Garmin | Panoptix™ PS21-TM | Garmin Panoptix™ PS21-TM Installeringsinstruksjoner

Garmin Panoptix™ PS21-TM Installeringsinstruksjoner
Panoptix™ PS21-TM
FrontVü
V-formen avgjøres av faktorer som båtens hastighet og
hvilken vinkel svingeren er montert i. Du bør montere
svingeren på et sted som gjør at luft ikke kommer inn i banen
til propellene Á. Hvis luft kommer inn i propellene, kan dette
ha stor innvirkning på akselerasjonen og topphastigheten.
Propellene og motorene kan også bli skadet. Fest svingeren
så langt til babord eller styrbord side av propellen(e) at du
unngår denne effekten. Effekten blir større hvis svingeren
monteres loddrett i forhold til banen til propellene. Ta hensyn
til svingradiusen til propellene til en påhengsmotor eller et
hekkaggregat. Ved de fleste typer monteringer anbefales det
at du monterer svingeren mellom motorene hvis båten har
flere motorer. Svingeren vist ovenfra.
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren eller ekkoloddet for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
• Hvis svingeren monteres lenger unna midten av hekken, kan
en stor bunnreisvinkel forårsake at båtens skrog À forstyrrer
ekkoloddstrålen Á og at registreringen på motsatt side av
båten blir inkonsekvent Â. Svingeren vist bakfra.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
enheten for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du får problemer under monteringen, kan du
kontakte Garmin produktsupport.
®
Hensyn ved montering
Hensyn ved bruk
Denne monteringen passer ikke til alle båtskrog. Les
informasjonen nedenfor for å finne ut om du kan bruke den på
båten din. En dårlig svingerplassering kan forårsake dårlig
svingerytelse og påvirke håndteringen av båten.
• Svingeren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
• Svingeren bør ikke monteres bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp, innvendig monterte svingere
eller noe som kan danne luftbobler eller skape bevegelser i
vannet. Turbulent vann kan forstyrre ekkoloddstrålen.
• Svingeren må monteres slik at forsiden av svingeren er under
vann og vender forover. På grunn av denne svingerens form
må et større område av svingerens overflate være under
vann enn det som gjelder for vanlige hekkmonterte svingere.
Fordi så mye av svingeren er under vann, oppstår det en
draeffekt som kan ha innvirkning på båtens håndtering og
topphastighet. Denne draeffekten kan være alt fra uvesentlig
til uakseptabel. Du må muligens justere båtens trimflapser
hvis svingeren ikke er montert midt på hekken. Monter
svingeren så nær midtlinjen som mulig for å få best mulige
resultater.
• Når svingeren går gjennom vannet, oppstår det en strøm av
bobler bak svingeren i en V-form À. Utstrekningen av denne
Ved bruk i hastigheter som er høyere enn 12,9 km/t (8 mph), er
ytelsen til svingeren begrenset, signalet fra bunnen er svekket
og dybdeinformasjonen og dybdealarmen gir kanskje ikke
advarsler om grunne områder.
Du bør kjøre sakte i grunne områder eller i områder med ukjent
dybde eller der det finnes hindringer under vann.
Når den er slått på, går den fremre dybdealarmen av i grunne
områder. Hengende eller smale hindringer under vann blir
kanskje ikke oppfattet som havbunn og utløser derfor muligens
ikke alarmen. Alarmen er ingen garanti for å unngå kollisjoner.
Du må alltid utvise forsiktighet når du kjører båt.
Januar 2017
Effektiv rekkevidde fremover
Svingeren har en effektiv rekkevidde fremover tilsvarende 5–8
ganger vanndybden. Hvis vanndybden for eksempel er 3 m
(10 fot), er den effektive rekkevidden fremover mellom 15 og
24 m (50 til 80 fot). Forhold i vannet og på bunnen påvirker den
faktiske rekkevidden. Du må være forsiktig og undersøke
vanndybden og rekkevidden fremover, særlig når enheten er i
modusen for manuell rekkevidde fremover.
Trykt i Taiwan
190-02073-78_0A
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Laste inn den nye programvare på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg Last ned ved siden av programvarepakken som hører
til kartplotteren din.
MERK: Programvarenedlastingen inkluderer oppdateringer
for alle enheter som er koblet til kartplotteren. Velg riktig
pakke som hører til kartplotteren som skal oppdateres. Du
kan velge Se alle enheter i denne pakken for å bekrefte
enhetene som er inkludert i nedlastingen.
4 Les og godta vilkårene.
5 Velg Last ned.
6 Velg eventuelt Løp.
7 Velg eventuelt stasjonen knyttet til minnekortet, og velg
Neste > Fullfør.
8 Pakk ut filene på minnekortet.
MERK: Det kan ta flere minutter å laste inn
programvareoppdateringen på minnekortet.
®
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
•
•
•
•
•
•
•
Borbits på 4 mm (5/32 tommer)
Stjerneskrutrekker nr. 1
Stjerneskrutrekker #2
17 mm sekskantkontakt and 17 mm sekskantnøkkel
7 mm sekskantnøkler
Maritim tetningsmasse
Kabelstrips (valgfritt)
Installere svingeren på et akterspeil
Plassere festeanordningene til hekkmonteringen på
båten
1 Plasser hekkmonteringen på hekken på båten À 13 mm
(1/2 tommer) Á fra bunnen av skroget.
2 Sett en skjærbolt  inn i hekkmonteringsbraketten i et hull
3
4
5
6
som gjør at kabinettbraketten holdes parallell med
vannoverflaten Ã.
Bruk hekkmonteringsbraketten som mal, og merk av
posisjonene til hullene.
Fjern braketten.
Fest mutteren til skjærbolten, og stram den til.
MERK: Når skjærbolten og mutteren festes til braketten, kan
det virke som om de sitter løst.
Stram M10-bolten Ä.
MERK: Maksimalt dreiemoment som brukes på M10-bolten,
må ikke være over 51,5 Nm (38 lb-ft.).
Montere festeanordningene til hekkmonteringen på
båten
1 Hvis du skal installere braketten på glassfiber, fester du tape
over styrehullene for å redusere sprekker i gelbelegget.
2 Bruk en borbits på 4 mm (5/32 tommer) til å bore styrehullene.
3 Skyv sprutskjermbraketten À over hekkmonteringsbraketten.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Nødvendige verktøy
• Bor
• Borbits på 3,2 mm (1/8 tommer)
2
4 Påfør maritim tetningsmasse på de fire 5x30-skruene, og fest
hekkmonteringsbraketten og sprutskjermbraketten til hekken
ved å bruke 5x30-skruene og skivene på 5 mm.
Montere sprutskjermbeskyttelse
FORSIKTIG
Ikke trå på den monterte sprutskjermen.
Når du kjører i høye hastigheter, kan svingeren sprute overflødig
vann på motoren. Ved å installere sprutskjermbeskyttelsen kan
du redusere denne vannspruten.
1 Sett gummitetningen À inn i sporet Á i
sprutskjermbeskyttelsen Â.
2 Sett inn O-ringen Á på enden av kontakten.
3 Still de to halvdelene  av låseringen mot hverandre rundt
kabelen, og klikk dem sammen.
Installeringsdiagram
2 Trekk kabelen gjennom gummitetningen.
TIPS: Du kan bruke flytende oppvaskmiddel til å smøre
gummitetningen og kabelstykket du skal føre gjennom den.
3 Når sprutskjermbeskyttelsen er parallell med toppen av
kabinettbraketten Ã, fester du sprutskjermbeskyttelsen til
sprutskjermbraketten Ä ved å bruke skruene Å.
4 Før kablene opp hekken over vannoverflaten, og fest dem
med kabelstrips (ekstrautstyr).
-
+
Koble svingeren til Garmin Marine Network
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Før du kan koble enheten til Garmin Marine Network og
strømtilførselen, må du montere enheten.
1 Legg kablene på plass ved hjelp av passende strips,
festeanordninger og tetningsmasse, og før dem gjennom
eventuelle skott eller dekk.
2 Monter O-ringen og låseringen på Garmin Marine Networkkontakten.
3 Koble den uisolerte enden av strømkabelen til en 10–35 V
likestrømkilde og til jord (Installeringsdiagram, side 3).
4 Velg et alternativ:
• Koble nettverkskabelen til nettverket eller til Panoptix
porten på kartplotteren.
• Koble nettverkskabelen til en port på GMS™ 10, hvis
tilgjengelig.
Gummitetninger
Når du trekker kablene gjennom båten, kan det hende at du må
bore hull for å kunne trekke kablene. Du kan bruke
gummikabeltetninger til å dekke kabelinstalleringshullene.
Gummitetningene gir ikke en vanntett forsegling. Påfør om
nødvendig maritim tetningsmasse etter installering for å gjøre
gummitetningene og kabelen værbestandige. Du kan kjøpe
gummitetninger fra Garmin forhandleren eller direkte fra Garmin
på www.garmin.com.
Element
À
Á
Â
Beskrivelse
Kartplotter
Panoptix PS21-TM
Strømkilde (svitsj er valgfritt)
Vedlikehold
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Hvis det har grodd godt igjen, bruker du en skrubb eller
kittekniv til å fjerne vekstene.
3 Tørk av enheten.
Bunnmaling mot tilgroing
Du bør male skroget med en vannbasert bunnmaling mot
tilgroing hver sjette måned for å forhindre korrosjon av
metallskrog og minske veksten av organismer som kan påvirke
fartøyets ytelse og varighet.
MERK: Du må ikke bruke keton-basert maling mot tilgroing på
fartøyet. Keton angriper mange typer plast og kan skade eller
ødelegge svingeren.
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Mål (B x H x L)
32 x 118 x 84 mm
(1,3 x 4,6 x 3,3 tommer)
Installere låseringer på kablene
Svingerens vekt
0,39 kg (0,86 lb)
Du må trekke kablene før du kan installere låseringer på
kablene.
Låseringene er pakket atskilt fra kablene. Dette er ment å
forenkle kabeltrekkingsprosessen. Hver låsering er pakket i en
liten pose med et nummer på etiketten for enkel identifisering.
1 Skill de to halvdelene av låseringen À fra hverandre.
Samlet vekt (svinger, brakett, 2,64 kg (5,82 lb)
kabel og sprutskjerm)
Maksimalt strømforbruk
8W
Driftsspenning
Fra 10 til 35 VDC
Driftstemperaturområde
0–40 °C (32–104 °F)
3
Spesifikasjon
Mål
Temperaturområde for
oppbevaring
–40–70 °C (–40–158 °F)
Materiale
ASA-plast
Maksimal rekkevidde
91,4 m (300 fot)
Frekvens
417 kHz
Nominell sikringsstrøm
4 A mini 32 VDC
*Avhengig av svingerens plassering, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Panoptix™ er et varemerke for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising