Garmin | Panoptix™ PS60 | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS60 Instrukcja instalacji

Garmin Panoptix™ PS60 Instrukcja instalacji
3 Wybierz Pobierz obok pakietu oprogramowania
Panoptix™ PS60
4
5
6
7
odpowiedniego dla Twojego urządzenia.
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
Wybierz Pobierz.
W razie potrzeby wybierz Bieg.
Jeśli to konieczne, wybierz dysk powiązany z kartą pamięci,
a następnie wybierz kolejno Dalej > Zakończ.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu plotera
nawigacyjnego lub echosondy rybackiej przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Ten sprzęt powinien zostać zainstalowany przez
wykwalifikowanego instalatora urządzeń morskich.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
przetwornik Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
®
Aktualizacja oprogramowania
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę garmin.com/support/software/marine.html.
®
Listopad 2015
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.
5 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wiertarka
Wiertło 3 mm (1/8 cala)
Wiertło 14 mm (9/16 cala) (kadłub z włókna szklanego)
Wiertło 19 mm (3/4 cala) (kadłub metalowy)
Wiertło piórkowe 32 mm (1 1/4 cala) (kadłub z włókna
szklanego)
Piła walcowa 38 mm (1 1/2 cala) (kadłub metalowy)
Piła taśmowa
Klucz nastawny
Taśma maskująca
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Żywica epoksydowa lub środek uszczelniający do odkrytego
rdzenia (kadłub z porowatego poszycia z włókna szklanego)
Wydrukowano na Tajwanie
190-01900-80_0A
Uwagi dotyczące miejsca montażu
UWAGA: Na łodzi może występować kilka kątów nachylenia
podoblenia w zależności od kształtu kadłuba. Zmierz kąt
nachylenia podoblenia kadłuba tylko w planowanym miejscu
instalacji przetwornika.
Przycinanie bloku korekcyjnego
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
1 Za pomocą wkrętów do drewna przymocuj blok korekcyjny do
• Na jednostkach z napędem zaburtowym À przetwornik
powinien być zamontowany przed silnikiem lub silnikami oraz
w ich pobliżu.
• Na jednostkach z silnikiem wbudowanym Á, przetwornik
powinien być zamontowany przed śrubą i wałem oraz daleko
od nich.
• Na jednostkach z kadłubem stopniowym  przetwornik
powinien być zamontowany przed pierwszym stopniem.
• Na jednostkach z płetwą na całej długości kilu à przetwornik
powinien być zamontowany pod niewielkim kątem
zwróconym w kierunku dziobu, nie równolegle do linii
środkowej.
• Na jednostkach z finkilem Ä przetwornik powinien być
zamontowany od 25 do 75 cm (od 10 do 30 cali) przed
mieczem i maksymalnie 10 cm (4 cale) od linii środkowej.
• Na jednostkach z kadłubem wypornościowym Å przetwornik
powinien być zamontowany mniej więcej w 1/3 długości linii
wodnej jednostki od dziobu w kierunku rufy i w odległości od
150 do 300 mm (6–12 cali) od linii środkowej.
• Nie montuj przetwornika za pasem blach poszycia,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody lub
innymi elementami, które mogą powodować tworzenie się
pęcherzy powietrza lub zawirowania wody.
W celu uzyskania optymalnej wydajności przetwornik musi
znajdować się w wodzie o przepływie laminarnym (nie
turbulentnym).
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• W przypadku łodzi z jednym silnikiem nie montuj
przetwornika w jednej osi ze śrubą.
Przetwornik może powodować kawitację prowadzącą do
obniżenia osiągów łodzi i uszkodzenia śruby.
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy
nimi, jeśli to możliwe.
• Zalany otwór przetwornika musi być skierowany w stronę
prawej burty, aby umożliwić wyświetlanie domyślnego widoku
prawego lub lewego na ploterze nawigacyjnym. Jeśli otwór
jest skierowany do lewej burty łodzi, należy
w oprogramowaniu plotera nawigacyjnego ustawić widok
odwrócony.
Blok korekcyjny
Blok korekcyjny pomaga umieścić urządzenie równolegle do linii
wodnej, aby zwiększyć dokładność sonaru. Trzeba zmierzyć kąt
nachylenia podoblenia kadłuba, aby zamontować przetwornik
pod właściwym kątem.
Kąt nachylenia podoblenia
Kąt nachylenia podoblenia to kąt pomiędzy poziomą linia
i kadłubem łodzi w danym punkcie. Kąt nachylenia podoblenia
można zmierzyć za pomocą kątownika, kątomierza lub
poziomnicy elektronicznej. Można też zapytać producenta łodzi
o kąt nachylenia podoblenia w danym miejscu na kadłubie.
2
kawałka drewna.
Ten kawałek drewna będzie prowadnicą podczas cięcia
bloku korekcyjnego.
2 Zmierz kąt nachylenia podoblenia kadłuba w miejscu
montażu.
3 Pochyl stół do piły taśmowej, aby uzyskać wymagany kąt
nachylenia, i dokręć ogranicznik stołu.
4 Umieść blok korekcyjny na stole w taki sposób, aby
5
6
7
8
prowadnica przylegała do ogranicznika a kąt był taki sam, jak
kąt w miejscu montażu.
Ustaw ogranicznik w taki sposób, aby blok korekcyjny miał
grubość co najmniej 13 mm (1/2 cala) od górnej krawędzi À
i 61 mm (2,4 cala) od dolnej krawędzi Á.
UWAGA: Maksymalny kąt skrawania względem bloku
korekcyjnego wynosi 25 stopni.
Przytnij blok korekcyjny.
Przy użyciu tarnika lub odpowiedniego elektronarzędzia
nadaj bloku korekcyjnemu kształt jak najbardziej zbliżony do
kształtu kadłuba.
Pozostałą część bloku korekcyjnego wykorzystaj jako
podkład wewnątrz kadłuba.
Instrukcja instalacji na kadłubie łodzi
z porowatego poszycia z włókna szklanego
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne w kadłubie z porowatego poszycia
z włókna szklanego
OSTRZEŻENIE
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
Przed wywierceniem otworów na śruby antyrotacyjne trzeba
przyciąć blok korekcyjny (Przycinanie bloku korekcyjnego,
strona 2).
Rdzeń musi zostać dokładnie przecięty i uszczelniony, aby
zabezpieczyć go przed przeciekaniem.
1 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
2 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śruby antyrotacyjne.
3 Wywierć w szablonie i kadłubie otwór prowadzący o średnicy
3 mm (1/8 cala) w miejscu otworu na nóżkę.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
4 Przyklej taśmę maskującą na otwór prowadzący i obszar
wokół niego na zewnętrznej stronie kadłuba, aby nie
uszkodzić włókna szklanego.
5 Od zewnątrz kadłuba, w miejscu otworu na nóżkę, wywierć
za pomocą wiertła o średnicy 32 mm (1 1/4 cala) otwór
w poszyciu zewnętrznym À, poszyciu wewnętrznym Á
i rdzeniu Â.
• Śruby antyrotacyjne i otwory
• Tuleje, nóżka i kadłub (w razie konieczności)
Instalowanie przetwornika na kadłubie z włókna
szklanego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na kadłubie
z porowatego poszycia z włókna szklanego nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
1 Od zewnętrznej strony kadłuba przełóż nóżkę na przewód
przetwornika przez dolną część przyciętego bloku
korekcyjnego .
2 Przymocuj pokrywkę
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
6 Wyszlifuj i oczyść poszycie wewnętrzne, rdzeń i poszycie
zewnętrzne wokół otworu.
7 Uszczelnij rdzeń wewnętrzny żywicą epoksydową Ã
i poczekaj, aż żywica dobrze się utwardzi.
8 Trzymając pionowo wiertło o średnicy 14 mm (9/16 cala), od
zewnątrz wywierć przez kadłub otwory na śruby
antyrotacyjne.
Otwory muszą się znajdować prostopadle do lustra wody.
9 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów.
10 Uszczelnij otwory na śruby antyrotacyjne żywicą epoksydową
i poczekaj, aż żywica dobrze się utwardzi.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Trzeba nałożyć środek uszczelniający do zastosowań morskich,
aby utworzyć szczelne, wodoodporne łączenie pomiędzy
blokiem korekcyjnym, przetwornikiem i kadłubem.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich między
niżej wymienionymi elementami.
• Blok korekcyjny i kadłub
• Blok korekcyjny i przetwornik
• Nóżka i nakrętka
do dolnej części bloku korekcyjnego
za pomocą śrub .
3 Przykręć nakrętki M12 do dolnej części śrub
antyrotacyjnych , aż pozostaną widoczne nie więcej niż
dwa zwoje gwintu między nakrętką M12 a dolną częścią
bloku korekcyjnego.
4 Przełóż śruby antyrotacyjne przez dolną część przyciętego
bloku korekcyjnego.
5 Nałóż środek uszczelniający na dolną część bloku
korekcyjnego, która musi przylegać do kadłuba.
6 Przeciągnij kabel przetwornika, nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne przez otwór montażowy.
7 Przymocuj dolną część bloku korekcyjnego do zewnętrznej
strony kadłuba.
Blok korekcyjny i przetwornik muszą się znajdować
równolegle do kilu.
8 Od wewnętrznej strony kadłuba nałóż środek uszczelniający
na górną część bloku korekcyjnego, która musi przylegać do
kadłuba.
9 Posmaruj wystającą nóżkę przetwornika i śruby antyrotacyjne
dołączonym do zestawu smarem przeciwzatarciowym.
10 Przeciągnij kabel przetwornika, nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne przez górną część bloku korekcyjnego.
11 Przymocuj górną część bloku korekcyjnego do wewnętrznej
części kadłuba.
12 Za pomocą klucza nastawnego dokręć do nóżki przetwornika
znajdującą się w zestawie gumową podkładkę o średnicy
31 mm , nylonową podkładkę o średnicy 31 mm
i nakrętkę o średnicy 40 mm .
UWAGA: Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
13 Za pomocą klucza nastawnego przykręcić górną część bloku
korekcyjnego do śrub antyrotacyjnych, używając dołączonych
do zestawu podkładek o średnicy 13,4 mm i nakrętek M12
.
3
UWAGA: Nakrętek M12 nie należy dokręcać zbyt mocno.
14 Nałóż środek uszczelniający między czujnikiem przetwornika
a płytką oraz między otworami przy nóżce a śrubami
antyrotacyjnymi.
Zanim
środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
15
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
Instalowanie rdzeni ferrytowych na przewodach
Należy zainstalować wszystkie trzy dołączone rdzenie ferrytowe
na przewodach zasilania i kablach sieciowych w celu
zapewnienia ich zgodności ze standardami EMC. Nie zrobienie
tego może stanowić naruszenie krajowych norm EMC i innych
przepisów prawa.
Mocno zatrzaśnij każdy z trzech rdzeni ferrytowych na
przewodzie zasilania i kablu sieciowym Garmin możliwie
blisko nóżki przetwornika.
Instrukcja instalacji na kadłubie łodzi
z włókna szklanego bez porowatego
poszycia
9 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Trzeba nałożyć środek uszczelniający do zastosowań morskich,
aby utworzyć szczelne, wodoodporne łączenie pomiędzy
blokiem korekcyjnym, przetwornikiem i kadłubem.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich między
niżej wymienionymi elementami.
• Blok korekcyjny i kadłub
• Blok korekcyjny i przetwornik
• Nóżka i nakrętka
• Śruby antyrotacyjne i otwory
• Tuleje, nóżka i kadłub (w razie konieczności)
Instalowanie przetwornika na kadłubie z włókna
szklanego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na kadłubie
z porowatego poszycia z włókna szklanego nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
1 Od zewnętrznej strony kadłuba przełóż nóżkę na przewód
przetwornika przez dolną część przyciętego bloku
korekcyjnego .
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne w kadłubie z włókna szklanego lub
kadłubie bez porowatego poszycia
OSTRZEŻENIE
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
Przed wywierceniem otworów na śruby antyrotacyjne trzeba
przyciąć blok korekcyjny (Przycinanie bloku korekcyjnego,
strona 2).
1 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
2 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śruby antyrotacyjne.
3 Od zewnątrz kadłuba wywierć w miejscu otworu na nóżkę
otwór prowadzący o średnicy 3 mm (1/8 cala).
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
4 Jeśli jednostka ma kadłub z włókna szklanego, przyklej
taśmę maskującą na otwór prowadzący i obszar wokół niego
na zewnętrznej stronie kadłuba, aby zmniejszyć pękanie
żelkotu.
5 Jeśli otwór prowadzący został zaklejony, wytnij nożem otwór
w taśmie.
6 Trzymając pionowo wiertło piórkowe o średnicy 32 mm
(11/4 cala), wywierć otwór na nóżkę od zewnątrz kadłuba.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
7 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworu.
8 Trzymając pionowo wiertło o średnicy 14 mm (9/16 cala),
wywierć w kadłubie otwory na śruby antyrotacyjne.
Otwory muszą się znajdować prostopadle do lustra wody.
4
2 Przymocuj pokrywkę
3
4
5
6
7
8
9
do dolnej części bloku korekcyjnego
za pomocą śrub .
Przykręć nakrętki M12 do dolnej części śrub
antyrotacyjnych , aż pozostaną widoczne nie więcej niż
dwa zwoje gwintu między nakrętką M12 a dolną częścią
bloku korekcyjnego.
Przełóż śruby antyrotacyjne przez dolną część przyciętego
bloku korekcyjnego.
Nałóż środek uszczelniający na dolną część bloku
korekcyjnego, która musi przylegać do kadłuba.
Przeciągnij kabel przetwornika, nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne przez otwór montażowy.
Przymocuj dolną część bloku korekcyjnego do zewnętrznej
strony kadłuba.
Blok korekcyjny i przetwornik muszą się znajdować
równolegle do kilu.
Od wewnętrznej strony kadłuba nałóż środek uszczelniający
na górną część bloku korekcyjnego, która musi przylegać do
kadłuba.
Posmaruj wystającą nóżkę przetwornika i śruby antyrotacyjne
dołączonym do zestawu smarem przeciwzatarciowym.
10 Przeciągnij kabel przetwornika, nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne przez górną część bloku korekcyjnego.
11 Przymocuj górną część bloku korekcyjnego do wewnętrznej
części kadłuba.
Za
12 pomocą klucza nastawnego dokręć do nóżki przetwornika
znajdującą się w zestawie gumową podkładkę o średnicy
31 mm , nylonową podkładkę o średnicy 31 mm
i nakrętkę o średnicy 40 mm .
UWAGA: Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
13 Za pomocą klucza nastawnego przykręcić górną część bloku
korekcyjnego do śrub antyrotacyjnych, używając dołączonych
do zestawu podkładek o średnicy 13,4 mm i nakrętek M12
.
UWAGA: Nakrętek M12 nie należy dokręcać zbyt mocno.
14 Nałóż środek uszczelniający między czujnikiem przetwornika
a płytką oraz między otworami przy nóżce a śrubami
antyrotacyjnymi.
15 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Trzeba nałożyć środek uszczelniający do zastosowań morskich,
aby utworzyć szczelne, wodoodporne łączenie pomiędzy
blokiem korekcyjnym, przetwornikiem i kadłubem.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich między
niżej wymienionymi elementami.
• Blok korekcyjny i kadłub
• Blok korekcyjny i przetwornik
• Nóżka i nakrętka
• Śruby antyrotacyjne i otwory
• Tuleje, nóżka i kadłub (w razie konieczności)
Instalowanie przetwornika na kadłubie metalowym
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
1 Przełóż nóżkę na przewód przetwornika przez dolną część
przyciętego bloku korekcyjnego .
Instalowanie rdzeni ferrytowych na przewodach
Należy zainstalować wszystkie trzy dołączone rdzenie ferrytowe
na przewodach zasilania i kablach sieciowych w celu
zapewnienia ich zgodności ze standardami EMC. Nie zrobienie
tego może stanowić naruszenie krajowych norm EMC i innych
przepisów prawa.
Mocno zatrzaśnij każdy z trzech rdzeni ferrytowych na
przewodzie zasilania i kablu sieciowym Garmin możliwie
blisko nóżki przetwornika.
Instrukcja instalacji na metalowym kadłubie
łodzi
2 Przymocuj pokrywkę
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne w metalowym kadłubie
Przed wywierceniem otworów na śruby antyrotacyjne trzeba
przyciąć blok korekcyjny (Przycinanie bloku korekcyjnego,
strona 2).
W przypadku montażu przetwornika na łodzi z metalowym
kadłubem należy postępować według poniższych instrukcji.
1 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
2 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śruby antyrotacyjne.
3 Od zewnątrz kadłuba wywierć w miejscu otworu na nóżkę
otwór prowadzący o średnicy 3 mm (1/8 cala).
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
4 Za pomocą piły walcowej o średnicy 38 mm (11/2 cala)
wywierć otwór na nóżkę od zewnątrz kadłuba.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
5 Trzymając pionowo wiertło o średnicy 19 mm (3/4 cala), od
zewnątrz wywierć przez kadłub otwory na śruby
antyrotacyjne.
6 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów.
do dolnej części bloku korekcyjnego
za pomocą śrub .
3 Przykręć nakrętki M12 do dolnej części śrub
antyrotacyjnych , aż pozostaną widoczne nie więcej niż
dwa zwoje gwintu między nakrętką M12 a dolną częścią
bloku korekcyjnego.
4 Przełóż śruby antyrotacyjne przez dolną część przyciętego
bloku korekcyjnego.
5 Załóż tuleje na śruby antyrotacyjne i nóżkę przetwornika.
6 Nałóż środek uszczelniający na dolną część bloku
korekcyjnego, która musi przylegać do kadłuba.
7 Przymocuj dolną część bloku korekcyjnego do kadłuba od
zewnętrznej strony kadłuba.
Blok korekcyjny i przetwornik muszą się znajdować
równolegle do kilu.
8 Przeciągnij kabel przetwornika, nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne przez otwór montażowy.
9 Nałóż środek uszczelniający na górną część bloku
korekcyjnego, która musi przylegać do kadłuba.
10 Przeciągnij kabel przetwornika, nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne przez górną część bloku korekcyjnego.
11 Przymocuj górną część bloku korekcyjnego do wewnętrznej
części kadłuba.
12 Posmaruj wystającą nóżkę przetwornika, tuleje i śruby
antyrotacyjne dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
5
13 Za pomocą klucza nastawnego dokręć do nóżki przetwornika
znajdującą się w zestawie gumową podkładkę o średnicy
31 mm , nylonową podkładkę o średnicy 31 mm
i nakrętkę o średnicy 40 mm .
UWAGA: Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
14 Za pomocą klucza nastawnego przykręcić górną część bloku
korekcyjnego do śrub antyrotacyjnych, używając dołączonych
do zestawu podkładek o średnicy 13,4 mm i nakrętek M12
.
UWAGA: Nakrętek M12 nie należy dokręcać zbyt mocno.
15 Nałóż środek uszczelniający między czujnikiem przetwornika
a płytką oraz między otworami przy nóżce a śrubami
antyrotacyjnymi.
16 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
Instalowanie rdzeni ferrytowych na przewodach
Należy zainstalować wszystkie trzy dołączone rdzenie ferrytowe
na przewodach zasilania i kablach sieciowych w celu
zapewnienia ich zgodności ze standardami EMC. Nie zrobienie
tego może stanowić naruszenie krajowych norm EMC i innych
przepisów prawa.
Mocno zatrzaśnij każdy z trzech rdzeni ferrytowych na
przewodzie zasilania i kablu sieciowym Garmin możliwie
blisko nóżki przetwornika.
Konserwacja
Testowanie instalacji
NOTYFIKACJA
Łódź należy skontrolować pod kątem przecieków przed
pozostawieniem jej na wodzie na dłuższy czas.
Ponieważ woda jest konieczna do przenoszenia sygnału sonaru,
w celu prawidłowej pracy przetwornika musi on znajdować się
w wodzie. Po wyjęciu go z wody nie można uzyskać odczytu
głębokości lub odległości. Po spuszczeniu łodzi na wodę należy
sprawdzić, czy w pobliżu otworów na śruby wykonanych poniżej
linii wodnej nie występują przecieki.
Farba przeciwporostowa
Aby zapobiec korozji metalowych kadłubów oraz spowolnić
wzrost orgiazmów na ich powierzchni, które mogą wpłynąć na
sprawność i wytrzymałość jednostki, kadłub należy malować co
sześć miesięcy farbą przeciwporostową na bazie wody.
UWAGA: Nie należy malować kadłuba farbą na bazie ketonów,
ponieważ wchodzą one w reakcje z wieloma rodzajami tworzyw,
wskutek czego mogą uszkodzić lub zniszczyć przetworniki.
Czyszczenie przetwornika
Zanieczyszczenia z wody gromadzą się szybko i mogą
zmniejszyć wydajność urządzenia.
1 Usuń zanieczyszczenia miękką szmatką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
2 Jeśli zanieczyszczenie jest poważne, użyj gąbki lub
szpachelki żeby usunąć osad.
3 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Panoptix™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising