Garmin | VHF 110/110i Marine Radio | User guide | Garmin VHF 110/110i Marine Radio Användarhandbok

Garmin VHF 110/110i Marine Radio Användarhandbok
ANVÄNDARHANDBOK FÖR VHF 11X/21XSERIEN
110, 110i, 115, 115i, 210, 210i, 210 AIS, 210i AIS, 215, 215i,
215 AIS, 215i AIS
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GHS™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
NMEA och NMEA 2000 är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. NOAA är ett registrerat tjänstemärke som tillhör National Oceanic and Atmospheric
Administration. BoatU.S. är ett registrerat varumärke som tillhör Boat Owners Association of the United States. Sea Tow är ett registrerat varumärke som tillhör Sea Tow Services International,
Inc. United States Power Squadrons är ett registrerat varumärke som tillhör United States Power Squadrons. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Radioöversikt .............................................................................. 1
Översikt av handenheten ............................................................ 1
Hemskärm .................................................................................. 1
Ikoner för systemstatus .......................................................... 1
Allmän användning........................................................ 2
Sätta på och stänga av enheten ................................................. 2
Justera radiovolymen .................................................................. 2
Ställa in brusspärrsnivån ............................................................ 2
Välja frekvensband ..................................................................... 2
Välja en kanal ............................................................................. 2
Sänder med radion. .................................................................... 2
Kringgå inställningen för låg sändningseffekt ............................. 2
Söka och spara kanaler .............................................................. 2
Söka alla kanaler ................................................................... 2
Spara en kanal ....................................................................... 2
Ta bort en sparad kanal ......................................................... 2
Söka sparade kanaler ............................................................ 2
Övervaka flera kanaler ........................................................... 3
Välja en annan kanal med näst högst prioritet ........................... 3
Växla till prioriterade kanaler ...................................................... 3
Ställa in mottagningens känslighet ............................................. 3
Växla mellan sändningslägena 1 W och 25 W ........................... 3
Använda megafonen .................................................................. 3
Mistlur ......................................................................................... 4
Signalera med mistluren automatiskt ..................................... 4
Signalera med mistluren manuellt .......................................... 4
Justera mistlurens ljudfrekvens .............................................. 4
Ange text .....................................................................................4
NOAA® vädersändningar och vädervarningar............ 4
Ställa in vädersändningar ........................................................... 4
Aktivera och avaktivera vädervarningar ..................................... 4
DSC (Digital Selective Calling)...................................... 4
DSC (Digital Selective Calling) ................................................... 4
Ange ditt MMSI-nummer ............................................................. 5
Visa ditt MMSI-nummer .............................................................. 5
Nödanrop .................................................................................... 5
Skicka ett ospecificerat nödanrop .......................................... 5
Skicka ett specificerat nödanrop ............................................ 5
Vänta på och ta emot en bekräftelse på ett nödanrop ........... 5
Stoppa automatisk återutsändning av nödanrop ................... 5
Återkalla ett nödanrop ............................................................ 5
Göra anrop .................................................................................. 6
Göra individuella anrop .......................................................... 6
Göra gruppanrop .................................................................... 6
Kanaler för individuella anrop eller gruppanrop ..................... 6
Göra anrop till alla fartyg ........................................................ 6
Begära ett fartygs position ..................................................... 6
Ta emot anrop ............................................................................ 6
Ta emot nödanrop och vidarebefordrade nödanrop .............. 6
Ta emot ilanrop och säkerhetsanrop till alla fartyg ................ 6
Ta emot individuella rutinanrop .............................................. 6
Ta emot positionsbegäranden ............................................... 7
Ta emot positionsanrop ......................................................... 7
Ta emot gruppanrop .............................................................. 7
Positionsspårning ....................................................................... 7
Välja fartyg och aktivera positionsspårning ........................... 7
Visa och avaktivera fartyg på positionsspårningslistan ......... 7
Ta bort ett fartyg från positionsspårningslistan ...................... 7
Anropslogg ..................................................................................7
Visa anrop i anropsloggen ..................................................... 7
Göra ett anrop från en anropslogg ......................................... 8
Innehållsförteckning
Spara ett fartyg eller en station i katalogen från
anropsloggen ......................................................................... 8
Ta bort en post från anropsloggen ......................................... 8
Register ...................................................................................... 8
Visa sparade fartyg och stationer i katalogen ........................ 8
Lägga till en post i katalogen ................................................. 8
Redigera en post i katalogen ................................................. 8
Ta bort en post från katalogen ............................................... 8
Lägga till en grupp ................................................................. 8
Redigera en grupp ................................................................. 8
Ta bort en grupp .................................................................... 8
DSC-inställningar ........................................................................ 8
Manuell positionsinformation ................................................. 8
Ändra kanal till 16 automatiskt ............................................... 8
Skicka automatiska svar ........................................................ 8
Automatic Transmitter Identification System.............. 9
Ange ditt ATIS-identifieringsnummer .......................................... 9
Sätta på och stänga av ATIS ...................................................... 9
Visa ditt ATIS-identifieringsnummer ........................................... 9
Automatic Identification System................................... 9
Sätta på och stänga av AIS ........................................................ 9
NMEA 0183 och NMEA 2000® ....................................... 9
Fler funktioner med andra Garmin enheter ................................ 9
Kommunicera via NMEA 0183 eller NMEA 2000 ....................... 9
Konfigurera DSC NMEA sändningar .......................................... 9
Systeminställningar..................................................... 10
Inställning av siffror ................................................................... 10
Enhetsinställningar ................................................................... 10
Konfigurera tidsförskjutningen ............................................. 10
Välja frekvensband ................................................................... 10
Ändra kanalnamn ...................................................................... 10
Återställa fabriksinställningar .................................................... 10
Bilaga............................................................................. 10
Larm och meddelanden ............................................................ 10
Kanallistor ................................................................................. 10
Specifikationer .......................................................................... 11
NMEA ....................................................................................... 11
NMEA 0183 information ....................................................... 11
NMEA 2000 PGN-information .............................................. 11
Rengöra ytterhöljet ................................................................... 11
Index.............................................................................. 12
i
Introduktion
Översikt av handenheten
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Radioöversikt
PTT
eller
VHF 110/115
Håll intryckt för att sända.
Välj denna för att byta kanal på radion.
Nordamerika: 16/9 Välj denna för att växla mellan förinställda
Internationellt: 16+ kanaler.
Hemskärm
VHF 210/215
Objekt Knapp
Beskrivning
DISTRESS
Lyft luckan och tryck för att skicka ett DSCnödanrop med ett programmerat MMSInummer (Ange ditt MMSI-nummer, sidan 5).
VOL/SQ
Tryck på ratten för att växla mellan volym och
brusspärr.
Vrid på ratten för att justera nivån på volymen
eller brusspärren.
Radiosystemstatus, inställningar och varningar.
Välj den knapp som motsvarar objektet på
skärmen för att välja objektet.
*Latitud
SELECT
På hemskärmen vrider du på ratten för att byta
kanal.
På hemskärmen trycker du på ratten för att
växla mellan väderkanaler (NOAA vädersändningar och vädervarningar, sidan 4).
Vrid på ratten för att markera ett objekt i en
lista.
Tryck på ratten för att välja ett objekt.
®
PWR
Håll nedtryckt om du vill sätta på eller stänga
Nordamerika: av radion.
16/9
Tryck för att växla mellan förinställda kanaler.
Internationellt:
16+
DSC
Välj för att visa en meny med DSC-alternativ.
HI/LO
Välj för att ändra sändningsläge och mottagningskänslighet.
CLEAR
Välj för att gå tillbaka till föregående menyalternativ.
Välj för att avbryta eller stänga av ljudet på ett
inkommande DSC-anrop.
MENU
Från hemskärmen väljer du denna för att visa
konfigurationsalternativ.
Från en meny väljer du denna för att återgå till
hemskärmen.
Frekvensband – internationellt, Kanada eller USA
*Longitud
*Tid
**Fart över grund (FÖG) eller kurs över grund (KÖG)
Funktionsknapparna ändras beroende på den aktuella aktiviteten
Arbetskanal
*Latitud, longitud och tid visas när radion har hittat en GPSsignal. Du kan ange data manuellt när radion saknar GPSsignal.
** SOG och COG visas när radion har hittat en GPS-signal och
alternativet är aktiverat på menyn (Inställning av siffror,
sidan 10).
Ikoner för systemstatus
Ikon Status
Tar emot en inkommande signal
Sända
Sänder med 25 W
Sänder med 1 W
Sparad kanal
Lokalt mottagningsläge, som ofta används i områden med radiofrekvensstörningar (hamnar)
ATIS-aktiverad
Positionsspårning aktiverad
Introduktion
1
Kringgå inställningen för låg sändningseffekt
Ikon Status
Automatisk kanaländring avaktiverad
Inkommande eller missat DSC-anrop
Vädervarningar aktiverat
GPS-signal hittades
Allmän användning
Sätta på och stänga av enheten
Håll ned PWR.
TIPS: Du kan ställa in enheten så att den sätts på
automatiskt (Systeminställningar, sidan 10).
Justera radiovolymen
1 Ställ in brusspärrsnivån på MIN innan du justerar volymen på
radion (valfritt).
2 Vrid på ratten VOL/SQ för att öka eller minska volymen på
radion.
Söka och spara kanaler
Söka alla kanaler
Ställa in brusspärrsnivån
Du kan justera känsligheten på brusspärren för att filtrera bort
bakgrundsljud. När du höjer brusspärrsnivån hör du färre svaga
bakgrundssignaler vid mottagning.
1 Tryck på ratten VOL/SQ.
SQUELCH visas på skärmen.
2 Vrid ratten VOL/SQ moturs tills du hör ljud.
3 Vrid ratten VOL/SQ medurs tills bakgrundsljudet försvinner.
Välja frekvensband
Du kan växla mellan frekvensbanden USA, internationellt eller
Kanada (Kanallistor, sidan 10).
Obs! Alla frekvensband är inte tillgängliga på alla
enhetsmodeller.
1 Välj MENU > KANAL > FREKVENSBAND.
2 Välj ett frekvensband.
Välja en kanal
Du kan välja en internationell kanal, kanadensisk kanal eller
USA-kanal (Välja frekvensband, sidan 2).
Välj ett alternativ:
• Välj en kanal på enheten genom att vrida på ratten
SELECT.
• Välj en kanal på handenheten genom att välja eller
När du söker kanaler söker radion efter kanaler som sänder. När
en kanal sänder, pausar radion på den kanalen tills sändningen
avbryts. Efter fyra sekunders inaktivitet på en kanal fortsätter
radion söka.
Obs! När du slår på ATIS (Automatic Transmitter Identification
System, sidan 9) söker och sparar inte radion kanaler.
1 Välj SKANNA > ALLT.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill hoppa över den aktiva kanalen från
efterföljande passeringar och fortsätta söka väljer du
HOPPA ÖVER.
• Om du vill söka kanal 16 varje gång en annan kanal söks
väljer du +CH16.
Radion söker då till exempel kanal 21, kanal 16, kanal 22,
kanal 16 och så vidare.
+CH16 visas på enhetens skärm.
• Om du vill söka kanal 16 i vanliga ordning väljer du CH16.
Radion söker då till exempel kanal 14, kanal 15, kanal 16,
kanal 17 och så vidare.
• Om du vill avsluta sökningen väljer du STÄNG.
Radion avbryter sökningen och ställer in den senast
använda, aktiva kanalen.
Spara en kanal
.
Sänder med radion.
1 Välj en lämplig kanal.
2 Kontrollera att kanalen är ledig.
Obs! Enligt FCC (Federal Communications Commission) och
internationella riktlinjer får du inte hindra andra personers
kommunikation.
3 Välj PTT på handenheten.
visas överst på skärmen.
4 Tala i handenheten.
Obs! Den högsta tillåtna tiden för sändning är fem minuter.
Efter fem minuters sändning avaktiveras PTT tills du släpper
PTT.
5 Släpp PTT.
2
På frekvensbanden som används i USA och Kanada måste
sändningar på valda kanaler ske med låg effekt (1 W) som
standard, eftersom de är avsedda för kommunikation mellan
fartyg (brygga till brygga) (Växla mellan sändningslägena 1 W
och 25 W, sidan 3). Om andra radioapparater inte kan ta
emot dessa kanaler på grund av inställningen på låg effekt kan
du kringgå standardbegränsningen under överföring.
Obs! På det internationella frekvensbandet tillåter inte radion
sändningar på dessa utvalda kanaler att ändras till hög effekt
(25 W).
1 Från en amerikansk eller kanadensisk kanal som är inställd
på låg effekt som standard, som 13,17 eller 77, väljer du
PTT.
När
du sänder väljer du 25W.
2
Du kan spara en valfri kanal, utom väderkanaler (WX). Du kan
spara ett obegränsat antal kanaler.
1 Välj SKANNA.
2 Vrid ratten SELECT tills du hittar en kanal som du vill spara.
3 Välj SPARA KANAL.
visas ovanför en sparad kanal.
Ta bort en sparad kanal
1 Välj SKANNA.
2 Vrid ratten SELECT tills du hittar en sparad kanal.
Obs! För en sparad kanal visas
ovanför den.
3 Välj SPARA KANAL.
Söka sparade kanaler
Du kan endast söka de kanaler du har sparat. När en sparad
kanal sänder stannar radion på den kanalen tills sändningen
avbryts. Efter fyra sekunders inaktivitet på en kanal fortsätter
radion söka.
Obs! När du slår på ATIS (Automatic Transmitter Identification
System, sidan 9) söker och sparar inte radion kanaler.
Allmän användning
1 Välj SKANNA > SPARAD.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill hoppa över den aktiva kanalen från
efterföljande passeringar och fortsätta söka väljer du
HOPPA ÖVER.
• Om du vill söka kanal 16 varje gång en annan sparad
kanal söks väljer du +CH16.
Radion söker då till exempel sparad kanal 21, kanal 16,
sparad kanal 25, kanal 16 och så vidare.
+CH16 visas på enhetens skärm.
• Om du vill avbryta sökningen av kanal 16 väljer du -CH16.
Radion söker då till exempel sparad kanal 21, sparad
kanal 25 och så vidare.
• Om du vill avsluta sökningen väljer du STÄNG.
Radion avbryter sökningen och ställer in den senast
använda, aktiva kanalen.
Övervaka flera kanaler
Innan du kan övervaka flera kanaler måste du stänga av ATIS
(Automatic Transmitter Identification System, sidan 9).
Du kan övervaka prioriterade kanaler och den valda kanalen för
sändningsaktivitet. Kanal 16 är den kanal som har högst prioritet
på din radio. Kanal 9 är standardkanalen som har näst högst
prioritet. Du kan programmera en annan kanal som din näst
högst prioriterade kanal (Välja en annan kanal med näst högst
prioritet, sidan 3).
Välj BEVAKA.
Övervaka två kanaler
Du kan övervaka aktuell kanal och kanal 16 samtidigt.
Välj BEVAKA > DUBBEL.
DUBBELKANALSPASSNING och de kanaler som du
övervakar visas på skärmen. Till exempel
DUBBELKANALSPASSNING KANAL: och 16 + 9.
Övervaka tre kanaler
Du kan övervaka den aktuella kanalen, kanal 16 och kanalen
med näst högst prioritet samtidigt.
Välj BEVAKA > TRE.
TREKANALSPASSNING, din aktuella kanal, kanal 16 och
kanalen med näst högst prioritet visas på skärmen. Till
exempel TREKANALSPASSNING KANAL: och 75 + 16 + 9.
Välja en annan kanal med näst högst
prioritet
Du kan välja en annan kanal än kanal 9 som din kanal med näst
högst prioritet.
1 Välj MENU > KANAL > 2:A PRIORITET.
2 Välj ett alternativ:
• På radion vrider du ratten SELECT till önskad kanal.
• På handenheten väljer du eller för att hitta önskad
kanal.
3 Välj OK.
Växla till prioriterade kanaler
Du kan snabbt växla mellan aktuell aktiv kanal och en prioriterad
kanal. När du växlar till en prioriterad kanal ställs
sändningseffekten automatiskt in på hög (25 W), och när du
ändrar tillbaka till aktuell kanal återställs sändningseffektens
inställning.
På nordamerikanska modeller kan du snabbt växla mellan kanal
16, den näst högst prioriterade kanalen och den ursprungliga
kanalen med knappen 16/9.
På internationella modeller kan du snabbt växla mellan kanal 16
och den ursprungliga kanalen med knappen 16+.
Allmän användning
1 Om du vill växla från den aktuella kanalen till kanal 16 väljer
du 16/9 eller 16+.
Sändningseffekten ändras automatiskt till hög (25 W). Du kan
välja HI/LO > 1W för att ändra sändningseffekten till låg
(1 W).
2 På nordamerikanska modeller väljer du 16/9 för att växla till
den näst högst prioriterade kanalen.
3 Välj 16/9 eller 16+ för att återgå till föregående kanal och
inställning för sändningseffekt.
Ställa in mottagningens känslighet
Du kan styra radions mottagningskänslighet. När du har brus i
områden med hög trafik eller områden där det finns
elektromagnetiska störningar, t.ex. i närheten av mobilmaster,
kan du ställa in mottagningskänsligheten på LOC att minska
mottagarens känslighet. I avlägsna områden och på öppet
vatten kan du ställa in mottagningskänsligheten på DIST för att
säkerställa att du använder mottagarens maximala räckvidd.
1 Välj HI/LO.
2 Välj ett alternativ:
• Välj LOC för att aktivera lokal känslighet.
• Välj DIST för att aktivera känslighet på långt håll.
Växla mellan sändningslägena 1 W och 25 W
Du kan styra sändningseffekten för radion. Låg effekt (1 W)
används för lokala sändningar, och hög effekt (25 W) används
för sändningar på långt håll och för nödsändningar.
När två signaler sänds på samma frekvens tar en VHF-radio
endast emot den starkare av de två signalerna. Du ska sända
anrop, förutom nödanrop, med den lägsta effektinställningen
som möjliggör kommunikation för att minska risken att
sändningarna kan störa sändningar från andra.
På frekvensbandet i USA måste sändningar på kanalerna 13,
17, 67 och 77 ha låg effekt (1 W) som standard.
På frekvensbandet i Kanada måste sändningar på kanalerna 13,
15, 17, 20, 1066, 67, 75, 76 och 77 ha låg effekt (1 W) som
standard.
På det internationella frekvensbandet måste sändningar på
kanalerna 15, 17, 75 och 76 ha låg effekt (1 W).
Obs! På frekvensbanden i USA och Kanada kan du tillfälligt
kringgå effektinställningen för dessa kanaler under sändning
(Kringgå inställningen för låg sändningseffekt, sidan 2). På det
internationella frekvensbandet tillåter inte radion sändningar på
dessa utvalda kanaler att ändras till hög effekt (25 W).
1 Välj HI/LO.
2 Välj 1W eller 25W.
3 Välj OK.
Använda megafonen
Innan du kan använda megafonfunktionen måste du skaffa och
installera en megafon på båtdäcket eller överbyggnaden (tillval).
Mer information finns i Installationsinstruktionerna.
Med megafonen kan du göra meddelandeanrop på båten eller
från fartyg till land och du har möjlighet till
tvåvägskommunikation mellan anslutna radioapparater. Du kan
tala med fartyget via radio eller handenheten, och ljud som tas
emot via megafonen går att höra via radions högtalare. För
fartyg med inneslutna hytter gör megafonen att du kan höra ljud
från däcket.
Obs! Megafonfunktionen är inte tillgänglig på alla VHFradiomodeller.
Obs! När radion är i megafonläge tar den inte emot sändningar
från den aktiva kanalen.
1 Välj PA > MEGAFON.
3
Ljud som tas emot via megafonen hörs via radions högtalare.
2 Håll ned PTT.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill göra ett meddelandeanrop talar du i
handenheten.
• Om du vill justera volymen på megafonsändningen vrider
du på ratten SELECT på radion, eller välj eller på
handenheten.
4 Släpp PTT för att avbryta sändningen och lyssna efter
sändningar från andra anslutna radioapparater på fartyget.
Mistlur
Obs! Mistlursfunktionen är inte tillgänglig på alla VHFradiomodeller.
Innan du kan använda mistluren måste du skaffa och installera
en megafon (tillval) på däcket eller överbyggnaden i båten. Mer
information finns i Installationsinstruktioner.
Mistluren ingår i radions högtalarsystem. Du kan avge
mistlurssignalen genom en megafon eller extern högtalare.
Radion kan avge mistlurssignalen automatiskt med
standardmönster, eller så kan du avge mistlurssignalen
manuellt. När du sköter mistluren manuellt kan ljud som tas
emot via mistluren höras via radiohögtalaren mellan signalerna.
Signalera med mistluren automatiskt
1 Välj PA > MISTLUR > AUTO.
2 Välj ett alternativ för typ av mistlur.
Radion växlar mellan att avge mönster av toner eller signaler
och ta emot radiosändningar.
3 Vrid på ratten SELECT för att justera volymen för mistluren
(valfritt).
Signalera med mistluren manuellt
Obs! När du signalerar med mistluren manuellt tar radion inte
emot sändningar mellan mistlurssignalerna.
1 Välj PA > MISTLUR > MANUELL.
Signaler tas emot via mistluren och hörs via radions
högtalare.
2 Håll ned PTT.
Obs! Mistlurssignalen slutar avges när du släpper PTT.
3 Vrid på ratten SELECT för att justera volymen för mistluren
(valfritt).
Justera mistlurens ljudfrekvens
Du kan öka eller minska mistlurens ljudfrekvens. Tonhöjden
stiger om frekvensen ökar och sjunker om frekvensen minskar.
Den lägsta inställningen är 200 Hz, och den högsta inställningen
är 850 Hz. Standardinställningen är 350 Hz. Det finns
bestämmelser för vilken frekvens som gäller för mistlurar.
Frekvensen beror på storleken på fartyget.
1 Välj MENU > SYSTEM > MISTLURSFREKVENS.
2 Vrid på ratten SELECT för att justera frekvensen i steg om
50 Hz.
3 Välj GODKÄNN.
Ange text
Du kan behöva ange namn, siffror eller annan text på radion.
1 I ett siffer- eller textfält vrider du på ratten SELECT när du vill
ändra siffra, bokstav eller tecken.
2 Tryck på ratten SELECT för att bekräfta siffran, bokstaven
eller tecknet och flytta till nästa plats i sekvensen.
3 Upprepa processen för varje siffra, bokstav eller tecken.
Obs! Du kan välja
för att återgå till föregående inmatning i
sekvensen.
4
4 Välj GODKÄNN.
NOAA vädersändningar och
vädervarningar
®
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla radiomodeller.
NOAA vädersändningar på väderkanalerna (WX) är endast
tillgängliga i USA och vissa regioner i Kanada.
Kompatibla radiomodeller är programmerade med 10 WXkanaler för att övervaka vädersändningar från National Oceanic
and Atmospheric organisation (NOAA). WX-kanaler är kanaler
som du bara kan lyssna på och som sänds i en kontinuerlig
slinga och uppdateras regelbundet. NOAA sändningsinformation
är regional och gäller för ditt sändningsområde.
Ställa in vädersändningar
1 På hemskärmen trycker du på ratten SELECT.
WX visas på skärmen.
2 Vrid på ratten SELECT för att ändra väderkanal.
Aktivera och avaktivera vädervarningar
Du kan aktivera vädervarningar (WX) så att de hörs när du
använder vanliga radiokanaler.
1 När du ställer in vädersändningar väljer du VARNING för att
aktivera eller avaktivera vädervarningar.
anger att vädervarningar är aktiverade.
2 Välj STÄNG.
Radion återgår till normal funktion samtidigt som den
övervakar vädervarningar.
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
Obs! Innan du kan använda DSC-funktionerna måste du ange
ett MMSI-nummer (Mobile Marine Safety Identity) (Ange ditt
MMSI-nummer, sidan 5). Ett MMSI-nummer identifierar varje
DSC-radio, som ett telefonnummer.
DSC (Digital Selective Calling) är en viktig komponent i systemet
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Med
DSC kan VHF-radioapparater sända och ta emot digitala anrop
direkt från andra fartyg och landstationer, bland annat
kustbevakningen i USA och Kanada. Din radio innehåller
kompletta Klass D DSC-funktioner.
Om du har en GPS-enhet som är ansluten till transceivern
sänds din latitud, longitud och aktuell tid när du skickar ett
nödanrop eller annan typ av DSC-anrop. Om du anger din
positionsinformation manuellt sänds din latitud, longitud och
tiden för inmatningen tillsammans med anropet. Sändningen av
din position snabbar automatiskt upp hjälpen i en nödsituation.
Kanal 70 är reserverad för DSC-anrop och din enhet använder
en särskild mottagare som konstant passar på kanal 70. Du
behöver inte byta kanal för att skicka ett DSC-anrop. Enheten
byter automatiskt till kanal 70 för att sända ett DSC-anrop.
Radion sänder DSC-data över kanal 70 på mindre än en sekund
och ställer sedan in lämplig kanal för röstkommunikation.
visas på enhetens skärm när det finns ett inkommande eller
missat DSC-anrop.
Obs! Enheten avaktiverar automatiskt DSC när du slår på ATIS
(Automatic Transmitter Identification System, sidan 9).
NOAA vädersändningar och vädervarningar
®
3 Håll ned DISTRESS i minst tre sekunder.
Ange ditt MMSI-nummer
OBS!
Du kan endast ange ditt MMSI-nummer en gång. Om du måste
ändra ditt MMSI-nummer efter att du angett det måste du ta med
radion till din Garmin återförsäljare för omprogrammering.
®
MMSI-numret (Mobile Marine Safety Identity) är en niosiffrig kod
som fungerar som ett självidentifieringsnummer för DSC och
som är obligatoriskt för att använda DSC-funktionerna i radion.
Du kan erhålla ett MMSI-nummer från
telekommunikationsmyndigheten eller fartygsregistret i ditt land.
I USA kan du erhålla ett MMSI-nummer från dessa källor:
• FCC (Federal Communications Commission): internationellt
erkända tilldelningar
• BoatU.S. , Sea Tow eller United States Power Squadrons :
tilldelningar gäller endast för USA:s farvatten.
1 Välj MENU > DSC > MITT MMSI.
2 Ange MMSI-numret (Ange text, sidan 4).
3 Välj GODKÄNN.
Radion uppmanar dig att bekräfta din identitet.
4 Ange MMSI-numret igen och välj GODKÄNN.
Om MMSI-numret som du angett inte stämmer visas ett
meddelande.
5 Om det behövs väljer du FÖRSÖK IGENoch anger numret
igen.
®
®
®
Visa ditt MMSI-nummer
Välj MENU > DSC > MITT MMSI.
Nödanrop
När du gör ett nödanrop sänds anropet till alla radioapparater
som har stöd för DSC och som befinner sig inom räckhåll för
mottagningen. Din aktuella GPS-position (latitud och longitud)
och aktuell tid tas med i sändningen om du har en GPS-enhet
ansluten till transceivern. Om du angett din positionsinformation
och tid manuellt sänds dessa data tillsammans med anropet.
Obs! Du bör bekanta dig med formatet och reglerna för hur ett
vanligt nödanrop görs så att dina anrop är tydliga och effektiva.
Skicka ett ospecificerat nödanrop
När du skickar ett ospecificerat nödanrop anges inte vilken typ
av nödsituation du befinner dig i till de mottagande stationerna.
Att skicka ett ospecificerat nödanrop är en snabbare procedur
som kan spara tid vid en nödsituation.
1 Lyft den fjäderbelastade luckan och håll ned DISTRESS i
minst 3 sekunder.
Radion piper och räknar ned sekunderna. NEDRÄKNING
FÖR NÖDANROP visas på skärmen.
Radion avger ett larm, växlar till kanal 70 och sänder anropet
med hög effekt (25 W).
2 Tryck på valfri knapp för att tysta larmet.
Radion ställer in sig på kanal 16 med hög effekt (25 W).
3 Välj PTT på handenheten eller radion för att vidarebefordra
nödmeddelandet.
Radion väntar på en bekräftelse (BEKRÄFTAT) på kanal 70
från en lyssnande station.
Skicka ett specificerat nödanrop
När du skickar ett specificerat nödanrop anges vilken typ av
nödsituation du befinner dig i till de mottagande stationerna.
1 Lyft den fjäderbelastade luckan och tryck på DISTRESS.
2 Vrid på ratten SELECT och välj typ av nödanrop.
TIPS: Du kan välja CLEAR för att avsluta skärmläget utan att
skicka ett nödanrop.
DSC (Digital Selective Calling)
Radion piper och räknar ned sekunderna. NEDRÄKNING
FÖR NÖDANROP visas på skärmen.
Radion avger ett larm, växlar till kanal 70 och sänder anropet
med hög effekt (25 W).
4 Tryck på valfri knapp för att tysta larmet.
Radion ställer in sig på kanal 16 med hög effekt (25 W).
5 Välj PTT på handenheten eller radion för att vidarebefordra
meddelandet.
Radion väntar på en bekräftelse (BEKRÄFTAT) på kanal 70
från en lyssnande station.
Vänta på och ta emot en bekräftelse på ett nödanrop
Om radion inte får någon bekräftelse på ett nödanrop
återutsänder radion nödanropet slumpmässigt mellan 3,5 till
4,5 minuter senare och fortsätter att återutsända nödanropet
med slumpmässiga intervall tills radion tar emot en bekräftelse.
När radion tar emot bekräftelsen börjar den pipa och
NÖDANROP BEKRÄFTAT visas på skärmen.
1 Tryck på valfri knapp för att stänga av pipsignalen.
2 Välj för att visa mer information.
TIPS: Om MMSI för stationen som sänder
bekräftelsesignalen finns med som en post i din katalog visas
namnet som är kopplat till MMSI-numret på skärmen. Om
stationens MMSI inte finns med i din katalog visas MMSInumret på skärmen.
3 Välj GODKÄNN.
Stoppa automatisk återutsändning av nödanrop
Välj AVBRYT.
Radion fortsätter att vara inställd på kanal 16.
Obs! Om du väljer AVBRYT avslutas den automatiska
upprepningen av anropet, men anger inte till andra stationer
att du inte längre befinner dig i en nödsituation. Om du inte
längre befinner dig i en nödsituation ska du återkalla
nödanropet (Återkalla ett nödanrop, sidan 5).
Återkalla ett nödanrop
Du sänder inget nödanrop förrän du hållit ned DISTRESS i minst
tre sekunder. Om du oavsiktligt gör ett nödanrop, eller inte
längre befinner dig i en nödsituation, ska du omedelbart stoppa
anropet genom att sända ett röstmeddelande till alla stationer på
kanal 16.
1 Välj AVBRYT > JA och vänta tills AVBRYT NÖDANROP
HAR SKICKATS visas på skärmen.
2 Välj OK.
3 Håll ned PTT på handenheten och sänd ett lämpligt
röstmeddelande för att avbryta nödanropet (Skript för att
stoppa nödanrop, sidan 5).
4 Välj ett alternativ:
• Välj SLUT för att slutföra avbrytningen av nödanropet och
återgå till normal radioanvändning.
• Välj SÄND IGEN om du vill skicka om avbrytningen av
nödanropet och starta processen igen.
Skript för att stoppa nödanrop
När du återkallar ett DSC-nödanrop (Återkalla ett nödanrop,
sidan 5) ska du sända ett lämpligt meddelande för att stoppa
det.
Till exempel: "Alla stationer, alla stationer, alla stationer, här är
_____(fartygets namn), MMSI-nummer ____, position ____(norr
eller syd), ____(väst eller öst). Stoppa mitt nödanrop den
____(datum och tid). Här är ____(fartygets namn), MMSInummer ____. Slut."
5
Göra anrop
Göra individuella anrop
1 Välj DSC > ENSKILD.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ange MMSI-numret manuellt väljer du
MANUELL, anger MMSI-numret och väljer GODKÄNN.
• Om du vill välja en post i katalogen väljer du
KATALOGoch väljer en post.
• Om du vill välja ett tidigare anrop väljer du SENASTE
SAMTAL.
Välj
en kanal (Kanaler för individuella anrop eller gruppanrop,
3
sidan 6).
Radion sänder begäran med ditt anrop.
Välj
RING.
4
Radion sänder anropet på kanal 70 och återgår till
föregående kanal medan den lyssnar efter en bekräftelse på
kanal 70. När en bekräftelse har tagits emot växlar radion till
den kanal du valt för anropet.
Göra gruppanrop
Innan du kan göra ett anrop till en grupp måste du ange MMSInumret för gruppen i katalogen (Lägga till en grupp, sidan 8).
Du kan kontakta en grupp specifika fartyg, t.ex. en seglingsklubb
eller flottilj, genom att göra ett gruppanrop.
1 Välj DSC > GRUPP > RING.
2 Välj en sparad grupp.
3 Välj en kanal (Kanaler för individuella anrop eller gruppanrop,
sidan 6).
Radion sänder kanalbegäran med ditt anrop.
4 Välj RING.
Radion sänder anropet på kanal 70 och byter sedan till den
valda kanalen.
Kanaler för individuella anrop eller gruppanrop
När du gör ett individuellt anrop eller gruppanrop bör du välja
bland särskilda DSC-kanaler. Radion sänder denna begäran
med ditt anrop.
• USA: kanalerna 6, 8, 9, 10, 13, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 och
77.
• Kanada och internationellt: alla USA-kanaler samt kanal 15
DSC-kanalerna är begränsade till de kanaler som är tillgängliga i
alla frekvensband. Du kan välja ANPASSAD för att välja en
kanal som inte anges. Om du väljer en egen kanal kan det
hända att stationen som du anropar inte har tillgång till den
angivna kanalen. Du bör välja en kanal som är lämplig för
kommunikation.
Göra anrop till alla fartyg
Anrop till alla fartyg sänds till alla stationer som finns inom din
radios mottagningsräckvidd. Du kan göra två typer av anrop till
alla fartyg. Säkerhetsanrop sänder viktig navigationsinformation
eller väderrelaterad information. Ilanrop vidarebefordrar
situationer som rör säkerheten för ett fartyg eller en person när
fara inte är överhängande. Befälhavaren ombord avgör ifall en
situation kräver ett säkerhetsanrop eller ett ilanrop.
1 Välj DSC > ALLA FARTYG.
2 Välj SÄKERHET eller ILANROP.
3 Välj en kanal (Kanaler för individuella anrop eller gruppanrop,
sidan 6).
Radion sänder kanalbegäran med ditt anrop.
4 Välj RING.
Radion sänder anropet på kanal 70 och byter sedan till den
valda kanalen.
6
Begära ett fartygs position
Positionsdata som tas emot från stationer som svarar på anrop
om positionsbegäran skickas via NMEA nätverket. Du kan
spåra fartygen på Garmin plottern.
1 Välj DSC > POSITIONSBEGÄRAN.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ange MMSI-numret manuellt väljer du
MANUELL, anger MMSI-numret och väljer GODKÄNN.
• Om du vill välja en post i katalogen väljer du
KATALOGoch väljer en post.
3 Välj RING.
Radion sänder anropet på kanal 70 och återgår till
föregående kanal. VÄNTAR PÅ BEKRÄFTELSE visas på
skärmen.
®
Ta emot anrop
Ta emot nödanrop och vidarebefordrade nödanrop
När du tar emot ett nödanrop eller ett vidarebefordrat nödanrop
visas DISTRESS eller VIDAREBEFODRAT NÖDANROP på
radions skärm tillsammans med information om nödanropet,
t.ex. MMSI-nummer och typ av nödsituation. Ett nödanrop
skickas från ett fartyg som behöver hjälp, och ett vidarebefordrat
nödanrop skickas antingen från ett annat fartyg eller en station
på uppdrag av ett fartyg som behöver hjälp.
Radion skickar data relaterade till anropet via NMEA nätverket
baserat på hur du konfigurerar MMSI-filter (Konfigurera DSC
NMEA sändningar, sidan 9).
Obs! När ett nödanrop tas emot växlar radion till kanal 16
automatiskt efter tio sekunder.
När du tar emot ett nödanrop väljer du ett alternativ:
• Om du vill visa ytterligare information om nödanropet och
växla till kanal 16 väljer du .
• Om du vill ta emot nödanropet och växla till kanal 16 väljer
du OK.
• Om du vill granska information om nödanropet utan att
växla till kanal 16 automatiskt väljer du PAUSA.
• Om du vill ignorera nödanropet och stanna kvar på aktuell
kanal trycker du på CLEAR.
Ta emot ilanrop och säkerhetsanrop till alla fartyg
När du tar emot ett ilanrop eller säkerhetsanrop till alla fartyg
visas ALLA FARTYG på skärmen, och ILANROP eller
SÄKERHET visas som typ av anrop. Om kanalbegäran gäller en
ogiltig kanal visas BEGÄRD KANAL OGILTIG på skärmen.
Obs! När ett anrop till alla fartyg tas emot växlar kanalen
automatiskt till den begärda kanalen efter tio sekunder.
När du tar emot ett ilanrop eller säkerhetsanrop väljer du ett
alternativ:
• Om du vill visa ytterligare information om anropet och
växla till den begärda kanalen väljer du .
• Om du vill ta emot anropet och växla till den begärda
kanalen väljer du OK.
• Om du vill granska information om anropet utan att växla
till den begärda kanalen automatiskt väljer du PAUSA.
• Om du vill ignorera anropet och stanna kvar på den
aktuella kanalen, trycker du på CLEAR.
Ta emot individuella rutinanrop
När du får ett individuellt rutinanrop visas ENSKILD på skärmen
och RUTIN visas som typ av anrop. Om kanalbegäran gäller en
ogiltig kanal visas BEGÄRD KANAL OGILTIG på skärmen.
Obs! När ett individuellt anrop tas emot växlar kanalen
automatiskt till den begärda kanalen efter tio sekunder.
DSC (Digital Selective Calling)
När ett anrop tas emot på en giltig kanal väljer du ett
alternativ:
• Om du vill ta emot anropet och växla till den begärda
kanalen väljer du OK.
• Om du vill granska information om anropet utan att växla
till den begärda kanalen automatiskt väljer du PAUSA.
• Om du vill ignorera anropet och stanna kvar på den
aktuella kanalen, trycker du på CLEAR.
Ta emot positionsbegäranden
Du kan konfigurera radion så att den svarar automatiskt på
inkommande positionsbegäranden, uppmanar dig att granska
och godkänna inkommande begäranden innan du svarar
(Skicka automatiska svar, sidan 8).
När du tar emot en positionsbegäran med automatiskt
positionssvar aktiverat visas SKICKAR BEKRÄFTELSE på
skärmen och radion skickar din position automatiskt. När
positionen har sänts visas POSITION SKICKAD på skärmen.
När du tar emot en positionsbegäran med automatiskt
positionssvar avaktiverat visas POSITIONSBEGÄRAN på
skärmen.
När du tar emot en positionsbegäran med automatiskt
positionssvar avaktiverat väljer du OK och väljer ett
alternativ:
• Om du vill svara på positionsbegäran med din aktuella
position väljer du OK.
Om data för GPS-position eller manuell position är
tillgängliga sänder radion din position till det andra
fartyget.
• Om du vill ignorera positionsbegäran trycker du på
CLEAR.
Ta emot positionsanrop
När du tar emot ett positionsanrop visas SKICKA POSITION och
positionsdata på skärmen.
Välj OK.
Radion sparar positionsrapporten i anropsloggen.
Ta emot gruppanrop
När du tar emot ett gruppanrop visas GRUPP på skärmen och
du får en uppmaning på radion om att byta till den begärda
kanalen. Om den begärda kanalen är ogiltig visas BEGÄRD
KANAL OGILTIG på skärmen.
1 Välj OK.
2 Vrid på ratten SELECT för att välja begärd kanal.
3 Välj OK.
Sekvens för avsökningsintervall vid positionsspårning
Bestämmelser tillåter sändning av ett positionsbegärananrop var
femte minut. Vid spårning av mer än ett fartyg växlar radion
mellan att anropa varje fartyg i listan med femminuters intervall.
Om ett fartyg inte svarar på fem positionsbegärananrop i följd
tas fartyget bort från radions positionsspårningslista.
Du kan använda den här tabellen för att bättre förstå hur
tidsintervallet tillämpas på fartyg som finns med i
positionsspårningslistan.
Fartyg
Tid
Fartyg 1 0 minuter (omedelbart när positionsspårningen påbörjas)
Fartyg 2 5 minuter
Fartyg 3 10 minuter
Fartyg 1 15 minuter
Fartyg 2 20 minuter
Fartyg 3 25 minuter
Visa och avaktivera fartyg på positionsspårningslistan
Du kan avaktivera fartyg som du vill behålla i spårningslistan,
men som du inte vill spåra aktivt.
1 Välj DSC > POSITIONSSPÅRNING > FARKOST.
2 Välj en farkost.
3 Välj AV.
Ta bort ett fartyg från positionsspårningslistan
Du kan ta bort fartyg från spårningslistan om du inte har för
avsikt att spåra dem i fortsättningen.
1 Välj DSC > POSITIONSSPÅRNING > TA BORT.
2 Välj en farkost.
3 Välj JA.
Anropslogg
När radion tar emot ett DSC-anrop registreras datum och tid,
anropande station och typ av anrop i anropsloggen. Radion
registrerar även latitud och longitud för den anropande stationen
om dessa data sänds tillsammans med anropet.
DSC-anrop loggas som nödanrop, positionsanrop eller annat
anrop.
Anropstyp
Anropslogg
Nödanrop
Nödanrop
Vidarebefordrat nödanrop
Nödanrop
Bekräfta nödanrop
Nödanrop
Positionssändning
Position
Positionsspårning
Positionsbegäran
Position
När du aktiverar positionsspårning använder radion
intervallbaserade positionsbegäranden för att spåra upp till tre
fartyg.
Radion sänder mottagna positionsdata via NMEA nätverket, och
du kan spåra fartygen med din Garmin plotter (Konfigurera DSC
NMEA sändningar, sidan 9).
Grupp
Övrigt
Alla fartyg
Övrigt
Enskild
Övrigt
Välja fartyg och aktivera positionsspårning
Innan du kan använda positionsspårning måste du ha minst ett
fartyg sparat i katalogen (Register, sidan 8).
1 Välj DSC > POSITIONSSPÅRNING > LÄGG TILL POST.
2 Välj de fartyg som du vill spåra.
Du kan spåra positionen för upp till tre fartyg på samma
gång. Om du väljer ett fjärde fartyg avger radion en felsignal
och du måste ta bort ett fartyg innan du kan lägga till ett nytt.
3 Välj BÖRJA SPÅRA.
visas på skärmen när radion spårar fartyg.
DSC (Digital Selective Calling)
Om du angett en anropande station i katalogen visas
stationsnamnet i anropslistan. Om den anropande stationen inte
finns sparad i katalogen visas MMSI-numret i anropslistan. En
symbol anger stationstypen.
Symbol
Betydelse
MMSI-numrets format
Fartygsstation
XXXXXXXXX
Gruppanrop
0XXXXXXXX
Kuststation
00XXXXXXX
Visa anrop i anropsloggen
1 Välj DSC > ANROPSLOGG.
2 Välj en anropsloggkategori.
3 Välj ett samtal.
7
Information om anropet visas på skärmen.
Göra ett anrop från en anropslogg
Anrop som görs från anropsloggen görs som individuella
rutinanrop.
1 Välj DSC > ANROPSLOGG.
2 Välj en anropsloggtyp.
3 Välj MMSI-numret eller stationsnamnet.
4 Välj RING.
5 Välj en kanal som anropet ska sändas på (Kanallistor,
sidan 10).
Radion sänder kanalbegäran med ditt anrop.
Välj
RING.
6
Spara ett fartyg eller en station i katalogen från
anropsloggen
1 Välj DSC > ANROPSLOGG.
2 Välj en anropsloggkategori.
3 Välj det MMSI-nummer som du vill spara.
4 Välj SPARA.
5 Ange eller redigera namnet på det sparade fartyget eller
stationen (valfritt) (Ange text, sidan 4).
Ta bort en post från anropsloggen
1 Välj DSC.
2 Välj en anropsloggkategori.
3 Välj MMSI-numret eller stationen.
4 Välj .
5 Välj TA BORT.
Register
Du kan lagra MMSI-nummer för fartyg och stationer, och
namnge dem för snabb åtkomst eller för identifiering.
Visa sparade fartyg och stationer i katalogen
1 Välj DSC > KATALOG > KATALOG.
2 Välj ett sparat fartyg eller en station.
Lägga till en post i katalogen
1 Välj DSC > KATALOG > LÄGG TILL POST.
2 Ange MMSI-numret (Ange text, sidan 4).
3 Ange ett namn (valfritt).
4 Välj GODKÄNN.
Redigera en post i katalogen
1 Välj DSC > KATALOG > REDIGERA POST.
2 Välj en post.
3 Redigera MMSI-numret, namnet eller båda (Ange text,
sidan 4).
4 Välj GODKÄNN.
Ta bort en post från katalogen
1 Välj DSC > KATALOG > TA BORT.
2 Välj en post.
3 Välj JA.
Lägga till en grupp
En DSC-grupp är en samling specifika fartyg, t.ex. en
seglingsklubb eller flottilj, som delar på ett MMSI-gruppnummer.
1 Välj DSC > GRUPP > LÄGG TILL POST.
2 Ange MMSI-gruppnumret (Ange text, sidan 4).
3 Ange ett namn på gruppen (valfritt).
4 Välj GODKÄNN.
8
Redigera en grupp
1 Välj DSC > GRUPP > REDIGERA POST.
2 Välj en grupp.
3 Redigera MMSI-gruppnumret, namnet eller båda (Ange text,
sidan 4).
4 Välj GODKÄNN.
Ta bort en grupp
1 Välj DSC > GRUPP > TA BORT.
2 Välj en grupp.
3 Välj JA.
DSC-inställningar
Manuell positionsinformation
Om du inte har en GPS-enhet ansluten till din radio kan du
manuellt ange din position och tiden för inmatningen.
Positionsdata sänds tillsammans med DSC-anrop. När du anger
position och tid manuellt visas MANUELL POSITION på
skärmen.
Manuellt angiven positionsinformation måste uppdateras
regelbundet, och radion visar två varningar för att påminna dig
om att uppdatera positionsdata.
• När positionsdata som du har angett manuellt är äldre än fyra
timmar visas DATA ÄLDRE ÄN 4 TIMMAR på skärmen.
Radion fortsätter att sända denna positionsdata, men du bör
uppdatera den innan den blir ogiltig.
• När positionsdata som du har angett manuellt är äldre än
23,5 timmar visas OGILTIGA DATA på skärmen. Radion
sänder inte ogiltig positionsdata, och du bör uppdatera
omedelbart.
Ange positionsinformation manuellt
1 Välj MENU > SYSTEM > MANUELL GPS.
2 Ange dina aktuella koordinater och aktuell tid (Ange text,
sidan 4).
3 Välj GODKÄNN.
Ändra kanal till 16 automatiskt
Som standard växlar radion automatiskt till kanal 16 när den tar
emot nödanrop, vidarebefordrat nödanrop och ilanrop till alla
fartyg. I vissa situationer kan du avaktivera den här funktionen,
till exempel när du kontinuerligt måste övervaka en kanal för att
upprätthålla oavbruten kommunikation med ett annat fartyg.
1 Välj MENU > DSC > BYT KANAL AUTOMATISKT.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in radion så att den automatiskt växlar till
kanal 16 när du tar emot ett behörigt anrop väljer du PÅ.
• Om du vill ställa in radion till att fråga om du vill godkänna
eller ignorera ett kanalbyte när du tar emot ett behörigt
anrop väljer du AV.
Skicka automatiska svar
Du kan konfigurera radion att automatiskt svara på inkommande
anrop, inklusive positionsbegäran.
Obs! När du konfigurerar radion att automatiskt svara på
inkommande anrop, byter radion även kanal automatiskt för alla
inkommande individuella anrop.
1 Välj MENU > DSC > INDIVIDUELLA SVAR.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill skicka automatiska svar väljer du AUTO.
• Om du vill skicka svar manuellt väljer du MANUELL.
DSC (Digital Selective Calling)
Automatic Transmitter Identification
System
ATIS (Automatic Transmitter Identification System) är ett
identifieringssystem för fartyg som används i vissa inre farvatten
i en del länder i Europa. Kontakta Garmin återförsäljaren för att
programmera din VHF-radio om du planerar att använda radion i
farvatten som ligger inom gränserna för Baselavtalet (Regional
Arrangement Concerning the Radiotelephone Service on Inland
Waterways). ATIS är förbjuden utanför europeiska inre farvatten
som omfattas av Baselavtalet.
När du aktiverar ATIS skickar radion en datasignal som
identifierar din station i slutet av varje sändning. Data som
identifierar din position skickas inte, men kuststationer som tar
emot dina sändningar beräknar din position via triangulering.
För att aktivera ATIS måste du ange ditt ATISidentifieringsnummer (Ange ditt ATIS-identifieringsnummer,
sidan 9) och sätta på ATIS (Sätta på och stänga av ATIS,
sidan 9). Kontakta Garmin återförsäljaren för att fastställa ditt
ATIS-identifieringsnummer och för att få mer information om
ATIS-kraven för din region.
Radion avaktiverar följande funktioner när du aktiverar ATIS:
• DSC (Digital Selective Calling)
• Övervaka två eller tre kanaler (dubbelkanalspassning och
trekanalspassning)
• Söka kanaler
Sändning på de internationella kanalerna 6, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 71, 72, 74 och 77 är begränsad till låg effekt (1 W) när du
aktiverar ATIS.
Ange ditt ATIS-identifieringsnummer
OBS!
Du kan endast ange ditt ATIS-identifieringsnummer en gång.
Om du måste ändra ditt ATIS-identifieringsnummer efter att du
angett det måste du ta med radion till din Garmin återförsäljare
för omprogrammering.
Obs! Du kommer åt radions ATIS inställningar efter att din
Garmin återförsäljare aktiverat ATIS-funktionen.
1 Välj MENU > ATIS > MITT ATIS-ID.
2 Ange ditt ATIS-nummer (Ange text, sidan 4).
3 Välj GODKÄNN.
Radion uppmanar dig att ange numret en gång till.
4 Ange ATIS-numret igen och välj GODKÄNN.
Om ATIS-numret inte stämmer visas ett meddelande.
5 Om det behövs väljer du FÖRSÖK IGENoch anger numret
igen.
Sätta på och stänga av ATIS
1 Välj MENU > ATIS > ATIS.
2 Välj PÅ eller AV.
visas på skärmen när ATIS är aktiverat.
3 Välj OK.
Visa ditt ATIS-identifieringsnummer
Välj MENU > ATIS > MITT ATIS-ID.
Automatic Identification System
AIS (Automatic Identification System) är ett automatiskt
spårningssystem som används på fartyg och av
fartygstrafikservice (VTS). Det gör att fartyg och VTS kan
identifiera och lokalisera fartyg genom att elektroniskt utbyta
data med andra fartyg i närheten och med AIS-basstationer. När
Automatic Transmitter Identification System
den används med en kompatibel plotter eller
multifunktionsskärm (MFD) kan AIS hjälpa till med att undvika
kollisioner.
Obs! AIS är inte tillgänglig på alla modeller.
Sätta på och stänga av AIS
1 Välj MENU > AIS.
2 Välj PÅ eller AV.
3 Välj OK.
NMEA 0183 och NMEA 2000
®
När du ansluter radion till en NMEA 0183 enhet eller ett NMEA
2000 nätverk kan du överföra mottagna DSC-nödanrop och
positionsinformation till valfri kompatibel, ansluten plotter
(NMEA, sidan 11).
Radion kan också ta emot GPS-positionsinformation från en
NMEA 0183 enhet eller ett NMEA 2000 nätverk. Mottagen GPSpositionsinformation visas på hemskärmen och sänds
tillsammans med DSC-anrop. visas på skärmen när GPSdata är tillgängliga, och blinkar när GPS-data saknas. När GPSdata inte finns måste du ange din position manuellt (Manuell
positionsinformation, sidan 8).
Mer information om hur du ansluter radion till en NMEA 0183
enhet eller ett NMEA 2000 nätverk finns i
Installationsinstruktionerna.
Fler funktioner med andra Garmin enheter
Radion har fler funktioner när du ansluter den till andra Garmin
enheter, t.ex. en plotter.
Obs! Du kan behöva uppgradera programvaran till din Garmin
plotter för att använda funktioner i NMEA 0183 eller NMEA
2000.
När du ansluter radion till en Garmin plotter med hjälp av NMEA
0183 eller NMEA 2000 håller plottern reda på aktuella och
tidigare positioner för kontakterna i katalogen.
När du ansluter radion till samma NMEA 2000 nätverk som en
Garmin plotter kan du använda plottern för att ställa in ett
individuellt rutinanrop.
När du ansluter radion till samma NMEA 2000 nätverk som en
Garmin plotter och du initierar ett man överbord-nödanrop från
radion, uppmanar plottern dig att navigera till man överbordplatsen. Om du ansluter ett Garmin autopilotsystem till samma
NMEA 2000 nätverk, uppmanar plottern dig att påbörja en
Williamson-gir till man överbord-platsen.
Kommunicera via NMEA 0183 eller NMEA
2000
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla modeller.
Du kan välja en anslutning till antingen en NMEA 0183 enhet
eller till ett NMEA 2000 nätverk. Radion kan endast
kommunicera via ett enda kommunikationsprotokoll åt gången.
1 Välj MENU > KOMMUNIKATION > PROTOKOLL.
2 Välj NMEA0183 eller NMEA2000.
Konfigurera DSC NMEA sändningar
Du kan filtrera vilka typer av DSC-anropsdata radion skickar till
en ansluten NMEA 0183 enhet eller via ett NMEA 2000 nätverk.
1 Välj MENU > KOMMUNIKATION > DSC-UTDATA.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill skicka NMEA data när du tar emot ett DSCanrop från ett MMSI-nummer väljer du ALLA
FARKOSTER och fortsätter till det sista steget.
9
3
4
5
6
• Om du vill avaktivera sändning av NMEA data när du tar
emot ett DSC-anrop väljer du INGA FARKOSTER och
fortsätter till det sista steget.
• Om du vill skicka NMEA data endast när du tar emot ett
anrop från ett fartyg i din katalog väljer du VÄLJA
FARKOST och fortsätter till nästa steg.
Obs! När du konfigurerar radion för VÄLJA FARKOST
skickas alla mottagna DSC-nödanropsdata via NMEA,
även om fartyget inte finns i din katalog.
Välj ett fartyg i din katalog.
Välj ett alternativ:
• Skicka alla DSC-anropsdata från det här fartyget genom
att välja PÅ.
• Skicka DSC-nödanropsdata endast från det här fartyget
genom att välja AV.
Upprepa processen för varje fartyg i din katalog.
Välj TILLBAKA om du vill spara ändringarna och stänga
menyn.
Systeminställningar
Välj MENU > SYSTEM.
SKÄRM: Ställer in ljusstyrka och kontrastnivåer.
SUMMER: Ställer in volymen eller avaktiverar ljudsignalen som
avges när du trycker på en knapp eller vrider på ratten.
AUTOMATISK PÅSLAGNING: Ställer in så att radion sätts på
automatiskt när den får ström.
SPRÅK: Ställer in språk för radion.
INT GPS-INSTÄLLNING: Slår av eller på den inbyggda GPSantennen.
Inställning av siffror
Du kan anpassa de siffror som visas på hemskärmen på radion.
Välj MENU > SYSTEM > SIFFROR.
LAT/LONG: Visar eller döljer latitud- och longitudsiffrorna från
en GPS-position eller från manuellt angivna positionsdata.
TID: Visar eller döljer den tid som ges genom GPS-mottagning,
eller från manuellt inmatad information.
Obs! Tiden uppdateras endast automatiskt om du får en
GPS-position. När du anger tid och position manuellt
uppdateras inte den tid som visas automatiskt. För manuellt
angivna data för position och tid visas alltid inmatningstiden
på hemskärmen även om du döljer tiden med denna
inställning.
COG/SOG: Visar eller döljer information om kurs över grund
(KÖG) och fart över grund (FÖG).
Obs! Du måste erhålla en GPS-position för att visa
information om kurs över grund (KÖG) och fart över grund
(FÖG).
Enhetsinställningar
Du kan ställa in måttenheten som ska användas för värden som
visas på radion.
Välj MENU > SYSTEM > ENHETER.
HASTIGHET: Ställer in måttenheten som visas för fartrelaterade
fält, t.ex. fart över grund.
TID > FORMAT: Ställer in tidsformatet.
KURS: Ställer in radion på att visa alla kursberäkningar, t.ex.
kurs över grund (KÖG), med geografisk eller magnetisk norr.
Obs! Om radion är konfigurerad för NMEA 2000
kommunikation är kursenheten inställd på AUTO och visar
kursdata baserat på informationen som tillhandahålls via
nätverket. Den här inställningen kan inte ändras.
10
Konfigurera tidsförskjutningen
Du kan visa lokal tid istället för UTC (Universal Coordinated
Time). När du justerar för lokal tid visas LOC efter tiden på
hemskärmen.
Obs! När du gör ett DSC-anrop skickas tiden i UTC-format.
1 Välj MENU > SYSTEM > ENHETER > TID >
FÖRSKJUTNING.
2 Vrid på ratten SELECT för att justera tidsförskjutningen från
UTC.
3 Välj OK.
Välja frekvensband
Du kan växla mellan frekvensbanden USA, internationellt eller
Kanada (Kanallistor, sidan 10).
Obs! Alla frekvensband är inte tillgängliga på alla
enhetsmodeller.
1 Välj MENU > KANAL > FREKVENSBAND.
2 Välj ett frekvensband.
Ändra kanalnamn
Kanalnamn visas på hemskärmen med nio tecken. Om ett
kanalnamn är längre än nio tecken rullar det fullständiga namnet
över den övre delen av skärmen och växlar sedan till
kortnamnet. Du kan ändra namnet på en kanal till ett namn med
lokal betydelse.
1 Välj MENU > KANAL > NAMN.
2 Vrid på ratten SELECT för att välja en kanal, och välj OK.
3 Ändra namnet på kanalen (Ange text, sidan 4).
4 Välj GODKÄNN.
Återställa fabriksinställningar
Du kan återställa radion till fabriksinställningarna. När du
återställer radion till fabriksinställningarna förlorar du alla
systemändringar och anpassningar. Vid återställning till
fabriksinställningarna tas anropsloggar bort, men grupposter,
katalogposter, MMSI-numret och ATIS-ID behålls.
1 Välj MENU > SYSTEM > SYSTEMINFO > ÅTERSTÄLL.
2 Välj JA för att bekräfta återställningen.
Bilaga
Larm och meddelanden
BATTERILARM: Avges när batteriet når ett inställt
lågspännings- eller högspänningsvärde. Kontrollera batteriets
kablar.
WX: Avges när du ställer in ett väderlarm och radion identifierar
en inkommande vädervarning (NOAA vädersändningar och
vädervarningar, sidan 4). Radion ställer automatiskt in den
väderkanal som sänder varningen.
GPS-LARM: Avges först när GPS-data från ett NMEA nätverk
eller från positionsdata som angetts manuellt är äldre än fyra
timmar. Avges igen när GPS-data från ett NMEA nätverk eller
från positionsdata som angetts manuellt är äldre än
23,5 timmar (Manuell positionsinformation, sidan 8).
POSITIONSSPÅRNING: Visas efter fem misslyckade försök i
rad att begära positionsinformation från ett fartyg
(Positionsspårning, sidan 7).
®
Kanallistor
Kanallistor för USA, Kanada och internationellt är tillgängliga
online som referens. Du ansvarar för att rätt kanaler används
enligt lokala bestämmelser.
Systeminställningar
• Om du vill visa den senaste internationella kanallistan går du
till www.navcen.uscg.gov/?pageName=apps18.
• Om du vill visa den senaste kanallistan för USA går du till
www.navcen.uscg.gov/?pageName=mtVhf.
• Om du vill visa de senaste kanallistan för Kanada går du till
www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01011.html#sched1.
Du kan köpa fullständig information om format och meningar
från NMEA (National Marine Electronics Association) från
www.nmea.org.
PGN
Beskrivning
Specifikationer
059392
ISO-erkännande
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA beordra/begära/godkänna
126464
PGN-lista
126996
Produktinformation
129799
Radiofrekvens/läge/ström
129808
DSC-samtalsinformation
Specifikation
Mått
Mått (H x B x D)
VHF 110/115: 8,5 x 17 x 14,6 cm (3,35 x
6,7 x 5,75 tum)
VHF 210/215: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm (3,86
x 7,76 x 5,78 tum)
Vikt
VHF 110/115 (med mikrofon): 1,241 kg
(43,77 ounce)
VHF 210/215 (utan mikrofon): 1,212 kg
(42,75 ounce)
VHF 210/215 mikrofon: 0,248 kg
(8,75 ounce)
Drifttemperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Temperaturområde för
förvaring
Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)
Säkerhetsavstånd till
kompass
VHF 110/115: 70 cm (27,6 tum)
VHF 210/215: 75 cm (29,5 tum)
Vattenklassning
IEC 60529 IPX71
Antennkontakt
S0-239 (50 Ω)
Driftspänning
12,0 V DC
Strömförbrukning i standbyläge
350 mA
Strömförbrukning vid
mottagning
600 mA
Strömförbrukning vid
sändning
Från 2,0 till 6,0 A (från 1 till 25 W)
Maximal antennförstärkning
9 dBi
Antennportens impedans
50 Ω
Uteffekt för inbyggd
högtalare
1 W (med 4 Ω vid 10 % distorsion)
Uteffekt för extern högtalare 4 W (4 Ω/max)
Impedans för extern
högtalare
4Ω
Uteffekt för megafon
20 W vid 4 Ω
Impedans för megafon/
mistlur
4Ω
NMEA 2000 PGN-information
Sända
Ta emot
PGN
Beskrivning
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA beordra/begära/godkänna
129026
KÖG/FÖG, snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
Sändning (endast AIS-modeller)
PGN
Beskrivning
129038
Klass A-positionsrapport
129039
Klass B-positionsrapport
129040
Klass B utökad positionsrapport
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
129802
Säkerhetsmeddelande om AIS-utsändning
129809
AIS klass B statiska data, del A
129810
AIS klass B statiska data, del B
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en trasa
NMEA
NMEA 0183 information
fuktad med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Sända
Mening
Beskrivning
DSC
DSC-information
DSE
Utökad DSC
Ta emot
Mening
Beskrivning
GGA
GPS-fixdata
GLL
Geografisk position (latitud/longitud)
GNS
GNSS-fixdata
RMA
Rekommenderat minimum för specifika Loran-C-data
RMB
Rekommenderad minimiinformation för navigering
RMC
Rekommenderat minimum för specifika GNSS-data
1
Bilaga
Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
11
Index
A
AIS 9
anropslogg 7, 8
automatic transmitter identification system 9
B
bakgrundsbelysning 10
brusspärr 2
D
DSC. Se DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling) 4–8
inställningar 8
dubbelkanalspassning 3
E
enhet, rengöra 11
F
summer 10
systeminformation 1
systeminställningar 10
säkerhetsanrop 6
T
ta emot anrop 6, 8
text, ange 4
tid
inställning 10
zon 10
trekanalspassning 3
V
VHF-radio
individuellt rutinanrop 2
sända 2
volym, justera 2, 10
väder
meddelanden 4
sändningar 4
fabriksinställningar 10
G
gruppanrop 6–8
göra anrop 6
alla fartyg 6
H
hemskärm 1
egna 10
I
ikoner 1
ilanrop 6
inställningar 2, 10
K
kanaler 2, 10
16/9 3
16+ 3
Internationell 6
Kanada 6
prioritet 3
spara 2
ström 3
sända 3
söka 2
USA 6
övervaka 3
katalog 8
knappar 1
ström 2
kontrast 10
L
larm 10
M
megafon 3
mistlur 4
MMSI 5
mottagare, känslighet 3
måttenheter 10
N
NMEA 0183 9, 11
NMEA 2000 9, 11
nätverk 9
nödanrop 5, 6
stoppa 5
återkalla 5
P
plotter 9
position 8
begäran 6, 7
spåra 7
positionsbegäran 8
S
ström 3
12
Index
support.garmin.com
Juni 2019
190-02426-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising