Garmin | AIS™ 600 Blackbox Transceiver | Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver Instruktioner

Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver Instruktioner
Instruktioner för AIS 600
Använd de här instruktionerna när du ska programmera och installera klass B-transponderenheten Garmin® AIS 600 för AIS-system (Automatic Identification System). Jämför
innehållet i förpackningen med packlistan på kartongen. Om det saknas delar kontaktar du genast din Garmin-återförsäljare.
 VARNING
När du navigerar ska du noggrant jämföra den information som erhålls från enheten med alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive information från visuella iakttagelser,
lokala farvattensbestämmelser och begränsningar samt kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera.
Använd den här enheten endast som navigationshjälp. Försök inte att använda enheten för något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller topografi krävs.
Denna produkt, förpackningen och komponenterna innehåller kemikalier som enligt delstaten Kaliforniens kännedom kan orsaka cancer, missbildningar eller skada
fortplantningen. Denna kungörelse tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. Mer information finns på www.garmin.com/prop65.
Använd skyddsglasögon och en damask när du borrar, skär eller slipar.
 Varning
Meddelande
För att undvika risk för skada på utrustningen, måste VHF-antennen anslutas till AIS 600-enheten före sändning. På så sätt säkerställer du att effekten till antennuttaget avleds
på rätt sätt vid sändning.
Exponering för elektromagnetisk energi och montering av antennen
AIS 600-enheten genererar och utstrålar radiofrekvent (RF) elektromagnetisk energi (EME). Underlåtenhet att iaktta dessa föreskrifter kan medföra att personer utsätts för
RF-strålning som överskrider den maximalt tillåtna exponeringen (MPE).
Garmin föreskriver en MPE-radie på 1,5 m (59 tum) för detta system, vilket har fastställts sända ut 2 watt till en rundstrålande antenn med 9 dBi förstärkning. Antennen skall
monteras så att ett avstånd på 1,5 m (59 tum) upprätthålls mellan antennen och alla personer.
Om en VHF-antenn delas med en VHF-radio, kontrollerar du i den dokumentation som medföljde radion om det finns ytterligare MPE-information som är specifik för den
installerade VHF-radion.
 VARNING
Radiooperatörer med pacemaker, livsuppehållande maskiner eller elektrisk medicinsk utrustning bör inte exponeras för starka radiofrekvensfält.
Handha enheten i enlighet med de medföljande instruktionerna.
Meddelande
Enheten följer internationellt antagna standarder avseende mänsklig exponering för elektromagnetiska fält från radioapparatur.
Kontrollera med de lokala myndigheterna vilka föreskrifter som gäller för antenner och användning.
Säkert kompassavstånd
Kontrollera att du har installerat AIS 600-transceiverlådan minst 40 cm (15 3/4 tum) från alla kompasser. Testa kompassen så att du vet att den fungerar korrekt när enheten
används.
Licenskrav
I många länder är användning av en AIS-enhet underställd reglerna för VHF-licens. Därför måste den farkost där AIS 600-enheten installeras inneha en gällande VHF-licens
som omfattar AIS-systemet, farkostens anropssignal och farkostens MMSI (Maritime Mobile Service Identity)-nummer. Kontakta berörd myndighet i det land du bor för att
försäkra dig om att din VHF-licens gäller för AIS 600-enheten.
Maj 2012
190-01151-39 Rev. D
Tryckt i Tyskland
Programmera AIS 600
Innan AIS 600-enheten kan användas på en båt, måste den programmeras med
ett unikt MMSI-nummer och med ytterligare farkostspecifika statiska data.
MMSI-numret bör programmeras av en behörig återförsäljare eller installatör av
marinelektronik. Använd installationsprogrammet på den medföljande CD-ROMskivan när du vill programmera AIS 600-enheten.
Meddelande
I USA är det förbjudet enligt FCC-förordningarna att ange oriktiga uppgifter
och det är förbjudet för varje annan person än tillverkaren eller den
återförsäljare som utför installationen att mata in MMSI-uppgifter.
Det är ett brott mot Federal Communications Commissions regler att mata in
MMSI-uppgifter som inte på rätt sätt har tilldelats användaren, eller att på annat sätt
mata in felaktiga data i enheten.
Förbereda AIS 600-enheten och datorn för
programmering
Datorkrav
Microsoft Windows 2000 eller senare, minst 32 MB RAM-minne, minst 10 MB
ledigt hårddiskutrymme.
®
®
Så här installerar du AIS 600-enhetens installationsprogram:
1. Sätt in den CD-ROM-skiva som medföljer AIS 600-enheten i datorn.
Installationsguiden för AIS 600-enhetens installationsprogram körs automatiskt.
Obs! Om du vill köra installationsprogrammet för AIS 600-enhetens
programmerings- och installationsprogram manuellt, kör du filen Setup.exe på
CD-ROM-skivan.
2. Följ instruktionerna på skärmen för hur du installerar AIS 600-enhetens
installationsprogram i datorn.
Ansluta AIS 600-enheten till en dator för programmering:
1. Anslut AIS 600-enhetens transceiverlåda till en 12- eller 24 V-likströmskälla med
hjälp av ström-/datakabeln (se sidan 5).
Obs! Kontrollera att AIS 600-enheten slås på för programmering genom att
ansluta den röda ledningen från ström-/datakabeln till den positiva (+) terminalen
på 12- eller 24 V DC-strömkällan, och anslut både den svarta ledningen och den
gula ledningen från ström-/datakabeln till den negativa (-) terminalen på 12- eller
24 V DC-strömkällan.
Tilldela uppgifter till AIS 600-enheten
AIS 600-enheten måste programmeras med ett giltigt farkost-MMSI-nummer före
användning. Tills ett giltigt MMSI-nummer har programmerats, körs AIS 600enheten endast i tyst läge. I tyst läge sänder AIS 600-enheten inte ut positionsdata,
men kan fortfarande ta emot AIS-signaler. Alternativt sänder AIS 600-enheten ut
följande statiska farkostdata när de har tilldelats:
•
Farkostens namn
•
Farkostens anropssignal
•
Typ av farkost
•
Farkostens mått (inklusive var båtens GPS-antenn är placerad)
Så här börjar du kommunicera med AIS 600:
1. Försäkra dig om att AIS 600-enhetens transceiverlåda är ansluten till en 12- eller
24 V-likströmskälla via ström-/datakabeln och att AIS 600-enheten är ansluten till
datorn via den medföljande mini-USB-kabeln.
2. Starta AIS 600-enhetens installationsprogram. En ikon placerades på skrivbordet
när du installerade programmet.
3. Klicka på Connect i fönstret Connection and Status.
Så här tilldelar du ett MMSI-nummer till AIS 600-enheten:
Obs! När du har sparat det tilldelade MMSI-numret till AIS 600-enheten, kan
MMSI-numret inte ändras.
1. På fliken Static Data i AIS 600-enhetens installationsprogram, anger du ett
niosiffrigt MMSI-nummer i fältet MMSI.
2. Klicka på Save data to AIS600.
Så här programmerar du statiska farkostdata för AIS 600-enheten:
Obs! Statiska farkostdata kan, i motsats till MMSI-numret, omprogrammeras om
det behövs.
1. På fliken Static Data i AIS 600-enhetens installationsprogram anger du farkostens
namn, farkostens anropssignal, farkostens typ och GPS-antennens placering på
farkosten.
2. Klicka på Save data to AIS600.
Så här slutför du programmeringsprocessen:
1. På menyn File i AIS 600-enhetens installationsprogram väljer du Exit.
2. Koppla bort AIS 600-enhetens transceiverlåda från datorn.
2. Använd den medföljande mini-USB-kabeln för att ansluta USB-porten på AIS 600enhetens transceiverlåda till en USB-port på datorn. Guiden Ny maskinvara
hittades för Windows körs automatiskt.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra guiden Ny maskinvara hittades.
Obs! Om guiden Ny maskinvara hittades inte installerar drivrutinen öppnar du
mappen Drivrutin på CD-ROM-skivan och kör CDM20600.exe för att installera
AIS 600-drivrutinen på din dator.
2
Instruktioner för AIS 600
RF-mellankopplingskabel
(medföljer)
NMEA 2000-droppkabel
(medföljer)
Ström till plotter
VHF-radio**
(valfritt – medföljer inte)
GPS antenn GPS 17x *
(medföljer inte)
Ström till NMEA 2000-nätverk
(medföljer inte)
Ström-/datakabel för AIS 600 (medföljer)
Plotter
(valfritt – medföljer inte)
Kopplingsschema för AIS 600: AIS 600-enheten ansluten till en plotter via ett NMEA 2000-nätverk
GPS-antenn GA 30*
(medföljer)
AIS 600
RF-kabel till VHF-antenn
(medföljer ej)
Omkopplare för
tyst läge
(valfritt – medföljer inte)
Omkopplare för
SRM-meddelande
(valfritt – medföljer inte)
12 eller 24 V likström
Ström till VHF-radio
** AIS 600-enheten behöver inte installeras tillsammans med en VHF-radio, men de kan dela samma VHF-antenn om båda installeras på båten.
Obs!
* AIS 600-enheten måste anslutas till den medföljande GPS-antennen GA 30. AIS 600-enheten delar inte GPS-information med någon annan enhet på båten. Om du har en plotter på båten, måste den ta emot GPSinformation från en separat antenn, t ex en GPS 17x.
På sidan 8 beskrivs kopplingar
för tyst läge och
SRM -meddelande
NMEA 2000-nätverk – sidan 7
3
Instruktioner för AIS 600
SRM-kabel – medföljer
Kopplingsschema för AIS 600: AIS 600-enheten ansluten till en
Garmin-plotter via NMEA 0183
GPS-antenn GA 30*
(medföljer)
RF-kabel till VHF-antenn
(medföljer inte)
RF-mellankopplingskabel
(medföljer)
VHF-radio**
(valfritt – medföljer inte)
AIS 600-enhetens
transceiverlåda
>
>
Ström till VHF-radio
Omkopplare för tyst läge
(valfritt – medföljer inte)
Ledningsfärg [funktion]
Ledningsfärg [funktion]***
Grå [Tx A (+)]
Vit [Rx A (+)]
Rosa [Tx B (-)]
Orange/vit [Rx B (-)]
Gul
[strömställare]
Orange
[strömställare]
>
>
Ström till plotter
Garmin NMEA 0183kompatibel plotter
(valfritt – medföljer inte)
SRM-omkopplare
(valfritt – medföljer inte)
På sidan 8 beskrivs kopplingar för
tyst läge och SRM-meddelande
(Safety-Related Message)
12 eller 24 V likström
Obs!
* AIS 600-enheten måste anslutas till den medföljande GPS-antennen GA 30. AIS 600-enheten delar inte GPS-information med någon annan enhet på båten. Om du har en
plotter på båten, måste den ta emot GPS-information från en separat antenn, t ex en GPS 17x.
** AIS 600-enheten behöver inte installeras tillsammans med en VHF-radio, men de kan dela samma VHF-antenn om båda installeras på båten.
*** De angivna färgarna gäller ingången NMEA 0183 Port 1 på en plotter i någon av serierna Garmin GPSMAP 4000/5000/6000/7000. Läs installationsinstruktionerna som
medföljde Garmin-plottern om du vill koppla AIS 600-enheten till en annan modell av Garmin-plotter eller till en annan NMEA 0183-port på en plotter i någon av serierna
GPSMAP 4000/5000/6000/7000.
Om du vill ansluta AIS 600-enheten till en plotter av annat fabrikat än Garmin, läser du de utförliga kopplingsanvisningarna på sidan 8.
4
Instruktioner för AIS 600
Installera AIS 600-enheten
Använd följande instruktioner när du installerar AIS 600-enheten. Mer information om följande steg finns i detta dokument:
1. Välj platser för AIS-komponenterna.
2. Montera AIS 600-enhetens transceiverlåda.
3. Anslut AIS 600-enheten till strömkällan.
4. Installera och anslut GPS-antennen GA 30 (sidan 6).
5. Anslut AIS 600-enheten till en VHF-antenn och valfritt till en VHF-radio (sidan 7).
6. Anslut AIS 600-enheten till ett NMEA 2000-nätverk eller till en NMEA 0183-kompatibel plotter (tillval – sidan 7).
7. Lägg till en omkopplare för tyst läge eller en SRM-omkopplare (Safety Related Message) (tillval – sidan 8).
Välja platser för AIS 600-enhetens komponenter
Använd de kopplingsscheman som börjar på sidan 3 för att fastställa hur du bäst organiserar AIS 600-enhetens komponenter på båten. Försäkra dig om att kablarna når alla
komponenter innan du monterar några komponenter permanent.
Montera AIS 600-enhetens transceiverlåda
Montera AIS 600-enhetens transceiverlåda under däck på ett skott. Välj en plats som är torr och skyddad från översköljning. Försäkra dig om att platsen är väl ventilerad och på
avstånd från föremål som avger värme. Kontrollera att transceiverlådan är minst 40 cm (15 3/4 tum) från alla kompasser för att undvika störningar.
Verktyg som behövs
•
Borrmaskin och borrar
•
Stjärnskruvmejsel nr 2
Så här monterar du transceiverlådan:
1. Försäkra dig om att den valda platsen är torr, skyddad och väl ventilerad.
2. Använd transceiverlådan som en mall, och markera hålen i de fyra hörnen med en blyertspenna. Borra inte genom transceiverlådan.
3. Borra de fyra 3 mm- (1/8 tums-)styrhålen.
4. Montera transceiverlådan med hjälp av de medföljande M 4,2 × 25-skruvarna. Du kan också använda bultar, brickor och muttrar (medföljer inte) för att montera
transceiverlådan om monteringsytan är lämplig.
Ansluta transceiverlådan till strömkällan
Använd AIS 600-enhetens ström-/datakabel för att ansluta transceiverlådan till ett 12- eller 24
V-batteri.
Obs!
•
Med hjälp av AIS 600-enhetens kopplingsschema kan du identifiera vilken ledning som är
positiv respektive negativ.
•
Den utbytbara säkringen på ström-/datakablaget är en snabbsäkring på 5 A.
•
Om du måste förlänga strömkablarna använder du 16 AWG-kabel eller större.
Enhet
Ledningsfärg
Funktion
Ström-/datakabel för
AIS 600
Röd
Ström - positiv (+)
Svart
Jord - negativ (-)
Kopplingsschema för AIS 600-enheten
Installera AIS 600-enhetens strömställare
AIS 600-enheten kan sättas på och stängas av på tre olika sätt:
•
Om AIS 600-enheten är ansluten till ett NMEA 2000-nätverk, slås den på och av tillsammans med NMEA 2000-nätverket.
Obs! AIS 600-enheten strömförsörjs inte via NMEA 2000-nätverket, den slås bara på när den upptäcker att NMEA 2000-nätverket slagits på. Du måste ansluta
AIS 600-enheten till en strömkälla och inte endast till NMEA 2000-nätverket.
•
Om AIS 600-enheten är kopplad till en Garmin-plotter med hjälp av NMEA 0183, ansluter du den gula ledningen från AIS 600-enhetens ström-/datakabel till Tillbehör
på-ledningen från plottern. AIS 600-enheten slås då på och av tillsammans med Garmin-plottern.
Instruktioner för AIS 600
5
•
Om AIS 600-enheten är kopplad till en NMEA 0183-plotter av annat fabrikat än Garmin eller inte kopplad till någon plotter alls, behöver du installera en strömställare för
att slå på och av enheten.
◦◦ Anslut den gula ledningen från AIS 600-enhetens ström-/datakabel till en terminal på en enpolig, envägsomkopplare (medföljer inte) och anslut den andra terminalen
till den negativa (-) batteriterminalen.
◦◦ När du sluter strömställaren slås AIS 600-enheten på. När du öppnar strömställaren slås AIS 600-enheten av.
Installera GPS-antennen GA 30
Du måste installera den medföljande GPS-antennen GA 30 och ansluta den till AIS 600-enheten i enlighet med följande instruktioner. AIS 600-enheten sänder inte ut någon
signal såvida inte GA 30-antennen har installerats på rätt sätt och tar emot en satellitsignal.
AIS 600-enheten accepterar inte GPS-information från någon annan GPS-enhet eller antenn på båten. AIS 600-enheten delar heller inte GPS-information från GA 30-antennen
med någon annan enhet på båten.
Du kan ytmontera GA 30-antennen eller fästa den på en vanlig 1-tums OD (14 gängor per tum) rörgängad
marinhållare (medföljer inte).
Bättre
Välj ut en lämplig plats för GA 30-antennen på båten. För garanterat bästa mottagning monterar du
GA 30-antennen på en plats med fri sikt mot himlen i alla riktningar.
•
Undvik att montera GA 30-antennen i skuggan av båtens yttre struktur, en radomantenn eller mast.
•
Montera GA 30-antennen minst 1 m (3 fot) bort från (helst över) radarstrålars väg eller en
VHF-radioantenn.
EMI (Electromagnetic Interference)
från motorkomponenter
Över – bäst
Ytmontering av GA 30-antennen
1. Använd ytmonteringsfästet som monteringsmall.
Märk ut de tre skruvplatserna på ytan med hjälp av en körnare.
•
Leta upp kabelhålet i mitten av fästet med hjälp av en penna.
•
Ställ undan ytmonteringsfästet. Borra inte genom ytmonteringsfästet.
SS BARNETT
EMI
Sätt fast antennen tillfälligt på önskad monteringsplats och testa att den fungerar som den ska. Om du
upplever störningar från annan elektronik kan du försöka med en annan plats. När du har bekräftat att
enheten fungerar som den ska monterar du antennen permanent.
•
Bäst
Bra
Under – OK
Radar
1m
(3 fot)
VHF-radioantenn
Placeringsavvägningar för GA 30-antenn
2. Borra 3 mm (1/8 tum) rikthål på tre märkta platser.
Obs! Om du monterar GA 30 på glasfiber bör du använda en försänkare för att borra en försänkning
genom det övre gelcoat-lagret (men inte djupare). På så sätt motverkar du sprickor i gelcoat-lagret när
skruvarna dras åt.
➋
3. Använd en hålsåg på 25 mm (1 tum) för att klippa kabelhålet i mitten.
GA 30antenn
4. Placera tätningsplattan längst ned på ytmonteringsfästet. Passa in skruvhålen.
5. Med hjälp av de medföljande M4-skruvarna ansluter du ytmonteringsfästet på monteringsytan.
6. Led kabeln genom 25 mm (1 tum) kabelhålet och anslut den till GA 30.
7. Se till att den stora gummipackningen är på plats på botten av GA 30-antennen. Placera antennen
på ytmonteringsfästet ➊. Vrid antennen medurs och lås den på plats ➋.
8. Sätt fast antennen på monteringsfästet med den medföljande M3-inställda skruven ➌.
➊
➌
Gummipackning
9. Led kabeln bort från källor som orsakar elektroniska störningar och anslut den till AIS 600-enheten
med BNC-kontakten.
Ytmonteringsfäste
Monteringsyta
6
Instruktioner för AIS 600
Mastmontering av GA 30-antennen
När du har kopplat mastfästesadaptern till GA 30-antennen kan du installera antennen på en vanlig 1-tums OD (14 gängor per tum) rörgängad marinhållare (medföljer inte). Du
kan leda kabeln genom masten eller på utsidan av masten.
Så här monterar du GA 30 med kabeln ledd på mastens utsida:
1. Led kabeln genom mastfästesadaptern och placera kabeln i det lodräta spåret tillsammans med basen på mastfästesadaptern.
2. Trä mastfästesadaptern på en vanlig 1-tums OD (14 gängor per tum) rörgängad marinhållare (medföljer inte). Dra inte åt adaptern för hårt.
3. Anslut kabeln till GA 30-antennen.
4. Placera GA 30-antennen på mastfästesadaptern ➊. Vrid antennen medurs och lås den på plats ➋.
5. Sätt fast antennen på adaptern med den medföljande M3-inställda skruven ➌.
6. (Valfritt) När GA 30 är monterad på mastfästet fyller du kvarvarande utrymme vid det lodräta kabelspåret med ett marint tätningsmedel.
7. Fäst marinfästet på båten om det inte redan är gjort.
8. Led kabeln bort från källor som orsakar elektroniska störningar och anslut den till AIS 600-enheten med
BNC-kontakten.
Så här monterar du GA 30 med kabeln ledd genom masten:
1. Placera en vanlig 1-tums OD (14 gängor per tum, ingår ej) rörgängad marinhållare (medföljer inte) på önskad
plats och märk ut mittpunkten för masten.
2. Borra ett 19 mm (3/4 tum) hål så att kabeln kan passera igenom.
➌
➋
GA 30antenn
➊
3. Sätt fast mastfästet på båten.
4. Trä mastfästesadaptern på masten. Dra inte åt adaptern för hårt.
5. Led kabeln genom masten och anslut den till GA 30-antennen.
6. Placera GA 30-antennen på mastfästesadaptern ➊. Vrid antennen medurs och lås den på plats ➋.
7. Sätt fast antennen på adaptern med den medföljande M3-inställda skruven ➌.
8. (Valfritt) När GA 30 är monterad på mastfästet fyller du det lodräta kabelspåret med ett marint tätningsmedel.
9. Led kabeln bort från källor som orsakar elektroniska störningar och anslut den till AIS 600-enheten med
BNC-kontakten.
Mastfästesadapter
Lodrät kabelskåra
Ansluta en VHF-antenn till AIS 600-enheten
För att du ska kunna sända och ta emot AIS-information, måste AIS 600-enheten vara ansluten till en VHF-antenn (medföljer inte).
Anslut en marin VHF-antenn till AIS 600-enheten med hjälp av antennporten på enhetens bakre panel. Om du har en VHF-radio på båten, ansluter du VHF-antennen till
AIS 600-enheten och ansluter VHF-radion till AIS 600-enheten med hjälp av RF-mellankopplingskabeln i enlighet med kopplingsschemat som börjar på sidan 3. Montera
antennen i enlighet med de installationsinstruktioner som medföljer antennen.
Ansluta AIS 600-enheten till ett NMEA 2000-nätverk (valfritt)
Du kan ansluta AIS 600-enheten till en NMEA 2000-kompatibel plotter via det befintliga NMEA 2000-nätverket, eller så kan du skapa ett grundläggande NMEA 2000-nätverk
om du inte har något sådant på båten. Mer information om NMEA 2000 och hur du köper fler kontakter och kablar finns på www.garmin.com.
Kopplingsschemat för AIS 600-enheten på sidan 3 innehåller ett exempel på hur AIS 600-enheten ansluts till Garmin-plottern via ett NMEA 2000-nätverk.
Obs! Om du inte är bekant med NMEA 2000, läser du kapitlet "Grunderna i NMEA 2000-nätverk" i Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter som innehåller mer
information. Gå till www.garmin.com/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000, och klicka på hyperlänken "Manuals".
Instruktioner för AIS 600
7
Ansluta enheter i AIS 600-serien till en NMEA 0183-enhet (valfritt)
Du kan ansluta AIS 600-enheten till en NMEA 0183-kompatibel plotter med de frilagda ledningarna på AIS 600-enhetens ström-/datakabel. Anslut NMEA 0183-enhetens
frilagda ledningar till en Garmin-plotter så som indikeras på kopplingsschemat på sidan 4. Studera diagrammet nedan om du ska ansluta AIS 600-enheten till en plotter av annat
fabrikat än Garmin. Använd 22 AWG-kabel för långa kabellängder om det behövs.
+
AIS 600enhetens transceiverlåda
Ledningsfärg
[funktion]
Säkring 5A
>
>
-
Batteri
12 eller 24 V DC
Kabelfunktion
Röd [ström (+)]
Ström +
Svart [jord (-)]
Jord -
NMEA 0183-kompatibel
plotter
Gul
[strömställare – sidan 5]
Grå [Tx A (+)]
Rx A (+)
Rosa [Tx B (-)]
Rx B (-)
Grön [hastighetsval]
>
>
Frånkopplad = 38 400 (hög hastighet)
Ansluten till batteriets minuspol (-) = 4 800 (standardhastighet)
Ansluta AIS 600-enheten till en NMEA 0183-enhet av annat fabrikat än Garmin
Obs!
• I installationsanvisningarna för den NMEA 0183-kompatibla enheten finns information om hur du identifierar mottagningsledningarna (Rx) A(+) och B(-).
•
Om den NMEA 0183-kompatibla enheten endast har en mottagarledning (Rx), ansluter du den till den grå ledningen [Tx A (+)] från AIS 600-enheten och låter bli att ansluta
den rosa ledningen [Tx B (-)].
•
AIS 600-enheten kan sända NMEA 0183-data med hastigheterna 38400 baud (standard) eller 4800 baud. Anslut den gröna ledningen från AIS 600-enhetens ström-/
datakabel till den negativa (-) batteriterminalen om du vill begränsa den utgående hastigheten till 4800 baud. Du kan installera en omkopplare mellan den gröna ledningen
och den negativa (-) batteriterminalen om du vill kunna växla utgående hastighet manuellt.
Koppla AIS 600-enheten till en fysisk omkopplare för att skicka ett SRM-meddelande (Safety-Related
Message) eller för att växla till tyst läge (valfritt)
Koppla AIS 600-enheten till en omkopplare för tyst läge
I tyst läge tar du endast emot AIS-signaler, din position sänds inte ut.
Använd de frilagda ledningarna på den medföljande SRM-kabeln om du vill installera en omkopplare för tyst läge. Anslut den gula ledningen från SRM-kabeln till en terminal
på en enpolig, envägs omkopplare (medföljer inte) och anslut den gröna ledningen från SRM-kabeln till den andra terminalen. När omkopplaren har installerats, kan du växla
AIS 600-enheten till tyst läge genom att sluta omkopplaren.
Koppla AIS 600-enheten till en SRM-omkopplare
Använd de frilagda ledningarna på den medföljande SRM-kabeln om du vill installera en SRM-omkopplare. Anslut den vita ledningen från SRM-kabeln till en terminal på en
enpolig, envägs omkopplare (medföljer inte) och anslut den svarta ledningen från SRM-kabeln till den andra terminalen. När omkopplaren har installerats kan du sända ut ett
brådskande rundstrålande SRM-meddelande genom att sluta omkopplaren. När omkopplaren är sluten sänder AIS 600-enheten ut det brådskande meddelandet med en frekvens
om ett meddelande per minut.
Använda AIS 600-enheten
Om du har anslutit AIS 600-enheten till en plotter med hjälp av NMEA 2000 eller NMEA 0183, innehåller användarhandboken som medföljde plottern mer information om hur
du använder plotterns AIS-specifika funktioner.
Om du inte har anslutit AIS 600-enheten till en plotter (för att endast sända ut positionsinformation), försäkrar du dig om att du har kopplat en omkopplare med hjälp av den
gula ledningen på AIS 600-enhetens ström-/datakabel (se sidan 5). När du vill slå på AIS 600-enheten och sända ut positionsinformation, sluter du omkopplaren. När du vill slå
ifrån AIS 600-enheten, öppnar du omkopplaren.
Obs! Om du har andra enheter på båten som kan ta emot AIS-information kommer dessa att upptäcka AIS 600-enheten och se den som en kollisionsrisk för att den är
installerad på samma båt. Du kan behöva avaktivera andra AIS-mottagare för att undvika den här situationen.
8
Instruktioner för AIS 600
Bilaga
AIS 600-specifikationer
Mått: B × H × D: 248 × 180 × 64 mm (9 3/4 × 7 3/32 × 2 1/2 tum)
Vikt: 1,895 kg (4,177 lb.)
Temperaturintervall: från -20 ºC till 60 ºC
(från -4 ºF till 140 ºF)
Kompassäkerhetsavstånd: 40 cm (15 3/4 tum)
Vattentäthetsrankning: IEC 60529 IPX7 (nedsänkning i
1 meter stillastående vatten i 30 minuter)
Ström
180 mm
(7 3/32 tum)
Källa: 9,6–31,2 V likström
(12 V- eller 24 V-båtbatteri)
Förbrukning: max 20 W
Säkring: 5 A snabb
NMEA 2000, effektförbrukning: LEN=2
Antenn
Antennkontakt: S0-239 (50 Ω)
Max antennförstärkning: 9 dBi
248 mm
(9 3/4 tum)
Antennportens impedans: 50 Ω
PGN-information för NMEA 2000
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA-begäran/Kommando/Bekräfta gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
PGN-lista
126992
Systemtid
126996
Produktinformation
129038
AIS klass A positionsrapport
129039
AIS klass B positionsrapport
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
129802
AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129809
AIS klass B ”CS” rapport om statiska data, del A
129810
AIS klass B ”CS” rapport om statiska data, del B
Garmin AIS 600 är NMEA 2000-certifierad.
NMEA 0183, kommunikationsinformation
När AIS 600-enheten är ansluten till en NMEA 0183-enhet sänds följande satser ut: RMC, VDM och VDO.
Specifikationer för GA 30
Mått:
91,6 mm (3 19/32 tum) Diameter × 49,5 mm (1 15/16 tum) Höjd
Vikt:
201 g (7,1 oz.)
Hölje:
Helt tätad, stöttålig plastlegering, vattentät enligt IEC 529 IPX7-normer
Driftsområde: Från -40 till 80 °C (från -40 till 176 °F)
Kabel:
Folieskärmad mittledare 18 AWG
Instruktioner för AIS 600
9
Anslutning:
Antenn med patenterad vridlåsanslutning
GPS-enhet – BNC
Dynamik:
999 knop, 40 g
Förklaring av AIS 600-enhetens lampor
Med ett antal lampor på AIS 600-enhetens transceiverlåda indikeras enhetens status, aktivitet och fel.
Märkning av lampor
Förklaring
All OK
Lyser fast när enheten är redo att sända och ta emot.
RX
Blinkar när enheten tar emot ett AIS-meddelande.
TX
Blinkar när enheten tar sänder ett AIS-meddelande.
RX Only
Lyser fast när enheten är i tyst läge eller inte är redo att sända.
Obs! AIS 600-enheten sänder inte utan en GPS-signal, utan ett MMSI-nummer, när en AIS-basstation påkallar tysthet eller när AIS 600-enheten råkar ut för ett allvarligt fel.
Warning
Blinkar när ett varningstillstånd föreligger. Anslut AIS 600-enheten till en dator och använd AIS 600-enhetens installationsprogram när du vill visa utförlig information om
varningstillståndet. Se sidan 2 för information om hur du använder AIS 600-enhetens installationsprogram.
SRM
Blinkar när enheten sänder ut ett SRM-meddelande.
Error
Enheten kan inte sända pga ett allvarligt fel. Anslut AIS 600-enheten till en dator och använd AIS 600-enhetens installationsprogram när du vill visa utförlig information om
varningstillståndet. Se sidan 2 för information om hur du använder AIS 600-enhetens installationsprogram.
VHF TX
Lyser fast när en ansluten VHF-radio sänder.
Felsöka varningar och fel med hjälp av AIS 600-enhetens installationsprogram
Om AIS 600-enhetens varnings- eller fellampa lyser med fast sken, visar du information om varningen respektive felet med hjälp av AIS 600-enhetens installationsprogram.
Följ stegen ovan när du vill påbörja kommunikation med AIS 600-enheten, och klicka på fliken Diagnostics i AIS 600-enhetens installationsprogram när du vill visa varningseller felinformation.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag. Gå till http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert
ställe.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om användningen av AIS 600. Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA
per telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact Support för information om support från ditt hemland eller så kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Viktig produktinformation
Den här utrustningen kan användas över hela världen, inklusive följande europeiska länder:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
CY
FI
HU
LT
PL
ES
LI
RO
BE
EE
GR
LV
NL
SI
IS
BG
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Uppfyllande av krav i Industry Canada
Enheten uppfyller kraven i Industry Canada Standard RSS‑182 och ICES-003.
Uppfyllande av FCC-krav
Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) denna enhet får ej förorsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste
acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan medföra icke önskvärd funktion.
Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för digitala enheter i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge mer rimligt
skydd mot skadliga störningar i en hemmainstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvenser och kan, om den inte är installerad och används
i enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti att störning inte inträffar i en viss installation. Om denna
utrustning förorsakar skadliga störningar i radio- eller televisionsmottagning, vilket kan utrönas genom att utrustningen stängs av och slås på, ska användaren försöka att
eliminera störningarna genom en av följande åtgärder:
10
Instruktioner för AIS 600
•
Vrida eller flytta mottagarantennen.
•
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•
Ansluta utrustningen till ett uttag som finns på en annan krets än GPS-enheten.
•
Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för assistans.
Denna produkt innehåller inga delar som kan servas av användaren. Reparationer ska endast göras av ett auktoriserat Garmin-servicecenter. Icke auktoriserade reparationer eller
ändringar kan resultera i permanent skada på utrustningen och ogiltigförklara garantin och ditt tillstånd att använda denna enhet under förordningarna i Del 15.
Landsspecifika godkännanden för trådlösa enheter för AIS 600
Enheten har försetts med märkningar som anger att den har godkänts för användning i Europa, Australien och Nya Zeeland.
Överensstämmelseförklaring (DoC)
Härmed intygar Garmin att AIS 600 uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen för din Garmin-produkt finns på Garmins webbplats: www.garmin.com.
CE-meddelande
CE-märkning (0700) giltig endast för AIS 600.
0700
California Electronic Waste Recycling Act från 2003
California Electronic Waste Recycling Act från 2003 kräver att vissa elektroniska enheter återvinns. Mer information om återvinning av denna produkt finns på
www.erecycle.org.
Begränsad garanti
Den här Garmin-produkten garanteras vara fri från defekter i material och utförande i ett år från inköpsdatumet. Under denna tid kommer Garmin efter eget gottfinnande att
reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under normal användning. Sådana reparationer eller ersättningar görs utan kostnad för konsumenten vad gäller delar eller
arbete, förutsatt att konsumenten står för alla transportkostnader. Den här garantin täcker inte in brister som beror på missbruk, felaktig användning, olycka eller obehöriga
ändringar eller reparationer.
Denna produkt är endast avsedd att användas som hjälp vid resa och får inte användas till något ändamål som kräver exakt mätning av riktning, distans, plats eller topografi.
Garmin garanterar inte exakthet eller fullständighet för kartdata i denna produkt.
GARANTIERNA OCH GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES HÄR GÄLLER MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET
ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM
KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR ELLER
FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER AV DEFEKTER I
PRODUKTEN. Vissa stater tillåter inte begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar
kanske inte gäller dig.
Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att reparera eller ersätta enheten eller programvaran, eller erbjuda full återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION
ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN.
Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala, av Garmin auktoriserade, återförsäljare eller ring till Garmin Produktsupport för att få anvisningar angående frakt och ett
RMA-nummer. Förpacka enheten noga med en kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som inköpsbevis för garantireparationer. Skriv RMA-numret tydligt på paketets utsida.
Skicka enheten med frakten betald till valfritt Garmin garantiserviceställe.
Inköp via Online-auktion: Produkter som säljs via online-auktioner berättigar inte till rabatter eller andra specialerbjudanden från Garmin. Bekräftelse på online-auktion
godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av det, från ursprungsåterförsäljaren. Garmin
ersätter inte saknade komponenter från en förpackning som köpts via en online-auktion.
Instruktioner för AIS 600
11
Internationella inköp: En separat garanti tillhandahålls av internationella distributörer för enheter som inköps utanför USA. Denna garanti tillhandahålls av den lokala,
inhemska distributören och denna distributör tillhandahåller service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet. Enheter som
inköpts i USA eller Kanada måste returneras till Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Kanada eller Taiwan för service.
© 2009–2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin®, Garmins logotyp och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Dessa varumärken får inte användas utan
Garmins uttryckliga tillstånd.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
NMEA 2000® och NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009–2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2012
Artikelnummer 190-01151-39 Rev. D
Tryckt i Tyskland
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising