Garmin | Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer | Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Installeringsinstruksjoner

Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Installeringsinstruksjoner
Hensyn ved montering
PANOPTIX LIVESCOPE
LVS12
INSTALLERINGSINSTRUKSJO
NER
™
™
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
• Ikke monter svingeren slik at den kommer i veien for
propellen.
• På en påhengsmotor bør du montere svingeren på siden av
der propellen går nedover. Dette er vanligvis på styrbord
side.
• Du må montere svingeren på et sted der den ikke kan
komme i veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer
ting.
• Du må ikke montere svingeren bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp, innvendig monterte svingere
eller noe som kan danne luftbobler eller skape bevegelser i
vannet. Turbulent vann kan forstyrre ekkoloddstrålen.
• Du må montere svingeren så nær midtlinjen av båten som
mulig.
• Hvis svingeren monteres lenger unna midten av hekken, kan
en stor bunnreisvinkel forårsake at båtens skrog
forstyrrer
ekkoloddstrålen
og at registreringen på motsatt side av
båten blir inkonsekvent . Svingeren vist bakfra.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
enheten for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du har problemer med monteringen, kan du
gå til support.garmin.com for å få mer informasjon.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Logg på Garmin kontoen din.
Programvareoppdatering
Du må oppdatere programvaren når du installerer denne
enheten.
Hvis Garmin kartplotteren har Wi‑Fi teknologi, må du oppdatere
programvaren ved hjelp av ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Hvis kartplotterne ikke
har Wi‑Fi teknologi, må du oppdatere programvaren ved hjelp av
et minnekort eller en Windows datamaskin.
Du finner mer informasjon på support.garmin.com.
®
®
®
• På båter med dobbeltdrev må du montere svingeren mellom
drevene hvis det er mulig.
• Du kan om nødvendig forlenge kabellengden ved å koble til
en valgfri forlengelseskabel. Dette er tilgjengelig på
buy.garmin.com eller hos din Garmin forhandler.
Montere svingeren på dorgemotoren
LES DETTE
Du må feste svingerkabelen til akselen eller et annet sikkert sted
etter monteringen. Hvis ledningene inni svingerkabelen eller
svingerkabelisoleringen blir skadet, kan svingeren slutte å
fungere.
1 Før slangeklemmen
gjennom sporet på braketten for
dorgemotoren
til endene som kommer ut på hver side av
braketten, er like lange.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
Bor
Borbits på 4 mm (5/32 tommer) og 3,2 mm (1/8 tommer)
Maskeringstape
Stjerneskrutrekker #2
Maritim tetningsmasse
32 mm (1 1/4 tommer) hullsag (valgfritt)
Kabelstrips (valgfritt)
2 Fest slangeklemmene rundt dorgemotoren
.
Desember 2018
190-02495-90_0A
3 Juster toppen til svingeren
parallelt med toppen av
braketten.
4 Fest svingeren til braketten ved hjelp av knotten .
5 Bruk kabelstripsene (følger ikke med) til å feste
svingerkabelen til akselen eller en annen trygg plassering.
6 Før svingerkabelen til kartplotteren mens du tar følgende
forholdsregler.
• Du må ikke føre kabelen i nærheten av elektriske
ledninger eller andre kilder som kan forårsake elektrisk
interferens.
• Du må føre kabelen slik at den ikke kommer i klem når
dorgemotoren er i bruk eller stuet.
Montere svingeren på en dorgemotoraksel
Brakettorientering for dorgemotoraksel
Dorgemotorens brakett har en vinkel på 8 grader for å redusere
forstyrrelsen dorgemotoren kan ha på svingerstrålen. Du må
rette braketten med den smale enden av vinkelen oppover når
du monterer den.
3 Fest svingeren til braketten ved hjelp av knotten
4 Bruk kabelstripsene (følger ikke med) til å feste
.
svingerkabelen til akselen eller en annen trygg plassering.
5 Før svingerkabelen til kartplotteren mens du tar følgende
forholdsregler.
• Du må ikke føre kabelen i nærheten av elektriske
ledninger eller andre kilder som kan forårsake elektrisk
interferens.
• Du må føre kabelen slik at den ikke kommer i klem når
dorgemotoren er i bruk eller stuet.
Installere svingeren på et akterspeil
Montere festeanordningene til hekkmonteringen
Fest svingeren
til festeanordningen til hekkmonteringen
ved hjelp av sekskantmutteren , gummiskiven , den flate
skiven
og bolten .
Den vinklede siden på svingeren
dorgemotorens forside .
må rettes mot
Montere festeanordningen til hekkmonteringen med
en forlengelsesbrakett
Du kan montere en forlengelsesbrakett for å utvide svingeren på
en båt med et dypt V-skrog. Dette forlenger svingeren under
vannlinjen uten å senke braketten ned i vann eller montere den
for nærme kanten av båten. Forlengelsesbraketten kreves ikke
ved alle monteringer.
Montere svingeren på dorgemotorakselen
LES DETTE
Du må feste svingerkabelen til akselen eller et annet sikkert sted
etter monteringen. Hvis ledningene inni svingerkabelen eller
svingerkabelisoleringen blir skadet, kan svingeren slutte å
fungere.
Du bør montere svingeren så langt unna motoren som mulig.
1 Rett braketten for dorgemotorakselen på riktig måte
(Brakettorientering for dorgemotoraksel, side 2).
2 Bruk de medfølgende M6-skruene for å feste den buede
braketten for dorgemotorakselen
til den vinklede braketten
for dorgemotorakselen .
2
Fest hekkmonteringen til festeanordningen
til forlengelsen
, og fest deretter forlengelsen til svingeren
ved hjelp av
sekskantmutterne , gummiskivene , de flate skivene
og boltene .
Installere festeanordningene til hekkmonteringen
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
1 For å sikre riktig justering under vann plasserer du
festeanordningen til hekkmonteringen slik at linjen på
stemmer overens med undersiden av
svingeren
festeanordningen .
9 Hvis du må føre kabelen gjennom akterspeilet, velger og
markerer du en plassering for styrehullet som er godt over
vannlinjen.
10 Hvis du markerte et styrehull i trinn 8, bruker du en hullsag på
32 mm (1 1/4 tommer) til å bore et kabelhull som går helt
gjennom akterspeilet.
11 Før svingerkabelen til kartplotteren:
• Hvis du fører kabelen ved hjelp av et kabelhull, dytter du
kabelen gjennom hullet du boret i trinn 9.
• Hvis du ikke fører kabelen ved hjelp av et kabelhull, fører
du kabelen opp og over akterspeilet.
Du må ikke føre kabelen i nærheten av elektriske ledninger
eller andre kilder som kan forårsake elektrisk interferens.
Kalibrere kompasset
2 Bruk akterspeilmonteringsbraketten som mal, og merk av
posisjonene til hullene.
3 Fest tape rundt en borbits på 4 mm (5/32 tommer) 19 mm
4
5
6
7
8
(3/4 tommer) fra tuppen av borbitsen, for å unngå å bore
styrehullene for dype.
Hvis du skal installere braketten på glassfiber, fester du tape
over styrehullene for å redusere sprekker i gelbelegget.
Bruk en borbits på 4 mm (5/32 tommer) til å bore styrehullene
ca. 19 mm (3/4 tommer) dypt på de avmerkede stedene.
Påfør maritim tetningsmasse på de medfølgende skruene på
20 mm.
Bruk de tre 20 mm skruene for å feste svingerbraketten til
akterspeilet.
Før kabelen under hekkmonteringens ledningskrok.
Før du kan kalibrere kompasset, må svingeren monteres på
akselen langt nok unna dorgemotoren til at du unngår
magnetiske forstyrrelser, og den må være på plass i vannet.
Kalibreringen må være av god nok kvalitet til å aktivere det
interne kompasset.
MERK: Du må montere svingeren på akterspeilet eller
dorgemotorakselen for å bruke kompasset. Det kan hende at
kompasset ikke fungerer hvis du monterer svingeren på
motoren.
MERK: Du bør bruke en retningssensor som SteadyCast™
retningssensoren en for å oppnå de beste resultatene.
Retningssensoren viser retningen svingeren peker i, i forhold til
båten.
Du kan begynne å svinge båten rundt før du kalibrerer, men
båten må gjennomføre 1,5 komplett rotasjon under
kalibreringen.
1 Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Installering.
2 Om nødvendig velger du Bruk AHRS for å slå på AHRSsensoren.
3 Velg Kalibrer kompass.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Vedlikehold
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Tørk av enheten.
3
Spesifikasjoner
Panoptix LiveScope LVS12-spesifikasjoner
Mål (L x H x B)
113 x 92 x 23 mm
(4,45 x 3,6 x 0,91 tommer)
Vekt (bare svinger)
500 g (1,1 pund)
Frekvenser
Fra 530 til 1,1 MHz
Driftstemperatur
Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
Oppbevaringstemperatur
Fra -40 til 85 °C (fra -40 til 185 °F)
Maksimal dybde/avstand*
61 m (200 fot)
Synsfelt
Forside til bakside: to 30-graders
sektorer
Side til side: 20 grader
*Avhengig av vannets saltinnhold, bunntype og andre
vannforhold.
Lisens for programvare med åpen kildekode
Hvis du vil se lisensene for programvare med åpen kildekode,
kan du gå til developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™ og
SteadyCast™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple er et varemerke for Apple Inc., registrert
i USA og andre land. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising