Garmin | AIS™ 600 Blackbox Transceiver | Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver instruksjoner

Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver instruksjoner
AIS 600-instruksjoner
Bruk disse instruksjonene for å programmere og installere transponderenheten Garmin® AIS 600 maritim AIS (Automatic Identification System), klasse B. Sammenlign
innholdet i pakken med innholdslisten på esken. Hvis det mangler deler, må du ta kontakt med Garmin-forhandleren umiddelbart.
 ADVARSEL
Under navigeringen må du sammenligne informasjon som gis av enheten med alle tilgjengelige navigasjonskilder nøye, inkludert informasjon fra egne observasjoner, lokale
bestemmelser og begrensninger for vannveier, og kart. Av sikkerhetsgrunner må du alltid finne ut av avvik eller spørsmål du har, før du fortsetter å navigere.
Bruk denne enheten utelukkende som navigeringshjelp. Ikke bruk enheten til andre formål som krever nøyaktig måling av retning, avstand, beliggenhet eller topografi.
Dette produktet med tilhørende emballasje og komponenter inneholder kjemikalier som myndighetene i California vet kan forårsake kreft, fødselsskader eller redusert
reproduksjonsevne. Denne informasjonen gis i samsvar med California Proposition 65. Se www.garmin.com/prop65 hvis du vil ha mer informasjon.
Bruk alltid vernebriller og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper.
 Forsiktig
Melding
For å hindre mulig skade på utstyret, må VHF-antennen kobles til AIS 600 før sending. Dette sikrer at nytteeffekten til antenneuttaket fordeles ordentlig under sending.
Eksponering for elektromagnetisk energi og antennemontering
AIS 600 genererer og utstråler radiofrekvent (RF) elektromagnetisk energi (EME). Dersom disse retningslinjene ikke overholdes, kan personer bli utsatt for RFstrålingsabsorpsjon som overskrider det maksimalt tillatte nivået for eksponering (MPE – Maximum Permissible Exposure).
Garmin erklærer en MPE-radius på 1,5 m (59 tommer) for dette systemet, som ble bestemt ved bruk av utgangseffekt på 2 watt til en rundstrålende antenne med forsterkning
på 9 dBi. Antennen bør installeres slik at en avstand på 1,5 m (59 tommer) opprettholdes mellom antennen og alle personer.
Når VHF-antennen deles med en VHF-radio, kan du se dokumentasjonen som leveres med radioen, for å få ytterligere MPE-informasjon som gjelder for den installerte
VHF-radioen.
 ADVARSEL
Radiooperatører med hjertepacemaker, hjerte-lungemaskiner eller elektrisk medisinsk utstyr må ikke eksponeres for kraftige radiofrekvente felt.
Bruk enheten i samsvar med de medfølgende instruksjonene.
Melding
Enheten samsvarer med internasjonalt anerkjente standarder som omhandler menneskelig eksponering for elektromagnetiske felt fra radioenheter.
Kontakt de lokale myndighetene for å finne ut om det foreligger antenne- eller driftsbegrensninger som kan gjelde denne enheten.
Trygg avstand fra et kompass
Sørg for at du installerer AIS 600-transceiverboksen minst 40 cm (15 3/4 tommer) fra nærmeste kompass. Test kompasset ditt for å kontrollere at det fungerer som det skal når
enheten er i drift.
Lisenskrav
I mange land er driften av en AIS-enhet inkludert i bestemmelsene for VHF-lisens. Derfor må fartøyet som AIS 600 er installert på, ha en gyldig VHF-lisens som viser AISsystemet, fartøyets anropstegn og fartøyets MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity). Ta kontakt med gjeldende myndigheter i landet ditt for å sikre at VHF-lisensen
din dekker AIS 600-enheten.
Mai 2012
190-01151-38 Rev. D
Trykt i Tyskland
Programmering av AIS 600
Før AIS 600 kan brukes på en båt, må den programmeres med et unikt MMSInummer og med ytterligere fartøyspesifikke statiske data. MMSI-nummeret må
programmeres av en autorisert maritim elektronikkforhandler eller installatør.
Bruk programvaren for oppsett av AIS 600 på CD-ROMen som følger med, for å
programmere AIS 600.
Melding
I USA er det forbudt i henhold til FCC-bestemmelser å oppgi uriktige eller
feilaktige opplysninger, og det er forbudt for enhver annen person enn
produsenten eller installeringsforhandleren å legge inn MMSI-opplysninger.
Det er brudd på reglene fra Federal Communications Commission å legge inn en
MMSI som ikke har blitt riktig tilordnet brukeren, eller på annen måte legge inn
unøyaktig informasjon av noe slag i denne enheten.
Klargjøring av AIS 600 og PCen for
programmering
PC-krav
Microsoft Windows 2000 eller nyere, minimum 32 MB RAM, minimum 10 MB
ledig plass på harddisken.
®
®
Installere programvaren for oppsett av AIS 600:
1. Sett inn CD-ROMen som følger med AIS 600, i datamaskinen.
Installeringsveiviseren for programvaren for oppsett av AIS 600 starter
automatisk.
MERK: For å kjøre installeringsprogrammet for programmering av AIS 600programvareoppsettet manuelt kjører du Setup.exe-filen på CD-ROMen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren for oppsett av
AIS 600 på datamaskinen.
Koble AIS 600 til en PC for programmering:
1. Koble AIS 600-transceiverboksen til en 12 eller 24 VDC-strømkilde ved hjelp av
strøm-/datakabelen (se side 5).
MERK: Du kan kontrollere at AIS 600-enheten slår seg på for programmering,
ved å koble den røde ledningen på strøm-/datakabelen til den positive (+) polen
på 12 eller 24 VDC-strømkilden og koble både den svarte og den gule ledningen
på strøm-/datakabelen til den negative (-) polen på 12 eller 24 VDC-strømkilden.
Tilordne data til AIS 600
AIS 600 må programmeres med et gyldig MMSI-nummer for fartøyet før bruk. Før
et gyldig MMSI-nummer er programmert, vil AIS 600 fungere utelukkende i lydløs
modus. I lydløs modus vil ikke AIS 600 sende posisjonsdata, men den kan fortsatt
motta AIS-signaler. AIS 600 sender alternativt følgende statiske fartøydata når disse
er tilordnet:
•
Fartøyets navn
•
Fartøyets anropstegn
•
Fartøytype
•
Fartøyets dimensjoner (inkludert plasseringen av GPS-antennen på båten)
Slik starter du kommunisering med AIS 600:
1. Sørg for at AIS 600-transceiverboksen er koblet til en 12 eller 24 VDC-strømkilde
ved hjelp av strøm-/datakabelen, og at AIS 600 er koblet til to PCer ved hjelp av
den medfølgende mini-USB-kabelen.
2. Kjør programvaren for oppsett av AIS 600. Et ikon ble plassert på skrivebordet da
du installerte programvaren.
3. Klikk på Connect i vinduet Connection and Status.
Slik tilordner du et MMSI-nummer til AIS 600:
Merk: Når du har lagret det tilordnede MMSI-nummeret til AIS 600, kan ikke
MMSI-nummeret endres.
1. I kategorien Static Data i programvaren for oppsett av AIS 600 angir du et nisifret
MMSI-nummer i MMSI-feltet.
2. Klikk på Save data to AIS600.
Slik programmerer du statiske fartøydata på AIS 600:
Merk: Statiske fartøydata kan, i motsetning til et MMSI-nummer, programmeres
på nytt om nødvendig.
1. I kategorien for Static Data i programvaren for oppsett av AIS 600 angir
du fartøynavnet, fartøyets anropstegn, typen fartøy og plasseringen av
GPS-antennen på fartøyet.
2. Klikk på Save data to AIS600.
Slik fullfører du programmeringsprosessen:
1. Velg Exit på File-menyen i programvaren for oppsett av AIS 600.
2. Koble AIS 600-transceiverboksen fra datamaskinen.
2. Bruk den medfølgende mini-USB-kabelen for å koble USB-porten på AIS 600transceiverboksen til en USB-port på datamaskinen din. Veiviseren for funnet
maskinvare i Windows starter automatisk.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre veiviseren for funnet maskinvare.
MERK: Hvis veiviseren for funnet maskinvare ikke lykkes i å installere driveren,
kan du åpne mappen Driver på CD-ROMen og kjøre CDM20600.exe for å
installere AIS 600-driveren på datamaskinen.
2
AIS 600-instruksjoner
GA 30 GPS-antenne*
(inkludert)
RF-sammenkoblingskabel
(inkludert)
NMEA 2000 droppkabel
(inkludert)
Kartplotterstrøm
VHF-radio**
(valgfritt – ikke inkludert)
GPS 17x GPS-antenne*
(ikke inkludert)
NMEA 2000-nettverksstrøm
(ikke inkludert)
Strøm-/datakabel for AIS 600 (inkludert)
Kartplotter
(valgfritt – ikke inkludert)
Tilkoblingsoppsett for AIS 600: AIS 600 koblet til en kartplotter via et NMEA 2000-nettverk
AIS 600
RF-kabel til VHF-antenne
(ikke inkludert)
Bryter for lydløs modus
(valgfritt – ikke inkludert)
Bryter for SRM-melding
(valgfritt – ikke inkludert)
12 eller 24 VDC
VHF-radiostrøm
** AIS 600 trenger ikke å installeres sammen med en VHF-radio, men de kan dele den samme VHF-antennen hvis de begge er installert på båten din.
Merknader:
* AIS 600 må kobles til den medfølgende GA 30 GPS-antennen. AIS 600 deler ikke GPS-informasjon med noen andre enheter på båten. Hvis du har en kartplotter på båten din, må den motta GPS-informasjon fra en separat
antenne, som en GPS 17x.
Se side 8 for
tilkoblingsanvisninger
for lydløs modus og
SRM-melding
NMEA 2000-nettverk – side 7
3
AIS 600-instruksjoner
SRM-kabel – inkludert
Tilkoblingsoppsett for AIS 600: AIS 600 koblet til en Garmin-kartplotter via NMEA 0183
GA 30 GPS-antenne*
(inkludert)
RF-kabel til VHF-antenne
(ikke inkludert)
RF-sammenkoblingskabel
(inkludert)
VHF-radio**
(valgfritt – ikke inkludert)
AIS 600-transceiverboks
>
>
Ledningsfarge [funksjon]
Ledningsfarge [funksjon]***
Grå [Tx A (+)]
Hvit [Rx A (+)]
Rosa [Tx B (-)]
Oransje/hvit [Rx B (-)]
Gul
[strømbryter]
Oransje
[strømbryter]
>
>
VHF-radiostrøm
Kartplotterstrøm
Bryter for lydløs modus
(valgfritt – ikke inkludert)
Kartplotter som samsvarer med
Garmin NMEA 0183
(valgfritt – ikke inkludert)
SRM-bryter
(valgfritt – ikke inkludert)
Se side 8 for tilkoblingsanvisninger
for lydløs modus og
sikkerhetsrelatert melding
(Safety-Related Message – SRM)
12 eller 24 VDC
Merknader:
* AIS 600 må kobles til den medfølgende GA 30 GPS-antennen. AIS 600 deler ikke GPS-informasjon med noen andre enheter på båten. Hvis du har en kartplotter på
båten din, må den motta GPS-informasjon fra en separat antenne, som en GPS 17x.
** AIS 600 trenger ikke å installeres sammen med en VHF-radio, men de kan dele den samme VHF-antennen hvis de begge er installert på båten din.
*** De viste ledningsfargene er for NMEA 0183 Port 1-inngang på en kartplotter i serien Garmin GPSMAP 4000/5000/6000/7000. Se installeringsinstruksjonene
som følger med Garmin-kartplotteren, hvis du vil koble AIS 600 til en annen Garmin-kartplottermodell eller til en annen NMEA 0183-port på en kartplotter i serien
GPSMAP 4000/5000/6000/7000.
Hvis du kobler AIS 600 til en kartplotter som ikke er fra Garmin, kan du se side 8 for å få detaljerte tilkoblingsanvisninger.
4
AIS 600-instruksjoner
Installere AIS 600
Bruk følgende instruksjoner for å installere AIS 600-enheten. Detaljer om følgende trinn er inkludert i dette dokumentet:
1. Velg plassering for AIS-komponentene.
2. Monter AIS 600-transceiverboksen.
3. Koble AIS 600 til strøm.
4. Installer og koble til GA 30 GPS-antennen (side 6).
5. Koble AIS 600 til en VHF-antenne og til en valgfri VHF-radio (side 7).
6. Koble AIS 600 til et NMEA 2000-nettverk eller til en NMEA 0183-kompatibel kartplotter (valgfritt – side 7).
7. Legg til en bryter for lydløs modus eller en bryter for sikkerhetsrelatert melding (SRM – Safety Related Message) (valgfritt – side 8).
Velge plasseringer for AIS 600-komponenter
Bruk diagrammene for tilkoblingsoppsettet som begynner på side 3, for å finne ut hvordan du best kan plassere AIS 600-komponentene på båten din. Sørg for at kablene når
alle komponentene før komponentene monteres permanent.
Montere AIS 600-transceiverboksen
Installer AIS 600-transceiverboksen under dekk på et skott. Velg et sted som er tørt og beskyttet mot vann og sjøsprøyt. Sørg for at plasseringen er godt ventilert og har god
klaring til gjenstander som genererer varme. Sørg for at transceiverboksen er minst 40 cm (15 3/4 tommer) unna nærmeste kompass for å unngå interferens.
Nødvendige verktøy
•
Boremaskin og borbits
•
Stjerneskrutrekker, nummer 2
Slik monterer du transceiverboksen:
1. Sørg for at den valgte plasseringen er tørr, beskyttet og godt ventilert.
2. Bruk transceiverboksen som en mal, og bruk en blyant for å merke av hullene i fire hjørner. Ikke bor gjennom transceiverboksen.
3. Bor fire styrehull på 3 mm (1/8 tomme).
4. Monter transceiverboksen ved bruk av de medfølgende M4.2 × 25-skruene. Du kan også bruk bolter, skiver og muttere (ikke inkludert) for å montere transceiverboksen hvis
monteringsoverflaten egner seg.
Koble transceiverboksen til strøm
Bruk strøm-/datakabelen for AIS 600 for å koble transceiverboksen til et 12 eller 24 VDC-batteri.
Merknader:
•
Bruk anvisningstabellen for strømkabling av AIS 600 for å identifisere positive og negative
ledninger.
•
Den utbyttbare sikringen på strøm-/dataledningsnettet er en 5 A hurtigsikring.
•
Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene, bruker du en 16 AWG- eller større
ledning.
Enhet
Ledningsfarge
Funksjon
Strøm-/datakabelen
for AIS 600
Rød
Strøm – positiv (+)
Svart
Jord – negativ (-)
Anvisningstabellen for strømkabling av AIS 600
Installere AIS 600-strømbryteren
AIS 600 kan slås av og på på én av tre måter:
•
Hvis AIS 600 er koblet til et NMEA 2000-nettverk, vil den veksle av og på med NMEA 2000-nettverket.
Merk: AIS 600 får ikke strøm fra NMEA 2000-nettverket, men den slår seg på når den registrerer strøm på NMEA 2000-nettverket. Du må koble AIS 600 til strøm og
ikke bare til NMEA 2000-nettverket.
•
Hvis AIS 600 er kablet til en Garmin-kartplotter ved bruk av NMEA 0183, kobler du den gule ledningen fra AIS 600-strøm-/datakabelen til Tilbehør på-ledningen fra
kartplotteren. AIS 600 vil deretter veksle av eller på med Garmin-kartplotteren.
AIS 600-instruksjoner
5
•
Hvis AIS 600 er kablet til en kartplotter som ikke er en Garmin NMEA 0183, eller ikke er kablet til en kartplotter i det hele tatt, må du installere en vippebryter for å slå
enheten av og på.
◦◦ Koble den gule ledningen fra strøm-/datakabelen for AIS 600 til en terminal på en enpolet bryter med én strømretning (ikke inkludert), og koble den andre terminalen
til den negative (-) batteriterminalen.
◦◦ Når du lukker bryteren, slår AIS 600 seg på. Når du åpner bryteren, slår AIS 600 seg av.
Installere GA 30 GPS-antennen
Du må installere den medfølgende GA 30 GPS-antennen og koble den til AIS 600 i henhold til følgende instruksjoner. AIS 600 vil ikke sende et signal med mindre GA 30 er
installert riktig og mottar et satellittsignal.
AIS 600 godtar ikke GPS-informasjon fra noen annen GPS-enhet eller antenne på båten. I tillegg deler ikke AIS 600 GPS-informasjon fra GA 30-antennen med noen annen
enhet på båten.
Du kan montere GA 30-antennen på en overflate eller koble antennen til en standardisert rørgjengestang (14 gjenger per tomme) med maritimt feste på 1 tomme O.D. (ytre
dimensjon) (ikke inkludert).
Bedre
Finn en passende plassering for GA 30-antennen på båten. Monter GA 30-antennen på et sted som har fri sikt til
himmelen i alle retninger, for å sikre best mulig mottak.
•
Ikke monter GA 30-antennen i skyggen av båtens overbygning, en radomantenne eller en mast.
•
Monter GA 30-antennen minst 1 meter (3 fot) unna (fortrinnsvis over) banen til en eventuell radarstråle
eller en VHF-radioantenne.
SS BARNETT
EMI
EMI (elektromagnetisk interferens) fra
motorkomponenter
Fest antennen midlertidig på det stedet du vil montere den, og test om den fungerer riktig. Hvis antennen blir
forstyrret av annen elektronikk, kan du prøve en annen plassering. Når du har bekreftet at den fungerer riktig, kan
du feste antennen permanent.
Over – best
Montere GA 30-antennen på en overflate
1. Bruk overflatemonteringsbraketten som monteringsmal.
•
Bruk en sentreringskjørner til å merke de tre skrueplasseringene på overflaten.
•
Bruk en blyant til å tegne kabelhullet i midten av braketten.
•
Legg overflatemonteringsbraketten til side. Ikke bor gjennom overflatemonteringsbraketten.
Under – OK
Radar
Merk: Hvis du monterer GA 30 på glassfiber, anbefales det at du bruker en forsenkningsbits
til å bore en klaringsforsenkning gjennom det øverste laget med gelbelegg (men ikke dypere).
Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.
VHF-radioantenne
➋
3. Bruk en hullsag på 25 mm (1 tomme) til å skjære kabelhullet i midten.
GA 30antenne
4. Plasser tetningsputen på bunnen av overflatemonteringsbraketten. Kontroller at skruehullene
er på linje med hverandre.
5. Bruk de medfølgende M4-skruene til å feste overflatemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.
7. Kontroller at den store gummipakningen er på plass nederst på GA 30-antennen, plasser
antennen på overflatemonteringsbraketten ➊, og vri antennen med klokken for å låse den
på plass ➋.
1m
(3 ft.)
Vurderinger ved plassering av GA 30-antennen
2. Bor styrehull på 3 mm (1/8 tommer) på de tre merkede stedene.
6. Før kabelen gjennom kabelhullet på 25 mm (1 tomme), og koble den til GA 30.
Best
Bra
➊
➌
Gummipakning
8. Fest antennen til monteringsbraketten med den medfølgende M3-justeringsskruen ➌.
9. Før kabelen vekk fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til AIS 600
ved hjelp av BNC-kontakten.
Overflatemonteringsbrakett
Monteringsoverflate
6
AIS 600-instruksjoner
Montere GA 30-antennen på en stang
Når adapteren for montering på stang er festet til GA 30-antennen, kan du installere antennen på en standardisert rørgjengestang (14 gjenger per tomme) med maritimt feste på
1 tomme O.D. (ytre dimensjon) (ikke inkludert). Du kan trekke kabelen gjennom stangen eller på utsiden av stangen.
Slik monterer du GA 30 med kabelen utenfor stangen:
1. Før kabelen gjennom adapteren for montering på stang, og plasser kabelen i det vertikale sporet langs sokkelen til adapteren for montering på stang.
2. Sett adapteren for montering på stang på en standardisert rørgjengestang (14 gjenger per tomme) med maritimt feste på 1 tomme O.D. (ytre dimensjon) (ikke inkludert). Ikke
stram til adapteren for mye.
3. Koble kabelen til GA 30-antennen.
4. Plasser GA 30-antennen på adapteren for montering på stang ➊, og vri antennen med klokken til den låses på plass ➋.
5. Fest antennen til adapteren med den medfølgende M3-justeringsskruen ➌.
6. (Valgfritt) Når du har installert GA 30 på stangen, fyller du det gjenstående mellomrommet i den vertikale kabelåpningen med maritim tetningsmasse.
7. Fest det maritime festet for montering på stang til båten hvis det ikke allerede er festet.
8. Før kabelen vekk fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til AIS 600 ved hjelp av
BNC-kontakten.
Slik monterer du GA 30 med kabelen gjennom stangen:
1. Plasser en standardisert rørgjengestang (14 gjenger per tomme) med maritimt feste på 1 tomme O. D.
(ytre dimensjon) (ikke inkludert) på det stedet der du ønsker å feste antennen, og marker det omtrentlige
midtpunktet til stangen.
2. Bor et hull på 19 mm (3/4 tomme) slik at kabelen kan passere gjennom.
➌
➋
GA 30antenne
➊
3. Fest det maritime festet for montering på stang til båten.
4. Sett adapteren for montering på stang på stangen. Ikke stram til adapteren for mye.
5. Før kabelen gjennom stangen, og koble den til GA 30-antennen.
6. Plasser GA 30-antennen på adapteren for montering på stang ➊, og vri antennen med klokken til den
låses på plass ➋.
7. Fest antennen til adapteren med den medfølgende M3-justeringsskruen ➌.
8. (Valgfritt) Når du har installert GA 30 på en stang, fyller du den vertikale kabelåpningen med maritim
tetningsmasse.
9. Før kabelen vekk fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til AIS 600 ved hjelp
av BNC-kontakten.
Adapter for
montering på stang
Vertikal
kabelåpning
Koble en VHF-antenne til AIS 600
For å kunne sende og motta AIS-informasjon må AIS 600 være koblet til en VHF-antenne (ikke inkludert).
Koble en maritim VHF-antenne til AIS 600 ved bruk av antenneuttaket på enhetens bakpanel. Hvis du har en VHF-radio på båten din, kobler du VHF-antennen til AIS 600 og
kobler VHF-radioen til AIS 600 ved hjelp av sammenkoblingskabelen for RF i henhold til diagrammene for tilkoblingsoppsettet som begynner på side 3. Monter antennen i
henhold til installeringsinstruksjonene som følger med antennen.
Koble AIS 600 til et NMEA 2000-nettverk (valgfritt)
Du kan koble AIS 600 til en kartplotter som er i samsvar med NMEA 2000, ved hjelp av det eksisterende NMEA 2000-nettverket, eller du kan bygge et enkelt
NMEA 2000-nettverk hvis du ikke har et på båten din. Hvis du ønsker mer informasjon om NMEA 2000 og vil kjøpe nødvendige kabler og kontakter, kan du gå til www
.garmin.com.
Diagrammet for tilkoblingsoppsettet for AIS 600 på side 3 inneholder et eksempel der AIS 600 er koblet til en Garmin kartplotter gjennom et NMEA 2000-nettverk.
Merk: Hvis du ikke er kjent med NMEA 2000, kan du se kapittelet "Grunnleggende ved et NMEA 2000-nettverk" i Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter for
å få mer informasjon. Gå til www.garmin.com/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000, og klikk på koblingen Manuals.
AIS 600-instruksjoner
7
Koble AIS 600-serien til en NMEA 0183-enhet (valgfritt)
Du kan koble AIS 600 til en kartplotter som er i samsvar med NMEA 0183, ved hjelp av de uisolerte ledningene på strøm-/datakabelen for AIS 600. Koble de uisolerte
NMEA 0183-ledningene til en Garmin-kartplotter som vist i diagrammet for tilkoblingsoppsettet på side 4. Rådfør deg med diagrammet nedenfor for å koble AIS 600 til en
kartplotter som ikke er fra Garmin. Bruk 22 AWG-ledning som forlenger om nødvendig.
+
AIS 600transceiverboks
Ledningsfarge
[funksjon]
Sikring 5 A
>
>
-
Batteri
12 eller 24 VDC
Ledningsfunksjon
Rød [strøm (+)]
Strøm +
Svart [jord (-)]
Jord -
Kartplotter som
samsvarer med
NMEA 0183
Gul
[strømbryter – side 5]
Grå [Tx A (+)]
Rx A (+)
Rosa [Tx B (-)]
Rx B (-)
Grønn [hastighetsvalg]
>
>
Frakoblet = 38 400 (høy hastighet)
Koblet til negativ batteripol (-) = 4800 (standard hastighet)
Koble AIS 600 til en NMEA 0183-enhet som ikke er fra Garmin
Merknader:
• Se i installeringsinstruksjonene for enheten som er i samsvar med NMEA 0183, for å identifisere mottakskablene (Rx) A (+) og B (-).
•
Hvis enheten som er i samsvar med NMEA 0183, bare har én mottakskabel (Rx), kobler du den til den grå ledningen [Tx A (+)] fra AIS 600 og lar den rosa ledningen
[Tx B (-)] være frakoblet.
•
AIS 600 kan sende NMEA 0183-data ved hjelp av enten 38400 baud (standard) eller 4800 baud. Koble den grønne ledningen fra AIS 600 strøm-/datakabelen til den
negative (-) batteriterminalen hvis du vil begrense utgangshastigheten til 4800 baud. Du kan installere en bryter mellom den grønne ledningen og den negative (-)
batteriterminalen for å veksle utgangshastigheten manuelt.
Koble AIS 600 til en fysisk bryter for å sende en sikkerhetsrelatert melding (Safety-Related
Message – SRM) eller for å gå til lydløs modus (valgfritt)
Koble AIS 600 til en bryter for lydløs modus
I lydløs modus vil du bare motta AIS-signaler. Posisjonen din sendes ikke.
Bruk de isolerte ledningene fra den medfølgende SRM-kabelen for å installere en bryter for lydløs modus. Koble den gule ledningen fra SRM-kabelen til én terminal på en
enpolet bryter med én strømretning (ikke inkludert), og koble den grønne ledningen fra SRM-kabelen til den andre terminalen. Etter at bryteren er installert, vil AIS 600 gå til
lydløs modus når du lukker bryteren.
Koble AIS 600 til en SRM-bryter
Bruk de isolerte ledningene fra den medfølgende SRM-kabelen til å installere en SRM-bryter. Koble den hvite ledningen fra SRM-kabelen til én terminal på en enpolet bryter
med én strømretning (ikke inkludert), og koble den svarte ledningen fra SRM-kabelen til den andre terminalen. Etter at bryteren er installert, kringkastes det en pan-pan nødSRM hvis du lukker bryteren. Mens bryteren er lukket, vil AIS 600 sende nødmeldingen med en hyppighet på én melding per minutt.
Bruke AIS 600
Hvis du koblet AIS 600-enheten til en kartplotter ved bruk av enten NMEA 2000 eller NMEA 0183, kan du se brukerveiledningen som følger med kartplotteren din, for å få
informasjon om bruken av AIS-spesifikke funksjoner i kartplotteren.
Hvis du ikke koblet AIS 600-enheten til en kartplotter (for å kringkaste bare informasjon om posisjon), må du sørge for at du koblet til en strømvippebryter ved hjelp av den
gule ledningen på strøm-/datakabelen for AIS 600 (se side 5). Når du vil slå på AIS 600 og kringkaste posisjonsinformasjonen, lukker du bryteren. Når du vil slå av AIS 600,
åpner du bryteren.
Merk: Hvis du har andre enheter som kan motta AIS-informasjon, på båten, vil de oppdage AIS 600 og anse den som en kollisjonsfare fordi den er installert på samme båt.
Du må kanskje deaktivere andre AIS-mottakere for å unngå denne situasjonen.
8
AIS 600-instruksjoner
Tillegg
AIS 600-spesifikasjoner
Dimensjoner: B × H × D: (248 × 180 × 64 mm) (9 3/4 × 7 3/32 × 2 1/2 tommer)
Vekt: 1,895 kg (4,177 lb.)
Temperaturområde: fra -20 ºC til 60 ºC
(fra -4 ºF til 140 ºF)
Trygg kompassavstand: 40 cm. (15 3/4 tommer)
Vanntetthet: IEC 60529 IPX7 (nedsenkning i 1 meter med stillestående
vann i 30 minutter)
Strøm
Kilde: 9,6–31,2 VDC
(12 VDC eller 24 VDC båtbatteri)
180 mm
(7 3/32 tommer)
Forbruk: maks. 20 W
Sikring: 5 A hurtigsikring
Strømforbruk for NMEA 2000: LEN=2
Antenne
Antennetilkobling: S0-239 (50 Ω)
Maksimal antenneforsterkning: 9 dBi
248 mm
(9 3/4 tommer)
Impedans for antenneuttak: 50 Ω
NMEA 2000 PGN-informasjon
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – forespør/kommander/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
PGN Liste
126992
Systemtid
126996
Produktinformasjon
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798
AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129802
AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129809
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
129810
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
Garmin AIS 600 er NMEA 2000-sertifisert.
NMEA 0183 kommunikasjonsinformasjon
Når den er koblet til en NMEA 0183-enhet, sender AIS 600 følgende setninger: RMC, VDM og VDO.
GA 30-spesifikasjoner
Dimensjoner:
91,6 mm (3 19/32 tommer) i diameter × 49,5 mm (1 15/16 tomme) i høyden
Vekt:
201 g (7,1 oz.)
Dekselmateriale:
fullstendig tett, støtsikker plastlegering, vanntett i henhold til IEC 529 IPX7-standarder
Driftstemperaturområde: fra -40 til 80 °C (-40 til 176 °F)
Kabel:
AIS 600-instruksjoner
foliebeskyttet senterleder, 18 AWG
9
Kontakt:
antenne – egen kontakt med låsetapp
GPS-enhet – BNC
Dynamikk:
999 knop, 40 g
Tolke LED-lamper på AIS 600
En serie med LED-lamper på AIS 600-transceiverboksen indikerer status, aktivitet og feil for enheten.
LED-etikett
Tolking
All OK
Lyser konstant når enheten er klar til å sende og motta.
RX
Blinker når enheten mottar en AIS-melding.
TX
Blinker når enheten sender en AIS-melding.
RX Only
Lyser konstant når enheten er i lydløs modus, eller når enheten ikke er klar til å sende.
Merk: AIS 600 vil ikke sende uten et GPS-signal eller uten et MMSI-nummer, når en AIS-basestasjon kommanderer en stille periode, eller når det oppstår en kritisk feil på AIS 600.
Warning
Blinker når det foreligger en varseltilstand. Koble AIS 600-enheten til en PC, og bruk programvaren for oppsett av AIS 600 for å vise detaljert informasjon om feiltilstanden. Se side 2 for
å få informasjon om bruk av programvaren for oppsett av AIS 600.
SRM
Blinker når enheten sender en SRM.
Error
Enheten er ikke i stand til å sende grunnet en kritisk feil. Koble AIS 600-enheten til en PC, og bruk programvaren for oppsett av AIS 600 for å vise detaljert informasjon om feiltilstanden.
Se side 2 for å få informasjon om bruk av programvaren for oppsett av AIS 600.
VHF TX
Lyser konstant når en tilkoblet VHF-radio sender.
Feilsøke advarsler og feil ved bruk av programvaren for oppsett av AIS 600
Bruk programvaren for oppsett av AIS 600 til å vise detaljer om varsel- eller feiltilstander hvis varsellampen eller feillampen lyser konstant på AIS 600. Følg trinnene ovenfor
for å starte kommunikasjon med AIS 600, og klikk på kategorien Diagnostics i programvaren for oppsett av AIS 600 for å vise detaljert informasjon om advarsler eller feil.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Gå til http://my.garmin.com. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker AIS 600. USA: Gå til www.garmin.com/support, eller ta kontakt med Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support for innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870
850 1241.
Viktig produktinformasjon
Dette utstyret er for bruk over hele verden, inkludert følgende europeiske land:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
CY
FI
HU
LT
PL
ES
LI
RO
BE
EE
GR
LV
NL
SI
IS
BG
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Industry Canada-samsvar
Denne enheten samsvarer med Industry Canada Standard RSS‑182 og ICES-003.
FCC-samsvar
Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglementet. Bruk av denne enheten er underlagt følgende forutsetninger: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig
interferens, og (2) denne enheten må kunne godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan resultere i uønsket drift.
Dette utstyret er blitt testet og er i overensstemmelse med begrensningene for digitalapparater, klasse-B, i henhold til del 15 i FCC-reglementet. Disse begrensningene er
opprettet for å sikre en rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan forårsake
skadelig interferens for radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå
interferens i en installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker interferens i radiomottak eller TV-mottak, noe som kan oppdages ved å skru utstyret av og på, anbefales det at
brukeren prøver å rette opp interferensen med ett av følgende tiltak:
10
AIS 600-instruksjoner
•
Forandre på retningen til mottakerantennen eller flytt den.
•
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
•
Koble utstyret til et uttak som er på en annen krets enn GPS-enheten.
•
Kontakt forhandleren eller en erfaren radiotekniker/TV-tekniker for å få hjelp.
Dette produktet inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Reparasjoner skal bare utføres av et autorisert Garmin-servicesenter. Uautoriserte reparasjoner eller
endringer kan resultere i varige skader på utstyret og kan gjøre garantien og din rett til å bruke utstyret under bestemmelsene i del 15 ugyldig.
Landsspesifikke godkjenninger for den trådløse AIS 600-enheten
Enheten er merket med regulerende symboler som betyr at denne enheten har blitt godkjent for bruk i Europa, Australia og New Zealand.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at AIS 600 samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for ditt Garmin-produkt: www.garmin.com.
CE-varsling
CE-nummer for varslet organ (0700) bare gyldig for AIS 600.
0700
California Electronic Waste Recycling Act of 2003
California Electronic Waste Recycling Act of 2003 krever at visse elektroniske produkter resirkuleres. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan
du gå til www.erecycle.org.
Begrenset garanti
Dette Garmin-produktet garanteres å være feilfritt med hensyn til materiell og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. I denne perioden vil Garmin etter eget valg reparere eller skifte
ut enhver komponent som ikke fungerer ved normal bruk. Slike reparasjoner eller utskiftinger utføres kostnadsfritt for kunden, både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt
at kunden selv dekker eventuelle transportkostnader. Denne garantien dekker ikke funksjonssvikt som følge av misbruk, feil bruk, ulykke eller uautoriserte endringer eller
reparasjoner.
Dette produktet er bare beregnet på å brukes som en reisehjelp, og skal ikke brukes til eventuelle formål som krever nøyaktig måling av retning, distanse, sted eller topografi.
Garmin gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten til kartdataene i dette produktet.
DE GARANTIER OG RETTSMIDLER SOM ER NEDFELT HER, ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE,
UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV GARANTIER
OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE
RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE, ELLER INDIREKTE
SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK, FEILAKTIG BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL.
Noen land tillater ikke ansvarsfritak ved tilfeldige skader og følgeskader, og det er derfor mulig at begrensningene
ovenfor ikke gjelder for deg.
Garmin forbeholder seg retten til, etter egen vurdering, å reparere eller erstatte enheten eller programvaren, eller tilby full refusjon av kjøpesummen. DETTE
RETTSMIDDELET VIL VÆRE DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE GARANTIBRUDD.
Hvis du ønsker garantiservice, kan du kontakte din nærmeste autoriserte Garmin-forhandler eller ringe Garmins produktsupport for å få instruksjoner om frakt og et RMAsporingsnummer. Pakk inn enheten godt, og legg ved en kopi av kvitteringen, som kreves som kjøpsbevis for å kunne motta garantiservice. Skriv sporingsnummeret tydelig på
utsiden av pakken. Send enheten med betalt porto til et hvilket som helst Garmin-verksted som tilbyr garantiservice.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom Internett-auksjoner, kvalifiserer ikke til rabatter eller andre spesialtilbud fra Garmin. Bekreftelser fra auksjoner
på Internett godtas ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det kreves en original eller kopi av kvitteringen fra det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes av
garantien. Garmin vil ikke erstatte manglende komponenter fra en pakke som er kjøpt via en auksjon på Internett.
AIS 600-instruksjoner
11
Internasjonale kjøp: En separat garanti gis av internasjonale distributører for enheter som ikke er kjøpt i USA. Denne garantien gis av den lokale distributøren, og denne
distributøren utfører lokal service på enheten din. Distributørgarantier er bare gyldige i området for tiltenkt distribusjon. Enheter som er kjøpt i USA eller Canada, må returneres
til Garmin-servicesenteret i Storbritannia, USA, Canada eller Taiwan.
© 2009–2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Maritime Electronics Association.
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for
Garmin-produkter finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2009–2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Mai 2012
Delenummer 190-01151-38 Rev. D
Trykt i Tyskland
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising