Garmin | VHF 110/110i Marine Radio | User guide | Garmin VHF 110/110i Marine Radio Podręcznik użytkownika

Garmin VHF 110/110i Marine Radio Podręcznik użytkownika
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
URZĄDZENIA SERII VHF 11X/21X
110, 110i, 115, 115i, 210, 210i, 210 AIS, 210i AIS, 215, 215i,
215 AIS, 215i AIS
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GHS™ jest znakiem towarowym firmy Garmin
Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA i NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. NOAA jest zarejestrowanym znakiem usługowym Amerykańskiej Narodowej
Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (National Oceanic and Atmospheric Administration). BoatU.S. jest zarejestrowanym znakiem towarowym amerykańskiego stowarzyszenia posiadaczy
jachtów Boat Owners Association of the United States. Sea Tow jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sea Tow Services International, Inc. United States Power Squadrons jest
zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji United States Power Squadrons. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Radio — informacje ogólne ........................................................ 1
Mikrofon — informacje ogólne .................................................... 1
Ekran główny .............................................................................. 1
Ikony stanu systemu .............................................................. 1
Obsługa podstawowa.................................................... 2
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 2
Regulacja głośności radia ........................................................... 2
Regulacja poziomu redukcji szumu ............................................ 2
Wybieranie pasma częstotliwości ............................................... 2
Wybieranie kanału ...................................................................... 2
Nadawanie za pomocą radia ...................................................... 2
Obchodzenie ustawienia niskiej mocy transmisji ........................ 2
Wyszukiwanie i zapisywanie kanałów ........................................ 2
Skanowanie wszystkich kanałów ........................................... 2
Zapisywanie kanału ............................................................... 2
Usuwanie zapisanego kanału ................................................ 2
Skanowanie zapisanych kanałów .......................................... 3
Monitorowanie wielu kanałów ................................................ 3
Wybór innego kanału o drugim priorytecie ................................. 3
Przełączanie na kanały priorytetowe .......................................... 3
Konfiguracja czułości odbioru ..................................................... 3
Przełączanie pomiędzy trybami transmisji 1 W i 25 W ............... 3
Korzystanie z megafonu ............................................................. 3
Róg mgłowy ................................................................................ 4
Automatyczne włączanie rogu mgłowego .............................. 4
Ręczne włączanie rogu mgłowego ........................................ 4
Ustawianie częstotliwości dźwięku rogu mgłowego ............... 4
Wprowadzanie tekstu ................................................................. 4
Prognozy i alerty pogodowe NOAA®........................... 4
Ustawianie transmisji prognozy pogody ..................................... 4
Włączanie i wyłączanie alertów pogodowych ............................. 4
Cyfrowe wywołanie selektywne .................................... 4
Cyfrowe wywołanie selektywne .................................................. 4
Wprowadzanie numeru MMSI .................................................... 5
Wyświetlanie numeru MMSI ....................................................... 5
Sygnały wzywania pomocy ......................................................... 5
Wysyłanie nieustalonego sygnału wzywania pomocy ........... 5
Wysyłanie ustalonego sygnału wzywania pomocy ................ 5
Oczekiwanie na potwierdzenie i odbieranie potwierdzenia
wezwania pomocy .................................................................. 5
Wyłączanie automatycznego ponawiania transmisji sygnału
wzywania pomocy .................................................................. 6
Odwoływanie sygnału wzywania pomocy .............................. 6
Wywoływanie .............................................................................. 6
Wywoływanie indywidualne ................................................... 6
Wywoływanie grupowe .......................................................... 6
Kanały dla wywołań indywidualnych i grupowych .................. 6
Wywoływanie wszystkich statków .......................................... 6
Żądanie pozycji jednostki pływającej ..................................... 6
Odbieranie wywołań ................................................................... 7
Odbieranie sygnału wzywania pomocy i przekazywanego
sygnału wzywania pomocy .................................................... 7
Odbieranie wywołania pilnego i bezpieczeństwa
skierowanego do wszystkich statków .................................... 7
Odbieranie indywidualnych rutynowych wywołań .................. 7
Odbieranie żądania pozycji .................................................... 7
Odbieranie wywołania pozycji ................................................ 7
Odbieranie wywołań grupowych ............................................ 7
Śledzenie pozycji ........................................................................ 7
Wybieranie jednostek pływających i włączanie śledzenia
pozycji .................................................................................... 7
Spis treści
Wyświetlanie i dezaktywacja jednostek pływających na liście
śledzenia pozycji .................................................................... 8
Usuwanie jednostek pływających z listy śledzenia pozycji .... 8
Dziennik wywołań ....................................................................... 8
Wyświetlanie wywołań w dzienniku wywołań ......................... 8
Wywoływanie z dziennika wywołań ....................................... 8
Zapisywanie jednostki pływającej lub stacji z dziennika
wywołań na liście kontaktów .................................................. 8
Usuwanie wpisu z dziennika wywołań ................................... 8
Lista kontaktów ........................................................................... 8
Wyświetlanie zapisanych jednostek pływających i stacji na
liście kontaktów ...................................................................... 8
Dodawanie wpisu do listy kontaktów ..................................... 8
Edytowanie wpisu na liście kontaktów ................................... 8
Usuwanie wpisów z listy kontaktów ....................................... 8
Dodawanie grupy ................................................................... 9
Edytowanie grupy .................................................................. 9
Usuwanie grupy ..................................................................... 9
Ustawienia DSC .......................................................................... 9
Ręczne wprowadzanie informacji o pozycji ........................... 9
Automatyczna zmiana na kanał 16 ........................................ 9
Automatyczne wysyłanie odpowiedzi ..................................... 9
System automatycznej identyfikacji nadajnika........... 9
Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego ATIS ......................... 9
Włączanie i wyłączanie ATIS .................................................... 10
Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego ATIS .......................... 10
System automatycznej identyfikacji ........................... 10
Włączanie i wyłączanie systemu AIS ........................................ 10
NMEA 0183 i NMEA 2000® ........................................... 10
Dodatkowe funkcje dostępne po podłączeniu innych urządzeń
Garmin ...................................................................................... 10
Komunikacja za pomocą NMEA 0183 lub NMEA 2000 ............ 10
Konfiguracja nadawania sygnałów NMEA DSC ....................... 10
Ustawienia systemowe ................................................ 10
Ustawienia wartości liczbowych ................................................ 11
Ustawienia jednostek ................................................................ 11
Konfigurowanie przesunięcia czasu .................................... 11
Wybieranie pasma częstotliwości ............................................. 11
Zmiana nazwy kanału ............................................................... 11
Przywracanie ustawień fabrycznych ......................................... 11
Załącznik....................................................................... 11
Alarmy i wiadomości ................................................................. 11
Listy kanałów ............................................................................ 11
Dane techniczne ....................................................................... 11
NMEA ....................................................................................... 12
NMEA 0183 — informacje ................................................... 12
NMEA 2000Informacje o PGN ............................................. 12
Czyszczenie obudowy .............................................................. 12
Indeks............................................................................ 13
i
Wstęp
Mikrofon — informacje ogólne
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Radio — informacje ogólne
PTT
lub
Przytrzymaj, aby nadawać.
Wybierz, aby zmienić kanał radia.
Ameryka Północna: 16/9 Wybierz, aby przełączać pomiędzy zapisanymi kanałami.
Międzynarodowy: 16+
VHF 110/115
Ekran główny
VHF 210/215
Element Przycisk
Opis
DISTRESS
Podnieś klapkę i naciśnij, aby nadać sygnał
wzywania pomocy DSC, korzystając
z zaprogramowanego numeru MMSI (Wpro­
wadzanie numeru MMSI, strona 5).
VOL/SQ
Naciśnij pokrętło, aby przełączać między
ustawieniem głośności a redukcją szumu.
Przekręć pokrętło, aby ustawić poziom
głośności lub redukcji szumu.
Stan systemu radiowego, ustawienia i alerty.
Wybierz przycisk odpowiadający elementowi na ekranie, aby go wybrać.
*Długość geograficzna
Na ekranie głównym obróć pokrętło, aby
zmienić kanał.
Na ekranie głównym naciśnij, aby przełączać kanały pogodowe (Prognozy i alerty
pogodowe NOAA , strona 4).
Obróć pokrętło, aby zaznaczyć element na
liście.
Naciśnij pokrętło, aby wybrać element.
*Czas
SELECT
®
Pasmo międzynarodowe, kanadyjskie lub amerykańskie
*Szerokość geograficzna
**Prędkość nad dnem (PND) lub kurs nad dnem (KND)
Funkcje klawiszy funkcyjnych zmieniają się w zależności od
bieżącej aktywności
Wykorzystywany kanał
PWR
Ameryka
Północna: 16/9
Międzynarodowy: 16+
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć
radio.
Naciśnij, aby przełączać między zapisanymi
kanałami.
DSC
Naciśnij, aby wyświetlić menu opcji DSC.
*Szerokość i długość geograficzna oraz godzina wyświetlane są,
kiedy radio odbierze sygnał GPS. Jeśli radio nie odbierze
sygnału GPS, można wprowadzić dane ręcznie.
** Wartości PND i KND wyświetlają się, kiedy radio odbierze
sygnał GPS, a opcje te są włączone w menu (Ustawienia
wartości liczbowych, strona 11).
HI/LO
Wybierz, aby zmienić tryb i moc transmisji.
Ikony stanu systemu
CLEAR
Wybierz, aby powrócić do poprzedniej opcji
menu.
Wybierz, aby anulować lub wyciszyć przychodzące wywołanie DSC.
MENU
Wybierz z poziomu ekranu głównego, aby
wyświetlić opcje konfiguracji.
Wybierz z poziomu menu, aby powrócić do
ekranu głównego.
Ikona Stan działania
Odbieranie sygnału przychodzącego
Przesyłanie
Przesyłanie — moc 25 W
Przesyłanie — moc 1 W
Zapisany kanał
Tryb odbiornika lokalnego często używany w miejscach
o dużym natężeniu zakłóceń częstotliwości (w portach)
ATIS włączony
Śledzenie pozycji włączone
Wstęp
1
Ikona Stan działania
Automatyczna zmiana kanału wyłączona
Przychodzące lub nieodebrane wywołanie DSC
Weather alerts enabled
Odebrano sygnał GPS
Obsługa podstawowa
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Przytrzymaj przycisk PWR.
PORADA: Można ustawić urządzenie tak, aby włączało się
automatycznie (Ustawienia systemowe, strona 10).
Regulacja głośności radia
1 Ustaw redukcję szumu na MINIMALNY przed rozpoczęciem
regulacji głośności (opcjonalnie).
2 Obróć pokrętło VOL/SQ, aby zwiększyć lub zmniejszyć
głośność radia.
Regulacja poziomu redukcji szumu
Można dostosować czułość redukcji szumu, aby wyeliminować
szum w tle. W przypadku zwiększenia poziomu redukcji szumu
słychać mniej słabych sygnałów w tle podczas odbierania
wywołania.
1 Naciśnij pokrętło VOL/SQ.
Na ekranie wyświetli się komunikat SZUM.
2 Obróć pokrętło VOL/SQ w lewo, aż usłyszysz dźwięk.
3 Obróć pokrętło VOL/SQ w prawo, aż nie będzie słychać
szumu w tle.
Wybieranie pasma częstotliwości
Można ustawić amerykańskie, międzynarodowe lub kanadyjskie
pasmo częstotliwości (Listy kanałów, strona 11).
UWAGA: Nie wszystkie pasma częstotliwości są dostępne we
wszystkich modelach urządzenia.
1 Wybierz kolejno MENU > KANAŁ > ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI.
2 Wybierz pasmo częstotliwości.
Wybieranie kanału
Możesz wybrać kanał międzynarodowy, amerykański lub
kanadyjski (Wybieranie pasma częstotliwości, strona 2).
Wybierz opcję:
• Aby wybrać kanał na urządzeniu, obróć pokrętło SELECT.
• Aby wybrać kanał za pomocą mikrofonu, wybierz lub .
Nadawanie za pomocą radia
1 Wybierz odpowiedni kanał.
2 Sprawdź, czy kanał jest wolny.
UWAGA: Zgodnie z przepisami komisji FCC (Federal
Communications Commission) i międzynarodowymi
wytycznymi nie wolno przerywać komunikacji innym
użytkownikom.
3 Na mikrofonie naciśnij PTT.
Na górze ekranu zostanie wyświetlony symbol .
4 Mów do mikrofonu.
UWAGA: Maksymalny czas transmisji wynosi pięć minut. Po
upływie pięciu minut PTT zostaje wyłączony do czasu
zwolnienia PTT.
5 Zwolnij PTT.
2
Obchodzenie ustawienia niskiej mocy
transmisji
W przypadku pasm częstotliwości w USA i Kanadzie transmisje
na wybranych kanałach muszą mieć domyślnie ustawioną niską
moc transmisji (1 W), ponieważ są one przeznaczone do
komunikacji między statkami (mostek-mostek) (Przełączanie
pomiędzy trybami transmisji 1 W i 25 W, strona 3). Jeśli radia
nie odbierają tych kanałów z powodu ustawienia niskiej mocy
transmisji, można obejść to domyślne ograniczenie w trakcie
transmisji.
UWAGA: Na międzynarodowym paśmie częstotliwości radio nie
pozwala na wybranie wysokiej mocy transmisji (25 W) dla tych
kanałów.
1 Na kanale amerykańskim lub kanadyjskim z ustawioną
domyślnie niską mocą transmisji, np. 13, 17 czy 77, wybierz
opcję PTT.
2 Podczas nadawania wybierz 25W.
Wyszukiwanie i zapisywanie kanałów
Skanowanie wszystkich kanałów
Podczas skanowania kanałów radio wyszukuje kanały, które
nadają sygnał. Kiedy kanał nadaje sygnał, radio zatrzymuje się
na tym kanale do czasu zakończenia nadawania. Po kilku
sekundach braku aktywności na kanale radio ponownie
rozpoczyna skanowanie.
UWAGA: Po włączeniu systemu ATIS (System automatycznej
identyfikacji nadajnika, strona 9) radio nie przeprowadza
skanowania ani nie zapisuje kanałów.
1 Wybierz kolejno SKANUJ > WSZYSTKO.
2 Wybierz opcję:
• Aby pominąć aktywny kanał podczas kolejnych
wyszukiwań i wznowić skanowanie, wybierz POMIŃ.
• Aby przeskanować kanał 16 za każdym razem, gdy
skanowany jest inny kanał, wybierz +CH16.
Na przykład radio skanuje kanał 21, kanał 16, kanał 22,
kanał 16 itd.
+CH16 wyświetli się na ekranie urządzenia.
• Aby skanować kanał 16 w zwykłej kolejności, wybierz CH16.
Na przykład radio skanuje kanał 14, kanał 15, kanał 16,
kanał 17 itd.
• Aby zakończyć skanowanie, wybierz ZAKOŃCZ.
Radio zakończy skanowanie i włączy ostatnio używany
aktywny kanał.
Zapisywanie kanału
Można zapisać każdy kanał oprócz kanałów pogodowych (WX).
Można zapisać nieograniczoną liczbę kanałów.
1 Wybierz SKANUJ.
2 Obracaj pokrętło SELECT do czasu wyszukania kanału, który
chcesz zapisać.
3 Wybierz ZAPISZ KANAŁ.
Nad zapisanym kanałem pojawi się symbol .
Usuwanie zapisanego kanału
1 Wybierz SKANUJ.
2 Obracaj pokrętło SELECT do czasu wyszukania zapisanego
kanału.
UWAGA: Nad zapisanym kanałem wyświetlany jest symbol
.
Wybierz
ZAPISZ KANAŁ.
3
Obsługa podstawowa
Skanowanie zapisanych kanałów
Skanować można tylko te kanały, które zostały zapisane. Kiedy
zapisany kanał nadaje sygnał, radio zatrzymuje się na tym
kanale do czasu zakończenia nadawania. Po kilku sekundach
braku aktywności na kanale radio wznawia skanowanie.
UWAGA: Po włączeniu systemu ATIS (System automatycznej
identyfikacji nadajnika, strona 9) radio nie wykonuje
skanowania ani nie zapisuje kanałów.
1 Wybierz kolejno SKANUJ > ZAPISANY.
2 Wybierz opcję:
• Aby pominąć aktywny kanał podczas kolejnych
wyszukiwań i wznowić skanowanie, wybierz POMIŃ.
• Aby przeskanować kanał 16 za każdym razem, gdy
skanowany jest inny zapisany kanał, wybierz +CH16.
Na przykład radio skanuje zapisany kanał 21, kanał 16,
zapisany kanał 25, kanał 16 itd.
+CH16 wyświetli się na ekranie urządzenia.
• Aby zakończyć skanowanie kanału 16, wybierz -CH16.
Na przykład radio skanuje zapisany kanał 21, zapisany
kanał 25 itd.
• Aby zakończyć skanowanie, wybierz ZAKOŃCZ.
Radio zakończy skanowanie i ustawi ostatnio używany
aktywny kanał.
Monitorowanie wielu kanałów
Przed rozpoczęciem monitorowania wielu kanałów trzeba
wyłączyć system ATIS (System automatycznej identyfikacji
nadajnika, strona 9).
Można monitorować kanały priorytetowe i aktualnie wybrany
kanał pod kątem nadawania sygnału. Kanał 16 to kanał
o najwyższym priorytecie dla radia. Kanał 9 domyślnie jest
kanałem o drugim priorytecie dla radia. Można zaprogramować
inny kanał jako kanał o drugim priorytecie (Wybór innego kanału
o drugim priorytecie, strona 3).
Wybierz WATCH.
Monitorowanie dwóch kanałów
Można jednocześnie monitorować bieżący kanał i kanał 16.
Wybierz kolejno WATCH > PODWÓJNE.
Na ekranie będą widoczne kanały oraz ikona PODWÓJNE
MONITOROWANIE. Na przykład PODWÓJNE
MONITOROWANIE KAN: i 16 + 9.
Monitorowanie trzech kanałów
Można monitorować jednocześnie bieżący kanał, kanał 16
i kanał o drugim priorytecie.
Wybierz kolejno WATCH > POTRÓJNE.
Na ekranie będą widoczne ikona POTRÓJNE
MONITOROWANIE, bieżący kanał, kanał 16 i kanał wybrany
jako drugi priorytet. Na przykład POTRÓJNE
MONITOROWANIE KAN: oraz 75 + 16 + 9.
Wybór innego kanału o drugim priorytecie
Można wybrać kanał inny niż 9 jako kanał o drugim priorytecie.
1 Wybierz kolejno MENU > KANAŁ > DRUGI PRIORYTET.
2 Wybierz opcję:
• Za pomocą pokrętła SELECT na radiu ustaw żądany
kanał.
• Na mikrofonie ręcznym wybierz lub , aby znaleźć
żądany kanał.
3 Wybierz OK.
Przełączanie na kanały priorytetowe
Możesz szybko przełączać pomiędzy obecnie wybranym
kanałem a kanałem priorytetowym. Po wybraniu kanału
Obsługa podstawowa
priorytetowego automatycznie ustawiana jest wysoka moc
transmisji (25 W), a po ponownym wybraniu bieżącego kanału
moc nadawania powraca do poprzednich ustawień.
W modelach na rynek północnoamerykański można szybko
przełączać pomiędzy kanałem 16, kanałem o drugim priorytecie
i pierwotnym kanałem, korzystając z klawisza 16/9.
W modelach dostępnych na rynku międzynarodowym można
szybko przełączać pomiędzy kanałem 16 i pierwotnym kanałem,
korzystając z klawisza 16+.
1 Aby przełączyć z bieżącego kanału na kanał 16, wybierz 16/9
lub 16+.
Moc transmisji zwiększy się automatycznie do 25 W. Można
wybrać kolejno HI/LO > 1W, aby ustawić niską moc transmisji
(1 W).
2 W modelach na rynek północnoamerykański wybierz 16/9,
aby przełączyć na kanał o drugim priorytecie.
Wybierz
16/9 lub 16+, aby powrócić do poprzedniego kanału
3
i poprzednich ustawień mocy transmisji.
Konfiguracja czułości odbioru
W radiu można regulować czułość odbioru sygnału.
W przypadku występowania szumów w miejscach o dużym
natężeniu ruchu lub na obszarach występowania zakłóceń
elektromagnetycznych, np. w pobliżu wież telekomunikacyjnych,
można wybrać opcję LOC, aby obniżyć czułość odbiornika.
W oddalonych miejscach i na otwartych wodach można wybrać
opcję czułości DIST, aby korzystać z maksymalnego zasięgu
odbiornika.
1 Wybierz HI/LO.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz LOC, aby włączyć lokalny zasięg czułości.
• Wybierz DIST, aby włączyć daleki zasięg czułości.
Przełączanie pomiędzy trybami transmisji
1 W i 25 W
W radiu można regulować moc transmisji sygnału. Niska moc
(1 W) jest używana do transmisji lokalnych, a wysoka (25 W)
wykorzystywana jest do transmisji dalekiego zasięgu i transmisji
sygnałów ratunkowych.
Kiedy dwa sygnały nadawane są na tej samej częstotliwości,
radio VHF odbiera tylko mocniejszy sygnał. Wywołania inne niż
wzywanie pomocy należy nadawać za pomocą najniższych
umożliwiających komunikację ustawień mocy, aby ograniczyć
ryzyko zakłócania sygnałów nadawanych przez inne radia.
Na paśmie częstotliwości w USA kanały 13 i 67 muszą mieć
domyślnie ustawioną niską moc transmisji (1 W).
In the Canadian channel band, transmissions on channels 13,
15, 17, 20, 1066, 67, 75, 76, and 77 must be low (1 W) by
default.
In the International channel band, transmissions on channels 15,
17, 75, and 76 must be low (1 W).
UWAGA: In the USA and Canadian channel bands, you can
bypass the power setting for these channels temporarily during
transmission (Obchodzenie ustawienia niskiej mocy transmisji,
strona 2). In the International channel band, the radio does not
permit transmissions on these channels to be changed to high
(25 W).
1 Wybierz HI/LO.
2 Wybierz 1W lub 25W.
3 Wybierz OK.
Korzystanie z megafonu
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji megafonu należy
zamontować syrenę megafonu na pokładzie łodzi lub na wieży
3
(opcjonalnie). Więcej informacji znajduje się w instrukcji
instalacji urządzenia.
Megafon umożliwia przekazywanie komunikatów na łodzi lub
z łodzi na brzeg, a także pozwala na dwukierunkową
komunikację między połączonymi radiami. Można nadać
komunikat do statku za pomocą radia lub mikrofonu, a dźwięk
odebrany przez syrenę można usłyszeć w głośniku radia.
W przypadku jednostek z zamkniętą kabiną megafon umożliwia
słuchanie dźwięków z pokładu.
UWAGA: Funkcja megafonu nie jest dostępna we wszystkich
modelach radia VHF.
UWAGA: Jeśli radio jest w trybie megafonu, nie odbiera
sygnałów nadawanych na aktualnie aktywnym kanale.
1 Wybierz kolejno PA > MEGAFON.
Dźwięki odbierane przez syrenę słychać w głośniku radia.
2 Przytrzymaj PTT.
3 Wybierz opcję:
• Aby nadać komunikat, mów do mikrofonu.
• Aby ustawić głośność megafonu, obróć pokrętło SELECT
na radiu lub wybierz bądź na mikrofonie.
Zwolnij
PTT, aby zakończyć nadawanie i nasłuchuj sygnału
4
z innych połączonych urządzeń radiowych na łodzi.
Róg mgłowy
UWAGA: Funkcja rogu mgłowego nie jest dostępna we
wszystkich modelach radia VHF.
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji rogu mgłowego należy
zamontować syrenę megafonu (urządzenie opcjonalne) na
pokładzie łodzi lub na wieży. Więcej informacji znajduje się
w instrukcji instalacji urządzenia.
Róg mgłowy jest elementem systemu nagłośnieniowego radia.
Sygnał rogu mgłowego można nadawać za pomocą syreny
megafonu lub głośników zewnętrznych. Radio może
automatycznie wyemitować dźwięk syreny według
standardowego wzoru lub można ręcznie obsługiwać emisję
dźwięku syreny. Podczas ręcznej obsługi rogu mgłowego
dźwięki odbierane przez syrenę mogą być słyszalne w głośniku
radia pomiędzy sygnałami dźwiękowymi.
Automatyczne włączanie rogu mgłowego
1 Wybierz kolejno PA > MGŁA > AUTO.
2 Wybierz typ rogu mgłowego.
Radio emituje na zmianę sekwencję dźwięków lub dzwonków
oraz odbiera sygnały radiowe.
3 Obróć pokrętło SELECT, aby dostosować głośność syreny
(opcjonalnie).
Ręczne włączanie rogu mgłowego
UWAGA: W przypadku ręcznego obsługiwania rogu mgłowego
radio nie odbiera sygnałów między dźwiękami syreny.
1 Wybierz kolejno PA > MGŁA > RĘCZNIE.
Dźwięki są odbierane przez syrenę i słychać je w głośniku
radia.
2 Przytrzymaj PTT.
UWAGA: Po zwolnieniu przycisku PTT syrena przestaje
emitować dźwięki.
3 Obróć pokrętło SELECT, aby dostosować głośność syreny
(opcjonalnie).
Ustawianie częstotliwości dźwięku rogu mgłowego
Częstotliwość dźwięku syreny można zwiększać i zmniejszać.
Im wyższa częstotliwość, tym wyższe dźwięki, a im niższa
częstotliwość, tym niższe dźwięki. Minimalne ustawienie to
200 Hz, a maksymalne 850 Hz. Ustawieniem domyślnym jest
4
350 Hz. Przepisy prawa regulują właściwą częstotliwość rogu
mgłowego odpowiednią do wielkości jednostki pływającej.
1 Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > CZĘSTOTLIWOŚC
MGŁY.
2 Obróć pokrętło SELECT, aby dostosować częstotliwość
w odstępach co 50 Hz.
3 Wybierz AKCEPTUJ.
Wprowadzanie tekstu
Może zaistnieć konieczność wpisania do radia nazwy, numeru
lub innego rodzaju tekstu.
1 Z poziomu pola tekstowego lub liczbowego obróć pokrętło
SELECT, aby zmienić liczbę, literę lub znak.
2 Naciśnij pokrętło SELECT, aby zaakceptować liczbę, literę
lub znak i przejść do następnego miejsca w danej sekwencji.
3 Powtórz tę procedurę dla każdej liczby, litery lub znaku.
UWAGA: Możesz wybrać , aby powrócić do poprzedniego
wpisu danej sekwencji.
4 Wybierz AKCEPTUJ.
Prognozy i alerty pogodowe NOAA
®
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
radia.
Prognozy pogody NOAA na kanale pogodowym (WX) dostępne
są tylko w USA i w niektórych regionach w Kanadzie.
Zgodne modele radia mają zaprogramowane 10 kanałów WX,
które monitorują prognozy pogody nadawane przez
Amerykańską Narodową Służbę Oceaniczną i Meteorologiczną
(NOAA). Kanały WX są to kanały tylko do odbioru, na których
transmisja odbywa się stale na zasadzie regularnie
aktualizowanej pętli.Nadawane informacje NOAA mają
charakter lokalny i dotyczą obszaru nadawania.
Ustawianie transmisji prognozy pogody
1 Z poziomu ekranu głównego, naciśnij pokrętło SELECT.
Na ekranie wyświetli się WX.
2 Obróć pokrętło SELECT, aby zmienić kanał pogodowy.
Włączanie i wyłączanie alertów pogodowych
Można ustawić dźwiękowe alerty pogodowe (WX), które są
odtwarzane podczas korzystania ze standardowych kanałów
radiowych.
1 Ustawiając kanały pogodowe, wybierz DŹWIĘKI, aby włączyć
lub wyłączyć alerty pogodowe.
Symbol
oznacza, że alerty pogodowe są włączone.
2 Wybierz ZAKOŃCZ.
Radio powróci do normalnej pracy z włączoną funkcją
monitorowania alertów pogodowych.
Cyfrowe wywołanie selektywne
Cyfrowe wywołanie selektywne
UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji cyfrowego
wywołania selektywnego (DSC) należy wprowadzić morski
numer identyfikacyjny MMSI (Wprowadzanie numeru MMSI,
strona 5). Numer MMSI identyfikuje każde radio DSC
podobnie jak numer telefonu.
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC) jest kluczowym
elementem systemu GMDSS (Światowego Morskiego Systemu
Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa). DSC umożliwia radiom
VHF nadawanie i odbieranie wywołań cyfrowych oraz
komunikację bezpośrednio z innymi jednostkami pływającymi
Prognozy i alerty pogodowe NOAA
®
i stacjami brzegowymi, w tym ze strażą przybrzeżną w USA
i Kanadzie. To radio jest wyposażone we wszystkie funkcje DSC
klasy D.
W przypadku podłączenia urządzenia GPS do przekaźnika
długość i wysokość geograficzna oraz aktualna godzina są
przekazywane wraz z sygnałem wezwania pomocy lub z innym
wywołaniem DSC. W przypadku wprowadzenia informacji
o pozycji ręcznie długość i szerokość geograficzna oraz godzina
wprowadzenia są przesyłane wraz z wywołaniem.
Automatyczne przesyłanie informacji o pozycji przyśpiesza
uzyskanie pomocy w sytuacji awaryjnej.
Kanał 70 zarezerwowany jest wyłącznie dla wywołań DSC,
a urządzenie wykorzystuje specjalny odbiornik do stałego
monitorowania kanału 70. Nie trzeba zmieniać kanału, aby
wykonać wywołanie DSC. Urządzenie automatycznie zmienia
kanał na 70, aby wykonać wywołanie DSC. Radio przesyła dane
DSC przez kanał 70 w ułamku sekundy, a następnie przestraja
się na właściwy kanał umożliwiający komunikację głosową.
Na ekranie urządzenia wyświetla się w przypadku
odnotowania przychodzącego lub nieodebranego wywołania
DSC.
UWAGA: Po włączeniu ATIS urządzenie automatycznie wyłącza
DSC (System automatycznej identyfikacji nadajnika,
strona 9).
Wprowadzanie numeru MMSI
®
Morski numer identyfikacyjny (MMSI) to 9-cyfrowy kod służący
jako numer identyfikacyjny DSC, który umożliwia korzystanie
z funkcji DSC w radiu. Numer MMSI można uzyskać w urzędzie
telekomunikacyjnym lub rejestrze statków w danym kraju.
W USA numer MMSI można uzyskać w następujących
miejscach:
• Federal Communications Commission (FCC): numer
rozpoznawany międzynarodowo
• BoatU.S. , Sea Tow lub United States Power Squadrons :
numer rozpoznawany tylko na wodach USA.
1 Wybierz kolejno MENU > DSC > NAZWA.
2 Wprowadź numer MMSI (Wprowadzanie tekstu, strona 4).
3 Wybierz AKCEPTUJ.
Radio wyświetli monit o potwierdzenie tożsamości.
4 Wprowadź ponownie numer MMSI i wybierz AKCEPTUJ.
Jeśli wprowadzone numery MMSI nie są identyczne, zostanie
wyświetlony monit.
5 W razie potrzeby wybierz PONÓW i wprowadź numer
ponownie.
®
®
Wyświetlanie numeru MMSI
Wybierz kolejno MENU > DSC > NAZWA.
Sygnały wzywania pomocy
W przypadku nadawania sygnału wzywania pomocy wywołanie
przesyłane jest do wszystkich znajdujących się w zasięgu
urządzeń radiowych wyposażonych w funkcję DSC. Jeśli do
przekaźnika podłączone jest urządzenie GPS, podczas
nadawania przekazywane są również informacje o aktualnej
pozycji GPS (długość i szerokość geograficzna) oraz aktualna
godzina. W przypadku ręcznego wprowadzenia informacji
o pozycji i godziny dane te są przekazywane podczas
wywołania.
Cyfrowe wywołanie selektywne
Wysyłanie nieustalonego sygnału wzywania pomocy
W przypadku wysyłania nieustalonego sygnału wzywania
pomocy rodzaj alarmu nie jest transmitowany do stacji
odbiorczych. Wysyłanie nieustalonego sygnału wzywania
pomocy jest szybsze i pozwala oszczędzić czas w sytuacji
awaryjnej.
1 Podnieś klapkę sprężynową i przytrzymaj DISTRESS przez
co najmniej 3 sekundy.
Radio będzie emitować sygnały dźwiękowe i odliczać
sekundy. Na ekranie pojawi się komunikat ODLICZANIE DO
WZYWANIA POMOCY.
Radio wyemituje alarm, przełączy się na kanał 70 i nada
sygnał wywołania o dużej mocy (25 W).
Naciśnij
dowolny klawisz, aby wyciszyć dźwięk alarmu.
2
Radio przełączy się na kanał 16 z wysoką mocą transmisji
(25 W).
Naciśnij
PTT na mikrofonie lub radiu, aby przekazać
3
wiadomość o wezwaniu pomocy.
Radio będzie czekać na potwierdzenie ze stacji nasłuchowej
na kanale 70.
Wysyłanie ustalonego sygnału wzywania pomocy
NOTYFIKACJA
Numer MMSI można wprowadzić tylko raz. Jeśli zajdzie
konieczność zmiany numeru MMSI po jego wprowadzeniu,
trzeba zanieść radio do sprzedawcy produktów firmy Garmin
w celu przeprogramowania.
®
UWAGA: Należy się zapoznać ze standardowym formatem
i protokołem nadawania sygnału wzywania pomocy, aby
wywołania były zrozumiałe i skuteczne.
W przypadku wysyłania ustalonego sygnału wzywania pomocy
rodzaj alarmu transmitowany jest do stacji odbiorczych.
1 Podnieś klapkę sprężynową i naciśnij DISTRESS.
2 Obróć pokrętło SELECT i wybierz rodzaj sygnału wzywania
pomocy.
PORADA: Wybierz CLEAR, aby opuścić ekran bez wysyłania
sygnału wzywania pomocy.
3 Przytrzymaj DISTRESS przez co najmniej trzy sekundy.
Radio będzie emitować sygnały dźwiękowe i odliczać
sekundy. Na ekranie pojawi się komunikat ODLICZANIE DO
WZYWANIA POMOCY.
Radio wyemituje alarm, przełączy się na kanał 70 i nada
sygnał wywołania o dużej mocy (25 W).
4 Naciśnij dowolny klawisz, aby wyciszyć dźwięk alarmu.
Radio przełączy się na kanał 16 z wysoką mocą transmisji
(25 W).
5 Naciśnij PTT na mikrofonie lub radiu, aby przekazać
wiadomość.
Radio będzie czekać na potwierdzenie ze stacji nasłuchowej
na kanale 70.
Oczekiwanie na potwierdzenie i odbieranie
potwierdzenia wezwania pomocy
W przypadku nieotrzymania potwierdzenia wezwania pomocy
radio nadaje sygnał wzywania pomocy losowo po upływie od 3,5
do 4,5 minuty i kontynuuje nadawanie tego sygnału w losowych
odstępach czasu do momentu otrzymania potwierdzenia.
Kiedy radio otrzyma potwierdzenie, zacznie emitować sygnał
dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się POTWIERDZENIE
WZYWANIA POMOCY.
1 Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk.
2 Wybierz , aby wyświetlić dodatkowe informacje.
PORADA: Jeśli numer MMSI stacji nadającej sygnał
potwierdzenia jest zapisany w urządzeniu na liście
kontaktów, na ekranie wyświetli się nazwa przypisana do
tego numeru MMSI. Jeśli numer MMSI stacji nie jest zapisany
w urządzeniu na liście kontaktów, na ekranie wyświetli się
numer MMSI tej stacji.
3 Wybierz AKCEPTUJ.
5
Wyłączanie automatycznego ponawiania transmisji
sygnału wzywania pomocy
Wybierz ANULUJ.
Radio pozostanie na kanale 16.
UWAGA: Wybranie opcji ANULUJ wyłącza automatyczne
ponawianie sygnału, ale nie informuje innych stacji, że
pomoc nie jest już potrzebna. Jeśli nie potrzebujesz już
pomocy, odwołaj sygnał wzywania pomocy (Odwoływanie
sygnału wzywania pomocy, strona 6).
Odwoływanie sygnału wzywania pomocy
Sygnał wzywania pomocy wysyłany jest dopiero po
przytrzymaniu klawisza DISTRESS przez co najmniej trzy
sekundy. Jeśli przypadkowo nadasz sygnał wzywania pomocy
lub już jej nie potrzebujesz, natychmiast anuluj wezwanie,
nadając komunikat głosowy do wszystkich stacji na kanale 16.
1 Wybierz kolejno ANULUJ > TAK i zaczekaj, aż na ekranie
pojawi się komunikat WEZWANIE POMOCY ZOSTAŁO
WYSŁANE.
2 Wybierz OK.
3 Przytrzymaj PTT na mikrofonie i nadaj odpowiedni komunikat
głosowy, aby anulować wezwanie pomocy (Przykładowy
komunikat odwołania sygnału wzywania pomocy,
strona 6).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz KONIEC, aby zakończyć proces anulowania
wzywania pomocy i powrócić do normalnego trybu
korzystania z radia.
• Wybierz WYŚLIJ PONOWNIE, aby ponownie nadać
komunikat o anulowaniu wzywania pomocy i rozpocząć
proces od nowa.
Przykładowy komunikat odwołania sygnału wzywania
pomocy
Odwołując sygnał wzywania pomocy DSC (Odwoływanie
sygnału wzywania pomocy, strona 6), należy nadać właściwy
komunikat o anulowaniu wezwania pomocy.
Przykład: „Wszystkie stacje, wszystkie stacje, wszystkie stacje,
tu _____(nazwa jednostki pływającej), numer MMSI ____,
pozycja ____(północ lub południe), ____(zachód lub wschód).
Odwołuję sygnał wzywania pomocy nadany przeze mnie
____(data i godzina). Tu ____(nazwa jednostki pływającej),
numer MMSI ____. Odbiór”.
Wywoływanie
Wywoływanie indywidualne
1 Wybierz DSC > ODDZIELNIE.
2 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie wprowadzić numer MMSI, wybierz RĘCZNIE,
wprowadź numer MMSI i wybierz AKCEPTUJ.
• Aby wybrać wpis z listy kontaktów, wybierz KATALOG
i wybierz wpis.
• Aby wybrać ostatnio wykonane wywołanie, wybierz
OSTATNIE WYWOŁANIA.
3 Wybierz kanał (Kanały dla wywołań indywidualnych
i grupowych, strona 6).
Radio prześle żądanie wraz z wywołaniem.
4 Wybierz WYWOŁANIE.
Radio prześle sygnał na kanale 70, a następnie powróci do
poprzedniego kanału, kontynuując nasłuch potwierdzenia na
kanale 70. Po otrzymaniu potwierdzenia radio zmieni kanał
na kanał wybrany dla wywołania.
Możesz komunikować się z grupą określonych jednostek
pływających, np. klubem jachtowym lub flotyllą, korzystając
z wywołania grupowego.
1 Wybierz kolejno DSC > GRUPA > WYWOŁANIE.
2 Wybierz zapisaną grupę.
3 Wybierz kanał (Kanały dla wywołań indywidualnych
i grupowych, strona 6).
Radio prześle żądanie kanału wraz z wywołaniem.
4 Wybierz WYWOŁANIE.
Radio prześle sygnał na kanale 70, a następnie powróci do
wybranego kanału.
Kanały dla wywołań indywidualnych i grupowych
Nadając wywołanie indywidualne lub grupowe, wybierz spośród
przeznaczonych do tego kanałów DSC. Radio transmituje tą
prośbę wraz z wywołaniem.
• USA: kanały 6, 8, 9, 10, 13, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 i 77.
• Kanada i pozostałe kraje: wszystkie kanały dla USA oraz
kanał 15
Kanały DSC ograniczają się do kanałów, które są dostępne we
wszystkich pasmach częstotliwości. Wybierz WŁASNE, aby
wybrać kanał, który nie znajduje się na liście. Jeśli wybierzesz
kanał własny, stacja, którą wywołujesz, może nie być zgodna
z tym kanałem. Wybierz kanał, który jest przeznaczony do
komunikacji.
Wywoływanie wszystkich statków
Wywołania do wszystkich statków są nadawane do wszystkich
stacji w zasięgu Twojego radia. Można nadawać dwa rodzaje
wywołań do wszystkich statków. Wywołania bezpieczeństwa
przekazują istotne informacje dotyczące nawigacji lub pogody.
Wywołania pilne przekazują informacje związane
z bezpieczeństwem jednostki pływającej lub osoby, jeśli
zagrożenie nie jest bezpośrednie. Kapitan decyduje, czy
sytuacja wymaga wywołania bezpieczeństwa, czy wywołania
pilnego.
1 Wybierz kolejno DSC > WSZYSTKIE STATKI.
2 Wybierz kolejno BEZPIECZEŃSTWO lub PILNE.
3 Wybierz kanał (Kanały dla wywołań indywidualnych
i grupowych, strona 6).
Radio prześle żądanie kanału wraz z wywołaniem.
4 Wybierz WYWOŁANIE.
Radio prześle sygnał na kanale 70, a następnie powróci do
wybranego kanału.
Żądanie pozycji jednostki pływającej
Dane o pozycji odebrane ze stacji odpowiadających na żądanie
pozycji przesyłane są za pośrednictwem sieci NMEA .
Jednostkę pływającą można śledzić za pomocą plotera
nawigacyjnego Garmin.
1 Wybierz kolejno DSC > ŻĄDANIE POZYCJI.
2 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie wprowadzić numer MMSI, wybierz RĘCZNIE,
wprowadź numer MMSI i wybierz AKCEPTUJ.
• Aby wybrać wpis z listy kontaktów, wybierz KATALOG
i wybierz wpis.
Wybierz
WYWOŁANIE.
3
Radio prześle sygnał na kanale 70, a następnie powróci do
poprzedniego kanału. Na ekranie wyświetlony zostanie
komunikat OCZEKIWANIE NA POTWIERDZENIE.
®
Wywoływanie grupowe
Przed nadaniem wywołania grupowego dodaj numer MMSI
grupy do listy kontaktów (Dodawanie grupy, strona 9).
6
Cyfrowe wywołanie selektywne
Odbieranie wywołań
Odbieranie sygnału wzywania pomocy i przekazywanego sygnału wzywania pomocy
W przypadku odebrania sygnału wywołania wezwania pomocy
lub przekazanego sygnału wzywania pomocy na ekranie
wyświetlany jest komunikat DISTRESS lub PRZEKAZYWANIE
WZYWANIA POMOCY oraz informacje dotyczące wywołania,
numer MMSI oraz określenie charakteru wzywania pomocy.
Wzywanie pomocy wysyłane jest z jednostki pływającej, która
potrzebuje pomocy, a przekazanie sygnału wzywania pomocy
wysyłane jest z innej jednostki pływającej lub stacji w imieniu
jednostki potrzebującej pomocy.
Radio przesyła dane dotyczące wywołania za pośrednictwem
sieci NMEA w oparciu o konfigurację filtrów MMSI (Konfiguracja
nadawania sygnałów NMEA DSC, strona 10).
UWAGA: W przypadku odebrania sygnału wzywania pomocy po
10 sekundach radio automatycznie zmieni kanał na 16.
Po odebraniu sygnału wzywania pomocy wybierz opcję:
• Aby wyświetlić dodatkowe informacje o wezwaniu pomocy
i przełączyć kanał na 16, wybierz .
• Aby zaakceptować wzywanie pomocy i przełączyć na
kanał 16, wybierz OK.
• Aby wyświetlić informacje o wezwaniu pomocy bez
automatycznego przełączania na kanał 16, wybierz
PAUZA.
• Aby zignorować wezwanie pomocy i pozostać na
bieżącym kanale, naciśnij CLEAR.
Odbieranie wywołania pilnego i bezpieczeństwa
skierowanego do wszystkich statków
W przypadku odebrania wywołania pilnego lub bezpieczeństwa
skierowanego do wszystkich statków na ekranie wyświetlany
jest komunikat WSZYSTKIE STATKI, a jako typ wywołania
wyświetla się PILNE lub BEZPIECZEŃSTWO. Jeśli żądanie
kanału dotyczy nieprawidłowego kanału, na ekranie wyświetlany
jest komunikat NIEPRAWIDŁOWE ŻĄDANIE.
UWAGA: W przypadku odebrania wywołania do wszystkich
statków po 10 sekundach radio automatycznie zmieni kanał na
żądany.
Po odebraniu wywołania pilnego lub bezpieczeństwa wybierz
opcję:
• Aby wyświetlić dodatkowe informacje o wywołaniu
i przełączyć na żądany kanał, wybierz .
• Aby zaakceptować wywołanie i przełączyć na żądany
kanał, wybierz OK.
• Aby wyświetlić informacje o wywołaniu bez
automatycznego przełączania na żądany kanał, wybierz
PAUZA.
• Aby zignorować wywołanie i pozostać na bieżącym
kanale, naciśnij CLEAR.
Odbieranie indywidualnych rutynowych wywołań
W przypadku odebrania indywidualnego rutynowego wywołania
na ekranie wyświetlane jest oznaczenie ODDZIELNIE, a typ
wywołania to RUTYNOWE. Jeśli żądanie kanału dotyczy
nieprawidłowego kanału, na ekranie wyświetlany jest komunikat
NIEPRAWIDŁOWE ŻĄDANIE.
UWAGA: W przypadku odebrania wywołania indywidualnego po
10 sekundach radio automatycznie zmieni kanał na żądany.
Jeśli wywołanie odbierane jest na prawidłowym kanale,
wybierz opcję:
• Aby zaakceptować wywołanie i przełączyć na żądany
kanał, wybierz OK.
• Aby wyświetlić informacje o wywołaniu bez
automatycznego przełączania na żądany kanał, wybierz
PAUZA.
Cyfrowe wywołanie selektywne
• Aby zignorować wywołanie i pozostać na bieżącym
kanale, naciśnij CLEAR.
Odbieranie żądania pozycji
Można skonfigurować radio, aby odpowiadało automatycznie na
przychodzące żądania pozycji lub wyświetlało monit
o przejrzenie i zaakceptowanie żądania przed wysłaniem
odpowiedzi (Automatyczne wysyłanie odpowiedzi, strona 9).
W przypadku odebrania żądania pozycji przy włączonej funkcji
automatycznego odpowiadania na ekranie wyświetli się
WYSYŁANIE POTWIERDZENIA i radio automatycznie wyśle
Twoją pozycję. Po wysłaniu pozycji na ekranie wyświetlony
zostanie komunikat POZYCJA WYSŁANA.
W przypadku odebrania żądania pozycji przy wyłączonej funkcji
automatycznego odpowiadania na ekranie wyświetlone zostanie
ŻĄDANIE POZYCJI.
W przypadku odebrania żądania pozycji przy wyłączonej
funkcji automatycznego odpowiadania wybierz OK,
a następnie wybierz opcję:
• Aby odpowiedzieć na żądanie pozycji, wykorzystując
bieżącą pozycję, wybierz OK.
Jeśli dostępne są dane pozycji GPS lub wprowadzone
ręcznie, radio prześle Twoją pozycję innej jednostce
pływającej.
• Aby zignorować żądanie pozycji, wybierz CLEAR.
Odbieranie wywołania pozycji
W przypadku odebrania wywołania pozycji na ekranie
wyświetlany jest komunikat WYSŁANIE POZYCJI, a na ekranie
wyświetlane są dane pozycji.
Wybierz OK.
Radio zapisuje raport pozycji w dzienniku wywołań.
Odbieranie wywołań grupowych
W przypadku odebrania wywołania grupowego na ekranie
wyświetla się komunikat GRUPA, a radio wyświetla podpowiedź,
aby przełączyć na żądany kanał. Jeśli żądanie kanału jest
nieprawidłowe, na ekranie wyświetla się komunikat
NIEPRAWIDŁOWE ŻĄDANIE.
1 Wybierz OK.
2 Obróć pokrętło SELECT, aby wybrać żądany kanał.
3 Wybierz OK.
Śledzenie pozycji
Po włączeniu śledzenia pozycji radio wykorzystuje żądania
pozycji wysyłane cyklicznie w celu śledzenia maksymalnie
trzech jednostek pływających.
Radio przekazuje otrzymane dane o pozycji przez sieć NMEA,
dzięki czemu można śledzić jednostki pływające za pomocą
plotera nawigacyjnego Garmin (Konfiguracja nadawania
sygnałów NMEA DSC, strona 10).
Wybieranie jednostek pływających i włączanie
śledzenia pozycji
Zanim będzie można skorzystać ze śledzenia pozycji, konieczne
jest zapisanie co najmniej jednej jednostki pływającej na liście
kontaktów (Lista kontaktów, strona 8).
1 Wybierz kolejno DSC > ŚLEDZENIE POZYCJI > DODAJ
WPIS.
2 Wybierz jednostkę pływającą, którą chcesz śledzić.
Można jednocześnie śledzić pozycje nawet trzech jednostek
pływających. Po wybraniu czwartej jednostki pływającej radio
wyemituje sygnał dźwiękowy błędu i konieczne będzie
usunięcie jednostki pływającej przed dodaniem kolejnej.
3 Wybierz ROZPOCZNIJ ŚLEDZENIE.
Jeśli radio śledzi jednostkę pływającą, na ekranie
wyświetlana jest ikona .
7
Sekwencja interwałów wyszukiwania dla śledzenia pozycji
Przepisy dopuszczają nadawanie jednego żądania pozycji co
pięć minut. W przypadku śledzenia więcej niż jednej jednostki
pływającej, radio na zmianę wywołuje każdą jednostkę z listy
w 5-minutowych odstępach. Jeśli jednostka pływająca nie
odpowiada na pięć kolejnych wywołań z żądaniem pozycji, radio
usuwa jednostkę z listy śledzenia pozycji.
Ta lista pomaga lepiej zrozumieć stosowanie interwałów
czasowych wobec jednostek pływających umieszczonych na
liście śledzenia pozycji.
Statek
Czas
Statek 1
0 minut (zaraz po rozpoczęciu śledzenia pozycji)
Statek 2
5 minut
Statek 3
10 minut
Statek 1
15 minut
Statek 2
20 minut
Statek 3
25 minut
Wyświetlanie i dezaktywacja jednostek pływających
na liście śledzenia pozycji
Można dezaktywować jednostki pływające, które chce się
zachować na liście śledzenia pozycji, ale nie chce się ich
aktywnie śledzić.
1 Wybierz kolejno DSC > ŚLEDZENIE POZYCJI >
JEDNOSTKI.
2 Wybierz jednostkę pływającą.
3 Wybierz WYŁ.
Usuwanie jednostek pływających z listy śledzenia
pozycji
Możesz usunąć jednostki pływające z listy śledzenia pozycji,
jeśli nie planujesz ich śledzić w przyszłości.
1 Wybierz kolejno DSC > ŚLEDZENIE POZYCJI > USUŃ.
2 Wybierz jednostkę pływającą.
3 Wybierz TAK.
Wyświetlanie wywołań w dzienniku wywołań
1 Wybierz DSC > DZIENNIK WYWOŁAŃ.
2 Wybierz kategorię wywołania.
3 Wybierz połączenie.
Na ekranie wyświetlona zostanie informacja na temat
wywołania.
Wywoływanie z dziennika wywołań
Wywołania wykonane z dziennika wywołań to indywidualne
rutynowe wywołania.
1 Wybierz DSC > DZIENNIK WYWOŁAŃ.
2 Wybierz kategorię wywołania.
3 Wybierz numer MMSI lub nazwę stacji.
4 Wybierz WYWOŁANIE.
5 Wybierz kanał, na którym ma być nadane wywołanie (Listy
kanałów, strona 11).
Radio prześle żądanie kanału wraz z wywołaniem.
6 Wybierz WYWOŁANIE.
Zapisywanie jednostki pływającej lub stacji
z dziennika wywołań na liście kontaktów
1 Wybierz DSC > DZIENNIK WYWOŁAŃ.
2 Wybierz kategorię wywołania.
3 Wybierz numer MMSI, który chcesz zapisać.
4 Wybierz ZAPISZ.
5 Wprowadź lub edytuj nazwę zapisanej jednostki pływającej
lub stacji (opcjonalnie) (Wprowadzanie tekstu, strona 4).
Usuwanie wpisu z dziennika wywołań
1 Wybierz DSC.
2 Wybierz kategorię wywołania.
3 Wybierz numer MMSI lub stację.
4 Wybierz .
5 Wybierz USUŃ.
Dziennik wywołań
Lista kontaktów
Odbierając wywołanie DSC, radio rejestruje datę i godzinę,
stację nadawczą oraz rodzaj wywołania w dzienniku wywołań.
Radio rejestruje także długość i szerokość geograficzną stacji
nadawczej, jeśli dane te są nadawane wraz z wywołaniem.
Wywołania DSC są zapisywane jako wzywanie pomocy, pozycja
lub inne wywołania.
Można przechowywać numery MMSI jednostek pływających
i stacji oraz przypisywać im nazwy, aby móc przyspieszyć
i ułatwić ich identyfikację.
Rodzaj wywołania
Dziennik wywołań
Wzywanie pomocy
Wzywanie pomocy
Przekazywanie wzywania pomocy
Wzywanie pomocy
Potwierdzenie wzywania pomocy
Wzywanie pomocy
Wysłanie pozycji
Pozycja
Żądanie pozycji
Pozycja
Grupa
Inne
Wszystkie statki
Inne
Oddzielnie
Inne
Po wprowadzeniu stacji nadawczej do listy kontaktów nazwa tej
stacji wyświetli się na liście wywołań. Jeśli stacja nadawcza nie
jest zapisana na liście kontaktów, na liście wywołań wyświetli się
numer MMSI tej stacji. Typ stacji określony jest za pomocą
symbolu.
Symbol
8
Znaczenie
Format numeru MMSI
Stacja statkowa
XXXXXXXXX
Wywołanie grupowe
0XXXXXXXX
Stacja brzegowa
00XXXXXXX
Wyświetlanie zapisanych jednostek pływających
i stacji na liście kontaktów
1 Wybierz kolejno DSC > KATALOG > KATALOG.
2 Wybierz zapisaną jednostkę pływającą lub stację.
Dodawanie wpisu do listy kontaktów
1 Wybierz kolejno DSC > KATALOG > DODAJ WPIS.
2 Wprowadź numer MMSI (Wprowadzanie tekstu, strona 4).
3 Wpisz nazwę (opcjonalnie).
4 Wybierz AKCEPTUJ.
Edytowanie wpisu na liście kontaktów
1 Wybierz kolejno DSC > KATALOG > EDYTUJ WPIS.
2 Wybierz wpis.
3 Edytuj numer MMSI, nazwę lub obie te wartości
(Wprowadzanie tekstu, strona 4).
4 Wybierz AKCEPTUJ.
Usuwanie wpisów z listy kontaktów
1 Wybierz kolejno DSC > KATALOG > USUŃ.
2 Wybierz wpis.
3 Wybierz TAK.
Cyfrowe wywołanie selektywne
Dodawanie grupy
Automatyczne wysyłanie odpowiedzi
Grupa DSC to zbiór określonych jednostek pływających, np.
klub jachtowy lub flotylla, które mają jeden wspólny numer
MMSI.
1 Wybierz kolejno DSC > GRUPA > DODAJ WPIS.
2 Wprowadź numer MMSI grupy (Wprowadzanie tekstu,
strona 4).
3 Wpisz nazwę grupy (opcjonalnie).
4 Wybierz AKCEPTUJ.
Radio można skonfigurować tak, aby automatycznie wysyłało
odpowiedzi na przychodzące wywołania, w tym żądania pozycji.
UWAGA: Po skonfigurowaniu radia tak, aby automatycznie
wysyłało odpowiedzi na przychodzące wywołania, będzie ono
również automatycznie zmieniać kanał dla wszystkich
przychodzących wywołań indywidualnych.
1 Wybierz kolejno MENU > DSC > INDYW. ODPOWIEDŹ.
2 Wybierz opcję:
• Aby wysyłać odpowiedzi automatycznie, wybierz AUTO.
• Aby wysyłać odpowiedzi ręcznie, wybierz RĘCZNIE.
Edytowanie grupy
1 Wybierz kolejno DSC > GRUPA > EDYTUJ WPIS.
2 Wybierz grupę.
3 Edytuj numer MMSI grupy, nazwę lub obie te wartości
(Wprowadzanie tekstu, strona 4).
4 Wybierz AKCEPTUJ.
Usuwanie grupy
1 Wybierz kolejno DSC > GRUPA > USUŃ.
2 Wybierz grupę.
3 Wybierz TAK.
Ustawienia DSC
Ręczne wprowadzanie informacji o pozycji
Jeśli urządzenie GPS nie jest podłączone do radia, można
ręcznie wprowadzić pozycję i czas wpisu. Dane o pozycji są
przesyłane wraz z wywołaniem DSC. Po wprowadzeniu pozycji
i czasu ręcznie na ekranie wyświetla się komunikat RĘCZNE
WPROW. POZYCJI.
Ręcznie wprowadzone informacje o pozycji należy regularnie
aktualizować, a radio emituje dwa alerty przypominające
o aktualizacji danych.
• Jeśli dane o pozycji wprowadzone ręcznie są starsze niż
cztery godziny, na ekranie wyświetlany jest komunikat DANE
POCHODZĄ SPRZED PONAD 4 GODZIN. Radio kontynuuje
nadawanie danych pozycji, ale należy je zaktualizować,
zanim stracą ważność.
• Jeśli dane o pozycji wprowadzone ręcznie są starsze niż 23,5
godziny, na ekranie wyświetlany jest komunikat
NIEPRAWIDŁOWE DANE. Radio nie nadaje danych pozycji,
należy je natychmiast zaktualizować.
Ręczne wprowadzanie informacji o pozycji
1 Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > RĘCZNE WPROW.
GPS.
2 Wprowadź bieżące współrzędne i aktualny czas
(Wprowadzanie tekstu, strona 4).
3 Wybierz AKCEPTUJ.
Automatyczna zmiana na kanał 16
Domyślnie radio automatycznie zmienia kanał na 16 po
odebraniu sygnału wzywania pomocy, przekazanego sygnału
wzywania pomocy oraz wywołań pilnych dla wszystkich statków.
W pewnych sytuacjach, kiedy konieczne jest stałe
monitorowanie kanału na przykład w celu utrzymania
nieprzerwanej komunikacji z inną jednostką pływającą, można
wyłączyć tę funkcję.
1 Wybierz kolejno MENU > DSC > AUTOMATYCZNE
PRZEŁĄCZANIE KANAŁU.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawić w radiu funkcję automatycznego przełączania
na kanał 16 po odebraniu wywołania kwalifikowanego,
wybierz WŁ.
• Aby ustawić w radiu wyświetlanie zapytania
o potwierdzenie lub odrzucenie zmiany kanału po
odebraniu wywołania kwalifikowanego, wybierz WYŁ.
System automatycznej identyfikacji nadajnika
System automatycznej identyfikacji
nadajnika
System automatycznej identyfikacji nadajnika (ATIS) to
automatyczny system identyfikacyjny używany na określonych
śródlądowych szlakach wodnych w niektórych krajach
europejskich. Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy
Garmin, aby zaprogramować radio VHF, jeśli planujesz używać
go na szlakach wodnych, które podlegają Regionalnej umowie
dotyczącej usług radiotelefonicznych na śródlądowych szlakach
wodnych (Basel Agreement). Korzystanie z ATIS jest zakazane
poza europejskimi śródlądowymi szlakami wodnymi, które
podlegają Umowie Bazylejskiej (Basel Agreement).
Po włączeniu ATIS radio wysyła sygnał z danymi
identyfikującymi Twoją stację na końcu każdej transmisji. Dane
identyfikujące pozycję nie są wysyłane, ale Twoja pozycja jest
obliczana za pomocą metody triangulacji przez stacje brzegowe
odbierające Twoje transmisje.
Aby włączyć ATIS, wprowadź numer identyfikacyjny ATIS
(Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego ATIS, strona 9),
a następnie włącz ATIS (Włączanie i wyłączanie ATIS,
strona 10). Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy
Garmin, aby określić Twój numer identyfikacyjny ATIS
i sprawdzić regionalne wymagania ATIS.
Radio wyłącza te funkcje po włączeniu ATIS.
• Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
• Monitorowanie dwóch lub trzech kanałów (podwójne lub
potrójne monitorowanie)
• Skanowanie kanałów
Jeśli włączona jest funkcja ATIS, kanały międzynarodowe 6, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 i 77 wymagają niskiej mocy
transmisji (1 W).
Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego
ATIS
NOTYFIKACJA
Numer ATIS można wprowadzić tylko raz. Jeśli zajdzie
konieczność zmiany numeru identyfikacyjnego ATIS po jego
wprowadzeniu, trzeba będzie zanieść radio do sprzedawcy
produktów firmy Garmin w celu przeprogramowania.
UWAGA: Możesz przejść do ustawień ATIS w radiu po
aktywowaniu funkcji ATIS przez dealera Garmin.
1 Wybierz kolejno MENU > ATIS > IDENTYFIKATOR ATIS.
2 Wprowadź swój numer ATIS (Wprowadzanie tekstu,
strona 4).
3 Wybierz AKCEPTUJ.
Radio wyświetli monit o ponowne wprowadzenie numeru.
4 Wprowadź ponownie numer ATIS i wybierz AKCEPTUJ.
Jeśli numery ATIS nie są identyczne, wyświetlony zostanie
monit.
9
5 W razie potrzeby wybierz PONÓW i wprowadź numer
ponownie.
Włączanie i wyłączanie ATIS
1 Wybierz MENU > ATIS > ATIS.
2 Wybierz WŁ. lub WYŁ.
Jeśli włączona jest funkcja ATIS, na ekranie wyświetla się
ikona .
3 Wybierz OK.
Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego
ATIS
Wybierz kolejno MENU > ATIS > IDENTYFIKATOR ATIS.
System automatycznej identyfikacji
System automatycznej identyfikacji (AIS) to automatyczny
system monitorujący używany przez jednostki pływające i służby
kontroli ruchu (VTS). Umożliwia jednostkom pływającym
i służbom VTS identyfikację i lokalizację jednostek pływających
poprzez elektroniczną wymianę danych z innymi jednostkami
i stacjami AIS. Po podłączeniu do zgodnego plotera
nawigacyjnego lub wyświetlacza wielofunkcyjnego (MFD)
system AIS pomaga unikać kolizji.
UWAGA: AIS nie jest dostępny dla wszystkich modeli.
Włączanie i wyłączanie systemu AIS
1 Wybierz kolejno MENU > AIS.
2 Wybierz WŁ. lub WYŁ..
3 Wybierz OK.
NMEA 0183 i NMEA 2000
®
Po podłączeniu radia do urządzenia NMEA 0183 lub sieci
NMEA 2000 można przesyłać otrzymane informacje o sygnale
i pozycji wzywania pomocy DSC do dowolnego zgodnego,
podłączonego plotera nawigacyjnego (NMEA, strona 12).
Radio może także odbierać informacje o pozycji GPS
z urządzenia NMEA 0183 lub sieci NMEA 2000. Otrzymane
informacje o pozycji GPS wyświetlane są na ekranie głównym
i przekazywane wraz z wywołaniem DSC.Jeśli dane GPS są
dostępne, na ekranie wyświetlany jest symbol , a gdy zacznie
migać, oznacza to, że dane GPS są niedostępne. Jeśli dane
GPS są niedostępne, należy wprowadzić pozycję ręcznie
(Ręczne wprowadzanie informacji o pozycji, strona 9).
Więcej informacji na temat łączenia radia z urządzeniem NMEA
0183 lub siecią NMEA 2000 znajduje się w instrukcji instalacji
urządzenia.
Dodatkowe funkcje dostępne po podłączeniu
innych urządzeń Garmin
Radio ma również dodatkowe funkcje, które są dostępne po
podłączeniu innych urządzeń Garmin, np. plotera
nawigacyjnego.
UWAGA: Aby korzystać z tych funkcji NMEA 0183 lub NMEA
2000, może być konieczna aktualizacja oprogramowania plotera
nawigacyjnego Garmin.
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego Garmin za
pośrednictwem sieci NMEA 0183 lub NMEA 2000 ploter
nawigacyjny śledzi bieżące i poprzednie pozycje kontaktów
z listy kontaktów.
Po podłączeniu radia do tej samej sieci NMEA 2000 co ploter
nawigacyjny Garmin można używać plotera nawigacyjnego do
ustawienia indywidualnego rutynowego wywołania.
10
Po podłączeniu radia do tej samej sieci NMEA 2000 co ploter
nawigacyjny Garmin i zainicjowaniu na radiu sygnału wzywania
pomocy MOB (człowiek za burtą) na ploterze nawigacyjnym
wyświetlony zostanie ekran z podpowiedzią, aby nawigować
w kierunku punktu MOB. Jeśli do tej samej sieci NMEA 2000
podłączony jest zgodny system autopilota Garmin, ploter
nawigacyjny wzywa do rozpoczęcia pętli Williamsona w kierunku
punktu MOB.
Komunikacja za pomocą NMEA 0183 lub
NMEA 2000
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Można wybrać nawiązanie połączenia z urządzeniem NMEA
0183 albo siecią NMEA 2000. Jednocześnie radio może
komunikować się tylko za pomocą jednego protokołu.
1 Wybierz MENU > KOMUNIKACJA > PROTOKÓŁ.
2 Wybierz NMEA0183 lub NMEA2000.
Konfiguracja nadawania sygnałów NMEA
DSC
Można filtrować rodzaje danych dla wywołań DSC wysyłanych
przez radio do podłączonego urządzenia NMEA 0183 lub za
pomocą sieci NMEA 2000.
1 Wybierz kolejno MENU > KOMUNIKACJA > WYJŚCIE DSC.
2 Wybierz opcję:
• Aby wysłać dane NMEA po otrzymaniu wywołania DSC od
dowolnego numeru MMSI, wybierz WSZYSTKIE
JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE i przejdź do ostatniego kroku.
• Aby wyłączyć wysyłanie danych NMEA po otrzymaniu
wywołania DSC, wybierz BRAK JEDNOSTEK i przejdź do
ostatniego kroku.
• Aby wysłać dane NMEA tylko po otrzymaniu wywołania
DSC od jednostki pływającej dodanej do listy kontaktów,
wybierz opcję WYBIERZ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE
i przejdź do następnego kroku.
UWAGA: Po skonfigurowaniu w radiu opcji WYBIERZ
JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE wszystkie dane sygnału
wzywania pomocy DSC są wysyłane przez NMEA, nawet
jeśli jednostka pływająca nie jest dodana do listy
kontaktów.
3 Wybierz jednostkę pływającą z listy kontaktów.
4 Wybierz opcję:
• Aby wysłać wszystkie dane wywołania DSC od tej
jednostki pływającej, wybierz WŁ.
• Aby wysłać dane wzywania pomocy DSC tylko od tej
jednostki pływającej, wybierz WYŁ.
5 Powtórz tę procedurę dla wszystkich jednostek pływających
na liście kontaktów.
6 Wybierz WRÓĆ, aby zapisać zmiany i opuścić menu.
Ustawienia systemowe
Wybierz MENU > SYSTEM.
WYŚWIETLANIE: Umożliwia regulowanie podświetlenia
i kontrastu.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: Umożliwia ustawienie głośności lub
wyłączenie sygnałów dźwiękowych klawiszy i pokręteł.
AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE: Umożliwia automatyczne
uruchomienie radia po włączeniu zasilania.
JĘZYK: Umożliwia ustawienie języka w radiu.
KONFIGURACJA WEWNĘTRZNEJ ANTENY GPS: Turns on or
off the internal GPS antenna.
System automatycznej identyfikacji
Ustawienia wartości liczbowych
Można dostosować wartości liczbowe wyświetlane na ekranie
głównym radia.
Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > WARTOŚCI.
DŁUGOŚĆ/SZEROKOŚĆ: Shows or hides the latitude and
longitude numbers provided by the GPS position, or from
manually-entered position data.
INTERWAŁU: Shows or hides the time provided by the GPS
acquisition, or from manually-entered information.
UWAGA: Czas aktualizuje się automatycznie tylko po
podłączeniu urządzenia GPS. Po wprowadzeniu wartości
czasu i pozycji ręcznie godzina nie aktualizuje się
automatycznie. W przypadku ręcznego wprowadzania
danych czasu i pozycji czas wprowadzenia jest zawsze
wyświetlany na ekranie głównym, nawet w przypadku
wyłączenia opcji czasu za pomocą tego ustawienia.
COG/SOG: Umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie informacji
o kursie nad dnem i prędkości nad dnem.
UWAGA: Aby umożliwić wyświetlanie lub ukrywanie
informacji o kursie nad dnem i prędkości nad dnem, należy
podłączyć urządzenie GPS.
Ustawienia jednostek
Można ustawić jednostki dla parametrów wyświetlanych na
radiu.
Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > JEDNOSTKI.
PRĘDKOŚĆ: Umożliwia ustawienie jednostki miary wyświetlanej
dla pól prędkości, np. prędkości nad dnem.
INTERWAŁU > FORMAT: Ustawianie formatu godziny.
KURS KOMPASOWY: Umożliwia ustawienie wyświetlania
wszystkich obliczeń kierunku, takich jak kurs nad dnem, za
pomocą północy rzeczywistej lub magnetycznej.
UWAGA: Jeśli radio zostało skonfigurowane do komunikacji
NMEA 2000, jednostka kierunku ustawiona jest jako AUTO,
a urządzenie wyświetla dane dotyczące kierunku na
podstawie informacji dostarczanych przez sieć. Tego
ustawienia nie można zmienić.
Konfigurowanie przesunięcia czasu
Można wyświetlać czas lokalny zamiast uniwersalnego czasu
koordynowanego (UTC). Po ustawieniu czasu lokalnego za
wartością czasu wyświetlany jest symbol LOC.
UWAGA: Po wykonaniu wywołania DSC czas wysyłany jest
w formacie UTC.
1 Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > JEDNOSTKI >
INTERWAŁU > DRYF.
Obróć
pokrętło SELECT, aby ustawić przesunięcie czasu
2
w odniesieniu do UTC.
3 Wybierz OK.
Wybieranie pasma częstotliwości
Można ustawić amerykańskie, międzynarodowe lub kanadyjskie
pasmo częstotliwości (Listy kanałów, strona 11).
UWAGA: Nie wszystkie pasma częstotliwości są dostępne we
wszystkich modelach urządzenia.
1 Wybierz kolejno MENU > KANAŁ > ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI.
2 Wybierz pasmo częstotliwości.
Zmiana nazwy kanału
Nazwy kanałów o długości do dziewięciu znaków wyświetlane
są w całości na ekranie głównym. Jeśli nazwa kanału jest
dłuższa niż dziewięć znaków, pełna nazwa przewija się u góry
ekranu, a następnie wyświetlana jest jej skrócona wersja.
Załącznik
Można zmienić nazwę kanału, aby odzwierciedlała lokalne
znaczenie.
1 Wybierz kolejno MENU > KANAŁ > MMSI.
2 Obróć pokrętło SELECT, aby zmienić kanał, a następnie
wybierz OK.
3 Zmień nazwę kanału (Wprowadzanie tekstu, strona 4).
4 Wybierz AKCEPTUJ.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Istnieje możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych radia. Po
przywróceniu ustawień fabrycznych radia wszystkie zmiany
w systemie i własne ustawienia zostają utracone. Przywrócenie
ustawień fabrycznych powoduje usunięcie rejestru wywołań, ale
zachowane zostają wpisy grup, wpisy listy kontaktów, numer
MMSI oraz identyfikator ATIS ID.
1 Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > INFORMACJE
O SYSTEMIE > RESETUJ.
2 Wybierz TAK, aby potwierdzić zresetowanie.
Załącznik
Alarmy i wiadomości
ALARM STANU AKUMULATORA: Uruchamia się, gdy napięcie
akumulatora osiągnie określony niski lub wysoki poziom.
Sprawdź okablowanie akumulatora.
WX: Uruchamia się, jeśli ustawione zostały alerty pogodowe,
a radio wykryło przychodzący alert (Prognozy i alerty
pogodowe NOAA , strona 4). Radio dostraja się
automatycznie do kanału pogodowego, który nadaje alert.
ALARM GPS: Najpierw uruchamia się, jeśli dane GPS z sieci
NMEA lub dane o pozycji wprowadzone ręcznie są starsze
niż cztery godziny. Uruchamia się ponownie, jeśli dane GPS
z sieci NMEA lub dane o pozycji wprowadzone ręcznie są
starsze niż 23,5 godziny (Ręczne wprowadzanie informacji
o pozycji, strona 9).
ŚLEDZENIE POZYCJI: Wyświetla się po pięciu kolejnych
nieudanych próbach uzyskania informacji od jednostki
pływającej (Śledzenie pozycji, strona 7).
®
Listy kanałów
Listy kanałów międzynarodowych, amerykańskich i kanadyjskich
są dostępne w Internecie jedynie w celach referencyjnych.
Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie
z kanałów zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.
• Aby wyświetlić najnowszą listę kanałów międzynarodowych,
odwiedź stronę www.navcen.uscg.gov/?pageName=apps18.
• Aby wyświetlić najnowszą listę kanałów amerykańskich,
odwiedź stronę www.navcen.uscg.gov/?pageName=mtVhf.
• Aby wyświetlić najnowszą listę kanałów kanadyjskich,
odwiedź stronę www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01011
.html#sched1.
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (wys. × szer. × gł.)
VHF 110/115: 8,5 × 17 × 14,6 cm
(3,35 × 6,7 × 5,75 cala)
VHF 210/215: 9,8 × 19,7 × 14,9 cm
(3,86 × 7,76 × 5,78 cala)
Waga
VHF 110/115 (z mikrofonem): 1,241 kg
(43,77 uncji)
VHF 210/215 (bez mikrofonu):
1,212 kg (42,75 uncji)
Mikrofon VHF 210/215: 0,248 kg (8,75
uncji)
Zakres temperatury roboczej
Od -15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
11
Dane techniczne
Wielkość
Odbiór
Zakres temperatury przechowywania
Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
PGN
Opis
Bezpieczny dystans dla
kompasu
VHF 110/115: 70 cm (27,6 cala)
VHF 210/215: 75 cm (29,5 cala)
059392
Potwierdzenie ISO
059904
Żądanie ISO
060928
Uzyskanie adresu ISO
126208
Żądanie/polecenie/potwierdzenie NMEA
129026
KDd/PND, szybka aktualizacja
Dane pozycji GNSS
IPX71
Klasa wodoszczelności
IEC 60529
Gniazdo antenowe
S0-239 (50 Ω)
Napięcie robocze
12,0 V DC
Pobór prądu w trybie
gotowości
350 mA
129029
Pobór prądu przy odbieraniu
sygnału
600 mA
Nadawanie (tylko modele AIS)
Pobór prądu przy transmitowaniu sygnału
Od 2,0 do 6,0 A (od 1 do 25 W)
Maks. zysk anteny
9 dBi
Impedancja gniazda antenowego
50 Ω
Moc wyjściowa dźwięku
głośnika wewnętrznego
1 W (dla 4 Ω i 10% zniekształceniach)
Moc wyjściowa dźwięku
głośnika zewnętrznego
4 W (4 Ω/maks.)
Impedancja głośnika zewnętrz- 4 Ω
nego
Moc wyjściowa megafonu
20 W przy 4 Ω
Impedancja megafonu
4Ω
NMEA
NMEA 0183 — informacje
Transmituj
Sentencja
Opis
DSC
Informacje DSC
DSE
Rozszerzone DSC
PGN
Opis
129038
Raport pozycji klasy A
129039
Raport pozycji klasy B
129040
Rozszerzony raport pozycji klasy B
129794
Dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A
129798
Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129802
Nadawany komunikat bezpieczeństwa AIS
129809
Dane statyczne AIS klasy B, część A
129810
Dane statyczne AIS klasy B, część B
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran), używając
ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
Wytrzyj
urządzenie do sucha.
2
Odbiór
Sentencja Opis
GGA
Dane lokalizacyjne systemu GPS
GLL
Pozycja geograficzna (szerokość/długość)
GNS
Dane pozycji GNSS
RMA
Zalecane minimalne dane specyficzne dla systemu LoranC
RMB
Zalecane minimalne informacje dotyczące nawigacji
RMC
Zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitów GNSS
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz
sentencjach organizacji National Marine Electronics Association
(NMEA) ze strony www.nmea.org.
NMEA 2000Informacje o PGN
Transmituj
PGN
Opis
059392
Potwierdzenie ISO
060928
Uzyskanie adresu ISO
126208
Żądanie/polecenie/potwierdzenie NMEA
126464
Lista PGN
126996
Informacje o produkcie
129799
Częstotliwość/tryb/moc radia
129808
Informacja o wywołaniu DSC
1
12
Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Załącznik
Indeks
A
AIS 10
alarmy 11
C
cyfrowe wywołanie selektywne 4, 5, 7, 8
ustawienia 9
czas
strefa 11
ustawianie 11
D
DSC. Patrz cyfrowe wywołanie selektywne
dziennik wywołań 8
E
ekran główny 1
dostosowywanie 11
S
sieć 10
sygnał dźwiękowy 10
sygnały wzywania pomocy 5–7
anulowanie 6
odwołanie 6
system automatycznej identyfikacji nadajnika
9, 10
System automatycznej identyfikacji nadajnika
10
T
tekst, włączanie 4
U
urządzenie, czyszczenie 12
ustawienia 2, 10, 11
ustawienia fabryczne 11
ustawienia systemowe 10
W
ikony 1
informacje systemowe 1
wywołania grupowe 7
wywołanie bezpieczeństwa 6
wywołanie grupowe 6, 9
wywołanie pilne 6
wywoływanie 6
wszystkie statki 6
J
Ż
G
głośność, regulowanie 2, 10
I
jednostki miary 11
żądanie pozycji 9
K
kanały 2, 11
16/9 3
16+ 3
Kanada 6
Międzynarodowe 6
moc 3
monitorowanie 3
priorytet 3
przesyłanie 3
skanowanie 2, 3
USA 6
zapisywanie 2
kontrast 10
L
lista kontaktów 8
M
megafon 3
MMSI 5
moc 3
monitorowanie dwóch kanałów 3
monitorowanie trzech kanałów 3
N
NMEA 0183 10, 12
NMEA 2000 10, 12
O
odbieranie wywołań 7, 9
odbiornik, czułość 3
P
ploter nawigacyjny 10
podświetlenie 10
pogoda
transmisje 4
wiadomości 4
pozycja 9
śledzenie 7, 8
żądanie 6, 7
przyciski 1
moc 2
R
radio VHF
indywidualne rutynowe wywołanie 2
przesyłanie 2
redukcja szumu 2
róg mgłowy 4
Indeks
13
support.garmin.com
Czerwiec 2019
190-02426-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising