Garmin | Panoptix™ PS21-TM | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS21-TM Installationsvejledning

Garmin Panoptix™ PS21-TM Installationsvejledning
Panoptix™ PS21TMFrontVü
størrelse og areal afhænger af faktorer som f.eks. bådens
hastighed og transducerbeslagets vinkel. Du bør montere
transduceren på et sted, der ikke medfører luft på skruernes
bevægelsesvej Á. Hvis der dannes luft ved skruerne, kan det
i alvorlig grad påvirke accelerations- og
tophastighedsydelsen, og det kan beskadige skruerne og
motorerne. Monter transduceren så langt mod bagbords eller
styrbords side og væk fra skruen eller skruerne, at denne
effekt undgås. Denne effekt er større, hvis transduceren
sidder lodret i højde med skruernes bevægelsesvej. Tag
højde for skruernes drejeradius ved et udenbords drev eller
hækdrev. For de fleste installationer anbefales det ikke at
montere transduceren mellem motorerne i et arrangement
med flere motorer. Transduceren set ovenfra.
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med plotteren eller fishfinder for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
• Ved montering længere fra hækkens centerlinje kan en større
skroghældning få bådens skrog À til at komme i vejen for
ekkolodstrålen Á, hvilket kan medføre inkonsekvent
registrering på den anden side af båden Â. Transduceren set
bagfra.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Overvejelser om montering
Dette beslag kan ikke anvendes til alle bådskrog. Gennemse
disse overvejelser for at bestemme, om den er kompatibel med
din bådtype. Forkert placering af transduceren kan medføre
dårlig transducerydelse eller påvirke håndteringen af båden.
• Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring.
• Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings,
vandindtag eller udledningshuller, transducere i skroget eller
andet, der skaber luftbobler eller turbulens i vandet.
Turbulens i vandet kan forstyrre ekkolodsstrålen.
• Transduceren skal monteres med fladen på transduceren
under vandet og vendt fremad. Transducerens form kræver,
at et større overfladeareal er under vandet end for en typisk
hækmonteret transducer. Det store nedsænkede
overfladeareal medfører vandmodstand, der kan påvirke
bådens håndtering og tophastighed, fra en negligérbar
modstand til uacceptabel modstand. Du skal muligvis justere
bådens trimror, hvis transduceren ikke er monteret midt på
hækken. For at opnå optimale resultater bør transduceren
monteres så tæt på centerlinjen som muligt.
• Når transduceren bevæger sig gennem vandet, dannes der
bobler bag transduceren i en “V”-form À. Denne "V"-forms
Januar 2017
Overvejelser i forbindelse med brug
Ved brug ved hastigheder på over 12,9 km/t (7 knob) er
transducerens ydeevne begrænset, signalet fra bunden er
formindsket, og dybdeinformationen og alarmen giver muligvis
ikke advarsler om områder med potentielt lav dybde.
Du bør sejle langsomt på lavt vand eller i områder med ukendt
dybde eller forhindringer under vandet.
Når alarmen om fremadrettet dybde er aktiveret, lyder den i
områder med lavt vand. Hængende forhindringer eller
forhindringer under vandet identificeres muligvis ikke som bund
og udløser muligvis ikke alarmen. Alarmen kan ikke garanteres
at forhindre kollisioner. Du skal altid være opmærksom ved brug
af din båd.
Effektiv fremadrettet rækkevidde
Transduceren har en effektiv fremadrettet rækkevidde på
mellem fem og otte gange vanddybden. På 3 m (10 fod) dybde
er den effektive fremadrettede rækkevidde f.eks. mellem 15 og
24 m (mellem 50 og 80 fod). Vand- og bundforhold påvirker
rækkevidden. Vær forsigtig, og hold øje med vanddybden og
den fremadrettede rækkevidde, især når enheden er i manuel
tilstand for fremadrettet rækkevidde.
Trykt i Taiwan
190-02073-76_0A
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at bestille
et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg Download ved siden af den software-pakke, der svarer
til din plotter.
BEMÆRK: Softwaredownloaden indeholder opdateringer til
alle enheder, der er sluttet til plotteren. Vælg den korrekte
pakke, der svarer til den plotter, der skal opdateres. Du kan
vælge Se alle enheder i denne pakke for at bekræfte de
enheder, der skal inkluderes i din download.
4 Læs og accepter betingelserne.
5 Vælg Download.
6 Vælg Løb, hvis det er nødvendigt.
7 Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til
hukommelseskortet, og vælger Næste > Afslut.
8 Pak filerne ud på hukommelseskortet.
BEMÆRK: Det kan tage flere minutter at indlæse
softwareopdateringen på hukommelseskortet.
®
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
•
•
•
•
•
•
•
4 mm (5/32 tommer) bor
Nummer 1 stjerneskruetrækker
Nummer 2 stjerneskruetrækker
17 mm indvendig sekskant og 17 mm unbrakonøgle
7 mm unbrakonøgler
Marineforsegler
Kabelklemmer (valgfri)
Installation af transduceren på et agterspejl
Justering af hækmonteringsbeslaget
1 Placer hækmonteringsbeslaget på bådens hæk À 13 mm
(1/2 in.) Á fra bunden af skroget.
2 Indfør en brudstift  i et hul på hækmonteringsbeslaget, der
holder beslaget på huset parallelt med vandlinjen Ã.
3 Anvend hækmonteringsbeslaget som skabelon til at markere
placeringen af hullerne.
4 Fjern beslaget.
5 Sæt møtrikken på brudstiften, og tilspænd.
BEMÆRK: Når brudstiften og møtrikken er monteret i
beslaget, kan de se ud, som om de sidder løst.
6 Tilspænd M10 bolten Ä.
BEMÆRK: Det maksimale moment, der anvendes på M10
bolten, må ikke være større end 51,5 N-m (38 lb-ft.).
Montering af hækmonteret hardware på båden
1 Hvis du monterer beslaget i fiberglas, skal du sætte et stykke
tape over forboringshullerne for at mindske risikoen for
revner i gelcoat-laget.
2 Brug et 4 mm (5/32 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
3 Skub beslaget på stænkskærmen À hen over
hækmonteringsbeslaget.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Nødvendigt værktøj
• Bor
• 3,2 mm (1/8 tommer) bor
2
4 Smør marineforsegler på de fire 5x30 skruer, og monter
hækmonteringsbeslaget og aggregatet til
stænkskærmbeslaget på hækken ved hjælp af 5x30 skruerne
og 5 mm pakskiverne.
Montering af stænkskærmen
FORSIGTIG
Undgå at træde på den monterede stænkskærm.
Når du sejler ved høj hastighed, kan transduceren sprøjte
vandstænk op på motoren. Du kan montere stænkskærmen for
at reducere vandsprøjt.
1 Indsæt tyllen À i hullet Á på stænkskærmen Â.
1 Adskil de to halvdele af låseringen À.
2 Indsæt o-ringen Á i enden af stikket.
3 Juster de to halvdele  af låseringen over kablet, og sæt
dem sammen.
2 Før kablet gennem tyllen.
Installationsdiagram
TIP: Du kan smøre tyllen og det kabel, du trækker igennem
tyllen, med flydende opvaskemiddel.
3 Hold stænkskærmen parallelt med toppen af beslaget på
huset Ã, og monter stænkskærmen på beslaget på
stænkskærmen Ä vha. skruerne Å.
4 Før kablerne op langs hækken over vandlinjen, og fastgør
dem vha. kabelbindere (valgfri).
+
Sådan slutter du transduceren til Power og
Garmin Marine Network
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Inden du kan slutte enheden til Garmin Marine Network og
strøm, skal du monterer enheden.
1 Før kablerne på plads ved hjælp af de passende strips,
fastgørelsesværktøjer og forsegler for at fastgøre kablerne i
kabelføringen og i skot eller dæk.
2 Monter O-ringen og låseringen på Garmin Marine Networkstikket.
3 Slut den stikfri ende af strømkablet til en 10 til 35 V DC
strømkilde og til jord (Installationsdiagram, side 3).
4 Vælg en funktion:
• Slut netværkskablet til netværket eller til porten Panoptix
på din plotter.
• Slut netværkskablet til en port på GMS™ 10, hvis den er
tilgængelig.
Kabelføringstyller
Når du fører kabler gennem båden, kan det være nødvendigt at
bore huller, som kablerne kan føres igennem. Kabelføringstyller
kan bruges til at dække kabelinstallationshuller. Tyllerne
kan ikke anvendes som vandtæt forsegling. Påfør om
nødvendigt marineforsegler efter installation for at gøre området
omkring tyllen og kablet vejrbestandigt. Du kan købe tyller hos
din Garmin forhandler eller direkte hos Garmin på
www.garmin.com.
Punkt
À
Á
Â
Beskrivelse
Plotter
Panoptix PS21-TM
Strømkilde (kontakt er valgfri)
Vedligeholdelse
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp
eller kittekniv til at fjerne det.
3 Tør enheden af med en tør klud.
Ikke-forurenende maling
Du skal male dig fartøj hver sjette måned med en vandbaseret
ikke-forurenende maling for at forebygge korrosion på
metalskroget og hæmme væksten af organismer, der kan
påvirke fartøjets ydeevne og holdbarhed.
BEMÆRK: Du må aldrig benytte ketonbaseret ikke-forurenende
maling på fartøjet, da keton nedbryder mange typer plast og kan
beskadige eller ødelægge din transducer.
Specifikationer
Specifikation
Mål
Mål (B x H x L)
32 x 118 x 84 mm (1,3 x 4,6 x 3,3
tommer)
Vægt af transducer
39 kg (87 lb.)
Montering af låseringe på kabler
Du skal føre kablerne, før du kan installere låseringe på
kablerne.
Låseringene er pakket separat fra kablerne for at gøre
kabelføringsprocessen nemmere. Hver låsering er pakket i en
lille pose med et nummer på etiketten, så den er nem at
identificere.
-
Samlet vægt (transducer,
2,64 kg (5,82 lb.)
montering, kabel og stænkskærm)
Maks. strømforbrug
8W
Driftsspænding
Fra 10 til 35 V DC
Driftstemperaturområde
Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
3
Specifikation
Mål
Temperaturområde for opbevaring Fra -40 til 70°C (fra -40 til 158°F)
Materiale
ASA-plast
Maksimalt område*
91,4 m (300 fod)
Frekvens
417 kHz
Klassificering af sikring
4,0 A mini 32 Vdc
*Afhængigt af transducerens placering, vandets saltindhold,
bundtypen og andre vandforhold.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Panoptix™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising