Garmin | AIS 800 Blackbox Transceiver | Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Installationsinstruktioner

Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Installationsinstruktioner
AIS 800
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
3 Tryck på Connect.
4 I fönstret Static Data anger du ditt niosiffriga MMSI-nummer i
fältet MMSI Number.
OBS!
Du kan inte ändra på MMSI-numret efter att du tilldelat
MMSI-numret till din båt. Om du tilldelar ett felaktigt MMSInummer måste du returnera enheten till tillverkaren för
återställning till fabriksinställningarna.
Viktig säkerhetsinformation
5 Välj Save data to AIS 800.
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Verktyg som behövs
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Tilldela data till enheten
AIS 800 enheten måste programmeras med ett giltigt farkostMMSI-nummer innan du installerar enheten på båten. Enheten
fungerar i tyst läge utan giltigt MMSI-nummer. I tyst läge tar
enheten emot AIS-signaler, men sänder inte ut positionsdata.
Du kan programmera enheten att överföra statiska farkostdata
inklusive farkostens namn, anropssignal, typ och dimensioner,
där även placeringen av båtens GPS-antenn kan ingå.
Installera AIS 800 programvaran på datorn
1 Gå till www.garmin.com/AIS800, välj Software och
hämta .zip-filen till datorn.
2 Anslut den medföljande USB kabeln till datorn och till USB
porten på AIS 800 enheten.
Obs! När du programmerar med USB-kabeln kan du behöva
koppla bort alla andra kablar från AIS 800 enheten för att
undvika en jordslinga mellan datorn och fartygets ström.
3 Dubbelklicka på .exe-filen och följ instruktionerna på
skärmen.
Programmera AIS 800
Innan enheten kan användas på en båt, måste den
programmeras med ett unikt MMSI-nummer och med ytterligare
farkostspecifika statiska data. MMSI-numret bör programmeras
av en behörig återförsäljare eller installatör av marinelektronik.
Innan du kan programmera enheten måste du installera AIS 800
programvaran på datorn (Installera AIS 800 programvaran på
datorn, sidan 1).
1 I programmet väljer du fliken Static data.
2 I fönstret Connection and Status väljer du COM från
listrutan.
3 Tryck på Connect.
4 Ange namnet på ditt fartyg, anropssignal, dimensioner,
fartygstyp och MMSI-nummer (Tilldela ett MMSI-nummer till
AIS 800, sidan 1).
5 Välj Save data to AIS 800.
Obs! Alla data går förlorade om AIS 800 enheten stängs av.
Du måste välja Save data to AIS 800 för att spara dina data
permanent.
6 Välj File > Exit.
Tilldela ett MMSI-nummer till AIS 800
1 Starta AIS 800 installationsprogrammet.
2 I fönstret Connection and Status väljer du COM från
listrutan.
• Borrmaskin
• Borrspetsar som passar till ytan och monteringsmaterialet i
fråga
• Phillips-skruvmejsel
• Blyertspenna
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
• Du måste montera enheten på en plats där den inte sänks
ned i vatten.
• Du måste montera enheten på en plats med tillräcklig
ventilation där den inte utsätts för extrema temperaturer.
För optimal intern GPS-mottagning:
• Du bör montera enheten på en plats där den är ovanför
vattenlinjen när fartyget är i vattnet.
• Du bör montera enheten så långt bort som möjligt, minst
20 cm (7,9 tum) från kablar, elektronik, metallföremål och
andra potentiella källor till GPS-störningar.
• Om du monterar enheten i en båt med ett metallskrov måste
du ansluta enheten till en extern GPS-antenn (säljs separat).
• Om det är möjligt bör du montera enheten horisontellt, med
framsidan av enheten vänd uppåt eller vertikalt med LEDlamporna vända uppåt. GPS:en är känsligast i dessa
positioner.
VHF-antennmontering och EME-exponering
VARNING
Radiooperatörer med pacemaker, livsuppehållande maskiner
eller elektrisk medicinsk utrustning bör inte exponeras för starka
radiofrekvensfält (RF), eftersom RF-fält kan störa funktionen hos
sådan medicinsk utrustning.
OBSERVERA
Enheten genererar och utstrålar radiofrekvent (RF)
elektromagnetisk energi (EME). Underlåtenhet att iaktta dessa
föreskrifter kan medföra att personer utsätts för RF-strålning
som överskrider den maximalt tillåtna exponeringen (MPE).
Garmin föreskriver en MPE-radie på 2,48 m (97,64 tum) för det
här systemet, vilket man fastställt genom att sända ut 5 W till en
rundstrålande antenn med 6 dBi-förstärkning. Antennen bör
installeras så att ett avstånd på 2,48 m (97,64 tum) upprätthålls
mellan antennen och människor.
®
Juni 2019
190-02422-91_0D
Montera enheten
OBS!
Om du monterar enheten på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom endast det översta geltäckskiktet
när du borrar rikthålen. På så sätt undviker du sprickor i
geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Innan du monterar enheten måste du välja ut en
monteringsplats och avgöra vilket monteringsmaterial som krävs
för ytan.
Obs! Det monteringsmaterial som medföljer enheten ska bara
användas om det passar för monteringsytan.
1 Placera enheten på monteringsplatsen och markera platsen
för monteringshålen.
2 Använd en lämplig borrspets för ytan och
monteringsmaterialet och borra ett rikthål för ett av enhetens
hörn.
3 Sätt fast enheten löst på ytan i ett hörn och kontrollera de
andra tre markerade rikthålen.
4 Markera nya platser för rikthål om det behövs.
5 Ta bort enheten från monteringsytan.
6 Borra lämpliga testhål för de andra tre markeringarna.
7 Fäst enheten på monteringsplatsen.
Objekt
Beskrivning
Kompatibel NMEA 2000 plotter eller annan enhet
AIS 800 enheten
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
12 V-likströmskälla
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Att tänka på vid anslutning
Ansluta kabelstammen till strömmen
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
Ansluta en VHF-antenn
1 Montera VHF-antennen (säljs separat) i enlighet med de
installationsinstruktioner som medföljer antennen.
Obs! Du kan köpa en VHF-förlängningskabel. Gå till
buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare.
2 Anslut VHF-antennen till VHF ANT porten på AIS 800
enheten.
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 0183 enhetsanslutningar
®
Det här schemat visar tvåvägsanslutningar för att både skicka
och ta emot data. Du kan också använda den här tabellen för
envägskommunikation. Ta emot information från en NMEA
0183-enhet genom att hänvisa till objekt , och
när
Garmin enheten ansluts. Skicka information till en NMEA 0183enhet genom att använda objekt
och
när du ansluter
Garmin enheten.
Ansluta enheten till en extern GPS-antenn
Enheten måste ta emot GPS-information för att fungera rätt.
Enheten har en inbyggd GPS-antenn. Om monteringsplatsen
inte har bra GPS-mottagning kan du installera en extern GPSantenn (ingår inte) och anslut den till enheten.
1 Följ instruktionerna som medföljer den externa GPSantennen så att du monterar den rätt på din båt.
Led
GPS-antennkabeln till baksidan av enheten, bort från
2
källor med elektriska störningar.
3 Anslut GPS-antennkabeln till GPS ANT-porten på enheten.
NMEA 2000 enhetsanslutningar
®
OBS!
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa kapitlet
”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för NMEA
2000 produkter. Gå till www.garmin.com/manuals.
2
Objekt
Beskrivning
Strömförsörjning
Ström/NMEA 0183 kabel
Omkopplare för tyst läge (tillval, medföljer inte)
Ledning Garmin Ledningsfärg Garmin ledningsfunktion
Röd
Ström
Gul
ACC på
Svart
Strömjord
Lila
RxA (+)
Grå
RxB (-)
Ledning Garmin Ledningsfärg Garmin ledningsfunktion
Blå
TxA (+)
Brun
TxB (-)
Grön
Omkopplare för tyst läge (endast
mottagning), tillval
Typ
Bilaga
Specifikationer
PGN
Beskrivning
129798
AIS SAR, rapport om
flygplansposition
129802
AIS Säkerhetsrelaterat
utsändningsmeddelande
129809
AIS klass B "CS"
statisk datarapport, del
A
129810
AIS klass B "CS"
statisk datarapport, del
B
Mått (B x H x D)
175 x 142,3 x 54,5 mm (6,9 x 5,6 x
2,1 tum)
Vikt
414 g (0,9 lbs)
Drifttemperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F)
Temperaturområde för
förvaring
Från -20 till 75 °C (från -4 till 167 °F )
Lysdiod
Tillstånd Beskrivning
VHF TX
Fast sken En ansluten VHF-radio sänder.
Vattenklassning
IEC 605290 IPX71
Error
Strömförsörjning
12 till 24 Vdc, 2 A max.
Strömförbrukning
12 V DC: mindre än 400 mA
24 V DC: mindre än 250 mA
Fast sken Enheten har påträffat ett allvarligt fel. Du kan
ansluta enheten till en dator och använda AIS
800 enhetens installationsprogram när du vill
visa utförlig information om varningstillståndet.
Säkring
5 A, 125 V snabbverkande
SRM
Blinkar
NMEA 2000 LEN
2
Warning
Sändningseffekt
5 W (1 W omkopplingsbar av myndigheter)
Antennportens impedans
50 ohm
Fast sken Enheten upptäcker ett varningstillstånd. Du
kan ansluta enheten till en dator och använda
AIS 800 enhetens installationsprogram när du
vill visa utförlig information om varningstillståndet.
RX Only
Fast sken Enheten är i tyst läge eller inte redo att sända.
Obs! AIS 800 enheten sänder inte utan en
GPS-signal eller ett MMSI-nummer, när en
AIS-basstationen påkallar tysthet eller när
enheten råkar ut för ett allvarligt fel.
Trådlösa frekvenser/protokoll 162 MHz vid 37 dBm nominell
Säkerhetsavstånd till
kompass
40 cm (15
Statuslysdioder
3/
4 tum)
NMEA 2000 PGN-information
Reserverad för framtida användning.
TX
Blinkar
Enheten skickar ett AIS-meddelande.
Typ
PGN
Beskrivning
RX
Blinkar
Enheten tar emot ett AIS-meddelande.
Ta emot
059392
ISO-erkännande
Power
Fast sken Enheten är redo att sända och ta emot.
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA: Beordra,
begära, godkänna
gruppfunktion
VHF TX,
Fast sken När dessa fyra LED-lampor lyser är enheten
Error,
endast ansluten till en dator för programWarning och
mering med en USB-kabel.
Power.
126992
Systemtid
059392
ISO-erkännande
Mening Definition
060928
ISO-adresskrav
ACA
126208
NMEA: Beordra,
begära, godkänna
gruppfunktion
AIS Regional Channel Assignment Message (Regionalt kanaltilldelningsmeddelande)
ALR
Ställ in alarmstat
GGA
GPS-fixdata
126464
PGN-lista
RMC
Rekommenderat minimum för specifika GNSS-data
126996
Produktinformation
SSD
AIS statisk fartygsdata
129038
AIS klass A positionsrapport
TXT
Textöverföring, allmänt syfte
AIS klass B positionsrapport
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
VDL
AIS VHF-datalänk med rapport om eget fartyg
VER
version
VSD
AIS statisk resedata
Sända
129039
1
129040
AIS klass B utökad
positionsrapport
129041
AIS Navigeringshjälpmedel (sjömärke),
rapport
129794
AIS klass A statiskt
relaterade och reserelaterade data
129795
AIS Adresserat binärt
meddelande
129797
AIS Binärt utsändningsmeddelande
NMEA 0183-meningar som stöds
Testa förekomst av störningar från LED-lampor
LED-lampor från källor som navigeringsljus, strålkastare, inneroch ytterbelysning samt prydnadslampor kan störa AIS 800
enheten. Radiostörningar kan orsaka dålig mottagning, blockera
radiosignaler och utgöra en säkerhetsrisk i nödsituationer. Du
bör testa om det förekommer LED-störningar innan du monterar
VHF-antennen.
Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
3
OBS!
Om LED-lamporna stör AIS 800 enheten måste du montera
VHF-antennen längre bort från LED-lamporna eller använda
lampor som inte stör antennen.
1 Stäng av alla LED-lampor.
2 Slå på plottern och AIS 800 enheten.
3 Observera de rörliga AIS-målen på plotterns skärm i minst en
minut.
4 Slå på alla LED-lampor.
5 Observera de rörliga AIS-målen på plotterns skärm i minst en
minut.
Om majoriteten av de rörliga AIS-målen försvinner från
skärmen stör LED-lamporna AIS 800 enhetens mottagning.
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör
National Marine Electronics Association.
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising