Garmin | AIS 800 Blackbox Transceiver | Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Installeringsinstruksjoner

Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Installeringsinstruksjoner
2 I vinduet Connection and Status velger du en COM-port fra
AIS 800
INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
rullegardinlisten.
3 Velg Connect.
4 I vinduet Static Data angir du det nisifrede MMSI-nummeret i
feltet MMSI Number.
LES DETTE
Du kan ikke endre MMSI-nummeret når du har tilordnet
MMSI-nummeret til båten din. Hvis du tilordner feil MMSInummer, må du returnere enheten til produsenten slik at den
kan tilbakestilles.
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Tilordne data til enheten
Du må programmere AIS 800-enheten med et gyldig MMSInummer før du installerer enheten på båten. Enheten fungerer i
lydløs modus uten et gyldig MMSI-nummer. I lydløs modus
mottar enheten AIS-signaler, men sender ikke posisjonsdata. Du
kan programmere enheten til å sende statiske fartøydata,
inkludert fartøyets navn, kallesignal og dimensjoner, som kan
inkludere posisjonen til båtens GPS-antenne.
Installere AIS 800-programvaren på en datamaskin
1 Gå til www.garmin.com/AIS800, velg Software, og last
deretter ned .zip-filen til datamaskinen.
2 Koble den medfølgende USB-kabelen til datamaskinen og
USB-porten på AIS 800-enheten.
MERK: Når du programmerer med USB-kabelen, må du
kanskje koble alle andre kabler fra AIS 800-enheten for å
forhindre en jordsløyfe mellom datamaskinen og fartøyets
strømtilførsel.
3 Dobbeltklikk på .exe-filen, og følg instruksjonene på
skjermen.
Programmere AIS 800
Før enheten kan brukes på en båt, må den programmeres med
et unikt MMSI-nummer og med ytterligere fartøyspesifikke
statiske data. MMSI-nummeret må programmeres av en
autorisert maritim elektronikkforhandler eller installatør.
Før du kan programmere enheten, må du installere AIS 800programvaren på datamaskinen din (Installere AIS 800programvaren på en datamaskin, side 1).
1 I programmet velger du fanen Static data.
2 I vinduet Connection and Status velger du en COM-port fra
rullegardinlisten.
3 Velg Connect.
4 Angi skipets navn, kallesignal, dimensjoner, fartøytype og
MMSI-nummer (Tilordne et MMSI-nummer til AIS 800,
side 1).
5 Velg Save data to AIS 800.
MERK: Dataene går tapt dersom AIS 800-enheten slås av.
Du må velge Save data to AIS 800 for å lagre dataene dine
permanent.
6 Velg File > Exit.
Tilordne et MMSI-nummer til AIS 800
1 Kjør programvaren for oppsett av AIS 800.
5 Velg Save data to AIS 800.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
Bor
Borbits som egner seg for overflaten og festeanordningene
Stjerneskrutrekker
Blyant
Forhold vedrørende montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
• Du må montere enheten på et sted der den ikke kan komme
under vann.
• Du må montere enheten på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon der den ikke blir utsatt for ekstreme temperaturer.
Slik får du et optimalt internt GPS-mottak:
• Du bør montere enheten på et sted der den er over
vannlinjen når båten er i vannet.
• Du bør montere enheten så langt vekk som mulig fra kabler,
elektronikk, metallgjenstander og andre potensielle kilder til
GPS-interferens– minst 20 cm (7,9 tommer).
• Hvis du monterer enheten i en båt med metallskrog, må du
koble enheten til en ekstern GPS-antenne (selges separat).
• Du bør om mulig montere enheten horisontalt, slik at
oversiden av enheten vender oppover, eller vertikalt med
LED-lysene vendt oppover. GPS-enheten er mest følsom i
disse posisjonene.
VHF-antennemontering og EME-eksponering
ADVARSEL
Radiooperatører med hjertepacemaker, hjerte-lungemaskiner
eller elektrisk medisinsk utstyr må ikke eksponeres for kraftige
radiofrekvente felter. Slike felter kan forstyrre funksjonen til det
medisinske utstyret.
FORSIKTIG
Denne enheten genererer og utstråler radiofrekvent
elektromagnetisk energi. Dersom disse retningslinjene ikke
overholdes, kan personer bli utsatt for radiostrålingsabsorpsjon
som overskrider det maksimalt tillatte nivået for eksponering
(MPE – Maximum Permissible Exposure).
Garmin erklærer en MPE-radius på 2,48 m (97,64 tommer) for
dette systemet. Dette ble bestemt ved bruk av utgangseffekt på
5 W til en rundstrålende antenne med forsterkning på 6 dBi.
Antennen må installeres slik at en avstand på 2,48 m
(97,64 tommer) opprettholdes mellom personer og antennen.
®
Juni 2019
190-02422-91_0D
Montere enheten
LES DETTE
Hvis du skal montere enheten i glassfiber, anbefales det at du
bruker et forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning
gjennom bare det øverste laget med gelbelegg når du borer
styrehullene. Dette bidrar til å forhindre sprekker i
gelbelegglaget når skruene strammes.
Du må velge et monteringssted og avgjøre hvilke
festeanordninger du trenger, før du monterer enheten.
MERK: Det følger festeanordninger med enheten, men det kan
hende at disse ikke er egnet for monteringsoverflaten.
1 Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av
plasseringen for styrehullene.
2 Bor et styrehull på ett hjørne av enheten med et bits som er
riktig for overflaten og festeanordningen.
3 Fest enheten løst til overflaten ved én hjørnekant, og
undersøk de tre resterende styrehullmerkene.
4 Marker om nødvendig nye styrehull.
5 Fjern enheten fra monteringsoverflaten.
6 Bor egnede styrehull for de resterende tre merkene.
7 Fest enheten til monteringsstedet.
Element
Kompatibel NMEA 2000 kartplotter eller annen enhet
AIS 800-enhet
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 droppkabel
Hensyn ved tilkobling
Strømkilde på 12 V likestrøm
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
Koble kabelklemmen til en strømkilde
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
Koble til en VHF-antenne
1 Monter VHF-antennen (selges separat) i henhold til
installeringsinstruksjonene som følger med antennen.
MERK: Du kan kjøpe en VHF-skjøteledning. Gå til
buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
2 Koble VHF-antennen til VHF ANT-porten på AIS 800enheten.
Beskrivelse
NMEA 2000T-kontakt
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
NMEA 0183-enhetstilkoblinger
®
Dette diagrammet illustrerer toveistilkoblinger som både sender
og mottar data. Du kan også bruke dette diagrammet for
enveiskommunikasjon. Hvis du vil motta informasjon fra en
NMEA 0183-enhet, kan du se element ,
og
når du kobler
til Garmin enheten. Hvis du vil sende informasjon til en NMEA
0183-enhet, kan du se element
og
når du kobler til Garmin
enheten.
Koble enheten til en ekstern GPS-antenne
Denne enheten må motta GPS-informasjon for at den skal
kunne fungere som den skal. Enheten inkluderer en intern GPSantenne. Hvis monteringsstedet ikke gir noe godt GPS-mottak,
kan du montere en ekstern GPS-antenne (medfølger ikke) og
koble den til enheten.
1 Følg instruksjonene som fulgte med den eksterne GPSantennen, for å installere den på båten på riktig måte.
2 Før GPS-antennekabelen til baksiden av enheten, og hold
den unna kilder for elektrisk interferens.
3 Koble GPS-antennekabelen til GPS ANT-porten på enheten.
NMEA 2000 enhetstilkoblinger
®
LES DETTE
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Gå til www.garmin.com/manuals.
2
Element
Beskrivelse
Strømkilde
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
Bryter for lydløs modus (tilleggsutstyr, ikke inkludert)
Ledning Ledningsfarge
Garmin
Ledningsfunksjon Garmin
Rød
Kraft
Gul
NØYAKTIGHET på
Svart
Jording for strøm
Lilla
RxA (+)
Grå
RxB (-)
Ledning Ledningsfarge
Garmin
Ledningsfunksjon Garmin
Type
PGN
Beskrivelse
129798
AIS-posisjonsrapport
for SAR-luftfartøy
Blå
TxA (+)
Brun
TxB (-)
129802
Grønn
Lydløs modus (kun mottak), tilleggsutstyr
AIS-sikkerhetsrelatert
kringkastingsmelding
129809
AIS-CS-rapport for
statiske data, klasse
B, del A
129810
AIS-CS-rapport for
statiske data, klasse
B, del B
Tillegg
Spesifikasjoner
Mål (B x H x D)
175 x 142,3 x 54,5 mm
(6,9 x 5,6 x 2,1 tommer)
LED-lamper for status
Vekt
414 g (0,9 pund)
LED
Tilstand
Driftstemperaturområde Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
VHF TX
Kontinuerlig En tilkoblet VHF-radio sender.
Temperaturområde for
oppbevaring
Fra –20 til 75 °C (fra –4 til 167 °F)
Error
Kapslingsgrad
IEC 605290 IPX71
Strøminntak
12 til 24 likestrøm, maks. 2 A
Kontinuerlig Enheten har funnet en kritisk feil. Du kan
koble enheten til en datamaskin og bruke
programvaren for oppsett av AIS 800 for å
vise detaljert informasjon om feiltilstanden.
Strømforbruk
12 V likestrøm: mindre enn 400 mA
24 V likestrøm: mindre enn 250 mA
SRM
Blinkende
Warning
Sikring
5 A, 125 V hurtigsikring
NMEA 2000 LEN
2
Kontinuerlig Enheten registrerer en feiltilstand. Du kan
koble enheten til en datamaskin og bruke
programvaren for oppsett av AIS 800 for å
vise detaljert informasjon om feiltilstanden.
Overføringskraft
5 W (1 W eksternt gjennom autoriserte)
RX Only
Impedans for antenneuttak
50 ohm
Trådløs frekvens/
protokoll
162 MHz ved 37 dBm nominell
Trygg kompassavstand
40 cm (15 3/4 in.)
Kontinuerlig Enheten er i lydløs modus eller er ikke klar
til å sende.
MERK: AIS 800-enheten kan ikke sende
uten et GPS-signal eller et MMSI-nummer
når en AIS-basestasjon kommanderer en
stille periode, eller når det oppstår en kritisk
feil på enheten.
TX
Blinkende
Enheten sender en AIS-melding.
RX
Blinkende
Enheten mottar en AIS-melding.
Kontinuerlig Enheten er klar til å sende og motta.
NMEA 2000 PGN-informasjon
Beskrivelse
Reservert for fremtidig bruk.
Type
PGN
Beskrivelse
Power
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA: Krev, forespør,
bekreft gruppefunksjon
VHF TX,
Kontinuerlig Når disse fire LED-indikatorene lyser, er
Error,
enheten bare koblet til en datamaskin for
Warning og
programmering med en USB-kabel.
Power.
126992
Systemtid
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – Krev/
forespør/bekreft gruppefunksjon
Sende
Setning
Definisjon
ACA
Melding om regional AIS-kanaltilordning
ALR
Innstilling av alarmtilstand
GGA
Faste data for globalt posisjoneringssystem
RMC
Anbefalt minimum spesifikke GNSS-data
126464
PGN-liste
SSD
Statiske AIS-skipsdata
126996
Produktinformasjon
TXT
Tekstoverføring, generelle formål
129038
AIS-posisjonsrapport
klasse A
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
AIS-posisjonsrapport
klasse B
VDL
AIS VHF-datakoblingsrapport om eget fartøy
VER
versjon
VSD
Statiske AIS-reisedata
129039
1
NMEA 0183-setninger som støttes
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129041
AIS-hjelpemidler til
navigasjonsrapport
(AtON)
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS
klasse A
129795
AIS-adressert binærmelding
129797
AIS-binær kringkastingsmelding
Testing av interferens fra LED-lys
LED-lys fra kilder som navigasjonslys, lyskastere, flombelysning,
innvendige og utvendige lys samt pyntelys kan forstyrre AIS
800-enheten. Radiointerferens kan forårsake dårlig mottak,
blokkere radiosignaler og skape et sikkerhetsproblem i
nødssituasjoner. Du bør sjekke om det forekommer LEDinterferens, før du monterer VHF-antennen.
LES DETTE
Hvis LED-lysene dine forstyrrer AIS 800-enheten, må du
montere VHF-antennen lenger unna LED-lysene eller bruke lys
som ikke forstyrrer enheten.
Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
3
1 Slå av alle LED-lys.
2 Slå på kartplotteren og AIS 800-enheten.
3 Følg med på de bevegelige AIS-målene på kartplotteren i
minst ett minutt.
4 Slå på alle LED-lys.
5 Følg med på de bevegelige AIS-målene på kartplotteren i
minst ett minutt.
Hvis de fleste av de bevegelige AIS-målene forsvinner fra
skjermen, forstyrrer LED-lysene AIS 800-enhetens mottak.
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National
Marine Electronics Association.
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising