Garmin | AIS™ 600 Blackbox Transceiver | Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver Οδηγίες εγκατάστασης

Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver Οδηγίες εγκατάστασης
Οδηγίες AIS 600
Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να προγραμματίσετε και να εγκαταστήσετε τη συσκευή αναμεταδότη ναυσιπλοΐας Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης AIS 600,
Κατηγορίας B της Garmin®. Συγκρίνετε τα περιεχόμενα της συσκευασίας με τη λίστα περιεχομένων στο κουτί. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο της Garmin αμέσως.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την πλοήγηση, συγκρίνετε προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται από τη μονάδα με όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένων
πληροφοριών από οπτικές εικόνες, τοπικούς κανονισμούς και περιορισμούς υδάτινων οδών και χάρτες. Για ασφάλεια, διευθετείτε πάντοτε τυχόν αποκλίσεις ή επιλύετε απορίες
προτού συνεχίσετε την πλοήγηση.
Χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα μόνο ως βοήθημα πλοήγησης. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που απαιτεί ακριβή μέτρηση
της κατεύθυνσης, της απόστασης, της τοποθεσίας ή της τοπογραφίας.
Το παρόν προϊόν, η συσκευασία και τα εξαρτήματά του περιέχουν χημικά που, κατά την Πολιτεία της Καλιφόρνια, προκαλούν καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες ή βλάπτουν το
σύστημα αναπαραγωγής. Η παρούσα ειδοποίηση παρέχεται σύμφωνα με την Πρόταση κανονισμού 65 της Καλιφόρνια. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/prop65
για περισσότερες πληροφορίες.
 ΠΡΟΣΟΧΗ
Να φοράτε γυαλιά ασφαλείας και μάσκα προστασίας από τη σκόνη όταν ανοίγετε τρύπες, κόβετε ή χρησιμοποιείτε γυαλόχαρτο.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη ζημιά του εξοπλισμού σας, πρέπει να έχετε συνδέσει την κεραία VHF στη μονάδα AIS 600 πριν από οποιαδήποτε μετάδοση. Με αυτόν τον
τρόπο διασφαλίζεται η σωστή κατανομή της ισχύος εξόδου προς τη θύρα κεραίας κατά τη μετάδοση.
Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και τοποθέτηση της κεραίας
Η μονάδα AIS 600 παράγει και εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια (EME) ραδιοσυχνοτήτων (RF). Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, ενδέχεται να εκθέσετε άτομα σε
απορρόφηση ακτινοβολίας RF που υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπτή έκθεση (MPE).
Κατά την Garmin, ως ακτίνα MPE ορίζεται η τιμή του 1,5 μ. (59 ίν.) για το συγκεκριμένο σύστημα, τιμή η οποία καθορίστηκε χρησιμοποιώντας έξοδο 2 Watt σε απολαβή
ομοιοκατευθυντικής κεραίας 9 dBi. Η κεραία πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τηρείται απόσταση 1,5 μ. (59 ίν.) μεταξύ της κεραίας και όλων των ατόμων
που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
Όταν χρησιμοποιείτε την κεραία VHF μαζί με ασύρματο VHF, ανατρέξτε στα έγγραφα που παρέχονται μαζί με το VHF για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την
MPE, ειδικά για το εγκατεστημένο ασύρματο VHF.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ασυρματιστές με καρδιακούς βηματοδότες, μηχανήματα καρδιακής υποστήριξης ή ηλεκτρικός ιατρικός εξοπλισμός δεν πρέπει να εκτίθενται σε πεδία με υπερβολικά μεγάλη
ποσότητα ραδιοσυχνοτήτων.
Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή συμμορφώνεται με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα αναφορικά με την έκθεση ατόμων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία από ραδιοφωνικές συσκευές.
Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τυχόν περιορισμούς που ενδέχεται να ισχύουν αναφορικά με την κεραία ή με λειτουργίες.
Ασφαλής απόσταση της πυξίδας
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το κουτί πομποδέκτη AIS 600 σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκ. (15 3/4 ίν.) από οποιαδήποτε πυξίδα. Ελέγξτε την πυξίδα σας για να βεβαιωθείτε
ότι λειτουργεί σωστά, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί.
Απαιτήσεις για την εκχώρηση άδειας χρήσης
Σε πολλές χώρες, η λειτουργία μιας συσκευής AIS περιλαμβάνεται στις διατάξεις σχετικά με την άδεια χρήσης VHF. Επομένως, το σκάφος στο οποίο τοποθετείται η μονάδα
AIS 600 πρέπει να διαθέτει μια τρέχουσα άδεια χρήσης VHF στην οποία θα αναγράφονται το σύστημα AIS, το διακριτικό κλήσης (Call Sign) του σκάφους και ο αριθμός
Κωδικού αναγνώρισης ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας (MMSI) του σκάφους. Επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή στη χώρα σας για να βεβαιωθείτε ότι η άδεια χρήσης VHF
που σας έχει εκχωρηθεί καλύπτει τη συσκευή AIS 600.
Αύγουστος 2013
190-01151-47 Αναθ. E
Εκτυπώθηκε στη Γερμανία
Προγραμματισμός της μονάδας AIS 600
Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα AIS 600 σε ένα σκάφος, πρέπει πρώτα
να την προγραμματίσετε χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό αριθμό MMSI και
συμπληρωματικές στατικές πληροφορίες ειδικά για το σκάφος. Ο αριθμός MMSI
πρέπει να προγραμματιστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ναυτιλιακούηλεκτρονικού εξοπλισμού ή ειδικό πρόγραμμα εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε το
Λογισμικό εγκατάστασης της μονάδας AIS 600 στο CD-ROM που περιλαμβάνεται
για να προγραμματίσετε τη μονάδα AIS 600.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στις Η.Π.Α., βάσει των κανονισμών FCC, απαγορεύεται η εισαγωγή
λανθασμένων ή μη έγκυρων δεδομένων, ενώ παράλληλα απαγορεύεται η
εισαγωγή των δεδομένων MMSI να πραγματοποιείται από οποιοδήποτε άλλο
άτομο πέραν του κατασκευαστή ή του αρμοδίου εγκατάστασης.
Η εισαγωγή ενός MMSI που δεν έχει εκχωρηθεί σωστά στο χρήστη ή η εισαγωγή
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τυχόν ανακριβών δεδομένων σε αυτήν τη συσκευή
αποτελεί παράβαση των κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών
(FCC).
Προετοιμασία της μονάδας AIS 600 και του
υπολογιστή για τη διαδικασία προγραμματισμού
Απαιτήσεις υπολογιστή
Microsoft® Windows® 2000 ή πιο πρόσφατη έκδοση, τουλάχιστον 32 MB μνήμης
RAM, τουλάχιστον 10 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο.
Εγκατάσταση του Λογισμικού εγκατάστασης της μονάδας AIS 600:
1. Εισαγάγετε το CD-ROM που παρέχεται με τη μονάδα AIS 600 στον υπολογιστή
σας. Ο Οδηγός εγκατάστασης για το Λογισμικό εγκατάστασης της μονάδας
AIS 600 εκτελείται αυτόματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εκτελέσετε μη αυτόματα το πρόγραμμα εγκατάστασης του
Λογισμικού εγκατάστασης προγραμματισμού της μονάδας AIS 600, εκτελέστε το
αρχείο Setup.exe στο CD-ROM.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εγκαταστήσετε το Λογισμικό
εγκατάστασης της μονάδας AIS 600 στον υπολογιστή σας.
Σύνδεση της μονάδας AIS 600 σε υπολογιστή για προγραμματισμό:
1. Συνδέστε το κουτί πομποδέκτη της μονάδας AIS 600 σε παροχή ισχύος 12 ή
24 Vdc χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας/δεδομένων (βλ. σελίδα 5).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή AIS 600 ενεργοποιείται κατά
τη διαδικασία προγραμματισμού, συνδέστε το κόκκινο σύρμα του καλωδίου
τροφοδοσίας/δεδομένων στο θετικό (+) ακροδέκτη πηγής τροφοδοσίας 12 ή
24 Vdc, και στη συνέχεια συνδέστε το μαύρο και το κίτρινο σύρμα του καλωδίου
τροφοδοσίας/δεδομένων στον αρνητικό ακροδέκτη (-) πηγής τροφοδοσίας 12 ή
24 Vdc.
Εκχώρηση δεδομένων στη μονάδα AIS 600
Η μονάδα AIS 600 πρέπει να προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας έναν έγκυρο
αριθμό MMSI σκάφους πριν από οποιαδήποτε χρήση. Μέχρι να προγραμματιστεί
ένας έγκυρος αριθμός MMSI, η μονάδα AIS 600 θα λειτουργεί στην Αθόρυβη
λειτουργία μόνο. Στην Αθόρυβη λειτουργία, η μονάδα AIS 600 δεν θα μεταδίδει
δεδομένα θέσης, αν και μπορεί να λαμβάνει σήματα AIS. Προαιρετικά, η μονάδα
AIS 600 μεταδίδει τις ακόλουθες στατικές πληροφορίες σκάφους μετά την
αντιστοίχιση:
•
Όνομα σκάφους
•
Διακριτικό κλήσης σκάφους
•
Τύπος σκάφους
•
Διαστάσεις σκάφους (συμπεριλαμβανομένης της θέσης της κεραίας GPS στο
σκάφος)
Για να ξεκινήσει η επικοινωνία με τη μονάδα AIS 600:
1. Βεβαιωθείτε ότι το κουτί πομποδέκτη της μονάδας AIS 600 είναι συνδεδεμένο με
παροχή ισχύος 12 ή 24 Vdc μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας/δεδομένων και
ότι η μονάδα AIS 600 είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή μέσω του καλωδίου
mini-USB που περιλαμβάνεται.
2. Εκκινήστε το Λογισμικό εγκατάστασης της μονάδας AIS 600. Όταν εγκαταστήσατε
το λογισμικό, ένα εικονίδιο προστέθηκε στην επιφάνεια εργασίας σας.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Connect στο παράθυρο Connection and Status.
Για να εκχωρήσετε έναν αριθμό MMSI στη μονάδα AIS 600:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την αποθήκευση του αριθμού MMSI που έχετε εκχωρήσει στη
μονάδα AIS 600, είναι αδύνατη η αλλαγή του αριθμού MMSI.
1. Στην καρτέλα Static Data του Λογισμικού εγκατάστασης της μονάδας AIS 600,
εισαγάγετε έναν εννιαψήφιο αριθμό MMSI στο πεδίο MMSI.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Save data to AIS600.
Για να προγραμματίσετε στατικές πληροφορίες σκάφους στη μονάδα
AIS 600:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι στατικές πληροφορίες σκάφους, σε αντίθεση με τον αριθμό
MMSI, μπορούν να επαναπρογραμματιστούν εάν είναι απαραίτητο.
1. Στην καρτέλα Static Data του Λογισμικού εγκατάστασης της μονάδας AIS 600,
εισαγάγετε το όνομα του σκάφους, το διακριτικό κλήσης του σκάφους, τον τύπο
του σκάφους και τη θέση της κεραίας GPS στο σκάφος.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Save data to AIS600.
Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία προγραμματισμού:
1. Από το μενού File του Λογισμικού εγκατάστασης της μονάδας AIS 600, επιλέξτε
Exit.
2. Αποσυνδέστε το κουτί πομποδέκτη της μονάδας AIS 600 από τον υπολογιστή.
2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο mini-USB που περιλαμβάνεται για να συνδέσετε
τη θύρα USB στο κουτί πομποδέκτη της μονάδας AIS 600 με μια θύρα USB
του υπολογιστή σας. Ο Οδηγός εύρεσης νέου υλικού των Windows λειτουργεί
αυτόματα.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τον Οδηγό εύρεσης
νέου υλικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο Οδηγός εύρεσης νέου υλικού δεν εγκαταστήσει με επιτυχία
το πρόγραμμα οδήγησης, ανοίξτε το φάκελο Driver στο CD-ROM και εκτελέστε
το αρχείο εφαρμογής CDM20600.exe, για να εγκαταστήσετε τη μονάδα AIS 600
στον υπολογιστή σας.
2
Οδηγίες AIS 600
Ασύρματο VHF**
(προαιρετικό – δεν
περιλαμβάνεται)
Κεραία GPS 17x GPS*
(δεν περιλαμβάνεται)
Παροχή ισχύος δικτύου NMEA 2000
(δεν περιλαμβάνεται)
Καλώδιο διασύνδεσης RF
(περιλαμβάνεται)
Καλώδιο απόληξης NMEA 2000
(περιλαμβάνεται)
Καλώδιο τροφοδοσίας/δεδομένων της μονάδας
AIS 600 (περιλαμβάνεται)
Παροχή ισχύος
χαρτογράφου
Χαρτογράφος
(προαιρετικό –
δεν περιλαμβάνεται)
Διάταξη καλωδίωσης της μονάδας AIS 600: Μονάδα AIS 600 συνδεδεμένη σε χαρτογράφο μέσω δικτύου
NMEA 2000
Κεραία GA 38 GPS*
(περιλαμβάνεται)
AIS 600
Καλώδιο RF στην κεραία VHF
(δεν περιλαμβάνεται)
Μεταγωγέας αθόρυβης
λειτουργίας (προαιρετικό –
δεν περιλαμβάνεται)
Μεταγωγέας μηνυμάτων
SRM (προαιρετικό –
δεν περιλαμβάνεται)
12 ή 24 Vdc
Παροχή ισχύος ασύρματου VHF
** Η μονάδα AIS 600 δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί δίπλα σε ασύρματο VHF, αλλά μπορεί να μοιράζεται την ίδια κεραία VHF με το VHF, εάν είναι και τα δύο εγκατεστημένα στο σκάφος σας.
Σημειώσεις:
* Η μονάδα AIS 600 πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την κεραία GA 38 GPS που περιλαμβάνεται. Η μονάδα AIS 600 δεν μοιράζεται πληροφορίες GPS με καμία άλλη συσκευή στο σκάφος. Εάν το σκάφος σας είναι εξοπλισμένο
με χαρτογράφο, πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες GPS από ξεχωριστή κεραία, όπως GPS 17x.
Ανατρέξτε στη σελίδα 8 για
τις αντιστοιχίσεις καλωδίωσης
της Αθόρυβης λειτουργίας και
μηνυμάτων SRM
Δίκτυο NMEA 2000—σελίδα 7
3
Οδηγίες AIS 600
Καλώδιο SRM –
περιλαμβάνεται
Διάταξη καλωδίωσης της μονάδας AIS 600: Μονάδα AIS 600 συνδεδεμένη σε
χαρτογράφο της Garmin μέσω NMEA 0183
Κεραία GA 38 GPS*
(περιλαμβάνεται)
Καλώδιο RF στην κεραία VHF
(δεν περιλαμβάνεται)
Καλώδιο διασύνδεσης RF
(περιλαμβάνεται)
Ασύρματο VHF**
(προαιρετικό – δεν
περιλαμβάνεται)
Χρώμα καλωδίων [λειτουργία]
Κουτί πομποδέκτη AIS 600
>
>
Παροχή ισχύος
ασύρματου VHF
Μεταγωγέας αθόρυβης
λειτουργίας (προαιρετικό –
δεν περιλαμβάνεται)
Γκρι [Tx A (+)]
Χρώμα καλωδίων
[λειτουργία]***
Λευκό [Rx A (+)]
Ροζ [Tx B (-)]
Πορτοκαλί/Λευκό [Rx B (-)]
Κίτρινο
[εναλλαγή παροχής ισχύος]
Πορτοκαλί
[εναλλαγή παροχής ισχύος]
>
>
Παροχή ισχύος χαρτογράφου
Χαρτογράφος συμβατός με το
NMEA 0183 της Garmin
(προαιρετικό – δεν περιλαμβάνεται)
Μεταγωγέας SRM
(προαιρετικό –
δεν περιλαμβάνεται)
Ανατρέξτε στη σελίδα 8 για τις αντιστοιχίσεις
καλωδίωσης της Αθόρυβης λειτουργίας και
Μηνύματος σχετικά με την ασφάλεια (SRM)
12 ή 24 Vdc
Σημειώσεις:
* Η μονάδα AIS 600 πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την κεραία GA 38 GPS που περιλαμβάνεται. Η μονάδα AIS 600 δεν μοιράζεται πληροφορίες GPS με καμία άλλη συσκευή
στο σκάφος. Εάν το σκάφος σας είναι εξοπλισμένο με χαρτογράφο, πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες GPS από ξεχωριστή κεραία, όπως GPS 17x.
** Η μονάδα AIS 600 δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί δίπλα σε ασύρματο VHF, αλλά μπορεί να μοιράζεται την ίδια κεραία VHF με το VHF, εάν είναι και τα δύο εγκατεστημένα στο
σκάφος σας.
*** Τα αναφερόμενα χρώματα καλωδίων αφορούν την είσοδο Θύρας 1 του NMEA 0183 σε χαρτογράφο σειράς GPSMAP 4000/5000/6000/7000 της Garmin. Ανατρέξτε στις
οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται μαζί με το χαρτογράφο της Garmin, εάν θέλετε να συνδέσετε τη μονάδα AIS 600 σε διαφορετικό μοντέλο χαρτογράφου της Garmin ή σε
διαφορετική θύρα NMEA 0183 σε χαρτογράφο σειράς GPSMAP 4000/5000/6000/7000.
Εάν συνδέετε τη μονάδα AIS 600 σε χαρτογράφο που δεν είναι της Garmin, ανατρέξτε στη σελίδα 8 για λεπτομερείς αντιστοιχίσεις καλωδίωσης.
4
Οδηγίες AIS 600
Εγκατάσταση της μονάδας AIS 600
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε τη συσκευή AIS 600. Στο παρόν έγγραφο περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες για τα ακόλουθα βήματα:
1. Επιλογή των θέσεων για τα εξαρτήματα της μονάδας AIS.
2. Τοποθέτηση του κουτιού πομποδέκτη της μονάδας AIS 600.
3. Σύνδεση της μονάδας AIS 600 σε παροχή ισχύος.
4. Εγκατάσταση και σύνδεση της κεραίας της μονάδας GA 38 GPS (σελίδα 6).
5. Σύνδεση της μονάδας AIS 600 σε κεραία VHF και σε προαιρετικό ασύρματο VHF (σελίδα 7).
6. Σύνδεση της μονάδας AIS 600 σε δίκτυο NMEA 2000 ή σε χαρτογράφο που είναι συμβατός με NMEA 0183 (προαιρετικό – σελίδα 7).
7. Προσθήκη ενός μεταγωγέα Αθόρυβη λειτουργία ή ενός μεταγωγέα Μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια (SRM) (προαιρετικό – σελίδα 8).
Επιλογή θέσεων για τα εξαρτήματα της μονάδας AIS 600
Χρησιμοποιήστε τα διαγράμματα διάταξης καλωδίωσης ξεκινώντας από τη σελίδα 3 για να επιλέξετε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τοποθέτησης των εξαρτημάτων της μονάδας
AIS 600 στο σκάφος σας. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια φθάνουν σε όλα τα εξαρτήματα πριν την οριστική τοποθέτηση τυχόν εξαρτημάτων.
Τοποθέτηση του κουτιού πομποδέκτη της μονάδας AIS 600
Εγκαταστήστε το κουτί πομποδέκτη AIS 600 κάτω από το κατάστρωμα σε ένα μπουλμέ. Επιλέξτε μια θέση που είναι στεγνή και παραμένει προστατευμένη από τυχόν νερά
κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Βεβαιωθείτε ότι η θέση εξαερίζεται επαρκώς και ότι βρίσκεται μακριά από αντικείμενα που παράγουν θερμότητα. Βεβαιωθείτε ότι το κουτί
πομποδέκτη βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκ. (15 3/4 ίν.) από οποιαδήποτε πυξίδα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή.
Απαιτούμενα εργαλεία
•
Τρυπάνι και κοπτικά διάτρησης
•
Κατσαβίδι Phillips, αρ. 2
Για να τοποθετήσετε το κουτί πομποδέκτη:
1. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη θέση είναι στεγνή, προστατευμένη και εξαερίζεται επαρκώς.
2. Χρησιμοποιήστε το κουτί πομποδέκτη ως πρότυπο και σημειώστε με ένα μολύβι τις οπές στις τέσσερις γωνίες. Μην ανοίξετε οπές στο κουτί πομποδέκτη.
3. Ανοίξτε τέσσερις οπές-οδηγούς 3 χιλ. (1/8 ίν.).
4. Τοποθετήστε το κουτί πομποδέκτη χρησιμοποιώντας τις βίδες M4,2 × 25 που περιλαμβάνονται. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε βίδες, ροδέλες και παξιμάδια
(δεν περιλαμβάνονται) για να τοποθετήσετε το κουτί πομποδέκτη, εφόσον η επιφάνεια τοποθέτησης είναι κατάλληλη.
Σύνδεση του κουτιού πομποδέκτη σε παροχή ισχύος
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας/δεδομένων της μονάδας AIS 600 για να συνδέσετε το
κουτί πομποδέκτη σε μια μπαταρία 12 ή 24 Vdc.
Σημειώσεις:
Συσκευή
Χρώμα καλωδίων
Λειτουργία
Καλώδιο τροφοδοσίας/
δεδομένων της μονάδας
AIS 600
Κόκκινο
Παροχή ισχύος—θετικό (+)
Μαύρο
Γείωση—αρνητικό (-)
Πίνακας αντιστοίχισης καλωδίωσης τροφοδοσίας
της μονάδας AIS 600
•
Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα αντιστοίχισης της καλωδίωσης τροφοδοσίας της μονάδας AIS 600,
για να βρείτε τα θετικά και τα αρνητικά καλώδια.
•
Η ασφάλεια αντικατάστασης στην καλωδίωση τροφοδοσίας/δεδομένων είναι μια ασφάλεια ταχείας δράσης 5 A.
•
Εάν είναι απαραίτητο να επεκτείνετε τα καλώδια τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε καλώδιο 16 AWG ή μεγαλύτερο.
Εγκατάσταση του μεταγωγέα εναλλαγής παροχής ισχύος της μονάδας AIS 600
Η μονάδα AIS 600 μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με έναν από τους εξής 3 τρόπους:
•
Εάν η μονάδα AIS 600 είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο NMEA 2000, θα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μαζί με το δίκτυο NMEA 2000.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα AIS 600 δεν τροφοδοτείται από το δίκτυο NMEA 2000, αν και ενεργοποιείται όταν εντοπίζει τυχόν ενεργοποίηση του δικτύου NMEA 2000.
Πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα AIS 600 σε παροχή ισχύος και όχι απλά στο δίκτυο NMEA 2000.
•
Εάν η μονάδα AIS 600 είναι συνδεδεμένη σε χαρτογράφο της Garmin μέσω του NMEA 0183, συνδέστε το κίτρινο σύρμα του καλωδίου τροφοδοσίας/δεδομένων της
μονάδας AIS 600 στο σύρμα Ενεργοποίησης εξαρτήματος του χαρτογράφου. Τότε, η μονάδα AIS 600 θα ενεργοποιείται και θααπενεργοποιείται μαζί με το χαρτογράφο
Garmin.
Οδηγίες AIS 600
5
•
Εάν η μονάδα AIS 600 είναι συνδεδεμένη σε χαρτογράφο με NMEA 0183 που δεν είναι της Garmin ή δεν είναι συνδεδεμένη σε κανένα χαρτογράφο, τότε πρέπει να
εγκαταστήσετε ένα μεταγωγέα εναλλαγής για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της συσκευής.
◦◦ Συνδέστε το κίτρινο σύρμα του καλωδίου τροφοδοσίας/δεδομένων της μονάδας AIS 600 σε ένα τερματικό μονοπολικού μεταγωγέα με δυνατότητα επαναφοράς
(δεν περιλαμβάνεται) και συνδέστε το άλλο τερματικό στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας (-).
◦◦ Όταν κλείνετε το μεταγωγέα, η μονάδα AIS 600 ενεργοποιείται. Όταν ανοίγετε το μεταγωγέα, η μονάδα AIS 600 απενεργοποιείται.
Εγκατάσταση της κεραίας της μονάδας GA 38 GPS
Πρέπει να εγκαταστήσετε την κεραία GA 38 GPS που περιλαμβάνεται και να τη συνδέσετε στη μονάδα AIS 600 σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες. Η μονάδα AIS 600 δεν θα
μεταδώσει κανένα σήμα, εκτός εάν η κεραία GA 38 έχει εγκατασταθεί σωστά και λαμβάνει σήμα δορυφόρου.
Η μονάδα AIS 600 δεν λαμβάνει πληροφορίες GPS από καμία άλλη συσκευή GPS ή κεραία στο σκάφος. Επίσης, η μονάδα AIS 600 δεν μοιράζεται πληροφορίες GPS που
λαμβάνει από την κεραία GA 38 με καμία άλλη συσκευή στο σκάφος.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση επιφανείας στην κεραία GA 38 ή να συνδέσετε την κεραία σε μια τυπική βάση στύλου με σπείρωμα OD 1 ίν. (14 σπειρώματα/
ίντσα—δεν περιλαμβάνεται).
Καλύτερη θέση
Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για την κεραία GA 38 στο σκάφος σας. Για να διασφαλίσετε βέλτιστη λήψη,
τοποθετήστε την κεραία GA 38 σε μια θέση με ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, προς κάθε κατεύθυνση.
Καλή θέση
•
Αποφύγετε να τοποθετήσετε την κεραία GA 38 στη σκιά της υπερκατασκευής του σκάφους, μιας κεραίας θόλου
ή ενός ιστού.
•
Τοποθετήστε την κεραία GA 38 σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ. (3 ποδ.) από τη διαδρομή (κατά προτίμηση
επάνω) οποιασδήποτε δέσμης ραντάρ ή μιας κεραίας ασύρματου VHF.
EMI (Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή)
από εξαρτήματα κινητήρα
Πάνω – βέλτιστο
Σύνδεση επιφανείας της κεραίας GA 38
Κάτω – OK
1. Χρησιμοποιήστε το βραχίονα σύνδεσης επιφανείας ως πρότυπο τοποθέτησης.
Χρησιμοποιήστε μια πόντα για να σημειώσετε τις τρεις θέσεις βιδών στην επιφάνεια.
•
Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να σχεδιάσετε την οπή καλωδίου στο κέντρο του βραχίονα.
•
Αφήστε στην άκρη το βραχίονα σύνδεσης επιφανείας. Μην ανοίγετε οπές στο βραχίονα σύνδεσης
επιφανείας.
SS BARNETT
EMI
Ασφαλίστε προσωρινά την κεραία στην προτιμώμενη θέση τοποθέτησης και ελέγξτε εάν λειτουργεί σωστά. Εάν
παρατηρηθούν παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, επιλέξτε κάποια άλλη θέση. Μόλις επιβεβαιώσετε
τη σωστή λειτουργία της κεραίας, τοποθετήστε την οριστικά.
•
Βέλτιστη θέση
Ραντάρ
1 μ.
(3 πόδ.)
Κεραία ασύρματου VHF
Ζητήματα τοποθέτησης κεραίας GA 38
➋
2. Ανοίξτε οπές-οδηγούς 3 χιλ. (1/8 ίν.) στις τρεις θέσεις που έχετε σημειώσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τοποθετείτε την κεραία GA 38 σε υαλόνημα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα μετωπικό
εργαλείο διεύρυνσης οπών για να ανοίξετε ένα διάκενο στο άνω στρώμα του gelcoat (αλλά όχι βαθύτερα).
Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τη δημιουργία ρωγμών στο στρώμα του gelcoat όταν σφίξετε τις βίδες.
Κεραία
GA 38
3. Χρησιμοποιήστε ένα πριόνι τρυπών 25 χιλ. (1 ίν.) για να κόψετε την οπή καλωδίου στο κέντρο.
4. Τοποθετήστε ένα στοιχείο στεγανοποίησης στη βάση του βραχίονα σύνδεσης επιφανείας. Βεβαιωθείτε ότι
οι οπές για τις βίδες είναι ευθυγραμμισμένες.
5. Χρησιμοποιήστε τις βίδες M4 που περιλαμβάνονται για να συνδέσετε το βραχίονα σύνδεσης επιφανείας
στην επιφάνεια τοποθέτησης.
➊
6. Περάστε το καλώδιο από την οπή καλωδίου 25 χιλ. (1 ίν.) και συνδέστε το στο GA 38.
7. Βεβαιωθείτε ότι ο μεγάλος ελαστικός σύνδεσμος στεγανοποίησης είναι σωστά τοποθετημένος στη
βάση της κεραίας GA 38, στη συνέχεια τοποθετήστε την κεραία στο βραχίονα σύνδεσης επιφανείας
➊ και στρέψτε την κεραία δεξιόστροφα, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της ➋.
8. Ασφαλίστε την κεραία στο βραχίονα τοποθέτησης χρησιμοποιώντας το σετ βιδών M3 που
περιλαμβάνεται ➌.
9. Κατευθύνετε το καλώδιο μακριά από πηγές ηλεκτρονικής παρεμβολής και συνδέστε το στη μονάδα
AIS 600 χρησιμοποιώντας σύνδεσμο BNC.
6
➌
Ελαστικός
σύνδεσμος
στεγανοποίησης
Βραχίονας
σύνδεσης
επιφανείας
Επιφάνεια
τοποθέτησης
Οδηγίες AIS 600
Τοποθέτηση της κεραίας GA 38 σε στύλο
Με τον προσαρμογέα της βάσης στύλου συνδεδεμένο στην κεραία GA 38, μπορείτε να εγκαταστήσετε την κεραία σε μια τυπική βάση στύλου με σπείρωμα OD 1 ίν.
(14 σπειρώματα/ίντσα—δεν περιλαμβάνεται). Μπορείτε να περάσετε το καλώδιο μέσα ή έξω από το στύλο.
Για να τοποθετήσετε την κεραία GA 38 με το καλώδιο έξω από το στύλο:
1. Περάστε το καλώδιο από τον προσαρμογέα της βάσης στύλου και τοποθετήστε το καλώδιο στην κατακόρυφη υποδοχή κατά μήκος της βάσης του προσαρμογέα του στύλου.
2. Περάστε τον προσαρμογέα της βάσης στύλου σε μια τυπική βάση στύλου με σπείρωμα OD 1 ίν. (14 σπειρώματα/ίντσα—δεν περιλαμβάνεται). Μην σφίξετε υπερβολικά τον
προσαρμογέα.
3. Συνδέστε το καλώδιο στην κεραία GA 38.
4. Τοποθετήστε την κεραία GA 38 στον προσαρμογέα της βάσης στύλου ➊ και στρίψτε την κεραία δεξιόστροφα, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της ➋.
5. Ασφαλίστε την κεραία στον προσαρμογέα χρησιμοποιώντας το σετ βιδών M3 που περιλαμβάνεται ➌.
6. (Προαιρετικά) Με την κεραία GA 38 εγκατεστημένη στη βάση του στύλου, χρησιμοποιήστε ειδικό στεγανωτικό υλικό για να καλύψετε το εναπομένον κενό στην κατακόρυφη
υποδοχή καλωδίου.
7. Συνδέστε τη βάση του στύλου στο σκάφος, εάν δεν είναι ήδη συνδεδεμένη.
➌
8. Κατευθύνετε το καλώδιο μακριά από πηγές ηλεκτρονικής παρεμβολής και συνδέστε το στη μονάδα AIS 600
χρησιμοποιώντας σύνδεσμο BNC.
Για να τοποθετήσετε την κεραία GA 38 με το καλώδιο μέσα στο στύλο:
1. Τοποθετήστε μια τυπική βάση στύλου με σπείρωμα OD 1 ίν. (14 σπειρώματα/ίντσα—δεν περιλαμβάνεται) στην
προτιμώμενη θέση και σημειώστε το κέντρο του στύλου κατά προσέγγιση.
2. Ανοίξτε μια οπή 19 χιλ. (3/4 ίν.) από την οποία θα περάσετε τα καλώδια.
➋
Κεραία
GA 38
➊
3. Στερεώστε τη βάση του στύλου στο σκάφος.
4. Στερεώστε τον προσαρμογέα της βάσης στύλου επάνω στο στύλο. Μην σφίξετε υπερβολικά τον προσαρμογέα.
5. Περάστε το καλώδιο μέσα από το στύλο και συνδέστε το στην κεραία GA 38.
6. Τοποθετήστε την κεραία GA 38 στον προσαρμογέα της βάσης στύλου ➊ και στρίψτε την κεραία δεξιόστροφα,
ώστε να ασφαλίσει στη θέση της ➋.
7. Ασφαλίστε την κεραία στον προσαρμογέα χρησιμοποιώντας το σετ βιδών M3 που περιλαμβάνεται ➌.
8. (Προαιρετικά) Με την κεραία GA 38 εγκατεστημένη στη βάση του στύλου, χρησιμοποιήστε ειδικό στεγανωτικό υλικό
για να γεμίσετε την κατακόρυφη υποδοχή καλωδίου.
9. Κατευθύνετε το καλώδιο μακριά από πηγές ηλεκτρονικής παρεμβολής και συνδέστε το στη μονάδα AIS 600
χρησιμοποιώντας σύνδεσμο BNC.
Προσαρμογέας
βάσης στύλου
Κατακόρυφη
υποδοχή καλωδίου
Σύνδεση μιας κεραίας VHF στη μονάδα AIS 600
Για να μεταδίδετε και να λαμβάνετε πληροφορίες AIS, η μονάδα AIS 600 πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια κεραία VHF (δεν περιλαμβάνεται).
Συνδέστε μια κεραία VHF για ναυτική χρήση στη μονάδα AIS 600 χρησιμοποιώντας τη θύρα κεραίας στο πίσω πλαίσιο της συσκευής. Εάν διαθέτετε ασύρματο VHF στο
σκάφος σας, συνδέστε την κεραία VHF στη μονάδα AIS 600 και συνδέστε το ασύρματο VHF στη μονάδα AIS 600 χρησιμοποιώντας το καλώδιο διασύνδεσης RF σύμφωνα με
τα διαγράμματα διάταξης καλωδίωσης που ξεκινούν από τη σελίδα 3. Τοποθετήστε την κεραία σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται μαζί με την κεραία.
Σύνδεση της μονάδας AIS 600 σε δίκτυο NMEA 2000 (προαιρετικό)
Μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα AIS 600 σε χαρτογράφο που είναι συμβατός με δίκτυο NMEA 2000 χρησιμοποιώντας το υπάρχον δίκτυό σας NMEA 2000 ή μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα βασικό δίκτυο NMEA 2000, εάν δεν διαθέτετε ένα δίκτυο στο σκάφος σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το NMEA 2000 και για την αγορά
των απαιτούμενων καλωδίων και συνδέσμων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com.
Στο διάγραμμα διάταξης καλωδίωσης της μονάδας AIS 600 στη σελίδα 3 εμφανίζεται παράδειγμα της μονάδας AIS 600 που είναι συνδεδεμένη σε χαρτογράφο της Garmin
μέσω δικτύου NMEA 2000.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν είστε εξοικειωμένος με το δίκτυο NMEA 2000, ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Βασικά στοιχεία δικτύου NMEA 2000” της Τεχνολογικής αναφοράς για τα
προϊόντα NMEA 2000 της Garmin για περισσότερες πληροφορίες. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000, και κάντε κλικ στην
υπερ-σύνδεση “Εγχειρίδια”.
Οδηγίες AIS 600
7
Σύνδεση της σειράς AIS 600 σε μια συσκευή NMEA 0183 (προαιρετικό)
Μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα AIS 600 σε χαρτογράφο που είναι συμβατός με το NMEA 0183 χρησιμοποιώντας τα γυμνά σύρματα στο καλώδιο τροφοδοσίας/δεδομένων
AIS 600. Συνδέστε τα γυμνά σύρματα NMEA 0183 σε χαρτογράφο της Garmin, όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα διάταξης καλωδίωσης στη σελίδα 4. Συμβουλευτείτε
το παρακάτω διάγραμμα για να συνδέσετε τη μονάδα AIS 600 σε χαρτογράφο που δεν ανήκει στην Garmin. Χρησιμοποιήστε καλώδιο 22 AWG για εκτεταμένες διαδρομές
καλωδίων, εάν είναι απαραίτητο.
+
Κουτί πομποδέκτη
AIS 600
Χρώμα καλωδίων
[λειτουργία]
Ασφάλεια 5A
>
>
Μπαταρία
12 ή 24 Vdc
-
Λειτουργία
καλωδίων
Κόκκινο [παροχή
ισχύος (+)]
Παροχή ισχύος +
Μαύρο [γείωση (-)]
Γείωση -
Χαρτογράφος συμβατός
με NMEA 0183
Κίτρινο [εναλλαγή
παροχής ισχύος—σελίδα 5]
Γκρι [Tx A (+)]
Rx A (+)
Ροζ [Tx B (-)]
Rx B (-)
Πράσινο [επιλογή ταχύτητας]
>
>
Μη συνδεδεμένο = 38400 (υψηλή ταχύτητα)
Συνδεδεμένο στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας (-) = 4800 (τυπική ταχύτητα)
Σύνδεση της μονάδας AIS 600 σε συσκευή NMEA 0183 που δεν είναι της Garmin
Σημειώσεις:
• Συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης για τη συσκευή σας που είναι συμβατή με NMEA 0183 για να βρείτε τα καλώδια λήψης (Rx) A(+) και B(-).
•
Εάν η συσκευή που είναι συμβατή με NMEA 0183 διαθέτει μόνο ένα καλώδιο λήψης (Rx), συνδέστε το στο γκρι καλώδιο [Tx A (+)] της μονάδας AIS 600, αλλά μην
συνδέσετε το ροζ καλώδιο [Tx B (-)].
•
Η μονάδα AIS 600 μπορεί να μεταδώσει δεδομένα του NMEA 0183 χρησιμοποιώντας ταχύτητα Baud 38400 (προεπιλογή) ή Baud 4800. Συνδέστε το πράσινο σύρμα του
καλωδίου τροφοδοσίας/δεδομένων της μονάδας AIS 600 στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας (-), εάν θέλετε να περιορίσετε την ταχύτητα εξόδου σε 4800 Baud. Μπορείτε να
εγκαταστήσετε ένα μεταγωγέα ανάμεσα στο πράσινο σύρμα και τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας (-) για μη αυτόματη εναλλαγή της ταχύτητας εξόδου.
Καλωδίωση της μονάδας AIS 600 σε μεταγωγέα για την αποστολή Μηνύματος σχετικά με την ασφάλεια
(SRM) ή τη Μετάβαση σε Αθόρυβη λειτουργία (προαιρετικά)
Καλωδίωση της μονάδας AIS 600 σε μεταγωγέα Αθόρυβης λειτουργίας
Στην Αθόρυβη λειτουργία, θα λαμβάνετε μόνο σήματα AIS. Η θέση σας δεν θα μεταδίδεται.
Χρησιμοποιήστε τα γυμνά σύρματα του παρεχόμενου καλωδίου SRM για να εγκαταστήσετε ένα μεταγωγέα Αθόρυβης λειτουργίας. Συνδέστε το κίτρινο σύρμα του καλωδίου
SRM στο ένα τερματικό ενός μονοπολικού μεταγωγέα με δυνατότητα επαναφοράς (δεν περιλαμβάνεται) και συνδέστε το πράσινο σύρμα του καλωδίου SRM στο άλλο
τερματικό. Μετά την εγκατάσταση του μεταγωγέα, κάθε φορά που τον κλείνετε, η μονάδα AIS 600 θα μεταβαίνει στην Αθόρυβη λειτουργία.
Καλωδίωση της μονάδας AIS 600 σε μεταγωγέα SRM
Χρησιμοποιήστε τα γυμνά σύρματα του παρεχόμενου καλωδίου SRM για να εγκαταστήσετε ένα μεταγωγέα SRM. Συνδέστε το λευκό σύρμα του καλωδίου SRM στο ένα
τερματικό ενός μονοπολικού μεταγωγέα με δυνατότητα επαναφοράς (δεν περιλαμβάνεται) και συνδέστε το μαύρο σύρμα του καλωδίου SRM στο άλλο τερματικό. Μετά την
εγκατάσταση του μεταγωγέα, κάθε φορά που θα τον κλείσετε, θα μεταδίδεται ένα SRM επείγοντος σήματος pan-pan. Ενώ ο μεταγωγέας είναι κλειστός, η μονάδα AIS 600 θα
αποστείλει το μήνυμα επείγουσας ανάγκης με ρυθμό ενός μηνύματος/λεπτό.
Χρήση της μονάδας AIS 600
Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή AIS 600 σε χαρτογράφο χρησιμοποιώντας τα NMEA 2000 ή NMEA 0183, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου που παρέχεται μαζί με το
χαρτογράφο σας για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών που αφορούν ειδικά το AIS του χαρτογράφου.
Εάν δεν έχετε συνδέσει τη συσκευή AIS 600 σε χαρτογράφο (σε πληροφορίες μόνο μετάδοσης θέσης), βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα μεταγωγέα εναλλαγής παροχής
ισχύος, χρησιμοποιώντας το κίτρινο σύρμα του καλωδίου τροφοδοσίας/δεδομένων της μονάδας AIS 600 (βλ. σελίδα 5). Όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη μονάδα AIS 600
και να μεταδώσετε τις πληροφορίες θέσης σας, κλείστε το μεταγωγέα. Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα AIS 600, ανοίξτε το μεταγωγέα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν στο σκάφος σας διαθέτετε και άλλες συσκευές με δυνατότητα λήψης πληροφοριών AIS, οι συσκευές αυτές θα ανιχνεύσουν τη μονάδα AIS 600 και θα την
αναγνωρίσουν ως κίνδυνο σύγκρουσης επειδή είναι εγκατεστημένη στο ίδιο σκάφος. Θα χρειαστεί ενδεχομένως να απενεργοποιήσετε τους άλλους δέκτες AIS, προκειμένου να
αποφύγετε αυτήν την κατάσταση.
8
Οδηγίες AIS 600
Παράρτημα
Προδιαγραφές AIS 600
Διαστάσεις: Π × Υ × Μ: 248 × 180 × 64 χιλ. (9 3/4 × 7 3/32 × 2 1/2 ίν.)
Βάρος: 1,895 κιλά (4,177 λίβρες)
Εύρος θερμοκρασίας: από -20ºC έως 60ºC
(από -4ºF έως 140ºF)
Ασφαλής απόσταση της πυξίδας: 40 εκ. (15 3/4 ίν.)
Πρότυπο στεγανότητας: IEC 60529 IPX7 (Βύθιση σε 1 μέτρο λιμναζόντων
υδάτων για 30 λεπτά)
Λειτουργία
Πηγή: 9,6–31,2 Vdc
(μπαταρία σκάφους 12 Vdc ή 24 Vdc)
180 χιλ.
(7 3/32 ίν.)
Χρήση: Έως 20 W
Ασφάλεια: 5 A ταχείας δράσης
Χρήση τροφοδοσίας NMEA 2000: LEN=2
Κεραία
Υποδοχή σύνδεσης κεραίας: S0-239 (50 Ω)
Μέγιστη απολαβή κεραίας: 9 dBi
248 χιλ.
(9 3/4 ίν.)
Αντίσταση θύρας κεραίας: 50 Ω
Πληροφορίες PGN του NMEA 2000
Λήψη
Μετάδοση
059392
Αναγνώριση ISO
059392
Αναγνώριση ISO
059904
Αίτηση ISO
060928
Απαίτηση διεύθυνσης ISO
060928
Απαίτηση διεύθυνσης ISO
126208
Λειτουργία αίτησης/εντολής/αναγνώρισης ομάδας NMEA
126208
NMEA - Λειτουργία εντολής/αίτησης/αναγνώρισης ομάδας
126464
Λίστα PGN
126992
Χρόνος συστήματος
126996
Πληροφορίες προϊόντος
129038
Αναφορά θέσης Κατηγορίας Α AIS
Η μονάδα AIS 600 της Garmin φέρει πιστοποίηση NMEA 2000.
129039
Αναφορά θέσης Κατηγορίας Β AIS
129040
Εκτεταμένη αναφορά θέσης Κατηγορίας Β AIS
129794
Στατικές και σχετιζόμενες με το ταξίδι πληροφορίες Κατηγορίας Α AIS
129798
Αναφορά θέσης αεροσκάφους AIS SAR
129802
Μήνυμα μετάδοσης σχετικής με την ασφάλεια AIS
129809
Αναφορά στατικών πληροφοριών “CS” Κατηγορίας Β AIS, Μέρος A
129810
Αναφορά στατικών πληροφοριών “CS” Κατηγορίας Β AIS, Μέρος Β
Πληροφορίες επικοινωνίας του NMEA 0183
Κατά τη σύνδεση με συσκευή NMEA 0183, η μονάδα AIS 600 μεταδίδει τις εξής προτάσεις: RMC, VDM και VDO.
Προδιαγραφές GA 38
Διαστάσεις:
91,6 χιλ. (3 19/32 ίν.) Διάμετρος × 49,5 χιλ. (1 15/16 ίν.) Ύψος
Βάρος:
201 g (7,1 oz.)
Θήκη:
Πλήρως εξοπλισμένη με συνδέσμους και ανθεκτικό κράμα πλαστικού, αδιάβροχη κατά τα πρότυπα IEC 529 IPX7
Εύρος λειτουργίας: Από -40°C έως 80°C (-40°F έως 176°F)
Καλώδιο:
Οδηγίες AIS 600
Θωράκιση φύλλου αλουμινίου, κεντρικός αγωγός 18 AWG
9
Σύνδεσμος:
Kεραία—ενσωματωμένος σύνδεσμος ασφάλειας
Twist-Lock Μονάδα GPS—BNC
Δυναμική:
999 kt, 40g
Επεξήγηση των LED στη μονάδα AIS 600
Μια σειρά LED στο κουτί πομποδέκτη της μονάδας AIS 600 υποδεικνύει την κατάσταση, τη δραστηριότητα και τα σφάλματα της συσκευής.
Ετικέτα LED
Επεξήγηση
All OK
Παραμένει αναμμένο όταν η συσκευή είναι έτοιμη για μετάδοση και για λήψη.
RX
Αναβοσβήνει όταν η συσκευή λαμβάνει ένα μήνυμα AIS.
TX
Αναβοσβήνει όταν η συσκευή αποστέλλει ένα μήνυμα AIS.
RX Only
Παραμένει αναμμένο όταν η συσκευή βρίσκεται σε Αθόρυβη λειτουργία ή δεν είναι έτοιμη για μετάδοση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα AIS 600 δεν μεταδίδει χωρίς σήμα GPS, χωρίς αριθμό MMSI, όταν ο σταθμός βάσης AIS δίνει εντολή αδρανοποίησης ή όταν η μονάδα AIS 600 αντιμετωπίζει
ένα κρίσιμο σφάλμα.
Warning
Αναβοσβήνει όταν υπάρχει κατάσταση προειδοποίησης. Συνδέει τη συσκευή AIS 600 σε υπολογιστή και χρησιμοποιεί το Λογισμικό εγκατάστασης της συσκευής AIS 600 για να
προβάλει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση προειδοποίησης. Ανατρέξτε στη σελίδα 2 για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού εγκατάστασης της
μονάδας AIS 600.
SRM
Αναβοσβήνει όταν η συσκευή μεταδίδει ένα SRM.
Error
Η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μετάδοση εξαιτίας ενός κρίσιμου σφάλματος. Συνδέει τη συσκευή AIS 600 σε υπολογιστή και χρησιμοποιεί το Λογισμικό
εγκατάστασης της συσκευής AIS 600 για να προβάλει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση προειδοποίησης. Ανατρέξτε στη σελίδα 2 για πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση του Λογισμικού εγκατάστασης της μονάδας AIS 600.
VHF TX
Παραμένει αναμμένο όταν ένα συνδεδεμένο ασύρματο VHF πραγματοποιεί μετάδοση.
Προειδοποιήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων και σφάλματα με τη χρήση του Λογισμικού εγκατάστασης της μονάδας
AIS 600
Εάν το LED προειδοποίησης ή το LED σφάλματος είναι συνεχώς αναμμένο στη μονάδα AIS 600, χρησιμοποιήστε το Λογισμικό εγκατάστασης της μονάδας AIS 600 για να
δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση προειδοποίησης ή σφάλματος. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ξεκινήσετε την επικοινωνία με τη μονάδα AIS 600 και
κάντε κλικ στην καρτέλα Diagnostics στο Λογισμικό εγκατάστασης της μονάδας AIS 600 για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες προειδοποίησης ή σφάλματος.
Δήλωση προϊόντος
Βοηθήστε μας να σας προσφέρουμε καλύτερη υποστήριξη συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση σήμερα. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://my.garmin.com. Διατηρήστε
την πρωτότυπη απόδειξη πώλησης ή μια φωτοτυπία σε ασφαλές μέρος.
Επικοινωνία με την Garmin
Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη προϊόντων Garmin, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της μονάδας AIS 600. Στις Η.Π.Α., επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.garmin.com/support ή επικοινωνήστε με την Garmin USA μέσω τηλεφώνου στο (913) 397.8200 ή (800) 800.1020.
Στο Η.Β., επικοινωνήστε με την Garmin (Europe) Ltd. μέσω τηλεφώνου στο 0808 2380000.
Στην Ευρώπη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/support και κάντε κλικ στο Contact Support για πληροφορίες υποστήριξης στη χώρα σας ή επικοινωνήστε
τηλεφωνικά με την Garmin (Europe) Ltd. στο τηλέφωνο +44 (0) 870.8501241.
Σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν
Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χωρών:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
CY
FI
HU
LT
PL
ES
LI
RO
BE
EE
GR
LV
NL
SI
IS
BG
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Συμμόρφωση κατά Industry Canada
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Industry Canada RSS‑182 και ICES-003.
Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς FCC
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί
επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να
προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.
Ο παρών εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την ενότητα 15
των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός
δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοφωνικών συχνοτήτων και ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες, εάν δεν
γίνει εγκατάσταση και χρήση του σύμφωνα με τις οδηγίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο
εξοπλισμός αυτός δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της
συσκευής, σας συνιστάται να διορθώσετε τις παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
10
Οδηγίες AIS 600
•
Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
•
Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
•
Συνδέστε τον εξοπλισμό σε έξοδο που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό της μονάδας GPS.
•
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.
Το προϊόν αυτό δεν περιέχει εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της Garmin. Οι μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή τροποποιήσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μόνιμη βλάβη στον εξοπλισμό και ακύρωση ισχύος της εγγύησής
σας και του δικαιώματός σας να λειτουργείτε τη συσκευή αυτή σύμφωνα με τους κανονισμούς της ενότητας 15.
Εγκρίσεις χωρών αναφορικά με ασύρματες συσκευές για τη μονάδα AIS 600
Έχουν εφαρμοστεί ρυθμιστικές επισημάνσεις στη συσκευή, οι οποίες υποδεικνύουν ότι η παρούσα συσκευή έχει εγκριθεί για χρήση στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη
Νέα Ζηλανδία.
Δήλωση συμμόρφωσης (DoC)
Δια του παρόντος, η Garmin δηλώνει ότι η μονάδα AIS 600 συμμορφώνεται πλήρως με τις κύριες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Για το πλήρες έγγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Garmin στο Web για το προϊόν Garmin που διαθέτετε στη διεύθυνση: www.garmin.com.
Ειδοποίηση CE
Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού CE (0700) που ισχύει μόνο για τη μονάδα AIS 600.
0700
Διάταγμα του 2003 περί της ανακύκλωσης των απορριμμάτων ηλεκτρονικής φύσης της Καλιφόρνια
Με το διάταγμα του 2003 περί της ανακύκλωσης των απορριμμάτων ηλεκτρονικής φύσης της Καλιφόρνια (California Electronic Waste Recycling Act of 2003) απαιτείται η
ανακύκλωση ορισμένων ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του διατάγματος σε αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.erecycle.org.
Περιορισμένη εγγύηση
Τα προϊόντα Garmin που δεν προορίζονται για αεροπορική χρήση φέρουν εγγύηση ότι δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα όσον αφορά το υλικό ή την κατασκευή τους για ένα
έτος από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Garmin να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε
εξάρτημα, το οποίο δεν λειτουργεί σε συνθήκες κανονικής χρήσης. Τέτοιου είδους επισκευές ή αντικαταστάσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς την οικονομική επιβάρυνση
του πελάτη για τα ανταλλακτικά ή την εργασία, υπό τον προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν έξοδα μεταφοράς. Η παρούσα εγγύηση δεν
ισχύει την περίπτωση: (i) φθορών στην εμφάνιση, όπως γρατζουνιές, εγκοπές και βαθουλώματα, (ii) φθορών σε αναλώσιμα, όπως μπαταρίες, εκτός εάν οι φθορές στο προϊόν
οφείλονται σε ελαττωματικό υλικό ή στην κατασκευή, (iii) φθορών λόγω ατυχήματος, κακού χειρισμού, κακής χρήσης, νερού, πλημμύρας, πυρκαγιάς ή κάποιου άλλου
φυσικού στοιχείου ή εξωτερικής αιτίας, (iv) φθορών λόγω σέρβις, το οποίο πραγματοποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της Garmin ή (v) φθορών σε
προϊόν που έχει τροποποιηθεί ή μεταβληθεί χωρίς την έγγραφη άδεια της Garmin ή (vi) φθορών σε προϊόν που έχει συνδεθεί σε καλώδια τροφοδοσίας ή/και δεδομένων τα
οποία δεν έχετε προμηθευτεί από τη Garmin. Επιπλέον, η Garmin επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί αξιώσεις εγγύησης για προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν
ή/και χρησιμοποιήθηκαν κατά παράβαση της νομοθεσίας οποιασδήποτε χώρας. Το παρόν προϊόν έχει κατασκευαστεί για χρήση ως βοήθημα ταξιδιού και δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, για τον οποίο απαιτείται ακριβής μέτρηση της κατεύθυνσης, της απόστασης, της θέσης ή της τοπογραφίας. Η Garmin δεν
παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των δεδομένων χάρτη σε αυτό το προϊόν.
Το παρόν προϊόν έχει κατασκευαστεί για χρήση ως βοήθημα ταξιδιού και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος απαιτεί ακριβή μέτρηση
κατεύθυνσης, απόστασης, θέσης ή τοπογραφίας. Η Garmin δεν παρέχει εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των δεδομένων χαρτών στο παρόν προϊόν.
ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η GARMIN ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
Η Garmin διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να επισκευάζει ή να αντικαθιστά τη μονάδα ή το λογισμικό ή να προσφέρει επιστροφή του πλήρους αντίτιμου αγοράς κατά την
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
Για υπηρεσίες βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Garmin της περιοχής σας ή καλέστε την Υποστήριξη Προϊόντων Garmin για οδηγίες
μεταφοράς και αριθμό εντοπισμού RMA. Συσκευάστε προσεκτικά τη μονάδα μαζί με ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς, η οποία απαιτείται ως τεκμήριο
αγοράς για επισκευές βάσει εγγύησης. Σημειώστε ευκρινώς τον αριθμό εντοπισμού στο εξωτερικό της συσκευασίας. Αποστείλετε τη μονάδα με τα έξοδα μεταφοράς
προπληρωμένα σε οποιοδήποτε παράρτημα σέρβις βάσει εγγύησης της Garmin.
Αγορές μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών: Οι εκπτωτικές προσφορές ή άλλες ειδικές προσφορές που πραγματοποιούνται από την Garmin δεν ισχύουν για προϊόντα
που πωλούνται μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ηλεκτρονική αγορά δεν γίνονται αποδεκτά για επικύρωση εγγύησης. Για σέρβις βάσει
εγγύησης, απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς από τον αρχικό μεταπωλητή ή αντίγραφο αυτής. Η Garmin δεν θα αντικαταστήσει εξαρτήματα που λείπουν από
οποιαδήποτε συσκευασία, της οποίας η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
Οδηγίες AIS 600
11
Διεθνείς αγορές: Για μονάδες που αγοράστηκαν εκτός των .Η.Π.Α. οι διεθνείς διανομείς παρέχουν ξεχωριστή εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση παρέχεται από τον τοπικό
διανομέα της εκάστοτε χώρας. Το σέρβις της συσκευής σας παρέχεται από τον ίδιο τοπικό διανομέα. Οι εγγυήσεις των διανομέων ισχύουν μόνο για την περιοχή της
προβλεπόμενης διανομής. Οι μονάδες που αγοράστηκαν στις Η.Π.Α. ή τον Καναδά πρέπει να επιστραφούν στο κέντρο σέρβις της Garmin στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις
Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά ή την Ταϊβάν για επισκευή.
© 2009–2012 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της
Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin και η ονομασία GPSMAP® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Απαγορεύεται η χρήση
αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Η ονομασία NMEA 2000® και το λογότυπο NMEA 2000 αποτελούν σήματα κατατεθέντα της National Marine Electronics Association.
Για τις τελευταίες δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού (εκτός από τα δεδομένα χαρτών) καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των
προϊόντων Garmin, επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο της Garmin στη διεύθυνση www.garmin.com.
© 2009–2013 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Η.Π.Α.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Η.Β.
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Ταϊβάν (R.O.C.)
www.garmin.com
Αύγουστος 2013
Κωδικός προϊόντος 190-01151-47 Αναθ. E
Εκτυπώθηκε στη Γερμανία
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising