Garmin | Panoptix™ PS21-TM | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS21-TM Instrukcja instalacji

Garmin Panoptix™ PS21-TM Instrukcja instalacji
Panoptix™ PS21TMFrontVü
Instrukcja instalacji
na środku pawęży, może zaistnieć konieczność regulacji klap
trymujących. Aby uzyskać optymalny rezultat, zamontuj
przetwornik jak najbliżej środkowej linii kadłuba.
• Gdy przez przetwornik płynie woda, jej strumień tworzy
kształt litery V À. Rozmiar i obszar tego kształtu zależy od
czynników takich jak prędkość łodzi i kąt ustawienia
przetwornika. Przetwornik należy zamontować w takim
miejscu, aby powietrze nie dostało się do śrub Á Jeśli do
śrub dostanie się strumień powietrza, może to znacznie
obniżyć prędkość maksymalną łodzi, a nawet uszkodzić
śruby oraz silnik. Zamontuj przetwornik w odpowiedniej
odległości od lewej lub prawej burty względem śrub, aby
uniknąć tego zjawiska. Efekt się nasili, gdy przetwornik
zostanie ustawiony pionowo w stosunku do ułożenia śrub.
Należy wziąć pod uwagę promień skrętu śrub w przypadku
silników zaburtowych lub z przekładnią typu Z. W większości
przypadków odradzamy montaż przetwornika pomiędzy
elementami układów wielosilnikowych. Przetwornik widoczny
od góry.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu plotera
nawigacyjnego lub echosondy rybackiej przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
• Gdy przetwornik zostanie zamontowany daleko od środka
pawęży, większe podoblenie może sprawić, że kadłub À
będzie zakłócał wiązkę sonaru Á, co przełoży się na
niedokładność pomiarów po przeciwnej stronie łodzi Â.
Przetwornik widoczny od tyłu.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
®
Uwagi dotyczące montażu
Ten uchwyt nie nadaje się do wszystkich typów kadłubów.
Ustalając zgodność uchwytu z typem łodzi, należy wziąć pod
uwagę poniższe kwestie. Niewłaściwa lokalizacja przetwornika
może obniżyć jego wydajność lub wpłynąć na sterowność łodzi.
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• Nie należy montować przetwornika za pasem blach,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody,
przetwornikami kadłuba lub innymi elementami, które mogą
powodować tworzenie się pęcherzy powietrza lub zawirowań
wody. Zawirowania mogą zakłócać pracę wiązki sonaru.
• Przetwornik musi zostać zamontowany przednią częścią
ustawioną do przodu i zanurzoną w wodzie. Kształt
przetwornika wymaga zanurzenia większej powierzchni, niż
w przypadku typowych urządzeń montowanych na pawęży.
Zanurzenie dużej powierzchni tworzy opór hydrodynamiczny,
który obniża maksymalną prędkość łodzi oraz jej sterowność.
Wartość oporu może się wahać od nieistotnej do
nieakceptowalnej. Jeśli przetwornik nie został zamontowany
Styczeń 2017
Uwagi dotyczące pracy urządzenia
Podczas korzystania z urządzenia przy prędkości powyżej
12,9 km/h (8 mil/h), jego wydajność będzie ograniczona, a dane
głębokości i alarmy mogą nie obejmować ostrzeżeń
o potencjalnych mieliznach.
Na obszarach o nieznanej głębokości, mieliznach lub
w przypadku podwodnych przeszkód należy płynąć z niewielką
prędkością.
Włączony alarm głębinowy będzie się uruchamiał na obszarze
płycizn i mielizn. Obiekty zawieszone nad wodą lub
umieszczone tuż pod jej powierzchnią nie zostają wykrywane
jako dno, przez co alarm może się nie uruchomić. Podczas
pływania łodzią należy zachowywać ostrożność przez cały czas.
Efektywny zasięg do przodu
Przetwornik charakteryzuje efektywny zasięg do przodu
odpowiadający od pięcio- do ośmiokrotnemu ilorazowi
Wydrukowano na Tajwanie
190-02073-80_0A
głębokości wody. Na przykład w wodzie o głębokości 3 m
(10 stóp) efektywny zasięg wynosi 15–24 m (50–80 stóp).
Warunki wodne i przydenne mają wpływ na bieżący zasięg.
Należy zachować ostrożność, obserwować głębokość i zasięg
urządzenia, zwłaszcza jeśli pracuje w trybie zasięgu przedniego.
Aktualizacja oprogramowania
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz opcję Pobierz obok pakietu oprogramowania
odpowiedniego dla Twojego plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Pobrane oprogramowanie zawiera aktualizacje dla
wszystkich urządzeń podłączonych do plotera
nawigacyjnego. Wybierz właściwy pakiet odpowiadający
ploterowi nawigacyjnemu, który ma zostać zaktualizowany.
Możesz wybrać opcję Pokaż wszystkie urządzenia
z zestawu, aby potwierdzić urządzenia, dla których pobierane
są aktualizacje.
4 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
5 Wybierz Pobierz.
6 W razie potrzeby wybierz Uruchom.
7 Jeśli to konieczne, wybierz dysk powiązany z kartą pamięci,
a następnie wybierz kolejno Dalej > Zakończ.
8 Wypakuj pliki na karcie pamięci.
UWAGA: Załadowanie aktualizacji oprogramowania na kartę
pamięci może zająć kilka minut.
®
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wiertarka
Wiertło 3,2 mm (1/8 cala)
Wiertło 4 mm (5/32 cala)
Wkrętak krzyżowy nr 1
Wkrętak krzyżowy nr 2
Klucz sześciokątny z nasadką 17 mm
Klucze sześciokątne 7 mm
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Opaski do przewodów (opcjonalnie)
Instalowanie przetwornika na pawęży
Regulacja urządzeń zamontowanych na pawęży
1 Umieść uchwyt na pawęży łodzi À 13 mm (1/2 cala) Á od
dolnej części kadłuba.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
2
2 Umieść śrubę bezpiecznikową Â w otworze uchwytu, który
pozwala utrzymać obudowę równolegle do linii wodnej Ã.
3 Korzystając z uchwytu, ustal i zaznacz rozmieszczenie
otworów.
4 Zdejmij uchwyt.
5 Załóż nakrętkę na śrubę bezpiecznikową i ją dokręć.
UWAGA: Po włożeniu do uchwytu śruba bezpiecznikowa
i nakrętka mogą być poluzowane.
6 Dokręć śrubę M10 Ä.
UWAGA: Maksymalny moment obrotowy dla śrub M10 nie
powinien przekraczać 51,5 Nm (38 lb·ft).
Montaż urządzeń na pawęży
1 W przypadku instalowania uchwytu na włóknie szklanym
umieść kawałek taśmy w miejscu otworu prowadzącego, aby
zmniejszyć pękanie żelkotu.
2 Używając wiertła o średnicy 4 mm (5/32 cala), wywierć otwory
prowadzące.
3 Nałóż uchwyt osłony À na uchwyt montażowy.
3 Podłącz koniec przewodu zasilającego bez wtyczki do źródła
zasilania 10–35 V DC i uziemienia (Schemat instalacji,
strona 3).
4 Wybierz opcję:
• Podłącz przewód sieciowy do sieci lub gniazda Panoptix
plotera nawigacyjnego.
• Podłącz przewód sieciowy do gniazda GMS™ 10, o ile jest
dostępne.
Pierścienie wzmacniające do prowadzenia
przewodów
4 Nałóż środek uszczelniający na cztery śruby 5 × 30,
następnie zamontuj uchwyt i osłonę na pawęży, korzystając
ze śrub 5 × 30 i podkładek 5 mm.
Montaż pokrywy osłony
PRZESTROGA
Nie wolno wchodzić nogami na zamontowaną osłonę.
Podczas pływania z dużą prędkością, przetwornik rozpryskuje
nadmiar wody na silnik. Możesz zamontować pokrywę osłony,
aby zmniejszyć rozbryzg wody.
1 Włóż pierścień wzmacniający À do otworu Á w pokrywie
osłony Â.
Podczas prowadzenia przewodów na łodzi może okazać się
konieczne wywiercenie otworów umożliwiających przetknięcie
przewodów. Pierścieni wzmacniających do prowadzenia
przewodów można użyć do zakrycia wywierconych otworów.
Pierścienie wzmacniające nie zapewniają wodoodpornego
łączenia. W razie potrzeby po zakończeniu instalacji można
nanieść środek uszczelniający do zastosowań morskich w celu
zapewnienia wodoodporności obszaru wokół pierścienia
i przewodu. Pierścienie można kupić u dealera firmy Garmin lub
bezpośrednio od firmy Garmin na stronie www.garmin.com.
Instalowanie pierścieni blokujących do przewodów
Przed podłączeniem pierścieni blokujących do przewodów
należy poprowadzić przewody.
Pierścienie blokujące są spakowane osobno, aby łatwiej było
prowadzić przewody. Każdy pierścień blokujący znajduje się
w osobnej torebce oznaczonej numerem dla ułatwienia
identyfikacji.
1 Rozdziel połowy pierścienia blokującego À.
2 Przeciągnij kabel przez pierścień.
PORADA: Możesz nasmarować pierścień i odcinek kabla,
który przez niego przeciągasz, płynem do naczyń.
3 Po umieszczeniu pokrywy osłony równolegle do górnej
części uchwytu obudowy Ã, dokręć pokrywę osłony do jej
uchwytu Ä za pomocą śrub Å.
4 Poprowadź kable w górę pawęży, nad linią wodną
i zabezpiecz je opaskami zaciskowymi (czynność
dodatkowa).
2 Umieść okrągłą uszczelkę Á w tylnej części złącza.
3 Umieść obie połowy pierścienia blokującego nad
przewodem i je zatrzaśnij.
Schemat instalacji
Podłączanie przetwornika do zasilania i sieci
Garmin Marine Network
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
Przed podłączeniem urządzenia do sieci Garmin Marine
Network i zasilania należy je zamontować.
1 Poprowadź przewody, używając odpowiednich opasek,
łączników i środków uszczelniających w celu zabezpieczenia
przewodu na całej długości prowadzenia oraz w grodziach
i na pokładzie.
2 Umieść okrągłą uszczelkę i pierścień blokujący na złączu
Garmin Marine Network.
+
Element
À
Á
Â
-
Opis
Ploter nawigacyjny
Panoptix PS21-TM
Źródło zasilania (przełącznik jest opcjonalny)
3
Konserwacja
Czyszczenie przetwornika
Zanieczyszczenia z wody gromadzą się szybko i mogą
zmniejszyć wydajność urządzenia.
1 Usuń zanieczyszczenia miękką szmatką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
2 Jeśli zanieczyszczenie jest poważne, użyj gąbki lub
szpachelki żeby usunąć osad.
3 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Farba przeciwporostowa
Aby zapobiec korozji metalowych kadłubów oraz spowolnić
wzrost orgiazmów na ich powierzchni, które mogą wpłynąć na
sprawność i wytrzymałość jednostki, kadłub należy malować co
sześć miesięcy farbą przeciwporostową na bazie wody.
UWAGA: Nie należy malować kadłuba farbą na bazie ketonów,
ponieważ wchodzą one w reakcje z wieloma rodzajami tworzyw,
wskutek czego mogą uszkodzić lub zniszczyć przetworniki.
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
32 × 118 × 84 mm
(1,3 × 4,6 × 3,3 cale)
Masa przetwornika
0,39 kg (0,87 funta)
Łączna masa (przetwornik,
uchwyt, przewód, osłona)
2,64 kg (5,82 funta)
Maksymalne zużycie energii
8W
Napięcie robocze
Od 10 do 35 V DC
Zakres temperatury roboczej
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Zakres temperatury przechowywania
Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
Materiał
Tworzywo ASA
Maksymalny zasięg*
91,4 m (300 stóp)
Częstotliwość
417 kHz
Rodzaj bezpiecznika
4,0 A, miniaturowy 32 V DC
* Zależy od umiejscowienia przetwornika, stopnia zasolenia
wody, typu dna i innych warunków wodnych.
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Panoptix™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising