Garmin | Panoptix™ PS60 | Garmin Panoptix™ PS60 Installationsinstruktioner

Garmin Panoptix™ PS60 Installationsinstruktioner
6 Vid behov väljer du Kör.
7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj
Nästa > Slutför.
Panoptix PS60
™
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen till kartplottern eller ekolodet, finns viktig
information och produktvarningar.
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad
marinmontör.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt måste du installera Garmin givaren i enlighet med
följande instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Programuppdatering
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är
klar.
5 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Borrmaskin
3 mm borrspets (1/8 tum)
14 mm borrspets (9/16 tum) (glasfiberskrov)
19 mm borrspets (3/4 tum) (metallskrov)
32 mm centrumborr (1 1/4 tum) (glasfiberskrov)
38 mm hålsåg (1 1/2 tum) (metallskrov)
Bandsåg
Skiftnyckel
Maskeringstejp
Marint tätningsmedel
Epoxilim eller tätningsmedel för blottad kärna (skrov med
glasfiberkärna)
Monteringsplatsavvägningar
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid det programvarupaket som
överensstämmer med din enhet.
4 Läs och godkänn villkoren.
5 Välj Hämta.
®
November 2015
Tryckt i Taiwan
190-01900-79_0A
• På båtar med utombordare eller drev À ska givaren
monteras framför och nära motorn eller motorerna.
• På båtar med inombordsmotor Á ska givaren monteras
framför och långt ifrån motorns propeller och axel.
• På båtar med stegat skrov  ska givaren monteras framför
det första steget.
• På långkölade båtar à ska givaren monteras i en lätt vinkel
som pekar mot fören, inte parallellt med centrumlinjen.
• På båtar med fenköl Ä ska givaren monteras från 25 till
75 cm (från 10 till 30 tum) framför kölen, och högst 10 cm
(4 tum) åt sidan från centrumlinjen.
• På båtar med deplacementskrov Å ska givaren monteras
cirka 1/3 av vattenlinjens längd för båten från fören och från
150 till 300 mm (från 6 till 12 tum) vid sidan av centrumlinjen.
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
• Isoleringsöppningen på givaren måste vara vänd mot båtens
styrbordssida för att givaren ska kunna visa vänster och
höger standardvy på en plotter. Om isoleringsöppningen är
vänd mot båtens babordssida måste du ändra plotterns
programvaruinställningar för att kunna visa en omvänd bild.
4 Placera fairingblocket på bordet så att skärlinjalen vilar mot
anslaget och vinkeln matchar vinkeln på monteringsplatsen.
5 Justera såganslaget för att säkerställa att fairingblocket har
en minsta tjocklek på 13 mm (1/2 tum) från den övre kanten À
och 61 mm (2,4 tum) från den nedre kanten Á.
Obs! Den maximala skärvinkeln för fairingblocket är
25 grader.
6 Skär fairingblocket.
7 Använd en rasp eller ett elverktyg till att forma fairingblocket
efter skrovet så exakt som möjligt.
8 Använd den resterande delen av fairingblocket som
stödblock inuti skrovet.
Båtskrov med glasfiberkärna – Installations­
instruktioner
Fairingblock
Fairingblocket gör att givaren hamnar parallellt med vattenlinjen
för ökad ekolodsnoggrannhet. Du måste mäta skrovvinkeln på
båtens skrov för att montera givaren i rätt vinkel.
Skrovvinkel
Skrovvinkeln är den vinkel som bildas mellan en vågrät linje och
ett båtskrov i en enskild punkt. Du kan mäta skrovvinkeln med
en vinkelsökare, gradskiva eller digital mätare. Du kan också
fråga båttillverkaren om skrovvinkeln för en viss punkt på båtens
skrov.
Obs! En båt kan ha flera olika skrovvinklar beroende på
skrovets form. Mät skrovvinkeln bara på den plats där du tänker
installera givaren.
Skära fairingblocket
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
1 Använd träskruvar för att fästa fairingblocket på en träbit.
Träbiten blir din skärlinjal när du skär fairingblocket.
2 Mät skrovvinkeln på monteringsplatsen.
3 Luta ditt bandsågsbord så att det stämmer överens med
skrovvinkeln och fäst såganslaget.
2
Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar
i ett skrov med glasfiberkärna
VARNING
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
Innan du borrar hål för de rotationsskyddade bultarna måste du
skära fairingblocket (Skära fairingblocket, sidan 2).
Kärnan måste skäras och tätas noga för att skydda mot
vattenläckage.
1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de
rotationsskyddade bultarna.
3 Borra ett rikthål på 3 mm (1/8 tum) genom mallen och skrovet
på platsen för skafthålet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
4 Placera maskeringstejp över rikthålet och det omgivande
området på utsidan av skrovet för att undvika skador på
glasfibern.
5 Använd en borrspets på 32 mm (1 1/4 tum) på platsen för
skafthålet och borra från utsidan av skrovet genom det yttre
lagret À, det inre lagret Á och kärnan Â.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
6 Sandpappra och rengör det inre lagret, kärnan och det yttre
lagret runt hålet.
7 Täta den blottade inre kärnan med epoxilim à och låt
epoxilimmet stelna ordentligt.
8 Håll borren med en borrspets på 14 mm (9/16 tum) lodrätt och
borra hålen för de rotationsskyddade bultarna genom skrovet
från utsidan av skrovet.
Hålen måste vara vinkelräta mot vattenytan.
9 Sandpappra och rengör området runt hålen.
10 Täta hålen för de rotationsskyddade bultarna med epoxilim
och låt epoxilimmet stelna ordentligt.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovs­
givare
Du måste applicera marint tätningsmedel på den del som utsätts
för vatten för att få en hållbar, vattentät packning mellan
fairingblocket, givaren och skrovet.
Applicera marint tätningsmedel mellan dessa komponenter.
• Fairingblock och skrov
• Fairingblock och givare
• Skaft och skrovmutter
• Rotationsskyddade bultar och hål
• Bussningar, skaft och skrov (vid behov)
Installera givaren i ett glasfiberskrov
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar givaren i ett skrov med glasfiberkärna
ska du inte dra åt muttrarna för mycket, för att undvika skador
på skrovet.
1 Från utsidan av skrovet för du in givarkabelns skaft genom
den nedre halvan av det tillskurna fairingblocket .
2 Fäst täckplattan
mot undersidan av fairingblocket med
skruvarna .
3 Fäst M12-muttrarna mot undersidan av de
rotationsskyddade bultarna tills inte mer än två gängor
syns mellan M12-muttrarna och undersidan av fairingblocket.
4 För in de rotationsskyddade bultarna i den nedre halvan av
det tillskurna fairingblocket.
5 Applicera marint tätningsmedel på ytan av den nedre halvan
av fairingblocket som måste ha kontakt med skrovet.
6 Dra givarkabeln, givarskaftet och de rotationsskyddade
bultarna genom monteringshålet.
7 Placera den nedre halvan av fairingblocket ordentligt mot
utsidan av skrovet.
Fairingblocket och givaren måste vara parallella med kölen.
8 Från insidan av skrovet applicerar du marint tätningsmedel
på ytan av den övre halvan av fairingblocket som måste ha
kontakt med skrovet.
9 Smörj in givarskaftet och de rotationsskyddade bultarna med
det medföljande antikärvningsmedlet.
10 Dra givarkabeln, givarskaftet och de rotationsskyddade
bultarna genom den övre halvan av fairingblocket.
11 Placera den övre halvan av fairingblocket ordentligt mot
insidan av skrovet.
12 Använd en skiftnyckel för att fästa givarskaftet med den
medföljande gummibrickan på 31 mm , nylonbrickan på
31 mm och skrovmuttern på 40 mm .
Obs! Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
13 Använd en skiftnyckel för att fästa den övre halvan av
fairingblocket mot de rotationsskyddade bultarna med de
medföljande 13,4 mm-brickorna och M12-muttrarna .
Obs! Dra inte åt M12-muttrarna för hårt.
14 Applicera tätningsmedel mellan givarsensorn och täckplattan
samt i hålen runt skaftet och de rotationsskyddade bultarna.
15 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Montera ferritkärnor på kablarna
Du måste montera alla de tre medföljande ferritkärnorna runt
ström- och nätverkskabeln så att de uppfyller EMCstandarderna. Om du inte monterar ferritkärnorna kan du bryta
mot nationella EMC-standarder och andra lagar.
Snäpp fast var och en av de tre ferritkärnorna på ett säkert
sätt runt både strömkabeln och kabeln för Garmin marina
nätverk, så nära givarskaftet som möjligt.
3
Båtskrov utan glasfiberkärna – Installations­
instruktioner
1 Från utsidan av skrovet för du in givarkabelns skaft
den nedre halvan av det tillskurna fairingblocket
.
genom
Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar
i ett glasfiberskrov eller ett skrov utan kärna
VARNING
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
Innan du borrar hål för de rotationsskyddade bultarna måste du
skära fairingblocket (Skära fairingblocket, sidan 2).
1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de
rotationsskyddade bultarna.
3 Från utsidan av skovet borrar du ett rikthål på 3 mm (1/8 tum)
på platsen för skafthålet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
4 Om båten har ett glasfiberskrov placerar du maskeringstejp
över rikthålet och det omgivande området på utsidan av
skrovet för att minska sprickbildning i geltäcket.
5 Om du tejpat över rikthålet använder du en brytbladskniv för
att skära ut hålet i tejpen.
6 Håll centrumborren på 32 mm (11/4 tum) lodrätt och borra
hålet på platsen för skafthålet från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
7 Sandpappra och rengör området runt hålet.
8 Håll borren med en borrspets på 14 mm (9/16 tum) lodrätt och
borra hålen för de rotationsskyddade bultarna genom
skrovet.
Hålen måste vara vinkelräta mot vattenytan.
9 Sandpappra och rengör området runt hålen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovs­
givare
Du måste applicera marint tätningsmedel på den del som utsätts
för vatten för att få en hållbar, vattentät packning mellan
fairingblocket, givaren och skrovet.
Applicera marint tätningsmedel mellan dessa komponenter.
• Fairingblock och skrov
• Fairingblock och givare
• Skaft och skrovmutter
• Rotationsskyddade bultar och hål
• Bussningar, skaft och skrov (vid behov)
Installera givaren i ett glasfiberskrov
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar givaren i ett skrov med glasfiberkärna
ska du inte dra åt muttrarna för mycket, för att undvika skador
på skrovet.
4
2 Fäst täckplattan
mot undersidan av fairingblocket med
skruvarna .
3 Fäst M12-muttrarna mot undersidan av de
rotationsskyddade bultarna tills inte mer än två gängor
syns mellan M12-muttrarna och undersidan av fairingblocket.
4 För in de rotationsskyddade bultarna i den nedre halvan av
det tillskurna fairingblocket.
5 Applicera marint tätningsmedel på ytan av den nedre halvan
av fairingblocket som måste ha kontakt med skrovet.
6 Dra givarkabeln, givarskaftet och de rotationsskyddade
bultarna genom monteringshålet.
7 Placera den nedre halvan av fairingblocket ordentligt mot
utsidan av skrovet.
Fairingblocket och givaren måste vara parallella med kölen.
8 Från insidan av skrovet applicerar du marint tätningsmedel
på ytan av den övre halvan av fairingblocket som måste ha
kontakt med skrovet.
9 Smörj in givarskaftet och de rotationsskyddade bultarna med
det medföljande antikärvningsmedlet.
10 Dra givarkabeln, givarskaftet och de rotationsskyddade
bultarna genom den övre halvan av fairingblocket.
11 Placera den övre halvan av fairingblocket ordentligt mot
insidan av skrovet.
12 Använd en skiftnyckel för att fästa givarskaftet med den
medföljande gummibrickan på 31 mm , nylonbrickan på
31 mm och skrovmuttern på 40 mm .
Obs! Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
13 Använd en skiftnyckel för att fästa den övre halvan av
fairingblocket mot de rotationsskyddade bultarna med de
medföljande 13,4 mm-brickorna och M12-muttrarna .
Obs! Dra inte åt M12-muttrarna för hårt.
14 Applicera tätningsmedel mellan givarsensorn och täckplattan
samt i hålen runt skaftet och de rotationsskyddade bultarna.
15 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Montera ferritkärnor på kablarna
Du måste montera alla de tre medföljande ferritkärnorna runt
ström- och nätverkskabeln så att de uppfyller EMCstandarderna. Om du inte monterar ferritkärnorna kan du bryta
mot nationella EMC-standarder och andra lagar.
Snäpp fast var och en av de tre ferritkärnorna på ett säkert
sätt runt både strömkabeln och kabeln för Garmin marina
nätverk, så nära givarskaftet som möjligt.
Metallskrov – Installationsinstruktioner
Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar
i ett metallskrov
Innan du borrar hål för de rotationsskyddade bultarna måste du
skära fairingblocket (Skära fairingblocket, sidan 2).
Följ dessa instruktioner när du monterar givaren på en båt med
metallskrov.
1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de
rotationsskyddade bultarna.
3 Från utsidan av skovet borrar du ett rikthål på 3 mm (1/8 tum)
genom skrovet på platsen för skafthålet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
4 Använd en hålsåg på 38 mm (11/2 tum) och skär ut hålet för
skaftet från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
5 Håll borren med en borrspets på 19 mm (3/4 tum) lodrätt och
borra hålen för de rotationsskyddade bultarna genom skrovet
från utsidan av skrovet.
6 Sandpappra och rengör området runt hålen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovs­
givare
Du måste applicera marint tätningsmedel på den del som utsätts
för vatten för att få en hållbar, vattentät packning mellan
fairingblocket, givaren och skrovet.
Applicera marint tätningsmedel mellan dessa komponenter.
• Fairingblock och skrov
• Fairingblock och givare
• Skaft och skrovmutter
• Rotationsskyddade bultar och hål
• Bussningar, skaft och skrov (vid behov)
Installera givaren i ett metallskrov
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
1 För in givarkabelns skaft genom den nedre halvan av det
tillskurna fairingblocket .
2 Fäst täckplattan
mot undersidan av fairingblocket med
skruvarna .
3 Fäst M12-muttrarna mot undersidan av de
rotationsskyddade bultarna tills inte mer än två gängor
syns mellan M12-muttrarna och undersidan av fairingblocket.
4 För in de rotationsskyddade bultarna i den nedre halvan av
det tillskurna fairingblocket.
5 Placera bussningarna på de rotationsskyddade bultarna
och givarskaftet.
6 Applicera marint tätningsmedel på ytan av den nedre halvan
av fairingblocket som måste ha kontakt med skrovet.
7 Från utsidan av skrovet placerar du den nedre halvan av
fairingblocket ordentligt mot utsidan av skrovet.
Fairingblocket och givaren måste vara parallella med kölen.
8 Dra givarkabeln, givarskaftet och de rotationsskyddade
bultarna genom monteringshålet.
9 Applicera marint tätningsmedel på ytan av den övre halvan
av fairingblocket som måste ha kontakt med skrovet.
10 Dra givarkabeln, givarskaftet och de rotationsskyddade
bultarna genom den övre halvan av fairingblocket.
11 Placera den övre halvan av fairingblocket ordentligt mot
insidan av skrovet.
12 Smörj in givarskaftet, bussningarna och de
rotationsskyddade bultarna med det medföljande
antikärvningsmedlet.
13 Använd en skiftnyckel för att fästa givarskaftet med den
medföljande gummibrickan på 31 mm , nylonbrickan på
31 mm och skrovmuttern på 40 mm .
Obs! Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
14 Använd en skiftnyckel för att fästa den övre halvan av
fairingblocket mot de rotationsskyddade bultarna med de
medföljande 13,4 mm-brickorna och M12-muttrarna .
Obs! Dra inte åt M12-muttrarna för hårt.
15 Applicera tätningsmedel mellan givarsensorn och täckplattan
samt i hålen runt skaftet och de rotationsskyddade bultarna.
16 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Montera ferritkärnor på kablarna
Du måste montera alla de tre medföljande ferritkärnorna runt
ström- och nätverkskabeln så att de uppfyller EMCstandarderna. Om du inte monterar ferritkärnorna kan du bryta
mot nationella EMC-standarder och andra lagar.
Snäpp fast var och en av de tre ferritkärnorna på ett säkert
sätt runt både strömkabeln och kabeln för Garmin marina
nätverk, så nära givarskaftet som möjligt.
5
Underhåll
Testa installationen
OBS!
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste
givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte
erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte befinner sig
i vatten. När du sjösätter båten för första gången bör du leta
efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen.
Bottenfärg
För att förhindra korrosion på metallskrov och för att minska
tillväxten av organismer som kan påverka fartygets prestanda
och hållbarhet bör du lägga en vattenbaserad bottenfärg på
båtens skrov var sjätte månad.
Obs! Använd aldrig ketonbaserad bottenfärg på båten, eftersom
ketoner angriper många plasttyper och kan skada eller förstöra
givaren.
Rengöra givaren
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
2 Om föroreningarna är svåra kan du använda en skursvamp
eller spackelkniv för att ta bort ansamlingarna.
3 Torka enheten torr.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Panoptix™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd från Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising