Garmin | Panoptix™ PS51-TH | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS51-TH Installationsvejledning

Garmin Panoptix™ PS51-TH Installationsvejledning
Kontakt til Garmin Support
Panoptix™ PS51THFrontVü/
LiveVütransducer til
montering gennem
skroget
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i
plotterens produktpakke for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Dette udstyr bør installeres af en kvalificeret marinemontør.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du gå til support.garmin.com for at få flere oplysninger.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com.
2 Log på din Garmin konto.
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin support for at bestille et
forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg den softwareopdateringspakke, der svarer til den
plotter, som skal opdateres.
BEMÆRK: Softwareopdateringspakken indeholder
opdateringer til alle enheder, der er sluttet til plotteren. Du
kan vælge Se alle enheder i denne pakke for at bekræfte de
enheder, der skal inkluderes i downloaden.
4 Vælg Download.
5 Læs og accepter betingelserne.
6 Vælg Download.
7 Vælg en placering, og vælg Gem.
8 Dobbeltklik på den downloadede fil.
9 Vælg Næste.
10 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på hukommelseskortet. Det kan tage flere minutter at
indlæse softwareopdateringen på hukommelseskortet.
®
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse den
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Indstillinger for og betjening af transducer
Se brugervejledningen til din plotter for oplysninger om
indstillinger for og betjening af transduceren.
Overvejelser om montering
• På en båd med en skroghældning på mere end 5° skal der
fremstilles en fairing block (kan ikke købes).
• På en båd med 12° skroghældning passer transduceren med
en fairing block til et skrog op til 29 mm (1,15 tommer)
tykkelse.
Maj 2019
190-02163-90_0D
• På en båd med 20° skroghældning passer transduceren med
en fairing block til et skrog op til 19 mm (3/4 tommer) tykkelse.
• På både med deplacement-skrog skal transduceren
monteres tæt ved centerlinjen.
• Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at
fungere optimalt.
• Hvis du har et spørgsmål vedrørende placeringen af en
transducer, der går gennem skroget, skal du kontakte
skibsbyggeren eller andre ejere af lignende fartøjer for at
søge råd.
Nødvendigt værktøj
• På både med planende skrog skal transduceren monteres
agter, på eller tæt ved centerlinjen, og inden for den første
stabiliseringsliste/bord.
• På både med deplacement-skrog og planende skrog skal
transduceren monteres på styrbords side af skroget, hvor
skruebladene bevæger sig nedad.
• På fartøjer med trindelte skrog skal transduceren monteres
umiddelbart foran det første trin.
• På fartøjer med finnekøl skal transduceren monteres mere
end 300 mm (12 tommer) og mindre end 600 mm
(24 tommer) foran kølen og på eller tæt ved centerlinjen.
Bor og 3 mm (1/8 tommer) borehoved
51 mm (2 tommer) hulsav (skrog med glasfiberkerne)
57 mm (2 1/4 tommer) hulsav (metalskrog)
60 mm (2 3/8 tommer) hulsav (skrog med glasfiberkerne)
Sandpapir
Båndsav (fairing block)
Marineforsegler
Bidetang med glideledsindstilling (metalskrog)
Kabelklemmer
Metalfil (metalskrog)
Glasfiberlærred og harpiks (løsning til forsegling af skrog
med glasfiberkerne)
• 51 mm (2 tommer) cylinder, voks, tape og støbeepoxy
(løsning til forsegling af skrog med glasfiberkerne)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vinkeltilskæring for fairing block
• På fartøjer med fuld køl skal transduceren monteres midt i
båden, væk fra kølen på punktet med minimal
skroghældning.
• På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på
linje med skruen.
• På fartøjer med to drev skal transduceren monteres mellem
drevene, hvis det er muligt.
• Transduceren skal monteres på en plan placering med
mindst 6° skroghældning.
• Transduceren skal monteres et godt stykke foran skruer og
aksler.
• Transduceren skal monteres et sted, hvor den er lodret under
sejladsen. Hvis transduceren læner fremad, kan det se ud til,
at havbunden skråner opad. Hvis transduceren læner
agterud, kan der forekomme overflade-clutter.
• Transduceren skal monteres mindst 600 mm (24 tommer) fra
andre transducere.
• Transduceren skal monteres på en placering, som ikke
forstyrres af køl eller skrueaksler.
• Transduceren skal monteres på en placering, hvor den er
konstant nedsænket under vand.
• Transduceren skal monteres på en placering, der giver
mulighed for tilgængelighed til denne inde fra fartøjet.
• Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings,
vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i
vandet.
• Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring.
• Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe
bådens ydeevne og beskadige skruen.
2
En fairing block placerer enheden parallelt med vandlinjen, så
ekkoloddet bliver mere nøjagtigt. Du skal måle skroghældningen
for at fastslå, om en fairing block er nødvendig for at montere
transduceren. Hvis skroghældningen på monteringsstedet
overstiger 5°, bør du bruge en fairing block ved montering af
transduceren.
Skroghældning
Skroghældningen er vinklen mellem en vandret linje og bådens
skrog på et enkelt punkt. Du kan måle skroghældningen med en
smartphone app, en vinkelmåler eller et digitalt vaterpas. Du kan
også spørge bådproducenten om skroghældningen for det
specifikke punkt på bådens skrog.
BEMÆRK: En båd kan have flere skroghældninger, afhængig af
skrogets form. Mål kun skroghældningen på det sted, hvor du
planlægger at installere transduceren.
Tilskæring af fairing block
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
1 Fastgør fairing block til et stykke træ ved hjælp af træskruer.
Træet bliver skærestyr for fairing block.
2 Mål skrogets bundrejsningsvinkel på monteringsstedet.
3 Vip bordsavsbladet , så det passer med skroghældningen,
og fastgør afskærmningen.
4 Placer fairing block på bordet, så skærestyret hviler mod
afskærmningen , og vinklen svarer til vinklen på
monteringsstedet.
5 Juster afskærmningen for at sikre, at fairing block
minimumtykkelse
på 2 mm (1/16").
har en
Skroget med glasfiberkerne er nu forberedt, og du kan
færdiggøre monteringen af transduceren.
Sådan bores der hul i et skrog med glasfiberkerne
1 Fra indersiden af båden bores et 3 mm (1/8 tomme)
forboringshul hele vejen gennem skroget.
2 Undersøg forboringshullet på ydersiden af båden, og vælg et
BEMÆRK: Den maksimale tilskæringsvinkel
for fairing
block er 20°.
6 Tilskær fairing block.
7 Brug en fil eller et elektrisk værktøj til at forme fairing block
efter skroget så nøjagtigt som muligt.
8 Brug den resterende del af fairing block som støtteblok
indvendigt i skroget.
Installationsvejledning til både med skrog
med glasfiberkerne
3
Forberedelse af skrog med glasfiberkerne
BEMÆRK
Hvis kernen i et skrog med glasfiberkerne ikke er forseglet
korrekt, kan der sive vand ind i kernen og medføre alvorlige
skader på båden.
4
Glasfiber- eller støbeepoxy (medfølger ikke)
Cylinderafstandsstykke (inkl. bøsning)
Indvendigt glasfiberlag
Kerne
Udvendigt glasfiberlag
1 Bor hullet gennem skroget.
2 Forsegl kernen indvendigt i hullet med enten glasfiber (Sådan
forsegles kernen med glasfiber, side 3) eller støbeepoxy
(Sådan forsegles kernen med støbeepoxy, side 3).
Sådan forsegles kernen med glasfiber
1 Fra bådens inderside dækkes et lag glasfiberlærred med
glasfiberharpiks, og det placeres inde i hullet for at forsegle
kernen.
2 Tilføj flere lag glasfiberlærred og harpiks, indtil hullet har den
korrekte diameter på 50 mm (2 tommer).
3 Når glasfiberen er hærdet, slibes indersiden af hullet og
omkring hullet med sandpapir, og rengøres.
Skroget med glasfiberkerne er nu forberedt, og du kan
færdiggøre monteringen af transduceren.
Sådan forsegles kernen med støbeepoxy
For at forsegle kernen med støbeepoxy skal du lave en cylinder
med en diameter på 50 mm (2 tommer), der kan fungere som
afstandsstykke, når epoxyen hærder.
1 Smør en 50 mm (2 tomme) cylinder med voks.
2 Sæt cylinderen i hullet gennem det yderste lag, og sæt den
fast med tape på ydersiden af båden.
3 Fyld mellemrummet mellem cylinderen og kernen med
støbeepoxy.
4 Når epoxyen er hærdet, fjernes cylinderen, og indersiden af
hullet og omkring hullet slibes med sandpapir, og rengøres.
5
6
punkt:
• Hvis forboringshullet ikke er placeret korrekt, forsegles
hullet med epoxy, og trin 1 gentages.
• Hvis du ikke bruger en fairing block, skal du holde en
51 mm (2 tommer) hulsav vinkelret på skroget og skære et
hul fra ydersiden af båden, men kun gennem det yderste
glasfiberlag. Skær ikke hele vejen igennem skroget.
• Hvis du bruger en fairing block, skal du holde en 51 mm (2
tommer) hulsav vinkelret på vandoverfladen og skære et
hul fra ydersiden af båden, men kun gennem det yderste
glasfiberlag. Skær ikke hele vejen igennem skroget.
På indersiden af båden, hvor forboringshullet er placeret,
anvendes en hulsav til at skære et hul, der er 9 til 12 mm (3/8
til 1/2 tomme) større end det hul, du skar udvendigt på båden
i trin 2.
Du må kun skære gennem det indvendige glasfiberlag og det
meste af kernen, uden at skære i det udvendige lag.
BEMÆRK: Vær forsigtig, når du skærer gennem det inderste
glasfiberlag og kernen, så du ikke skærer i det yderste
glasfiberlag, da du i så fald ikke vil kunne forsegle skroget
rigtigt.
Fjern det indvendige glasfiberlag og kernen, som du skar i
trin 3.
Du bør kunne se indersiden af det yderste glasfiberlag.
Slib hullet og områderne umiddelbart omkring både det
indvendige og udvendige glasfiberlag med sandpapir.
Rengør hullet med et skånsomt rengøringsmiddel eller svagt
opløsningsmiddel, som f.eks. isopropylalkohol, for at fjerne
eventuelt støv og snavs.
Påføring af marineforsegler på en skroggennemføring
Du skal påføre marineforsegler for at sikre en vandtæt forsegling
mellem fairing block, skroggennemføring og skrog.
1 Påfør et lag marineforsegler på 2 mm (1/16") på den af husets
flanger, som har kontakt med skroget eller fairingen, samt op
ad husets sidevæg.
BEMÆRK: Forsegleren skal rage 6 mm (1/4") op over toppen
af skroget for at forsegle skroget og fastgøre skrogmøtrikken.
2 Fyld hulrummene i fairing blocken og støtteblokken.
Montering af en skroggennemføring med en fairing
block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer skroggennemføringen i et skrog
med glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne
for ikke at beskadige skroget.
1 Fra skrogets yderside skal du dreje skroggennemføringen
gennem fairing blocken
og monteringshullet for at presse
overskydende marineforsegler ud.
3
5 Hold wiren stram, drej den frie ende af sikkerhedswiren rundt
om huset.
6 Før wiren lige op igennem den anden side af møtrikhætten.
7 Før wiren igennem det samme hul en gang mere, og drej
enden af wiren rundt om sig selv.
2 Placer fairing blockens lange side parallelt med bådens
midterlinje.
3 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken
på
skroggennemføringen og fastgøre den mod skrogets
inderside.
Pilene skal pege mod bådens stævn.
4 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre støtteblokken til
skroggennemføringen med gummipakskiven ,
nylonpakskiven
og skrogmøtrikken .
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
5 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Montering af en skroggennemføring uden en fairing
block
8 Tilskær sikkerhedswiren, hvis det er nødvendigt.
9 Før transducerkablet til plotteren.
BEMÆRK: Du skal bruge de passende
fastgørelsesværktøjer til at sikre strøm- og netværkskablerne.
Kablernes levetid er længere, når de forhindres i at bevæge
sig.
Installationsvejledning til både med skrog
uden kerne/fiberglasskrog
Sådan bores der hul i et skrog uden kerne
1 Vælg et monteringssted (Overvejelser om montering, side 1).
2 Bor et 3 mm (1/8 tomme) forboringshul gennem skroget fra
3
ydersiden.
Hvis fartøjet har et skrog af fiberglas, skal du sætte
afdækningstape over forboringshullerne, så fiberglasset ikke
bliver beskadiget.
Hvis du har sat tape over forboringshullerne, skal du bruge
en hobbykniv til at skære hul i tapen.
Hold et 51 mm (2 tomme) spadebor i lod, og bor et hul fra
skrogets yderside på placeringen til transducerens skaft.
Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullet.
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer skroggennemføringen i et skrog
uden glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne
for ikke at beskadige skroget.
1 Fra skrogets yderside skal du indføre skroggennemføringen
igennem monteringshullet med en vridende bevægelse for at
presse overskydende forsegler ud.
2 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre skrogmøtrikken, nylonpakskiven og
gummipakskiven til skroggennemføringen.
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
3 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt
gennem vandet.
4
Montering af transduceren i skroggennemføringen
Montering af en skroggennemføring med en fairing
block
Før du sætter transduceren i, skal du efterse O-ringene og
udskifte O-ringene, hvis de er slidte eller ikke er intakte.
1 Påfør smøremiddel (medfølger) på O-ringene og husets
boring.
2 Indfør transduceren i huset, og juster pilen øverst på
transduceren i forhold til stævnen.
3 Stram møtrikhætten, mens pilen holdes justeret i forhold til
stævnen.
BEMÆRK: Undgå at stramme møtrikhætten for hårdt.
4 Før den ene ende af sikkerhedswiren gennem møtrikken og
møtrikhætten, og drej enden om sig selv.
4
5
6
Påføring af marineforsegler på en skroggennemføring
Du skal påføre marineforsegler for at sikre en vandtæt forsegling
mellem fairing block, skroggennemføring og skrog.
1 Påfør et lag marineforsegler på 2 mm (1/16") på den af husets
flanger, som har kontakt med skroget eller fairingen, samt op
ad husets sidevæg.
BEMÆRK: Forsegleren skal rage 6 mm (1/4") op over toppen
af skroget for at forsegle skroget og fastgøre skrogmøtrikken.
2 Fyld hulrummene i fairing blocken og støtteblokken.
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer skroggennemføringen i et skrog
med glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne
for ikke at beskadige skroget.
1 Fra skrogets yderside skal du dreje skroggennemføringen
gennem fairing blocken
og monteringshullet for at presse
overskydende marineforsegler ud.
5 Hold wiren stram, drej den frie ende af sikkerhedswiren rundt
om huset.
6 Før wiren lige op igennem den anden side af møtrikhætten.
7 Før wiren igennem det samme hul en gang mere, og drej
enden af wiren rundt om sig selv.
2 Placer fairing blockens lange side parallelt med bådens
midterlinje.
3 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken
på
skroggennemføringen og fastgøre den mod skrogets
inderside.
Pilene skal pege mod bådens stævn.
4 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre støtteblokken til
skroggennemføringen med gummipakskiven ,
nylonpakskiven
og skrogmøtrikken .
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
5 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Montering af en skroggennemføring uden en fairing
block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer skroggennemføringen i et skrog
uden glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne
for ikke at beskadige skroget.
1 Fra skrogets yderside skal du indføre skroggennemføringen
igennem monteringshullet med en vridende bevægelse for at
presse overskydende forsegler ud.
2 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre skrogmøtrikken, nylonpakskiven og
gummipakskiven til skroggennemføringen.
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
3 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt
gennem vandet.
Montering af transduceren i skroggennemføringen
Før du sætter transduceren i, skal du efterse O-ringene og
udskifte O-ringene, hvis de er slidte eller ikke er intakte.
1 Påfør smøremiddel (medfølger) på O-ringene og husets
boring.
2 Indfør transduceren i huset, og juster pilen øverst på
transduceren i forhold til stævnen.
3 Stram møtrikhætten, mens pilen holdes justeret i forhold til
stævnen.
BEMÆRK: Undgå at stramme møtrikhætten for hårdt.
4 Før den ene ende af sikkerhedswiren gennem møtrikken og
møtrikhætten, og drej enden om sig selv.
8 Tilskær sikkerhedswiren, hvis det er nødvendigt.
9 Før transducerkablet til plotteren.
BEMÆRK: Du skal bruge de passende
fastgørelsesværktøjer til at sikre strøm- og netværkskablerne.
Kablernes levetid er længere, når de forhindres i at bevæge
sig.
Installationsvejledning til både med
metalskrog
Sådan bores der hul i et metalskrog
1 Vælg et monteringssted (Overvejelser om montering, side 1).
2 Fra skrogets yderside bores et 3 mm (1/8 tomme)
forboringshul gennem skroget.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
3 Brug en 57 mm (21/4 tomme) hulsav til at skære hullet til
skaftet fra skrogets yderside.
Slib
med sandpapir, og rengør området omkring hullerne.
4
Påføring af marineforsegler på en skroggennemføring
i et metalskrog
Du skal påføre marineforsegler for at sikre en vandtæt forsegling
mellem fairing block, skroggennemføring og skrog.
1 Påfør et lag marineforsegler på 2 mm (1/16") på den af husets
flanger, som har kontakt med skroget eller fairingen, samt op
ad husets sidevæg.
BEMÆRK: Forsegleren skal rage 6 mm (1/4") op over toppen
af skroget for at forsegle skroget og fastgøre skrogmøtrikken.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du ikke bruger en fairing block, skal du skubbe
isoleringsbøsningen på huset og påføre forsegling på
overfladen af den bøsning, som har kontakt med skroget.
Fyld hulrummene i og omkring bøsningen.
• Hvis du bruger en fairing block, skal du skubbe
isoleringsmuffen ned over husets indlejrede sidevæg, så
langt ned som muligt, og påføre et 2 mm (1/16") lag
marineforsegler på muffens yderside. Fyld hulrummene i
fairing blocken og støtteblokken.
Installation af skroggennemføring i et metalskrog
med fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
1 Fastgør en pakskive og en bøsning til
skroggennemføringen .
5
5 Hold wiren stram, drej den frie ende af sikkerhedswiren rundt
om huset.
6 Før wiren lige op igennem den anden side af møtrikhætten.
7 Før wiren igennem det samme hul en gang mere, og drej
enden af wiren rundt om sig selv.
2 Fra skrogets yderside skal du dreje skroggennemføringen
3
4
5
6
gennem fairing blocken
og monteringshullet for at presse
overskydende marineforsegler ud.
Placer fairing blockens lange side parallelt med bådens
midterlinje.
Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken
på
skroggennemføringen og fastgøre den mod skrogets
inderside.
Pilene skal pege mod bådens stævn.
Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre støtteblokken til
skroggennemføringen med gummipakskiven ,
nylonpakskiven
og skrogmøtrikken .
Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Installation af skroggennemføring i et metalskrog
uden fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
1 Fra skrogets yderside skal du indføre skroggennemføringen
igennem bøsningen og monteringshullet med en vridende
bevægelse for at presse overskydende forsegler ud.
2 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre skrogmøtrikken, nylonpakskiven og
gummipakskiven til skroggennemføringen.
3 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt
gennem vandet.
Montering af transduceren i skroggennemføringen
Før du sætter transduceren i, skal du efterse O-ringene og
udskifte O-ringene, hvis de er slidte eller ikke er intakte.
1 Påfør smøremiddel (medfølger) på O-ringene og husets
boring.
2 Indfør transduceren i huset, og juster pilen øverst på
transduceren i forhold til stævnen.
3 Stram møtrikhætten, mens pilen holdes justeret i forhold til
stævnen.
BEMÆRK: Undgå at stramme møtrikhætten for hårdt.
4 Før den ene ende af sikkerhedswiren gennem møtrikken og
møtrikhætten, og drej enden om sig selv.
6
8 Tilskær sikkerhedswiren, hvis det er nødvendigt.
9 Før transducerkablet til plotteren.
BEMÆRK: Du skal bruge de passende
fastgørelsesværktøjer til at sikre strøm- og netværkskablerne.
Kablernes levetid er længere, når de forhindres i at bevæge
sig.
Vedligeholdelse
Test af installationen
BEMÆRK
Du bør kontrollere båden for lækager, før du efterlader den i
vandet i længere tid.
Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkolodssignalet,
skal transduceren være under vand for at fungere korrekt. Du
kan ikke få en dybde- eller distanceaflæsning, når transduceren
ikke er under vand. Når du søsætter båden, skal du kontrollere
den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under
vandlinjen.
Ikke-forurenende maling
Du skal male dig fartøj hver sjette måned med en vandbaseret
ikke-forurenende maling for at forebygge korrosion på
metalskroget og hæmme væksten af organismer, der kan
påvirke fartøjets ydeevne og holdbarhed.
BEMÆRK: Du må aldrig benytte ketonbaseret ikke-forurenende
maling på fartøjet, da keton nedbryder mange typer plast og kan
beskadige eller ødelægge din transducer.
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp
eller kittekniv til at fjerne det.
3 Tør enheden af med en tør klud.
Specifikationer
Specifikation
Mål
Mål (W x H)
40 x 192,5 mm (1,58 x 7,58 tommer)
Skrogtykkelse (med fairing
block)
12 graders skroghældning: 29 mm (1,15")
20 graders skroghældning: 19 mm (0,75")
Strømtilførsel
Fra 10 til 35 V DC
Frekvens
417 kHz
Driftstemperatur
fra 0 til 50 °C (fra 32 til 122 °F)
Opbevaringstemperatur
Fra -40° til 70°C (fra -40° til 158°F)
Sikring
4A
Installationsdiagram
Element
Beskrivelse
Plotter
RJ-45 jackstik
Transducer
Strømkilde
Sikring
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Panoptix™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising