Garmin | Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer | Installation guide | Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Installationsvejledning

Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Installationsvejledning
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS12
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i
plotterens produktpakke for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
• Du bør ikke montere transduceren et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, indhaling eller opbevaring.
• Transduceren bør ikke placeres bag plankegange, stivere,
fittings, vandindsugninger eller udledningshuller, transducere
til montering gennem skroget eller andet, der skaber
luftbobler eller turbulens i vandet. Turbulens i vandet kan
forstyrre ekkolodsstrålen.
• Du bør montere transduceren så tæt på bådens midterlinje
som muligt.
• Ved montering længere fra hækkens centerlinje kan en større
skroghældning få bådens skrog
til at komme i vejen for
ekkolodstrålen , hvilket kan medføre dårlig registrering på
den anden side af båden . Transduceren set bagfra.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du gå til support.garmin.com for at få flere oplysninger.
®
Registrering af din enhed
• På fartøjer med to drev bør du så vidt muligt montere
transduceren mellem drevene.
• Hvis du har behov for at øge længden af kablet, kan du
tilslutte et forlængerkabel, der kan købes som tilbehør på
buy.garmin.com eller hos din Garmin forhandler.
Installation af transduceren på elmotoren
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Log på din Garmin konto.
BEMÆRK
Du skal fastgøre transducerkablet til akslen eller et andet sikkert
sted efter installationen. Beskadigelse af transducerkablets
ledninger eller kabelkappe kan forårsage transducerfejl.
Softwareopdatering
1 Før slangeklemmen
Du skal opdatere softwaren, når du installerer denne enhed.
Hvis din Garmin plotter indeholder Wi‑Fi teknologi, bør du
opdatere softwaren med ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhed. Hvis din plotter ikke
indeholder Wi‑Fi teknologi, bør du opdatere softwaren med et
hukommelseskort og en Windows computer.
Få flere oplysninger ved at gå til support.garmin.com.
gennem hullet på elmotorbeslaget
indtil ens længder kommer ud på begge sider af beslaget.
,
®
®
®
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
Boremaskine
4 mm (5/32 tommer) og 3.2 mm (1/8 tommer) borehoveder
Afdækningstape
Nummer 2 stjerneskruetrækker
Marineforsegler
32 mm (1 1/4 tommer) hulsav (valgfri)
Kabelklemmer (valgfri)
Overvejelser om montering
• Du må ikke montere transduceren på linje med skruen.
• På en påhængsmotor skal du montere transduceren på
propellens nedadgående side, typisk styrbord.
2 Fastgør slangeklemmen rundt om elmotoren .
3 Juster den øverste del af transduceren , så den er parallel
med den øverste del af beslaget.
4 Fastgør transduceren til beslaget ved hjælp af skruen
5 Brug kabelbindere (medfølger ikke) til at fastgøre
.
transducerkablet til akslen eller et andet sikkert sted.
6 Før transducerkablet til plotteren, og overhold følgende
forholdsregler:
December 2018
190-02495-90_0A
• Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller
andre kilder til elektrisk interferens.
• Du skal føre kablet på en måde, så det ikke klemmes, når
elmotoren anvendes eller opbevares.
Installation af transduceren på trollingmotor­
benet
Retning på beslaget til elmotorens aksel
Beslaget til elmotoren har en hældning på 8 grader for at
reducere virkningerne af elmotorens interferens på
transducerstrålen. Du skal vende beslaget med den smalle ende
af vinklen mod toppen, når du monterer beslaget.
3 Fastgør transduceren til beslaget ved hjælp af skruen
4 Brug kabelbindere (medfølger ikke) til at fastgøre
.
transducerkablet til akslen eller et andet sikkert sted.
5 Før transducerkablet til plotteren, og overhold følgende
forholdsregler:
• Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller
andre kilder til elektrisk interferens.
• Du skal føre kablet på en måde, så det ikke klemmes, når
elmotoren anvendes eller opbevares.
Installation af transduceren på et agterspejl
Installation af beslag til hækmontering
Fastgør transduceren
til beslaget til hækmontering
ved
hjælp af møtrikkerne , gummiskiverne , fladskiverne
og skruen .
Den vinklede side af transduceren
af elmotoren .
skal vende mod forsiden
Samling af hækmonteringshardwaren med en
forlængelse
Installation af transduceren på elmotorakslen
BEMÆRK
Du skal fastgøre transducerkablet til akslen eller et andet sikkert
sted efter installationen. Beskadigelse af transducerkablets
ledningsbundt eller afskærmning kan forårsage transducerfejl.
Du bør montere transduceren så langt væk fra motoren som
muligt.
Du kan tilføje et forlængerbeslag for at forlænge transduceren
ud over skroget på en båd med et dybt V-skrog. Dette forlænger
transduceren under vandlinjen uden at dyppe beslaget eller
installere beslaget for tæt på kanten af båden.
Forlængerbeslaget er ikke nødvendig i alle installationer.
1 Vinkling af beslaget til elmotorakslen (Retning på beslaget til
elmotorens aksel, side 2).
til at fastgøre det bøjede
elmotorakselbeslag
til det vinklede elmotorakselbeslag
2 Brug M6-skruerne
.
Fastgør hækmonteringsbeslaget
til forlængeren , og
fastgør forlængeren til transduceren
ved hjælp af
møtrikkerne , gummiskiverne , fladskiverne
og
skruerne .
2
Installation af beslag til hækmontering
9 Hvis du skal føre kablet gennem hækken, skal du vælge en
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
1 For at sikre korrekt placering skal du placere
hækmonteringen, så linjen på transduceren
bunden af hækken .
flugter med
placering til forboringshullet et godt stykke over vandlinjen og
markere det.
10 Hvis du markerede et forboringshul i trin 8, skal du bruge en
32 mm (1 1/4 tommer) hulsav til at bore et gennemgangshul
helt igennem hækken.
11 Før transducerkablet til plotteren:
• Hvis du fører kablet via et gennemgangshul, skal du føre
det gennem det hul, du har boret i trin 9.
• Fører du ikke kablet via et gennemgangshul, skal du føre
kablet op og hen over toppen af hækken.
Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller andre
kilder til elektrisk interferens.
Kalibrering af kompas
2 Brug hækmonteringsbeslaget som skabelon til at markere
placeringen af forboringshullerne.
3 Sæt et stykke tape rundt om et 4 mm (5/32 tommer)
4
5
6
7
8
borehoved 19 mm (3/4 tommer) fra borehovedets spids, så du
undgår at bore forboringshullerne for dybt.
Hvis du monterer beslaget i fiberglas, skal du sætte et stykke
tape over forboringshullerne for at mindske risikoen for
revner i gelcoat-laget.
Med et borehoved på 4 mm (5/32 tommer) bores
forboringshullerne ca. 19 mm (3/4 tommer) dybt på de
markerede steder.
Påfør marineforsegler på de medfølgende 20 mm skruer.
Brug de tre 20 mm skruer til at fastgøre transducerholderen
til hækken.
Før kablet under ledningskrogen på agterspejlsbeslaget.
Før du kan kalibrere kompasset, skal transduceren være
installeret på akslen langt nok væk fra elmotoren til at undgå
magnetisk interferens, og den skal være nedsænket i vandet.
Kalibreringen skal være af en sådan kvalitet, at det interne
kompas aktiveres.
BEMÆRK: Hvis du vil bruge kompasset, skal du montere
transduceren på hækken eller elmotorakslen. Kompasset
fungerer muligvis ikke, når du monterer transduceren på
motoren.
BEMÆRK: Det bedste resultat opnås ved at bruge en
kurssensor, såsom SteadyCast™ kurssensoren.
Retningssensoren viser retningen, som transduceren peger, i
forhold til båden.
Du kan begynde at dreje båden, før kalibreringen, men du skal
rotere båden 1,5 gang under kalibreringen.
1 Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation.
2 Vælg om nødvendigt Brug AHRS for at tænde for AHRSsensoren.
3 Vælg Kalibrer kompas.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Vedligeholdelse
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
3
Specifikationer
Panoptix LiveScope LVS12 Specifikationer
Mål (L x H x B)
113 x 92 x 23 mm (4,45 x 3,6 x
0,91 tommer)
Vægt (kun transducer)
500 g (1,1 lbs)
Frekvenser
Fra 530 til 1,1 MHz
Driftstemperatur
Fra 0 til 40 °C (fra 32 ° til 104 °F)
Opbevaringstemperatur
Fra -40° til 85° C (fra -40° til 185°
F)
Maksimal dybde/afstand*
61 m (200 fod)
Synsfelt
Fra ret for og bagud: to 30 graders
sektorer
Side til side: 20 grader
*Afhængigt af vandets saltindhold, bundtypen og andre
vandforhold.
Open­Source Softwarelicens
Hvis du vil se produktets open-source softwarelicens(er), skal du
gå til developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ActiveCaptain™, LiveScope™,
Panoptix™ og SteadyCast™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple er et varemærke tilhørende
Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Wi‑Fi er et registreret varemærke
tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising