Garmin | VHF 110/110i Marine Radio | User manual | Garmin VHF 110/110i Marine Radio Brukerveiledning

Garmin VHF 110/110i Marine Radio Brukerveiledning
BRUKERVEILEDNING FOR VHF 11X/21XSERIEN
110, 110i, 115, 115i, 210, 210i, 210 AIS, 210i AIS, 215, 215i,
215 AIS, 215i AIS
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GHS™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA og NMEA 2000 er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association. NOAA er et registrert varemerke for National Oceanic and Atmospheric Administration. BoatU.S.
er et registrert varemerke for Boat Owners Association of the United States. Sea Tow er et registrert varemerke for Sea Tow Services International, Inc. United States Power Squadrons er et
registrert varemerke for United States Power Squadrons. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over radioen .................................................................. 1
Oversikt over håndsettet ............................................................. 1
Startskjermbildet ......................................................................... 1
Systemstatusikoner ................................................................ 1
Grunnleggende bruk...................................................... 2
Slå enheten av og på .................................................................. 2
Justere volumet på radioen ........................................................ 2
Justere squelch-nivået (stumkoblingsnivå) ................................. 2
Velge frekvensbånd .................................................................... 2
Velge en kanal ............................................................................ 2
Sende med radioen .................................................................... 2
Overstyre lav sendeeffektinnstilling ............................................ 2
Søke inn og lagre kanaler ........................................................... 2
Søke inn alle kanaler ............................................................. 2
Lagre en kanal ....................................................................... 2
Fjerne lagret status fra en kanal ............................................ 2
Søke etter lagrede kanaler ..................................................... 2
Overvåke flere kanaler ........................................................... 3
Velge en annen andreprioritetskanal .......................................... 3
Skifte til prioritetskanaler ............................................................. 3
Angi mottaksfølsomheten ........................................................... 3
Skifte mellom sendemodusene 1 W og 25 W ............................. 3
Bruke roperten ............................................................................ 3
Tåkehorn .....................................................................................4
Automatisk aktivering av tåkehornet ...................................... 4
Aktivere tåkehornet manuelt .................................................. 4
Justere lydfrekvensen på tåkehornet ..................................... 4
Skrive inn tekst ........................................................................... 4
NOAA® værmeldinger og værvarsler ........................... 4
Stille inn værkringkastinger ......................................................... 4
Aktivere og deaktivere værvarsler .............................................. 4
DSC (Digital Selective Calling)...................................... 4
DSC (Digital Selective Calling) ................................................... 4
Angi MMSI-nummer .................................................................... 5
Vise MMSI-nummeret ditt ........................................................... 5
Nødanrop .................................................................................... 5
Sende et uspesifisert nødanrop ............................................. 5
Sende et spesifisert nødanrop ............................................... 5
Vente på og motta bekreftelse på nødanrop ......................... 5
Stoppe automatisk repetert sending av nødanrop ................. 5
Tilbakekalle et nødanrop ........................................................ 5
Foreta et anrop ........................................................................... 6
Foreta individuelle anrop ........................................................ 6
Foreta gruppeanrop ............................................................... 6
Kanaler for individuelle anrop eller gruppeanrop ................... 6
Foreta et anrop til alle skip ..................................................... 6
Sende en posisjonsforespørsel til et fartøy ............................ 6
Motta anrop .................................................................................6
Motta nødanrop og videresendinger av nødanrop ................. 6
Motta haste- eller sikkerhetsanrop fra alle skip ...................... 6
Motta individuelle rutineanrop ................................................ 7
Motta posisjonsforespørsler ................................................... 7
Motta posisjonsanrop ............................................................. 7
Motta gruppeanrop ................................................................. 7
Posisjonssporing ......................................................................... 7
Velge fartøy og aktivere posisjonssporing ............................. 7
Vise og deaktivere fartøy i posisjonssporingslisten ............... 7
Slette et fartøy fra posisjonssporingslisten ............................ 7
Anropslogg ..................................................................................7
Vise anrop som er lagret i anropsloggen ............................... 8
Foreta et anrop fra en anropslogg ......................................... 8
Innholdsfortegnelse
Lagre et fartøy eller en stasjon i katalogen fra
anropsloggen ......................................................................... 8
Slette en oppføring i anropsloggen ........................................ 8
Katalog ........................................................................................8
Vise lagrede fartøy og stasjoner i katalogen .......................... 8
Legge til en oppføring i katalogen .......................................... 8
Redigere en oppføring i katalogen ......................................... 8
Slette en oppføring fra katalogen ........................................... 8
Legge til en gruppe ................................................................ 8
Redigere en gruppe ............................................................... 8
Slette en gruppe ..................................................................... 8
DSC-innstillinger ......................................................................... 8
Angi posisjonsinformasjon manuelt ....................................... 8
Automatisk skifte til kanal 16 .................................................. 8
Sende automatiske svar ........................................................ 8
Automatisk senderidentifikasjonssystem (ATIS) ........ 9
Legge inn ATIS-identifikasjonsnummeret ditt ............................. 9
Slå ATIS av og på ....................................................................... 9
Vise ATIS-identifikasjonsnummeret ditt ...................................... 9
AIS (Automatic Identification System)......................... 9
Slå AIS av og på ......................................................................... 9
NMEA 0183 og NMEA 2000® ......................................... 9
Tilleggsfunksjonalitet med andre Garmin enheter ...................... 9
Kommunisere over NMEA 0183 eller NMEA 2000 ..................... 9
Konfigurere DSC NMEA-sendinger .......................................... 10
Systeminnstillinger...................................................... 10
Nummerinnstillinger .................................................................. 10
Enhetsinnstillinger ..................................................................... 10
Konfigurere tidsavviket ......................................................... 10
Velge frekvensbånd .................................................................. 10
Endre et kanalnavn ................................................................... 10
Gjenopprette fabrikkinnstillinger ............................................... 10
Tillegg............................................................................ 10
Alarmer og meldinger ............................................................... 10
Kanallister ................................................................................. 11
Spesifikasjoner ......................................................................... 11
NMEA ....................................................................................... 11
NMEA Informasjon om 0183 ................................................ 11
NMEA 2000 PGN-informasjon ............................................. 11
Rengjøre enhetens utside ........................................................ 11
Indeks............................................................................ 13
i
Innledning
Oversikt over håndsettet
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over radioen
PTT
eller
VHF 110/115
Hold inne for å kringkaste.
Velg for å skifte kanal på radioen.
Nord-Amerika: 16/9 Velg for å veksle mellom forhåndsinnstilte
Internasjonalt: 16+ kanaler.
Startskjermbildet
VHF 210/215
Element Tast
Beskrivelse
DISTRESS
Løft opp dekselet og trykk for å sende et
DSC-nødanrop med et programmert MMSInummer (Angi MMSI-nummer, side 5).
VOL/SQ
Trykk på rattet for å bytte mellom volum og
squelch (stumkobling).
Drei på rattet for å justere volum eller squelch
(stumkobling).
Radiosystemstatus, innstillinger og varsler.
Velg tasten som hører til et element på
skjermen for å velge et element.
*Breddegrad
SELECT
Når du står i startskjermen, vrir du rattet for å
endre kanal.
Trykk på nummertastaturet for å veksle
mellom værkanalene (NOAA værmeldinger
og værvarsler, side 4) på startskjermbildet.
Vri på rattet for å markere et element i en
liste.
Trykk på rattet for å velge et element.
®
PWR
Hold nede for å slå radioen av og på.
Nord-Amerika: Trykk for å veksle mellom forhåndsinnstilte
16/9
kanaler.
Internasjonalt:
16+
DSC
Velg for å vise en meny over DSC-alternativer.
HI/LO
Velg for å endre sendemodus og mottaksfølsomhet.
CLEAR
Velg for å gå tilbake til det forrige menyalternativet.
Velg for å avbryte eller dempe et innkommende DSC-anrop.
MENU
Når du står i startskjermen, trykker du på
MENU for å vise konfigurasjonsalternativer.
Trykk igjen for å gå tilbake til startskjermen.
Frekvensbånd for Canada, USA eller øvrige land
*Lengdegrad
*Tid
**Fart over grunn (SOG, Speed over ground) eller kurs over grunn
(COG, Course over ground)
Skjermtastenes funksjoner endres avhengig av den gjeldene aktiviteten
Fungerende kanal
*Lengdegraden, breddegraden og tiden vises når radioen har
innhentet et GPS-signal. Du kan angi data manuelt når radioen
ikke har et GPS-signal.
**SOG og COG vises når radioen har innhentet et GPS-signal
og når alternativet er aktivert i menyen (Nummerinnstillinger,
side 10).
Systemstatusikoner
Ikon Status
Mottar et innkommende signal
Sender
Sender med 25 W
Sender med 1 W
Lagret kanal
Lokal mottakermodus. Brukes ofte for områder med radiofrekvensinterferens (havneområder)
ATIS aktivert
Innledning
1
Overstyre lav sendeeffektinnstilling
Ikon Status
Posisjonssporing aktivert
Automatisk kanalskifte deaktivert
Innkommende eller tapt DSC-anrop
Værvarsler aktivert
GPS-signal innhentet
Grunnleggende bruk
Slå enheten av og på
Hold inne PWR-tasten.
TIPS: Du kan konfigurere enheten til å slå seg på automatisk
(Systeminnstillinger, side 10).
Justere volumet på radioen
1 Før du justerer radioens volum, må du dreie squelch-nivået til
MINUTT (valgfritt).
2 Vri på VOL/SQ-rattet for å skru radioens volum opp eller ned.
Justere squelch-nivået (stumkoblingsnivå)
Du kan justere følsomhetsnivået til squelchen for å filtrere ut
bakgrunnsstøy. Hvis du øker squelch-nivået, hører du færre
svake signaler i bakgrunnen når du mottar.
1 Trykk på VOL/SQ-rattet.
STUMKOBLING vises på skjermen.
2 Vri på VOL/SQ-rattet mot klokken til du hører lyd.
3 Vri på VOL/SQ-rattet med klokken til du ikke lenger hører
bakgrunnsstøy.
Velge frekvensbånd
Du kan bytte mellom frekvensbånd for USA, Canada eller alle
øvrige land (Kanallister, side 11).
MERK: Ikke alle frekvensbånd er tilgjengelig på alle
enhetsmodeller.
1 Velg MENU > KANAL > FREKVENSBÅND.
2 Velg et frekvensbånd.
Velge en kanal
Du kan velge en kanal for USA, Canada eller alle øvrige land
(Velge frekvensbånd, side 2).
Velg et alternativ:
• For å velge en kanal på enheten, vrir du på SELECTrattet.
• For å velge en kanal på håndsettet, velger du eller .
Sende med radioen
1 Velg en passende kanal.
2 Sjekk at kanalen er klar.
MERK: I henhold til Federal Communications Commission
(FCC) og internasjonale retningslinjer må du aldri blokkere
kommunikasjonen til andre personer.
3 Velg PTT på håndsettet.
vises øverst i skjermen.
4 Snakk inn i håndsettet.
MERK: Sendingen har en lengdebegrensning på fem
minutter. Etter fem minutter med sending deaktiveres PTT til
du slipper PTT.
5 Slipp PTT.
2
I frekvensbåndene i USA og Canada må sendinger på enkelte
kanaler ha lav effektinnstilling (1 W) som standard. Dette er fordi
kanalene er beregnet på skip-til-skip-kommunikasjon (bro-til-bro)
(Skifte mellom sendemodusene 1 W og 25 W, side 3). Hvis
andre radioer ikke mottar disse kanalene på grunn av den lave
effektinnstillingen, kan du overstyre standardbegrensningen
under sendingen.
MERK: I det internasjonale frekvensbåndet tillater ikke radioen
at sendinger på disse kanalene endres til høy effektinnstilling
(25 W).
1 For å angi lav effektinnstilling som standard på kanaler, for
eksempel 13, 17 og 77, i USA og Canada, velger du PTT.
2 Mens du sender, velger du 25W.
Søke inn og lagre kanaler
Søke inn alle kanaler
Når du søker inn kanaler, søker radioen inn kanaler som
kringkaster. Hvis en kanal kringkaster aktivt, stopper radioen på
kanalen til kringkastingen stopper. Etter fire sekunder med
inaktivitet på kanalen fortsetter radioen å søke.
MERK: Når du slår på ATIS (Automatisk
senderidentifikasjonssystem (ATIS), side 9), kan ikke radioen
søke inn eller lagre kanaler.
1 Velg SKANN > ALLE.
2 Velg et alternativ:
• Velg HOPP OVER hvis du vil ekskludere en aktiv kanal fra
påfølgende passeringer og fortsette å søke.
• Velg +CH16 for å søke inn kanal 16 mellom hver annen
kanal som søkes inn.
Radioen søker for eksempel inn kanal 21, 16, 22, 16 osv.
+CH16 vises på enhetens skjerm.
• Velg -CH16 for å søke inn kanal 16 i normal rekkefølge.
Radioen søker for eksempel inn kanal 14, 15, 16, 17 osv.
• Hvis du vil avslutte søket, velger du LUKK.
Radioen avslutter søket og fortsetter mottak på kanalen
der du avsluttet søket.
Lagre en kanal
Du kan lagre alle kanaler unntatt WX-kanaler (vær). Du kan
lagre et ubegrenset antall kanaler.
1 Velg SKANN.
2 Vri på SELECT-rattet til du finner en kanal du vil lagre.
3 Velg LAGRE KANAL.
vises over en lagret kanal.
Fjerne lagret status fra en kanal
1 Velg SKANN.
2 Vri på SELECT-rattet til du finner en lagret kanal.
MERK: En lagret kanal har en
3 Velg LAGRE KANAL.
over seg.
Søke etter lagrede kanaler
Du kan bare søke etter kanaler du har lagret. Hvis en kanal
kringkaster aktivt, stopper radioen på kanalen til kringkastingen
stopper. Etter fire sekunder med inaktivitet på kanalen fortsetter
radioen å søke.
MERK: Når du slår på ATIS (Automatisk
senderidentifikasjonssystem (ATIS), side 9), kan ikke radioen
søke inn eller lagre kanaler.
1 Velg SKANN > LAGRET.
Grunnleggende bruk
2 Velg et alternativ:
• Velg HOPP OVER hvis du vil ekskludere en aktiv kanal fra
påfølgende passeringer og fortsette å søke.
• Hvis du vil søke inn kanal 16 mellom hver annen kanal
som søkes inn, velger du +CH16.
Radioen søker for eksempel inn lagret kanal 21, kanal 16,
lagret kanal 25, kanal 16 osv.
+CH16 vises på enhetens skjerm.
• Hvis du vil stoppe å søke inn kanal 16, velger du -CH16.
Radioen søker for eksempel inn lagret kanal 21, lagret
kanal 25 osv.
• Hvis du vil avslutte søket, velger du LUKK.
Radioen avslutter søket og går tilbake til den sist brukte
aktive kanalen.
Overvåke flere kanaler
Før du kan overvåke flere kanaler, må du slå av ATIS
(Automatisk senderidentifikasjonssystem (ATIS), side 9).
Du kan overvåke prioriterte kanaler og den aktuelle kanalen du
har valgt for kringkastingsaktivitet. Kanal 16 er
førsteprioritetskanal på radioen din. Kanal 9 er som standard
andreprioritetskanal. Du kan programmere en annen kanal til å
være andreprioritetskanal (Velge en annen andreprioritetskanal,
side 3).
Velg WATCH.
Overvåke to kanaler
Du kan overvåke den aktuelle kanalen du har valgt og kanal 16
samtidig.
Velg WATCH > DOBBEL.
Skjermen viser DOBBEL WATCH og kanalene du har valgt.
For eksempel: DOBBEL WATCH KANAL: 16 + 9.
Overvåke tre kanaler
Du kan overvåke den aktuelle kanalen du har valgt, kanal 16 og
andreprioritetskanalen din samtidig.
Velg WATCH > TRI..
Skjermen viser TRIPPEL WATCH, den gjeldende kanalen du
har valgt, kanal 16 og andreprioritetskanalen. For eksempel:
TRIPPEL WATCH KANAL: 75 + 16 + 9.
Velge en annen andreprioritetskanal
Du kan velge en annen kanal enn kanal 9 som
andreprioritetskanal.
1 Velg MENU > KANAL > ANDREPRIORITET.
2 Velg et alternativ:
• På radioen vrir du på SELECT-rattet til ønsket kanal.
• På håndsettet velger du eller for å finne ønsket
kanal.
3 Velg OK.
Skifte til prioritetskanaler
Du kan raskt skifte mellom den gjeldende arbeidskanalen din og
en prioritetskanal. Når du skifter til en prioritetskanal, endres
sendeeffekten til høy (25 W) automatisk. Når du endrer tilbake til
den gjeldende kanalen din, gjenopprettes den tidligere
innstillingen for sendeeffekt.
På modeller for Nord-Amerika kan du raskt bytte mellom kanal
16, andreprioritetskanalen din og den opprinnelige kanalen med
16/9-knappen.
På modeller for resten av verden kan du raskt bytte mellom
kanal 16 og den opprinnelige kanalen med 16+-knappen.
1 Hvis du vil bytte fra den gjeldende kanalen din til kanal 16,
velger du 16/9 eller 16+.
Grunnleggende bruk
Sendeeffekten endres til høy (25 W) automatisk. Du kan
velge HI/LO > 1W for å endre sendeeffekten til lav (1 W).
2 På modeller for Nord-Amerika velger du 16/9 for å bytte til
andreprioritetskanalen din.
3 Velg 16/9 eller 16+ for å gå tilbake til den forrige kanalen og
den tidligere innstillingen for sendeeffekt.
Angi mottaksfølsomheten
Du kan kontrollere radioens mottaksfølsomhet. Hvis du opplever
støy i områder med mye trafikk eller områder med
elektromagnetisk interferens, for eksempel i nærheten av
mobilmaster, bør du stille inn mottaksfølsomheten til LOC. Dette
reduserer mottaksfølsomheten. I fjerntliggende områder og på
åpent vann bør du stille inn mottaksfølsomheten til DIST. Dette
sikrer at du bruker maksimal rekkevidde for mottakeren.
1 Velg HI/LO.
2 Velg et alternativ:
• Velg LOC for å aktivere lokal mottaksfølsomhet.
• Velg DIST for å aktivere fjerntliggende mottaksfølsomhet.
Skifte mellom sendemodusene 1 W og 25 W
Du kan kontrollere radioens sendeeffekt. Lav (1 W) brukes for
lokale sendinger, og høy (25 W) brukes til sendinger over større
avstander og nødanropssendinger.
Når to signaler sendes ut på samme frekvens, mottar VHFradioen bare det sterkeste av de to signalene. Med unntak av
nødanrop bør du sende med laveste effektinnstilling som det er
mulig å kommunisere med. Det reduserer faren for at
sendingene din forstyrrer sendingene til andre.
I frekvensbåndet i USA skal sendinger på kanalene 13, 17, 67
og 77 alltid ha lav effektinnstilling (1 W) som standard.
I frekvensbåndet i Canada skal sendinger på kanalene 13, 15,
17, 20, 1066, 67, 75, 76 og 77 alltid ha lav effektinnstilling (1 W)
som standard.
I det internasjonale frekvensbåndet skal sendinger på kanalene
15, 17, 75 og 76 alltid ha lav effektinnstilling (1 W) som
standard.
MERK: I frekvensbåndene i USA og Canada kan du midlertidig
overstyre effektinnstillingen for disse kanalene under sendingen
(Overstyre lav sendeeffektinnstilling, side 2). I det internasjonale
frekvensbåndet tillater ikke radioen at sendinger på disse
kanalene endres til høy effektinnstilling (25 W).
1 Velg HI/LO.
2 Velg 1W eller 25W.
3 Velg OK.
Bruke roperten
Du må anskaffe og montere en valgfri ropert på dekk eller i
masten på båten din for å kunne bruke ropertfunksjonen. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se installeringsinstruksjonene.
Roperten gjør det mulig å rope ut meldinger internt på båten
eller fra båten til land. Den kan også brukes til
toveiskommunikasjon mellom sammenkoblede radioer. Du kan
henvende deg til skipet ved hjelp av radio eller håndsett, og lyd
som mottas gjennom hornet, kan høres gjennom
radiohøyttaleren. Roperten gjør det mulig for fartøy med
innelukkede kabiner å høre lyder fra dekk.
MERK: Ropertfunksjonen er ikke tilgjengelig på alle VHFradiomodeller.
MERK: Når radioen er i ropertmodus, mottar den ikke sendinger
fra den gjeldende kanalen.
1 Velg PA > HAILER.
Lyder som mottas gjennom hornet kan høres gjennom
radioens høyttaler.
3
2 Hold inne PTT.
3 Velg et alternativ:
• Snakk inn i håndsettet for å foreta en meddelelse.
• Vri på SELECT-rattet på radioen for å justere volumet på
ropertkringkastingen, eller velg eller på håndsettet.
Slipp
PTT for å avslutte kringkastingen og lytte etter
4
kringkastinger fra andre tilkoblede radioer på båten.
Tåkehorn
MERK: Tåkehornfunksjonen er ikke tilgjengelig på alle VHFradiomodeller.
Du må anskaffe og montere en valgfri ropert på dekk eller i
masten på båten din for å bruke tåkehornfunksjonen. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se installeringsinstruksjonene.
Tåkehornfunksjonen er en del av PA-systemet (Public Address)
i radioen. Du kan avgi tåkehornlyden gjennom en ropert eller en
utvendig høyttaler. Radioen kan aktivere tåkehornet automatisk
ved hjelp av standard mønstre. Du kan også aktivere tåkehornet
manuelt. Når du bruker tåkehornet manuelt, mottar du lyd
gjennom hornet som høres gjennom radiohøyttalerne mellom
tåkehornsignalene.
Automatisk aktivering av tåkehornet
1 Velg PA > TÅKE > AUTO.
2 Velg et alternativ for tåkehornet:
Radioen veksler mellom å sende ut tone- eller
ringemønsteret og motta radiotrafikk.
3 Vri på SELECT-rattet for å justere volumet på hornet
(valgfritt).
Aktivere tåkehornet manuelt
MERK: Når du aktiverer hornet manuelt, mottar ikke radioen
radiotrafikk mellom hver gang hornet avgir lyd.
1 Velg PA > TÅKE > MANUELL.
Lyder mottas via hornet og kan høres gjennom radioens
høyttaler.
2 Hold inne PTT.
MERK: Hornet stopper å avgi lyd når du slipper PTT-tasten.
3 Vri på SELECT-rattet for å justere volumet på hornet
(valgfritt).
Justere lydfrekvensen på tåkehornet
Du kan øke eller redusere tåkehornets lydfrekevens. Toneleiet
blir høyere med økt frekvens, og lavere med redusert frekvens.
Den laveste innstillingen er 200 Hz, og den høyeste innstillingen
er 850 Hz. Standardinnstillingen er 350 Hz. Offentlige forskrifter
fastsetter den nødvendige frekvensen i forhold til fartøyets
størrelse.
1 Velg MENU > SYSTEM > TÅKEFREKVENS.
2 Vri på SELECT-rattet for å justere frekvensen i trinn på
50 Hz.
3 Velg GODTA.
Skrive inn tekst
Det kan hende at du må legge inn et navn, nummer eller en
tekst på radioen.
1 Når du står i et nummer- eller tekstfelt, vrir du på SELECTrattet for å endre tall, bokstav eller tegn.
2 Trykk på SELECT-rattet for å godta tallet, bokstaven eller
tegnet og gå videre i sekvensen.
3 Gjenta denne prosessen for hvert tall, hver bokstav og hvert
tegn.
MERK: Velg
for å gå tilbake til forrige oppføring i
sekvensen.
4
4 Velg GODTA.
NOAA værmeldinger og værvarsler
®
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
radiomodeller.
NOAA værmeldinger på WX-kanaler (vær) er bare tilgjengelig i
USA og innenfor visse områder av Canada.
Kompatible radiomodeller har 10 WX-kanaler som er
forhåndsprogrammert til å overvåke værmeldinger fra National
Oceanic and Atmospheric Organization (NOAA). WX-kanalene
er bare lyttekanaler. Kringkastingene sendes i en kontinuerlig
sløyfe og oppdateres regelmessig.Siden NOAA værsentrene
som kringkaster værmeldingene, er regionale, vil
værinformasjonen være relevant for kringkastingsområdet ditt.
Stille inn værkringkastinger
1 Når du står i startskjermen, trykker du på SELECT-rattet.
WX vises på skjermen.
2 Vri på SELECT-rattet for å skifte værkanal.
Aktivere og deaktivere værvarsler
Du kan aktivere værvarsler (WX) på standard radiokanaler, slik
at radioen automatisk stiller inn på WX-kanalen som kringkaster
værvarselet.
1 Når du stiller inn værkringkastinger, velger du VARSEL for å
aktivere eller deaktivere værvarsler.
indikerer at værvarsler er aktivert.
2 Velg LUKK.
Radioen går tilbake til normal bruk samtidig som den
fortsetter å overvåke værvarsler.
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
MERK: Hvis du vil bruke DSC-funksjonene, må du først angi et
MMSI-nummer (Mobile Marine Safety Identity) (Angi MMSInummer, side 5). Et MMSI-nummer identifiserer hver enkelt
DSC-radio, på tilsvarende måte som et telefonnummer.
DSC (Digital Selective Calling) er en nøkkelkomponent i Global
Maritime Distress and Safety System (GMDSS). DSC tilfører
VHF-radioer evnen til å sende eller motta digitale anrop direkte
til eller fra andre fartøy og landestasjoner, inkludert kystvakten i
USA og Canada. Radioen har fullverdige DSC-funksjoner i Dklassen.
Hvis du har en GPS-enhet koblet til transceiveren, sendes
lengde- og breddegraden din samt gjeldende tidspunkt ut når du
sender et nødanrop eller en annen type DSC-anrop. Hvis du har
angitt posisjonsinformasjonen din manuelt, sendes lengde- og
breddegraden din samt tidspunktet for oppføringen ut med
anropet. Hvis du overfører posisjonen din automatisk, får du
raskere hjelp i en nødssituasjon, siden du ikke trenger å
identifisere posisjonen din.
Kanal 70 er reservert utelukkende for DSC-anrop, og enheten
din bruker en egen mottaker til å opprettholde konstant vakt på
kanal 70. Du trenger ikke skifte kanal for å utføre DSC-anrop.
Enheten skifter automatisk til kanal 70 for å sende en DSCanrop. Radioen sender DSC-data over kanal 70 på under ett
sekund, og stiller seg deretter inn på riktig kanal for
talekommunikasjon.
vises i skjermen på enheten når du har et innkommende eller
tapt DSC-anrop.
MERK: Enheten deaktiverer automatisk DSC når du slår på
ATIS (Automatisk senderidentifikasjonssystem (ATIS),
side 9).
NOAA værmeldinger og værvarsler
®
2 Vri på SELECT-rattet for å velge type nødanrop.
Angi MMSI-nummer
LES DETTE
Du kan bare angi MMSI-nummeret ditt én gang. Hvis du må
endre MMSI-nummeret ditt etter at du har angitt det, må du ta
med radioen til Garmin forhandleren for å omprogrammere den.
®
MMSI-nummeret (Mobile Marine Safety Identity) er en nisifret
kode som fungerer som et DSC-selvidentifikasjonsnummer.
MMSI er påkrevd for å kunne bruke DSC-funksjonen til radioen.
Du kan få et MMSI-nummer fra
telekommunikasjonsmyndighetene eller skipsregisteret for
landet ditt. I USA kan du få et MMSI-nummer fra følgende kilder:
• Federal Communications Commission (FCC) – Tildelingene
er internasjonalt anerkjent.
• BoatU.S. , Sea Tow eller United States Power Squadrons –
Tildelingene gjelder bare for amerikanske farvann.
1 Velg MENU > DSC > MIN MMSI.
2 Angi MMSI-nummeret ditt (Skrive inn tekst, side 4).
3 Velg GODTA.
Radioen ber deg om å bekrefte identiteten din.
4 Angi MMSI-nummeret ditt igjen, og velg deretter GODTA.
Hvis MMSI-numrene du har angitt, ikke stemmer overens
med hverandre, vises en melding.
5 Hvis det er nødvendig, velger du PRØV PÅ NYTT, og
deretter skriver du inn nummeret på nytt.
®
®
®
Vise MMSI-nummeret ditt
Velg MENU > DSC > MIN MMSI.
Nødanrop
Når du utfører et nødanrop, sendes anropet ditt ut til alle DSCutstyrte radioer innenfor mottaksrekkevidde. Den gjeldende
GPS-posisjonen din (bredde- og lengdegrad) og det aktuelle
tidspunktet inkluderes i sendingen hvis du har en GPS-enhet
koblet til transceiveren din. Hvis du har lagt inn
posisjonsinformasjon og tidspunkt manuelt, sendes dataene
med anropet.
MERK: Du bør gjøre deg kjent med standardformat og protokoller for nødanrop for å sikre at anropene dine er tydelige
og effektive.
Sende et uspesifisert nødanrop
Når du sender et uspesifisert nødanrop, angir du ikke type
nødssituasjon til mottakerstasjonene. Sending av et uspesifisert
nødanrop er en raskere prosedyre som kan virke
tidsbesparende i en nødssituasjon.
1 Løft opp det fjærbelastede dekselet og hold DISTRESStasten nede i minst 3 sekunder.
Radioen begynner å pipe og telle ned sekundene.
NEDTELLING AV NØDANROP vises på skjermen.
Radioen utløser en alarm, skifter til kanal 70 og sender
anropet ditt på høy effekt (25 W).
2 Du kan trykke på en hvilken som helst tast for å slå av
alarmen.
Radioen stiller seg inn på kanal 16 med høy effekt (25 W).
3 Velg PTT på håndsettet eller radioen for å videresende
nødmeldingen din.
Radioen venter på en bekreftelse på kanal 70 fra en lyttende
stasjon.
Sende et spesifisert nødanrop
Når du sender et spesifisert nødanrop, sendes type
nødssituasjon til mottakerstasjonene.
1 Løft opp det fjærbelastede dekselet og trykk på DISTRESStasten.
DSC (Digital Selective Calling)
TIPS: Du kan velge CLEAR for å gå ut av denne skjermen
uten å sende et spesifisert nødanrop.
3 Hold DISTRESS-tasten nede i minst 3 sekunder.
Radioen begynner å pipe og telle ned sekundene.
NEDTELLING AV NØDANROP vises på skjermen.
Radioen utløser en alarm, skifter til kanal 70 og sender
anropet ditt på høy effekt (25 W).
4 Du kan trykke på en hvilken som helst tast for å slå av
alarmen.
Radioen stiller seg inn på kanal 16 med høy effekt (25 W).
5 Velg PTT på håndsettet eller radioen for å videresende
nødmeldingen din.
Radioen venter på en bekreftelse på kanal 70 fra en lyttende
stasjon.
Vente på og motta bekreftelse på nødanrop
Hvis radioen ikke mottar en bekreftelse på nødanropet, sender
radioen nødanropet på nytt på tilfeldige tidspunkt med intervaller
på 3,5–4,5 minutter. Denne prosessen gjentas kontinuerlig inntil
radioen mottar en bekreftelse.
Når radioen mottar en bekreftelse på nødanropet, begynner den
å pipe, og NØDANROPBEKREFTELSE vises på skjermen.
1 Du kan trykke på en hvilken som helst tast for å slå av
pipetonen.
2 Velg for å vise ytterligere informasjon.
TIPS: Hvis MMSI-nummeret til stasjonen som sender
bekreftelsessignalet, er oppført i katalogen din, vises navnet
som er knyttet til MMSI-nummeret, på skjermen. Hvis ikke
vises MMSI-nummeret på skjermen.
3 Velg GODTA.
Stoppe automatisk repetert sending av nødanrop
Velg AVBRYT.
Radioen vil fortsatt være innstilt på kanal 16.
MERK: Når du velger AVBRYT, avsluttes den automatiske
repetisjonen av et nødanrop. Det blir imidlertid ikke
kommunisert til andre stasjoner at du ikke lenger er i en
nødssituasjon. Hvis du ikke lenger er i en nødssituasjon, må
du tilbakekalle nødanropet. Se (Tilbakekalle et nødanrop,
side 5).
Tilbakekalle et nødanrop
Et nødanrop sendes ikke før du holder DISTRESS-tasten nede i
minst 3 sekunder. Hvis du imidlertid foretar et uforvarende
nødanrop eller ikke lenger er i nød, må du avbryte anropet
umiddelbart ved å sende ut en talemelding til alle stasjoner på
kanal 16.
1 Velg AVBRYT > JA og vent til NØDANROPAVBRYTELSE
HAR BLITT SENDT vises på skjermen.
2 Velg OK.
3 Hold nede PTT-tasten på håndsettet, og si frem en passende
talemelding for å avbryte nødanropet (Manuskript for
avbrytelse av nødanrop, side 5).
4 Velg et alternativ:
• Velg SLUTT for å fullføre avbrytelsen av nødanropet og
gå tilbake til normal bruk av radioen.
• Velg SEND PÅ NYTT for å sende avbrytelsen av
nødanropet på nytt og starte prosessen igjen.
Manuskript for avbrytelse av nødanrop
Når du tilbakekaller et DSC-nødanrop (Tilbakekalle et nødanrop,
side 5), må du sende en passende tilbakekallingsmelding.
Du kan for eksempel sende: "Alle stasjoner, alle stasjoner, alle
stasjoner, dette er _____(fartøyets navn), MMSI-nummer ____,
posisjon ____(nord eller syd), ____(vest eller øst). Kanseller
5
nødanropet mitt ____(klokkeslett og dato). Dette er
____(fartøyets navn), MMSI-nummer ____. Slutt."
Foreta et anrop
Foreta individuelle anrop
1 Velg DSC > INDIVIDUELL.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn MMSI-nummeret manuelt, velger du
MANUELL. Deretter legger du inn MMSI-nummeret og
velger GODTA.
• Hvis du vil velge en oppføring fra katalogen, velger du
KATALOG, og deretter velger du en oppføring.
• Hvis du vil velge et nylig anrop, velger du SISTE ANROP.
3 Velg en kanal (Kanaler for individuelle anrop eller
gruppeanrop, side 6).
Radioen sender forespørselen med anropet ditt.
4 Velg ANROP.
Radioen sender anropet på kanal 70 og skifter tilbake til
gjeldende arbeidskanal. Radioen lytter etter en bekreftelse på
kanal 70 samtidig som den holder seg på arbeidskanalen.
Når en bekreftelse er mottatt, skifter radioen til kanalen du
har valgt for anronpet.
Foreta gruppeanrop
Du må angi MMSI-nummeret til gruppen i katalogen før du kan
foreta et gruppeanrop (Legge til en gruppe, side 8).
Du kan kontakte en bestemt gruppe fartøy, for eksempel en
seilklubb eller en flotilje, ved å foreta et gruppeanrop.
1 Velg DSC > GRUPPE > ANROP.
2 Velg en lagret gruppe.
3 Velg en kanal (Kanaler for individuelle anrop eller
gruppeanrop, side 6).
Radioen sender ut kanalforespørselen sammen med anropet
ditt.
4 Velg ANROP.
Radioen sender anropet på kanal 70, og bytter deretter til
kanalen du har valgt.
Kanaler for individuelle anrop eller gruppeanrop
Når du foretar et individuelt anrop eller et gruppeanrop, må du
velge blant de angitte DSC-kanalene. Radioen overfører denne
forespørselen med ditt anrop.
• USA: 6, 8, 9, 10, 13, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77.
• Canada og internasjonalt: alle kanaler som er listet opp
ovenfor, pluss kanal 15
DSC-kanaler er begrenset til kanaler som er tilgjengelige i alle
frekvensbånd. Hvis du vil velge en annen kanal enn de som er
listet opp ovenfor, kan du velge EGENDEFINERT. Hvis du
velger en egendefinert kanal, kan det hende at stasjonen du
anroper, ikke kan bruke den aktuelle kanalen. Sørg for at du
velger en kanal som egner seg for kommunikasjon.
Foreta et anrop til alle skip
Anrop til alle skip sendes til alle stasjoner innenfor
mottaksrekkevidde fra radioen. Du kan foreta to typer anrop til
alle skip: Sikkerhetsanrop – brukes til å kringkaste viktig
navigasjons- og værinformasjon. Hasteanrop – brukes til å
kommunisere sikkerhetssituasjonen til et fartøy eller en person
når faren ikke er overhengende. Det er kapteinens oppgave å
avgjøre hvorvidt situasjonen tilsier et nødanrop eller et
hasteanrop.
1 Velg DSC > ALLE SKIP.
2 Velg SIKKERHET eller HASTER.
3 Velg en kanal (Kanaler for individuelle anrop eller
gruppeanrop, side 6).
6
Radioen sender ut kanalforespørselen sammen med anropet
ditt.
4 Velg ANROP.
Radioen sender anropet på kanal 70, og bytter deretter til
kanalen du har valgt.
Sende en posisjonsforespørsel til et fartøy
Posisjonsdata som mottas fra stasjoner som svarer på
posisjonsforespørselsanrop, sendes over NMEA nettverket. Du
kan dermed spore fartøyene på Garmin kartplotteren din.
1 Velg DSC > POSISJONSFORESPØRSEL.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi MMSI-nummeret manuelt, velger du
MANUELL. Deretter legger du inn MMSI-nummeret og
velger GODTA.
• Hvis du vil velge en oppføring fra katalogen, velger du
KATALOG, og deretter velger du en oppføring.
3 Velg ANROP.
Radioen sender anropet på kanal 70, og skifter deretter
tilbake til kanalen du har valgt. Skjermen viser VENTER PÅ
BEKREFTELSE.
®
Motta anrop
Motta nødanrop og videresendinger av nødanrop
Når du mottar et nødanrop eller en videresending av et
nødanrop, viser radioskjermen NØDANROP eller DISTRESS
eller NØDANROPSENDING samt informasjon om anropet (for
eksempel MMSI-nummeret og anropstype). Nødanrop sendes
fra et fartøy som trenger hjelp, og videresendinger av et
nødanrop sendes enten fra andre fartøy eller stasjoner på vegne
av et fartøy som trenger hjelp.
Radioen sender data relatert til anropet over NMEA nettverket,
basert på hvordan du har konfigurert MMSI-filtreringen
(Konfigurere DSC NMEA-sendinger, side 10).
MERK: Når du mottar et nødanrop, bytter radioen kanal til kanal
16 automatisk etter ti sekunder.
Når du mottar et nødanrop, må du velge ett alternativ:
• Hvis du vil se ytterligere informasjon om nødanropet og
bytte til kanal 16, velger du .
• Velg OK hvis du vil motta nødanropet og skifte til kanal
16.
• Hvis du vil se gjennom informasjonen om nødanropet uten
å bytte til kanal 16 automatisk, velger du PAUSE.
• Hvis du vil ignorere nødanropet og forbli på den gjeldende
kanalen, velger du CLEAR .
Motta haste- eller sikkerhetsanrop fra alle skip
Når du mottar et haste- eller sikkerhetsanrop fra alle skip, viser
skjermen ALLE SKIP, og HASTER eller SIKKERHET vises som
anropstype. Hvis kanalforespørselen er for en ugyldig kanal,
viser skjermen UGYLDIG KANALFORESPØRSEL.
MERK: Når du mottar et anrop til alle skip, bytter radioen kanal
til den forespurte kanalen automatisk etter ti sekunder.
Når du mottar et haste- eller sikkerhetsanrop, må du velge ett
alternativ:
• Hvis du vil se ytterligere informasjon om anropet og bytte
til den forespurte kanalen, velger du .
• Velg OK hvis du vil godta anropet og skifte til den
forespurte kanalen.
• Hvis du vil se gjennom informasjonen om anropet uten å
bytte til den forespurte kanalen automatisk, velger du
PAUSE.
• Trykk på CLEAR hvis du vil ignorere anropet og forbli på
den gjeldende kanalen.
DSC (Digital Selective Calling)
Motta individuelle rutineanrop
Når du mottar et individuell rutineanrop, viser skjermen
INDIVIDUELL, og RUTINE vises som anropstype. Hvis
kanalforespørselen er for en ugyldig kanal, viser skjermen
UGYLDIG KANALFORESPØRSEL.
MERK: Når du mottar et individuelt anrop, bytter radioen kanal
til den forespurte kanalen automatisk etter ti sekunder.
Når et anrop mottas på en gyldig kanal, må du velge et
alternativ:
• Velg OK hvis du vil godta anropet og skifte til den
forespurte kanalen.
• Hvis du vil se gjennom informasjonen om anropet uten å
bytte til den forespurte kanalen automatisk, velger du
PAUSE.
• Trykk på CLEAR hvis du vil ignorere anropet og forbli på
den gjeldende kanalen.
Motta posisjonsforespørsler
Du kan konfigurere radioen til å automatisk svare på
innkommende posisjonsforespørsler eller til å be deg om å se
på og godkjenne de innkommende forespørslene før de
besvares (Sende automatiske svar, side 8).
Hvis du mottar en posisjonsforespørsel når du har aktivert
automatisk posisjonssvar, viser skjermen SENDER
BEKREFTELSE og radioen sender posisjonen din automatisk.
Når posisjonen er sendt på riktig måte, vises POSISJON
SENDT på skjermen.
Når du mottar en posisjonsforespørsel med automatisk
posisjonssvar deaktivert, viser skjermen
POSISJONSFORESPØRSEL.
Når du mottar en posisjonsforespørsel med automatisk
posisjonssvar deaktivert, velger du OK, og deretter et av
følgende alternativ:
• For å svare på posisjonsforespørselen med den gjeldende
posisjonen din, velger du OK.
Hvis GPS-posisjonsdata eller manuelle posisjonsdata er
tilgjengelige, sender radioen posisjonen din til det andre
fartøyet.
• Hvis du vil ignorere posisjonsforespørselen, trykker du på
CLEAR.
Motta posisjonsanrop
Når du mottar posisjonsanrop, vises POSISJONSSENDING og
posisjonsdataene på skjermen.
Velg OK.
Radioen lagrer posisjonsrapporten i anropsloggen.
Motta gruppeanrop
Når du mottar et gruppeanrop, viser skjermen GRUPPE og
radioen viser en melding som ber deg om å endre til den
forespurte kanalen. Hvis kanalforespørselen er ugyldig, viser
skjermen UGYLDIG KANALFORESPØRSEL.
1 Velg OK.
2 Vri på SELECT-rattet for å velge den forespurte kanalen.
3 Velg OK.
Posisjonssporing
Når du aktiverer posisjonssporing, bruker radioen
intervallbaserte posisjonsforespørsler til å spore opptil 3 fartøy.
Radioen sender mottatte posisjonsdata over NMEA nettverket,
og du kan spore fartøyene ved hjelp av Garmin kartplotteren
(Konfigurere DSC NMEA-sendinger, side 10).
Velge fartøy og aktivere posisjonssporing
Du må ha mist ett fartøy lagret i katalogen før du kan bruke
posisjonssporing (Katalog, side 8).
DSC (Digital Selective Calling)
1 Velg DSC > POSISJONSSPORING > LEGG TIL POST.
2 Velg fartøyet du vil spore.
Du kan posisjonsspore opptil 3 fartøy samtidig. Hvis du
velger et fjerde fartøy, avgir radioen pipetoner som
feilindikasjon. Du må fjerne et fartøy før du kan legge til et
nytt.
3 Velg BEGYNN SPORING.
vises på skjermen når radioen sporer fartøy.
Intervallsekvens for posisjonssporing med sendeavspør­
ring
Forskriftene tillater sending av inntil én posisjonsforespørsel
hvert femte minutt. Når du sporer flere en ett fartøy, veksler
radioen på å kalle opp hvert enkelt fartøy med fem minutters
intervall. Hvis et fartøy ikke svarer på fem påfølgende
posisjonsforespørselsanrop, fjerner radioen fartøyet fra
posisjonssporingslisten.
Du kan bruke tabellen nedenfor til å se hvordan tidsintervallene
fungerer når du har 3 fartøy i posisjonssporingslisten.
Fartøy Tid
Skip 1 0 minutter (umiddelbart etter at posisjonssporingen er
igangsatt)
Skip 2 5 minutter
Skip 3 10 minutter
Skip 1 15 minutter
Skip 2 20 minutter
Skip 3 25 minutter
Vise og deaktivere fartøy i posisjonssporingslisten
Du kan deaktivere fartøy som du vil beholde i sporingslisten,
men ikke spore aktivt.
1 Velg DSC > POSISJONSSPORING > FARTØY.
2 Velg et fartøy.
3 Velg AV.
Slette et fartøy fra posisjonssporingslisten
Du kan slette fartøy som du ikke har tenkt til å spore i fremtiden,
fra sporingslisten.
1 Velg DSC > POSISJONSSPORING > SLETT.
2 Velg et fartøy.
3 Velg JA.
Anropslogg
For hvert DSC-anrop radioen mottar, registreres tid og dato og
anropsstasjon og -type i anropsloggen. Radioen registrerer også
bredde- og lengdegraden til anropsstasjonen, gitt at disse
dataene sendes sammen med anropet.
DSC-anrop ene blir logget som nødanrop, posisjonsanrop og
andre.
Anropstype
Anropslogg
Nødanrop
Nødanrop
Nødanropsrelé
Nødanrop
Bekreftelse på nødanrop
Nødanrop
Posisjonssending
Posisjon
Posisjonsforespørsel
Posisjon
Gruppe
Annet
Alle skip
Annet
Individuell
Annet
Hvis du har lagt til en anropsstasjon i katalogen din, vises
navnet på stasjonen i listen over anrop. Hvis ikke, vises MMSInummeret i listen over anrop. Et symbol indikerer stasjonstypen.
7
Symbol
Betydning
MMSI-nummerformat
Skipsstasjon
XXXXXXXXX
Gruppeanrop
0XXXXXXXX
Kyststasjon
00XXXXXXX
Vise anrop som er lagret i anropsloggen
1 Velg DSC > ANROPSLOGG.
2 Velg en kategori i anropsloggen.
3 Velg et anrop.
Informasjon om anropet vises på skjermen.
Foreta et anrop fra en anropslogg
Anrop som foretas fra anropslogg, foretas som individuelle
rutineanrop.
1 Velg DSC > ANROPSLOGG.
2 Velg en anropsloggtype.
3 Velg MMSI-nummeret eller navnet på stasjonen.
4 Velg ANROP.
5 Velg kanalen du ønsker å sende anropet over (Kanallister,
side 11).
Radioen sender ut kanalforespørselen sammen med anropet
ditt.
6 Velg ANROP.
Lagre et fartøy eller en stasjon i katalogen fra
anropsloggen
1 Velg DSC > ANROPSLOGG.
2 Velg en kategori i anropsloggen.
3 Velg MMSI-nummeret du vil lagre.
4 Velg LAGRE.
5 Legg inn eller rediger navnet på fartøyet eller stasjonen du
har lagret (valgfritt) (Skrive inn tekst, side 4).
Slette en oppføring i anropsloggen
1 Velg DSC.
2 Velg en kategori i anropsloggen.
3 Velg MMSI-nummeret eller navnet på stasjonen.
4 Velg .
5 Velg SLETT.
2 Velg en oppføring.
3 Velg JA.
Legge til en gruppe
En DSC-gruppe er en samling av bestemte fartøy, f.eks. en
seilklubb eller flotilje som deler det samme MMSIgruppenummeret.
1 Velg DSC > GRUPPE > LEGG TIL POST.
2 Angi MMSI-nummeret (Skrive inn tekst, side 4).
3 Angi et navn for gruppen (valgfritt).
4 Velg GODTA.
Redigere en gruppe
1 Velg DSC > GRUPPE > REDIGER POST.
2 Velg en gruppe.
3 Rediger MMSI-nummeret, navnet eller begge deler (Skrive
inn tekst, side 4).
4 Velg GODTA.
Slette en gruppe
1 Velg DSC > GRUPPE > SLETT.
2 Velg en gruppe.
3 Velg JA.
DSC-innstillinger
Angi posisjonsinformasjon manuelt
Hvis du ikke har en GPS-enhet koblet til radioen, kan du legge
inn posisjonen din og tidspunktet for oppføringen manuelt.
Posisjonsdataene sendes med DSC-anropene. Når du legger
inn posisjon og tidspunkt manuelt, viser skjermen MANUELL
POSISJON.
Posisjonsdata som legges inn manuelt, må jevnlig oppdateres.
Radioen har to alarmer for å minne deg på at du må oppdatere
posisjonsdataene dine.
• Når posisjonsdata du har lagt inn manuelt er over fire timer
gamle, viser skjermen DATA ER OVER 4 TIMER GAMMEL.
Radioen fortsetter å sende posisjonsdataene, men du må
oppdatere dem før de blir ugyldige.
• Når posisjonsdata du har lagt inn manuelt er over 23,5 timer
gamle, anses de for å være ugyldige, og skjermen viser
DATA ER UGYLDIG. Radioen sender ikke ugyldige
posisjonsdata, og du må oppdatere dem umiddelbart.
Katalog
Angi posisjonsinformasjon manuelt
Du kan lagre fartøy og stasjoner med MMSI-nummer og tilordne
dem navn for å identifisere dem eller for rask tilgang.
1 Velg MENU > SYSTEM > MANUELL GPS.
2 Angi gjeldende koordinater og tidspunkt (Skrive inn tekst,
Vise lagrede fartøy og stasjoner i katalogen
1 Velg DSC > KATALOG > KATALOG.
2 Velg et lagret fartøy eller en lagret stasjon.
3 Velg GODTA.
Legge til en oppføring i katalogen
1 Velg DSC > KATALOG > LEGG TIL POST.
2 Angi MMSI-nummeret (Skrive inn tekst, side 4).
3 Angi et navn (valgfritt).
4 Velg GODTA.
Redigere en oppføring i katalogen
1 Velg DSC > KATALOG > REDIGER POST.
2 Velg en oppføring.
3 Angi MMSI-nummeret, navnet eller begge deler (Skrive inn
tekst, side 4).
4 Velg GODTA.
Slette en oppføring fra katalogen
1 Velg DSC > KATALOG > SLETT.
8
side 4).
Automatisk skifte til kanal 16
Radioen skifter som standard til kanal 16 automatisk når den
mottar nødanrop, nødanropsrelé og hasteanrop fra alle skip.
Under visse forhold vil du kanskje deaktivere automatisk
kanalskifte, f.eks. når du må overvåke en kanal kontinuerlig for å
opprettholde uavbrutt kommunikasjon med et annet fartøy.
1 Velg MENU > DSC > ENDRE KANAL AUTOMATISK.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at radioen automatisk skal skifte til kanal 16 når
du mottar et kvalifisert anrop, velger du PÅ.
• Hvis du vil at radioen skal be deg om å godta eller avvise
kanalskifte når du mottar et kvalifisert anrop, velger du
AV.
Sende automatiske svar
Du kan konfigurere radioen slik at den sender automatiske svar
på innkommende anrop og posisjonsforespørsler.
DSC (Digital Selective Calling)
MERK: Når du konfigurerer radioen slik at den sender
automatiske svar på innkommende anrop, endrer radioen også
kanalen automatisk for alle innkommende individuelle anrop.
1 Velg MENU > DSC > INDIV. SVAR.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil sende automatiske svar, velger du AUTO.
• Hvis du vil sende svar manuelt, velger du MANUELL.
Automatisk senderidentifikasjonssystem (ATIS)
Automatisk senderidentifikasjonssystem (ATIS, Automatic
Transmitter Identification System) er et
fartøyidentifikasjonssystem som brukes på visse indre farvann i
noen europeiske land. Du kan be Garmin forhandleren din om å
programmere VHF-radioen din hvis du har tenkt til å bruke
radioen på farvann som ligger innenfor grensene for Baselavtalen (Regional Arrangement Concerning the Radiotelephone
Service on Inland Waterways). Bruk av ATIS er forbudt utenfor
indre farvann i Europa som dekkes av Basel-avtalen.
Når du aktiverer ATIS, sender radioen ut et datasignal som
identifiserer stasjonen din ved slutten av hver sending. Data
som identifiserer posisjonen din sendes ikke, men posisjonen
din beregnes ved hjelp av trianguleringsmetoden av
kyststasjoner som mottar sendingene dine.
For å aktivere ATIS, må du angi ATIS-identifikasjonsnummeret
ditt (Legge inn ATIS-identifikasjonsnummeret ditt, side 9), og
deretter slå på ATIS (Slå ATIS av og på, side 9). Kontakt
Garmin forhandleren din for å fastsette ATISidentifikasjonsnummeret ditt, og for å finne ut hvilke ATIS-krav
som gjelder for regionen din.
Radioen deaktiverer følgende funksjoner når du aktiverer ATIS:
• Digital Selective Calling (DSC)
• Overvåking av to eller tre kanaler (dobbel vakt og trippel vakt)
• Kanalsøk
Følgende internasjonale kanaler er begrenset til å sende med
lav effekt (1 W) når du sender med ATIS: 6, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 71, 72, 74 og 77.
Legge inn ATIS-identifikasjonsnummeret ditt
LES DETTE
Du kan bare legge inn ATIS-identifikasjonsnummeret ditt én
gang. Hvis du må endre ATIS-identifikasjonsnummeret ditt etter
at du har lagt det inn, må du ta med deg radioen til Garmin
forhandleren din for å omprogrammere den.
MERK: Du kan få tilgang til ATIS-innstillingene på radioen hvis
ATIS-funksjonen har blitt aktivert av Garmin forhandleren.
1 Velg MENU > ATIS > MIN ATIS-ID.
2 Angi ATIS-nummeret ditt (Skrive inn tekst, side 4).
3 Velg GODTA.
Radioen ber deg om å legge inn nummeret på nytt.
4 Legg inn ATIS-nummeret på nytt, og velg deretter GODTA.
Hvis ATIS-numrene ikke stemmer overens, vises en melding.
5 Hvis det er nødvendig, velger du PRØV PÅ NYTT, og
deretter skriver du inn nummeret på nytt.
Slå ATIS av og på
1 Velg MENU > ATIS > ATIS.
2 Velg PÅ eller AV.
vises på skjermen når ATIS er aktivert.
3 Velg OK.
Automatisk senderidentifikasjonssystem (ATIS)
Vise ATIS-identifikasjonsnummeret ditt
Velg MENU > ATIS > MIN ATIS-ID.
AIS (Automatic Identification System)
AIS (Automatic Identification System) er et automatisk
sporingssystem som brukes på fartøy og av maritime
trafikksentraler (VTS, Vessel Traffic Services). Systemet hjelper
trafikksentraler (VTS) å identifisere og lokalisere fartøy ved å
utveksle elektroniske data med andre fartøy i nærheten og AISbasestasjoner. Når systemet bukes med en kompatibel
kartplotter eller en multifunksjonsskjerm (MFD), kan AIS hjelpe
med å unngå kollisjoner.
MERK: AIS er ikke tilgjengelig på alle modeller.
Slå AIS av og på
1 Velg MENU > AIS.
2 Velg PÅ eller AV.
3 Velg OK.
NMEA 0183 og NMEA 2000
®
Når du kobler radioen til en NMEA 0183-enhet eller et NMEA
2000 nettverk, kan du overføre den mottatte DSC-informasjonen
om nødanrop og posisjon til alle kompatible kartplottere (NMEA,
side 11).
Radioen kan også motta informasjon om GPS-posisjon fra en
NMEA 0183-enhet eller et NMEA 2000 nettverk. Den mottatte
GPS-posisjonen vises på startskjermen og sendes med DSCanropet. vises på skjermen når GPS-data er tilgjengelig, og
blinker når GPS-data ikke er tilgjengelig. Når GPS-data ikke er
tilgjengelig, må du legge inn posisjonen din manuelt (Angi
posisjonsinformasjon manuelt, side 8).
Hvis du trenger mer informasjon om hvordan du kobler radioen
til en NMEA 0183-enhet eller et NMEA 2000 nettverk, kan du se
installeringsinstruksjonene.
Tilleggsfunksjonalitet med andre Garmin
enheter
Radioen har tilleggsfunksjoner når du kobler den til andre
Garmin enheter, for eksempel en kartplotter.
MERK: Det kan hende at du må oppdatere programvaren til
Garmin kartplotteren for å bruke NMEA 0183 eller NMEA 2000
funksjoner.
Når du kobler radioen til en Garmin kartplotter ved hjelp av
NMEA 0183 eller NMEA 2000, har kartplotteren oversikt over de
gjeldende og tidligere posisjonene til kontaktene i
radiokatalogen.
Når du kobler radioen det samme NMEA 2000 nettverket som
en Garmin kartplotter, kan du bruke kartplotteren til å
konfigurere et individuelt rutineanrop.
Når du kobler radioen til det samme NMEA 2000 nettverket som
en Garmin kartplotter, og du aktiverer et nødanrop for mann
over bord fra radioen, ber kartplotteren deg om å navigere frem
til punktet for mann over bord. Hvis du har koblet et Garmin
autopilotsystem til det samme NMEA 2000 nettverket, ber
kartplotteren deg om å starte en Williamson-sving til punktet for
mann over bord.
Kommunisere over NMEA 0183 eller NMEA
2000
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.
Du kan velge å koble til enten en NMEA 0183-enhet eller et
NMEA 2000 nettverk. Radioen kan bare kommunisere over én
kommunikasjonsprotokoll om gangen.
9
1 Velg MENU > KOMMUNIKASJON > PROTOKOLL.
2 Velg NMEA0183 eller NMEA2000.
Konfigurere DSC NMEA-sendinger
Du kan filtrere de ulike typene DSC-anropsdataene radioen
sender til en tilkoblet NMEA 0183-enhet eller over et NMEA
2000 nettverk.
1 Velg MENU > KOMMUNIKASJON > DSC-UTGANG.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil sende NMEA data når du mottar et DSC-anrop
fra et hvilket som helst MMSI-nummer, velger du ALLE
FARTØY. Gå deretter til det siste trinnet.
• Hvis du vil deaktivere sending av NMEA data når du
mottar et DSC-anrop, velger du INGEN FARTØY. Gå
deretter til det siste trinnet.
• Hvis du vil sende NMEA data bare når du mottar et anrop
fra et fartøy i katalogen din, velger du VELG FARTØY.
Fortsett deretter til neste trinn.
MERK: Når du konfigurerer radioen for VELG FARTØY,
sendes alle mottatte DSC-nødanropsdata over NMEA,
selv hvis fartøyet ikke er oppført i katalogen din.
3 Velg et fartøy i katalogen din.
4 Velg et alternativ:
• Velg PÅ for å sende alle DSC-anropsdata fra dette
fartøyet.
• Velg AV for å bare sende DSC-nødanropsdata fra dette
fartøyet.
5 Gjenta denne prosessen for hvert enkelt fartøy i katalogen
din.
6 Velg TILBAKE for å lagre endringene og gå ut av menyen.
Systeminnstillinger
Velg MENU > SYSTEM.
VISNING: Angir nivåer for bakgrunnsbelysning og kontrast.
PIPER: Angir volumet eller deaktiverer pipetonen som spilles av
når du trykker på en tast eller vrir på et ratt.
AUTOMATISK AKTIVERING: Angir at radioen slår seg
automatisk på når den mottar strøm.
SPRÅK: Angir språk for radioen.
INTERVALL, GPS-OPPSETT: Slår på eller av den interne GPSantennen.
Nummerinnstillinger
Du kan tilpasse numrene som vises på startskjermen på
radioen.
Velg MENU > SYSTEM > TALL.
BREDDEGRAD/LENGDEGRAD: Viser eller skjuler bredde- og
lengdegradstall fra en innhentet GPS-posisjon eller manuelt
angitte posisjonsdata.
TID: Viser eller skjuler tiden som leveres av en innhentet GPSposisjon eller fra manuelt angitte posisjonsdata.
MERK: Det er bare når du henter inn en GPS-posisjon, at
tiden oppdateres automatisk. Når du angir tid og posisjon
manuelt, oppdateres ikke tiden som vises automatisk. Når du
legger inn posisjonen med klokkeslettet manuelt, blir tiden
alltid stående fast på verdien du anga, selv hvis du skjuler
klokkeslettet.
COG/SOG: Viser eller skjuler informasjon om kurs over grunn
(COG) og fart over grunn (SOG).
MERK: Du må hente inn en GPS-posisjon for å vise
informasjon om kurs over grunn (COG) og fart over grunn
(SOG).
10
Enhetsinnstillinger
Du kan angi måleenheter for verdier som vises på radioen.
Velg MENU > SYSTEM > MÅLEENHETER.
HASTIGHET: Angir hvilken måleenhet som vises for
fartsrelaterte felt, som fart over grunn.
TID > FORMAT: Angir tidsformatet.
RETNING: Angir at radioen skal vise alle beregninger av
styrekurs, som kurs over grunn (COG), ved hjelp av
geografisk eller magnetisk nord.
MERK: Hvis radioen er konfigurert for NMEA 2000
kommunikasjon, er kursenheten satt til AUTO, og viser
kursdata basert på informasjonen som mottas over
nettverket. Denne innstillingen kan ikke endres.
Konfigurere tidsavviket
Du kan vise lokal tid i stedet for Universal Coordinated Time
(UTC). Når du stiller inn lokal tid, vises LOC etter klokkeslettet
på startskjermen.
MERK: Når du foretar et DSC-anrop, sendes tiden i UTC-format.
1 Velg MENU > SYSTEM > MÅLEENHETER > TID >
FORSKYVNING.
Vri
på SELECT-rattet for å stille inn hvor mye tiden skal
2
avvike fra UTC.
3 Velg OK.
Velge frekvensbånd
Du kan bytte mellom frekvensbånd for USA, Canada eller alle
øvrige land (Kanallister, side 11).
MERK: Ikke alle frekvensbånd er tilgjengelig på alle
enhetsmodeller.
1 Velg MENU > KANAL > FREKVENSBÅND.
2 Velg et frekvensbånd.
Endre et kanalnavn
Kanalnavn vises på startskjermen ved hjelp av ni tegn. Hvis et
kanalnavn har flere enn ni tegn, vises navnet som rullende tekst
øverst på skjermen, deretter vises et forkortet navn. Du kan
endre navnet på en kanal for å gjenspeile en lokal betydning.
1 Velg MENU > KANAL > NAVN.
2 Vri på SELECT-rattet for å velge en kanal, og velg deretter
OK.
3 Endre navnet på kanalen (Skrive inn tekst, side 4).
4 Velg GODTA.
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene til
radioen. Når du gjenoppretter fabrikkinnstillingene til radioen,
endres alle systemer, og alle egendefinerte innstillinger går tapt.
Gjenoppretting til fabrikkinnstillinger sletter anropsloggene, men
ikke gruppe- og katalogoppføringer, MMSI-numre og ATIS-ID.
1 Velg MENU > SYSTEM > SYSTEMINFO > NULLSTILL.
2 Velg JA for å bekrefte gjenopprettingen.
Tillegg
Alarmer og meldinger
BATTERIALARM: Utløses når batteriet når et bestemt
spenningsnivå (lavt eller høyt). Kontroller batteriledningene.
WX: Utløses når du stiller inn en væralarm og radioen registrerer
en innkommende værvarsling (NOAA værmeldinger og
værvarsler, side 4). Radioen stiller seg automatisk inn på
værkanalen som kringkaster værvarselet.
®
Systeminnstillinger
GPS-ALARM: Utløses første gang når GPS-data fra et NMEA
nettverk eller posisjonsdata angitt manuelt er over fire timer
gamle. Utløses andre gang når GPS-data fra et NMEA
nettverk eller posisjonsdata angitt manuelt er over 23,5 timer
gamle (Angi posisjonsinformasjon manuelt, side 8).
POSISJONSSPORING: Vises etter fem påfølgende mislykkede
forsøk på forespørsel om posisjonsinformasjon
(Posisjonssporing, side 7).
NMEA
NMEA Informasjon om 0183
Sende
Setning
Beskrivelse
DSC
DSC-informasjon
DSE
Utvidet DSC
Kanallister
Motta
De internasjonale, amerikanske og kanadiske kanallistene er
tilgjengelige på Internett for referanse. Det er ditt eget ansvar å
sørge for at du overholder lokale forskrifter når du bruker
kanalene.
• Gå til www.navcen.uscg.gov/?pageName=apps18 for å se
den nyeste internasjonale kanallisten.
• Gå til www.navcen.uscg.gov/?pageName=mtVhf for å se den
nyeste amerikanske kanallisten.
• Gå til www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01011
.html#sched1 for å se den nyeste kanadiske kanallisten.
Setning
Beskrivelse
GGA
Faste data for globalt posisjoneringssystem
GLL
Geografisk posisjon (breddegrad/lengdegrad)
GNS
GNSS-faste data
RMA
Anbefalt minimum spesifikke Loran-C-data
RMB
Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
RMC
Anbefalt minimum spesifikke GNSS-data
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Mål (H × B × D)
VHF 110/115: 8,5 x 17 x 14,6 cm
(3,35 x 6,7 x 5,75 tommer)
VHF 210/215: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm
(3,86 x 7,76 x 5,78 tommer)
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om setninger og format for
National Marine Electronics Association (NMEA) fra
www.nmea.org.
NMEA 2000 PGN-informasjon
Sende
PGN
Beskrivelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA forespør/krev/bekreft
126464
PGN-liste
126996
Produktinformasjon
129799
Radiofrekvens / modus / av/på
Driftstemperaturområde Fra –15 til 70 °C (fra 5° til 158°F)
129808
Informasjon om DSC-anrop
Temperaturområde for
oppbevaring
Fra –20 til 70°C (fra –4 til 158°F)
Motta
Trygg kompassavstand
VHF 110/115: 70 cm (27,6 tommer)
VHF 210/215: 75 cm (29,5 tommer)
Vekt
VHF 110/115 (med mikrofon): 1,241 kg
(43,77 oz.)
VHF 210/215 (uten mikrofon): 1,212 kg
(42,75 oz.)
VHF 210/215-mikrofon: 0,248 kg (8,75 oz.)
Kapslingsgrad
IEC 60529 IPX71
Antennekontakt
S0-239 (50 Ω)
Driftsspenning
12,0 VDC
Standby-strømforbruk
350 mA
Mottaksstrømforbruk
600 mA
Overføringsstrømforbruk Fra 2,0 til 6,0 A (fra 1 til 25 W)
PGN
Beskrivelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA forespør/krev/bekreft
129026
COG/SOG, rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
Maks. antenneforsterkning
9 dBi
Sende (bare AIS-modeller)
Impedans for antenneuttak
50 Ω
PGN
Beskrivelse
129038
Posisjonsrapport klasse A
Utgangseffekt for intern
høyttalerlyd
1 W (med 4 Ω ved 10 % forvrengning)
129039
Posisjonsrapport klasse B
129040
Utvidet posisjonsrapport, klasse B
Utgangseffekt for
ekstern høyttalerlyd
4 W (4 Ω/maks)
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
Impedans for ekstern
høyttaler
4Ω
129798
AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129802
AIS-melding for sendesikkerhet
20 W ved 4 Ω
129809
AIS-statiske data, klasse B, del A
4Ω
129810
AIS-statiske data, klasse B, del B
Hailer-utgangseffekt
Impedans for hailerhøyttaler
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet
med mildt såpevann.
1
Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Tillegg
11
2 Tørk av enheten.
12
Tillegg
Indeks
A
AIS 9
alarmer 10
anropslogg 7, 8
automatisk senderidentifikasjonssystem
(ATIS) 9
B
bakgrunnslys 10
D
Digital Selective Calling (DSC) 4, 5, 7, 8
innstillinger 8
dobbel vakt 3
DSC. Du finner mer informasjon under Digital
Selective Calling (DSC)
E
enhet, rengjøre 11
F
startskjermbildet 1
tilpasse 10
systeminformasjon 1
systeminnstillinger 10
T
taster 1
kraft 2
tekst, gå inn i 4
tid
innstilling 10
sone 10
trippel vakt 3
tåkehorn 4
V
VHF-radio
individuelt rutineanrop 2
sende 2
volum, justere 2, 10
vær
kringkastinger 4
meldinger 4
fabrikkinnstillinger 10
foreta et anrop 6
alle skip 6
G
gruppeanrop 6–8
H
hasteanrop 6
I
ikoner 1
innstillinger 2, 10
K
kanaler 2, 10, 11
16/9 3
16+ 3
Canada 6
Internasjonal 6
kraft 3
lagre 2
overvåking 3
prioritet 3
sende 3
søke 2
USA 6
kartplotter 9
katalog 8
kontrast 10
kraft 3
M
MMSI 5
motta anrop 6, 8
mottaker, følsomhet 3
måleenheter 10
N
nettverk 9
NMEA 0183 9–11
NMEA 2000 9–11
nødanrop 5, 6
avbryter 5
tilbakekalling 5
P
piper 10
posisjon 8
forespørsel 6, 7
sporing 7
posisjonsforespørsel 8
R
ropert 3
S
sikkerhetsanrop 6
squelch 2
Indeks
13
support.garmin.com
Juni 2019
190-02426-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising