Garmin | VHF 115/i Marine Radio | Installation guide | Garmin VHF 115/i Marine Radio Instrukcja instalacji

Garmin VHF 115/i Marine Radio Instrukcja instalacji
• Miejsce to musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.
• Miejsce nie może znajdować się na płaskiej, poziomej
powierzchni. Musi być ono usytuowane pod kątem
pionowym.
Wybrane miejsce i kąt widzenia powinny być sprawdzone
przed zainstalowaniem urządzenia. Wysokie kąty widzenia
z góry i z dołu mogą skutkować obrazem o niskiej jakości.
Instalacja anteny i wystawienie na działanie energii
elektromagnetycznej
SERIA VHF 115/215 AIS
INSTRUKCJA INSTALACJI
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
OSTRZEŻENIE
Radiooperatorzy z rozrusznikami serca, urządzeniami
podtrzymującymi funkcje życiowe lub elektrycznym sprzętem
medycznym nie powinni być wystawiani na nadmierne działanie
pól radiowych, ponieważ mogą one zakłócać działanie tych
urządzeń medycznych.
PRZESTROGA
Urządzenie generuje i emituje fale radiowe oraz promieniowanie
elektromagnetyczne. Niezastosowanie się do niniejszych
wytycznych może doprowadzić do przyjęcia dawki
promieniowania radiowego, która przekracza wartość
maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MPE).
Firma Garmin oświadcza, że promień maksymalnej
dopuszczalnej ekspozycji (MPE) dla tego systemu wynosi
2,48 m (97,64 cali), który został określony przy użyciu sygnału
wyjściowego o mocy 5 W przesyłanego do anteny dookolnej
o zysku 6 dBi. Antenę należy zainstalować w odległości 2,48 m
(97,64 cali) od wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie.
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę garmin.com/express.
2 Zaloguj się do konta Garmin .
®
Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Można użyć dołączonego wspornika, aby zamontować
urządzenie na uchwycie pałąkowym na płaskiej powierzchni.
1 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym À
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące.
2 Używając wiertła o średnicy 3,5 mm (9/64 cala) wywierć
otwory prowadzące.
3 Za pomocą dołączonych wkrętów Á przykręć wspornik do
montażu na uchwycie pałąkowym do powierzchni
montażowej.
4 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Â.
5 Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.
Wrzesień 2018
190-02426-02_0A
Montaż wpuszczany urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają montaż urządzenia
na desce rozdzielczej.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Używając wiertła o średnicy 9,5 mm (3/8 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
3 Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij
powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii
ciągłej oznaczonej na szablonie.
4 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
5 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
6 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z otworami
prowadzącymi na szablonie.
7 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów prowadzących.
8 Używając wiertła o średnicy 3,5 mm (9/64 cala) wywierć
otwory prowadzące.
9 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
10 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.
11 W razie potrzeby zakryj nieużywane złącza za pomocą
dołączonych zaślepek, aby zapobiec korozji metalowych
styków.
12 Zamocuj piankową uszczelkę À z tyłu urządzenia.
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
13 Umieść urządzenie wycięciu.
14 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych wkrętów Á.
15 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi
urządzenia.
Montaż wieszaka na mikrofon
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
2
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Wieszak na mikrofon można zamontować w dogodnym miejscu
w pobliżu radia.
1 Wybierz miejsce montażu w zasięgu przewodu mikrofonu.
2 Używając wieszaka na mikrofon À jako szablonu, oznacz
otwory prowadzące.
3 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala), wywierć otwory
montażowe.
Przymocuj
wieszak na mikrofon do powierzchni montażowej
4
przy użyciu dostarczonych wkrętów Á.
Uwagi dotyczące podłączania
Element Opis
À
Á
Â
Uwagi
Podłączanie
uziemienia
Jeśli to konieczne, można użyć dołączonego
wkrętu uziemiającego do połączenia
obudowy urządzenia do uziemienia
wodnego (Dodatkowe uwagi dotyczące
uziemienia, strona 3).
Wiązka
przewodów
zasilających
i przewodów do
przesyłu
danych
Urządzenie należy podłączyć do źródła
zasilania 12 V DC (Podłączanie wiązki
przewodów do zasilania, strona 3).
Urządzenie to można podłączyć do innego
urządzenia NMEA 0183 za pomocą wiązki
przewodów, aby mogły one korzystać
z informacji DSC i GPS (opcjonalnie)
(NMEA Połączenia dla urządzenia NMEA
0183, strona 3).
Urządzenie można podłączyć do
zewnętrznej anteny GPS za pomocą wiązki
przewodów (opcjonalnie) (Podłączanie
zdalnej anteny GPS, strona 3).
Urządzenie można podłączyć do megafonu
za pomocą wiązki przewodów (opcjonalnie)
(Podłączanie do megafonu lub głośnika
systemu nagłośnieniowego, strona 4).
Urządzenie można podłączyć do zewnętrz­
nego głośnika za pomocą wiązki przewodów
(opcjonalnie) (Podłączanie do głośnika
zewnętrznego, strona 4).
Podłączanie
anteny VHF
Urządzenie należy podłączyć do anteny
VHF (do nabycia osobno) (Podłączanie
anteny VHF, strona 3).
®
Element Opis
Ã
Ä
Uwagi
Dodatkowe
złącze
mikrofonu
Złącze NMEA
2000
®
Można podłączyć dodatkowy mikrofon (do
nabycia osobno) lub przenieść istniejący
mikrofon radia VHF 215 AIS (zestaw do
przeniesienia mikrofonu należy nabyć
osobno).
W przypadku modelu VHF 115 złącze to jest
niedostępne.
Urządzenie można podłączyć do sieci
NMEA 2000 na łodzi, aby mogło ono
korzystać z informacji DSC i GPS
(opcjonalnie) (Połączenia z urządzeniami
NMEA 2000, strona 3).
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (­) zacisku
akumulatora.
Dodatkowe uwagi dotyczące uziemienia
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.
Podłączanie anteny VHF
1 Zainstaluj antenę VHF (do nabycia osobno) zgodnie
z instrukcją instalacji dołączoną do anteny.
UWAGA: Możesz kupić przedłużacz VHF. Odwiedź stronę
http://buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy
Garmin.
2 Podłącz antenę VHF do portu urządzenia VHF 115/215 AIS.
Połączenia z urządzeniami NMEA 2000
Element Opis
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
NMEA 2000Przewód zasilający
NMEA 2000Kabel podłączeniowy
Źródło zasilania 12 V DC
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
NMEA 2000Trójnik
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
Podłączanie zdalnej anteny GPS
To urządzenie zawiera zewnętrzną antenę GPS. Jeśli w miejscu
montażu sygnał GPS jest niewystarczająco silny, można
zainstalować zdalną antenę GPS z żeńskim złączem BNC (do
nabycia osobno) i podłączyć ją do urządzenia.
UWAGA: Po podłączeniu urządzenia do NMEA 2000 z anteną
GPS można użyć tej anteny jako źródła sygnału GPS bez
konieczności montażu zdalnej anteny GPS (Połączenia
z urządzeniami NMEA 2000, strona 3).
1 Aby w prawidłowy sposób zainstalować na łodzi zewnętrzną
antenę GPS, należy postępować zgodnie z dołączonymi do
niej instrukcjami.
2 Poprowadź przewód anteny GPS do tylnej części urządzenia
VHF 115/215 AIS z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.
3 Podłącz przewód anteny GPS do złącza BNC na wiązce
przewodów urządzenia VHF 115/215 AIS.
NMEA Połączenia dla urządzenia NMEA 0183
Ten schemat przedstawia dwukierunkowe połączenia zarówno
do wysyłania, jak i odbierania danych. Można go także używać
do komunikacji jednokierunkowej. Aby odbierać informacje
z urządzenia NMEA 0183 za pomocą tego urządzenia, należy
zapoznać się z elementami Ê, Ë, Í i Î w drugiej tabeli. Aby
przesyłać informacje do urządzenia NMEA 0183 za pomocą
tego urządzenia, należy zapoznać się z elementami Ê, Ë, Ï i Ð
w drugiej tabeli.
NOTYFIKACJA
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci ” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Odwiedź stronę
www.garmin.com/manuals/VHF115­215 .
Element
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Element Opis
À
Á
Â
Zgodny ploter nawigacyjny lub inne urządzenie NMEA 2000
Í
Î
Ï
Ð
Opis
Źródło zasilania
Przewód zasilający
NMEA Urządzenie NMEA 0183
NMEA Przewód 0183
Funkcja
przewodu
Garmin
Kolor
przewodu
Garmin
NMEA Funkcja
przewodu
urządzenia
zgodnego
z interfejsem
NMEA 0183
Moc
Czerwone
Moc
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie
zasilania
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Uziemienie
danych (jeżeli
dotyczy)
RxA (+)
Fioletowy
TxA (+)
RxB (­)
Szary
TxB (­)
TxA (+)
Niebieski
RxA (+)
TxB (­)
Brązowy
RxB (­)
Urządzenie VHF 115/215 AIS
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
3
Podłączanie do megafonu lub głośnika systemu
nagłośnieniowego
Dane techniczne
Wielkość
Maks. zysk anteny
9 dBi
Istnieje możliwość podłączenia radia VHF 215 AIS do megafonu
lub głośnika systemu nagłośnieniowego (PA) (do nabycia
osobno) w celu użycia mikrofonu lub zestawu głośnomówiącego
do przekazywania powiadomień.
UWAGA: Modelu VHF 115 nie można podłączać do megafonu.
1 W razie potrzeby zamocuj megafon lub głośnik systemu
nagłośnieniowego zgodnie z instrukcjami instalacji
dołączonymi do tych urządzeń.
UWAGA: W celu uniknięcia efektu sprzężenia zwrotnego
megafon lub głośnik systemu nagłośnieniowego powinien
zostać zainstalowany w odległości co najmniej 3 m (10 stóp)
od urządzenia oraz odwrócony tyłem do mikrofonu lub
słuchawki.
2 Poprowadź lub przedłuż przewód od megafonu lub głośnika
systemu nagłośnieniowego do radia.
3 Podłącz biały przewód z wiązki przewodów radia do
przewodu dodatniego (+) megafonu lub głośnika systemu
nagłośnieniowego.
4 Podłącz zielony przewód z wiązki przewodów radia do
przewodu ujemnego (­) megafonu lub głośnika systemu
nagłośnieniowego.
5 Zabezpiecz połączenia za pomocą wodoodpornej taśmy lub
izolacji termokurczliwej.
Impedancja gniazda
antenowego
50 Ω
Podłączanie do głośnika zewnętrznego
Istnieje możliwość podłączenia radia do głośnika zewnętrznego
(do nabycia osobno) w celu słuchania komunikacji w oddaleniu
od radia.
1 W razie potrzeby zamocuj głośnik zgodnie z instrukcjami
instalacji dołączonymi do tych urządzeń.
2 Poprowadź lub przedłuż przewód od głośnika do radia.
3 Podłącz czerwony przewód z wiązki przewodów radia do
przewodu dodatniego (+) głośnika.
4 Podłącz czarny przewód z wiązki przewodów radia do
przewodu ujemnego (­) głośnika.
5 Zabezpiecz połączenia za pomocą wodoodpornej taśmy lub
izolacji termokurczliwej.
Moc wyjściowa dźwięku Głośnik wewnętrzny: 1 W (dla 4 Ω i 10%
zniekształceniach)
Głośnik zewnętrzny (opcjonalnie): 4 W (4 Ω/
maks.)
Moc wyjściowa
megafonu
20 W przy 4 Ω
Impedancja głośnika
zewnętrznego
4Ω
Impedancja megafonu
4Ω
NOTYFIKACJA
Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7. Może pozostać zanurzone w wodzie na głębokości
1 m przez 30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urządzenia
należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie lub ładowanie.
Informacje o PGN NMEA 2000
Odbiór
Transmituj
059392 Potwierdzenie ISO
059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 Żądanie/polecenie/potwier­
dzenie NMEA
126208 Żądanie/polecenie/
potwierdzenie NMEA
126464 Lista PGN
129026 KDd/PND, szybka aktu­
alizacja
126996 Informacje o produkcie
129029 Dane pozycji GNSS
129799 Częstotliwość/tryb/moc
radia
129808 Informacja o wywołaniu
DSC
Nadawanie (tylko modele AIS)
129038
Raport pozycji klasy A
129039
Raport pozycji klasy B
129040
Rozszerzony raport pozycji klasy B
129794
Dane statyczne i związane
z podróżą AIS klasy A
129798
Lotniczy raport pozycji AIS SAR
Wymiary (wys. × szer. × VHF 115: 8,5 × 17 × 14,6 cm (3,35 × 6,7 ×
gł.)
5,75 cala)
VHF 215 AIS: 9,8 × 19,7 × 14,9 cm (3,86 ×
7,76 × 5,78 cala)
129802
Nadawany komunikat bezpieczeń­
stwa AIS
129809
Dane statyczne AIS klasy B, część
A
Masa
129810
Dane statyczne AIS klasy B, część
B
Załącznik
Dane techniczne
Dane techniczne
Zakres temperatur
Wielkość
VHF 115 (z mikrofonem): 1,241 kg
(43,77 uncji)
VHF 215 AIS (bez mikrofonu): 1,212 kg
(42,75 uncji)
Mikrofon VHF 215 AIS: 0,248 kg (8,75 uncji)
Robocza: od ­15°C do 70°C (od 5°F do
158°F)
Przechowywania: od ­20°C do 70°C (od ­4°F
do 158°F)
NMEA 0183 IN — obsługiwane sentencje
Sentencja Definicja
GGA
Dane lokalizacyjne systemu GPS
GLL
Pozycja geograficzna (szerokość/długość)
GNS
Dane pozycji GNSS
RMA
Zalecane minimalne dane specyficzne dla systemu Loran­
C
Klasa wodoszczelności* IEC 605290 IPX7
RMB
Zalecane minimalne informacje dotyczące nawigacji
Gniazdo antenowe
S0­239 (50 Ω)
RMC
Zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitów GNSS
Napięcie robocze
12,0 V DC
Pobór prądu
Tryb czuwania: 350 mA
Odbiór: 600 mA
Nadawanie: od 2,0 A do 6,0 A (od 1 W do
25 W)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
4
VHF 115: 70 cm (27,6 cala)
VHF 215 AIS: 75 cm (29,5 cala)
NMEA 0183 OUT — obsługiwane sentencje
Sentencja
Definicja
DSC
Informacje DSC
DSE
Rozszerzone DSC
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GHS™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA i NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National
Marine Electronics Association. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
®
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising