Garmin | VHF 110/110i Marine Radio | Garmin VHF 110/110i Marine Radio Installeringsinstruksjoner

Garmin VHF 110/110i Marine Radio Installeringsinstruksjoner
Antennemontering og EME-eksponering
ADVARSEL
Radiooperatører med hjertepacemaker, hjerte-lungemaskiner
eller elektrisk medisinsk utstyr må ikke eksponeres for kraftige
radiofrekvente felt (RF-felt). RF-felt kan forstyrre funksjonen til
det medisinske utstyret.
VHF 110/210 AIS-SERIEN
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
FORSIKTIG
Denne enheten genererer og utstråler radiofrekvent (RF)
elektromagnetisk energi (EME). Dersom disse retningslinjene
ikke overholdes, kan personer bli utsatt for RFstrålingsabsorpsjon som overskrider det maksimalt tillatte nivået
for eksponering (MPE – Maximum Permissible Exposure).
Garmin erklærer en MPE-radius på 2,48 m (97,64 tommer) for
dette systemet. Dette ble bestemt ved bruk av utgangseffekt på
25 watt til en rundstrålende antenne med forsterkning på 6 dBi.
Antennen må installeres slik at en avstand på 2,48 m
(97,64 tommer) opprettholdes mellom personer og antennen.
Bøylemontere enheten
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel mot rust på
skruene før de monteres.
Du kan bruke den medfølgende braketten til å montere
bøylemontere enheten på en flat overflate.
1 Bruk bøylemonteringsbraketten À som mal, og marker
styrehullene.
Kontakte Garmin produktsupport
®
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Hensyn ved montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
2 Bruk en borbits på 3,5 mm (9/64 tommer) til å bore
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.
Bygge inn enheten
styrehullene.
3 Bruk de medfølgende skruene Á, og fest
bøylemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.
4 Fest bøylebrakettknottene  på sidene av enheten.
5 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel mot rust på
skruene før de monteres.
September 2017
190-02061-78_0B
Malen og festeanordningene som følger med, kan brukes til å
montere enheten i dashbordet.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Bruk en borbits på 9,5 mm (3/8 tommer) til å bore ett eller
flere av hullene innenfor hjørnene på streken som er angitt
på malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
3 Bruk en løvsag eller et roterende verktøy, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt
på malen.
4 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
5 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på
utsnittet.
6 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med styrehullene
på malen.
7 Hvis monteringshullene ikke samsvarer, markerer du nye
styrehull.
8 Bruk en borbits på 3,5 mm (9/64 tommer) til å bore
styrehullene.
9 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
10 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.
11 Dekk eventuelt til kontakter som ikke brukes, med
medfølgende gummihetter for å forhindre korrosjon på
metallkontaktene.
12 Installer skumpakningen À på baksiden av enheten.
Delene på gummipakningen har lim på baksiden. Husk å
fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
13 Plasser enheten i utsnittet.
14 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene Á.
15 Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass rundt
3 Bor monteringshullene ved å bruke en borbits på 3 mm
(1/8 tommer).
4 Fest mikrofonbraketten til monteringsoverflaten ved hjelp av
de medfølgende skruene Á.
Hensyn ved tilkobling
Element Beskrivelse
À
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel mot rust på
skruene før de monteres.
Du kan montere mikrofonbraketten på en praktisk plassering i
nærheten av radioen.
1 Velg et monteringssted for mikrofonen innen rekkevidden til
mikrofonledningen.
2 Bruk mikrofonbraketten À som mal, og marker styrehullene.
2
Du kan om nødvendig bruke de
medfølgende jordingsskruene til å koble
enhetens understell til jord for vann (Flere
jordingshensyn, side 2).
Strøm, NMEA Du må koble enheten til en strømkilde på
0183 og høytta- 12 V likestrøm (Koble kabelklemmen til en
lerledningsnett strømkilde, side 2).
Du kan koble denne enheten til en NMEA
0183-enhet ved hjelp av dette ledningsnettet for å dele DSC- og GPS-informasjon
(valgfritt) (NMEA 0183-enhetstilkoblinger,
side 3).
Du kan koble denne enheten til en hailerhøyttaler ved hjelp av dette ledningsnettet
(valgfritt) (Koble til en hailer-høyttaler eller
et PA-anlegg, side 3).
Du kan koble denne enheten til en ekstern
høyttaler ved hjelp av dette ledningsettet
(valgfritt) (Koble til en ekstern høyttaler,
side 3).
®
Á
Â
kanten av enheten.
Montere mikrofonbraketten
Merknader
Jordingsforbindelse
VHF-antennetil- Du må koble enheten til en VHF-antenne
kobling
(selges separat) (Koble til en VHF-antenne,
side 3).
Ã
Ekstra mikrofonkontakt
Du kan legge til en ekstra mikrofon (selges
separat), eller flytte den eksisterende
mikrofonen på en VHF 210 AIS-radio
(mikrofonflyttesett selges separat).
Denne kontakten er ikke tilgjengelig for en
VHF 110-radio.
Ä
NMEA 2000
kontakt
Du kan koble denne enheten til et NMEA
2000 nettverk på båten for å dele DSC- og
GPS-informasjon (valgfritt) (NMEA 2000
enhetstilkoblinger, side 3).
®
Koble kabelklemmen til en strømkilde
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
Flere jordingshensyn
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke den
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
Koble til en VHF-antenne
1 Monter VHF-antennen (selges separat) i henhold til
installeringsinstruksjonene som følger med antennen.
2 Koble VHF-antennen til antenneporten på baksiden av
radioen.
NMEA 2000 enhetstilkoblinger
LES DETTE
Hvis du kobler denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, skal NMEA 2000 nettverket allerede være koblet til
strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende
NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til
et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000
nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du
montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom
det eksisterende nettverket og Garmin enhetene.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Hvis du vil koble denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, må du kjøpe en NMEA 2000 kabel og -kontakt.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Gå til www.garmin.com/manuals/VHF
_110_210/.
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
Kompatibel NMEA 2000 kartplotter eller annen enhet
VHF 110/210 AIS-enhet
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 droppkabel
Strømkilde på 12 V likestrøm
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
NMEA 2000T-kontakt
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
NMEA 0183-enhetstilkoblinger
Dette diagrammet illustrerer toveistilkoblinger som både sender
og mottar data. Du kan også bruke dette diagrammet for
enveiskommunikasjon. Hvis du vil motta informasjon fra en
NMEA 0183-enhet på denne enheten, kan du se artiklene Ê, Ë,
Í og Î i den andre tabellen. Hvis du vil sende informasjon til en
NMEA 0183-enhet fra denne enheten, kan du se artiklene Ê, Ë,
Ï og Ð i den andre tabellen.
Element
Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Strømkabel
NMEA 0183-enhet
NMEA 0183-kabel
Ledningsfunksjon Garmin
Ledningsfarge
Garmin
NMEA
Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jording for
strøm
Svart
Jording for
strøm
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Datajord (hvis
aktuelt)
RxA (+)
Lilla
TxA (+)
RxB (-)
Grå
TxB (-)
TxA (+)
Blå
RxA (+)
TxB (-)
Brun
RxB (-)
Koble til en hailer-høyttaler eller et PA-anlegg
Du kan koble VHF 210 AIS-radioen til en hailer-høyttaler eller et
PA-anlegg (følger ikke med) for å bruke mikrofonen eller
håndsettet til å gjøre meddelelser.
MERK: VHF 110-radioen kan ikke kobles til en hailer-høyttaler.
1 Monter eventuelt hailer-høyttaleren eller PA-anlegget i
henhold til installasjonsinstruksjonene som følger med
enheten.
MERK: Du må montere hailer-høyttaleren eller PA-anlegget
minst 3 m (10 fot) unna, og vendt bort fra, mikrofonen og
håndsettet for å unngå feedback.
2 Før eller forleng ledningen fra hailer-høyttaleren eller PAanlegget til radioen.
3 Koble den hvite ledningen til ledningsnettet på radioen til den
positive (+) ledningen på hailer-høyttaleren eller PA-anlegget.
4 Koble den grønne ledningen til ledningsnettet på radioen til
den negative (–) ledningen på hailer-høyttaleren eller PAanlegget.
5 Dekk til koblingen med vannfast teip eller en krympestrømpe.
Koble til en ekstern høyttaler
Du kan koble radioen til en ekstern høyttaler (følger ikke med)
for å lytte til radioen fra en ekstern plassering.
1 Monter eventuelt høyttaleren i henhold til
installasjonsinstruksjonene som følger med enheten.
2 Før eller forleng ledningen fra høyttaleren til radioen.
3 Koble den røde ledningen i ledningsnettet på radioen til den
positive (+) ledningen fra høyttaleren.
4 Koble den svarte ledningen i ledningsnettet på radioen til den
negative (–) ledningen fra høyttaleren.
5 Dekk til koblingen med vannfast teip eller en krympestrømpe.
3
Tillegg
Sende (bare AIS-modeller)
129798
AIS-posisjonsrapport for SARluftfartøy
Mål
129802
AIS-melding for sendesikkerhet
VHF 110: 8,5 x 17 x 14,6 cm
(3,35 x 6,7 x 5,75 tommer)
VHF 210 AIS: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm
(3,86 x 7,76 x 5,78 tommer)
129809
AIS-statiske data, klasse B, del A
129810
AIS-statiske data, klasse B, del B
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål (H × B × D)
Vekt
VHF 110 (med mikrofon): 1,241 kg (43,77 oz.)
VHF 210 AIS (uten mikrofon): 1,212 kg
(42,75 oz.)
VHF 210 AIS mikrofon: 0,248 kg (8,75 oz.)
NMEA 0183 IN-setninger støttes
Setning
Definisjon
GGA
Faste data for globalt posisjoneringssystem
GLL
Geografisk posisjon (breddegrad/lengdegrad)
Drift: Fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Lagring: Fra –20 til 70 °C (fra –4 til 158 °F)
GNS
GNSS-faste data
Trygg avstand fra et
kompass
VHF 110: 70 cm (27,6 tommer)
VHF 210 AIS: 75 cm (29,5 tommer)
RMA
Anbefalt minimum spesifikke Loran-C-data
RMB
Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
Vanntetthetsvurdering*
IEC 605290 IPX7
RMC
Anbefalt minimum spesifikke GNSS-data
Antennekontakt
S0-239 (50 Ω)
NMEA 0183 OUT-setninger støttes
Driftsspenning
12,0 V likestrøm
Setning
Definisjon
Strømforbruk
Standby: 350 mA
Motta: 600 mA
Sende: Fra 2,0 A til 6,0 A (fra 1 W til 25 W)
DSC
DSC-informasjon
DSE
Utvidet DSC
Maks. antenneforsterkning
9 dBi
Impedans for antenneuttak
50 Ω
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Lydutgangseffekt
Intern høyttaler: 1 W (med 4 Ω ved 10 %
forvrengning)
Ekstern høyttaler (tilleggsutstyr): 4 W (4 Ω /
maks)
Hailer-utgangseffekt
20 W ved 4 Ω
Temperaturområde
®
Impedans for ekstern 4 Ω
høyttaler
Impedans for hailerhøyttaler
4Ω
LES DETTE
Enheten er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529
IPX7. Den tåler utilsiktet nedsenkning i vann ned til 1 meters
dybde i opptil 30 minutter. Hvis den er under vann lenger enn
det, kan det oppstå skader på enheten. Pass på at enheten
tørkes av og lufttørker før du bruker eller lader den.
NMEA 2000 PGN-informasjon
Motta
Sende
059392 ISO-bekreftelse
059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA forespør/krev/bekreft
126208 NMEA forespør/krev/
bekreft
126464 PGN-liste
129026 COG/SOG, rask
oppdatering
126996 Produktinformasjon
129029 GNSS-posisjonsdata
129799 Radiofrekvens / modus / av/på
129808 Informasjon om DSC-anrop
Sende (bare AIS-modeller)
120938
Posisjonsrapport klasse A
120939
Posisjonsrapport klasse B
120940
Utvidet posisjonsrapport, klasse B
129794
Statiske og reiserelaterte data for
AIS klasse A
NMEA og NMEA 2000 er registrerte varemerker for National Marine Electronics
Association. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising