Garmin | Panoptix™ PS60 | Garmin Panoptix™ PS60 Installeringsinstruksjoner

Garmin Panoptix™ PS60 Installeringsinstruksjoner
6 Velg eventuelt Kjør.
7 Velg eventuelt stasjonen knyttet til minnekortet, og velg
Neste > Fullfør.
Panoptix PS60
™
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren eller ekkoloddet for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Dette utstyret bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr.
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.
5 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Nødvendige verktøy
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
svingeren for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på
båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Laste inn den nye programvare på et minnekort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bor
Borbits på 3 mm (1/8 tomme)
Borbits på 14 mm (9/16 tomme) (glassfiberskrog)
Borbits på 19 mm (3/4 tomme) (metallskrog)
Flat borbits på 32 mm flat (1 1/4 tomme) (glassfiberskrog)
Hullsag på 38 mm (1 1/2 tomme) (metallskrog)
Båndsag
Skiftenøkkel
Maskeringstape
Maritim tetningsmasse
Harpiks eller tetningsmasse for avdekket kjerne
(glassfiberskrog med kjerne)
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg Last ned ved siden av programvarepakken som hører
til enheten din.
4 Les og godta vilkårene.
5 Velg Last ned.
®
November 2015
Trykt i Taiwan
190-01900-78_0A
Hensyn ved valg av monteringssted
Skjære til kledningsklossen
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
1 Fest kledningsklossen til en trebit ved hjelp av treskruer.
Treet blir en skjærefører for kledningsklossen.
2 Mål skrogets bunnreisvinkel ved monteringsstedet.
3 Vipp båndsagbordet slik at det er justert etter
bunnreisvinkelen, og sikre skjæregjerdet.
• På fartøy med påhengsmotor eller hekkaggregat À bør
svingeren monteres foran og nær inntil motoren(e).
• På fartøy med innenbordsmotor Á bør svingeren monteres
foran og langt fra propellen og propellakslingen.
• På fartøy med trinnvis kjøl  bør svingeren monteres foran
det første trinnet.
• På fartøy med hel kjøl à bør svingeren monteres i en vinkel
som peker mot baugen, men ikke parallelt med midtlinjen.
• På fartøy med finnekjøl Ä bør svingeren monteres 25–75 cm
(10–30 tommer) foran kjølen og maksimalt 10 cm (4 tommer)
til siden for midtlinjen.
• På fartøy med deplasementskrog Å bør svingeren monteres
omtrent 1/3 akterut for fartøyets vannlinje fra baugen og 150–
300 mm (6–12 tommer) til siden for midtlinjen.
• Svingeren bør ikke monteres bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp eller noe som kan danne
luftbobler eller skape bevegelser i vannet.
Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
• Svingeren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
• På båter med enkeltdrev må ikke svingeren monteres slik at
den kommer i veien for propellen.
Svingeren kan forårsake skader som kan redusere båtens
ytelse og ødelegge propellen.
• På båter med dobbeltdrev bør svingeren monteres mellom
drevene hvis det er mulig.
• Vinduet for isoleringsmateriale på svingeren må vende mot
styrbord side av fartøyet for å vise standard venstre og høyre
visninger på en kartplotter. Når vinduet for
isoleringsmaterialet vender mot babord side av fartøyet, må
du endre innstillingene til kartplotterens programvare for å
vise et speilvendt bilde.
4 Plasser kledningsklossen på bordet slik at skjæreføreren
5
6
7
8
hviler mot gjerdet og vinkelen er justert etter vinkelen til
monteringsstedet.
Juster skjæregjerdet for å sikre at kledningsklossen har en
tykkelse på minimum 13 mm (1/2 tomme) fra den øvre kanten
À og 61 mm (2,4 tomme) fra den nedre kanten Á.
MERK: Maksimal skjærevinkel for kledningsklossen er 25
grader.
Skjær kledningsklossen.
Bruk en rasp eller et elektroverktøy til å forme
kledningsklossen etter skroget.
Bruk den gjenværende delen av kledningsklossen som
støttekloss inni skroget.
Installeringsinstruksjoner for båter med
glassfiberskrog med kjerne
Kledningskloss
Kledningsklossen brukes til å plassere svingeren parallelt med
vannlinjen, slik at ekkoloddet blir så nøyaktig som mulig. Du må
måle skrogets bunnreisvinkel, slik at du kan montere svingeren i
riktig vinkel.
Bunnreisvinkel
Bunnreis er vinkelen mellom en vannrett linje og et båtskrog ved
et enkeltpunkt. Du kan måle bunnreisvinkelen med en
vinkelfinner, en vinkelmåler eller et digitalt vater. Du kan også
spørre båtprodusenten om bunnreisvinkelen til et spesifikt punkt
på båtskroget.
MERK: En båt kan ha flere bunnreisvinkler avhengig av formen
på skroget. Mål bunnreisvinkelen bare der du planlegger å
installere svingeren.
Bore hull til svingerstammen og boltene som
forhindrer rotering, i et glassfiberskrog med kjerne
ADVARSEL
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
Før du kan bore hull for boltene som forhindrer rotasjon, må du
skjære kledningsklossen (Skjære til kledningsklossen, side 2).
2
Bor forsiktig gjennom kjernen, og tett kjernen forsvarlig slik at
det ikke siver inn vann.
1 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
Merk
posisjoner til hull til stammen og boltene som forhindrer
2
rotering, ved hjelp av malen.
3 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom malen og
skroget ved posisjonen til hullet til stammen.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
4 Sett maskeringstape over styrehullet og det omkringliggende
området på utsiden av skroget slik at ikke glassfiberen
skades.
Bruk
en borbits på 32 mm (1 1/4 tomme) ved posisjonen til
5
hullet til stammen til å bore gjennom den ytre kledningen À,
indre kledningen Á og kjernen  fra utsiden av skroget.
2 Fest dekselplaten
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
6 Slip og rens rundt hullet på den indre kledningen, kjernen og
den ytre kledningen.
7 Forsegl den avdekkede indre kjernen med harpiks Ã, og la
harpiksen tørke helt.
8 Bruk en borbits på 14 mm (9/16 tomme), og hold boret loddrett
mens du borer hullene til boltene som forhindrer rotering,
gjennom skroget fra utsiden av skroget.
Hullene må være vinkelrett med vannflaten.
9 Slip og rens området rundt hullene.
10 Forsegl hullene til boltene som forhindrer rotering, med
harpiks, og la harpiksen tørke helt.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert
svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på vannbanen for å sikre
en fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen, svingeren
og skroget.
Påfør maritim tetningsmasse mellom disse komponentene.
• Kledningsklossen og skroget
• Kledningsklossen og svingeren
• Stammen og skrogmutteren
• Boltene som forhindrer rotering og hullene
• Hylsene, stammen og skroget (om nødvendig)
Installere svingeren i et glassfiberskrog
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer svingeren i et glassfiberskrog med
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt
for å unngå at skroget blir skadet.
1 Sett stammen til svingerkabelen inn gjennom den nedre
halvdelen av kledningsklossen fra utsiden av skroget.
til nedre halvdel av kledningsklossen
ved hjelp av skruene .
3 Fest M12-mutterne til bunnen av boltene som forhindrer
rotering til du bare kan se to av gjengene mellom M12mutteren og nedre halvdel av kledningsklossen.
4 Sett boltene som forhindrer rotering inn i nedre halvdel av
kledningsklossen.
5 Påfør maritim tetningsmasse på overflaten av den nedre
halvdelen av kledningsklossen som må være i kontakt med
skroget.
6 Dra svingerkabelen, svingerstammen og boltene som
forhindrer rotering, gjennom monteringshullet.
7 Fest nedre halvdel av kledningsklossen trygt til utsiden av
skroget.
Kledningsklossen og svingeren må stå parallelt med kjølen.
8 Påfør maritim tetningsmasse på overflaten av den øvre
halvdelen av kledningsklossen som må være i kontakt med
skroget, fra innsiden av skroget.
9 Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering.
10 Dra svingerkabelen, svingerstammen og boltene som
forhindrer rotering, gjennom øvre halvdel av
kledningsklossen.
11 Fest øvre halvdelen av kledningsklossen trygt til innsiden av
skroget.
12 Bruk en skiftenøkkel til å feste svingerstammen ved hjelp av
den medfølgende gummiskiven på 31 mm , nylonskiven på
31 mm og skrogmutteren på 40 mm .
MERK: Ikke stram mutteren for mye.
13 Bruk en skiftenøkkel til å feste øvre halvdel av
kledningsklossen til boltene som forhindrer rotering, ved hjelp
av de medfølgende skivene på 13,4 mm og M12-mutterne
.
MERK: Ikke stram M12-mutterne for mye.
14 Påfør tetningsmiddel mellom svingersensoren og
dekselplaten og i hullene rundt stammen og boltene som
forhindrer rotering.
15 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
Montere ferrittkjerner på kablene
Du må montere alle de tre medfølgende ferrittkjernene rundt
strøm- og nettverkskablene for å overholde standardene for
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Hvis du ikke monterer
ferrittkjernene, kan dette medføre brudd på nasjonale
standarder for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) eller andre
lover.
3
Press hver av de tre ferrittkjernene godt rundt både strøm- og
Garmin Marine Network-kablene, så nærme svingerstammen
som mulig.
Installeringsinstruksjoner for båter med
skrog uten kjerne / glassfiberskrog
Installere svingeren i et glassfiberskrog
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer svingeren i et glassfiberskrog med
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt
for å unngå at skroget blir skadet.
1 Sett stammen til svingerkabelen inn gjennom den nedre
halvdelen av kledningsklossen fra utsiden av skroget.
Bore hull til svingerstammen og boltene som
forhindrer rotering, i et skrog uten kjerne eller glassfi­
berskrog
ADVARSEL
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
Før du kan bore hull for boltene som forhindrer rotasjon, må du
skjære kledningsklossen (Skjære til kledningsklossen, side 2).
1 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
2 Merk posisjoner til hull til stammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av malen.
3 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) fra utsiden av skroget
der hullet til stammen skal være.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
4 Hvis fartøyet har et glassfiberskrog, setter du maskeringstape
over styrehullet og det omkringliggende området for å
redusere sprekker i gelbelegget.
5 Hvis du har tapet over styrehullet, bruker du en universalkniv
til å skjære ut hullet i tapen.
6 Bruk en flat borbits på 32 mm (11/4 tomme.) til å bore et hull
der hullet til stammen skal være fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
7 Slip og rens området rundt hullet.
8 Bruk en borbits på 14 mm (9/16 tomme), og hold boret loddrett
mens du borer hullene til boltene som forhindrer rotering,
gjennom skroget.
Hullene må være vinkelrett med vannflaten.
9 Slip og rens området rundt hullene.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert
svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på vannbanen for å sikre
en fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen, svingeren
og skroget.
Påfør maritim tetningsmasse mellom disse komponentene.
• Kledningsklossen og skroget
• Kledningsklossen og svingeren
• Stammen og skrogmutteren
• Boltene som forhindrer rotering og hullene
• Hylsene, stammen og skroget (om nødvendig)
4
2 Fest dekselplaten
til nedre halvdel av kledningsklossen
ved hjelp av skruene .
3 Fest M12-mutterne til bunnen av boltene som forhindrer
rotering til du bare kan se to av gjengene mellom M12mutteren og nedre halvdel av kledningsklossen.
4 Sett boltene som forhindrer rotering inn i nedre halvdel av
kledningsklossen.
5 Påfør maritim tetningsmasse på overflaten av den nedre
halvdelen av kledningsklossen som må være i kontakt med
skroget.
6 Dra svingerkabelen, svingerstammen og boltene som
forhindrer rotering, gjennom monteringshullet.
7 Fest nedre halvdel av kledningsklossen trygt til utsiden av
skroget.
Kledningsklossen og svingeren må stå parallelt med kjølen.
8 Påfør maritim tetningsmasse på overflaten av den øvre
halvdelen av kledningsklossen som må være i kontakt med
skroget, fra innsiden av skroget.
9 Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering.
10 Dra svingerkabelen, svingerstammen og boltene som
forhindrer rotering, gjennom øvre halvdel av
kledningsklossen.
11 Fest øvre halvdelen av kledningsklossen trygt til innsiden av
skroget.
12 Bruk en skiftenøkkel til å feste svingerstammen ved hjelp av
den medfølgende gummiskiven på 31 mm , nylonskiven på
31 mm og skrogmutteren på 40 mm .
MERK: Ikke stram mutteren for mye.
13 Bruk en skiftenøkkel til å feste øvre halvdel av
kledningsklossen til boltene som forhindrer rotering, ved hjelp
av de medfølgende skivene på 13,4 mm og M12-mutterne
.
MERK: Ikke stram M12-mutterne for mye.
14 Påfør tetningsmiddel mellom svingersensoren og
dekselplaten og i hullene rundt stammen og boltene som
forhindrer rotering.
15 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
Installere svingeren i et metallskrog
Montere ferrittkjerner på kablene
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
1 Sett stammen til svingerkabelen inn gjennom den nedre
halvdelen av kledningsklossen .
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
Du må montere alle de tre medfølgende ferrittkjernene rundt
strøm- og nettverkskablene for å overholde standardene for
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Hvis du ikke monterer
ferrittkjernene, kan dette medføre brudd på nasjonale
standarder for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) eller andre
lover.
Press hver av de tre ferrittkjernene godt rundt både strøm- og
Garmin Marine Network-kablene, så nærme svingerstammen
som mulig.
Installeringsinstruksjoner for båter med
metallskrog
2 Fest dekselplaten
Bore hull til svingerstammen og boltene som
forhindrer rotering, på et metallskrog
Før du kan bore hull for boltene som forhindrer rotasjon, må du
skjære kledningsklossen (Skjære til kledningsklossen, side 2).
Du bør følge disse instruksjonene når du skal montere
svingeren på en båt som har et metallskrog.
1 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
2 Merk posisjoner til hull til stammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av malen.
3 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom skroget ved
posisjonen til hullet til stammen fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
4 Bruk en hullsag på 38 mm (11/2 tomme) til å bore hullet til
stammen fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
5 Bruk en borbits på 19 mm (3/4 tomme), og hold boret loddrett
mens du borer hullene til boltene som forhindrer rotering,
gjennom skroget fra utsiden av skroget.
6 Slip og rens området rundt hullene.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert
svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på vannbanen for å sikre
en fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen, svingeren
og skroget.
Påfør maritim tetningsmasse mellom disse komponentene.
• Kledningsklossen og skroget
• Kledningsklossen og svingeren
• Stammen og skrogmutteren
• Boltene som forhindrer rotering og hullene
• Hylsene, stammen og skroget (om nødvendig)
til nedre halvdel av kledningsklossen
ved hjelp av skruene .
3 Fest M12-mutterne til bunnen av boltene som forhindrer
rotering til du bare kan se to av gjengene mellom M12mutteren og nedre halvdel av kledningsklossen.
4 Sett boltene som forhindrer rotering inn i nedre halvdel av
kledningsklossen.
5 Fest hylsene til boltene som forhindrer rotering og
svingerstammen.
6 Påfør maritim tetningsmasse på overflaten av den nedre
halvdelen av kledningsklossen som må være i kontakt med
skroget.
7 Fest nedre halvdel av kledningsklossen trygt til utsiden av
skroget fra utsiden av skroget.
Kledningsklossen og svingeren må stå parallelt med kjølen.
8 Dra svingerkabelen, svingerstammen og boltene som
forhindrer rotering, gjennom monteringshullet.
9 Påfør maritim tetningsmasse på overflaten til den øvre
halvdelen av kledningsklossen som må være i kontakt med
skroget.
10 Dra svingerkabelen, svingerstammen og boltene som
forhindrer rotering, gjennom øvre halvdel av
kledningsklossen.
11 Fest øvre halvdelen av kledningsklossen trygt til innsiden av
skroget.
12 Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen, hylsene og boltene som
forhindrer rotering.
13 Bruk en skiftenøkkel til å feste svingerstammen ved hjelp av
den medfølgende gummiskiven på 31 mm , nylonskiven på
31 mm og skrogmutteren på 40 mm .
MERK: Ikke stram mutteren for mye.
14 Bruk en skiftenøkkel til å feste øvre halvdel av
kledningsklossen til boltene som forhindrer rotering, ved hjelp
av de medfølgende skivene på 13,4 mm og M12-mutterne
.
MERK: Ikke stram M12-mutterne for mye.
15 Påfør tetningsmiddel mellom svingersensoren og
dekselplaten og i hullene rundt stammen og boltene som
forhindrer rotering.
5
16 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
Montere ferrittkjerner på kablene
Du må montere alle de tre medfølgende ferrittkjernene rundt
strøm- og nettverkskablene for å overholde standardene for
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Hvis du ikke monterer
ferrittkjernene, kan dette medføre brudd på nasjonale
standarder for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) eller andre
lover.
Press hver av de tre ferrittkjernene godt rundt både strøm- og
Garmin Marine Network-kablene, så nærme svingerstammen
som mulig.
Vedlikehold
Teste installeringen
LES DETTE
Se etter lekkasjer på båten hvis den skal være i vannet over en
lengre periode.
Ettersom det er nødvendig med vann for å formidle
ekkoloddsignalet, må svingeren være i vann for å fungere slik
den skal. Du kan ikke få en avlesning av dybde eller avstand
dersom enheten ikke er i vann. Når du setter båten på vannet,
må du kontrollere om det er lekkasjer rundt skruehull som
befinner seg under vannlinjen.
Bunnmaling mot tilgroing
Du bør male skroget med en vannbasert bunnmaling mot
tilgroing hver sjette måned for å forhindre korrosjon av
metallskrog og minske veksten av organismer som kan påvirke
fartøyets ytelse og varighet.
MERK: Du må ikke bruke keton-basert maling mot tilgroing på
fartøyet. Keton angriper mange typer plast og kan skade eller
ødelegge svingeren.
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Hvis det har grodd godt igjen, bruker du en skrubb eller
kittekniv til å fjerne vekstene.
3 Tørk av enheten.
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Panoptix™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising