Garmin | VHF 110/110i Marine Radio | Garmin VHF 110/110i Marine Radio Installationsinstruktioner

Garmin VHF 110/110i Marine Radio Installationsinstruktioner
Antennmontering och EME-exponering
VARNING
Radiooperatörer med pacemaker, livsuppehållande maskiner
eller elektrisk medicinsk utrustning bör inte exponeras för starka
radiofrekvensfält (RF), eftersom RF-fält kan störa funktionen hos
sådan medicinsk utrustning.
VHF 110/210 AIS SERIEN
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
OBSERVERA
Enheten genererar och utstrålar radiofrekvent (RF)
elektromagnetisk energi (EME). Underlåtenhet att iaktta dessa
föreskrifter kan medföra att personer utsätts för RF-strålning
som överskrider den maximalt tillåtna exponeringen (MPE).
Garmin föreskriver en MPE-radie på 2,48 m (97,64 tum) för det
här systemet, vilket man fastställt genom att sända ut 25 watt till
en rundstrålande antenn med 6 dBi-förstärkning. Antennen bör
installeras så att ett avstånd på 2,48 m (97,64 tum) upprätthålls
mellan antennen och människor.
Montera enheten med bygelfäste
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt. Vi rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Du kan använda det medföljande fästet om du vill montera
enheten med bygelfäste på en plan yta.
1 Använd bygelfästet À som mall och märk ut rikthålen.
Kontakta Garmin produktsupport
®
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar mot en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
2 Använd en borrspets på 3,5 mm (9/64 tum) och borra
rikthålen.
3 Med hjälp av de medföljande skruvarna Á fäster du
bygelfästet på monteringsytan.
4 Montera rattarna till bygelfästet  på enhetens sidor.
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.
Montera enheten infälld
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt. Vi rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den i din instrumentpanel.
September 2017
190-02061-79_0B
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 9,5 mm (3/8 tum).
3 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
4 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
5 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.
6 När enheten har passats in i utskärningen måste du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med rikthålen på
mallen.
7 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.
8 Använd en borrspets på 3,5 mm (9/64 tum) och borra
rikthålen.
9 Ta bort mallen från monteringsytan.
10 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.
11 Om det behövs kan du täcka oanvända kopplingar med de
medföljande väderskydden för att förhindra korrosion av
metallkontakterna.
12 Montera skumpackningen À på enhetens baksida.
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.
3 Borra monteringshålen med en borrspets på 3 mm (1/8 tum).
4 Fäst mikrofonupphängningen vid monteringsytan med de
medföljande skruvarna Á.
Att tänka på vid anslutning
Objekt Beskrivning
À
Â
runt kanten på enheten.
Ã
Montera mikrofonupphängningen
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt. Vi rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Du kan montera mikrofonupphängningen på ett praktiskt ställe i
närheten av radion.
1 Välj en monteringsplats för mikrofonen inom räckhåll för
mikrofonkabeln.
2 Använd mikrofonupphängningen À som mall och märk ut
rikthålen.
Du kan använda den medföljande jordningsskruven för att ansluta enhetens chassi till
vattenjord, om det behövs (Ytterligare saker
att tänka på vid jordning, sidan 2).
Ström-, NMEA Du måste ansluta enheten till en strömkälla
0183 och
på 12 V DC (Ansluta kabelstammen till
högtalarkablage strömmen, sidan 2).
Du kan ansluta enheten till en NMEA 0183
enhet med det här kablaget för att dela DSCoch GPS-information (tillval) (NMEA 0183
enhetsanslutningar, sidan 3).
Du kan ansluta enheten till en megafon/
mistlur med det här kablaget (tillval) (Ansluta
till en megafon/mistlur eller PA-högtalare,
sidan 3).
Du kan ansluta enheten till en extern
högtalare med det här kablaget (tillval)
(Ansluta till en extern högtalare, sidan 3).
®
Á
13 Placera enheten i utskärningen.
14 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande
skruvarna Á.
15 Installera dekorationsringen genom att knäppa den på plats
Meddelanden
Jordanslutning
Ä
Ansluta en
VHF-antenn
Du måste ansluta enheten till en VHF-antenn
(säljs separat) (Ansluta en VHF-antenn,
sidan 2).
Extra mikrofon- Du kan lägga till en extra mikrofon (säljs
kontakt
separat) eller flytta den befintliga mikrofonen
till en VHF 210 AIS radio (flyttningssats för
mikrofon säljs separat).
Den här kontakten finns inte på en VHF 110
radio.
NMEA 2000
kontakt
®
Du kan ansluta enheten till ett NMEA 2000
nätverk på din båt för att dela DSC- och
GPS-information (tillval) (NMEA 2000 enhetsanslutningar, sidan 3).
Ansluta kabelstammen till strömmen
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
Ytterligare saker att tänka på vid jordning
Den här enheten ska inte behöva extra chassijordningar i de
flesta installationssituationer. Vid störningar kan
jordningsskruven på höljet användas för att koppla enheten till
vattenjordningen och på så sätt motverka störningen.
Ansluta en VHF-antenn
1 Montera VHF-antennen (säljs separat) i enlighet med de
installationsinstruktioner som medföljer antennen.
2
2 Anslut VHF-antennen till antennporten på radions baksida.
NMEA 2000 enhetsanslutningar
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Om du vill ansluta enheten till ditt befintliga NMEA 2000 nätverk
måste du köpa en NMEA 2000 kabel och kontakt.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för
NMEA 2000 produkter. Gå till www.garmin.com/manuals/VHF
_110_210/.
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivning
Kompatibel NMEA 2000 plotter eller annan enhet
Objekt
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivning
Strömförsörjning
Strömkabel
NMEA 0183 enhet
NMEA 0183 kabel
Garmin
ledningsfunktion
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183
enhetsledningens
funktion
Ström
Rött
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Datajord (om
tillämpligt)
RxA (+)
Lila
TxA (+)
RxB (-)
Grå
TxB (-)
TxA (+)
Blå
RxA (+)
TxB (-)
Brun
RxB (-)
Ansluta till en megafon/mistlur eller PA-högtalare
Du kan ansluta VHF 210 AIS-radion till en megafon/mistlur eller
ett högtalarsystem (PA-högtalare) (medföljer ej) om du vill
använda mikrofonen eller telefonen till meddelandeutrop.
Obs! VHF 110-radion kan inte anslutas till en mistlur.
1 Om det behövs monterar du megafonen/mistluren eller PAhögtalaren enligt installationsinstruktionerna som medföljer
enheten.
Obs! För att undvika rundgång bör du montera megafonen/
mistluren eller PA-högtalaren minst 3 m (10 fot) från, och
riktad bort från, mikrofonen eller telefonen.
2 Dra eller förläng ledningen från megafonen/mistluren eller
PA-högtalaren till radion.
Anslut
den vita ledningen på radions kablage till den positiva
3
(+) ledningen från megafonen/mistluren eller PA-högtalaren.
4 Anslut den gröna ledningen på radions kablage till den
negativa (-) ledningen från megafonen/mistluren eller PAhögtalaren.
5 Täta anslutningarna med en vattentät tejp eller en
krympslang.
VHF 110/210 AIS enhet
Ansluta till en extern högtalare
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
Du kan ansluta radion till en extern högtalare (medföljer ej) för
att lyssna på radio på en avlägsen plats.
1 Om det behövs monterar du högtalaren enligt
installationsinstruktionerna som medföljer enheten.
2 Dra eller förläng ledningen från högtalaren till radion.
3 Anslut den röda ledningen på radions kablage till den positiva
(+) ledningen från högtalaren.
4 Anslut den svarta ledningen på radions kablage till den
negativa (-) ledningen från högtalaren.
5 Täta anslutningarna med en vattentät tejp eller en
krympslang.
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
12 V-likströmskälla
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 0183 enhetsanslutningar
Det här schemat visar tvåvägsanslutningar för att både skicka
och ta emot data. Du kan också använda den här tabellen för
envägskommunikation. Om du vill att ta emot information från en
NMEA 0183 enhet på den här enheten, se objekten Ê, Ë, Í
och Î i den andra tabellen. Om du vill skicka information till en
NMEA 0183 enhet från den här enheten, se objekten Ê, Ë, Ï
och Ð i den andra tabellen.
3
Bilaga
Sändning (endast AIS-modeller)
Specifikationer
Specifikation
Mått
Mått (H x B x D)
VHF 110: 8,5 x 17 x 14,6 cm (3,35 x 6,7 x
5,75 tum)
VHF 210 AIS: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm (3,86 x
7,76 x 5,78 tum)
Vikt
VHF 110 (med mikrofon): 1,241 kg
(43,77 ounce)
VHF 210 AIS (utan mikrofon): 1,212 kg
(42,75 ounce)
VHF 210 AIS mikrofon: 0,248 kg (8,75 ounce)
Temperaturområde
Drift: från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Förvaring: från -20 till 70 °C (från -4 till
158 °F)
Säkerhetsavstånd till
kompass
VHF 110: 70 cm (27,6 tum)
VHF 210 AIS: 75 cm (29,5 tum)
Vattenklassning*
IEC 605290 IPX7
Antennkontakt
S0-239 (50 Ω)
Driftspänning
12,0 V DC
Strömförbrukning
Standbyläge: 350 mA
Mottagning: 600 mA
Sändning: från 2,0 till 6,0 A (från 1 till 25 W)
129794
AIS klass A statiskt relaterade och
reserelaterade data
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
129802
Säkerhetsmeddelande om AISutsändning
129809
AIS klass B statiska data, del A
129810
AIS klass B statiska data, del B
NMEA 0183 IN-meningar som stöds
Mening
Definition
GGA
GPS-fixdata
GLL
Geografisk position (latitud/longitud)
GNS
GNSS-fixdata
RMA
Rekommenderat minimum för specifika Loran-C-data
RMB
Rekommenderad minimiinformation för navigering
RMC
Rekommenderat minimum för specifika GNSS-data
NMEA 0183 UT-meningar som stöds
Mening
Definition
DSC
DSC-information
Maximal antennförstärk- 9 dBi
ning
DSE
Utökad DSC
Antennportens
impedans
50 Ω
Utgående ljudeffekt
Intern högtalare: 1 W (med 4 Ω vid 10 %
distorsion)
Extern högtalare (tillval): 4 W (4 Ω/max)
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Uteffekt för megafon
20 W vid 4 Ω
Impedans för extern
högtalare
4Ω
Impedans för megafon/
mistlur
4Ω
®
OBS!
Enheten är vattentålig enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål
att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter.
Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit
under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr
innan du använder eller laddar den.
NMEA 2000 PGN-information
Ta emot
Sända
059392 ISO-erkännande
059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA beordra/begära/
godkänna
126208 NMEA beordra/begära/
godkänna
126464 PGN-lista
129026 KÖG/FÖG, snabb
uppdatering
126996 Produktinformation
129029 GNSS-positionsdata
129799 Radiofrekvens/läge/ström
129808 DSC-samtalsinformation
Sändning (endast AIS-modeller)
120938
Klass A-positionsrapport
120939
Klass B-positionsrapport
120940
Klass B utökad positionsrapport
NMEA och NMEA 2000 är registrerade varumärken som tillhör National Marine
Electronics Association. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising