Garmin | Panoptix™ PS60 | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS60 Installationsvejledning

Garmin Panoptix™ PS60 Installationsvejledning
7 Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til
hukommelseskortet, og vælger Næste > Afslut.
Opdatering af enhedens software
Panoptix PS60
™
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med plotteren eller fishfinder for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
Følg
instruktionerne på skærmen.
3
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.
5 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
Kontakt til Garmin produktsupport
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Dette udstyr bør installeres af en kvalificeret marinemontør.
Nødvendigt værktøj
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin transduceren i henhold til denne
vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bor
3 mm bor (1/8 tomme)
14 mm bor (9/16 tomme) (fiberglasskrog)
19 mm bor (3/4 tomme) (metalskrog)
32 mm spadebor (1 1/4 tomme) (fiberglasskrog)
38 mm hulsav (1 1/2 tomme) (metalskrog)
Båndsav
Skruenøgle
Afdækningstape
Marineforsegler
Epoxy eller forsegler til det blotlagte inderste lag (skrog med
fiberglaskerne)
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at bestille
et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg Download ved siden af den software-pakke, der svarer
til din enhed.
4 Læs og accepter betingelserne.
5 Vælg Download.
6 Vælg Løb, hvis det er nødvendigt.
®
November 2015
Trykt i Taiwan
190-01900-76_0A
Overvejelser vedrørende monteringssted
Tilskæring af fairing block
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
1 Fastgør fairing block til et stykke træ ved hjælp af træskruer.
Træet bliver skærestyr for fairing block.
2 Mål skrogets bundrejsningsvinkel på monteringsstedet.
3 Vip båndsavsbordet, så det passer med
bundrejsningsvinklen, og fastgør afskærmningen.
• På fartøjer med udenbordsmotor og hækmotor À skal
transduceren monteres foran og tæt på motoren eller
motorerne.
• På fartøjer med indenbords motor Á skal transduceren
monteres foran og langt fra motorens propel og aksel.
• På fartøjer med trindelte skrog  skal transduceren monteres
foran det første trin.
• På fartøjer med fuld køl Ã, skal transduceren monteres en
smule på skrå, så den peger mod forstavnen, og ikke
parallelt med centerlinjen.
• På fartøjer med finnekøl Ä, skal transduceren monteres
mellem 25 til 75 cm (10 til 30 tommer) foran kølen og højest
10 cm (4 tommer) ved siden af centerlinjen.
• På fartøjer med deplacementskrog Å, skal transduceren
monteres ca. 1/3 agter af vandlinjens længde på fartøjet fra
boven, og mellem 150 til 300 mm (fra 6 til 12 tommer) ved
siden af centerlinjen.
• Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings,
vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i
vandet.
Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at
fungere optimalt.
• Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring.
• På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på
linje med skruen.
Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe
bådens ydeevne og beskadige skruen.
• På både med to drev skal transduceren monteres mellem
drevene, hvis det er muligt.
• Transducerens potting-vindue skal vende mod fartøjets
styrbord for at vise højre og venstre som standard på en
plotter. Hvis potting-vinduet vender mod fartøjets bagbord,
skal du ændre plotterens softwareindstillinger, så der vises et
omvendt billede.
4 Placer strømlinjebeklædningen på bordet, så skærestyret
5
6
7
8
hviler mod afskærmningen, og vinklen svarer til vinklen på
monteringsstedet.
Juster afskærmningen for at sikre, at fairing block har en
minimumtykkelse på 13 mm (1/2 tomme) fra den øverste kant
À og 61 mm (2,4 tomme) fra den nederste kant Á.
BEMÆRK: Den maksimale tilskæringsvinkel for fairing block
er 25 grader.
Tilskær fairing block.
Brug en fil eller et elektrisk værktøj til at forme fairing block
efter skroget så nøjagtigt som muligt.
Brug den resterende del af fairing block som støtteblok
indvendigt i skroget.
Installationsvejledning til både med skrog
med glasfiberkerne
Strømlinjebeklædning
Fairing block placerer enheden parallelt med vandlinjen, så
ekkoloddet bliver mere nøjagtigt. Du skal måle skrogets
bundrejsningsvinkel for at montere transduceren i den korrekte
vinkel.
Skroghældning
Skroghældningen er vinklen mellem en vandret linje og bådens
skrog på et enkelt punkt. Du kan måle skroghældningen med en
vinkelmåler eller et digitalt vaterpas. Du kan også spørge
bådproducenten om skroghældningen for det specifikke punkt
på bådens skrog.
BEMÆRK: En båd kan have flere skroghældninger, afhængig af
skrogets form. Mål kun skroghældningen på det sted, hvor du
planlægger at installere transduceren.
2
Boring af hul til transducerens skaft og huller til anti­
rotationsbolte i et skrog med glasfiberkerne
ADVARSEL
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
Før du kan bore huller til antirotationsboltene, skal du tilskære
fairing block (Tilskæring af fairing block, side 2).
Kernen skal skæres og forsegles omhyggeligt, så der ikke siver
vand ind.
1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft
og antirotationsboltene.
3 Bor et føringshul på 3 mm (1/8 tomme) gennem skabelonen
og skroget på placeringen af hullet til skaftet.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
4 Sæt afdækningstape over forboringshullerne og området
omkring dem på skrogets yderside, så fiberglasset ikke
beskadiges.
5 Brug et bor på 32 mm (1 1/4 tomme) på placeringen af hullet
til skaftet, og bor fra skrogets yderside gennem det yderste
lag À, det inderste lag Á, og kernen Â.
2 Fastgør dækningspladen
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
6 Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det
yderste lag omkring hullet.
7 Forsegl det blotlagte inderste lag med epoxy Ã, og lad
epoxyen hærde grundigt.
8 Hold et bor på 14 mm (9/16 tommer) i lod, og bor hullerne til
antirotationsboltene gennem skroget fra ydersiden.
Hullerne skal være vinkelret på vandoverfladen.
9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne.
10 Forsegl hullerne til antirotationsboltene med epoxy, og lad
epoxyen hærde grundigt.
Påføring af marineforsegler på en transducer til
montering gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler for at sikre en vandtæt forsegling
mellem fairing block og skrog.
Påfør marineforsegler mellem disse komponenter.
• Fairing block og skrog
• Fairing block og transducer
• Skaft og skrogmøtrik
• Antirotationsbolte og huller
• Bøsninger, skaft og skrog (hvis nødvendigt)
Installation af transduceren i et fiberglasskrog
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer transduceren i et skrog med
glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for
ikke at beskadige skroget.
1 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkabelskaftet
igennem den nederste halvdel af den tilskårne fairing block
.
til bunden af fairing block med
skruerne .
3 Fastgør M12-møtrikkerne til bunden af antirotationsboltene
, indtil der ikke er blotlagt mere end to gevind mellem M12møtrikken og bunden af fairing block.
4 Isæt antirotationsboltene i den nederste halvdel af den
tilskårne fairing block.
5 Påfør marineforsegler på overfladen af den nederste halvdel
af fairing block, som skal have kontakt med skroget.
6 Træk transducerkablet, transducerskaftet og
antirotationsboltene igennem monteringshullet.
7 Placer den nederste halvdel af fairing block omhyggeligt på
skrogets yderside.
Strømlinjebeklædningen og transduceren skal være parallelle
med kølen.
8 Fra skrogets inderside skal du påføre marineforsegler på
overfladen af den øverste halvdel af fairing block, som skal
have kontakt med skroget.
9 Påfør den medfølgende ikke-limende blanding på det
blottede transducerskaft og antirotationsboltene.
10 Træk transducerkablet, transducerskaftet og
antirotationsboltene igennem dem øverste halvdel af fairing
block.
11 Placer den øverste halvdel af fairing block omhyggeligt imod
skrogets inderside.
12 Brug en skruenøgle til at fastgøre transducerskaftet med den
medfølgende 31 mm pakskive af gummi , 31 mm pakskive
af nylon og 40 mm skrogmøtrik .
BEMÆRK: Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
13 Brug en skruenøgle til at fastgøre den øverste halvdel af
fairing block til antirotationsboltene med de medfølgende
13,4 mm pakskiver og M12-møtrikker .
BEMÆRK: Undgå at stramme M12-møtrikkerne for hårdt.
14 Påfør forsegler mellem transducersensoren og
dækningspladen samt i hullerne rundt om skaftet og
antirotationsboltene.
15 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Installation af ferritperler på kabler
Du skal installere alle tre medfølgende ferritperler omkring
strøm- og netværkskabler for at overholde EMC-bestemmelser.
Hvis du ikke installerer ferritperler, er du evt. i strid med
nationale EMC-bestemmelser og andre love.
Tryk alle tre ferritperler helt fast omkring kablerne til strøm
ogGarmin Marine Network, så tæt på transducerskaftet som
muligt.
3
Installationsvejledning til både med
fiberglasskrog uden kerne
1 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkabelskaftet
igennem den nederste halvdel af den tilskårne fairing block
.
Boring af huller til transducerens skaft og antirotati­
onsboltene i et fiberglasskrog eller et skrog uden
kerne
ADVARSEL
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
Før du kan bore huller til antirotationsboltene, skal du tilskære
fairing block (Tilskæring af fairing block, side 2).
1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft
og antirotationsboltene.
3 Fra skrogets yderside skal du bore et 3 mm (1/8 tomme)
forboringshul på placeringen til transducerens skaft.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
4 Hvis fartøjet har et skrog af fiberglas, skal du sætte
afdækningstape over forboringshullerne for at mindske
risikoen for revner i gelcoat-laget.
5 Hvis du har sat tape over forboringshullerne, skal du bruge
en hobbykniv til at skære hul i tapen.
6 Hold et spadebor på 32 mm (11/4 tomme) i lod, og skær et
hul på placeringen til transducerens skaft fra skrogets
yderside.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
7 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullet.
8 Hold et bor på 14 mm (9/16 tomme) i lod, og bor hullerne til
antirotationsboltene gennem skroget.
Hullerne skal være vinkelret på vandoverfladen.
9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne.
Påføring af marineforsegler på en transducer til
montering gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler for at sikre en vandtæt forsegling
mellem fairing block og skrog.
Påfør marineforsegler mellem disse komponenter.
• Fairing block og skrog
• Fairing block og transducer
• Skaft og skrogmøtrik
• Antirotationsbolte og huller
• Bøsninger, skaft og skrog (hvis nødvendigt)
Installation af transduceren i et fiberglasskrog
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer transduceren i et skrog med
glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for
ikke at beskadige skroget.
4
2 Fastgør dækningspladen
til bunden af fairing block med
skruerne .
3 Fastgør M12-møtrikkerne til bunden af antirotationsboltene
, indtil der ikke er blotlagt mere end to gevind mellem M12møtrikken og bunden af fairing block.
4 Isæt antirotationsboltene i den nederste halvdel af den
tilskårne fairing block.
5 Påfør marineforsegler på overfladen af den nederste halvdel
af fairing block, som skal have kontakt med skroget.
6 Træk transducerkablet, transducerskaftet og
antirotationsboltene igennem monteringshullet.
7 Placer den nederste halvdel af fairing block omhyggeligt på
skrogets yderside.
Strømlinjebeklædningen og transduceren skal være parallelle
med kølen.
8 Fra skrogets inderside skal du påføre marineforsegler på
overfladen af den øverste halvdel af fairing block, som skal
have kontakt med skroget.
9 Påfør den medfølgende ikke-limende blanding på det
blottede transducerskaft og antirotationsboltene.
10 Træk transducerkablet, transducerskaftet og
antirotationsboltene igennem dem øverste halvdel af fairing
block.
11 Placer den øverste halvdel af fairing block omhyggeligt imod
skrogets inderside.
12 Brug en skruenøgle til at fastgøre transducerskaftet med den
medfølgende 31 mm pakskive af gummi , 31 mm pakskive
af nylon og 40 mm skrogmøtrik .
BEMÆRK: Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
13 Brug en skruenøgle til at fastgøre den øverste halvdel af
fairing block til antirotationsboltene med de medfølgende
13,4 mm pakskiver og M12-møtrikker .
BEMÆRK: Undgå at stramme M12-møtrikkerne for hårdt.
14 Påfør forsegler mellem transducersensoren og
dækningspladen samt i hullerne rundt om skaftet og
antirotationsboltene.
15 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Installation af ferritperler på kabler
Du skal installere alle tre medfølgende ferritperler omkring
strøm- og netværkskabler for at overholde EMC-bestemmelser.
Hvis du ikke installerer ferritperler, er du evt. i strid med
nationale EMC-bestemmelser og andre love.
Tryk alle tre ferritperler helt fast omkring kablerne til strøm
ogGarmin Marine Network, så tæt på transducerskaftet som
muligt.
Installationsvejledning til både med
metalskrog
Boring af huller til transducerens skaft og antirotati­
onsboltene i et metalskrog
Før du kan bore huller til antirotationsboltene, skal du tilskære
fairing block (Tilskæring af fairing block, side 2).
Du skal følge disse instruktioner, når du monterer transduceren
på en båd, som har et skrog af metal.
1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft
og antirotationsboltene.
3 Fra skrogets yderside skal du bore et 3 mm (1/8 tomme)
forboringshul igennem skroget på placeringen til
transducerens skaft.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
4 Brug en 38 mm (11/2 tomme) hulsav, til at skære hullet til
skaftet fra skrogets yderside.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
5 Hold et bor på 19 mm (3/4 tomme) i lod, og bor hullerne til
antirotationsboltene gennem skroget fra ydersiden.
6 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne.
Påføring af marineforsegler på en transducer til
montering gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler for at sikre en vandtæt forsegling
mellem fairing block og skrog.
Påfør marineforsegler mellem disse komponenter.
• Fairing block og skrog
• Fairing block og transducer
• Skaft og skrogmøtrik
• Antirotationsbolte og huller
• Bøsninger, skaft og skrog (hvis nødvendigt)
Installation af transduceren på et metalskrog
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
1 Indfør transducerkabelskaftet igennem den nederste
halvdel af den tilskårne fairing block .
2 Fastgør dækningspladen
til bunden af fairing block med
skruerne .
3 Fastgør M12-møtrikkerne til bunden af antirotationsboltene
, indtil der ikke er blotlagt mere end to gevind mellem M12møtrikken og bunden af fairing block.
4 Isæt antirotationsboltene i den nederste halvdel af den
tilskårne fairing block.
5 Fastgør bøsningerne til antirotationsboltene og
transducerens skaft.
6 Påfør marineforsegler på overfladen af den nederste halvdel
af fairing block, som skal have kontakt med skroget.
7 Fra skrogets yderside skal du placere den nederste halvdel
af fairing block omhyggeligt på skrogets yderside.
Strømlinjebeklædningen og transduceren skal være parallelle
med kølen.
8 Træk transducerkablet, transducerskaftet og
antirotationsboltene igennem monteringshullet.
9 Påfør marineforsegler på overfladen af den øverste halvdel af
fairing block, som skal have kontakt med skroget.
10 Træk transducerkablet, transducerskaftet og
antirotationsboltene igennem dem øverste halvdel af fairing
block.
11 Placer den øverste halvdel af fairing block omhyggeligt imod
skrogets inderside.
12 Påfør den medfølgende ikke-limende blanding på det
blottede transducerskaft, bøsningerne og
antirotationsboltene.
13 Brug en skruenøgle til at fastgøre transducerskaftet med den
medfølgende 31 mm pakskive af gummi , 31 mm pakskive
af nylon og 40 mm skrogmøtrik .
BEMÆRK: Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
14 Brug en skruenøgle til at fastgøre den øverste halvdel af
fairing block til antirotationsboltene med de medfølgende
13,4 mm pakskiver og M12-møtrikker .
BEMÆRK: Undgå at stramme M12-møtrikkerne for hårdt.
15 Påfør forsegler mellem transducersensoren og
dækningspladen samt i hullerne rundt om skaftet og
antirotationsboltene.
16 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Installation af ferritperler på kabler
Du skal installere alle tre medfølgende ferritperler omkring
strøm- og netværkskabler for at overholde EMC-bestemmelser.
Hvis du ikke installerer ferritperler, er du evt. i strid med
nationale EMC-bestemmelser og andre love.
5
Tryk alle tre ferritperler helt fast omkring kablerne til strøm
ogGarmin Marine Network, så tæt på transducerskaftet som
muligt.
Vedligeholdelse
Test af installationen
BEMÆRK
Du bør kontrollere båden for lækager, før du efterlader den i
vandet i længere tid.
Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkolodssignalet,
skal transduceren være under vand for at fungere korrekt. Du
kan ikke få en dybde- eller distanceaflæsning, når transduceren
ikke er under vand. Når du søsætter båden, skal du kontrollere
den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under
vandlinjen.
Ikke­forurenende maling
Du skal male dig fartøj hver sjette måned med en vandbaseret
ikke-forurenende maling for at forebygge korrosion på
metalskroget og hæmme væksten af organismer, der kan
påvirke fartøjets ydeevne og holdbarhed.
BEMÆRK: Du må aldrig benytte ketonbaseret ikke-forurenende
maling på fartøjet, da keton nedbryder mange typer plast og kan
beskadige eller ødelægge din transducer.
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp
eller kittekniv til at fjerne det.
Tør
enheden af med en tør klud.
3
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Panoptix™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising