น้ำ การใชงานนี้มีเฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
ระดับทะเลสาบ: ตั้งคาระดับน้ำปจจุบันของทะเลสาบ การใชงานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
สีของระยะความลึก
คุณสามารถตั้งคาชวงสีบนแผนที่ของคุณเพื่อแสดงความลึกของน้ำใน
ตำแหนงที่ปลาที่เปนเปาหมายของคุณกำลังกินเหยื่อในขณะนั้นๆ คุณ
สามารถตั้งคาชวงที่ลึกกวาได เพื่อตรวจดูวาความลึกต่ำสุดเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วแคไหนภายในชวงความลึกเฉพาะ คุณสามารถสรางชวงความลึก
ไดสิบชวง สำหรับการตกปลาบนฝง ชวงความลึกสูงสุดหาชวงสามารถ
ชวยลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนแผนที่ได ชวงความลึกใชไดกับ
ทุกแผนที่และพื้นน้ำทุกแบบ
บาง Garmin LakeVü™ และแผนที่พรีเมียมเสริมมีชวงความลึกดวยเฉด
ตามปกติ
9
คุณสามารถดู Garmin Quickdraw Contours ในหนาจอรวม หรือดูเปน
มุมมองเดี่ยวบนแผนที่ก็ได
ปริมาณของขอมูลที่บันทึกไดจะขึ้นอยูกับขนาดของการดหนวยความจำ
ของคุณ ที่มาโซนารของคุณ และความเร็วของเรือของคุณในขณะที่
กำลังบันทึกขอมูล คุณสามารถบันทึกไดนานขึ้นถาคุณใชโซนารแบบลำ
คลื่นเดี่ยว โดยเฉลี่ยแลวคุณสามารถบันทึกขอมูลเปนเวลา 1,500 ชั่วโมง
ไดโดยใชการดหนวยความจำขนาด 2 GB
ตอนที่คุณบันทึกขอมูลของคุณลงบนการดหนวยความจำในชารตพล็อต
เตอรของคุณ ขอมูลใหมจะถูกเพิ่มลงไปในแผนที่ Garmin Quickdraw
Contours และจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจำ ในกรณีที่คุณ
เปลี่ยนการดหนวยความจำใหม ขอมูลเดิมจะไมถูกถายโอนไปที่การด
ใหมนั้น
แดง
จาก 0 ถึง 1.5 ม. (จาก 0 ถึง 5 ฟุต)
สม
จาก 1.5 ถึง 3 ม. (จาก 5 ถึง 10 ฟุต)
เหลือง
จาก 3 ถึง 4.5 ม. (จาก 10 ถึง 15 ฟุต)
เขียว
จาก 4.5 ถึง 7.6 ม. (จาก 15 ถึง 25 ฟุต)
การตั้งคา Fish Eye 3D
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
จากมุมมองแผนที่แบบ Fish Eye 3D เลือก MENU
มุมมอง: ตั้งคามุมมองของแผนที่ 3 มิติ
การติดตามเปา: แสดงแทร็ค
กรวยโซนาร: แสดงกรวยที่ระบุถึงบริเวณที่ถูกครอบคลุมโดยหัวโซนาร
สัญลักษณปลา: แสดงเปาหมายที่ถูกพัก
แผนที่ที่รองรับ
เพื่อชวยใหคุณใชเวลาบนผืนน้ำไดอยางปลอดภัยและเพลิดเพลิน
อุปกรณ Garmin สนับสนุนเฉพาะแผนที่ทางการที่จัดทำโดย Garmin
หรือผูผลิตภายนอกที่ไดรับการอนุมัติ
คุณสามารถซื้อแผนที่จาก Garmin หากคุณซื้อแผนที่จากผูจำหนายนอก
เหนือจาก Garmin ใหตรวจสอบผูจำหนายกอนซื้อ ใหระมัดระวังเปน
พิเศษสำหรับผูจำหนายออนไลน หากคุณไดซื้อแผนที่ที่ระบบไมรองรับ
มาแลว ใหคืนแผนที่สูผูจำหนาย
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
คำเตือน
คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ใหผูใชสามารถสราง
แผนที่ได Garmin จะไมรับรองใดๆ ตอความถูกตอง ความเชื่อถือได
ความสมบูรณ หรือความทันการณของแผนที่ที่สรางโดยบุคคลที่สาม การ
ใชงานหรือการเชื่อถือแผนที่ที่สรางโดยบุคคลที่สามถือเปนความเสี่ยง
ของคุณเอง
คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ทำใหคุณสามารถ
สรางแผนที่ที่มีทั้งเลเบลเสนชั้นความสูงและความลึกของแหลงน้ำทุก
ประเภทไดทันที
เมื่อ Garmin Quickdraw Contours บันทึกขอมูล จะมีวงกลมสีขึ้นมา
รอบๆ ไอคอนเรือ วงกลมนี้แสดงถึงพื้นที่โดยประมาณของแผนที่ที่ถูกเก็บ
ขอมูลในแตละรอบ
วงกลมสีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำ
กวา 16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) วงกลมสีเหลืองหมายถึงความลึกและ
ตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง
20 ไมล/ชม.) วงกลมสีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหนง GPS ที่ไมดี
และความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)
10
การสรางแผนที่แหลงน้ำโดยใชคุณสมบัติ Garmin
Quickdraw Contours
กอนที่คุณจะสามารถใชคุณสมบัติ Garmin Quickdraw Contours คุณ
จะตองมีความลึกของโซนาร ตำแหนง GPS ของคุณ และการดหนวย
ความจำที่มีพื้นที่สำหรับเก็บขอมูลเพียงพอ
1 จากหนามุมมองแผนที่ เลือก MENU > Quickdraw Contours >
เริ่มการบันทึก
2 เมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ เลือก MENU > Quickdraw Contours
> หยุดการบันทึก
3 เลือก จัดการ > ชื่อ แลวใสชื่อใหแผนที่นั้น
การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw
Contours
คุณสามารถเพิ่มเลเบลใหกับแผนที่ Garmin Quickdraw Contours เพื่อ
ระบุถึงจุดอันตราย หรือจุดนาสนใจตางๆ ได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก เพิ่มปาย Quickdraw
3 ใสขอความสำหรับเลเบล แลวเลือก เสร็จ
ชุมชน Garmin Quickdraw
ชุมชน Garmin Quickdraw เปนชุมชนออนไลนสาธารณะแบบไมมีคา
ใชจายซึ่งใหคุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
ของคุณกับคนอื่นๆ ได คุณยังสามารถดาวนโหลดแผนที่ที่ผูใชอื่นสราง
ขึ้นไดดวย
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อเขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 10)
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชเว็บไซต
Garmin Connect™ เพื่อเขาถึง Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 11)
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย
ActiveCaptain
1 จากอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และ
เชื่อมตอกับอุปกรณ ECHOMAP Plus (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain, หนา 3)
2 จากแอปพลิเคชัน ใหเลือก Quickdraw Community
คุณสามารถดาวนโหลดเสนชั้นความสูงจากผูอื่นในชุมชน (การ
ดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain,
หนา 10) และแบงปนเสนชั้นความสูงที่คุณสรางไว (การแบงปนแผนที่
Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw
โดยใช ActiveCaptain, หนา 11)
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช
ActiveCaptain
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใช
อื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
1 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก
Quickdraw Community > Search for Contours
2 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปน
สำหรับพื้นที่ดังกลาว
3 เลือก Select Download Region
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
4 ลากกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
่ เปลี่ยนพื้นที่ดาวนโหลด
5 ลากมุมเพือ
เลื
อ
ก
Download
Area
6
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ
ECHOMAP Plus เสนชั้นความสูงที่ดาวนโหลดไวจะไดรับการถายโอน
ไปยังอุปกรณโดยอัตโนมัติ
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน
Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสราง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
เมื่อคุณตั้งคาแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ของคุณ คุณอาจเลือกที่จะ
แบงปนชั้นความสูงของคุณกับชุมชนโดยอัตโนมัติ หากไม ใหทำตามขั้น
ตอนตอไปนี้เพื่อเปดใชงานการแบงปน
จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก
Quickdraw Community
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ
ECHOMAP Plus แผนที่ชั้นความสูงของคุณจะไดรับการถายโอนไปยัง
ชุมชนโดยอัตโนมัติ
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin
Connect
1 ไปที่ connect.garmin.com
2 เลือก เริ่มตนใชงาน > ชุมชน Quickdraw > เริ่มตนใชงาน
3 หากคุณไมมีแอคเคาท Garmin Connect ใหสรางใหม
4 ลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin Connect ของคุณ
5 เลือก เรือ ที่มุมบนขวาเพื่อเปดวิดเจ็ต Garmin Quickdraw
คำแนะนำ: ตรวจสอบวาคุณมีการดหนวยความจำในคอมพิวเตอรเพื่อ
แบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน
Garmin Quickdraw โดยใช Garmin Connect
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสราง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด (การใสการดหนวยความ
จำ, หนา 2)
2 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
3 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin
Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 11)
4 เลือก แบงปนชั้นความสูงของคุณ
5 เรียกดูการดหนวยความจำของคุณและเลือกโฟลเดอร Garmin
6 เปดโฟลเดอร Quickdraw และเลือกไฟลชื่อ ContoursLog.svy
หลังจากอัปโหลดไฟล ใหลบไฟล ContoursLog.svy ออกจากการด
หนวยความจำของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากับการอัปโหลดในอนาคต
ขอมูลของคุณจะไมสูญหาย
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช Garmin
Connect
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใช
อื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถเขาสูชุมชน
Garmin Quickdraw ไดโดยการใชเว็บไซต Garmin Connect
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรเขาสูชุมชน Garmin
Quickdraw โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 10)
1 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
2 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin
Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 11)
3 เลือก คนหาชั้นความสูง
4 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปน
สำหรับพื้นที่ดังกลาว
5 เลือก เลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
6 ลากขอบของกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
7 เลือก เริ่มดาวนโหลด
8 บันทึกไฟลในการดหนวยความจำของคุณ
คำแนะนำ: หากคุณไมพบไฟล ใหมองหาในโฟลเดอร "Downloads"
เบราวเซอรอาจบันทึกไฟลไวที่นั่น
9 ถอดการดหนวยความจำออกจากคอมพิวเตอร
10 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนเครื่องอานการด (การใส
การดหนวยความจำ, หนา 2)
ชารตพล็อตเตอรจะรูจักแผนที่ชั้นความสูงโดยอัตโนมัติ ชารตพล็อต
เตอรอาจใชเวลาสองสามนาทีเพื่อโหลดแผนที่
การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > Quickdraw Contours > ตั้งคา
บันทึกซอน: ตั้งคาระยะทางระหวางความลึกของโซนารกับความลึกของ
การบันทึกเสนชั้นความสูง หากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงหลังจากการ
บันทึกลาสุดของคุณ ใหปรับการตั้งคานี้เพื่อใหความลึกของการ
บันทึกเหมือนกันทั้งสองการบันทึก
ตัวอยางเชน หากเวลาลาสุดที่คุณบันทึกมีความลึกโซนารเทากับ 3.1
ม. (10.5 ฟุต) และความลึกโซนารของวันนี้เทากับ 3.6 ม. (12 ฟุต)
ใหปอน -0.5 ม. (-1.5 ฟุต) สำหรับคา บันทึกซอน
คาชดเชยการแสดงผลของผูใช: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสน
ชั้นความสูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของคุณเองเพื่อ
ชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคา
ความผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก
คาชดเชยการแสดงผลจากชุมชน: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของ
เสนชั้นความสูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของชุมชน
เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชย
คาความผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก
การสำรวจสี: ตั้งคาสีของการแสดงผล Garmin Quickdraw Contours
เมื่อเปดการตั้งคานี้ สีจะแสดงคุณภาพของการบันทึก เมื่อปดการตั้งคา
นี้ บริเวณเสนชั้นความสูงจะใชสีมาตรฐานของแผนที่
สีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำกวา
16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) สีเหลืองหมายถึงความลึกและตำแหนง
GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง 20
ไมล/ชม.) สีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหนง GPS ที่ไมดี และ
ความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
ขอควรระวัง
หากเรือของคุณมีระบบออโตไพลอต หนาจอการควบคุมระบบออโต
ไพลอตโดยเฉพาะตองไดรับการติดตั้งที่แตละพวงมาลัยเรือเพื่อปดใช
งานระบบโตไพลอต
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่บางอันมีเฉพาะในแผนที่แบบพรีเมียมในบาง
บริเวณเทานั้น
ในการใหนำทาง คุณจะตองเลือกจุดหมาย กำหนดเสนทาง หรือสรางเสน
ทางขึ้นมา แลวเดินทางตามเสนทางนั้น คุณสามารถเดินทางตามเสนทาง
11
บนแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D
หรือมุมมองแผนที่ Mariner’s Eye 3D ได
คุณสามารถกำหนด และเดินทางตามเสนทางไปยังจุดหมายไดโดยใชวิธี
การหนึ่งในสามวิธีการตอไปนี้: ไปที่, เสนทางไปยัง หรือ การนำทาง
อัตโนมัติ
ไปที่: นำคุณตรงไปยังจุดหมายโดยตรง วิธีการนี้คือตัวเลือกมาตรฐาน
ของการนำทางไปยังจุดหมาย ชารตพล็อตเตอรสรางเสนทางแบบเสน
ตรงหรือเสนนำทางไปยังจุดหมาย เสนทางอาจจะวิ่งผานพื้นดิน และ
สิ่งกีดขวางอื่นๆ
เสนทางไปยัง: สรางเสนทางจากตำแหนงของคุณไปยังจุดหมาย โดย
อนุญาตใหคุณเพิ่มเลี้ยวระหวางทางได ตัวเลือกนี้จะมอบเสนทางแบบ
เสนตรงไปยังจุดหมายให แตจะอนุญาตใหคุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไป
ในเสนทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได
การนำทางอัตโนมัต:ิ ใชขอมูลเฉพาะของเรือของคุณประกอบกับขอมูล
แผนที่เพื่อเลือกเสนทางที่ดีที่สุดในการไปยังจุดหมายของคุณ ตัว
เลือกนี้มีเฉพาะเมื่อคุณใชแผนที่แบบพรีเมียมที่รองรับในชารตพล็อต
เตอรที่รองรับการใชงานดวย ตัวเลือกนี้จะนำทางแบบบอกราย
ละเอียดทุกจุดไปสูจุดหมาย โดยจะหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวาง
อื่น (การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 14)
ในกรณีที่คุณใชออโตไพลอต Garmin ที่รองรับเชื่อมตอกับชารต
พล็อตเตอรที่ใช NMEA 2000 ออโตไพลอตจะเดินทางตามเสนทาง
ของการแนะนำอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่
ยมในบางพื้นที่
®
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง
คำถาม
คำตอบ
ฉันจะทำใหชารตพล็อตเตอร­
นำทางโดยใชตัวเลือก ไปที่ (การตั้งคาและ­
นำทางฉันไปในทิศทางที่ฉัน­
การเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัว­
ตองการไปไดอยางไร (ทิศทาง)? เลือกไปที่, หนา 12)
ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสน­
ทางใหเปนเสนตรง (ลดการเลี้ยว­
ใหเหลือนอยที่สุด) ไปยังจุด­
หมายโดยใชระยะทางที่สั้นที่สุด­
จากตำแหนงปจจุบันไดอยางไร?
สรางเสนทางแบบขาเดียว และนำทางโดยใช­
ตัวเลือก เสนทางไปยัง (การสรางเสนทาง­
และการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ,
หนา 13)
ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสน­
ทางไปยังจุดหมายโดยหลีกเลี่ยง­
สิ่งกีดขวางที่มีอยูในแผนที่ได­
อยางไร?
สรางเสนทางแบบหลายขา และนำทางโดย­
ใชตัวเลือก เสนทางไปยัง (การสรางเสนทาง­
และการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ,
หนา 13)
ฉันจะใชใหอุปกรณนี้บังคับ­
ระบบออโตไพลอตของฉันได­
อยางไร?
นำทางโดยใชตัวเลือกเสนทางไปยัง
(การสรางเสนทางและการนำทางจาก­
ตำแหนงปจจุบันของคุณ, หนา 13)
อุปกรณนี้สามารถสรางเสนทาง­
ใหฉันไดหรือไม?
ในกรณีที่คุณมีแผนที่พรีเมียมที่รองรับการ­
แนะนำอัตโนมัติ และคุณอยูในบริเวณที่การ­
แนะนำอัตโนมัติครอบคลุมถึง ใหคุณใช­
การนำทางโดยใชตัวเลือกการแนะนำ­
อัตโนมัติ (การตั้งคาและการเดินทางตาม­
เสนทาง การนำทางอัตโนมัต,ิ หนา 14)
ฉันจะเปลี่ยนการตั้งคาการ­
แนะนำอัตโนมัติสำหรับเรือของ­
ฉันไดอยางไร?
โปรดดู (การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 14)
จุดหมาย
การคนหาจุดบริการทางทะเล
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
ชารตพล็อตเตอรมีขอมูลจุดบริการทางทะเลอยูหลายพันแหง
1 เลือก ขอมูลการนำทาง
2 เลือก บริการนอกชายฝง หรือบริการภายในประเทศ
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกประเภทของการบริการทางทะเล
ชารตพล็อตเตอรจะแสดงรายการสถานที่ที่ใกลที่สุด และระยะทาง
พรอมทิศทางสำหรับแตละที่
4 เลือกจุดหมาย
คุณสามารถเลือก หรือ เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแสดง
ตำแหนงที่ตั้งบนแผนที่ได
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัวเลือกไปที่
คำเตือน
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
คุณสามารถตั้งคา และการเดินทางตามเสนทางตรงจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณไปยังจุดหมายที่เลือกได
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 12)
2 เลือก นำทางไปยัง > ไปที่
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง
3 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
4 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)
คุณยังสามารถใชลูกศร course-to-steer สีสม ซึ่งแสดงรัศมีการเลี้ยว
ที่เสนอเพื่อนำเรือของคุณกลับไปยังเสนทาง
คำเตือน
ตรวจดูเสนทางสำหรับสิ่งกีดขวางกอนเลี้ยว หากเสนทางไมปลอดภัย
ใหลดความเร็วของเรือของคุณและกำหนดเสนทางที่ปลอดภัยกลับไป
หาเสนทาง
การหยุดการนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา เลือก MENU > หยุดการ
เดินเรือ
เวยพอยท
เวยพอยทคือตำแหนงที่คุณบันทึกและจัดเก็บไวในอุปกรณ Waypoint
สามารถทำเครื่องหมายไดวาคุณอยูที่ใด คุณกำลังจะไปที่ใด และคุณได
ไปที่ใดมาแลวบาง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหนง เชน ชื่อ
ความสูง และความลึกได
คุณสามารถเลือกจุดหมายโดยใชแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติไดหลาย
ชนิด หรือใชเลือกจากรายการก็ได
บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท
คนหาจุดหมายโดยใชชื่อ
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม
2 เลือกตัวเลือก:
คุณสามารถคนหาเวยพอยทที่บันทึกไว เสนทางที่บันทึกไว แทร็คที่บันทึก
ไว และจุดบริการทางทะเลโดยใชชื่อในการคนหาได
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > คนหาตามรายชื่อ
2 ใสชื่อจุดหมายของคุณใหไดบางสวนเปนอยางนอย
3 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จ
จุดหมาย 50 แหงที่ใกลที่สุดที่อยูในขอกำหนดการคนหาของคุณจะ
ปรากฏขึ้นมา
4 เลือกจุดหมาย
เลือกจุดหมายโดยใชแผนที่เดินเรือนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทาง เลือกจุดหมาย
12
จากหนาจอใดก็ได เลือก MARK
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชการใสพิกัดตำแหนง ใหเลือก ใส
พิกัด แลวปอนพิกัดลงไป
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชแผนที่ ใหเลือก ใชแผนภูมิ เลือก
ตำแหนงแลวเลือก SELECT
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ให
เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล
การทำเครื่องหมายตำแหนง MOB
เลือก MARK > คนตกน้ำ
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
เครื่องหมาย Man Overboard (MOB) สากลจะทำเครื่องหมายจุด MOB
ที่ดำเนินอยู และชารตพล็อตเตอรจะกำหนดเสนทางตรงกลับไปยัง
ตำแหนงที่ทำเครื่องหมาย
การฉายเวยพอยท
คุณสามารถสรางเวยพอยทใหมโดยการฉายระยะทางและทิศทางจาก
ตำแหนงอื่นได ซึ่งเปนประโยชนเมื่อสรางเสนเริ่มตนและสิ้นสุดการ
แขงขันแลนเรือ
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม > ปอนระยะ/
ทิศทาง
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุดอางอิงบนแผนที่
3 เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง
4 ปอนระยะ และเลือก เสร็จ
5 ปอนทิศทง และเลือก เสร็จ
6 เลือกตำแหนง
การดูรายการเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูลการนำทาง > จุดเดินทาง
การแกไขเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก แกไขจุดเดินทาง
4 เลือกตัวเลือก:
•
•
•
•
•
•
ในการเพิ่มชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
ในการเปลี่ยนสัญลักษณ ใหเลือก สัญลักษณ
ในการเปลี่ยนความลึก ใหเลือก ต่ำสุด
ในการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ ใหเลือก อุณหภูมิน้ำ
ในการเปลี่ยนความเห็น ใหเลือก ขอคิดเห็น
ในการเลื่อนตำแหนงของเวยพอยท ใหเลือก เลื่อน
การเลื่อนตำแหนงเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก ทบทวน > เลื่อน
4 กำหนดตำแหนงใหมใหเวยพอยท
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชแผนที่ ใหเลือก ใชแผนภูมิ แลว
เลือกตำแหนงใหมบนแผนที่ และเลือก เลื่อน
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชพิกัด ใหเลือก ใสพิกัด แลวปอนพิกัด
ใหมลงไป
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ให
เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล
การเรียกดูและการนำทางไปยังเวยพอยทที่บันทึกไว
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
กอนที่คุณจะสามารถนำทางไปยังเวยพอยท คุณจะตองสรางเวยพอยท
ขึ้นมากอน
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรงเลย ใหเลือก ไปที่
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนงเฉพาะที่รวมถึงการเลี้ยวดวย
ใหเลือก เสนทางไปยัง
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การนำทางอัตโนมัติ
5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
6 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
การลบเวยพอยทหรือ MOB
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยทหรือ MOB
3 เลือก ลบ
การลบเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > จุดเดินทาง >
ทั้งหมด
เสนทาง
เสนทางคือเสนทางจากตำแหนงหนึ่งไปยังจุดหมายอยางนอยหนึ่งจุด
การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ
คุณสามารถสรางเสนทาง และใชเสนทางนั้นนำทางไดทันทีบนแผนที่เดิน
เรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา วิธีนี้จะไมบันทึกขอมูลเสนทาง หรือขอมูล
เวยพอยท
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา เลือกจุดหมาย
2 เลือก SELECT > นำทางไปยัง > เสนทางไปยัง
3 เลือกตำแหนงของการเลี้ยวครั้งสุดทายกอนถึงจุดหมาย
4 เลือก SELECT > เพิ่มทางโคง
5 ในกรณีที่จำเปน ใหทำซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว โดยถอยหลังจากจุดหมายก
ลับมาที่ตำแหนงปจจุบันของเรือของคุณ
เลี้ยวสุดทายที่คุณเพิ่มเขาไปควรเปนจุดแรกที่คุณเลี้ยวโดยเริ่มจาก
ตำแหนงปจจุบันของคุณ จุดนั้นควรจะเปนเลี้ยวที่ใกลกับเรือของคุณ
ที่สุด
6 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก MENU
7 เลือก SELECT > เสร็จ
8 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
9 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
การสรางและการบันทึกเสนทาง
ขั้นตอนนี้จะบันทึกเสนทางและเวยพอยททุกอันในเสนทางไวดวย จุดเริ่ม
ตนอาจจะเปนตำแหนงปจจุบันของคุณหรือเปนตำแหนงอื่นก็ได
คุณสามารถเพิ่มเวยพอยทหรือเลี้ยวในหนึ่งเสนทางไดสูงสุด 250
รายการ
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เสนทาง > ใหม > เสนทาง
2 เลือกจุดเริ่มตนของเสนทาง
3 เลือก เพิ่มทางโคง
4 เลือกตำแหนงของเลี้ยวถัดไปบนแผนที่
5 เลือก เพิ่มทางโคง
ชารตพล็อตเตอรจะบันทึกตำแหนงของการเลี้ยวดวยเวยพอยท
6 ในกรณีที่จำเปน ใหทำขั้นตอน 4 และ 5 ซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว
7 เลือกจุดหมายสุดทาย
การดูรายการของเสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เสนทาง
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ตัวกรอง เพื่อดูเสนทางอยางเดียว หรือเเส
นทางการแนะนำอัตโนมัติอยางเดียว
13
การแกไขเสนทางที่บันทึก
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเสนทาง หรือเปลี่ยนเลี้ยวที่อยูในเสนทางได
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เสนทาง
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก แกไขเสนทาง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
• ในการเลือกเวยพอยทจากรายการเลี้ยว ใหเลือก แกไขเสนทาง
โคง > ใชบัญชีรายการทางโคง แลวเลือกเวยพอยทจากรายการ
นั้น
• ในการเลือกเลี้ยวโดยใชแผนที่ ใหเลือก แกไขเสนทางโคง > ใช
แผนภูมิ แลวเลือกตำแหนงบนแผนที่
การเรียกดูและการนำทางไปยังเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลา
นั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เสนทาง
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ให
เลือก ดานหนาของเรือ
• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ให
เลือก ยอนกลับ
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง
5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
6 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
7 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)
การเรียกดูและการนำทางคูขนานกับเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลา
นั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เสนทาง
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ออฟเซ็ต เพื่อนำทางคูขนานไปกับเสนทาง โดยเวนชวงจากเสน
ทางจริงเปนระยะหางตามที่กำหนด
แสดงวิ
ธีการนำทางในเสนทาง:
5
• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา
โดยใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดานหนา
กราบซาย
• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา
โดยใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดานหนา
กราบขวา
• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดย
ใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอนกลับ - ทาเรือ
• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดย
ใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอนกลับ - กราบ
เรือ
6 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จ
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง
7 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
14
8 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
9 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)
การลบเสนทางที่บันทึก
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เสนทาง
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ทบทวน > ลบ
การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด
เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > เสนทาง
การแนะนำอัตโนมัติ
คำเตือน
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
คุณสามารถใชการแนะนำอัตโนมัติเพื่อรางเสนทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุด
หมายของคุณ การแนะนำอัตโนมัติจะใชชารตพล็อตเตอรของคุณในการ
เก็บขอมูลแผนที่ เชน ระดับความลึกของน้ำ และสิ่งกีดขวางที่มีบันทึกไว
เพื่อทำการคำนวณเสนทางแนะนำ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเสนทางไดใน
ระหวางการนำทาง
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 12)
2 เลือก นำทางไปยัง > การนำทางอัตโนมัติ
3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสีมวงแดง
4 เลือก เริ่มตนการนำทาง
5 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
การสรางและการบันทึกเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เสนทาง > ใหม > การนำทางอัตโนมัติ
2 เลือกจุดเริ่มตน แลวเลือก ถัดไป
3 เลือกจุดหมาย แลวเลือก ถัดไป
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูภัยอันตราย และปรับเปลี่ยนเสนทางที่อยูใกลภัยอันตราย
ใหเลือก การตรวจดูอันตราย
• ในการปรับเปลี่ยนเสนทาง ใหเลือก ปรับเสนทาง แลวทำตามคำ
แนะนำบนหนาจอ
• ในการลบเสนทาง ใหเลือก ลบ
• ในการบันทึกเสนทาง ใหเลือก เสร็จ
การปรับเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เสนทาง
2 เลือกเสนทาง แลวเลือก ทบทวน > แกไข > ปรับเสนทาง
คำแนะนำ: ในขณะที่กำลังนำทางโดยใช การนำทางอัตโนมัติ ให
เลือกเสนทางบนแผนที่เดินเรือนำทาง แลวเลือก ปรับเสนทาง
3 เลือกตำแหนงบนเสนทาง
4 ใชปุมลูกศรหรือยายจุดไปยังตำแหนงใหม
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
5 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุด และเลือก ลบทิ้ง
6 เลือก เสร็จ
ยกเลิการคำนวณ การนำทางอัตโนมัติ ที่กำลังทำงานอยู
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > ยกเลิก
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก BACK เพื่อยกเลิกการคำนวณทันที
อยางรวดเร็วได
การตั้งคาถึงตามเวลา
คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้บนเสนทาง หรือบนเสนทาง การนำทาง
อัตโนมัติ เพื่อดูผลลัพธวาคุณจะไปถึงจุดที่เลือกไวในเวลาใด ตัวเลือกนี้
ทำใหคุณสามารถกำหนดเวลาที่คุณจะไปถึงตำแหนงนั้นได เชน การเปด
สะพาน หรือเสนเริ่มตนการแขงขัน
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU
2 เลือก เวลาที่มาถึง
คำแนะนำ: คุณสามารถเปดเมนู เวลาที่มาถึง ไดอยางรวดเร็วโดยการ
เลือกจุดบนเสนทาง
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
ขอควรระวัง
การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่
ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ ในกรณีที่
บริเวณนั้นมีระดับความลึกของน้ำที่ยังไมเคยมีขอมูล หรือมีสิ่งกีดขวางที่
ไมมีขอมูลความสูง เสนทาง การนำทางอัตโนมัติ ในบริเวณนั้นจะไมถูก
คำนวณ ในกรณีที่จุดเริ่มตน และจุดจบของเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ
มีความตื้นกวาคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวาระยะหางแนวตั้ง เสน
ทาง การนำทางอัตโนมัติ อาจจะไมถูกคำนวณในบริเวณนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอมูลแผนที่ เสนทางที่ผานบริเวณเหลานั้นจะเสนออกมาเปนเสนสีเทา
หรือเสนสีมวงแดงคาดเทาบนแผนที่ เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลานั้น
จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอรที่ชารตพล็อตเตอรใชในตอนที่คำนวณเสน
ทาง การนำทางอัตโนมัติ ได
ความลึกที่ตองการ: กำหนดคาความลึกต่ำสุดโดยยึดจากขอมูลความลึก
ของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแลนผานไดอยางปลอดภัย
หมายเหตุ: คาความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตกอนป
2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใสคาที่นอยกวา 3 ฟุต แผนที่จะใชความลึก
ที่ 3 ฟุตเทานั้นสำหรับการคำนวณเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ
ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวาง
ยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอดผานไดอยาง
ปลอดภัย
ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง การนำทาง
อัตโนมัติ อยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทาง การนำทางอัตโนมัติ
อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง
คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว
เพื่อใหแนใจวาเสนการแนะนำอัตโนมัติจะถูกวางหางจากชายฝงใน
ระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง
การนำทางอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, หนา 15)
การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน การนำทาง
อัตโนมัติ ใกลกับชายฝงมากแคไหน เสน การนำทางอัตโนมัติ อาจจะ
เลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไป
ไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคา
ตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน การนำทางอัตโนมัติ จะถูกวางหางจาก
ชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสน
การนำทางอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก ตั้งคา > การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะหางแนว
ชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > การนำทางอัตโนมัติ
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสน
ทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำให
เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให
เลือก MENU > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนินการตามขั้นตอนไป
ถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การนำทาง > การนำ
ทางอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา >
การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ใกล
7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล หรือ ไกล ในขั้นตอนที่ 6 ใหตรวจทาน
ตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทางนี้ได
หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การนำทางอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การนำทางอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ
8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให
เลือก MENU > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนินการตามขั้นตอนไป
ถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การนำทาง > การนำ
ทางอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกลที่สุด
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา >
การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ใกล
ที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ใหตรวจ
ทานตำแหนงการวางเสน การนำทางอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทางนี้
ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การนำทางอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การนำทางอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ
10 ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุด
หมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุนเคยกับการ
ทำงานของการตั้งคาระยะหางแนวชายฝง
แทร็ค
แทร็คคือการบันทึกเสนทางการเดินเรือของคุณ แทร็คที่กำลังถูกบันทึก
อยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน และสามารถบันทึกเก็บไวได คุณสามารถแส
ดงแทร็คในแผนที่ หรือมุมมองแผน 3 มิติแตละอันได
การแสดงแทร็ค
1 จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา
2 เลือกแทร็คที่จะแสดง
เสนรอยทางบนแผนที่ระบุถึงแทร็คของคุณ
การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู
> สีเปาที่ติดตาม
2 เลือกสีแทร็ค
การบันทึกแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตามปจจุบัน
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ
3 เลือก บันทึก
15
การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว
เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
การแกไขแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก แกไขการติดตามเปา
4 เลือกตัวเลือก:
• เลือก ชื่อ แลวปอนชื่อใหมลงไป
• เลือก สีเปาที่ติดตาม แลวเลือกสี
การบันทึกแทร็คเปนเสนทาง
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ทบทวน > แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปน > บันทึกเปนเสน
ทาง
การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการแทร็คและนำทางไปสูแทร็คเหลานั้น
ได คุณจะตองสรางและบันทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (แทร็ค,
หนา 15)
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ติดตามแทร็ค
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางแทร็คจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให
เลือก ดานหนาของเรือ
• ในการนำทางแทร็คจากจากจุดหมายตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให
เลือก ยอนกลับ
5 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
6 เดินทางไปตามเสนในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยง
พื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
การลบแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ลบ
ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด
เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > บันทึกการ
ติดตาม
การยอนรอยแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > ติดตามแทร็กที่ใชงานอยู
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ
3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
4 เดินทางตามเสนสี บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ
การลบแทร็คที่ใชงาน
เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ลบแทร็กที่
ใชงานอยู
หนวยความจำแทร็คจะถูกลบออก และแทร็คที่ใชงานจะถูกบันทึกตอ
ไป
การจัดการหนวยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ­
บันทึก
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู
2 เลือก โหมดบันทึก
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการบันทึกแทร็คอยางตอเนื่อง โดยใหแทนขอมูลที่เกาที่สุดดวย
ขอมูลใหม ใหเลือก หอ
การตั้งคาชวงการบันทึกของบันทึกแทร็ค
คุณสามารถระบุความถี่ที่จุดแทร็คจะถูกบันทึกได การบันทึกจุดใหถี่ขึ้น
จะใหความแมนยำที่มากกวา แตก็จะทำใหบันทึกแทร็คเต็มเร็วขึ้นดวย
ขอแนะนำใหใชการบันทึกแบบเปนชวงเพื่อใหใชหนวยความจำไดเกิด
ประโยชนสูงสุด
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู
> บันทึกชวงเวลา
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการบันทึกแทร็คโดยใชระยะทางระหวางจุดเปนเกณฑ ใหเลือก
อันตรภาค > ระยะทาง > เปลี่ยน แลวปอนระยะทางลงไป
• ในการบันทึกแทร็คโดยใชชวงระยะเวลาเปนเกณฑ ใหเลือก
อันตรภาค > เวลา > เปลี่ยน แลวปอนชวงเวลาลงไป
• ในการบันทึกจุดแทร็คโดยใชตัวแปรจากเสนทางของคุณ ใหเลือก
อันตรภาค > ความละเอียด > เปลี่ยน แลวปอนจำนวนครั้งความ
ผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาตใหเกิดขึ้นไดจากเสนทางจริงลงไปกอนที่
จะทำการบันทึกจุดแทร็ค นี่คือตัวเลือกการบันทึกที่แนะนำ
ขอบเขต
ขอบเขตจะทำใหคุณสามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกเขต หรืออยูภายใน
บริเวณนานน้ำที่กำหนดไวได คุณสามารถตั้งใหมีการเตือนในกรณีที่คุณ
เขา หรือออกจากขอบเขตได
คุณสามารถสรางขอบเขตอาณาบริเวณ เสนขอบเขต หรือวงกลม
ขอบเขตไดโดยการใชแผนที่ คุณยังสามารถแปลงแทร็ค และเสนทางที่
บันทึกไวใหกลายเปนเสนขอบเขตไดดวย คุณสามารถสรางขอบเขต
อาณาบริเวณโดยใชเวยพอยทไดโดยการสรางเสนทางจากเวยพอยท
แลวแปลงเสนทางเปนเสนขอบเขต
คุณสามารถเลือกขอบเขตใหทำหนาที่เปนขอบเขตปจจุบันได คุณ
สามารถเพิ่มขอมูลขอบเขตปจจุบันลงในชองขอมูลบนแผนที่ได
การสรางขอบเขต
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอบเขต > ใหม
2 เลือกรูปรางของขอบเขต
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การเแปลงเสนทางเปนขอบเขต
กอนที่คุณจะสามารถแปลงเสนทางเปนขอบเขตได คุณจะตองสรางและ
บันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง (การสรางและการบันทึกเสน
ทาง, หนา 13)
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เสนทาง
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก แกไขเสนทาง > บันทึกเปนขอบเขต
การแปลงแทร็คเปนขอบเขต
กอนที่คุณจะสามารถแปลงแทร็คเปนขอบเขตได คุณจะตองสรางและบัน
ทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (การบันทึกแทร็คที่ใชงาน, หนา 15)
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปน > บันทึกเปนขอบเขต
การแกไขขอบเขต
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก แกไขเขตแดน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการแกไขลักษณะของขอบเขตบนผนที่ ใหเลือก ตัวเลือกการ
แสดงผล
• ในการเปลี่ยนเสนขอบเขตหรือชื่อขอบเขต ใหเลือก แกไข
เขตแดน
• ในการแกไขการเตือนขอบเขต ใหลือก การเตือน
• ในการบันทึกแทร็คจนกระทั่งหนวยความจำเต็ม ใหเลือก เติม
16
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
การตั้งคาการเตือนขอบเขต
การเตือนขอบเขตจะเตือนคุณเมื่อคุณเขาไปในระยะที่ใกลกับขอบเขตที่
กำหนดไว ซึ่งเปนประโยชนในการหลีกเลี่ยงบริเวณเฉพาะหรือเมื่อคุณ
ควรไดนับการแจงเตือนอยางมากในบางบริเวณ เชนเสนทางเดินเรือ
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก การเตือน > เปด
4 เลือกตัวเลือก
• ในการตั้งการแจงเตือนเมื่อเรืออยูหางจากขอบเขตที่กำหนดไว ให
เลือกระยะหางคำเตือน ปอนระยะทาง และเลือกเสร็จ
• ในการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อคุณเขาไปในขอบเขต ใหเลือก
พื้นที่ > การเขาสู > การออก
• ในการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อคุณออกจากขอบเขต ใหเลือก พื้นที่
> การออก
การลบขอบเขต
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก แกไขเขตแดน > ลบ
การลบเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คที่บันทึกไว­
ทั้งหมด
เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > ทั้งหมด >
ตกลง
คุณลักษณะการแลนเรือ
การตั้งคาประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดคาชารตพล็อตเตอร
และเพื่อใชคุณสมบัติที่ปรับแตงมาสำหรับเรือประเภทของคุณโดยเฉพาะ
ได
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก
การแขงขันเรือใบ
คุณสามารถใชอุปกรณเพื่อเพิ่มโอกาสที่เรือของคุณจะขามเสนเริ่มตนได
ทันทีเมื่อการแขงขันเริ่มตน เมื่อคุณซิงโครไนซตัวนับเวลาการแขงขันกับ
ตัวนับเวลาถอยหลังอยางเปนทางการของการแขงขัน คุณจะไดรับการ
เตือนในชวงเวลาหนึ่งนาทีกอนการแขงขันเริ่มตน เมื่อคุณรวมตัวนับเวลา
การแขงขันกับเสนเริ่มตนเสมือน อุปกรณจะวัดความเร็ว ทิศทาง และเวลา
ที่เหลือบนตัวนับเวลาถอยหลัง อุปกรณใชขอมูลเพื่อระบุวาเรือของคุณจะ
ขามเสนเริ่มตนกอน หลัง หรือตรงตามเวลาเริ่มตนการแขงขันที่ถูกตอง
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาในขณะที่คุณ
เดินเรือผาน ใหเลือก Ping เครื่องหมาย
• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาโดยใสพิกัด ให
เลือก ใสพิกัด
• ในการสลับตำแหนงของเครื่องหมายดานซายและขวาหลังจากที่
คุณตั้งแลว ใหเลือก สลับกราบซายและขวา
การใชการแนะนำเสนเริ่มตน
คุณสามารถใชคุณลักษณะการแนะนำเสนเริ่มตนเพื่อชวยใหคุณขามเสน
เริ่มตนไดที่ความเร็วที่เหมาะสมระหวางการแขงขันแลนเรือ
1 ทำเครื่องหมายเสนเริ่มตน (การตั้งคาเสนเริ่มตน, หนา 17)
2 จากตัววัดการแนะนำเสนเริ่มตน ใหเลือก MENU > ความเร็วเปา
หมาย และเลือกความเร็วเปาหมายของคุณเมื่อขามเสนเริ่มตน
3 เลือก เวลาเปาหมาย และเลือกเวลาเปาหมายในการขามเสนเริ่มตน
4 เลือก BACK
5 เริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน (การใชตัวนับเวลาการแขงขัน, หนา 17)
การใชตัวนับเวลาการแขงขัน
1 จากตัววัดการแนะนำเสนเริ่มตน ใหเลือก
หรือ
เวลา
2 เลือก SELECT เพื่อเริ่มตนและหยุดตัวนับเวลา
เพื่อตั้งคาตัวนับ
การตั้งระยะหางระหวางหัวเรือและเสาอากาศ GPS
คุณสามารถใสระยะหางระหวางหัวเรือของคุณและตำแหนงเสาสัญญาณ
GPS ของคุณ นี่จะชวยใหคุณมั่นใจวาหัวเรือขามเสนเริ่มตน ณ เวลาเริ่ม
ตนที่เที่ยงตรง
1 จากเกจการแนะนำเสนเริ่มตน ใหเลือก MENU > เสนเริ่มตน > คา
ชดเชยหัวเรือ GPS
2 ปอนระยะทาง
3 เลือก เสร็จ
การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับ
ชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ ( (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 3)) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได Layline จะมี
ประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน
การแนะนำเสนเริ่มตน
การแนะนำเสนเริ่มตนการแลนเรือเปนรูปแทนของขอมูลที่คุณจำเปนตอง
ใชในการขามเสนเริ่มตน ณ เวลาและความเร็วที่เหมาะสม
หลังจากที่คุณตั้งหมุดเสนเริ่มตนดานขวาและซาย และความเร็วและเวลา
ที่เปนเปาหมาย และหลังจากที่คุณเริ่มตัวนับเวลาการแขงขันแลว เสน
คาดการณจะปรากฏขึ้น เสนคาดการณจะขยายออกจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณไปสูเสนเริ่มตน และเสนที่ขยายออกจากแตละหมุด
จุดสิ้นสุดและสีของเสนคาดการณระบุสถานที่ที่เรือจะไปถึงเมื่อตัวจับเวลา
จะหมดเวลา โดยอิงตามความเร็วของเรือในปจจุบันของคุณ
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูกอนเสนเริ่มตน เสนจะเปนสีขาว ซึ่งจะระบุวาตองเพิ่ม
ความเร็วเรือเพื่อใหไปถึงเสนเริ่มตนไดทันเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูหลังเสนเริ่มตน เสนจะเปนสีแดง ซึ่งจะระบุวาตองลด
ความเร็วเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษสำหรับการไปถึงเสนเริ่มตนกอนที่
ตัวจับเวลาจะหมดเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูที่เสนเริ่มตน เสนจะเปนสีขาว ซึ่งจะระบุวาเรือกำลัง
เคลื่อนที่ดวยความเร็วที่เหมาะสมเพื่อใหไปถึงเสนเริ่มตนเมื่อตัวจับเวลา
หมดเวลาพอดี
โดยคาเริ่มตนแลว หนาตางการแนะนำเสนเริ่มตนและตัวนับเวลาการ
แขงขันจะปรากฏในหนาจอรวมการแขงขันเดินเรือ
การตั้งคาเสนเริ่มตน
1 จากตัววัดการแนะนำเสนเริ่มตน ใหเลือก MENU > เสนเริ่มตน
คุณลักษณะการแลนเรือ
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือของฉัน >
Layline > ตั้งคาอื่น ๆ
การแสดงผล: ตั้งคาวาจะให Layline และเรือปรากฏบนแผนที่ในรูปแบบ
ใด และกำหนดความยาวของ Layline
มุมการแลนเรือ: ทำใหคุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณใชในการ
คำนวณ Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดยใชมุม
การพัดของลมที่ไดมากจากเซนเซอรรับลม ตัวเลือก แมนนวล จะ
ทำการคำนวณ Layline โดยใชการใสมุมตานลม และทิศทางลมดวย
ตัวเอง
มุม Windward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Windward
มุม Leeward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Leeward
การปรับแกระดับน้ำ: ปรับความถูกตองของ Layline ตามระดับน้ำ
คาคงตัวเวลาของกรอง: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ
Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
หรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง
17
ความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น
ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ
คุณสามารถปอนคาชดเชยความลึกทองเรือเพื่อชดเชยการอานคาความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร ซึ่งใหคุณดูความลึกของ
น้ำดานลางทองเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยูกับความตองการของ
คุณ
หากคุณตองการทราบความลึกของน้ำดานลางทองเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซนารติดตั้งที่เสนน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทองเรือ
ใหวัดระยะทางจากตำแหนงหัวโซนารไปยังทองเรือ
หากคุณตองการความลึกจริงของน้ำและหัวโซนารติดตั้งต่ำกวาเสนน้ำ
ใหวัดระยะทางจากดานลางของหัวโซนารขึ้นไปยังเสนน้ำ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อคุณมีขอมูลความลึกที่ถูกตองเทานั้น
1 วัดระยะทาง:
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ
หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ
และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ
การใชการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต
เมื่อระบบออโตไพลอตอยูในโหมดเตรียมพรอม ใหเลือก รักษาทิศทาง
ลม
การใชการรักษาทิศทางลมจากการรักษาทิศมุงหนา
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต
เมื่อใชการรักษาทิศมุงหนา ใหเลือก MENU > รักษาทิศทางลม
การปรับมุมการรักษาทิศทางลมดวยออโตไพลอต
คุณสามารถปรับมุมการรักษาทิศทางลมบนระบบออโตไพลอตเมื่อใช
งานการรักษาทิศทางลม
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 1° ใหเลือก หรือ
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 10° ใหกด หรือ คางไว
Tack และ Gybe
คุณสามารถตั้งออโตไพลอตใหทำการ Tack และ Gybe ในขณะที่ใช
การรักษาทิศมุงหนาหรือทิศทางลม
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศมุงหนา
1 ใชการรักษาทิศมุงหนา (การใชออโตไพลอต, หนา 26)
2 เลือก MENU
3 เลือกตัวเลือก
ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณผานการ Tack และ Gybe
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะใชการรักษาทิศทางลมได คุณตองมีเซนเซอรลมติดตั้งอยู
1 ใชการรักษาทิศทางลม (การใชการรักษาทิศทางลม, หนา 18)
2 เลือก MENU
3 เลือกตัวเลือก
ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณทางการปรับใบเรือและการเปลี่ยน
ทิศทางเรือและขอมูลเกี่ยวกับการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทาง
เรือจะปรากฏบนหนาจอ
2 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > คาชดเชยความลึกทองเรือ
3 เลือก หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก หากหัวโซนาร
ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
การดำเนินการระบบออโตไพลอตของเรือใบ
ขอควรระวัง
เมื่อใช ระบบออโตไพลอตจะควบคุมเฉพาะหางเสือเทานั้น คุณและลูกเรือ
ของคุณยังคงตองควบคุมใบเรือเมื่อใชออโตไพลอต
นอกเหนือจากการรักษาทิศมุงหนาแลว คุณยังสามารถใชระบบออโต
ไพลอตเพื่อรักษาทิศทางลมได คุณยังสามารถใชระบบออโตไพลอตเพื่อ
ควบคุมหางเสือในขณะ Tack และ Gybe
รักษาทิศทางลม
คุณสามารถตั้งใหระบบออโตไพลอตรักษาทิศทางที่กำหนดที่สัมพันธกับ
มุมลมในปจจุบัน ตองเชื่อมตออุปกรณของคุณกับเซนเซอรลม NMEA
2000 หรือ NMEA 0183 ที่ทำงานรวมกันไดเพื่อรักษาทิศทางลมหรือ
ปรับใบเรือหรือปรับทิศทางเรือตามลม
®
การตั้งชนิดการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต
สำหรับการกำหนดคาระบบออโตไพลอตขั้นสูง ดูวิธีการติดตั้งที่มากับ
ระบบออโตไพลอตของคุณ
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน
อัตโนมัติ > ชนิดลมปะทะ
2 เลือก ที่ปรากฏ หรือ อางอิงทิศเหนือจริง
18
การตั้งการหนวงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือ
การหนวงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือจะใหคุณหนวงเวลา
การบังคับปรับใบเรือและเปลี่ยนทิศทางเรือหลังจากที่คุณเริ่มใช
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน
อัตโนมัติ > การตั้งคาใบ > ความลาชา Tack/Gybe
2 เลือกระยะเวลาการหนวง
3 ถาจำเปน ใหเลือก เสร็จ
การเปดใชตัวยับยั้ง Gybe
หมายเหตุ: ตัวยับยั้ง Gybe ไมไดขัดขวางไมใหคุณทำการ Gybe เอง
ดวยพังงาหรือการบังคับดวยเทา
ตัวยับยั้ง Gybe จะขัดขวางไมใหออโตไพลอตทำการ Gybe
1 จากหนาตัวยับยั้ง ใหเลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน
อัตโนมัติ > การตั้งคาใบ > ตัวยับยั้ง Gybe
2 เลือก เปด
Fishfinder โซนาร
เมื่อเชื่อมตออยางถูกตองกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได จะสามารถใช
อุปกรณ ECHOMAP Plus เปน Fishfinder ได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวโซนารที่ดีที่สุดสำหรับความตองการของ
คุณ ใหไปที่ garmin.com/transducers
มุมมองโซนารที่ตางกันจะชวยใหคุณดูปลาในพื้นที่ได มุมมองโซนารจะ
พรอมใชตางกันไปตามชนิดของหัวโซนารและโมดูลวัดความลึกที่เชื่อม
ตอกับชารตพล็อตเตอร ตัวอยางเชน คุณสามารถดูหนาจอโซนาร
Garmin ClearVü™ ไดเมื่อคุณมีโมดูลหัวโซนาร Garmin ClearVü ที่ใช
รวมกันไดเทานั้น
มุมมองโซนารพื้นฐานมีอยูสี่แบบคือ มุมมองแบบเต็มจอ, มุมมองแบบแยก
จอที่ผสานมุมมองสองมุมขึ้นไป, มุมมองแบบแยกซูม และมุมมองแบบแยก
ความถี่ที่แสดงความถี่ที่ตางกันสองความถี่ คุณสามารถปรับแตงการตั้งคา
Fishfinder โซนาร
สำหรับแตละมุมมองในหนาจอ ตัวอยางเชน ถาคุณกำลังดูมุมมองแบบ
แยกความถี่ คุณสามารถปรับเกนสำหรับความถี่แตละตัวได
หากคุณไมเห็นการจัดเรียงมุมมองโซนารที่ตรงกับความตองการของคุณ
คุณสามารถสรางหนาจอรวมที่กำหนดเองได (การสรางหนารวมใหมดวย
ECHOMAP Plus 70/90, หนา 2)
กับรูปรางของลำคลื่นในเครื่องถายเอกสาร ลำคลื่นเหลานี้จะใหภาพที่
เหมือนรูปภาพของสิ่งที่อยูใตเรือไดชัดเจนกวา
การหยุดการสงสัญญาณโซนาร
• ในการปดใชงานโซนารที่ทำงานอยู จากหนาจอโซนาร ใหเลือก
MENU > ทำการสงโซนาร
• ในการปดใชงานการสงสัญญาณโซนารทั้งหมด ใหกด และเลือก
หยุดสงโซนาร
การเปลี่ยนมุมมองโซนาร
1 จากหนาจอรวมพรอมโซนาร เลือก MENU > กำหนดคาการรวม >
แกไขการผสาน
2 เลือกหนาตางเพื่อเปลี่ยนแปลง
3 เลือกมุมมองโซนาร
มุมมองโซนาร ดั้งเดิม
มีมุมมองแบบเต็มจอพรอมใชอยูหลายมุมมองขึ้นอยูกับหัวโซนารที่เชื่อม
ตอ
มุมมองโซนารเต็มจอแบบ ดั้งเดิม แสดงภาพขนาดใหญของคาโซนารที่
อานไดจากหัวโซนาร มาตราสวนชวงระยะทางดานขวาของจอจะแสดง
ความลึกของวัตถุที่ตรวจจับไดขณะที่หนาจอเลื่อนจากขวาไปซาย
มุมมองโซนาร SideVü
หมายเหตุ: อุปกรณบางรุนไมรองรับโซนาร SideVü ในตัว หากรุนของ
คุณไมมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีโมดูลวัดความลึกและหัว
โซนาร SideVü ที่ใชรวมกันได
หากรุนของคุณมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีหัวโซนาร
SideVü ที่ใชรวมกันได
เทคโนโลยีโซนารแบบสแกน SideVü จะแสดงภาพของสิ่งที่อยูดานขาง
ของเรือใหคุณเห็น คุณสามารถใชสิ่งนี้เปนเครื่องมือคนหาในการคนหา
โครงสรางและปลาได
ขอมูลความลึก
เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง
พื้นใตน้ำ
มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่
ในมุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ สองดานของหนาจอจะแสดงกราฟ
ขอมูลโซนารแบบเต็มของความถี่ที่แตกตางกัน
หมายเหตุ: มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ตองใชหัวโซนารชนิด
ความถี่คู
มุมมองของโซนารแบบแยกซูม
มุมมองของโซนารแบบแยกซูมจะแสดงกราฟเต็มของคาโซนารที่อานได
และสวนที่ขยายของกราฟนั้นบนหนาจอเดียวกัน
มุมมองโซนาร
หมายเหตุ: ในการรับโซนารแบบสแกน Garmin ClearVü คุณจำเปน
ตองมีชารตพล็อตเตอรหรือ Fishfinder และหัวโซนารที่ทำงานรวมกันได
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได ใหไปที่ garmin.com
/transducers
โซนารความถี่สูง Garmin ClearVü จะใหภาพที่มีรายละเอียดของสภาพ
แวดลอมการตกปลารอบๆ เรือในการแสดงโครงสรางที่เรือแลนผานโดย
ละเอียด
ดานซายของเรือ
ดานขวาของเรือ
หัวโซนารบนเรือของคุณ
ตนไม
ยางเกา
ทอนไม
ระยะหางจากดานขางของเรือ
น้ำระหวางเรือและพื้น
เทคโนโลยีการสแกน SideVü
แทนที่จะใชลำคลื่นรูปกรวยทั่วไป หัวโซนาร SideVü จะใชลำคลื่นแบบ
แบนในการสแกนน้ำและดานใตจนถึงดานขางของเรือของคุณ
หัวโซนารแบบทั่วไปจะปลอยลำคลื่นรูปกรวย เทคโนโลยีโซนารแบบ
สแกน Garmin ClearVü จะปลอยสองลำคลื่นแนวแคบออกมา ซึ่งคลาย
Fishfinder โซนาร
19
มุมมองโซนาร Panoptix™
หมายเหตุ: บางรุนไมรองรับหัวโซนาร Panoptix
ในการรับโซนาร Panoptix คุณจำเปนตองมีชารตพล็อตเตอรและหัวโซ
นารที่ใชงานรวมกันได
มุมมองโซนาร Panoptix จะใหคุณดูรอบๆ เรือไดแบบเรียลไทม คุณยัง
สามารถดูเหยื่อของคุณใตน้ำและฝูงปลารอบเหยื่อดานหนาหรือดานใต
เรือของคุณ
มุมมองโซนาร LiveVü จะใหคุณดูภาพเคลื่อนไหวสดของดานหนาหรือ
ดานใตเรือของคุณอยางใดอยางหนึ่ง หนาจอจะอัปเดตเร็วมากซึ่งจะให
ภาพโซนารที่ดูเหมือนวิดีโอสด
มุมมองโซนารแบบ 3D RealVü จะใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนา
หรือดานใตเรือของคุณอยางใดอยางหนึ่ง หนาจอจะอัปเดตในแตละการ
คนหาของหัวโซนาร
ในการดูมุมมองโซนาร Panoptix ทั้งหามุมมอง คุณจำเปนตองมีหัวโซนา
รหนึ่งตัวเพื่อแสดงมุมมองดานลาง และหัวโซนารตัวที่สองเพื่อแสดงมุม
มองดานหนา
ในการเขาใชมุมมองโซนาร Panoptix ใหเลือก โซนาร และเลือกมุมมอง
มุมมองโซนารดานลาง LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูใตเรือ และสามารถใช
เพื่อดูฝูงปลาและปลาได
RealVü มุมมองโซนารดานหนาแบบ 3D
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนาของหัวโซนาร
สามารถใชมุมมองนี้เมื่อคุณไมเคลื่อนที่ และจำเปนตองเห็นขางใตและ
ปลาที่เขามาที่เรือ
คำอธิบายสี
เรือ
ตัวระบุ Ping
ปลา
พื้น
ชวงระยะ
มุมมองโซนาร กวาดดานลาง
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูขางใตหัวโซนาร และ
สามารถใชเมื่อคุณไมเคลื่อนที่และตองการดูสิ่งที่อยูรอบๆ เรือของคุณ
ประวัติมุมมองดานลาง Panoptix ในมุมมองโซนารแบบเลื่อน
เรือ
ชวงระยะ
รอยทาง
คำอธิบายสี
ดรอปชอตริก
เรือ
พื้น
ลำแสงโซนาร
มุมมองโซนารดานหนา LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูดานหนาเรือ และ
สามารถใชเพื่อดูฝูงปลาและปลาได
ชวงระยะ
ปลา
พื้น
RealVü มุมมองโซนารแบบประวัติ 3D
มุมมองโซนารนี้ใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหลังเรือของคุณในขณะที่
เรือกำลังเคลื่อนที่ และแสดงหวงน้ำทั้งหมดใน 3D ตั้งแตขางใตจนถึง
ดานบนสุดของน้ำ ใชมุมมองนี้สำหรับคนหาปลา
เรือ
ชวงระยะ
ปลา
รอยทาง
พื้น
คำอธิบายสี
เรือ
20
Fishfinder โซนาร
ชวงระยะ
A-scope, มุมมองซูมเขาของมุมมองดานขวา*
พื้น
A-scope พรอมกับพื้นที่การซูมที่ระบุไว**
โครงสราง
สเกลความลึก
ปลา
ความลึกที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ
มุมมองของโซนาร FrontVü
มุมมองของโซนาร Panoptix FrontVü ชวยเพิ่มการรับรูสถานการณ
ดวยการแสดงสิ่งกีดขวางที่อยูใตน้ำดานหนาเรือในระยะสูงสุด 91 เมตร
(300 ฟุต)
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการชนดานหนาอยางมีประสิทธิภาพดวย
โซนาร FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 น็อต
ในการดูมุมมองของโซนาร FrontVü คุณตองติดตั้งและเชื่อมตอหัวโซนา
รที่ใชรวมกันได เชน หัวโซนาร PS21 ทั้งนี้คุณอาจตองอัปเดต
ซอฟตแวรหัวโซนาร
มุมและระยะของกรวยหัวโซนารที่ความถี่ปจจุบัน
*A-scopes ไมพรอมใชงานในรุน ECHOMAP Plus 40
**ในรุน ECHOMAP Plus 60 คุณสามารถกด และ เพื่อเลื่อนพื้นที่
การซูมขึ้นและลง
ทางลัดหนา Flasher
บนอุปกรณทัชสกรีน คุณสามารถโตตอบกับ Flasher และ A-Scope ได
มุมมองโซนาร Panoptix LiveScope™
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสดของสิ่งที่อยูดานหนาหรือดานลางเรือ
และสามารถใชเพื่อดูปลาและปลาและสิ่งกอสรางได
ลากขึ้นและลงเพื่อเลื่อนพื้นที่การซูม
เลือกเพื่อเพิ่มชวงระยะ
เลือกเพื่อปรับความถี่
เลือกเพื่อปรับเกน
เลือกเพื่อปรับความกวางลำแสง
ลากหนาตางการซูมเพื่อเลื่อนพื้นที่การซูมไปยัง A-Scope ดานซาย
แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา
เลื่อนสองนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก
ขอมูลความลึก
เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง
พื้นใตน้ำ
มุมมอง Flasher
Flasher แสดงขอมูลโซนารบนสเกลความลึกวงกลม เพื่อระบุสิ่งที่อยูใต
เรือของคุณ สเกลความความลึกวงกลมถูกจัดเปนวงแหวนที่สวนบนสุด
และมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา ความลึกระบุโดยสเกลภายในวงแหวน
ขอมูลโซนารกระพริบบนวงแหวน เมื่อไดระดับความลึกที่ระบุไว
สี Flasher จะบงบอกถึงความแรงที่แตกตางกันของสัญญาณสะทอนกลับ
ของโซนาร รูปแบบสีเริ่มตนจะเปนไปตามตัวเลือกสีโซนารทั่วไป โดยสี
เหลืองจะหมายถึงสัญญาณสะทอนกลับที่แรงที่สุด สีสมหมายถึงสัญญาณ
สะทอนกลับที่แรง สีแดงหมายถึงสัญญาณสะทอนกลับที่ออน และสีน้ำเงิน
หมายถึงสัญญาณสะทอนกลับที่ออนที่สุด
เลือก Flasher
การเลือกชนิดของหัวโซนาร
กอนที่คุณจะเลือกชนิดของหัวโซนารได คุณตองทราบวาคุณมีหัวโซนาร
ชนิดใดอยูกอน
ชารตพล็อตเตอรนี้ใชงานรวมกันไดกับหัวโซนารอุปกรณเสริมตางๆ รวม
ถึงหัวโซนาร Garmin ClearVü ซึ่งมีอยูที่ garmin.com/transducers
ถาคุณกำลังเชื่อมตอกับหัวโซนารที่ไมมีในชารตพล็อตเตอรคุณอาจตอง
ตั้งชนิดของหัวโซนารเพื่อทำใหโซนารทำงานไดอยางถูกตอง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้ง
โซนาร > ชนิดทรานดิวเซอร
2 เลือกหัวโซนารเพื่อเปลี่ยนแปลง
3 เลือกตัวเลือก:
• หากหัวโซนารของคุณอยูในรายการ ใหเลือกจากรายการ
• หากคุณมีหัวโซนารลำคลื่นคู 200/77 kHz ใหเลือก ลำแสงคู
(200/77 kHz)
• หากคุณมีหัวโซนารความถี่คู 200/50 kHz ใหเลือก ความถี่คู
200/50kHz
การปรับเข็มทิศ
กอนที่คุณจะปรับเข็มทิศได ตองติดตั้งหัวโซนารบนคานใหหางจากทรอล
ลิ่งมอเตอรเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแมเหล็ก และหยอนลงในน้ำ การ
ปรับเทียบตองมีคุณภาพที่เพียงพอเพื่อเปดใชเข็มทิศภายใน
หมายเหตุ: ในการใชเข็มทิศ คุณตองติดตั้งหัวโซนารบนทายเรือหรือ
กานทรอลิ่งมอเตอร เข็มทิศอาจไมทำงานเมื่อคุณติดตั้งหัวโซนารบน
มอเตอร
หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรใชเซนเซอรทิศมุงหนา เชน
เซนเซอรทิศมุงหนา SteadyCast™ เซนเซอรทิศมุงหนาแสดงทิศทางที่
หัวโซนารชี้โดยสัมพันธกับเรือ
หมายเหตุ: จะใชงานการปรับเทียบเข็มทิศไดกับหัวโซนารที่มีเข็มทิศ
ภายในเทานั้น เชน หัวโซนาร PS21-TR
Fishfinder โซนาร
21
คุณสามารถเริ่มเลี้ยวเรือของคุณกอนการปรับเทียบได แตคุณตองหมุน
เรือของคุณเต็มที่ 1.5 ครั้งระหวางการปรับเทียบ
1 จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร >
การติดตั้งโซนาร
2 หากจำเปน ใหเลือก ใชงาน AHRS เพื่อเปดเซนเซอร AHRS
3 เลือก ปรับเทียบเข็มทิศ
4 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การเลือกที่มาของโซนาร
คุณลักษณะบางตัวอาจใชไมไดในทุกรุน
เมื่อคุณกำลังใชที่มาของโซนารสำหรับมุมมองโซนารนั้นมากกวาหนึ่ง
แหลง คุณสามารถเลือกที่มาเพื่อใชสำหรับมุมมองโซนารนั้นได ตัวอยาง
เชน หากคุณมีที่มาสองที่สำหรับ Garmin ClearVü คุณสามารถเลือก
ที่มาเพื่อใชจากมุมมองโซนาร Garmin ClearVü ได
1 เปดมุมมองโซนารซึ่งคุณจะเปลี่ยนที่มา
2 เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ที่มา
3 เลือกที่มาสำหรับมุมมองโซนารนี้
การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนารเพื่อใหระบุที่มานั้นไดงาย ตัวอยาง
เชน คุณใช "Bow" เปนชื่อของหัวโซนารบนหัวเรือของคุณ
ในการเปลี่ยนชื่อที่มา คุณตองอยูในมุมมองโซนารที่เกี่ยวของสำหรับ
ที่มา ตัวอยางเชน ในการเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร Garmin ClearVü
คุณตองเปดมุมมองโซนาร Garmin ClearVü
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ที่มา >
เปลี่ยนชื่อที่มา
2 ปอนชื่อ
การสรางเวยพอยทบนหนาจอโซนาร
1
2
3
4
จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU >
เลือกตำแหนง
เลือก หรือ SELECT
หากจำเปน ใหแกไขขอมูลเวยพอยท เชน ชื่อของเวยพอยท
การหยุดจอแสดงผลโซนารชั่วขณะ
จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU >
การวัดระยะทางบนจอโซนาร
คุณสามารถวัดวัดระยะทางระหวางจุดสองจุดบนมุมมองโซนาร SideVü
ได
1 จากมุมมองโซนาร SideVü ใหเลือก
2 เลือกตำแหนงบนหนาจอ
3 เลือก ...
หมุดจะปรากฏบนจอ ณ ตำแหนงที่เลือก
4 เลือกตำแหนงอื่น
ระยะทางและทิศทางจากหมุดจะแสดงที่มุมบนซาย
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของหมุด ให
เลือก กำหนดจุดอางอิง
การดูประวัติของโซนาร
คุณสามารถเลื่อนการแสดงผลโซนารเพื่อดูประวัติขอมูลโซนารได
หมายเหตุ: หัวโซนารบางตัวไมบันทึกประวัติขอมูลโซนาร
เลือก BACK เพื่อออกจากประวัติ
การแบงปนโซนาร
คุณลักษณะนี้อาจใชงานไมไดบนชารตพล็อตเตอรบางรุน
คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากรุน ECHOMAP ที่เชื่อมตอบน Garmin
Marine Network
ชารตพล็อตเตอรแตละเครื่องบนเครือขายสามารถแสดงขอมูลโซนารจาก
โมดูลโซนารและหัวโซนารที่ใชรวมกันไดทุกตัวบนเครือขาย ไมวาชารต
พล็อตเตอรและหัวโซนารจะติดตั้งที่ใดบนเรือของคุณก็ตาม ตัวอยางเชน
จากอุปกรณ ECHOMAP Plus 93sv ติดตั้งที่ดานหลังเรือ คุณสามารถดู
22
ขอมูลโซนารจากอุปกรณ ECHOMAP Plus และหัวโซนาร Garmin
ClearVü อื่นที่ติดตั้งดานหนาเรือ
เมื่อแบงปนขอมูลโซนาร คาการตั้งคาโซนารบางคาเชน ระยะ และ เพิ่ม
จะไดรับการซิงโครไนซทั่วทั้งอุปกรณบนเครือขาย คาการตั้งคาโซนาร
อื่นๆ เชน การตั้งคา การปรากฏตัว จะไมไดรับการซิงโครไนซ และควร
ไดรับการกำหนดคาบนอุปกรณรายอุปกรณแตละตัว นอกจากนี้อัตราการ
เลื่อนของมุมมองโซนารแบบทั่วไปและ Garmin ClearVü จะไดรับการ
ซิงโครไนซเพื่อทำใหมุมมองแบบแยกมีความสอดคลองกันมากขึ้น
หมายเหตุ: การใชหัวโซนารหลายตัวพรอมกันสามารถสรางการแทรก
สัญญาณขามซึ่งสามารถขจัดไดโดยการปรับ การรบกวน ในการตั้งคา
โซนาร
การปรับระดับของรายละเอียด
คุณสามารถควบคุมระดับของรายละเอียดและเสียงรบกวนที่ปรากฏบน
หนาจอโซนารไดโดยการปรับเกนสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือโดยการ
ปรับความสวางสำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü อยางใดอยางหนึ่ง
ถาคุณตองการดูการกลับคืนของสัญญาณที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ
คุณสามารถลดเกนหรือความสวางเพื่อขจัดเสียงรบกวนและการกลับคืน
ความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณสามารถ
เพิ่มเกนหรือความสวางเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU
2 เลือก เพิ่ม หรือ ความสวาง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มหรือลดเกนหรือความสวางเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับเกนหรือความสวาง
อัตโนมัติ ใหเลือกตัวเลือกอัตโนมัติ
การปรับความเขมของสี
คุณสามารถปรับความเขมของสีและเนนพื้นที่ที่นาสนใจบนจอโซนารได
โดยการปรับเกนของสีสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือความเปรียบตาง
สำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü และ SideVü/ClearVü การตั้งคานี้
จะทำงานไดดีที่สุดหลังจากที่คุณไดปรับระดับของรายละเอียดที่แสดงบน
จอดวยการตั้งคาเกนหรือความสวาง
ถาคุณตองการเนนเปาหมายเปนปลาที่มีขนาดเล็กหรือสรางการแสดงผล
เปาหมายที่เขมขนขึ้น คุณสามารถเพิ่มเกนของสีหรือการตั้งคาความ
เปรียบตางได ซึ่งจะทำใหเกิดการสูญเสียการเปลี่ยนสภาพของการกลับ
คืนความเขมขนสูงที่ขางใต ถาคุณตองการลดความเขมขนของการกลับ
คืน คุณสามารถลดเกนของสีหรือความปรับตางได
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU
2 เลือกตัวเลือก:
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Garmin ClearVü หรือ SideVü ให
เลือก คอนทราสต
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Panoptix LiveVü ใหเลือก เกนสี
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร ใหเลือก การตั้งคาโซนาร > การ
ปรากฏตัว > เกนสี
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มหรือลดความเขมของสีเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการใชการตั้งคาเริ่มตน ใหเลือก คาเริ่มตน
การบันทึกโซนาร
การบันทึกหนาจอของโซนาร
หมายเหตุ: อุปกรณบางรุนรองรับการบันทึกโซนาร
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > บันทึกโซนาร
การบันทึกโซนาร 15 นาทีใชพื้นที่วางในการดหนวยความจำที่เสียบ
อยูประมาณ 200 MB แตละการบันทึกจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจาก
มีขนาดถึง 4 GB คุณสามารถบันทึกขอมูลโซนารไดจนเต็มความจุ
การด
การหยุดการบันทึกโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > หยุดการบันทึก
Fishfinder โซนาร
การลบการบันทึกโซนาร
1 ใสการดหนวยความจำที่มีการบันทึกโซนารลงในชองเสียบการด
2 เลือก โซนาร > การบันทึกโซนาร
3 เลือกการบันทึก
4 เลือก ลบ
การเลนการบันทึกโซนาร
กอนที่คุณจะเลนการบันทึกโซนาร คุณตองดาวนโหลดและติดตั้ง
แอปพลิเคชัน HomePort™ และบันทึกขอมูลโซนารลงในการดหนวย
ความจำ
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากอุปกรณ
2 ใสการดหนวยความจำในเครื่องอานการดของคอมพิวเตอร
3 เปดแอปพลิเคชัน HomePort
4 เลือกการบันทึกโซนารจากรายการอุปกรณของคุณ
5 คลิกขวาที่การบันทึกโซนารในหนาตางดานลาง
6 เลือก การเลน
การตั้งคาโซนารทั่วไป, Garmin ClearVü และ
SideVü
หมายเหตุ: แตละรุนเรดาร โมดูลตัวสงเสียง และหัวโซนารมีตัวเลือกและ
การตั้งคาแตกตางกัน
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร
เสนความลึก: แสดงเสนความลึกที่อางอิงทันที
เลื่อนความเร็ว: ตั้งคาอัตราการเลื่อนโซนารจากขวาไปซาย
ในน้ำตื้น คุณอาจตองการที่จะลดความเร็วการเลื่อนใหลงเพื่อขยาย
เวลาในการแสดงขอมูลบนหนาจอ ในน้ำลึก คุณสามารถเพิ่มความเร็ว
การเลื่อนได
เสนระยะ: แสดงเสนแนวตั้งที่ระบุระยะทางดานขวาและดานซายของเรือ
การตั้งคานี้ใชไดสำหรับมุมมองโซนาร SideVü
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสีของมุมมองโซนาร การตั้งคานี้สามารถใชได
ในเมนู การปรากฏตัว
รูปแบบสีที่มีความตางสูงมอบการกำหนดสีที่เขมกวาใหกับสัญญาณ
สะทอนกลับต่ำ รูปแบบสีที่มีความตางต่ำมอบการกำหนดสีใหกับ
สัญญาณสะทอนกลับต่ำที่คลายกับสีพื้นหลัง
การปรากฏตัว: โปรดดู การตั้งคาลักษณะโซนาร, หนา 23
หมายเลขซอนทับ: ตั้งคาขอมูลที่แสดงบนหนาจอโซนาร
ขั้นสูง: โปรดดู การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง, หนา 24
การติดตั้งโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเริ่มตน
การตั้งคาระดับการซูมบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ซูม
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งความลึกและการซูมอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัติ
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก
สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม
• ในการตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยายเอง ใหเลือก แมนนวล >
, เลือก มุมมองบน หรือ มุมมองลาง เพื่อตั้งชวงความลึกของ
พื้นที่ที่ขยาย และเลือก ซูมเขา หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการ
ขยายของพื้นที่ที่ขยาย
• เพื่อขยายพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนหนาจอ ใหเลือก ขยาย
คำแนะนำ: คุณสามารถลากกลองการขยายไปยังตำแหนงใหมบน
หนาจอได
• ในการซูมเขาขอมูลโซนารจากความลึกสวนลึก ใหเลือก ปุมล็อก
ดานลาง
ในการยกเลิกการซูม ใหยกเลิกการเลือกตัวเลือก
การตั้งคาความเร็วการเลื่อน
คุณสามารถตั้งอัตราความเร็วที่ภาพโซนารจะเคลื่อนที่ผานหนาจอ
ความเร็วการเลื่อนที่มากขึ้นจะแสดงรายละเอียดจนกวาจะไมมีราย
ละเอียดเพิ่มเติมใหแสดง ซึ่งเปนจุดที่มีการเริ่มขยายรายละเอียดที่มีอยู
ออก ซึ่งเปนประโยชนใจขณะเคลื่อนที่หรือทรอลิ่ง หรือเมื่อคุณอยูในน้ำ
ลึกที่โซนารสงเสียงชามาก การใชความเร็วการเลื่อนต่ำลงจะแสดงขอมูล
โซนารบนหนาจอไดนานขึ้น
Fishfinder โซนาร
ในสถานการณสวนใหญ การตั้งคา คาเริ่มตน ใหสมดุลที่ดีระหวางการ
เลื่อนภาพที่รวดเร็วและเปาหมายที่บิดเบือนนอยลง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > เลื่อน
ความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปรับความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติดวยขอมูลความเร็วเหนือ
พื้นหรือความเร็วน้ำ ใหเลือก อัตโนมัติ
การตั้งคาอัตโนมัตจ
ิ ะเลือกความเร็วการเลื่อนที่ตรงกับความเร็วเรือ
เปาหมายในน้ำจึงถูกดึงเขามาดวยอัตราสวนลักษณะที่ถูกตองและ
มีความบิดเบือนนอยลง เมื่อดูมุมมองโซนาร Garmin ClearVü
หรือ SideVü หรือคนหาโครงสราง ขอแนะนำใหใชการตั้งคา
อัตโนมัติ
• ในการเลื่อนใหเร็วขึ้น ใหเลือกขึ้น
• ในการเลื่อนภาพใหชาลง ใหเลือก ลาง
การปรับชวงระยะของมาตราสวนความลึกหรือความกวาง
คุณสามารถปรับชวงระยะของมุมมองมาตราสวนความลึกดั้งเดิมและมุม
มองโซนาร Garmin ClearVü และชวงระยะของมาตราสวนความกวาง
สำหรับมุมมองโซนาร SideVü
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไวภายใน
สวนลางหรือสามสวนดานนอกหนาจอโซนารและใชเพื่อติดตามสวนลึกที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อ
ติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาดใหญเชน ทาง
ชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏ
ภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ระยะ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับชวงระยะอัตโนมัติ ให
เลือก อัตโนมัติ
• ในการเพิ่มหรือลดชวงระยะเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
คำแนะนำ: จากหนาจอโซนาร คุณสามารถเลือก หรือ ปรับชวง
ระยะเองได
คำแนะนำ: เมื่อดูหนาจอโซนารหลายจอ คุณสามารถเลือก SELECT
เพื่อเลือกหนาจอที่ทำงานอยูได
การตั้งคาลักษณะโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏ
ตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
ขอบเขต A: แสดงไฟฉายแนวตั้งตามแนวดานขวาของหนาจอที่แสดง
ชวงถึงเปาหมายตามสเกลทันที
ชายขอบ: เนนสัญญาณที่แรงที่สุดจากดานลางเพื่อชวยกำหนดความแรง
หรือความออนของสัญญาณ
สัญลักษณปลา: ตั้งคาการแปลสัญญาณโซนารจากเปาหมายที่ถูกพัก
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณและขอมูลโซนารพื้นหลัง
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมาย­
และขอมูลโซนารพื้นหลัง
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณ
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมาย
เสียงเตือนโซนาร
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร >
สัญญาณเตือน
คุณยังสามารถเปดเสียงเตือนโซนารไดโดยเลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน
> โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
การเตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือ
นอยกวาคาที่ระบุ ซึ่งสามารถชวยคุณหลีกเลี่ยงการเกยตื้นได (การตั้ง
คาการเตือนความลึก FrontVü, หนา 25) การเตือนนี้มีใหสำหรับหัว
โซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
23
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารแจงอุณหภูมิที่ 2°F
(1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกวาอุณหภูมิที่ระบุ
ปลา
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาด
กลางหรือใหญเทานั้น
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ
เทานั้น
การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง
หมายเหตุ: แตละรุนเรดารและหัวโซนารมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตาง
กัน
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ขั้นสูง
การรบกวน: ปรับความไวในการลดผลกระทบของการรบกวนจากที่มาคา
รบกวนที่อยูใกล
ใชการตั้งคาการรบกวนต่ำที่สุดที่ปรับตามตองการเพื่อตัดการรบกวน
จากหนาจอ การแกไขปญหาการติดตั้งที่เกิดจากคารบกวนเปนวิธีที่ดี
ที่สุดในการกำจัดการรบกวน
คารบกวนบนผิวน้ำ: ซอนคารบกวนบนผิวน้ำเพื่อลดสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการ ลำคลื่นที่กวาง (ความถี่ต่ำ) จะแสดงเปาหมายไดมากขึ้นแต
จะสรางคารบกวนบนผิวน้ำมากขึ้นดวย
เกนสี: โปรดดู การปรับระดับของรายละเอียด, หนา 22
TVG: ปรับลักษณะการแสดงการสงกลับเพื่อชดเชยสัญญาณโซนารที่ไม
ชัดเจนในน้ำลึก และลดการปรากฏของเสียงรบกวนใกลกับพื้นผิว
เมื่อคาของการตั้งคานี้เพิ่มขึ้น สีที่เชื่อมโยงกับสัญญาณรบกวนระดับ
ต่ำและปลาเปาหมายจะปรากฏอยางสม่ำเสมอมากกวาผานความลึก
ของน้ำหลายระดับ นอกจากนี้ การตั้งคานี้ชวยลดสัญญาณรบกวน
ใกลกับพื้นผิวของน้ำ
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร
หมายเหตุ: แตละรุนเรดารและหัวโซนารมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตาง
กัน
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้ง
โซนาร
เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของโรงงานสำหรับมุม
มองของโซนาร
ชนิดทรานดิวเซอร: ทำใหคุณสามารถเลือกประเภทของหัวโซนารที่กำลัง
เชื่อมตอกับอุปกรณ
พลิกซาย/ขวา: เปลี่ยนทิศทางมุมมองของโซนาร SideVü เมื่อหัวโซนาร
ไดรับการติดตั้งโดยสลับดาน
กลับ180องศา: กำหนดทิศทางมุมมองของโซนาร Panoptix เมื่อติดตั้งหัว
โซนารโดยใหสายเคเบิลชี้ไปทางดานทาเรือ
ความกวางลำคลื่น: ตั้งคาความกวางของลำคลื่นหัวโซนาร Panoptix
ระยะลำคลื่นที่แคบจะชวยใหคุณมองเห็นไดลึกขึ้นและไกลขึ้น ระยะ
ลำคลื่นที่กวางจะชวยใหคุณมองเห็นครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น
ใชงาน AHRS: ทำใหเซนเซอรระบบอางอิงตำแหนงและทิศมุงหนา
(Attitude and Heading Reference System - AHRS) ภายใน
สามารถตรวจจับมุมการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix เมื่อปดการตั้งคานี้
จะถือวาหัวโซนารไดรับการติดตั้งที่มุม 45 องศา
ความถี่ CHIRP จะอนุญาตใหคุณกวาดพัลสแตละพัลสผานทางชวง
ความถี่ ทำใหแบงแยกเปาหมายในน้ำลึกไดดีกวา สามรรถใช CHIRP
เพื่อระบุเปาหมายอยางชัดเจนอยางเชนปลาในฝูงปลา และการใชงานใน
น้ำลึก โดยปกติแลว CHIRP ทำงานไดดีกวาการใชงานความถี่เดียว
เนื่องจากปลาเปาหมายบางตัวอาจจะเห็นไดชัดกวาดวยความถี่ตายตัว
คุณจึงควรพิจารณาถึงเปาหมายและสภาพน้ำเมื่อใชความถี่ CHIRP
กลองดำโซนารและหัวโซนารบางตัวยังใหความสามารถในการปรับแตง
ความถี่ที่ตั้งลวงหนาสำหรับองคประกอบหัวโซนารแตละองคประกอบ ซึ่ง
ทำใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็วดวยการตั้งคาลวงหนาขณะที่น้ำ
และเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลง
การดูความถี่สองความถี่รวมกันดวยมุมมองแบบแยกความถี่จะใหคุณมอง
เห็นไดลึกขึ้นดวยผลคืนความถี่ต่ำ และเห็นรายละเอียดจากผลคืนความถี่
สูงไดละเอียดขึ้นในเวลาเดียวกัน
การเลือกความถี่ของหัวโซนาร
หมายเหตุ: คุณไมสามารถปรับความถี่สำหรับมุมมองโซนารและหัวโซนา
รทุกตัวได
คุณสามารถเลือกวาจะใหความถี่ใดปรากฏบนหนาจอโซนารได
ประกาศ
โปรดทราบเกี่ยวกับขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวกับความถี่โซนารอยูเสมอ
ตัวอยางเชน เพื่อปกปองฝูงวาฬเพชฌฆาต คุณอาจถูกหามไมใหใช
ความถี่ระหวาง 50 ถึง 80 khz ภายในระยะ ½ ไมล จากฝูงวาฬ
เพชฌฆาต คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการใชอุปกรณใหเปนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใชทั้งหมด
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ความถี่
2 เลือกความถี่ที่เหมาะกับความตองการของคุณและความลึกของน้ำ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ ใหดู ความถี่โซนาร, หนา 24
การสรางการตั้งคาความถี่ลวงหนา
หมายเหตุ: ใชงานกับหัวโซนารบางตัวไมได
คุณสามารถสรางการตั้งคาลวงหนาเพื่อบันทึกความถี่โซนารที่กำหนด
ซึ่งใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็ว
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ความถี่
2 เลือก เพิ่ม
3 ปอนความถี่
การเปดใช A-Scope
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใชไดในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น
A-Scope เปน Flasher แนวตั้งตามแนวดานขวาของมุมมอง โดยแสดง
สิ่งที่อยูใตหัวโซนารในขณะนี้ คุณสามารถใช A-Scope เพื่อระบุการ
ตอบกลับของเปาหมายที่อาจพลาดไปเมื่อขอมูลโซนารเลื่อนอยางรวดเร็ว
บนหนาจอ เชน เมื่อเรือของคุณเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมี
ประโยชนในการตรวจหาปลาที่อยูใกลกับพื้นไดดวย
ความถี่โซนาร
หมายเหตุ: ความถี่ที่ใชไดจะขึ้นอยูกับชารตพล็อตเตอร, โมดูลวัดความ
ลึก และหัวโซนารที่กำลังใช
การปรับความถี่จะชวยปรับโซนารใหเหมาะกับเปาหมายเฉพาะของคุณ
และความลึกปจจุบันของน้ำ
ความถี่ที่สูงจะใชลำคลื่นที่แคบ และเหมาะสำหรับการดำเนินการความเร็ว
สูง และสภาวะที่มีพายุรุนแรง คำอธิบายสวนลึกและชั้นความรอนกลางจะ
ดีกวาเมื่อใชความถี่ที่สูงกวา
ความถี่ที่ต่ำจะใชลำคลื่นกวาง ซึ่งทำใหชาวประมงมองเห็นเปาหมายได
มากขึ้น แตจะทำใหเกิดการรบกวนที่พื้นผิวมากขึ้นและลดความตอเนื่อง
ของสัญญาณสวนลึกระหวางสภาวะที่มีพายุรุนแรง ลำคลื่นที่กวางจะ
สรางสวนโคงที่ใหญขึ้นสำหรับผลคืนปลาเปาหมายทำใหเหมาะสมมาก
สำหรับคนหาปลา ลำคลื่นที่กวางยังทำงานไดดีกวาในน้ำลึก เนื่องจาก
ความถี่ต่ำมีการทะลุทะลวงน้ำที่ดีกวา
24
A-Scope ดานบนแสดงการตอบกลับของปลา
และการตอบกลับของ
พื้นนุม
จากมุมมองโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
> ขอบเขต A
การตั้งคาโซนาร Panoptix
การปรับมุมการดู RealVü และระดับการซูม
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมุมการดูของมุมมองของโซนาร RealVü
นอกจากนี้ คุณสามารถซูมระยะใกลและไกลได
จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือกตัวเลือก:
• เมื่อตองการปรับมุมการดู ใหใชปุมลูกศร
• ในการซูมเขาและออก ใหหมุนปุม
Fishfinder โซนาร
การปรับความเร็วในการกวาด RealVü
คุณสามารถอัปเดตความเร็วในการกวาดของหัวโซนารได อัตราการก
วาดที่เร็วจะสรางภาพที่มีรายละเอียดนอยแตหนาจอจะกะพริบเร็วขึ้น
อัตราการกวาดที่ชาจะสรางภาพที่มีรายละเอียดมากแตหนาจอจะกะพริบ
ชามาก
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไมมีอยูในมุมมองโซนาร น้ำตก
1 จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก MENU > ความเร็วในการก
วาด
2 เลือกตัวเลือก
เมนูโซนาร LiveVü ดานหนาและ FrontVü
จากมุมมองโซนาร LiveVü ดานหนา หรือ FrontVü ใหเลือก MENU
เพิ่ม: ควบคุมระดับของรายละเอียดและสัญญาณรบกวนที่แสดงบนหนา
จอโซนาร
ถาคุณตองการดูสัญญาณสะทอนกลับที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ
คุณสามารถลดเกนเพื่อขจัดเสียงรบกวนและสัญญาณสะทอนกลับ
ความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณ
สามารถเพิ่มเกนเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น
ระยะลึก: ปรับชวงของสเกลความลึก
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไว
ภายในสวนลางของหนาจอโซนารและใชเพื่อติดตามสวนลึกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อ
ติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาดใหญเชน
ทางชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่
ปรากฏภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
ระยะดานหนา: ปรับระยะของสเกลดานหนา
อนุญาตใหอุปกรณปรับระยะโดยอัตโนมัติ ปรับสเกลดานหนาสัมพันธ
กับความลึก การปรับระยะดวยตัวเองทำใหคุณสามารถดูชวงเฉพาะ
ได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวง
ระยะที่คุณตั้ง การลดตัวเลือกนี่ดวยตัวเองจะสามารถลดประสิทธิภาพ
ของ การเตือน FrontVü ซึ่งเปนการลดเวลาการตอบสนองการอานคา
ความลึกต่ำ
มุมสงสัญญาณ: ปรับการโฟกัสของหัวโซนารไปดานซายหรือดานขวา
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีความสามารถ RealVü
บางรุนเทานั้น เชน PS30, PS31 และ PS60
ทำการสงโซนาร: หยุดการสงจากหัวโซนารที่ทำงานอยู
การเตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือ
นอยกวาคาที่ระบุ (การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü, หนา 25)
สามารถใชไดกับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
การตั้งคาโซนาร: ปรับการตั้งคาของหัวโซนารและภาพปรากฏของ
สัญญาณสะทอนกลับของโซนาร
การตั้งคามุมสงสัญญาณหัวโซนาร LiveVü และ FrontVü
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีความสามารถ RealVü บาง
รุนเทานั้น เชน PS30, PS31 และ PS60
คุณสามารถเปลี่ยนมุมสงสัญญาณหัวโซนารเพื่อเล็งหัวโซนารไปยังเปา
หมายที่ตองการได เชน คุณอาจเล็งหัวโซนารใหติดตามลูกบอลที่ผูกติด
กับเหยื่อหรือเล็งเปาไปที่ตนไมระหวางทางที่ผาน
1 จากมุมมองโซนาร LiveVü หรือ FrontVü เลือก MENU > มุมสง
สัญญาณ
2 เลือกตัวเลือก
การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü
คำเตือน
การเตือนความลึก FrontVü คือเครื่องมือสำหรับการรับรูสถานการณ
เทานั้น และอาจไมสามารถปองกันการเกยตื้นทุกกรณี เปนความรับผิด
ชอบของผูควบคุมเรือที่จะตรวจสอบวาการดำเนินการตางๆ ของเรือเปน
ไปอยางปลอดภัย
การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
คุณสามารถตั้งการเตือนดังขึ้นเมื่อความลึกต่ำกวาระดับที่ระบุ เพื่อ
ผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตั้งคาชดเชยหัวเรือเมื่อใชการเตือนการชนดาน
หนา (การตั้งคาชดเชยหัวเรือ, หนา 26)
1 จากมุมมองของโซนาร FrontVü เลือก MENU > การเตือน FrontVü
Fishfinder โซนาร
2 เลือก เปด
3 ปอนความลึกที่เสียงเตือนจะดังขึ้น แลวเลือก เสร็จ
บนหนาจอ FrontVü เสนความลึกจะแสดงความลึกที่ตั้งเสียงเตือน เสนจะ
เปนสีเขียวเมื่อคุณอยูที่ความลึกปลอดภัย เสนจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองเมื่อ
คุณเดินทางดวยความเร็วกวาระยะดานหนาที่เผื่อเวลาการตอบสนองให
คุณ (10 วินาที) เสนจะเปลี่ยนเปนสีแดงและเปดเสียงเตือนเมื่อระบบ
สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง หรือความลึกที่นอยกวาคาที่ปอน
ขอควรระวัง
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการเกยตื้นอยางมีประสิทธิภาพดวยโซนา
ร FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 น็อต
การตั้งคาลักษณะ LiveVü และ FrontVü
จากมุมมองของโซนาร LiveVü หรือ FrontVü Panoptix เลือก MENU
> การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
เกนสี: ปรับความเขมสีที่แสดงบนจอภาพ
คุณสามารถเลือกคาเกนสีสูงขึ้นเพื่อดูเปาหมายที่อยูสูงขึ้นในคอลัมน
น้ำ คาเกนสีที่สูงขึ้น ยังทำใหคุณสามารถจำแนกสัญญาณสะทอนกลับ
ต่ำในคอลัมนน้ำที่สูงขึ้น แตนี่ทำใหสูญเสียการจำแนกสัญญาณ
สะทอนกลับของพื้นใตน้ำ คุณสามารถเลือกคาเกนสีต่ำกวาเมื่อเปา
หมายอยูใกลพื้นน้ำ เพื่อชวยใหคุณจำแนกระหวางเปาหมายที่มี
สัญญาณตอบกลับความเขมสูง เชน ทราย หิน และโคลน
ทดลองความเร็ว: กำหนดระยะเวลาแสดงรอยทางบนหนาจอ รอยทาง
แสดงการเคลื่อนที่ของเปาหมาย
เติมดานลาง: เติมสีน้ำตาลดานลางเพื่อแยกระดับน้ำ
ซอนทับตาราง: แสดงกริดเสนชวง
เลื่อนภาพเกา: แสดงประวัติโซนารในมุมมองโซนารเดิม
การตั้งคาลักษณะ RealVü
จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การ
ปรากฏตัว
จุดสี: ตั้งคาตัวเลือกสีที่แตกตางกันสำหรับจุดตอบกลับโซนาร
สีดานลาง: ตั้งคาสีทองน้ำ
รูปแบบดานลาง: ตั้งคารูปแบบทองน้ำ เมื่ออยูในน้ำลึก คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก จุด และตั้งคาระยะน้ำตื้นดวยตนเอง
ปุมสี: แสดงคำอธิบายความลึกตามสีที่แสดง
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix
จากมุมมองของโซนาร Panoptix เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร >
การติดตั้งโซนาร
ติดตั้งความลึก: กำหนดคาความลึกใตเสนน้ำที่จะติดตั้งหัวโซนาร
Panoptix การปอนความลึกที่แทจริงที่จะติดตั้งหัวโซนารจะสงผล
ใหการแสดงภาพสิ่งที่อยูในน้ำถูกตองแมนยำมากขึ้น
คาชดเชยหัวเรือ: ตั้งระยะระหวางหัวเรือและตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร
Panoptix มุมมองไปขางหนา นี่จะทำใหคุณสามารถดูระยะหางดาน
หนาจากหัวเรือแทนตำแหนงหัวโซนาร
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü LiveVü
ดานหนา และ RealVü ดานหนาแบบ 3D
ความกวางลำคลื่น: ตั้งคาความกวางของลำคลื่นหัวโซนาร Panoptix มุม
มองดานลาง ระยะลำคลื่นที่แคบจะชวยใหคุณมองเห็นไดลึกขึ้นและ
ไกลขึ้น ระยะลำคลื่นที่กวางจะชวยใหคุณมองเห็นครอบคลุมพื้นที่ได
มากขึ้น
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü LiveVü
ดานลาง และ LiveVü ดานหนา
ใชงาน AHRS: เปดใชเซนเซอรระบบอางอิงตำแหนงและทิศมุงหนา
(Attitude and Heading Reference System - AHRS) ภายในเพื่อ
ตรวจจับมุมการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix โดยอัตโนมัติ เมื่อปดการ
ตั้งคานี้ คุณสามารถปอนมุมติดตั้งหัวโซนารที่เจาะจงไดโดยใชการตั้ง
คา มุมทางตั้ง หัวโซนารมุมมองไปขางหนาสวนใหญจะติดตั้งที่มุม 45
องศาและหัวโซนารมุมมองดานลางจะติดตั้งที่มุม 0 องศา
กลับ180องศา: กำหนดทิศทางมุมมองของโซนาร Panoptix เมื่อติดตั้งหัว
โซนารในมุมมองดานลางโดยใหสายเคเบิลชี้ไปทางดานทาเรือ
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร LiveVü ดานลาง,
RealVü ดานลางแบบ 3D และ RealVü แบบประวัติ 3D
25
ปรับเทียบเข็มทิศ: ปรับเข็มทิศภายในในหัวโซนาร Panoptix (การตั้งคา
การติดตั้งหัวโซนาร, หนา 24)
นี่ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีเข็มทิศภายใน เชน หัวโซนาร
PS21-TR
ปฐมนิเทศ: ควบคุมวาหัวโซนารอยูในโหมดการติดตั้งดานลางหรือดาน
หนา การตั้งคา อัตโนมัติ ใชเซนเซอร AHRS เพื่อระบุแนว
นี่ใชไดกับหัวโซนาร PS22 และ LiveScope
โฟกัส: ปรับมุมมองโซนารเพื่อชดเชยสำหรับความเร็วของเสียงในน้ำ
การตั้งคา อัตโนมัติ ใชอุณหภูมิของน้ำเพื่อคำนวณความเร็วของเสียง
นี่ใชไดกับหัวโซนาร LiveScope
เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ
สำหรับหัวโซนาร Panoptix แบบมุมมองดานหนา คุณสามารถปอนคา
ชดเชยหัวเรือเพื่อชดเชยการอานระยะดานหนาเพื่อหาตำแหนงการติดตั้ง
หัวโซนาร นี่จะทำใหคุณสามารถดูระยะหางดานหนาจากหัวเรือแทน
ตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü,
LiveVü ดานหนา และ RealVü ดานหนาแบบ 3D
1 วัดระยะแนวราบ จากหัวโซนารไปจนถึงหัวเรือ
เมื่อชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดเชื่อมตอกับระบบออโตไพลอต
Garmin ที่สามารถใชรวมกันได คุณจะสามารถสั่งการและควบคุมออโต
ไพลอตไดจากชารตพล็อตเตอร
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถใชรวมกันได
ใหไปที่ garmin.com
หนาจอออโตไพลอต
ทิศมุงหนาจริง
ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)
ทิศมุงหนาจริง (เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย)
ทิศมุงหนาที่ตองการ (เมื่อใช)
ตัวแสดงตำแหนงหางเสือ (ฟงกชันนี้มีเฉพาะเมื่อเชื่อมตอเซนเซอรหางเสือ­
เทานั้น)
การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน
อัตโนมัติ > ขนาดระดับการเลี้ยว
เลื
2 อกเพิ่ม
การตั้งคาประหยัดพลังงาน
2 จากมุมมองโซนารที่ใชได ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร >
การติดตั้งโซนาร > คาชดเชยหัวเรือ
3 ปอนระยะที่วัดได และเลือก เสร็จ
ที่มุมมองโซนารที่ใชได ระยะดานหนาจะเปลี่ยนตามระยะที่คุณปอน
ออโตไพลอต
คำเตือน
คุณสามารถใชคุณสมบัติออโตไพลอตไดเฉพาะในสถานีที่ติดตั้งใกลกับ
พวงมาลัยเรือ ลิ้นปกผีเสื้อและอุปกรณควบคุมพวงมาลัยเรือเทานั้น
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
เตรียมพรอมเสมอสำหรับกรณีที่ตองควบคุมเรือดวยตนเองอยางกะทันหัน
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ
สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้พรอมใชงานสำหรับรุนที่มีความสามารถเครือขาย
NMEA 2000 เทานั้น
ระบบออโตไพลอตจะปรับการควบคุมเรือของคุณอยางตอเนื่องเพื่อรักษา
ทิศมุงหนาอยางตอเนื่อง (รักษาทิศมุงหนา) นอกจากนี้ระบบจะควบคุม
พวงมาลัยและโหมดการทำงานและรูปแบบการควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ
อื่นๆ ดวย
26
คุณสามารถปรับระดับการใชหางเสือ
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน
อัตโนมัติ > การตั้งคาดหมดพาวเวอร > ประหยัดพลังงาน
2 เลือกเปอรเซ็นต
เมื่อเลือกคาเปอรเซ็นตสูง การใชหางเสือและทิศมุงหนาจะลดลง ยิ่งตั้ง
คาเปอรเซ็นตสูง ระยะจะเบี่ยงเบนมากกอนที่ออโตไพลอตจะทำการ
แกไข
คำแนะนำ: ในสภาพที่มีคลื่นมากที่ความเร็วต่ำ การเพิ่มเปอรเซ็นต
ประหยัดพลังงาน จะลดการใชหางเสือ
การเลือกที่มาทิศมุงหนาที่ตองการ
ประกาศ
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชเข็มทิศภายในของ CCU ออโตไพลอต
สำหรับทิศมุงหนา ใชเข็มทิศ GPS ของบุคคลที่สามสามารถทำใหขอมูล
ที่สงมาไมสม่ำเสมอและอาจทำใหเกิดความลาชาอยางมาก ออโตไพลอต
ตองการขอมูลตามชวงเวลา และไมสามารถใชขอมูลเข็มทิศ GPS บุคคล
ที่สามสำหรับตำแหนง GPS หรือความเร็ว หากใชงานเข็มทิศ GPS
บุคคลที่สาม ออโตไพลอตจะรายงานสูญเสียขอมูลการนำทางและที่มา
ความเร็วเปนระยะ
หากคุณมีที่มาทิศมุงหนามากกวาหนึ่งที่ในเครือขาย คุณสามารถเลือก
ที่มาที่คุณตองการได ที่มาสามารถทำงานรวมกับเข็มทิศ GPS หรือ
เซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กได
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน
อัตโนมัติ > แหลงที่ตองการ
2 เลือกที่มา
หากที่มาทิศมุงหนาที่เลือกใชงานไมได หนาออโตไพลอตจะไมแสดง
ขอมูลใดๆ
การใชออโตไพลอต
เมื่อคุณใชออโตไพลอต ออโตไพลอตจะควบคุมพวงมาลัยเรือและบังคับ
เลี้ยวเรือเพื่อรักษาทิศมุงหนาของคุณ
จากหนาจอ เลือก เปดใชงาน
ทิศมุงหนาที่ตองการจะแสดงตรงกลางหนาจอออโตไพลอต
ออโตไพลอต
รูปแบบการบังคับเลี้ยว
คำเตือน
คุณมีหนาที่รับผิดชอบตอการทำงานที่ปลอดภัยบนเรือของคุณ หามเริ่ม
รูปแบบการควบคุมพวงมาลัยจนกวาคุณจะมั่นใจวาไมมีสิ่งกีดขวางในน้ำ
ออโตไพลอตจะควบคุมเรือตามรูปแบบที่กำหนดไวลวงหนาสำหรับการ
จับปลา และอาจควบคุมในกรณีพิเศษ เชน การเลี้ยวกลับและการเลี้ยว
แบบ Williamson
การขับตามรูปแบบยูเทิรน
คุณสามารถใชรูปแบบยูเทิรนเพื่อเลี้ยวเรือประมาณ 180 องศา และรักษา
ทิศมุงหนาใหม
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
การกลับลำ
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบวงกลม
คุณสามารถใชรูปแบบวงกลมเพื่อบังคับเรือเปนวงกลมตอเนื่องในทิศทาง
ที่ระบุ และภายในชวงเวลาที่ระบุ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
วงกลม
2 หากจำเปน ใหเลือก เวลา และเลือกเวลาเพื่อใหระบบออโตไพลอต
บังคับเลี้ยวจนครบหนึ่งรอบ
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบซิกแซก
คุณสามารถใชรูปแบบซิกแซกเพื่อบังคับเรือจากพอรตไปยังกราบขวา
และดานหลังในชวงเวลาและมุมที่ระบุไปตามทิศทางมุงหนาปจจุบันของ
คุณ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
ซิกแซ็ก
2 หากจำเปน ใหเลือก แอมปลิจูด และเลือกองศา
3 หากจำเปน ใหเลือก ชวงเวลา และเลือกระยะเวลา
4 เลือก ใชซิกแซ็ก
การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน
คุณสามารถใชรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันเพื่อบังคับเรือไปรอบๆ
โดยตั้งใจแลนเรือไปตามดานขางของตำแหนงที่เริ่มตนรูปแบบการเลี้ยว
ของวิลเลียมสัน รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันสามารถใชในสถานะ
การณ Man Overboard
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
การเลี้ยวกลับเขาเข็มเดิม
เลื
2 อก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor™
คำเตือน
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
คุณสามารถเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ไปยังชารต
พล็อตเตอรแบบไรสายเพื่อควบคุมระบบออโตไพลอต Reactor ที่
สามารถทำงานรวมกันได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานรีโมท โปรดดูคำแนะนำ
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ที่ garmin.com
การจับคูรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
กับชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทออโตไพลอต
2 หากจำเปน ใหเลือก เปดใชงาน
3 เลือก การเชื่อมตอใหม
4 บนรีโมทคอนโทรล ใหเลือก > Pair with MFD
ชารตพล็อตเตอรจะสงเสียงและแสดงขอความยืนยัน
แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™
5 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ใช เพื่อทำกระบวนการจับคูใหเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนคุณสมบัติของปุมดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออ­
โตไพลอต Reactor
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือการดำเนินการที่ถูกกำหนดไวในปุม
ดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทออโตไพลอต >
การดำเนินการของปุม
2 เลือกปุมดำเนินการที่ตองการเปลี่ยน
3 เลือกรูปแบบหรือการดำเนินการเพื่อกำหนดลงในปุมดำเนินการ
แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™
คำเตือน
อยาเดินเครื่องมอเตอรในขณะที่ใบพัดไมไดอยูใตน้ำ การสัมผัสกับใบพัด
ที่กำลังหมุนอยูอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงได
อยาใชมอเตอรในบริเวณที่คุณหรือบุคคลอื่นในน้ำอาจสัมผัสโดนใบพัดที่
กำลังหมุนอยู
ถอดมอเตอรออกจากแบตเตอรี่ทุกครั้งกอนทำความสะอาดหรือทำการ
บำรุงรักษาใบพัดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ
สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น
ขอควรระวัง
ขณะที่ใชคุณสมบัติออโตไพลอต ใหเตรียมพรอมที่จะหยุด เรงขึ้น หรือ
เลี้ยวอยางกะทันหัน
เมื่อจะเก็บหรือจะใชงานมอเตอร ใหตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะติดหรือถูก
บีบจากชิ้นสวนที่กำลังขยับอยู ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บได
เมื่อจะเก็บหรือจะใชงานมอเตอร ใหตระหนักถึงพื้นผิวที่ลื่นรอบมอเตอร
การลื่นไถลขณะกำลังเก็บหรือใชงานมอเตอรอาจสงผลใหเกิดการบาด
เจ็บได
คุณสามารถเชื่อมตอทรอลิ่งมอเตอร Force เขากับชารตพล็อตเตอรเพื่อดู
และควบคุมมอเตอรโดยใชชารตพล็อตเตอร
กำลังเชื่อมตอกับทรอลิ่งมอเตอร
คุณสามารถเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรแบบไรสายเขากับทรอลิ่งมอเตอร
Garmin Force ที่ใชรวมกันไดบนเรือของคุณเพื่อควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
จากชารตพล็อตเตอร
1 เปดชารตพล็อตเตอรและทรอลิ่งมอเตอร
2 เปดใชงานเครือขาย Wi‑Fi บนชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขาย
ไรสาย Wi‑Fi, หนา 36)
3 ตรวจสอบใหแนใจวาชารตพล็อตเตอรนี้เปนโฮสตของเครือขาย
4 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
ทรอลิ่งมอเตอรของ Garmin
5 บนแผงจอแสดงผลทรอลิ่งมอเตอร ใหกด สามครั้งเพื่อเขาสูโหมด
จับคู
บนแผงจอแสดงผลทรอลิ่งมอเตอรจะเปนสีน้ำเงินทึบในขณะคนหา
การเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร และจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อการ
เชื่อมตอสำเร็จ
หลังจากที่ชารตพล็อตเตอรและทรอลิ่งมอเตอรเชื่อมตอสำเร็จแลว ใหเปด
ใชแถบโอเวอรเลยของทรอลิ่งมอเตอรเพื่อควบคุมมอเตอร (การเพิ่มการ
ควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ, หนา 27)
การเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ
หลังจากที่คุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรเขากับทรอลิ่งมอเตอร Force
แลว คุณตองเพิ่มแถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอรเขากับหนาจอเพื่อควบคุม
ทรอลิ่งมอเตอร
1 เปดหนาจอที่คุณตองการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
27
2 เลือกตัวเลือก:
• จากหนารวมหรือแผนผัง SmartMode™ ใหเลือก MENU > แกไข
> หมายเลขซอนทับ
• จากเต็มหนาจอ ใหเลือก MENU > xxx
3 เลือกแถบบนสุดหรือแถบลางสุด
4 เลือกแถบทรอลิ่งมอเตอร
ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้เพื่อเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ
ทั้งหมดที่คุณตองการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอรชวยใหคุณสามารถควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
Force และดูสถานะของมอเตอร
เลือกรายการเพื่อใช ปุมจะสวางขึ้นเมื่อถูกเลือก เลือกรายการอีกครั้งเพื่อ
เลิกใช
2 กดปุมลัดคางไว
คำแนะนำ: ทางลัดจะถูกบันทึกในหมวดหมู ถูกใชบอย พรอมกับ
หมายเลขปุมทางลัด
การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอเตอร
คุณตองปรับตั้งเข็มทิศในทรอลิ่งมอเตอรกอนที่คุณจะสามารถใช
คุณสมบัติของออโตไพลอตได
1 เดินเรือไปยังพื้นที่เปดของน้ำนิ่ง
> ปรับตั้ง > การปรับตั้งคาเข็ม
2 จากแถบทรอลิ่งมอเตอร ใหเลือก
ทิศ
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ
ทรอลิ่งมอเตอรอาจไมอยูในแนวเดียวกับแนวกึ่งกลางของเรือของคุณ ขึ้น
อยูกับมุมในการติดตั้ง เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตั้งคาชดเชยหัว
เรือ
1 ปรับมุมของทรอลิ่งมอเตอร เพื่อใหอยูในแนวเดียวกับแนวกึ่งกลาง
ของเรือ
ของคุณโดยชี้ไปขางหนา
สถานะแบตเตอรี่ของทรอลิ่งมอเตอร
เปดและปดใบพัด
ลดความเร็ว
มาตรวัดความเร็ว
เพิ่มความเร็ว
เปดใชงานการควบคุมการลองเรือที่ความเร็วเหนือพื้น (SOG) ปจจุบัน
ใชใบพัดดวยความเร็วสูงสุด
สถานะทรอลิ่งมอเตอร
เปดใชงานล็อคสมอ ซึ่งใชทรอลิ่งมอเตอรในการรักษาตำแหนงของคุณ
บังคับเลี้ยวทรอลิ่งมอเตอร
เมื่อล็อคสมออยู ใหเลื่อนตำแหนงตัวล็อคไปขางหนาถอยหลังซายหรือขวา
เปดใชงานการรักษาทิศมุงหนา (ตั้งคาและรักษาทิศมุงหนาปจจุบัน)
เมื่อทรอลิ่งมอเตอรอยูในการรักษาทิศมุงหนา แถบออโตไพลอตจะปรากฏ­
ขึ้นในแถบทรอลิ่งมอเตอร
เปดการตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร
การตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร
จากแถบทรอลิ่งมอเตอร เลือก
ปรับตั้ง: ปรับเข็มทิศของทรอลิ่งมอเตอร (การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอ
เตอร, หนา 28) และตั้งคาชดเชยหัวเรือของทรอลิ่งมอเตอร (การตั้ง
คาชดเชยหัวเรือ, หนา 28)
เกนสมอ: ตั้งคาการตอบสนองของทรอลิ่งมอเตอรเมื่ออยูในโหมดล็อค
สมอ หากคุณตองการใหทรอลิ่งมอเตอรตอบสนองมากขึ้น และ
เคลื่อนไหวเร็วขึ้น ใหเพิ่มคา หากมอเตอรเคลื่อนไหวมากเกินไป ให
ลดคา
การนำทางที่ได: ตั้งคาการตอบสนองของทรอลิ่งมอเตอรเมื่อนำทาง หาก
คุณตองการใหทรอลิ่งมอเตอรตอบสนองมากขึ้น และเคลื่อนไหวเร็ว
ขึ้น ใหเพิ่มคา หากมอเตอรเคลื่อนไหวมากเกินไป ใหลดคา
โหมดรักษาทิศมุงหนา: ตั้งคาโหมดรักษาทิศมุงหนา ตัวเลือกจัดแนวเรือ
จะพยายามรักษาใหเรือมุงหนาไปในทิศทางเดียวกัน ตัวเลือกนำทาง
ไปยังจะพยายามนำทางเปนเสนตรงในทิศทางที่รองขอ
เปดเครื่องอัตโนมัต:ิ เปดทรอลิ่งมอเตอรเมื่อคุณจายไฟไปยังระบบ
ดานที่เก็บใบพัด: ตั้งคาดานของทรอลิ่งมอเตอรที่ใบพัดหมุนในขณะเก็บ
ทรอลิ่งมอเตอร ซึ่งจะเปนประโยชนเมื่อคุณจัดเก็บรายการอื่นๆ ใกล
กับใบพัดที่เก็บไว
ปุมลัด: เปดใชงานปุมลัดบนรีโมทคอนโทรลของทรอลิ่งมอเตอรเพื่อ
ทำงานรวมกับชารตพล็อตเตอรนี้โดยเฉพาะ ปุมจะทำงานรวมกับ
ชารตพล็อตเตอรไดครั้งละหนึ่งตัวเทานั้น
เรียกคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาทรอลิ่งมอเตอรเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
การกำหนดทางลัดใหกับปุมลัดของรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอ­
เตอร
คุณสามารถเปดหนาจอที่ใชบอยอยางรวดเร็วไดโดยการกำหนดปุมทาง
ลัดบนรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอเตอร คุณสามารถสรางทางลัดไปยังหนา
จอตางๆ เชน หนาจอโซนารและแผนที่
1 เปดหนาจอ
28
2 จากแถบทรอลิ่งมอเตอร ใหเลือก
> ปรับตั้ง > คาชดเชยหัวเรือ
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
ฟงกชันการทำงานของชารตพล็อตเตอรและวิทยุ
NMEA 0183 VHF
เมื่อชารตพล็อตเตอรของคุณเชื่อมตอกับวิทยุ NMEA 0183 VHF
คุณสมบัติเหลานี้จะเปดใชงาน
• ชารตพล็อตเตอรสามารถถายโอนตำแหนง GPS ไปยังวิทยุของคุณ
ได หากวิทยุของคุณสามารถใชงานดังกลาวได ขอมูลตำแหนง GPS
จะถูกสงดวยการเรียกระบบ DSC
• ชารตพล็อตเตอรสามารถรับขอมูลเหตุรายและตำแหนงของระบบการ
เรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล (DSC) จากวิทยุ
• ชารตพล็อตเตอรสามารถติดตามตำแหนงของเรือที่สงรายงาน
ตำแหนงได
เปดใชงาน DSC
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ > DSC
รายการ DSC
รายการ DSC คือบันทึกการเรียก DSCลาสุด และที่ติดตอ DSC อื่นๆ ที่
คุณปอน รายการ DSC สามารถมีรายการยอยไดถึง 100 รายการ
รายการ DSC แสดงการเรียกลาสุดจากเรือ หากการเรียกครั้งที่สองไดรับ
จากเรือลำเดียวกัน การเรียกนี้จะแทนที่การเรียกครั้งแรกในรายการเรียก
การดูรายการ DSC
ชารตพล็อตเตอรตองไดรับการเชื่อมตอกับวิทยุ VHF ที่สนับสนุน DSC
กอนคุณจึงจะสามารถดูรายการ DSC ได
เลือก ขอมูลการนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
การเพิ่มที่ติดตอ DSC
คุณสามารถเพิ่มเรือในรายการ DSC ของคุณได คุณสามารถเรียกที่
ติดตอ DSC จากชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC > เพิ่ม
รายชื่อ
2 ปอนหมายเลขรหัสกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (MMSI) ของเรือ
3 ปอนชื่อเรือ
สัญญาณแจงเหตุรายเรียกเขา
หากชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดและวิทยุ VHF ไดรับการเชื่อมตอ
โดยใช NMEA 0183 ชารตพล็อตเตอรจะแจงเตือนคุณเมื่อวิทยุ VHF
ของคุณไดรับสัญญาณแจงเหตุราย DSC หากขอมูลตำแหนงถูกสงมา
พรอมกับสัญญาณแจงเหตุราย ขอมูลดังกลาวยังพรอมใชงานและไดรับ
การบันทึกรวมกับการเรียกดวย
จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย
ตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจงเหตุ
ราย
การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุราย
จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย
ตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจงเหตุ
ราย
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เสนทางไปยัง
การติดตามตำแหนง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทยุ VHF โดยใช NMEA 0183
คุณสามารถติดตามเรือที่สงรายงานตำแหนงมาได
คุณสมบัตินี้ยังมีใหใชงานรวมกับ NMEA 2000 เมื่อเรือสงขอมูล PGN ที่
ถูกตอง (PGN 129808; ขอมูลการเรียก DSC)
การเรียกรายงานตำแหนงทั้งหมดที่ไดรับจะถูกบันทึกในรายการ DSC
(รายการ DSC, หนา 28)
การดูรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูรายละเอียดของรายงานตำแหนง ใหเลือก
• ในดูแผนทีเ่ ดินเรือที่ทำเครื่องหมายตำแหนง ใหเลือก
การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เสนทางไปยัง
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงของเรือที่ติดตาม
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก สรางจุดหักเลี้ยว
การแกไขขอมูลในรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก แกไข
ในการปอนชื่อของเรือ ใหเลือก ชื่อ
ในการเลือกสัญลักษณใหม ใหเลือก สัญลักษณ หากมี
ในการปอนความเห็น ใหเลือก ขอคิดเห็น
ในการแสดงเสนทางเดินสำหรับเรือ หากวิทยุของคุณกำลังติดตาม
ตำแหนงของเรืออยู ใหเลือก การทดลอง
• ในการเลือกสีสำหรับเสนทางเดิน ใหเลือก เสนรอยทาง
•
•
•
•
ตัววัดและกราฟ
การลบการเรียกรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก แกไข > ลบรายงาน
การดูรอยทางของเรือบนแผนที่
คุณสามารถดูรอยทางของเรือสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมดไดบนมุมมอง
แผนที่บางมุมมอง ตามคาเริ่มตน เสนสีดำจะระบุเสนทางของเรือ จุดสีดำ
จะระบุตำแหนงที่รายงานกอนหนานี้แตละตำแหนงของเรือที่ติดตาม และ
ธงสีฟาจะระบุตำแหนงของเรือที่รายงาน
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือลำ
อื่นๆ > DSC > ติดตาม DSC
2 เลือกจำนวนชั่วโมงที่จะแสดงเรือที่ติดตามบนแผนที่เดินเรือ
ตัวอยางเชน หากคุณเลือก 4 ชั่วโมง จุดรอยทางทั้งหมดที่เกิดขึ้นมา
นอยกวาสี่ชั่วโมงจะปรากฏขึ้นสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมด
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทยุ Garmin VHF คุณสามารถใช
อินเตอรเฟซของชารตพล็อตเตอรในการตั้งคาการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง
เมื่อการตั้งคาการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งจากชารตพล็อตเตอร
ของคุณ คุณสามารถเลือกชอง DSC ที่คุณตองการติดตอสื่อสารดวย
วิทยุจะสงคำขอนี้พรอมกับการเรียกของคุณ
การเลือกชอง DSC
หมายเหตุ: การเลือกชอง DSC ถูกจำกัดไวเฉพาะชองตางๆ ที่มีใหใช
งานในทุกคลื่นความถี่ ชองเริ่มตนคือ 72 หากคุณเลือกชองอื่น ชารต
พล็อตเตอรจะใชชองนั้นสำหรับการเรียกตอๆ มาจนกวาคุณจะเรียกโดย
ใชอีกชองหนึ่ง
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก โทรดวยคลื่นวิทยุ > ชอง
4 เลือกชองที่มีใหใชงาน
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
หมายเหตุ: เมื่อเริ่มตนการเรียกจากชารตพล็อตเตอร หากวิทยุไมไดติด
ตั้งโปรแกรมตัวเลข MMSI ไว วิทยุจะไมไดรับขอมูลการเรียก
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก โทรดวยคลื่นวิทยุ
4 หากจำเปน ใหเลือก ชอง และเลือกชองใหม
5 เลือก สง
ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
6 บนวิทยุ Garmin VHF ใหทำการเรียกใหเสร็จสมบูรณ
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังเปาหมาย
AIS
1 จากมุมมองแผนที่เดินเรือหรือแผนที่เดินเรือ 3 มิติ ใหเลือกเปาหมาย
AIS
2 เลือก เรือ AIS > โทรดวยคลื่นวิทยุ
3 หากจำเปน ใหเลือก ชอง และเลือกชองใหม
4 เลือก สง
ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
5 บนวิทยุ Garmin VHF ใหทำการเรียกใหเสร็จสมบูรณ
ตัววัดและกราฟ
ตัววัดและกราฟใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องยนตและสภาพแวดลอม
หากตองการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่ใชรวมกันได
เขากับเครือขาย ในการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่
ใชรวมกันไดเขากับเครือขาย
29
การดูเข็มทิศ
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง ทิศทางมุงหนา และเสนทางโดยใช
เข็มทิศ
เลือก เกจวัด > เข็มทิศ
การดูตัววัดการเดินทาง
ตัววัดการเดินทางจะแสดงขอมูลสำหรับเครื่องมือวัดระยะทางที่ผาน
ความเร็ว เวลา และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางในปจจุบันของคุณ
เลือก เกจวัด > การเดินทาง
การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง
1 เลือก เกจวัด > การเดินทาง > MENU
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งคาคาที่อานไดทั้งหมดสำหรับการเดินทางในปจจุบันให
เปนศูนย ใหเลือก รีเซทการเดินทาง
• ในการตั้งคาคาความเร็วสูงสุดที่อานไดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซ็ต
ความเร็วสูงสุดใหม
• ในการตั้งคาคาเครื่องมือวัดระยะทางที่ผานที่อานไดใหเปนศูนย
ใหเลือก รีเซทมาตรวัดระยะ
• ในการตั้งคาคาที่อานไดทั้งหมดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซตทั้งหมด
การดูตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
กอนที่คุณจะสามารถดูตัววัดเครื่องยนตและน้ำมันเชื้อเพลิงได คุณตอง
เชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 ที่มีความสามารถในการรับรูขอมูล
กอน โปรดดูรายละเอียดไดจากคำแนะนำในการติดตั้ง
เลือก เกจวัด > เครื่องยนต
เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนตบางรายการ
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งเกจวัด >
การเตือนสถานะ > กำหนดเอง
2 เลือกการเตือนตัววัดเครื่องยนตอยางนอยหนึ่งรายการเพื่อเปดหรือปด
การเตือน
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
เซนเซอรการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชรวมกันไดตองเชื่อมตอกับ
ชารตพล็อตเตอรกอน คุณจึงจะสามารถตั้งคาการเตือนระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงได
คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหสงเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง > ตั้งคาน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่มีบนเรือ > เปด
2 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จ
การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความจุเชื้อเพลิง
2 ปอนความจุทั้งหมดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกัน
การซิงโครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ­
ตามจริง
คุณสามารถซิงโครไนซระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในชารตพล็อตเตอรกับ
น้ำมันเชื้อเพลิงตามจริงในเรือเมื่อคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือของคุณ
1 เลือก เกจวัด > เครื่องยนต > MENU
2 เลือกตัวเลือก:
• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนเต็มทุกถังบนเรือของคุณแลว
ใหเลือก เติมทุกถังใหเต็ม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกรีเซ็ตเปน
ความจุสูงสุด
• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไมเต็มถัง ใหเลือก เติมน้ำมัน
ใสเรือ และปอนปริมาณที่คุณเติมลงไป
• ในการระบุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมในถังของเรือ ใหเลือก ตั้งคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีบนเรือ และปอนปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
การดูตัววัดลม
การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด
คุณสามารถแสดงขอมูลเครื่องยนตไดสูงสุดสี่รายการ
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งเกจวัด >
การเลือกเครื่องยนต > จำนวนเครื่องยนต
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกจำนวนเครื่องยนต
• เลือก กำหนดคาอัตโนมัติ เพื่อตรวจหาจำนวนเครื่องยนตโดย
อัตโนมัติ
การกำหนดคาเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด
คุณตองเลือกจำนวนของเครื่องยนตดวยตนเองกอนจึงจะสามารถกำหนด
คาวิธีการแสดงเครื่องยนตในตัววัดได (การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่
แสดงในตัววัด, หนา 30)
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งเกจวัด >
การเลือกเครื่องยนต > จำนวนเครื่องยนต
2 เลือก เครื่องยนตแรก
3 เลือกเครื่องยนตที่จะแสดงในตัววัดแรก
4 ทำซ้ำสำหรับแถบเครื่องยนตที่เหลือ
เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต
คุณสามารถเปดใชงานชารตพล็อตเตอรเพื่อแสดงการเตือนสถานะของ
เครื่องยนตได
จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งเกจวัด >
การเตือนสถานะ > เปด
เมื่อมีการเรียกการเตือนเครื่องยนต ขอความแจงเตือนสถานะของตัววัด
จะปรากฏขึ้น และตัววัดจะกลายเปนสีแดงโดยขึ้นอยูกับประเภทของการ
เตือน
30
คุณตองมีเซนเซอรวัดลมที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถ
ดูขอมูลลมได
เลือก เกจวัด > ลม
การกำหนดคาตัววัดลมการแลนเรือ
คุณสามารถกำหนดคาตัววัดลมการแลนเรือเพื่อแสดงความเร็วและมุม
ของลมจริงหรือที่ปรากฏ
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > ตัววัดลมแลนเรือ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงมุมการพัดของลมจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก เข็ม และ
เลือกตัวเลือก
• ในการแสดงความเร็วลมจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก ความเร็วลม
และเลือกตัวเลือก
การกำหนดคาที่มาขอมูลความเร็ว
คุณสามารถระบุวาขอมูลความเร็วเรือที่แสดงบนตัววัดและที่ใชสำหรับ
การคำนวณความเร็วลมจะยึดตามความเร็วน้ำหรือความเร็ว GPS
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > เกจวัดเข็มทิศ > การแสดงความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการคำนวณความเร็วเรือโดยยึดขอมูลจากเซนเซอรวัด
ความเร็วน้ำ ใหเลือก ความเร็วน้ำ
• ในการคำนวณความเร็วเรือโดยยึดขอมูล GPS ใหเลือก ความเร็ว
GPS
การกำหนดคาที่มาขอมูลทิศมุงหนาของตัววัดลม
คุณสามารถระบุที่มาขอมูลของทิศมุงหนาที่แสดงบนตัววัดลมได ทิศมุง
หนาของแมเหล็กคือขอมูลทิศมุงหนาที่ไดรับจากเซนเซอรทิศมุงหนา และ
ทิศมุงหนาของ GPS ถูกคำนวณโดย GPS ของชารตพล็อตเตอร (เสน
ทางบนพื้น)
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > เกจวัดเข็มทิศ > ที่มาทิศมุงหนา
ตัววัดและกราฟ
2 เลือก เข็มหัวเรือ หรือ แมเหล็ก
หมายเหตุ: เมื่อแลนเรือดวยความเร็วต่ำหรือจอดนิ่งกับที่ ที่มาขอมูล
เข็มทิศแมเหล็กมีความแมนยำมากกวาที่มาขอมูล GPS
การกำหนดคาตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่
คุณสามารถระบุชวงของตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่สำหรับทั้งสเกลตาน
ลมและสเกลตามทิศทางลม
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > เกจวัดเข็มทิศ > ตั้งคาประเภทเกจวัด
> ตัววัดทวนลม
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งคาสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือ
เต็มที่ในทิศตานลม ใหเลือก เปลี่ยนเสกลสูงขึ้น และตั้งคามุมองศา
ลม
• ในการตั้งคาสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือ
เต็มที่ตามทิศทางลม ใหเลือก เปลี่ยนสเกลต่ำลง และตั้งคามุมองศา
ลม
• ในการดูลมตามจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก ลม และเลือกตัวเลือก
การสลับสายแบบดิจิตอล
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไมมีในบางรุน
คุณสามารถใชชารตพล็อตเตอรในการตรวจสอบและควบคุมวงจรเมื่อมี
การเชื่อมตอระบบที่ใชรวมกันได
ตัวอยางเชน คุณสามารถควบคุมแสงภายในและแสงนำทางของเรือได
คุณยังสามารถตรวจสอบวงจรของบอพักปลาไดดวย
ในการเขาถึงการควบคุมการสลับสายแบบดิจิตอล ใหเลือก การสลับ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและการกำหนดคาระบบการสลับ
สายแบบดิจิตอล โปรดติดตอตัวแทนจำหนาย Garmin ของคุณ
การเพิ่มและการแกไขหนาสวิตชดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มและปรับแตงหนาสวิตชดิจิตอลไปยังชารตพล็อตเตอรได
1 เลือก การสลับ > MENU
2 เลือก เพิ่มหนา หรือเลือกหนาเพื่อแกไข .
3 ตั้งคาหนาตามตองการ:
• ในการปอนชื่อของหนา ใหเลือก ชื่อ
• ในการตั้งคาสวิตช ใหเลือก แกไขสวิตช
ระดับน้ำ กระแสน้ำ และขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
ขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีพยากรณระดับน้ำสำหรับวันที่และเวลา
เฉพาะ รวมถึงความสูงของระดับน้ำ และเวลาที่จะเกิดระดับน้ำขึ้นและลง
ครั้งถัดไป ตามคาเริ่มตน ชารตพล็อตเตอรจะแสดงขอมูลระดับน้ำสำหรับ
สถานีพยากรณระดับน้ำ วันที่ปจจุบัน ชั่วโมงกอน ที่ดูลาสุด
เลือก ขอมูลการนำทาง > กระแสน้ำขึ้น/ลง > น้ำขึ้นน้ำลง
ขอมูลสถานีกระแสน้ำ
หมายเหตุ: ขอมูลสถานีกระแสน้ำมีใหใชงานรวมกับแผนที่โดยละเอียด
บางแผนที่
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีกระแสน้ำสำหรับวันที่และเวลาเฉพาะ
รวมถึงความเร็วกระแสน้ำ และระดับของกระแสน้ำ ตามคาเริ่มตน ชารต
พล็อตเตอรจะแสดงขอมูลกระแสน้ำสำหรับสถานีกระแสน้ำที่ดูครั้งลาสุด
และขอมูลสำหรับวันที่และเวลาปจจุบัน
เลือก ขอมูลการนำทาง > กระแสน้ำขึ้น/ลง > กระแสน้ำ
ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับพระอาทิตยขึ้น พระอาทิตยตกดิน พระจันทร
ขึ้น พระจันทรตกดิน ขางขึ้นขางแรม และตำแหนงการดูทองฟาที่ใกล
เคียงของพระอาทิตยและพระจันทร กึ่งกลางของหนาจอแสดงถึงทองฟา
เหนือศีรษะ และวงแหวนรอบนอกสุดแสดงถึงเสนขอบฟา ตามคาเริ่มตน
ชารตพล็อตเตอรแสดงขอมูลเกี่ยวกับทองฟาสำหรับวันที่และเวลาปจจุบัน
เลือก ขอมูลการนำทาง > กระแสน้ำขึ้น/ลง > ทองฟา
การสลับสายแบบดิจิตอล
การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือขอมูล­
ทองฟาสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ทองฟา
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูขอมูลสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน ใหเลือก เปลี่ยนวันที่ >
แมนนวล และใสวันเดือนป
• ในการดูขอมูลสำหรับวันนี้ ใหเลือก เปลี่ยนวันที่ > ใชวันที่ปจจุบัน
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ให
เลือก วันถัดไป
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ให
เลือก วันกอนหนา
การดูขอมูลสำหรับระดับน้ำที่ตางกันหรือสถานี­
กระแสน้ำ
1
2
3
4
เลือก ขอมูลการนำทาง > กระแสน้ำขึ้น/ลง
เลือก น้ำขึ้นน้ำลง หรือ กระแสน้ำ
เลือก สถานีใกลๆ
เลือกสถานี
Media Player
หมายเหตุ: คุณลักษณะ Media Player ใชไมไดกับชารตพล็อตเตอรบาง
รุน
หมายเหตุ: คุณสมบัติบางอยางจะใชไมไดใน Media Player ที่เชื่อมตอ
บางรุน
หากคุณมีสเตอริโอที่ใชรวมกันเชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 คุณ
สามารถควบคุมสเตอริโอนั้นดวยชารตพล็อตเตอรได ชารตพล็อตเตอรจะ
ตรวจพบ Media Player โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมตอ
คุณสามารถเลนสื่อจากที่มาที่เชื่อมตอกับ Media Player และที่มาที่เชื่อม
ตอกับเครือขาย NMEA 2000
การเปด Media Player
กอนที่คุณจะเปด Media Player ได คุณตองเชื่อมตออุปกรณที่ใชกันได
กับชารตพล็อตเตอร
เลือก สื่อ
ไอคอน
หมายเหตุ: อุปกรณบางรุนจะไมมีไอคอนเหลานี้
ไอคอน
คำอธิบาย
บันทึกหรือลบชองเปนการตั้งคาลวงหนา
เลนซ้ำทุกเพลง
เลนซ้ำเพลงเดียว
สแกนหาสถานี
คนหาสถานีหรือขามเพลง
สับเปลี่ยน
การเลือกที่มาของสื่อ
เมื่อคุณมีอุปกรณสื่อหลายอุปกรณเชื่อมตอกับเครือขาย เชน เครือขาย
NMEA 2000 คุณสามารถเลือกที่มาของสื่อที่คุณตองการควบคุมจา
กชารตพล็อตเตอรของคุณ
หมายเหตุ: คุณสามารถเลนสื่อไดจากที่มาที่เชื่อมตอกับอุปกรณเทานั้น
หมายเหตุ: คุณลักษณะบางตัวไมพรอมใชบนที่มาของสื่อทั้งหมด
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก MENU > ที่มา
หมายเหตุ: เมนูที่มาจะปรากฏขึ้นสำหรับอุปกรณที่รองรับที่มาของสื่อ
หลายแหลงเทานั้น
2 เลือกที่มา
31
การเลนเพลง
เรียกดูเพลง
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เรียกดู หรือ MENU > เรียกดู
2 เลือก SELECT หรือเลือกตัวเลือก
การเปดใชงานคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข
คุณสามารถเปดใชคุณลักษณะการคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลขเพื่อ
คนหาเพลงหรืออัลบั้มในรายการขนาดใหญ
จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > คนหาดวยตัว
อักษรและตัวเลข
การตั้งคาเพลงเพื่อเลนซ้ำ
1 ในขณะที่เลนเพลง ใหเลือก MENU > ซ้ำ
2 ถาจำเปน ใหเลือก เดี่ยว
การตั้งคาใหเลนซ้ำทุกเพลง
จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > ซ้ำ > ทั้งหมด
การตั้งคาใหเลนเพลงแบบสับเปลี่ยน
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > สับเปลี่ยน
2 หากจำเปน ใหเลือกตัวเลือก
การปรับระดับเสียง
การเปดและปดใชงานโซน
ถาคุณไดตอสายลำโพงของเรือของคุณลงในโซน คุณสามารถเปดใช
โซนที่ตองการและเปดโซนที่ไมใชได
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก MENU > ระดับเสียง > เปด/ปดใชงานโซน
2 เลือกโซน
การเปลี่ยนโหมดการปรับ
คูณสามารถเปลี่ยนวิธีเลือกสถานีสำหรับสื่อบางชนิดเชน วิทยุ FM หรือ
AM ได
หมายเหตุ: โหมดการปรับบางโหมดใชไมไดกับที่มาสื่อทุกแหลง
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก MENU > โหมดการปรับ
2 เลือกตัวเลือก
3 หากจำเปน ใหเลือก SELECT
คาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกสถานี AM และ FM ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนา
ไดเพื่อใหเปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่คุณชื่นชอบไดหากคุณเชื่อมตอกับเสา
อากาศ DAB เสริม
การบันทึกสถานีเปนคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหปรับหาสถานีเพื่อบันทึกเปนคาที่ตั้งลวง
หนา
2 เลือก คาที่ตั้งลวงหนา > เพิ่มชองปจจุบัน
การลบคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
3 เลือก ลบชองปจจุบัน
การเลน DAB
เมื่อคุณเชื่อมตอโมดูลและเสาอากาศ Digital Audio Broadcasting
(DAB) ที่ใชรวมกันได เชน FUSION MS-DAB100A เขากับสเตอริโอ
ที่ใชรวมกันไดคุณก็สามารถจูนหาและเลนสถานี DAB ได
ในการใชที่มา DAB คุณตองอยูในพื้นที่ที่สามารถใช DAB ได และเลือก
พื้นที่ของเครื่องรับ (การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB, หนา 32)
®
การปดเสียงสื่อ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก
2 หากจำเปน ใหเลือก SELECT
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB
วิทยุ VHF
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกพื้นที่ที่คุณอยู
หมายเหตุ: คุณสมบัติเหลานี้ใชไดกับสเตอริโอที่มีเครื่องรับสัญญาณ
VHF บางรุน
การสแกนชอง VHF
กอนที่คุณจะสแกนชอง VHF ไดคุณตองตั้งแลงที่มาเปน VHF กอน
คุณสามารถตรวจดูชอง VHF ที่บันทึกไวเปนการตั้งคาลวงหนาสำหรับ
กิจกรรม และสลับไปชองที่ใชงานอยูอัตโนมัติ
จากหนาจอสื่อ VHF ใหเลือก MENU > สแกน
การปรับสเควลซของ VHF
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใชไดในกับสเตอริโอที่มีเครื่องรับสัญญาณ VHF
บางรุน
1 จากหนาที่มา VHF ใหเลือก MENU > สเควลซ
2 ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับสเควลซของ VHF
วิทยุ
ในการฟงวิทยุ AM หรือ FM คุณตองเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ทาง
ทะเลที่เหมาะสมเขากับสเตอริโออยางถูกตอง และอยูในระยะของสถานี
ออกอากาศ สำหรับวิธีเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ใหดูที่วิธีการติดตั้ง
สเตอริโอ
ในการฟงสถานี DAB คุณตองมีอุปกรณที่เหมาะสม (การเลน DAB,
หนา 32) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมตออะแดปเตอร DAB และ
เสาอากาศ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้งที่มาพรอมกับอะแดปเตอรและเสา
อากาศของคุณ
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกตัวเลือก
การเปลี่ยนสถานีวิทยุ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือกที่มาที่เกี่ยวของ เชน FM
2 เลือก หรือ เพื่อปรับหาสถานี
32
คุณตองเลือกพื้นที่ที่คุณอยูเพื่อรับสัญญาณสถานี DAB อยางถูกตอง
การสแกนสถานี DAB
กอนที่คุณจะสแกนสถานี DAB ได คุณตองเชื่อมตอกับโมดูลและเสา
อากาศ DAB ที่ใชรวมกันได (ไมมีให) เขากับสเตอริโอ เนื่องจากมีการ
ออกอากาศสัญญาณ DAB ในประเทศที่เลือกเทานั้น คุณจึงตองตั้งพื้นที่
เครื่องรับเปนตำแหนงที่มีการออกอากาศสัญญาณ DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 เลือก สแกน เพื่อสแกนสถานี DAB ที่มีอยู
เมื่อสแกนเสร็จแลว จะเริ่มเลนสถานีแรกที่พรอมเลนในชุดสถานีแรกที่
พบ
หมายเหตุ: หลังจากสแกนครั้งแรกแลว คุณสามารถเลือก สแกน อีก
ครั้งเพื่อสแกนสถานี DAB อีกครั้ง เมื่อสแกนอีกครั้งเสร็จแลว ระบบจะ
เริ่มเลนสถานีแรกในชุดที่คุณกำลังฟงอยูขณะเริ่มการสแกนอีกครั้ง
การเปลี่ยนสถานี DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 ถาจำเปน ใหเลือก สแกน เพื่อสแกนสถานี DAB ทองถิ่น
3 เลือก หรือ เพื่อเปลี่ยนสถานี
เมื่อเลนถึงสถานีสุดทายของชุด สเตอริโอจะเปลี่ยนไปเลนสถานีแนกที่
พรอมเลนในชุดสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ
คำแนะนำ: คุณสามารถกด
หรือ
คางไวเพื่อเปลี่ยนชุดสถานี
การเลือกสถานี DAB จากรายการ
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > สถานี
2 เลือกสถานีจากรายการ
การเลือกสถานี DAB จากหมวดหมู
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > หมวดหมู
2 เลือกหมวดหมูจากรายการ
3 เลือกสถานีจากรายการ
Media Player
คา DAB ที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนาเพื่อให
เปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนาไดถึง 15 สถานี
การบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือกสถานีที่ตองการบันทึกเปนคาที่ตั้งลวง
หนา
2 เลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา > บันทึกปจจุบัน
การเลือกคา DAB ที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา > ดูคาที่ตั้ง
ลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
การลบคา DAB ที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา.
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนาหนึ่งคา ใหเลือก ลบคาที่ตั้งลวงหนา
และเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนาทั้งหมด ใหเลือก ลบคาที่ตั้งลวงหนา
ทั้งหมด
วิทยุดาวเทียม SiriusXM
®
เมื่อคุณติดตั้งและเชื่อมตอสเตอริโอ FUSION-Link™ และ SiriusXM
Connect Tuner เขากับชารตพล็อตเตอรคุณอาจใชวิทยุดาวเทียม
SiriusXM ไดโดยขึ้นอยูกับการสมัครสมาชิกของคุณ
การหา ID วิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะเปดใชการสมัครสมาชิก SiriusXM ของคุณได คุณตองมี ID
วิทยุของ SiriusXM Connect Tuner กอน
คุณสามารถหา ID วิทยุ SiriusXM ไดที่ดานหลังของ SiriusXM
Connect Tuner, ดานหลังของบรรจุภัณฑ หรือเปลี่ยนชองชารตพล็อต
เตอรไปที่ชอง 0
1 เลือก สื่อ > ที่มา > SiriusXM
2 เปลี่ยนไปชอง 0
ID วิทยุ SiriusXM ไมมีตัวอักษร I, O, S, หรือ F
การเปดใชงานการสมัครสมาชิก SiriusXM
1 เมื่อเลือกที่มา SiriusXM แลว ใหปรับไปชอง 1
2
3
4
5
คุณควรไดยินชองตัวอยาง ถาไมไดยิน ใหตรวจสอบการติดตั้ง
SiriusXM Connect Tuner และเสาอากาศ และการเชื่อมตอ แลวจึง
ลองอีกครั้ง
เปลี่ยนเปนชอง 0 เพื่อหา ID วิทยุ
ติดตอฝายดูแลผูฟง SiriusXM ทางโทรศัพทไดที่ (866) 635-2349
หรือไปที่ www.siriusxm.com/activatenow เพื่อสมัครสมาชิกใน
สหรัฐอเมริกา ติดตอ SiriusXM ทางโทรศัพทไดที่ (877) 438-9677
หรือไปที่ www.siriusxm.ca/activatexm เพื่อสมัครสมาชิกใน
แคนาดา
แจง ID วิทยุ
โดยปกติแลวขั้นตอนการเปดใชงานจะใชเวลา 10 ถึง 15 นาที แตก็
อาจใชเวลาถึงชั่วโมงได ในการให SiriusXM Connect Tuner รับ
ขอความเปดใชงาน ตองเปดเครื่องและรับสัญญาณ SiriusXM
หากไมเปดใชงานบริการภายในหนึ่งชั่วโมง ใหไปที่
http://care.siriusxm.com/refresh หรือติดตอฝายดูแลผูฟง
SiriusXM ทางโทรศัพทที่ 1-866-635-2349
การปรับแตงแนะนำชอง
ชองวิทยุ SiriusXM จะไดรับการจัดเปนหมวดหมู คุณสามารถเลือกหมวด
หมูชองที่ปรากฏบนแนะนำชองได
เลือกตัวเลือก:
• ถาอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก สื่อ > เรียกดู
> ชอง
• ถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM™ ใหเลือก สื่อ > MENU >
ประเภท
Media Player
การบันทึกชอง SiriusXM ในคาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกชองที่คุณชื่นชอบไปที่คาที่ตั้งลวงหนาได
1 เลือก สื่อ
2 เลือกชองรายการเพื่อบันทึกเปนรายการที่ตั้งลวงหนา
3 เลือกตัวเลือก:
• หากอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก เรียกดู >
คาที่ตั้งลวงหนา
• หากถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM ใหเลือก MENU > คาที่
ตั้งลวงหนา > เพิ่มชองปจจุบัน
การปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครอง SiriusXM
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ปลดล็อค
2 ปอนรหัสผานของคุณ
รหัสผานเริ่มตนคือ 0000
การตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองบนชองวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไดนั้นตองทำการปลดล็อค
การควบคุมโดยผูปกครองกอน
คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะอนุญาตใหคุณจำกัดการเขาถึง
ชอง SiriusXM ใดๆ รวมถึงชองที่มีเนื้อหาสำหรับผูบรรลุนิติภาวะ เมื่อ
เปดใช คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะใหคุณใสรหัสผานใน
การปรับไปที่ชองที่ล็อคไว
เลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ล็อค/ปลดล็อค
รายชื่อชองจะปรากฏขึ้น เครื่องหมายถูกจะระบุวาเปนชองที่ล็อคอยู
หมายเหตุ: เมื่อคุณดูชองหลังจากตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครอง
หนาจอจะเปลี่ยนไป:
•
ระบุวาเปนชองที่ล็อคอยู
•
ระบุวาเปนชองที่ปลดล็อค
การเปลี่ยนรหัสผานการควบคุมโดยผูปกครองในวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะเปลี่ยนรหัสผาน ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > เปลี่ยนรหัส PIN
2 ปอนรหัสผานของคุณแลวเลือก เสร็จ
3 ปอนรหัสผานใหม
4 ยืนยันรหัสผานใหม
การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของการควบคุมโดยผูปกครอง
กระบวนการนี้จะลบขอมูลการตั้งคาทั้งหมดที่คุณไดปอนไว เมื่อคุณเรียก
คืนการตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไปเปนคาเริ่มตน รหัสผานจะถูก
รีเซ็ตเปน 0000
1 จากเมนูสื่อ ใหเลือก การติดตั้งโซนาร > คาเริ่มตนจากโรงงาน
2 เลือก ใช
การลางชองที่ล็อคทั้งหมดในวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะลางชองที่ล็อคทั้งหมดได ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผู
ปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ลางการล็อคทั้งหมด
2 ปอนรหัสผานของคุณ
การตั้งชื่ออุปกรณ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > ตั้งคาชื่อ
อุปกรณ
2 ปอนชื่ออุปกรณ
3 เลือก SELECT หรือ เสร็จ
การอัปเดตซอฟตแวร Media Player
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรในสเตอริโอและอุปกรณเสริมที่เชื่อมตออยู
ซึ่งใชรวมกันได
1 ไปที่ www.fusionentertainment.com/marine และดาวนโหลดกา
รอัปเดตซอฟตแวรลงในแฟลชไดรฟ USB
การอัปเดตซอฟตแวรและคำแนะนำจะอยูในหนาผลิตภัณฑของ
อุปกรณ
2 เสียบแฟลชไดรฟ USB ในพอรต USB ของสเตอริโอ
33
3 ในหนาสื่อของชารตพล็อตเตอร ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร
> อัปเดตซอฟตแวร
4 เลือกรายการที่คุณตองการอัปเดต
การกำหนดคาอุปกรณ
การเปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายไฟ
ไมเชนนั้น คุณตองเปดชารตพล็อตเตอรโดยการกด
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ออโตพาวเวอร
หมายเหตุ: เมื่อ ออโตพาวเวอร ตั้งไวที่ เปด และชารตพล็อตเตอรถูก
ปดเครื่องโดยใช และแหลงจายไฟถูกถอดออกและมีการจายไฟ
ใหมภายในระยะเวลานอยกวาสองนาที คุณอาจตองกด เพื่อเริ่มตน
การทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้ง
การตั้งคาระบบ
เลือก ตั้งคา > ระบบ
การแสดงผล: ปรับความสวางและรูปแบบสีของแบ็คไลท
สัญญาณเตือน: เปดและปดเสียงที่ดังสำหรับการเตือนและการเลือก
GPS: ใหขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาและการแกไขดาวเทียม GPS
ออโตพาวเวอร: เปดอุปกรณโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายกำลังไฟฟา (การ
เปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัต,ิ หนา 34 )
ภาษา: ตั้งคาภาษาของขอความบนหนาจอ
แหลงความเร็ว: ตั้งคาแหลงที่มาของขอมูลความเร็วที่ใชเพื่อคำนวณ
ความเร็วลมจริงหรืออัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ความเร็วน้ำ
เปนการอานคาความเร็วจากเซนเซอรความเร็วน้ำ และความเร็ว GPS
จะไดรับการคำนวณจากตำแหนง GPS ของคุณ
ขอมูลระบบ: ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและเวอรชันซอฟตแวร
เครื่องจำลอง: เปดเครื่องจำลองและทำใหคุณสามารถตั้งคาความเร็วและ
ตำแหนงจำลองได
การตั้งคาการแสดงผล
บางตัวเลือกอาจไมมีในบางรุน
เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล
ไฟหนาจอ: ตั้งคาระดับของไฟหนาจอ
โหมดสี: ตั้งคาใหอุปกรณแสดงสีกลางวันหรือกลางคืน
จับภาพหนาจอ: ทำใหอุปกรณสามารถบันทึกภาพของหนาจอได
พื้นหลัง: ตั้งคาอุปกรณใหแสดงภาพหรือสีพื้นหลัง
การตั้งคา GPS
เลือก ตั้งคา > ระบบ > GPS
ภาพบนทองฟา: แสดงตำแหนงของดาวเทียม GPS บนทองฟา
GLONASS: เปดหรือปดขอมูล GLONASS (ระบบดาวเทียมของรัสเซีย)
เมื่อใชระบบในสถานการณที่การมองเห็นทองฟาไมดี สามารถใช
ขอมูล GLONASS รวมกับ GPS เพื่อใหขอมูลตำแหนงที่แมนยำมาก
ขึ้น
WAAS/EGNOS: เปดหรือปดขอมูล WAAS (ในอเมริกาเหนือ) หรือ
ขอมูล EGNOS (ในยุโรป) สามารถสามารถใหขอมูลตำแหนง GPS
ที่แมนยำมากกวา เมื่อใชขอมูล WAAS หรือ EGNOS อุปกรณอาจ
ใชเวลาในการรับสัญญาณดาวเทียมนานขึ้น
Galileo: เปดหรือปดขอมูล Galileo (ระบบดาวเทียมสหภาพยุโรป) เมื่อ
ใชระบบในสถานการณที่การมองเห็นทองฟาไมดี สามารถใชขอมูล
Galileo รวมกับ GPS เพื่อใหขอมูลตำแหนงที่แมนยำมากขึ้น
ตัวกรองความเร็ว: คาเฉลี่ยความเร็วเรือของคุณในชวงเวลาสั้นๆ สำหรับ
คาความเร็วที่ราบรื่นขึ้น
ที่มา: ชวยใหคุณเลือกแหลงขอมูลที่ตองการสำหรับขอมูล GPS
การดูล็อกกิจกรรม
ล็อกกิจกรรมจะแสดงรายการกิจกรรมของระบบ
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > บันทึกเหตุการณ
การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ
คุณสามารถดูเวอรชันซอฟตแวร เวอรชันแผนที่ฐาน ขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
ทั้งหมด (หากมี) เวอรชันซอฟตแวรสำหรับเรดาร Garmin เสริม (หากมี)
34
และหมายเลข ID เครื่อง คุณอาจตองใชขอมูลนี้เพื่ออัปเดตซอฟตแวร
ระบบ หรือซื้อขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
คุณสามารถดูเวอรชันซอฟตแวร เวอรชันแผนที่ฐาน ขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
ทั้งหมด (หากมี) และหมายเลข ID เครื่อง คุณอาจตองใชขอมูลนี้เพื่ออัป
เดตซอฟตแวรระบบ หรือซื้อขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > ขอมูลซอฟทแวร
การดูขอกำหนดของฉลากอิเล็กทรอนิกสและขอมูลที่เปนไปตาม­
ขอกำหนด
ฉลากสำหรับอุปกรณนี้มาพรอมกับอุปกรณในแบบอิเล็กทรอนิกส ฉลาก
อิเล็กทรอนิกสจะใหขอมูลของขอกำหนด เชน หมายเลขประจำตัวเครื่อง
ที่จัดหาโดย FCC หรือเครื่องหมายที่เปนไปตามภูมิภาค รวมทั้ง
ผลิตภัณฑที่ใชไดและขอมูลการใหอนุญาต ไมพรอมใชสำหรับบางรุน
1 เลือก ตั้งคา
2 เลือก ระบบ
3 เลือก ขอมูลขอกำหนด
การตั้งคาเรือของฉัน
หมายเหตุ: การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน
คาชดเชยความลึกทองเรือ: ชดเชยคาพื้นผิวที่อานไดสำหรับความลึก
ของทองเรือ เพื่อทำใหสามารถวัดความลึกจากใตทองเรือแทนที่จะวัด
จากตำแหนงหัวโซนาร (การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ, หนา 18)
สอบเทียบความเร็วของน้ำ: ปรับตั้งคาหัวโซนารหรือเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็ว (การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ, หนา 35)
ประเภทเรือ: เปดใชงานคุณสมบัติชารตพล็อตเตอรตามประเภทเรือ
ความจุเชื้อเพลิง: ตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมของถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ทั้งหมดบนเรือของคุณ (การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ,
หนา 30)
เติมทุกถังใหเต็ม: ตั้งคาระดับถังทั้งหมดเปนเต็ม (การซิงโครไนซขอมูล
น้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตามจริง, หนา 30)
เติมน้ำมันใสเรือ: ทำใหคุณสามารถปอนปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่
คุณไดเพิ่มลงในถังของคุณ เมื่อคุณไมไดเติมน้ำมันจนเต็มถัง (การซิง
โครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตามจริง,
หนา 30)
ตั้งคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีบนเรือ: ตั้งคาปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงใน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดบนเรือของคุณ (การซิงโครไนซขอมูล
น้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตามจริง, หนา 30)
ตั้งคาขีดจำกัดเกจวัด: ตั้งคาขีดจำกัดบนสุดและต่ำสุดของตัววัดหลายๆ
ตัว (การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง,
หนา 35)
ID ตัวเรือ: ชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขประจำตัวเรือ (HIN) โดย
HIN จะติดอยูกับดานกราบขวาของทายเรือสวนบนหรือไดสวนปลาย
อาจติดไวถาวรที่ดานบนของทายเรือหรือทายเรือดานนอก
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ
คุณสามารถปอนคาชดเชยความลึกทองเรือเพื่อชดเชยการอานคาความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร ซึ่งใหคุณดูความลึกของ
น้ำดานลางทองเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยูกับความตองการของ
คุณ
หากคุณตองการทราบความลึกของน้ำดานลางทองเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซนารติดตั้งที่เสนน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทองเรือ
ใหวัดระยะทางจากตำแหนงหัวโซนารไปยังทองเรือ
หากคุณตองการความลึกจริงของน้ำและหัวโซนารติดตั้งต่ำกวาเสนน้ำ
ใหวัดระยะทางจากดานลางของหัวโซนารขึ้นไปยังเสนน้ำ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อคุณมีขอมูลความลึกที่ถูกตองเทานั้น
1 วัดระยะทาง:
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ
หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ
และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ
การกำหนดคาอุปกรณ
2 เลือกตัวเลือก:
• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนเต็มทุกถังบนเรือของคุณแลว
ใหเลือก เติมทุกถังใหเต็ม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกรีเซ็ตเปน
ความจุสูงสุด
• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไมเต็มถัง ใหเลือก เติมน้ำมัน
ใสเรือ และปอนปริมาณที่คุณเติมลงไป
• ในการระบุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมในถังของเรือ ใหเลือก ตั้งคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีบนเรือ และปอนปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
2 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > คาชดเชยความลึกทองเรือ
3 เลือก หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก หากหัวโซนาร
ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ
คุณตองมีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 0183 หรือหัวโซนารที่สามารถ
วัดอุณหภูมิไดเพื่อวัดอุณหภูมิน้ำกอนจึงจะสามารถตั้งคาชดเชยอุณหภูมิ
น้ำได
คาชดเชยอุณหภูมิจะชดเชยการอานคาอุณหภูมิจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
1 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือหัวโซนารที่สามารถวัด
อุณหภูมิไดซึ่งเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร
วั
2 ดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด
อื่นที่มีความแมนยำ
3 ลบอุณหภูมิของน้ำที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1 ออกจากอุณหภูมิของน้ำที่
วัดไดในขั้นตอนที่ 2
นี่คือคาชดเชยอุณหภูมิ ปอนคานี้ในขั้นตอนที่ 5 เปนจำนวนบวก หาก
เซ็นเซอรที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวา
เย็นกวาที่เปนจริง ปอนคานี้ในขั้นตอนที่ 5 เปนจำนวนลบ หาก
เซ็นเซอรที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวา
อุนกวาที่เปนจริง
4 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > คาชดเชยอุณหภูมิ
5 ปอนคาชดเชยอุณหภูมิที่คำนวณในขั้นตอนที่ 3
การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ
หากคุณมีหัวโซนารตรวจจับความเร็วที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร คุณ
สามารถปรับตั้งคาอุปกรณตรวจจับความเร็วดังกลาวเพื่อปรับปรุงความ
แมนยำของขอมูลความเร็วน้ำที่แสดงโดยชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > สอบเทียบความเร็วของน้ำ
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
หากเรือแลนไมเร็วพอหรือเซ็นเซอรวัดความเร็วไมลงทะเบียน
ความเร็ว ขอความจะปรากฏขึ้น
3 เลือก ตกลง และเพิ่มความเร็วของเรืออยางปลอดภัย
4 หากขอความปรากฏขึ้นอีกครั้ง ใหหยุดเรือ และตรวจสอบใหแนใจวา
เซ็นเซอรวัดความเร็วไมติดกับอะไร
5 หากพวงมาลัยหมุนไดอยางอิสระ ใหตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล
6 หากคุณยังไดรับขอความอยู ใหติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
Garmin
การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความจุเชื้อเพลิง
2 ปอนความจุทั้งหมดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกัน
การซิงโครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ­
ตามจริง
คุณสามารถซิงโครไนซระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในชารตพล็อตเตอรกับ
น้ำมันเชื้อเพลิงตามจริงในเรือเมื่อคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือของคุณ
1 เลือก เกจวัด > เครื่องยนต > MENU
การกำหนดคาอุปกรณ
คุณสามารถกำหนดคาขีดจำกัดบนและลาง รวมถึงชวงการทำงาน
มาตรฐานที่ตองการของตัววัด
หมายเหตุ: ตัวเลือกบางตัวอาจไมพรอมใชงานสำหรับตัววัดบางตัว
1 จากหนาจอตัววัดที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การติดตั้งเกจวัด >
ตั้งคาขีดจำกัดเกจวัด
2 เลือกตัววัดที่ตองการปรับแตง
3 เลือก ขอจำกัดเกจวัด > กำหนดเอง.
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งคาต่ำสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาต่ำสุด
• ในการตั้งคาสูงสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาสูงสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดลางของตัววัดที่ต่ำกวาคาพิกัดต่ำสุด ให
เลือก สเกลต่ำสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดบนของตัววัดที่สูงกวาคาพิกัดสูงสุด ใหเลือก
สเกลสูงสุด
5 เลือกคาขีดจำกัด
6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อตั้งคาขีดจำกัดตัววัดเพิ่มเติม
การตั้งคาการติดตอสื่อสาร
หมายเหตุ: การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร
สายสงขอมูล: ตั้งคารูปแบบอินพุต/เอาทพุตสำหรับพอรตซีเรียลเพื่อใช
เมื่อเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับอุปกรณ NMEA ภายนอก
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณ Garmin อื่นๆ
การติดตั้ง NMEA 0183: ตั้งคาประโยค NMEA 0183 ที่ชารตพล็อต
เตอรสง จำนวนหลักตัวเลขทางดานขวาของจุดทศนิยมที่จะสงใน
เอาทพุต NMEA และวิธีการระบุเวยพอยต (NMEA การตั้งคา 0183,
หนา 36)
การติดตั้ง NMEA 2000: ทำใหคุณสามารถดูและเลเบลอุปกรณบนเครือ
ขาย NMEA 2000 (การตั้งคา NMEA 2000, หนา 36)
เครือขายทางทะเล: ทำใหคุณสามารถดูอุปกรณที่คุณกำลังใชแผนที่ โซ
นาร หรือเรเดารรวมกัน ไมพรอมใชสำหรับชารตพล็อตเตอรทุกรุน
หมายเหตุ: คุณสามารถดูขอมูลที่ไดรับการจัดทำเครือขายในรุนที่
สนับสนุนขอมูลดังกลาว ตัวอยางเชน คุณไมสามารถดูเรดารที่ไดรับ
การจัดทำเครือขายบนรุนที่ไมสนับสนุนเรดาร
เครือขาย Wi-Fi: ทำใหคุณสามารถตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi (การตั้งคา
เครือขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 36)
NMEA 0183
ชารตพล็อตเตอรรองรับมาตรฐาน NMEA 0183 ซึ่งใชในการเชื่อมตอ
อุปกรณ NMEA 0183 หลายชนิด เชน วิทยุ VHF, อุปกรณ NMEA, ออ
โตไพลอต, เซนเซอรลม และเซนเซอรทิศมุงหนา
ในการเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับอุปกรณ NMEA 0183 เสริม โปรดดู
คำแนะนำการติดตั้งชารตพล็อตเตอร
ประโยค NMEA 0183 ที่ไดรับการอนุมัติสำหรับชารตพล็อตเตอรไดแก
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE และ
ประโยคกรรมสิทธิ์ของ Garmin ไดแก PGRME, PGRMM และ
PGRMZ
นอกจากนี้ ชารตพล็อตเตอรนี้มีการสนับสนุนสำหรับประโยค WPL,
DSC และอินพุต NMEA 0183 โซนารพรอมการสนับสนุนสำหรับ
ประโยค DPT (ความลึก) หรือ DBT, MTW (อุณหภูมิน้ำ) และ VHW
(อุณหภูมิน้ำ ความเร็ว และทิศมุงหนา)
35
NMEA การตั้งคา 0183
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 0183
เครื่องหยั่งน้ำ: เปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 สำหรับตัววัด
ความลึก (ถามี)
เสนทาง: เปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 สำหรับเสนทาง
ระบบ: เปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 สำหรับขอมูลระบบ
Garmin: เปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 สำหรับประโยคที่
เปนกรรมสิทธิ์ของ Garmin
ความแมนยำตำแหนง: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางดานขวาของ
จุดทศนิยมสำหรับการสงเอาตพุต NMEA
จุดเดินทาง: ตั้งคาอุปกรณใหสงชื่อหรือหมายเลขเวยพอยทผาน NMEA
0183 ขณะนำทาง การใชหมายเลขอาจแกไขปญหาการใชงานรวม
กันกับระบบออโตไพลอต NMEA 0183 ที่เกากวา
การวินิจฉัย: แสดงขอมูลการวินิจฉัย NMEA 0183
คาจากโรงงาน: เรียกคืนการตั้งคา NMEA 0183 เปนคาเริ่มตนเดิมจาก
โรงงาน
การตั้งคาการเตือน
การเตือนการนำทาง
เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การนำทาง
เวลาถึง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณอยูภายในระยะทางหรือเวลาที่
ระบุจากการเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกระยะการลอยที่ระบุ
เมื่อทอดสมอ
ออกนอกเสนทาง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกเสนทางตาม
ระยะทางที่ระบุ
การเตือนระบบ
นาฬิกาปลุก: ตั้งนาฬิกาปลุก
แรงดันไฟฟาอุปกรณ: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อแบตเตอรี่มีความดัน
ไฟฟาต่ำตามที่ระบุ
ความแมนยำGPS: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อความแมนยำของตำแหนง
GPS อยูนอกคาที่ผูใชกำหนด
การตั้งคา NMEA 2000
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
การตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรในเครือขาย
คุณสามารถตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรที่เชื่อมตออยูกับเครือขายทาง
ทะเล Garmin และเครือขาย NMEA 2000
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร
2 เลือก เครือขายทางทะเล หรือ การติดตั้ง NMEA 2000 > บัญชีราย
ชื่ออุปกรณ
3 เลือกอุปกรณจากรายการทางดานซาย
4 เลือก เปลี่ยนชื่อ
5 ปอนชื่อ และเลือก เสร็จ
การตั้งคาหนวยวัด
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000
บัญชีรายชื่ออุปกรณ: แสดงอุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขาย
ปดปายชื่ออุปกรณ: เปลี่ยนเลเบลสำหรับอุปกรณที่เชื่อมตอที่พรอมใช
งาน
เครือขาย Wi‑Fi
การตั้งคาเครือขายไรสาย Wi‑Fi
ชารตพล็อตเตอรสามารถสรางเครือขาย Wi‑Fi ที่คุณสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายได ในครั้งแรกที่คุณเขาถึงการตั้งคาเครือขายไรสาย คุณ
จะไดรับขอความใหตั้งคาเครือขาย
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > เครือขาย Wi-Fi > WiFi > เปด > ตกลง
2 ปอนชื่อเครือขายไรสายนี้ หากจำเปน
3 ปอนรหัสผาน
คุณจะตองใชรหัสผานนี้ในการเขาถึงเครือขายไรสายจากอุปกรณไร
สาย รหัสผานตองตรงตามตัวพิมพใหญ-เล็ก
การเชื่อมตออุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณตองกำหนดคาเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะ
สามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายกับเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร
ได (การตั้งคาเครือขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 36)
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายหลายรายการกับชารตพล็อตเตอร
เพื่อแชรขอมูล
1 จากอุปกรณไรสาย ใหเปดใชเทคโนโลยี Wi‑Fi และคนหาเครือขาย
ไรสาย
2 เลือกชื่อของเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือ
ขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 36)
3 ปอนรหัสผานชารตพล็อตเตอร
การเปลี่ยนชองสัญญาณไรสาย
คุณสามารถเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายได หากคุณมีปญหาในการคนหา
หรือเชื่อมตอกับอุปกรณ หรือหากคุณพบวามีการรบกวน
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > ชอง
2 ปอนชองสัญญาณใหม
คุณไมจำเปนตองเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายของอุปกรณที่เชื่อมตอกับ
เครือขายนี้
36
เซนเซอรการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชรวมกันไดตองเชื่อมตอกับ
ชารตพล็อตเตอรกอน คุณจึงจะสามารถตั้งคาการเตือนระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงได
คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหสงเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง > ตั้งคาน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่มีบนเรือ > เปด
2 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จ
เลือก ตั้งคา > หนวยวัด
หนวยระบบ: ตั้งคารูปแบบหนวยสำหรับอุปกรณ
ความแปรปรวน: ตั้งคามุมบายเบนแมเหล็กโลก มุมระหวางทิศเหนือของ
เข็มทิศและทิศเหนือจริง สำหรับตำแหนงปจจุบันของคุณ
อางอิงทิศเหนือ: ตั้งคาการอางอิงทิศทางที่ใชในการคำนวณขอมูลทิศมุง
หนา อางอิงทิศเหนือจริง ตั้งคาทิศเหนือทางภูมิศาสตรเปนการอางอิง
ทิศเหนือ ตารางสี ตั้งคาทิศเหนือกริดเปนการอางอิงทิศเหนือ (000º)
แมเหล็ก ตั้งคาทิศเหนือแมเหล็กเปนการอางอิงทิศเหนือ
รูปแบบตำแหนง: ตั้งคารูปแบบตำแหนงที่การอานตำแหนงที่ระบุจะ
ปรากฏ อยาเปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่
เดินเรือที่ระบุรูปแบบตำแหนงอื่น
ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งคาระบบพิกัดที่แผนที่ถูกวางโครงสราง อยา
เปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่เดินเรือที่ระบุ
ขอมูลแผนที่อื่น
เวลาอางอิงความดัน: ตั้งคาเวลาอางอิงที่ใชคำนวณแนวโนมของ
บารอมิเตอร แนวโนมถูกระบุในฟลดของบารอมิเตอร
รูปแบบเวลา: ตั้งคารูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง หรือแบบ UTC
โซนเวลา: ตั้งคาโซนเวลาหรืออนุญาตใหมีการเลือกอัตโนมัติตาม
ตำแหนง GPS
การตั้งคาการนำทาง
หมายเหตุ: การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > การนำทาง
ปายเสนทาง: ตั้งคาประเภทเลเบลที่แสดงพรอมกับการเลี้ยวในเสนทางบน
แผนที่
การนำทางอัตโนมัติ: ตั้งพารามิเตอรที่ชารตพ็อตเตอรจะใชเมื่อทำการ
คำนวณเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ เมื่อคุณกำลังใชแผนที่แบบพรี
เมี่ยมบางแผนที่
เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว: ตั้งใหการเปลี่ยนการเลี้ยวมีการคำนวณโดยอางอิง
เวลาหรือระยะทาง
เปลี่ยนเวลาการเลี้ยว: ตั้งจำนวนนาทีกอนการเลี้ยวที่คุณเปลี่ยนเปนเที่ยว
ตอไป เมื่อเลือก เวลา ไวสำหรับการตั้งคา เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว คุณ
สามารถเพิ่มคานี้เพื่อชวยปรับปรุงความแมนยำของระบบออโต
ไพลอตเมื่อนำทางตามเสนทางหรือเสน การนำทางอัตโนมัติ ที่มีการ
เลี้ยวถี่ๆ หลายครั้งหรือมีความเร็วสูง สำหรับเสนทางที่เปนเสนตรง
การกำหนดคาอุปกรณ
มากกวาหรือมีความเร็วต่ำกวา การลดคานี้สามารถปรับปรุงความ
แมนยำของระบบออโตไพลอตได
เปลี่ยนระยะการเลี้ยว: ตั้งระยะทางกอนการเลี้ยวที่คุณเปลี่ยนเปนเที่ยวตอ
ไป เมื่อเลือก ระยะทาง ไวสำหรับการตั้งคา เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว คุณ
สามารถเพิ่มคานี้เพื่อชวยปรับปรุงความแมนยำของระบบออโต
ไพลอตเมื่อนำทางตามเสนทางหรือเสน การนำทางอัตโนมัติ ที่มีการ
เลี้ยวถี่ๆ หลายครั้งหรือมีความเร็วสูง สำหรับเสนทางที่เปนเสนตรง
มากกวาหรือมีความเร็วต่ำกวา การลดคานี้สามารถปรับปรุงความ
แมนยำของระบบออโตไพลอตได
เริ่มตนเสนทาง: เลือกจุดเริ่มตนสำหรับการนำทางเสนทาง
• หากไมไดติดตั้งอุปกรณใกลๆ กัน ใหหาซื้อสายเคเบิลการแบงปน
ขอมูลผูใช (010-12234-06) และเชื่อมตออุปกรณโดยทำตามคำ
แนะนำที่ใหมากับสายเคเบิล (แผนภาพการตอสายเคเบิลการแบง
ปนขอมูลผูใช, หนา 37)
3 ที่อุปกรณทั้งสอง ใหเลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > ขอมูลผู
ใชรวมกัน
ขอมูลผูใชจะถูกแบงปนระหวางอุปกรณที่เชื่อมตอกัน หากคุณเลือก ลบ
ขอมูลผูใช ขอมูลจะถูกลบออกจากอุปกรณที่เชื่อมตอกันทั้งสอง
แผนภาพการตอสายเคเบิลการแบงปนขอมูลผูใช
การตั้งคาเรือลำอื่น
เมื่อชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS หรือวิทยุ
VHF คุณสามารถตั้งคาวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนชารตพล็อตเตอรได
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ
AIS: เปดและปดใชงานการรับสัญญาณ AIS
DSC: เปดและปดใชงานระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
(DSC)
การเตือน AIS: ตั้งคาการเตือนการชน (การตั้งคาการเตือนระยะ
ปลอดภัยในการชน, หนา 7 และ การเปดใชงานการเตือนการทดสอบ
สัญญาณ AIS, หนา 8)
การเรียกคืนการตั้งคาชารตพล็อตเตอรเดิมจาก­
โรงงาน
หมายเหตุ: การตั้งคานี้สงผลกับอุปกรณบนเครือขายทั้งหมด
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > รีเซ็ต
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ตการ
ตั้งคาเริ่มตน การตั้งคานี้จะเรียกคืนการกำหนดคาเริ่มตน แตจะไม
ลบขอมูลผูใชที่บันทึกไว แผนที่ หรือการอัปเดตซอฟตแวร
• เพื่อลางขอมูลที่บันทึกไว เชน เวยพอยทและเสนทาง ใหเลือก ลบ
ขอมูลผูใช การตั้งคานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือการอัปเดต
ซอฟตแวร
• ในการลางขอมูลที่บันทึกและรีเซ็ตการตั้งคาอุปกรณเปนคาเริ่มตน
จากโรงงาน ใหยกเลิกการเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรจาก Garmin
Marine Network และเลือก ลบขอมูลและรีเซ็ตการตั้งคา การตั้ง
คานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือการอัปเดตซอฟตแวร
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
คุณสามารถแบงปนขอมูลระหวางอุปกรณที่ใชรวมกันได
• คุณสามารถแบงปนและจัดการขอมูลผูใชดวยการดหนวยความจำ
คุณตองติดตั้งการดหนวยความจำไวในอุปกรณ อุปกรณนี้รองรับ
การดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32
• คุณสามารถแบงปนขอมูลไดหากอุปกรณที่ใชรวมกันไดสองเครื่อง
เชื่อมตอกัน โดยใชสายสีน้ำเงินและสีน้ำตาลบนสายไฟ หรือใชสาย
เคเบิลการแบงปนขอมูลผูใช (การเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin เพื่อ
แบงปนขอมูลผูใช, หนา 37)
การเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin เพื่อแบงปน­
ขอมูลผูใช
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไมพรอมใชงานในอุปกรณ ECHOMAP Plus
70/90 สายสีน้ำเงินและสีน้ำตาลในอุปกรณเหลานั้นสามารถเชื่อมตอกับ
อุปกรณ NMEA 0183 เทานั้น
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ ECHOMAP Plus 40/60 กับอุปกรณ
Garmin ที่ใชรวมกันไดเพื่อแบงปนขอมูลผูใช เชน เวยพอยท หากติดตั้ง
อุปกรณใกลๆ กัน คุณสามารถเชื่อมตอสายสีน้ำเงินและสีน้ำตาลได หาก
ติดตั้งอุปกรณไกลจากกันเกินกวาสายจะเชื่อมถึงได คุณสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณโดยใชสายเคเบิลการแบงปนขอมูลผูใช (010-12234-06)
1 ตรวจสอบวาอุปกรณทั้งสองเชื่อมตออยูกับสายกราวดเดียวกัน
2 การดำเนินการใหเสร็จ:
• หากติดตั้งอุปกรณใกลๆ กัน ใหเชื่อมตอสายสีน้ำเงินจากอุปกรณ
แรกเขากับสายสีน้ำตาลของอุปกรณที่สอง และเชื่อมตอสายสี
น้ำตาลจากอุปกรณแรกเขากับสายสีน้ำเงินของอุปกรณที่สอง
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
รายการ
ฟงกชันของสาย
สีของสาย
ขอมูล
น้ำเงิน
ขอมูล
น้ำตาล
กราวด
ดำ
ขอมูล
เขียว
ขอมูล
ขาว
การเลือกประเภทไฟลสำหรับเวยพอยทและเสนทาง­
ของบุคคลที่สาม
คุณสามารถอิมปอรตและเอ็กซปอรตเวยพอยทและเสนทางจากอุปกรณ
ของบุคคลที่สาม
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > ชนิด
ไฟล
3 เลือก GPX
ในการถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ Garmin อีกครั้ง ใหเลือกประเภทไฟล
ADM
การคัดลอกขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ
คุณสามารถโอนยายขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำเพื่อโอนยายจาก
อุปกรณอื่นๆ ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง เสนทางการ
นำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต
หมายเหตุ: สนับสนุนไฟลขอบเขตที่มีนามสกุล .adm เทานั้น
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล
3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อต
เตอร และรวมกับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก ผนวกเขาดวยกันจาก
การด
• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อต
เตอร และเขียนทับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก แทนที่จากการด
5 เลือกชื่อไฟล
การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำเพื่อโอนยายไปยัง
อุปกรณอื่นๆ ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง เสนทางการ
นำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึก
ไปที่การด
3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการสรางไฟลใหม ใหเลือก เพิ่มไฟลใหม และปอนชื่อ
37
• ในการเพิ่มขอมูลลงในไฟลที่มีอยู ใหเลือกไฟลจากรายการ และ
เลือก บันทึกไปที่การด
การคัดลอกแผนที่ในตัวไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถคัดลอกแผนที่จากชารตพล็อตเตอรไปยังการดหนวยความจำ
สำหรับการใชงานกับ HomePort
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล
3 เลือก คัดลอกแผนที่ติดตั้งในตัว
การคัดลอกเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คจาก
HomePort ไปยังชารตพล็อตเตอร
กอนที่คุณจะสามารถคัดลอกขอมูลไปยังชารตพล็อตเตอรได คุณตอง
โหลดโปรแกรมซอฟตแวร HomePort เวอรชันลาสุดไวบนคอมพิวเตอร
และติดตั้งการดหนวยความจำไวในชารตพล็อตเตอร
คัดลอกขอมูลจาก HomePort ไปยังการดหนวยความจำที่เตรียมไว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูไฟลวิธีใช HomePort
การสำรองขอมูลลงในคอมพิวเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึก
ไปที่การด
3 เลือกชื่อไฟลจากรายการ หรือเลือก เพิ่มไฟลใหม
4 เลือก บันทึกไปที่การด
5 ถอดการดหนวยความจำออก และเสียบลงในเครื่องอานการดที่ตอกับ
คอมพิวเตอร
6 เปดโฟลเดอร Garmin\UserData บนการดหนวยความจำ
7 คัดลอกไฟลสำรองบนการด และวางลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บน
คอมพิวเตอร
การเรียกคืนขอมูลสำรองไปยังชารตพล็อตเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในเครื่องอานการดที่ตอกับคอมพิวเตอร
2 คัดลอกไฟลสำรองจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจำใน
โฟลเดอรที่ชื่อ Garmin\UserData
3 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
4 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > แทนที่
จากการด
การบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำเปนเครื่องมือการ
แกไขปญหา ตัวแทนฝายสนับสนุนผลิตภัณฑอาจขอใหคุณใชขอมูลนี้
เพื่อดึงขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > อุปกรณ Garmin > บันทึกไปที่
การด
3 เลือกวาจะบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 ถอดการดหนวยความจำออก
การลางขอมูลที่บันทึก
คุณสามารถลบขอมูลผูใชที่บันทึกออกจากหนวยความจำของอุปกรณ
ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง เสนทางการนำทางอัตโนมัติ
แทร็ค และขอบเขต
1 เลือก ขอมูลการนำทาง > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช
2 เลือกตัวเลือก
ประกาศ
หากคุณเลือก ทั้งหมด ขอมูลทั้งหมดที่คุณไดบันทึกไวจะถูกลบ ยกเวน
ขอมูล Garmin Quickdraw Contours
หากคุณเชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องและมีการเปดใช ขอมูลผูใชรวม
กัน ขอมูลจะถูกลบออกจากอุปกรณที่เชื่อมตอทั้งหมด
38
ภาคผนวก
การลงทะเบียนอุปกรณของคุณ
หมายเหตุ: หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรใช
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ (เริ่มตนใชงาน
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 3)
คุณสามารถชวยเราในการสนับสนุนคุณไดดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลนวันนี้ โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือ
สำเนาไวในที่ปลอดภัย
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนชารตพล็อตเตอร
2 รอสักครู
ชารตพล็อตเตอรจะเปดหนาการจัดการการดและสรางไฟลชื่อ
GarminDevice.xml ในโฟลเดอร Garmin บนการดหนวยความจำ
3 ถอดการดหนวยความจำออก
4 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
5 ไปที่ garmin.com/express ในคอมพิวเตอรของคุณ
6 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดาวนโหลด ติดตั้ง และเปด
แอปพลิเคชัน Garmin Express
7 เลือก > เพิ่มอุปกรณ
8 ขณะที่แอปพลิเคชันคนหา ใหเลือก ลงชื่อเขาใช ถัดจาก มีแผนที่เดิน
เรือหรืออุปกรณ? ใกลดานลางของหนาจอ
9 สรางหรือลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin ของคุณ
10 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อตั้งคาเรือของคุณ
11 เลือก > เพิ่ม
แอปพลิเคชัน Garmin Express จะคนหาการดหนวยความจำสำหรับ
ขอมูลอุปกรณ
12 เลือก เพิ่มอุปกรณ เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ
เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ แอปพลิเคชัน Garmin Express จะ
คนหาแผนที่และการอัปเดตแผนที่เพิ่มสำหรับอุปกรณของคุณ
เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณในเครือขายชารตพล็อตเตอร ใหทำซ้ำขั้นตอนเหลา
นี้เพื่อลงทะเบียนอุปกรณใหม
การอัปเดตซอฟตแวร
หมายเหตุ: หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรใช
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่ออัปเดตซอฟตแวรของอุปกรณ (กา
รอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 4)
คุณอาจจะตองอัปเดตซอฟตแวรของอุปกรณตอนที่คุณติดตั้งอุปกรณ
หรือเพิ่มอุปกรณเสริมใหกับอุปกรณของคุณ
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32
กอนที่คุณจะอัปเดตซอฟตแวร คุณสามารถตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร
ที่ติดตั้งในอุปกรณของคุณได (การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ,
หนา 34) จากนั้น คุณสามารถไปที่ garmin.com/support/software
/marine.html เลือก ดูอุปกรณทั้งหมดในชุดนี้ และเปรียบเทียบเวอรชัน
ซอฟตแวรที่ติดตั้งกับเวอรชันซอฟตแวรในรายการสำหรับผลิตภัณฑของ
คุณ
หากซอฟตแวรในอุปกรณของคุณเกากวาที่แสดงในเว็บไซต ใหทำตาม
ขั้นตอนเพื่อโหลดซอฟตแวรในการดหนวยความจำ (การโหลด
ซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ, หนา 38) แลวอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ, หนา 39)
การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ
คุณตองคัดลอกการอัปเดตซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำโดยใช
คอมพิวเตอรที่ใชซอฟตแวร Windows
หมายเหตุ: คุณสมารถติดตอฝายบริการลูกคา Garmin เพื่อสั่งซื้อการด
อัปเดตซอฟตที่โหลดลวงหนาหากคุณไมมีคอมพิวเตอรที่มีซอฟตแวร
Windows
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ไปที่ garmin.com/support/software/marine.html
3 เลือก echoMAP Series ที่มีการด SD
4 เลือก ดาวนโหลด ที่อยูถัดจาก echoMAP Series ที่มีการด SD
5 อานและยอมรับเงื่อนไข
6 เลือก ดาวนโหลด
®
ภาคผนวก
7 เลือกตำแหนง และเลือก บันทึก
8 ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลด
โฟลเดอร Garmin มีการอัปเดตซอฟตแวรที่สรางในตำแหนงที่เลือก
กลองขอความจะเปดเพื่อชวยเหลือในการถายโอนการอัปเดต
ซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำ
9 เลือก ถัดไป
10 เลือกไดรฟที่เปนของการดหนวยความจำ แลวเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
โฟลเดอร Garmin มีการอัปเดตซอฟตแวรที่สรางในการดหนวยความจำ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อโหลดลงในการดหนวย
ความจำ
การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ
กอนที่คุณจะสามารถอัปเดตซอฟตแวร คุณจะตองมีการดหนวยความจำ
สำหรับการอัปเดตซอฟตแวรกอน หรือทำการโหลดซอฟตแวรลาสุดมาไว
บนการดหนวยความจำ (การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความ
จำ, หนา 38)
1 เปดชารตพล็อตเตอร
2 หลังจากหนาจอหลักปรากฏขึ้นแลว ใหใสการดหนวยความจำลงไป
ในชองเสียบการด
หมายเหตุ: เพื่อใหขั้นตอนการอัปเดตซอฟตแวรปรากฏขึ้น อุปกรณ
จะตองไดรับการเปดเครื่องใหสมบูรณกอนที่จะใสการดลงไป
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
4 รอประมาณสามถึงสี่นาทีใหกระบวนการอัปเดตซอฟตแวรเสร็จ
สมบูรณ
5 เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ใหคงการดหนวยความจำไวที่เดิม และเริ่มการ
ทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้งดวยตนเอง
6 ถอดการดหนวยความจำออก
หมายเหตุ: หากการดหนวยความจำถูกถอดออกกอนที่อุปกรณจะเริ่ม
การทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ การอัปเดตซอฟตแวรจะไมสมบูรณ
การทำความสะอาดหนาจอ
ประกาศ
สารความสะอาดที่มีแอมโมเนียจะเปนอันตรายตอสารเคลือบผิวปองกัน
แสงสะทอน
อุปกรณมีการเคลือบดวยสารเคลือบผิวปองกันแสงสะทอนชนิดพิเศษที่มี
ความไวสูงตอขี้ผึ้ง และสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน
1 ใชสารความสะอาดเลนสแวนตาที่ระบุวาปลอดภัยสำหรับสารเคลือบ
ผิวปองกันแสงสะทอนรวมกับผา
2 เช็ดหนาจอเบาๆ ดวยผานุมที่สะอาดและไมเปนขุย
สัญญาณดาวเทียม หรือมีการปดเครื่องเปนเวลานานกวาสองสามสัปดาห
หรือสองสามเดือน อุปกรณอาจไมสามารถรับสัญญาณดาวเทียมไดอยาง
ถูกตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณกำลังใชงานซอฟตแวรลาสุด หากไมใช
ใหอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ,
หนา 39)
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในตำแหนงที่โลงทองฟาโปรง เพื่อ
ใหเสาอากาศสามารถรับสัญญาณ GPS ได หากมีการติดตั้งไว
ภายในหองของเรือ อุปกรณนี้ควรอยูใกลกับหนาตาง เพื่อใหสามารถ
รับสัญญาณ GPS ได
อุปกรณของฉันเปดไมไดหรือเครื่องปดอยูตลอดเวลา
อุปกรณที่ปดหรือเปดไมไดอาจระบุถึงปญหาที่เกิดกับไฟที่จายเขา
อุปกรณ ตรวจสอบรายการเหลานี้เพื่อทำการแกไขสาเหตุของปญหาดาน
พลังงานไฟฟา
• ตรวจสอบวาที่มาจายไฟกำลังผลิตพลังงานไฟฟา
คุณสามารถตรวจสอบไดหลายวิธี ตัวอยางเชน คุณสามารถตรวจสอบ
วาอุปกรณอื่นๆ ที่ไดรับพลังงานจากที่มาจายไฟกำลังทำงานอยูหรือ
ไม
• ตรวจสอบฟวสในสายไฟ
ฟวสควรอยูในชองใสที่เปนสวนหนึ่งของสายสีแดงของสายไฟ ตรวจ
สอบวามีการติดตั้งฟวสที่มีขนาดเหมาะสม อางอิงฉลากบนสายไฟหรือ
คำแนะนำในการติดตั้งเพื่อดูขนาดฟวสที่จำเปนตองใช ตรวจสอบ
ฟวสเพื่อใหมั่นใจวายังคงเชื่อมตอภายในฟวส คุณสามารถทดสอบ
ฟวสโดยใชมัลติมิเตอร หากฟวสมีสภาพปกติ มัลติมิเตอรจะอานคาได
0 โอหม
• ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณไดรับไฟฟาอยางนอย 10 V แตขอ
แนะนำที่ 12 V
ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟา ใหวัดเตารับไฟฟาตัวเมียและเตารับ
สายดินของสายไฟสำหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง หากแรงดันไฟฟา
ต่ำกวา 10 V อุปกรณจะเปดไมติด
• ตรวจสอบวาอุปกรณไดรับการยึดอยูในแทนอยางแนนหนา หากรุน
ของคุณใชขายึดล็อค ใหตรวจสอบวาขายึดปดเขาที่แลวอยางแนน
หนา เมื่อติดตั้งอุปกรณหรือขายึดล็อคอยางถูกตอง จะมีเสียงคลิกดัง
ขึ้น อุปกรณอาจไมไดรับไฟเลี้ยงหากไมไดยึดอยางแนนหนา หากไม
ไดติดตั้งอยางแนนหนา อุปกรณยังอาจหลนออกจากแทนและเกิด
ความเสียหายอีกดวย
• หากอุปกรณไดรับไฟเลี้ยงที่เพียงพอแลว แตเปดเครื่องไมได ให
ติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin ที่ support.garmin.com
การเปลี่ยนฟวสในสายไฟ
1 เปดเฮาสซิงของฟวส
ภาพหนาจอ
คุณสามารถจับภาพหนาจอของหนาจอใดๆ ที่แสดงบนชารตพล็อตเตอร
เปนไฟล .png คุณสามารถถายโอนภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอรของ
คุณได นอกจากนี้คุณยังสามารถดูภาพหนาจอไดในโปรแกรมดูภาพ
การจับภาพหนาจอ
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล > จับภาพหนาจอ > เปด
3 ไปยังหนาจอที่คุณตองการจับภาพ
4 กด HOME คางไวอยางนอยหกวินาที
การคัดลอกภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอร
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากชารตพล็อตเตอร และเสียบลงใน
เครื่องอานการดที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
2 จาก Windows Explorer ใหเปดโฟลเดอร Garmin\scrn บนการด
หนวยความจำ
3 คัดลอกไฟล .bmp จากการดและวางไฟลลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บน
คอมพิวเตอร
การแกไขปญหา
อุปกรณของฉันไมรับสัญญาณ GPS
หากอุปกรณไมรับสัญญาณดาวเทียม อาจมีสาเหตุสองสามขอ หากมีการ
เคลื่อนยายอุปกรณเปนระยะทางไกลตั้งแตครั้งลาสุดที่อุปกรณนี้ไดรับ
ภาคผนวก
2 หมุนและดึงฟวสเพื่อถอดออก
3 ใสฟว ส 3 A fast-blow ใหมเขาไป
4 ปดเฮาสซิงของฟวส
โซนารของฉันไมทำงาน
• ดันสายหัวโซนารเขาไปในดานหลังอุปกรณจนสุด
แมวาสายจะดูเหมือนเชื่อมตอแลว คุณควรดันสายใหแนนเพื่อใหเขา
ที่
• กด และตรวจสอบใหแนใจวาเปดใชงานโซนารแลว
• เลือกชนิดของหัวโซนารที่ถูกตอง (การเลือกชนิดของหัวโซนาร,
หนา 21)
อุปกรณของฉันไมสรางเวยพอยทในตำแหนงที่ถูกตอง
คุณสามารถปอนตำแหนงเวยพอยทดวยตนเองเพื่อถายโอนและใชขอมูล
รวมกันจากอุปกรณเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องถัดไปได หากคุณไดปอนตำ
แหนงเวยพอยทโดยใชพิกัดดวยตนเอง และตำแหนงของจุดไมปรากฏใน
ที่ที่ควรมี ขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงของอุปกรณอาจไมตรงกับ
ขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงเดิมที่ใชทำเครื่องหมาย เวยพอยท ไว
รูปแบบตำแหนงคือวิธีที่ตำแหนงของตัวรับสัญญาณ GPS ปรากฏบน
หนาจอ โดยทั่วไปแลวจะแสดงเปนละติจูด/ลองจิจูดในรูปแบบองศาและ
39
นาที โดยมีใหเลือกเปนองศา นาทีและวินาที องศาเทานั้น หรือรูปแบบ
ตารางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ขอมูลแผนที่คือโมเดลทางคณิตศาสตรที่อธิบายใหเห็นสวนหนึ่งของพื้น
ผิวโลก เสนละติจูดและลองจิจูดบนแผนที่แบบกระดาษถูกใชอางอิงกับ
ขอมูลแผนที่เฉพาะ
1 ดูวาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงใดที่ใชเมื่อเวยพอยทเดิมถูก
สรางขึ้น
หากเวยพอยทเดิมถูกนำมาจากแผนที่ ควรมีคำอธิบายบนแผนที่ที่
แสดงรายการขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ใชในการสราง
แผนที่นั้น ซึ่งสวนใหญแลวมักจะพบใกลกับปุมแผนที่
2 เลือก ตั้งคา > หนวยวัด
3 เลือกการตั้งคาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ถูกตอง
4 สรางเวยพอยทอีกครั้ง
รุน 6 นิ้ว
อุปกรณของฉันไมแสดงเวลาที่ถูกตอง
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc
(RMS)
1.25 A
1 เลือก ตั้งคา > หนวยวัด > โซนเวลา
2 ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณมีตำแหนง GPS
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
Wi‑Fi, 2.4 GHz @ 17.2 dBm ปกติ
ANT+ , 2.4 GHz @ 3.1 dBm ปกติ
Bluetooth, 2.4 GHz @ 1.2 dBm ปกติ
เวลาจะถูกตั้งโดยการตั้งคาตำแหนง GPS และโซนเวลา
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
ขนาดบนแทนวางและจุดยึดที่มี­
ฐานหมุน (กวาง x สูง x ลึก)
21.8 x 13.0 x 6.2 มม. (8.6 x 5.1 x
2.6 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W x H)
13.7 × 7.7 ซม. (5.4 × 3.1 นิ้ว)
แนวทแยงมุม 15.2 ซม. (6.2 นิ้ว)
ความละเอียดหนาจอ
WVGA 400 x 800 พิกเซล
น้ำหนัก
0.75 กก. (1.6 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
65 ซม. (25.6 นิ้ว)
ระยะหางถึงสิ่งกีดขวางใกลสุด
8.0 ซม.. (3.14 นิ้ว)
การดึงไฟฟาสูงสุด
12 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc 0.7 A
(RMS)
®
ขอมูลจำเพาะ
รุน 7 นิ้ว
ทุกรุน
ขอมูลจำเพาะ
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
วัสดุ
พลาสติกโพลีคารบอเนต
ขนาดบนแทนวางและจุดยึด (กวาง 25.9 x 15.4 x 6.3 ซม. (10.2 x 6 x
x สูง x ลึก)
2.5 นิว
้ )
ระดับการกันน้ำ
IEC 60529 IPX7
อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน
30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.garmin.com/waterrating
การวัด
ขนาดจอแสดงผล (W x H)
15.5 × 8.7 ซม. (6.1 × 3.4 นิ้ว)
แนวทแยงมุม 17.8 ซม. (7 นิ้ว)
ความละเอียดหนาจอ
WVGA 400 x 800 พิกเซล
น้ำหนัก
0.77 กก. (1.7 ปอนด)
ชวงอุณหภูมิ
ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)
ระยะหางถึงสิ่งกีดขวางใกลสุด
11.5 ซม. (4.5 นิ้ว)
แรงดันไฟฟาอินพุต
ตั้งแต 9 ถึง 18 Vdc
การดึงไฟฟาสูงสุด
15 W, 9 W พรอมหัวโซนาร GT-52
ฟวส
3 A, 125 V Fast-Acting
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc (RMS)
0.8 A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc
(RMS)
1.25 A
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
Wi‑Fi, 2.4 GHz @ 18.5 dBm ปกติ
ANT+, 2.4 GHz @ 1.2 dBm ปกติ
Bluetooth, 2.4 GHz @ 1.0 dBm ปกติ
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ 65 ซม. (25.6 นิ้ว)
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc 1
NMEA 2000 ดึง
75 mA สูง
การดหนวยความจำ
1 ชองการด microSD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB
เวยพอยทสูงสุด
5,000
เสนทางสูงสุด
100
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
หมายเหตุ: NMEA 2000 ไมพรอมใชสำหรับบางรุน
รุน 4 นิ้ว
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
ขนาดบนตัวยึด (กวาง x สูง x ลึก) 10.2 x 16.5 x 0.4 ซม. (4.0 x 6.5 x
3.1 นิ้ว)
รุน 9 นิ้ว
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
ขนาดบนแทนวางและจุดยึด (กวาง
x สูง x ลึก)
30.3 x 17.8 x 6.5 ซม. (11.9 x 7 x
2.6 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W x H)
19.9 × 11.3 ซม. (7.8 × 4.8 นิ้ว)
แนวทแยงมุม 22.9 ซม. (9 นิ้ว)
ความละเอียดหนาจอ
WVGA 800 x 400 พิกเซล
1 กก. (2.3 ปอนด)
ขนาดจอแสดงผล (W x H)
5.4 x 9.5 ซม. (2.1 x 3.7 นิ้ว), แนวทแยงมุม
10.5 ซม. (4.3 นิ้ว)
น้ำหนัก
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
65 ซม. (25.6 นิ้ว)
ความละเอียดหนาจอ
WQVGA 480 x 272 พิกเซล
ระยะหางถึงสิ่งกีดขวางใกลสุด
11.5 ซม. (4.5 นิ้ว)
น้ำหนัก
0.7 กก. (1.6 ปอนด)
การดึงไฟฟาสูงสุด
18 W
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
25 มม. (9.8 นิ้ว)
แรงดันไฟฟาอินพุต
ตั้งแต 9 ถึง 18 Vdc
การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc 1 A
(RMS)
การดึงไฟฟาสูงสุด
5W
การดึงกระแสไฟตามปกติ (RMS) 0.5 A
การดึงกระแสไฟสูงสุด (RMS)
40
2A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc
(RMS)
1.5 A
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
Wi‑Fi, 2.4 GHz @ 18.5 dBm ปกติ
ANT+, 2.4 GHz @ 1.2 dBm ปกติ
Bluetooth, 2.4 GHz @ 1.0 dBm ปกติ
ภาคผนวก
ขอมูลจำเพาะรุนโซนาร
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
ความถี่โซนาร1
ทั่วไป: 50, 77, 83 หรือ 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455, หรือ 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, หรือ 800 kHz
กำลังสงโซนาร (RMS)2 500 W
ความลึกโซนาร3
701 ม. (2,300 ฟุต) ที่ 77 kHz
NMEA ขอมูล 0183
สง
ประโยค
คำอธิบาย
GPAPB
APB: ทิศมุงหนาหรือตัวควบคุมแทร็ค (ออโตไพลอต) ประโยค "B"
GPBOD BOD: ทิศทาง (จุดเริ่มตนไปยังที่หมาย)
GPBWC BWC: ทิศทางและระยะทางถึงเวยพอยท
GPGGA GGA: ขอมูลคงที่ของ Global Positioning System
GPGLL
GLL: ตำแหนงทางภูมิศาสตร (ละติจูดและลองจิจูด)
ขอมูล NMEA 2000 PGN
สงและรับสัญญาณ
PGN
คำอธิบาย
059392
การรับรอง ISO
059904
คำขอ ISO
060928
การอางสิทธิ์เลขที่อยู ISO
126208
NMEA: ฟงกชันกลุมคำสั่ง คำขอ และการรับรอง
126996
ขอมูลผลิตภัณฑ
127250
ทิศมุงหนาของเรือ
128259
ความเร็ว: นานน้ำอางอิง
128267
ความลึกของน้ำ
129539
GNSS DOPs
129799
ความถี่วิทยุ, โหมด และกำลัง
130306
ขอมูลลม
130312
อุณหภูมิ
GPGSA GSA: GNSS DOP และดาวเทียมที่ใชงาน
สง
GPGSV GSV: สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
PGN
คำอธิบาย
126464
สงและรับฟงกชันกลุมรายการ PGN
127258
ความแปรปรวนทางแมเหล็ก
129025
ตำแหนง: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
129026
COG และ SOG: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
129029
ขอมูลตำแหนง GNSS
129283
ขอผิดพลาดครอสแทร็ค
129284
ขอมูลนำทาง
129285
เสนทางการนำทางและขอมูลเวยพอยท
129540
สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
GPRMB RMB: ขอมูลนำทางขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRMC RMC: ขอมูลเฉพาะ GNSS ขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRTE
RTE: เสนทาง
GPVTG
VTG: เสนทางบนพื้นและความเร็วภาคพื้น
GPWPL WPL: ตำแหนงเวยพอยท
GPXTE
XTE: ขอผิดพลาดครอสแทร็ค
PGRME E: ขอผิดพลาดโดยประมาณ
PGRMM M: ขอมูลแผนที่
PGRMZ Z: ระดับความสูง
SDDBT
DBT: ความลึกใตหัวโซนาร
SDDPT
DPT: ความลึก
SDMTW MTW: อุณหภูมิน้ำ
SDVHW VHW: ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ
รับ
ประโยค
คำอธิบาย
DPT
ความลึก
DBT
ความลึกใตหัวโซนาร
MTW
อุณหภูมิน้ำ
VHW
ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ
WPL
ตำแหนงเวยพอยท
DSC
ขอมูลระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
DSE
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอลที่ขยายเพิ่ม
HDG
ทิศมุงหนา ความคลาดเคลื่อน คาแปรผัน
HDM
ทิศมุงหนา, แมเหล็ก
MWD
ทิศทางและความเร็วลม
MDA
องคประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
MWV
ความเร็วและมุมของลม
VDM
ขอความลิงคขอมูล AIS VHF
คุณสามารถซื้อขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบและประโยคของ Marine
Electronics Association (NMEA) จาก: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
รับ
PGN
คำอธิบาย
127245
หางเสือ
127250
ทิศมุงหนาของเรือ
127488
พารามิเตอรเครื่องยนต: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
127489
พารามิเตอรเครื่องยนต: ไดนามิก
127493
พารามิเตอรการสง: ไดนามิก
127498
พารามิเตอรเครื่องยนต: สแตติก
127505
ระดับของเหลว
129038
รายงานตำแหนง AIS คลาส A
129039
รายงานตำแหนง AIS คลาส B
129040
รายงานตำแหนงที่ขยาย AIS คลาส B
129794
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการอยูกับที่และการเดินทาง AIS คลาส A
129798
รายงานตำแหนงเครื่องบิน AIS SAR
128000
องศา Leeway ทางทะเล
129802
ขอความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
129808
ขอมูลการโทร DSC
130310
พารามิเตอรทางสภาพแวดลอม
130311
พารามิเตอรทางสภาพแวดลอม (ลาสมัย)
130313
ความชื้น
130314
ความดันจริง
130576
สถานะเรือขนาดเล็ก
ขอมูลนี้ใชกับผลิตภัณฑที่ใชรวมกันไดกับ NMEA 2000 เทานั้น
1
2
3
ขึ้นอยูกับหัวโซนาร
ขึ้นอยูกับระดับของหัวโซนารและความลึก
ขึ้นอยูกับหัวโซนาร ความเค็มของน้ำ ชนิดของพื้นใตน้ำ และสภาพอื่นๆ ของน้ำ
ภาคผนวก
41
ดัชนี
A
ActiveCaptain 3
quickdraw 10, 11
การแจงเตือนอัจฉริยะ 4
การปรับปรุงซอฟตแวร 4
การอัปเดตแผนที่ 4
AIS 7–9
ATON 8
SART 8
การเตือน 7
การเปด 37
เปาหมาย 7, 8
ภัยคุกคาม 7
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ 8
AM 32
D
DAB 32, 33
DSC. ดู ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
E
EGNOS 34
EPIRB 8
F
Fish Eye 3D
กรวยโซนาร 10
แทร็ค 10
เปาหมายที่ถูกพัก 10
FM 32
Force ทรอลิ่งมอเตอร 28
G
Garmin ClearVü 19
Garmin Marine Network 35
GLONASS 34
GPS 39
EGNOS 34
GLONASS 34
WAAS 34
ที่มา 2
สัญญาณ 2
I
ID เครื่อง 34
M
Man Overboard 12, 27
MARPA, แผนที่เดินเรือนำทาง 9
media player 31–33
DAB 32
FUSION-Link 31
VHF 32
การปดเสียง 32
การเลนซ้ำ 32
คนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข 32
คาที่ตั้งลวงหนา 32
ชื่ออุปกรณ 33
โซน 32
ที่มา 31
พื้นที่เครื่องรับ 32
วิทยุ 33
วิทยุดาวเทียม SiriusXM 33
สับเปลี่ยน 32
โหมดการปรับ 32
MOB, อุปกรณ 8
N
navaids 5
naviads 8
NMEA 0183 28, 35, 36, 41
NMEA 2000 36, 41
P
Panoptix 25
Q
quickdraw 10, 11
42
S
SART 8
SideVü 19
SiriusXM, วิทยุดาวเทียม 33
W
WAAS 34
Wi‑Fi 3
ก
กระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว, ระดับน้ำ 6
การ gybe. ดู การ tack และ gybe
การ jib. ดู การ tack และ gybe
การ tack และ gybe 18
รักษาทิศทางลม 18
รักษาทิศมุงหนา 18
การแกไขปญหา 39, 40
การแจง 4
การแจงเตือนอัจฉริยะ 4
การดหนวยความจำ 37, 38
การติดตั้ง 2
ชอง 1
แผนที่รายละเอียด 38
การตั้งคา 11, 34, 36
ขอมูลระบบ 34
การตั้งคาการแสดงผล 34
การตั้งคาจากโรงงาน 37
โซนาร 24
การเตือน 17, 36
การชน 7
การนำทาง 36
การลากสมอ 36
เครื่องยนต 30
โซนาร 23
ตัววัด 30
น้ำตื้น 23
น้ำมันเชื้อเพลิง 30, 36
น้ำลึก 23
มาถึง 36
ออกนอกเสนทาง 36
อุณหภูมิน้ำ 23
การเตือนการชน 7
การเตือนการนำทาง 36
การเตือนการลากสมอ 36
การเตือนมาถึง 36
การเตือนระยะปลอดภัยในการชน 7
การเตือนออกนอกเสนทาง 36
การแนะนำอัตโนมัติ 11, 12, 14, 15, 36
ระยะหางแนวชายฝง 15
เสนทาง 14
การแบงปนขอมูล 37
การรวม 2, 3
การรีเซ็ต, การตั้งคา 33
การเรียกคืน 37
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ 38
การลงทะเบียนอุปกรณ 38
การลบ
ขอมูลผูใช 38
ขอมูลผูใชทั้งหมด 17
การแลนเรือ 9, 17
ตัวนับเวลาการแขงขัน 17
เสนเริ่มตน 17
การแลนเรือใบ 17
การวัดระยะทาง 22
แผนที่ 5
การสนับสนุน. ดู ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
การสลับสายแบบดิจิตอล 31
การแสดงความลึกดวยเฉดสี 9
การอัปเดต
ซอฟตแวร 4, 38, 39
แผนที่ 4
ข
ขอบเขต
การคัดลอก 37
การแสดง 9
ขอมูล
การคัดลอก 37
การจัดการ 37
การลบ 38
การสำรองขอมูล 38
ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา 31
ขอมูลทองฟา 31
ขอมูลผูใช, การลบ 17, 38
ขอมูลระบบ 34, 38
ค
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 30, 34, 35
ความแมนยำของ GPS 36
คาชดเชยความลึกทองเรือ 18, 34
คาที่ตั้งลวงหนา 32, 33
DAB 33
จ
จุดบริการทางทะเล 12
จุดหมาย
การเลือก 12
แผนที่เดินเรือนำทาง 12
ซ
ซอฟตแวร, การอัปเดต 4, 33, 38, 39
ซูม
โซนาร 23
แผนที่ 5
ต
ตัววัด
การเดินทาง 30
การเตือนสถานะ 30
ขีดจำกัด 35
เครื่องยนต 30
น้ำมันเชื้อเพลิง 30, 35
ลม 30, 31
ตัววัดการเดินทาง 30
ตัววัดการแลนเรือ 30
ตัววัดเครื่องยนต 30, 35
การกำหนดคา 30
การเตือนสถานะ 30
กำลังกำหนดคา 30
ตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง 30, 35
การซิงโครไนซน้ำมันเชื้อเพลิงตามจริง 30, 35
การเตือนสถานะ 30, 36
ตัววัดลม 30, 31
ตำแหนง, การติดตาม 29
ท
ทรอลิ่งมอเตอร 27, 28
เข็มทิศ 28
คาชดเชยหัวเรือ 28
ทรอลิ่งมอเตอร Force 27, 28
ทางลัด 1, 28
ทำเครื่องหมายตำแหนง 12
ทิศมุงหนา
การรักษา 26
รักษาทิศมุงหนา 18
เสน 5
ที่มาขอมูลที่ตองการ 26
น
นาฬิกา 36
การเตือน 36
น้ำ
ความเร็ว 35
คาชดเชยอุณหภูมิ 35
ป
ปุม 1
ไฟ 1
ปุม power 1, 2
ปุม Power 34
ฝ
ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ 2
ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin. ดู ฝายสนับสนุน
ผลิตภัณฑ
พ
พื้นหลัง 3
ภ
ภาพจากดาวเทียม 6
ภาพถาย, ทางอากาศ 7
ดัชนี
ภาพถายทางอากาศ 7
ภาพหนาจอ 39
การจับภาพ 39
ภาษา 34
ร
รอยทางของเรือ 9, 29
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล 28, 29
การเปด 28, 37
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 29
ชอง 29
ที่ติดตอ 29
ระยะของวงแหวน 8
ระยะหางแนวชายฝง 15
รักษาทิศทางลม 18
การปรับ 18
รายงานตำแหนง 29
รีเซ็ต 37
รีโมทคอนโทรล 27
ล
ลม, ปลายหัว 9
ล็อกกิจกรรม 34
ว
วงจร 31
วิทยุ 32
AM 32
FM 32
SiriusXM 33
วิทยุ VHF 28
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 29
การเรียกเปาหมาย AIS 29
ชอง DSC 29
สัญญาณแจงเหตุราย 29
วิทยุดาวเทียม SiriusXM 33
วิธีใช. ดู ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
ส
สถานีกระแสน้ำ 31
เครื่องหมาย 6
สถานีพยากรณระดับน้ำ 6, 31
เครื่องหมาย 6
สถานีระดับน้ำ 31
สัญญาณแจงเหตุราย 29
สัญญาณดาวเทียม, การรับ 2
สัญลักษณ 7
สายอากาศ, GPS 2
ห
หนวยวัด 36
หนาจอ, ความสวาง 3
หนาจอหลัก, การปรับแตง 2, 3
หัวโซนาร 18, 21, 24, 25
อ
ออโตไพลอต 26, 27
การขับตามรูปแบบวงกลม 27
การใช 26
การเพิ่มการควบคุม 26
รูปแบบการบังคับเลี้ยว 27
รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน 27
รูปแบบซิกแซก 27
รูปแบบยูเทิรน 27
ลดการใชหางเสือ 26
อุปกรณ
การทำความสะอาด 39
การลงทะเบียน 38
ปุม 1, 5
อุปกรณไรสาย 36
การกำหนดคาเครือขาย 36
การเชื่อมตอกับอุปกรณไรสาย 3
การเชื่อมตออุปกรณไรสาย 36
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ 8
ดัชนี
43
support.garmin.com
สิงหาคม 2019
190-02242-00_0F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising