Garmin | Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer | Installation guide | Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Instrukcja instalacji

Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Instrukcja instalacji
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS12
INSTRUKCJA INSTALACJI
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu plotera
nawigacyjnego przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
• Piła walcowa 32 mm (1 1/4 cala) (opcjonalnie)
• Opaski do przewodów (opcjonalnie)
Uwagi dotyczące montażu
• Nie należy montować przetwornika w jednej osi ze śrubą
napędową.
• W przypadku silnika zaburtowego trzeba zamontować
przetwornik po stronie, gdzie śruba napędowa porusza się
w dół (zwykle jest to prawa burta).
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• Nie należy montować przetwornika za pasem blach,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody,
przetwornikami kadłuba lub innymi elementami, które mogą
powodować tworzenie się pęcherzy powietrza lub zawirowań
wody. Zawirowania mogą zakłócać pracę wiązki echosondy.
• Przetwornik należy zamontować jak najbliżej środka łodzi.
• Gdy przetwornik zostanie zamontowany daleko od środka
pawęży, większe podoblenie może sprawić, że kadłub
będzie zakłócał wiązkę echosondy , co przełoży się na
niedokładność pomiarów po przeciwnej stronie łodzi .
Przetwornik widoczny od tyłu.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
więcej informacji można znaleźć na stronie support.garmin.com.
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com/registration.
2 Zaloguj się do konta Garmin.
Aktualizacja oprogramowania
Podczas instalacji urządzenia należy przeprowadzić aktualizację
oprogramowania.
Jeśli posiadany ploter nawigacyjny Garmin jest wyposażony
w technologię Wi‑Fi , w celu aktualizacji oprogramowania
urządzenia należy użyć aplikacji ActiveCaptain™ zainstalowanej
w zgodnym urządzeniu Android™ lub Apple . Jeśli urządzenie
nie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi, w celu aktualizacji
oprogramowania urządzenia należy użyć karty pamięci oraz
komputera Windows .
Więcej informacji można znaleźć na stronie support.garmin.com.
®
®
®
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy
nimi, jeśli to możliwe.
• W razie potrzeby można wydłużyć przewód, podłączając
opcjonalny przedłużacz dostępny do nabycia na stronie
buy.garmin.com lub u sprzedawcy Garmin.
Instalowanie przetwornika na silniku
zaburtowym
NOTYFIKACJA
Po instalacji zamocuj przewód przetwornika do wału silnika lub
innego pewnego miejsca. Uszkodzenie przewodu przetwornika
lub osłony przewodu może spowodować zniszczenie
przetwornika.
1 Wsuń opaskę zaciskową węża
w otwór na uchwycie do
montażu na silniku zaburtowym , aż po obu stronach
przetwornika będą wystawały jego równe długości.
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
Wiertarka
Wiertła 4 mm (5/32 cala) i 3,2 mm (1/8 cala).
Taśma maskująca
Wkrętak krzyżowy nr 2
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Grudzień 2018
190-02495-90_0A
2 Zamocuj opaskę zaciskową węża na silniku zaburtowym .
3 Ustaw górną część przetwornika równolegle do górnej
części uchwytu.
4 Przymocuj przetwornik do uchwytu za pomocą pokrętła
5 Użyj opasek zaciskowych (do nabycia osobno), aby
.
przymocować przewód przetwornika do wału lub innego
pewnego miejsca.
6 Poprowadź przewód przetwornika do plotera nawigacyjnego,
uwzględniając następujące ostrzeżenia.
• Nie należy prowadzić przewodu w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
• Należy poprowadzić przewód, tak aby nie był zgniatany
podczas opuszczania i podnoszenia silnika zaburtowego.
Instalowanie przetwornika na wale silnika
zaburtowego
Orientacja uchwytu na wał silnika zaburtowego
Uchwyt na silnik zaburtowy ma 8-stopniowy skos, który redukuje
zakłócenia generowane przez silnik w wiązce przetwornika.
Podczas instalowania uchwytu należy skierować jego węższy
koniec ze skosem do góry.
Instalowanie przetwornika na wale silnika
zaburtowego
NOTYFIKACJA
Po instalacji zamocuj przewód przetwornika do wału silnika lub
innego pewnego miejsca. Uszkodzenie przewodu przetwornika
lub osłony przewodu może spowodować zniszczenie
przetwornika.
Przetwornik należy zamontować możliwie najdalej od silnika.
1 Odpowiednio ustaw uchwyt na wał silnika zaburtowego
(Orientacja uchwytu na wał silnika zaburtowego, strona 2).
zamocuj zakrzywiony uchwyt na wał
silnika zaburtowego
do uchwytu na wał silnika
zaburtowego ze skosem .
2 Za pomocą śrub M6
3 Przymocuj przetwornik do uchwytu za pomocą pokrętła
4 Użyj opasek zaciskowych (do nabycia osobno), aby
Strona przetwornika ze skosem
powinna być zwrócona
w stronę przodu silnika zaburtowego .
przymocować przewód przetwornika do wału lub innego
pewnego miejsca.
5 Poprowadź przewód przetwornika do plotera nawigacyjnego,
uwzględniając następujące ostrzeżenia.
• Nie należy prowadzić przewodu w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
• Należy poprowadzić przewód, tak aby nie był zgniatany
podczas opuszczania i podnoszenia silnika zaburtowego.
Instalowanie przetwornika na pawęży
Składanie osprzętu uchwytu pawężowego
Przykręć przetwornik
do uchwytu pawężowego ,
używając klucza imbusowego , gumowej podkładki
płaskiej podkładki
i śruby .
2
,
.
2 Korzystając z uchwytu pawężowego, ustal i zaznacz
Składanie osprzętu uchwytu pawężowego
z wysięgnikiem
Można zastosować uchwyt wysięgnikowy, aby wystawić
przetwornik poza obrys kadłuba w przypadku jednostek
z głębokim kadłubem skośnodennym. Dzięki temu można
wystawić przetwornik poniżej linii wodnej bez zanurzania
uchwytu lub instalowania uchwytu zbyt blisko krawędzi łodzi.
Przedłużenie uchwytu nie jest wymagane we wszystkich
instalacjach.
rozmieszczenie otworów.
3 Owiń kawałek taśmy wokół wiertła 4 mm (5/32 cala)
4
5
6
7
8
w odległości 19 mm (3/4 cala) od czubka wiertła, aby uniknąć
wywiercenia zbyt głębokich otworów prowadzących.
W przypadku instalowania uchwytu na włóknie szklanym
umieść kawałek taśmy w miejscu otworu prowadzącego, aby
zmniejszyć pękanie żelkotu.
Za pomocą wiertła 4 mm (5/32 cala) wywierć otwory
prowadzące o głębokości około 19 mm (3/4 cala)
w oznaczonych miejscach.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
dołączone śruby 20 mm.
Za pomocą trzech śrub 20 mm przykręć przetwornik do
pawęży.
Przeprowadź przewód pod zaczepem przewodu w uchwycie
pawężowym.
Przykręć uchwyt pawężowy
do wysięgnika
i przykręć
przedłużenie do przetwornika
za pomocą klucza
imbusowego , gumowych podkładek , płaskich
podkładek
i śrub .
9 Jeśli musisz poprowadzić przewód przez pawęż, wybierz
Instalowanie osprzętu uchwytu pawężowego
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
1 Aby zapewnić właściwe dopasowanie pod wodą, ustaw
uchwyt pawężowy w taki sposób, aby linia na przetworniku
znajdowała się w tej samej linii z pawężą .
miejsce na otwór prowadzący znajdujący się znacznie nad
linią wodną i je zaznacz.
10 Jeśli oznaczyłeś otwór prowadzący w kroku 8, użyj wiertła 32
mm (1 1/4 cala), aby przewiercić otwór na wylot pawęży.
11 Poprowadź przewód przetwornika do plotera nawigacyjnego:
• Jeśli prowadzisz przewód przy użyciu przewierconego
otworu, przeciągnij go przez otwór przewiercony w kroku
9.
• Jeśli nie prowadzisz przewodu przez przewiercony otwór,
poprowadź przewód do góry i nad krawędzią pawęży.
Należy unikać prowadzenia przewodu w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
Kalibracja kompasu
Zanim skalibrujesz kompas, upewnij się, że przetwornik jest
zainstalowany na wale w odpowiedniej odległości od silnika
zaburtowego, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych oraz że
znajduje się on pod wodą. Uruchomienie wewnętrznego
kompasu wymaga wykonania odpowiednio dokładnej kalibracji.
3
UWAGA: Przetwornik należy zamontować na pawęży lub na
wale silnika zaburtowego, aby móc korzystać z kompasu.
Kompas może nie działać, gdy przetwornik jest zamontowany
na silniku.
UWAGA: Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, najlepiej
zastosować czujnik kursu, np. czujnik SteadyCast™. Czujnik
kierunku pokazuje, w którym kierunku przetwornik jest zwrócony
w odniesieniu do łodzi.
Przed kalibracją możesz wykonać zwrot łodzią, ale pamiętaj, że
wtedy podczas procesu kalibracji musisz wykonać 1,5 pełnego
obrotu.
1 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno MENU >
Ustawienia sonaru > Instalacja.
2 W razie potrzeby wybierz Użyj AHRS, aby włączyć czujnik
układu odniesienia i kursu.
3 Wybierz Kalibruj kompas.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Konserwacja
Czyszczenie przetwornika
Zanieczyszczenia z wody gromadzą się szybko i mogą
zmniejszyć wydajność urządzenia.
1 Usuń zanieczyszczenia miękką szmatką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Dane techniczne
Panoptix LiveScope LVS12 — dane techniczne
Wymiary (dł. × wys. × szer.)
113 × 92 × 23 mm (4,45 × 3,6 × 91
cale)
Masa (tylko przetwornik)
500 g (1,1 funta)
Częstotliwości
Od 530 do 1,1 MHz
Temperatura robocza
Od 0°C do 40°C (od 32°F do
104°F)
Temperatura przechowywania
Od -40°C do 85°C (od -40°F do
185°F)
Maksymalna głębokość/dystans*
61 m (200 stóp)
Pole widzenia
Od przodu: dwa sektory po 30
stopni
Na boki: 20 stopni
* Zależy od stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków
wodnych.
Licencja na oprogramowanie open source
Aby wyświetlić licencje na oprogramowanie open source
używane w tym produkcie, przejdź na stronę
developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ActiveCaptain™,
LiveScope™, Panoptix™, oraz SteadyCast™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.
lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple jest znakiem towarowym
firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wi‑Fi
jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą
do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising