Garmin | Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer | Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer คำแนะนำการติดตั้ง
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS12
คำแนะนำการติดตั้ง
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
ชาร์ตพล็อตเตอร์
คุณจะต้องรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอย่างปลอดภัยและ
รอบคอบ โซนาร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับการรับรู้ถึงน้ำใต้เรือของคุณ
ซึ่งไม่สามารถทดแทนความรับผิดชอบในการสังเกตน้ำรอบๆ เรือของคุณ
ในขณะที่คุณนำทาง
• คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่จะไม่ถูกชนเมื่อปล่อยเรือ
ลำเลียง หรือจัดเก็บ
• คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่อยู่ด้านหลังแผ่นขนาบ
ลำเรือ สตรัท ช่องรับน้ำหรือปล่อยน้ำ หัวโซน่าร์ติดลำตัวยาน หรือสิ่ง
ใดๆ ที่สร้างฟองอากาศหรือทำให้น้ำเกิดการปั่นป่วนได้ น้ำที่ปั่นป่วน
อาจรบกวนลำแสงโซน่าร์
• คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ให้อยู่ในตำแหน่งใกล้กับศูนย์กลางของเรือ
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
• เมื่อติดตั้งห่างจากศูนย์กลางของท้ายเรือ องศาระหว่างท้องเรือกับลำ
ตัวเรือที่มากขึ้นสามารถทำให้ลำตัวยานเรือ
รบกวนลำแสงโซน่าร์
และอาจก่อให้เกิดการตรวจจับด้านตรงข้ามของเรือที่ไม่สม่ำเสมอ
หัวโซน่าร์แสดงจากด้านหลัง
ข้อควรระวัง
การไม่ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิด
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บได้
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
ประกาศ
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
กับเรือของคุณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ Garmin ตามคำแนะนำต่อไปนี้
อ่านคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง หากคุณมีปัญหา
ในระหว่างการติดตั้ง ให้ไปที่ support.garmin.com สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
®
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถช่วยเราในการสนับสนุนคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลน์วันนี้ โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือ
สำเนาไว้ในที่ปลอดภัย
1 ไปที่ my.garmin.com/registration
2 ลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin ของคุณ
การอัปเดตซอฟต์แวร์
คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์นี้
หากชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin ของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรอัป
เดตซอฟต์แวร์โดยใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™ บนอุปกรณ์
Android™ หรือ Apple ที่ใช้ร่วมกัน หากชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณไม่มี
เทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้การ์ดหน่วยความจำ
และคอมพิวเตอร์ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ support.garmin.com
• บนเรือที่มีชุดขับคู่ คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์อยู่ระหว่างชุดขับหากเป็น
ไปได้
• หากจำเป็น สำหรับความยาวสายเพิ่มเติม คุณสามารถเชื่อมต่อสายต่อ
เสริมที่มีให้เลือกที่ buy.garmin.com หรือจากตัวแทนจำหน่าย
Garmin ของคุณ
การติดตั้งหัวโซน่าร์ที่ก้านทรอลิ่งมอเตอร์
ประกาศ
คุณต้องยึดสายหัวโซน่าร์กับก้านหรือตำแหน่งอื่นที่ปลอดภัยหลังจากการ
ติดตั้ง ความเสียหายของสายหัวโซน่าร์หรือแจ็กเกตของสายจะทำให้หัว
โซน่าร์ล้มเหลว
1 ใส่แคลมป์สายยาง
ผ่านทางช่องบนที่ติดตั้งขายึดทรอลิ่งมอเตอร์
จนกว่าความยาวทั้งสองด้านของที่ติดตั้งจะเท่ากัน
®
®
®
เครื่องมือที่จำเป็น
•
•
•
•
•
•
•
สว่าน
ดอกสว่าน 4 มม. (5/32 นิ้ว) และ 3.2 มม. (1/8 นิ้ว)
กระดาษกาว
ไขควงปากแฉก #2
สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล
เลื่อยเจาะรู 32 มม. (1 1/4 นิ้ว) (ไม่จำเป็น)
ที่รัดสาย (ไม่จำเป็น)
การพิจารณาการติดตั้ง
• คุณต้องไม่ติดตั้งหัวโซน่าร์ในเส้นทางของใบพัด
• บนมอเตอร์ท้ายเรือ คุณควรยึดหัวโซน่าด้านข้างที่พัดลงของใบพัด
โดยปกติคือกราบขวา
2 ยึดแคลมป์สายยางกับทรอลิ่งมอเตอร์
3 จัดแนวส่วนบนสุดของหัวโซน่าร์ ให้ขนานกับด้านบนสุดของขา
ยึด
4 ยึดหัวโซน่าร์กับขายึดโดยใช้ปุ่มหมุน
5 ใช้ที่รัดสาย (ไม่ได้ให้มาด้วย) เพื่อยึดสายหัวโซน่าร์กับก้านหรือ
ตำแหน่งอื่นที่ปลอดภัย
เดินสายของหัวโซน่าร์ไปยังชาร์ตพล็อต
โดยต้องปฏิบัติตามข้อควร
6
ระวังเหล่านี้
ธันวาคม 2018
190-02495-90_0A
• คุณควรหลีกเลี่ยงการการเดินสายใกล้กับสายไฟฟ้าหรือแหล่งอื่นๆ
ของการรบกวนทางไฟฟ้า
• คุณต้องเดินสายไม่ให้ถูกหนีบเมื่อมีการใช้หรือพักทรอลิ่งมอเตอร์
การติดตั้งหัวโซน่าร์ที่ก้านทรอลิ่งมอเตอร์
แนวจัดวางขายึดก้านทรอลิ่งมอเตอร์
ขายึดทรอลิ่งมอร์เตอร์มีความเอียง 8 องศาเพื่อลดการรบกวนจากทรอลิ่
งมอร์เตอร์บนลำแสงหัวโซน่าร์ คุณต้องจัดแนวขายึดด้วยส่วนท้ายที่แคบ
ของมุมให้อยู่ด้านบนสุดเมื่อติดตั้งขายึด
ด้านมุมของหัวโซน่าร์
5 เดินสายของหัวโซน่าร์ไปยังชาร์ตพล็อต โดยต้องปฏิบัติตามข้อควร
ระวังเหล่านี้
• คุณควรหลีกเลี่ยงการการเดินสายใกล้กับสายไฟฟ้าหรือแหล่งอื่นๆ
ของการรบกวนทางไฟฟ้า
• คุณต้องเดินสายไม่ให้ถูกหนีบเมื่อมีการใช้หรือพักทรอลิ่งมอเตอร์
การติดตั้งหัวโซน่าร์บนท้ายเรือ
การประกอบฮาร์ดแวร์สำหรับการยึดบนท้ายเรือ
ติดตั้งหัวโซน่าร์
กับขาจุดยึดท้ายเรือ
แหวนรองยาง
แหวนแบน
และสลัก
โดยใช้น็อตหกเหลี่ยม
ควรหันเข้าหาด้านหน้าของทรอลิ่งมอร์เตอร์
การประกอบฮาร์ดแวร์สำหรับการยึดบนท้ายเรือกับการต่อขยาย
คุณสามารถต่อขายึดเพิ่มเพื่อขยายหัวโซน่าร์เลยตัวเรือบนเรือลำตัวลึก
รูปตัว V การทำเช่นนี้จะขยายหัวโซน่าร์ใต้เส้นน้ำโดยไม่ต้องจุ่มขายึด
หรือติดตั้งขายึดใกล้เคียงขอบเรือของคุณมากเกินไป การติดตั้งทั้งหมด
ไม่จำเป็นต้องต่อขายึดเพิ่มเติม
การติดตั้งหัวโซน่าร์ที่ก้านทรอลิ่งมอเตอร์
ประกาศ
คุณต้องยึดสายหัวโซน่าร์กับก้านหรือตำแหน่งอื่นที่ปลอดภัยหลังจากการ
ติดตั้ง ความเสียหายของสายหัวโซน่าร์หรือแจ็กเกตของสายจะทำให้หัว
โซน่าร์ล้มเหลว
คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ให้ห่างจากมอเตอร์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ติดตั้งขาจุดยึดท้ายเรือ
กับส่วนขยาย
และติดส่วนขยายเข้ากับ
หัวโซน่าร์
โดยใช้น็อตหกเหลี่ยม
แหวนรองยาง
แหวนแบน
และสลัก
1 จัดวางแนวขายึดทรอลิ่งมอร์เตอร์ (แนวจัดวางขายึดก้านทรอลิ่งมอ
เตอร์, หน้า 2)
2 ใช้สกรู M6
ทรอลิ่งแบบมุม
ในการติดขายึดก้านทรอลิ่งแบบโค้ง
กับขายึดก้าน
การติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับการยึดบนท้ายเรือ
3 ยึดหัวโซน่าร์ กับขายึดโดยใช้ปุ่มหมุน
4 ใช้ที่รัดสาย (ไม่ได้ให้มาด้วย) เพื่อยึดสายหัวโซน่าร์กับก้านหรือ
ตำแหน่งอื่นที่ปลอดภัย
2
ประกาศ
หากคุณกำลังติดตั้งขาตั้งบนไฟเบอร์กลาสด้วยสกรู ขอแนะนำให้ใช้ดอก
สว่านแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะคว้านรูให้ห่างขึ้นผ่านชั้นเจลเคลือบด้าน
บนสุดเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการแตกร้าวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูให้แน่น
1 เพื่อให้มีการจัดตำแหน่งใต้น้ำที่ถูกต้อง ให้วางจุดยึดท้ายเรือเพื่อให้
เส้นบนหัวโซน่าร์
อยู่ตรงกับส่วนท้ายของท้ายเรือ
หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรใช้เซนเซอร์ทิศมุ่งหน้า เช่น
เซนเซอร์ทิศมุ่งหน้า SteadyCast™ เซนเซอร์ทิศมุ่งหน้าแสดงทิศทางที่
หัวโซน่าร์ชี้โดยสัมพันธ์กับเรือ
คุณสามารถเริ่มเลี้ยวเรือของคุณก่อนการปรับเทียบได้ แต่คุณต้องหมุน
เรือของคุณเต็มที่ 1.5 ครั้งระหว่างการปรับเทียบ
1 จากมุมมองโซน่าร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ >
การติดตั้งโซนาร์
2 หากจำเป็น ให้เลือก ใช้งาน AHRS เพื่อเปิดเซนเซอร์ AHRS
3 เลือก ปรับเทียบเข็มทิศ
4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การซ่อมบำรุง
การทำความสะอาดหัวโซน่าร์
2 การใช้ที่ติดตั้งท้ายเรือเป็นแม่แบบ เพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะ
3
4
5
6
7
8
นำ
พันเทปรอบๆ ดอกสว่านขนาด 4 มม. (5/32 นิ้ว) ที่ 19 มม. (3/4 นิ้ว)
จากตำแหน่งของดอกสว่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะรูเจาะนำลึกเกินไป
หากคุณติดตั้งในขายึดบนไฟเบอร์กลาส ให้ปิดเทปบนตำแหน่งของรู
ที่เจาะนำเพื่อลดการแตกร้าวของเจลเคลือบ
ใช้ดอกสว่าน 4 มม. (5/32 นิ้ว) เจาะรูเจาะนำลึกประมาณ 19 มม.
(3/4 นิ้ว) ที่ตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้
ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลในสกรู 20 มม.
ใช้สกรู 20 มม. สามตัว ติดที่ติดตั้งหัวโซน่าร์กับท้ายเรือ
เดินสายใต้ตะขอเกี่ยวสายจุดยึดท้ายเรือ
ตะกรันที่เกิดจากน้ำทะเลจะสะสมอย่างรวดเร็ว และสามารถลด
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ของคุณได้
1 ให้เอาตะกรันออกโดยใช้ผ้านุ่มๆ กับสารทำความสะอาดแบบอ่อน
2 เช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ Panoptix LiveScope LVS12
ขนาด (ยาว x สูง x กว้าง)
113 x 92 x 23 มม. (4.45 x 3.6
x .91 นิ้ว)
น้ำหนัก (หัวโซน่าร์เท่านั้น)
500 กรัม (1.1 ปอนด์)
ความถี่
ตั้งแต่ 530 ถึง 1.1 MHz
อุณหภูมิทำงาน
ตั้งแต่ 0° ถึง 40°C (ตั้งแต่ 32° ถึง
104°F)
อุณหภูมิที่จัดเก็บ
ตั้งแต่ -40° ถึง 85°C (ตั้งแต่ -40° ถึง
185°F)
ระยะทางเดิน/ความลึก สูงสุด
61 ม. (200 ฟุต)
มุมมองภาพ
ด้านหน้าไปด้านหลัง: 2 เซคเตอร์มุม
30 องศา
Side-to-Side: 20 องศา
*ขึ้นอยู่กับความเค็มของน้ำ ชนิดของท้องน้ำ และสภาพอื่นๆ ของน้ำ
การอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
การอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ ให้ไปที่
developer.garmin.com/open-source/linux/
© 2018 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin และโลโก้ Garmin เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™ และ SteadyCast™ เป็ น
เครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับ
ความยินยอมจาก Garmin
®
9 หากคุณต้องเดินสายผ่านท้ายเรือ ให้เลือกตำแหน่งรูที่เจาะนำเหนือ
เส้นน้ำ แล้วทำเครื่องหมาย
10 หากคุณทำเครื่องหมายรูที่เจาะนำในขั้นตอนที่ 8 ให้ใช้เลื่อยเจาะรู
32 มม. (1 1/4 นิ้ว) เพื่อเจาะรูเจาะทะลุผ่านท้ายเรือ
11 เดินสายของหัวโซน่าร์ไปที่ชาร์ตพล็อต
• หากคุณจะเดินสายโดยใช้รูเจาะทะลุ ให้สอดสายผ่านรูที่คุณเจาะ
ในขั้นตอนที่ 9
• หากคุณไม่ได้เดินสายโดยใช้รูเจาะทะลุ ให้เดินเคเบิลลอยและอยู่
เหนือด้านบนสุดของท้ายเรือ
คุณควรหลีกเลี่ยงการการเดินสายใกล้กับสายไฟฟ้าหรือแหล่งอื่นๆ
ของการรบกวนทางไฟฟ้า
Android™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google Inc. Apple เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่ งจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
Corporation Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศอื่นๆ เครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็ นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
®
®
®
การปรับเข็มทิศ
ก่อนที่คุณจะปรับเข็มทิศได้ ต้องติดตั้งหัวโซน่าร์บนคานให้ห่างจากทรอล
ลิ่งมอเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแม่เหล็ก และหย่อนลงในน้ำ การ
ปรับเทียบต้องมีคุณภาพที่เพียงพอเพื่อเปิดใช้เข็มทิศภายใน
หมายเหตุ: ในการใช้เข็มทิศ คุณต้องติดตั้งหัวโซน่าร์บนท้ายเรือหรือ
ก้านทรอลิ่งมอเตอร์ เข็มทิศอาจไม่ทำงานเมื่อคุณติดตั้งหัวโซน่าร์บน
มอเตอร์
3
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising