Garmin | Delta Smart™ Dog Training System | User manual | Garmin Delta Smart™ Dog Training System Gebruikershandleiding

Garmin Delta Smart™ Dog Training System Gebruikershandleiding
Delta Smart™
Gebruikershandleiding
September 2016
190-01983-35_0A
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo en ANT+ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. BarkLimiter™, Delta Smart™, Garmin Canine™, Garmin Connect™, en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie
verkregen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
®
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................... 1
Delta Smart halsbandtoestel ....................................................... 1
Het halsbandtoestel opladen ...................................................... 1
Het halsbandtoestel inschakelen ................................................ 1
Het toestel uitschakelen ......................................................... 1
Uw smartphone koppelen met het halsbandtoestel .................... 1
Het halsbandtoestel bevestigen aan een halsband .................... 1
De halsband omdoen ................................................................. 1
Garmin Canine................................................................ 2
Hondentraining ........................................................................... 2
Trainingsmethoden ................................................................ 2
BarkLimiter™ ......................................................................... 2
Statuslampje .......................................................................... 3
Het halsbandtoestel synchroniseren met de Garmin Canine
app .............................................................................................. 3
Optionele Keep Away Tag sensor................................ 3
De batterij plaatsen ..................................................................... 3
De sensor met uw toestel koppelen ........................................... 3
Tips voor het instellen van het bereik .................................... 3
De sensor installeren .................................................................. 4
Tips voor het installeren van de sensor ................................. 4
Toestelinformatie........................................................... 4
Delta Smart halsbandtoestel - specificaties ................................ 4
Keep Away Tag specificaties ...................................................... 4
Ondersteuning en updates ......................................................... 4
De software bijwerken via Garmin Express ........................... 4
De software bijwerken via Garmin Canine .................................. 4
Meer informatie ........................................................................... 4
Problemen oplossen...................................................... 4
Mijn hond blaft nog steeds .......................................................... 4
De blafdetectie is te gevoelig ...................................................... 4
Het halsbandtoestel reageert niet ............................................... 4
Hoe weet ik welk halsbandtoestel is gekoppeld? ....................... 5
Levensduur van de batterijen maximaliseren ............................. 5
Appendix......................................................................... 5
Licentieovereenkomst voor software van derden ....................... 5
Index................................................................................ 6
Inhoudsopgave
i
Aan de slag
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Delta Smart halsbandtoestel
À
Á
Â
Ã
Ä
Aan-uitknop
Statuslampje
Contactpunten
Contactpunten oplaadclip
Halsband
Het halsbandtoestel opladen
LET OP
Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op het
halsbandtoestel en het omliggende gebied grondig droog te
maken voordat u de oplaadclip aansluit.
Uw smartphone koppelen met het halsband­
toestel
Met de Garmin Canine™ app op uw compatibele smartphone
kunt u het halsbandtoestel koppelen via Bluetooth Smart
draadloze technologie.
1 Ga naar www.garmin.com/apps en download de Garmin
Canine Mobile app op uw smartphone.
2 Open de Garmin Canine app op uw smartphone.
3 Volg de instructies op het scherm om een account te maken,
het profiel van uw hond in te stellen en het halsbandtoestel te
koppelen.
4 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het
halsbandtoestel.
5 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt tot het
statuslampje blauw wordt om de koppelmodus te starten.
Als het toestel is gekoppeld met uw smartphone, wordt een
bericht weergegeven.
®
Het halsbandtoestel bevestigen aan een
halsband
U kunt het halsbandtoestel bevestigen aan een halsband die
maximaal 25,4 mm (1 in.) breed en 2,78 mm (0,11 in.) dik is.
1 Verwijder de sluitring À van het toestel.
U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de
eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij
duurt circa twee uur.
1 Klik het toestel À op de oplaadclip Á.
2
3
4
5
6
2 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt rood wanneer het toestel wordt
opgeladen.
3 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip
van het toestel verwijderen.
Het halsbandtoestel inschakelen
• U schakelt het halsbandtoestel in door de aan-uitknop
ingedrukt te houden tot het statuslampje groen wordt en het
toestel piept.
• Houd de aan-uitknop ingedrukt tot het statuslampje blauw
wordt om de koppelmodus te starten.
Het toestel uitschakelen
• Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat
het statuslampje rood blijft branden en laat vervolgens de
aan-uitknop los.
Het toestel piept.
Aan de slag
Selecteer een sluitring.
Steek de halsband Á in een lus door de sluitring.
Plaats het toestel  in de lus tussen halsband en sluitring.
Klik de sluitring op het toestel.
Trek de halsband aan tot deze strak loopt langs de voorkant
van het toestel.
De halsband omdoen
VOORZICHTIG
Verwijder de halsband als deze niet wordt gebruikt, om irritaties
te voorkomen. Controleer dagelijks of de band comfortabel zit.
Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het
niet uit op personen.
Spuit geen agressieve chemische stoffen op het toestel, zoals
anti-vlooien- of anti-teken-spray. Wacht tot de anti-vlooien- of
anti-teken-spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is
opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Kleine
hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic
onderdelen beschadigen.
Om de hond effectief te kunnen trainen, moeten de halsband en
het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als
de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kan de
stimulatie inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training
langer duurt of niet effectief is.
1 Plaats het toestel voor op de hals van de hond, met het
statuslampje richting onderkaak van de hond en de
contactpunten tegen de keel.
1
TIP: Voor blafcorrectie moeten de contactpunten van het
toestel zich dicht bij de stembanden van de hond bevinden.
De exacte plaats kan per hondenras verschillen. Als het
toestel het geblaf van de hond niet lijkt te detecteren, kunt u
proberen de juiste plaats te vinden door het toestel verder
van of dichter bij de romp van de hond te positioneren.
2 Controleer of de ID-tags op de halsband niet in contact
komen met het toestel.
OPMERKING: ID-tags die in contact komen met het toestel
kunnen onbedoelde correcties veroorzaken.
3 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak
de gesp vast.
OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze
niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer
en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag
van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.
4 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten
door de vacht van de hond heendringen.
OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met
de huid van de hond om effectief te zijn.
Garmin Canine
Met de gratis Garmin Canine app kunt u de dagelijkse
activiteiten en het gedrag van uw hond bekijken en analyseren.
Als u een compatibel halsbandtoestel koppelt, kunt u uw hond
op afstand trainen met behulp van geluidssignalen, trillingen en
stimulaties. Met de app kunt u ook software-updates draadloos
verzenden naar het hondentoestel. U kunt Keep Away Tag
sensors koppelen om uw hond uit ongewenste gebieden te
houden.
Trainen op afstand: Met de app kunt u uw hond trainen op
afstand. U kunt de trainingsmethoden kiezen die het beste bij
uw hond passen.
Blafcorrectie instellen: U kunt instellen dat het toestel blaffen
automatisch detecteert en corrigeert. U kunt de
correctiemethode instellen. Wanneer u stimulatie gebruikt,
kunt u de intensiteit aanpassen of automatische verhoging
instellen.
Keep Away Tag sensors instellen: U kunt extra Keep Away
Tag sensors koppelen en instellen. U kunt elke sensor een
beschrijvende naam geven zodat u de locatie herkent, u kunt
het effectieve bereik voor uw hond instellen en de
correctiemethode aanpassen.
Uw gegevens analyseren: U kunt beknopte gegevens bekijken,
waaronder de dagelijkse activiteiten van uw hond, het aantal
keer blaffen en het aantal keer dat de hond het bereik van de
gekoppelde Keep Away Tag sensors is binnengegaan. U
kunt ook gedetailleerdere gegevens van de activiteiten van
uw hond bekijken, waaronder het aantal keer dat
gebeurtenissen is gedetecteerd en gebruikte correctieve
acties.
OPMERKING: Voor sommige gegevens is een optionele
Keep Away Tag sensor nodig.
2
Gezinsleden en honden instellen: U kunt hondprofielen maken
en bewerken, compatibele halsbandtoestellen koppelen en
andere gezinsleden uitnodigen.
Hondentraining
Doe onderzoek naar de trainingsmethoden die het beste passen
bij u, uw hond en uw behoeften.
Wanneer het Delta Smart trainingssysteem goed wordt gebruikt,
is het een zeer effectief trainingshulpmiddel om het volledige
potentieel uit uw hond te halen. Het trainingssysteem is bedoeld
als onderdeel van een algemeen trainingsprogramma.
Trainingsmethoden
Stimulatie: Wanneer u in de app op de stimulatieoptie tikt,
wordt er een korte stimulatie gegeven. Wanneer u in de app
de stimulatieoptie ingedrukt houdt, wordt er een continue
stimulatie gegeven gedurende de tijd dat u de optie ingedrukt
houdt (maximaal 8 seconden). De stimulaties die u toepast,
dienen gewoonlijk veel korter te zijn dan 8 seconden. U kunt
de intensiteit van de stimulatie handmatig aanpassen.
Toon: Er klinkt een geluidssignaal. Een toon kan worden
gebruikt als een positieve of negatieve trainingsmethode,
afhankelijk van uw trainingsprogramma.
Vibratie: Er wordt trilling toegepast bij de hond gedurende de
tijd dat u de trilknop ingedrukt houdt (maximaal 8 seconden).
De effectiviteit van het trilsignaal is afhankelijk van het
karakter en de ervaring van de hond.
Het juiste intensiteitsniveau kiezen
1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau.
2 Kijk of de hond reageert, bijvoorbeeld door met de kop te
schudden of met een nekbeweging of met een andere
uitdrukking.
Soms maken honden een geluid omdat ze verrast zijn door
de elektrische stimulatie. Als de hond meerdere keren geluid
maakt, is het intensiteitsniveau te hoog voor basistraining.
3 Als de hond geen reactie geeft, kunt u de intensiteit met een
niveau verhogen tot de hond een kleine maar zichtbare
reactie geeft.
Het intensiteitsniveau dat een kleine maar zichtbare reactie
oplevert, is het beginniveau voor de basistraining van uw hond.
Het is niet nodig of raadzaam om deze intensiteitstest nogmaals
uit te voeren.
Zodra u bent begonnen met de training, zijn de prestaties van
de hond de richtlijn voor het selecteren van een intensiteit.
Naarmate de hond vooruitgang boekt, moet u het niveau wellicht
aanpassen aan de trainingssituatie.
BarkLimiter™
LET OP
Voordat u met uw hond gaat spelen, moet u het halsbandtoestel
verwijderen of de BarkLimiter functie uitschakelen.
Wanneer u de BarkLimiter functie gebruikt, moet u alle andere
halsbanden, labels of andere items van uw hond verwijderen.
Zulke andere items kunnen ervoor zorgen dat de BarkLimiter
functie wordt geactiveerd zonder dat de hond blaft.
De BarkLimiter functie kan uw hond automatisch corrigeren
wanneer de hond blaft. Het toestel detecteert trillingen om
onderscheid te maken tussen blaffen en andere geluiden die de
hond maakt. Met de Garmin Canine app kunt u het toegestane
aantal keren blaffen handmatig aanpassen. U kunt instellen dat
blaffen niet is toegestaan of een aangepast nummer instellen
waarmee u aangeeft hoe vaak de hond mag blaffen voordat de
hond wordt gecorrigeerd. U kunt ook een paar keer blaffen
toestaan (tot 5 keer) om onbedoelde correcties als gevolg van
dagelijkse activiteiten te voorkomen, zoals bij gapen, niezen of
door een deur lopen.
Garmin Canine
U kunt deze methoden gebruiken wanneer u uw hond corrigeert
met de BarkLimiter functie.
• Toon
• Vibratie
• Vaste stimulatie
• Automatische, geleidelijke toename van de stimulatieintensiteit (automatische verhoging)
OPMERKING: Als u alle correctiemethoden uitschakelt,
detecteert het toestel de blafgeluiden van uw hond nog steeds,
maar worden er geen correcties toegepast. Op die manier kunt
u het blafgedrag van uw hond bijhouden met de Garmin Canine
app.
Automatische intensiteit
Het toestel kan het intensiteitsniveau van de stimulatie
automatisch instellen op basis van het blafgedrag van de hond.
Het toestel begint met het laagste intensiteitsniveau en verhoogt
dit geleidelijk tot de hond ophoudt met blaffen. Als de hond
rustig blijft, wordt het intensiteitsniveau na verloop van tijd
verlaagd.
De functie Automatische intensiteit is bedoeld om te voorkomen
dat de hond door veel te blaffen overlast veroorzaakt. Als u wilt
dat de hond nog sneller ophoudt met blaffen, kunt u het
intensiteitsniveau handmatig instellen.
Statuslampje
Het statuslampje op het halsbandtoestel knippert rood wanneer
een stimulatie wordt gegeven.
Het halsbandtoestel synchroniseren met de
Garmin Canine app
Garmin raadt aan dat u uw toestel dagelijks synchroniseert om
bijgewerkte gegevens in de app weer te geven en belangrijke
meldingen te ontvangen, zoals meldingen wanneer de batterij
bijna leeg is en meldingen over software-updates.
1 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het
halsbandtoestel.
2 Open de Garmin Canine app.
Het halsbandtoestel synchroniseert periodiek automatisch
gegevens met de Garmin Canine app. In de app wordt
aangegeven wanneer de laatste synchronisatie heeft
plaatsgevonden.
3 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Canine app.
®
Optionele Keep Away Tag sensor
U kunt optionele Keep Away Tag sensors gebruiken om uw
hond uit de buurt te houden van ongewenste locaties, zoals
vuilnisbakken.
OPMERKING: Als u deze sensor niet hebt, kunt u deze sectie
overslaan.
De batterij plaatsen
1 De batterijdeksel À is rond en bevindt zich op de achterkant
van de Keep Away Tag sensor.
2 Draai de deksel linksom tot deze los genoeg zit om te
verwijderen.
4 Plaats de batterij in het deksel met de pluskant naar de
binnenkant van het deksel.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
5 Plaats de deksel terug door de stippen Á op één lijn te
brengen en de deksel rechtsom te draaien.
Na koppeling met een compatibel halsbandtoestel geeft de
Garmin Canine app een waarschuwing als de resterende
batterijduur voor de sensor minder dan 1 week bedraagt.
TIP: Als de batterij moet worden vervangen, kunt u een stuk
tape  of een magneet gebruiken om de batterij uit de deksel te
verwijderen.
De sensor met uw toestel koppelen
Koppelen is het maken van een verbinding tussen een ANT+
draadloze sensor, zoals de Keep Away Tag sensor, en een
compatibel halsbandtoestel. U moet uw sensor en toestel
rechtstreeks koppelen middels de Garmin Canine app op uw
compatibele smartphone.
1 Plaats de batterij in de sensor.
De sensor wordt ingeschakeld.
2 Ga naar www.garmin.com/apps en download de Garmin
Canine Mobile app op uw smartphone.
3 Open de Garmin Canine app op uw smartphone.
4 Volg de instructies op het scherm om de sensor te koppelen
met uw toestel.
5 Breng uw smartphone binnen 3 m (10 ft.) van de sensor en
het toestel.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
andere sensors vandaan bent tijdens het koppelen.
6 Houd de sensor tegen het halsbandtoestel aan.
Als de sensor en het toestel zijn gekoppeld, wordt een bericht
weergegeven.
7 Volg de instructies op het scherm om het bereik in te stellen.
8 Volg de instructies op het scherm om corrigerende acties te
selecteren.
®
Tips voor het instellen van het bereik
Via de Garmin Canine app kunt u het effectieve bereik
(maximaal 1 m) van de sensor instellen en testen. De sensor is
zodanig ontwikkeld dat uw hond uit de buurt blijft van een klein,
algemeen gebied.
OPMERKING: Het effectieve bereik van de sensor kan variëren
op basis van de omgevingsomstandigheden. Test het bereik om
te controleren of het toestel en de sensor werken zoals
verwacht.
• Als de sensor is geïnstalleerd, kunt u het bereik testen door
de sensor vanuit verschillende richtingen te benaderen met
het halsbandtoestel.
• Stel het effectieve bereik in.
• Selecteer voor optimale resultaten het kleinste bereik dat
nodig is om uw hond uit de buurt te houden van ongewenste
gebieden.
OPMERKING: Correcties zijn mogelijk inconsistent als het
bereik wordt ingesteld op een afstand van meer dan 1 meter
(3 feet).
3 Verwijder de deksel.
Optionele Keep Away Tag sensor
3
De sensor installeren
Met de meegeleverde plakbeugel kunt u de sensor installeren
op de locatie waar uw hond uit de buurt moet blijven.
Bijvoorbeeld een vuilnisbak. U kunt meerdere sensors
installeren. Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires.
1 Bevestig een zijde van de plakbeugel aan het midden van het
batterijdeksel.
Bevestig
de andere zijde van de plakbeugel op de locatie.
2
Tips voor het installeren van de sensor
• Voor consistente prestaties plaatst u de sensor op een
locatie met vrij zicht in alle richtingen.
• Plaats de sensor niet in of op metalen voorwerpen.
Installeer de sensor bijvoorbeeld op de muur in de buurt van
een metalen vuilnisbak om contact met de vuilnisbak te
vermijden.
• Dompel de sensor niet onder in water.
• Begraaf de sensor niet.
Toestelinformatie
Delta Smart halsbandtoestel ­ specificaties
Batterijtype
Oplaadbare lithium-ion
Levensduur van batterij
Tot 2 weken
Tot 1 week met Keep Away Tag
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Bereik opslagtemperatuur
Van -20° tot 85°C (van -4° tot 185°F)
Waterbestendigheid
1 ATM*
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
Keep Away Tag specificaties
Batterijtype
CR2032 van 3 V, door gebruiker te
vervangen
Levensduur van batterij
Tot 3 maanden
Bedrijfstemperatuurbereik Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Radiofrequentie/-protocol 2,4 GHz-protocol voor draadloze communicatie
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Ondersteuning en updates
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig
toegang tot deze services voor Garmin toestellen.
• Productregistratie
• Producthandleidingen
• Software-updates
De software bijwerken via Garmin Express
Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
over een Garmin Connect™ account en moet u de Garmin
Express toepassing downloaden en installeren.
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin
Express deze naar uw toestel.
2 Koppel het toestel los van de computer.
Uw toestel waarschuwt u als u de software kunt bijwerken.
4
3 Selecteer een optie.
De software bijwerken via Garmin Canine
Voordat u uw toestelsoftware kunt bijwerken met de Garmin
Canine app, moet u uw smartphone koppelen met het
halsbandtoestel (Uw smartphone koppelen met het
halsbandtoestel, pagina 1).
Open de Garmin Canine app op uw smartphone.
Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin
Canine app deze naar uw toestel.
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.
• Ga naar www.garmin.com/outdoor.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Problemen oplossen
Mijn hond blaft nog steeds
Als de hond met antiblafband om blijft blaffen, kunt u een van de
volgende opties proberen om de effectiviteit van het toestel te
verbeteren.
• Trek de halsband iets strakker aan (De halsband omdoen,
pagina 1).
• Wijzig de positie van het toestel om de nek van de hond (De
halsband omdoen, pagina 1).
• Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten
door de vacht van de hond heendringen.
• Verhoog het intensiteitsniveau geleidelijk (Het juiste
intensiteitsniveau kiezen, pagina 2).
De blafdetectie is te gevoelig
Als de BarkLimiter functie wordt geactiveerd terwijl de hond niet
blaft, of als de blafdetectie te gevoelig blijkt te zijn, kunt u de
volgende tips proberen.
• Gebruik de Garmin Canine app om het toegestane aantal
keer blaffen aan te passen voordat uw hond wordt
gecorrigeerd.
• Schakel met de Garmin Canine app de BarkLimiter functie uit
tijdens intensief spelen, wanneer de hond erg actief is of
wanneer de hond eet.
• Verwijder alle andere halsbanden, labels of andere items van
uw hond.
Het halsbandtoestel reageert niet
Als het halsbandtoestel niet meer reageert, kunt u de volgende
tips proberen.
• Controleer of het halsbandtoestel is ingeschakeld (Het
halsbandtoestel inschakelen, pagina 1).
• Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw smartphone
in.
• Koppel het halsbandtoestel met uw smartphone (Uw
smartphone koppelen met het halsbandtoestel, pagina 1).
Wanneer het halsbandtoestel actief is en is verbonden met
een smartphone, knippert het statuslampje paars.
• Controleer of u de enige gebruiker bent die momenteel de
hond traint.
OPMERKING: Er kan per keer slechts één smartphone
verbonden zijn met het halsbandtoestel.
• Controleer het batterijniveau van het halsbandtoestel in de
Garmin Canine app.
Toestelinformatie
OPMERKING: U moet het halsbandtoestel synchroniseren
met de Garmin Canine app om bijgewerkte informatie en
meldingen over het batterijniveau weer te geven.
• Selecteer de aan-uitknop om het batterijniveau van het
halsbandtoestel te controleren.
Het statuslampje knippert om aan te geven hoeveel
vermogen de batterij nog heeft: groen (veel), geel
(gemiddeld) of rood (weinig).
• Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt om het
halsbandtoestel opnieuw in te stellen.
VAN DEZE SOFTWARE, OOK NIET WANNEER ZIJ VOORAF
VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE
HOOGTE ZIJN GESTELD.
Hoe weet ik welk halsbandtoestel is
gekoppeld?
Als u meerdere halsbandtoestellen hebt gekoppeld, kunt u met
de Garmin Canine app zien welk toestel is gekoppeld voordat u
de halsband bij uw hond omdoet. Zo zorgt u ervoor dat u de
juiste hond traint, aangezien alle instellingen van BarkLimiter en
Keep Away Tag worden opgeslagen op het halsbandtoestel.
1 Open de Garmin Canine app op uw smartphone.
2 Selecteer op de trainingsafstandsbediening de geluidsoptie.
Er klinkt een geluid.
Levensduur van de batterijen maximaliseren
• Schakel alle ongebruikte Keep Away Tag sensoren uit.
Appendix
Licentieovereenkomst voor software van
derden
Copyright © 2009-2012 ARM Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie en gebruik in broncodevorm en binaire vorm, met
of zonder wijzigingen, is toegestaan, mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
• Herdistributies van broncode dienen de bovenstaande
copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de
volgende disclaimer te bevatten.
• Herdistributies in binaire vorm dienen de bovenstaande
copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de
volgende disclaimer te reproduceren in de documentatie
en/of andere bij de distributie geleverde materialen.
• Noch de naam ARM noch de namen van de bijdragers
mogen zonder specifieke schriftelijke toestemming worden
gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te
promoten.
DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE
COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS VERSTREKT "IN
DE HUIDIGE STAAT" EN EXPLICIETE OF IMPLICIETE
GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT
TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN
AFGEWEZEN. DE COPYRIGHTHOUDER EN DE
BIJDRAGERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK
KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE OF
INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE
SCHADE, SMARTENGELD OF GEVOLGSCHADE (MET
INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF
VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES
VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF
BEDRIJFSONDERBREKING), ONGEACHT DE OORZAAK EN
DE RECHTSGROND VOOR AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ
UIT CONTRACTUELE VERPLICHTING, WEGENS RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF OP GROND VAN
ONRECHTMATIGE DAAD (NALATIGHEID INBEGREPEN), OP
ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK
Appendix
5
Index
A
aan-uitknop 1
accessoires 4
ANT+ sensors 3
koppelen 3
apps, smartphone 1–3
B
batterij 4
installeren 3
maximaliseren 5
blafcorrectie 2–4
C
contactpunten 1, 4
G
Garmin Express
software bijwerken 4
toestel registreren 4
geschiedenis 3
H
halsband
band bevestigen 1
contactpunten 1
koppelen 1
omdoen 1
halsbandtoestel 1
het toestel herstellen 4
hond
status 3
training, basis 2
trainingsintensiteitsniveaus 2
I
installeren 4
intensiteitsniveau 4
automatisch 3
kiezen 2
K
koppelen
ANT+ sensors 3
halsband 1
smartphone 1
O
opladen 1
P
problemen oplossen 3–5
productregistratie 4
S
smartphone, koppelen 1
software, bijwerken 4
specificaties 4
T
toestel registreren 4
training
stimulatie 2
toon 2
trilsignaal 2
U
updates, software 4
USB 4
6
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising