Garmin | Panoptix™ PS51-TH | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS51-TH Instrukcja instalacji

Garmin Panoptix™ PS51-TH Instrukcja instalacji
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin
Panoptix™ PS51-TH
przetwornik kadłubowy
FrontVü/LiveVü
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Garmin
w celu zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz pakiet oprogramowania odpowiadający ploterowi
nawigacyjnemu, który ma zostać zaktualizowany.
UWAGA: Pakiet aktualizacji oprogramowania zawiera
aktualizacje dla wszystkich urządzeń podłączonych do
plotera nawigacyjnego. Możesz wybrać opcję Pokaż
wszystkie urządzenia z zestawu, aby potwierdzić urządzenia,
dla których zostaną pobrane aktualizacje.
4 Wybierz Pobierz.
5 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
6 Wybierz Pobierz.
7 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
8 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
9 Wybierz Dalej.
10 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Na karcie pamięci utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Załadowanie
aktualizacji oprogramowania na kartę pamięci może zająć kilka
minut.
®
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu plotera
nawigacyjnego przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Ten sprzęt powinien zostać zainstalowany przez
wykwalifikowanego instalatora urządzeń morskich.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
więcej informacji można znaleźć na stronie support.garmin.com.
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com.
2 Zaloguj się do konta Garmin.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Uwagi dotyczące montażu
• W przypadku kadłubów z kątem nachylenia podoblenia
o wartości 5° konieczne będzie zmodyfikowanie bloku
korekcyjnego (niedostępne w sprzedaży).
Luty 2019
190-02163-90_0C
• Na łodziach z kątem nachylenia podoblenia o wartości 12°
przetwornik z blokiem korekcyjnym może być zamontowany
w kadłubie o grubości do 29 mm (1,15 cala).
• Na łodziach z kątem nachylenia podoblenia o wartości 20°
przetwornik z blokiem korekcyjnym może być zamontowany
w kadłubie o grubości do 19 mm (3/4 cala).
• Na łodziach z kadłubem wypornościowym przetwornik należy
zamontować w pobliżu linii środkowej.
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• Przetwornik może powodować kawitację prowadzącą do
obniżenia osiągów łodzi i uszkodzenia śruby.
• W celu uzyskania optymalnej wydajności przetwornik musi
znajdować się w wodzie o przepływie laminarnym (nie
turbulentnym).
• W razie pytań na temat umiejscowienia przetwornika
montowanego na kadłubie skontaktuj się z producentem
swojej jednostki lub innymi użytkownikami podobnych
jednostek, aby uzyskać pomoc.
• Na łodziach z kadłubem ślizgowym przetwornik należy
zamontować przed, na lub w pobliżu linii środkowej,
w obszarze pierwszej pary redanów.
• Na łodziach z kadłubem wypornościowym lub kadłubem
ślizgowym przetwornik należy zamontować na prawej burcie,
gdzie łopaty śruby obracają się ku dołowi.
• Na łodziach z kadłubem stopniowym przetwornik powinien
być zamontowany bezpośrednio przed pierwszym stopniem.
• Wiertarka i wiertło o średnicy 3 mm (1/8 cala)
• Piła walcowa 51 mm (2 cale) w przypadku kadłubów
z włókna szklanego
• Piła walcowa 57 mm (2 1/4 cala) w przypadku kadłubów
metalowych
• Piła walcowa 60 mm (2 3/8 cala) w przypadku kadłubów
z włókna szklanego ze rdzeniem
• Papier ścierny
• Piła taśmowa (blok korekcyjny)
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich
• Szczypce nastawne (kadłub metalowy)
• Opaski zaciskowe
• Pilnik do metalu (kadłub metalowy)
• Arkusze z włókna szklanego i żywica (do uszczelnienia
kadłuba z porowatego poszycia z włókna szklanego)
• Cylinder 51 mm (2 cale), wosk, taśma klejąca i żywica
epoksydowa (do uszczelnienia kadłuba z włókna szklanego
ze rdzeniem)
• Na jednostkach z finkilem przetwornik powinien być
zamontowany ponad 300 mm (12 cali) i mniej niż 600 mm
(24 cale) przed mieczem, na linii środkowej lub w jej pobliżu.
• Na jednostkach z płetwą na całej długości kilu przetwornik
powinien być zamontowany na środku statku, daleko od kilu
i w miejscu o najniższym kącie nachylenia.
• W przypadku łodzi z jednym silnikiem nie należy montować
przetwornika w jednej osi ze śrubą.
• Na łodziach z dwoma silnikami przetwornik należy
zamontować pomiędzy nimi, jeśli to możliwe.
• Przetwornik należy zamontować na płaskiej powierzchni
o kącie nachylenia podoblenia mniejszym niż 6°.
• Przetwornik należy zamontować z dala od śrub i wałów.
• Przetwornik należy zamontować tak, aby znajdował się
w pozycji pionowej, kiedy łódź płynie. Jeśli przetwornik jest
pochylony do przodu, dno morza będzie się zdawało
pochylone ku górze. Jeśli przetwornik będzie skierowany ku
rufie, mogą występować zakłócenia powierzchniowe.
• Przetwornik należy zamontować w odległości ponad 600 mm
(24 cali) od innych przetworników.
• Przetwornik należy zamontować w takiej pozycji, aby nie
zawadzał o stępkę ani o wały śrub napędowych.
• Przetwornik należy montować w miejscu, w którym będzie
stale zanurzony w wodzie.
• Przetwornik powinien być zamontowany w miejscu, które
pozwala na łatwy dostęp do niego z wnętrza jednostki.
• Nie montuj przetwornika za pasem blach poszycia,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody lub
innymi elementami, które mogą powodować tworzenie się
pęcherzy powietrza lub zawirowania wody.
2
Niezbędne narzędzia
Przycinanie bloku korekcyjnego pod kątem
Blok korekcyjny pomaga umieścić urządzenie równolegle do linii
wodnej, aby zwiększyć dokładność sonaru. Trzeba zmierzyć kąt
nachylenia podoblenia kadłuba, aby stwierdzić, czy do
zamontowania przetwornika konieczne jest użycie bloku
korekcyjnego. Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu
montażu przekracza 5°, do zamontowania przetwornika należy
użyć bloku korekcyjnego.
Kąt nachylenia podoblenia
Kąt nachylenia podoblenia to kąt pomiędzy poziomą linia
i kadłubem łodzi w danym punkcie. Kąt nachylenia podoblenia
można zmierzyć za pomocą specjalnej aplikacji w smartfonie,
kątownika, kątomierza lub poziomnicy elektronicznej. Można też
zapytać producenta łodzi o kąt nachylenia podoblenia w danym
miejscu na kadłubie.
UWAGA: Na łodzi może występować kilka kątów nachylenia
podoblenia w zależności od kształtu kadłuba. Zmierz kąt
nachylenia podoblenia kadłuba tylko w planowanym miejscu
instalacji przetwornika.
Przycinanie bloku korekcyjnego
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
1 Za pomocą wkrętów do drewna przymocuj blok korekcyjny do
kawałka drewna.
Ten kawałek drewna będzie prowadnicą podczas cięcia
bloku korekcyjnego.
2 Zmierz kąt nachylenia podoblenia kadłuba w miejscu
montażu.
3 Pochyl ostrze piły stołowej , aby uzyskać wymagany kąt
nachylenia, i dokręć ogranicznik stołu.
3 Gdy włókno szklane stwardnieje, wyszlifuj i oczyść otwór
wewnątrz oraz obszar wokół otworu.
Kadłub z porowatym poszyciem z włókna szklanego jest
teraz przygotowany i można dokończyć instalację
przetwornika.
4 Umieść blok korekcyjny na stole w taki sposób, aby
prowadnica przylegała do ogranicznika , a kąt był taki sam,
jak kąt w miejscu montażu.
5 Ustaw ogranicznik w taki sposób, aby blok korekcyjny miał
grubość
co najmniej 2 mm (1/16 cala).
UWAGA: Maksymalny kąt skrawania
względem bloku
korekcyjnego wynosi 20°.
6 Przytnij blok korekcyjny.
7 Przy użyciu tarnika lub odpowiedniego elektronarzędzia
nadaj bloku korekcyjnemu kształt jak najbardziej zbliżony do
kształtu kadłuba.
8 Pozostałą część bloku korekcyjnego wykorzystaj jako
podkład wewnątrz kadłuba.
Uszczelnianie rdzenia żywicą epoksydową
Aby dobrze uszczelnić rdzeń żywicą epoksydową, trzeba
przygotować cylinder o średnicy 50 mm (2 cale), który będzie
służył jako przekładka podczas zastygania żywicy.
1 Pokryj cylinder o średnicy 50 mm (2 cale) woskiem.
2 Włóż cylinder do otworu w poszyciu zewnętrznym i przyklej
go taśmą klejącą od zewnętrznej strony łodzi.
3 Wypełnij przestrzeń pomiędzy cylindrem a rdzeniem żywicą
epoksydową.
4 Gdy żywica epoksydowa stwardnieje, usuń cylinder,
a następnie wyszlifuj i oczyść otwór wewnątrz oraz obszar
wokół otworu.
Kadłub z porowatym poszyciem z włókna szklanego jest
teraz przygotowany i można dokończyć instalację
przetwornika.
Wiercenie otworów w kadłubie z porowatego poszycia
z włókna szklanego
1 Od wewnątrz łodzi wywierć w kadłubie otwór prowadzący
2
Instrukcja instalacji na kadłubie łodzi
z porowatego poszycia z włókna szklanego
Przygotowanie kadłuba z rdzeniem z włókna
szklanego
NOTYFIKACJA
Jeśli rdzeń lub kadłub z porowatego poszycia z włókna
szklanego nie zostaną prawidłowo uszczelnione, woda może
zacząć się sączyć do rdzenia i spowodować poważne
uszkodzenie łodzi.
3
Włókno szklane lub żywica epoksydowa (niedołączone do zestawu)
Przekładka cylindryczna (z dołączoną tuleją)
Poszycie wewnętrzne z włókna szklanego
Rdzeń
Poszycie zewnętrzne z włókna szklanego
1 Wywierć otwór w kadłubie.
2 Uszczelnij rdzeń w kadłubie za pomocą włókna szklanego
(Uszczelnianie rdzenia włóknem szklanym, strona 3) lub
za pomocą żywicy epoksydowej (Uszczelnianie rdzenia
żywicą epoksydową, strona 3).
Uszczelnianie rdzenia włóknem szklanym
1 Wewnątrz łodzi pokryj arkusz włókna szklanego żywicą do
włókna szklanego i umieść arkusz wewnątrz otworu, aby
uszczelnić rdzeń.
2 Nakładaj warstwy arkuszy włókna szklanego i żywicy, aż
otwór będzie miał średnicę dokładnie 50 mm (2 cale).
4
5
6
o średnicy 3 mm (1/8 cala).
Obejrzyj otwór prowadzący od zewnętrznej strony łodzi
i wybierz odpowiednią opcję:
• Jeśli otwór prowadzący nie znajduje się we właściwym
miejscu, uszczelnij go żywicą epoksydową i powtórz krok
1.
• Jeśli nie korzystasz z bloku korekcyjnego, użyj piły
walcowej o średnicy 51 mm (2 cale) i od zewnętrznej
strony wytnij prostopadle do kadłuba otwór tylko
w poszyciu zewnętrznym z włókna szklanego. Nie wycinaj
otworu na wylot przez kadłub.
• Jeśli korzystasz z bloku korekcyjnego, użyj piły walcowej
o średnicy 51 mm (2 cale) i od zewnętrznej strony wytnij
prostopadle do linii wody otwór tylko w poszyciu
zewnętrznym z włókna szklanego. Nie wycinaj otworu na
wylot przez kadłub.
Od wewnętrznej strony łodzi, w miejscu, gdzie znajduje się
otwór prowadzący, za pomocą piły walcowej wytnij otwór
większy o 9–12 mm (3/8–1/2 cala) od otworu wyciętego od
zewnętrznej strony łodzi w kroku 2.
Wytnij otwór w poszyciu wewnętrznym z włókna szklanego
i w większej części rdzenia, nie przecinając poszycia
zewnętrznego.
UWAGA: Podczas wycinania otworu w wewnętrznym
poszyciu z włókna szklanego i rdzeniu należy uważać, aby
nie przeciąć zewnętrznego poszycia, gdyż w przeciwnym
wypadku nie będzie możliwe właściwe uszczelnienie
kadłuba.
Usuń elementy wewnętrznego poszycia z włókna szklanego
i rdzenia wycięte w kroku 3.
Powinna być widoczna wewnętrzna strona zewnętrznego
poszycia z włókna szklanego.
Wyszlifuj wnętrze otworu i obszar wokół wewnętrznego
i zewnętrznego poszycia z włókna szklanego.
Wyczyść ten obszar łagodnym detergentem lub łagodnym
rozpuszczalnikiem, np. alkoholem izopropylowym, aby
usunąć cały kurz i brud.
3
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na łącznik kadłubowy
Trzeba nałożyć środek uszczelniający do zastosowań morskich,
aby utworzyć szczelne, wodoodporne łączenie pomiędzy
blokiem korekcyjnym, łącznikiem kadłubowym i kadłubem.
1 Nałóż warstwę środka uszczelniającego do zastosowań
morskich o grubości 2 mm (1/16 cala) na kołnierz obudowy,
który będzie się stykać z kadłubem lub blokiem korekcyjnym,
oraz na ścianę boczną obudowy.
UWAGA: Środek uszczelniający musi wystawać 6 mm (1/4
cala) ponad górną część kadłuba, aby zapewnić szczelność
i zabezpieczyć nakrętkę.
2 Wypełnij ubytki w bloku korekcyjnym i bloku podpierającym.
Instalacja łącznika kadłubowego przy użyciu bloku
korekcyjnego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania łącznika kadłubowego
w kadłubie z porowatego poszycia z włókna szklanego nie
należy zbyt mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić
kadłuba.
1 Od zewnętrznej strony kadłuba przeciśnij ruchem obrotowym
łącznik kadłubowy
przez blok korekcyjny
i otwór
montażowy, aby wycisnąć nadmiar środka uszczelniającego.
1 Od zewnętrznej strony kadłuba ruchem obrotowym wsuń
łącznik kadłubowy w otwór montażowy, aby wycisnąć
nadmiar środka uszczelniającego.
2 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć znajdującą się w zestawie
nakrętkę, wykorzystując nylonową podkładkę i gumową
podkładkę.
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
3 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części kadłuba, aby zapewnić płynny
przepływ wody wokół przetwornika.
Instalowanie przetwornika w łączniku kadłubowym
Przed zainstalowaniem przetwornika sprawdź okrągłe uszczelki
i wymień je, jeśli są zużyte lub w inny sposób naruszone.
1 Nałóż smar (dołączony do zestawu) na okrągłe uszczelki
i otwór w obudowie.
2 Włóż przetwornik do obudowy i wyrównaj strzałkę na
przetworniku z dziobem łodzi.
Dokręć
nasadkę nakrętki, uważając, aby strzałka była cały
3
czas skierowana na dziób.
UWAGA: Nasadkę nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
Przełóż
drut zabezpieczający przez nakrętkę oraz nasadkę
4
nakrętki i owiń jego koniec wokół siebie.
5 Utrzymując drut zabezpieczający cały czas napięty, owiń
6
7
2 Wyrównaj dłuższą stronę bloku korekcyjnego, aby
przebiegała równolegle do linii środkowej łodzi.
Z
3 wewnątrz kadłuba nasuń blok podpierający na łącznik
kadłubowy i dociśnij go dokładnie do wewnętrznej strony
kadłuba.
Strzałki muszą być zwrócone w kierunku dziobu łodzi.
4 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do łącznika
kadłubowego, korzystając z gumowej podkładki ,
nylonowej podkładki i nakrętki .
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
5 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
Instalacja łącznika kadłubowego bez użycia bloku
korekcyjnego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania łącznika kadłubowego
w kadłubie z włókna szklanego bez rdzenia nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
8
9
Instrukcja instalacji na kadłubie łodzi bez
porowatego poszycia lub kadłubie z włókna
szklanego
Wiercenie otworów w kadłubie bez rdzenia
1 Wybierz miejsce montażu (Uwagi dotyczące montażu,
strona 1).
2 Od zewnątrz kadłuba wywierć otwór prowadzący o średnicy
3
4
5
6
4
jego luźny koniec wokół obudowy.
Przełóż drut na drugą stronę nasadki nakrętki.
Zrób pętlę po raz drugi wokół tego samego otworu i owiń
koniec drutu wokół siebie.
W razie potrzeby przytnij nadmiar drutu zabezpieczającego.
Poprowadź kabel przetwornika do plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Należy użyć odpowiednich łączników do
zabezpieczenia przewodów zasilania i sieciowych.
Unieruchomienie przewodów zapewni im dłuższą żywotność.
3 mm (1/8 cala).
Jeśli jednostka ma kadłub z włókna szklanego, przyklej
taśmę maskującą na otwór prowadzący i obszar wokół niego
na zewnętrznej stronie kadłuba, aby nie uszkodzić włókna
szklanego.
Jeśli otwór prowadzący został zaklejony, wytnij nożem otwór
w taśmie.
Trzymając pionowo wiertło piórkowe o średnicy 51 mm
(2 cale), wywierć otwór od zewnętrznej strony kadłuba
w miejscu otworu na nóżkę.
Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworu.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na łącznik kadłubowy
Trzeba nałożyć środek uszczelniający do zastosowań morskich,
aby utworzyć szczelne, wodoodporne łączenie pomiędzy
blokiem korekcyjnym, łącznikiem kadłubowym i kadłubem.
1 Nałóż warstwę środka uszczelniającego do zastosowań
morskich o grubości 2 mm (1/16 cala) na kołnierz obudowy,
który będzie się stykać z kadłubem lub blokiem korekcyjnym,
oraz na ścianę boczną obudowy.
UWAGA: Środek uszczelniający musi wystawać 6 mm (1/4
cala) ponad górną część kadłuba, aby zapewnić szczelność
i zabezpieczyć nakrętkę.
2 Wypełnij ubytki w bloku korekcyjnym i bloku podpierającym.
Instalacja łącznika kadłubowego przy użyciu bloku
korekcyjnego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania łącznika kadłubowego
w kadłubie z porowatego poszycia z włókna szklanego nie
należy zbyt mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić
kadłuba.
1 Od zewnętrznej strony kadłuba przeciśnij ruchem obrotowym
łącznik kadłubowy
przez blok korekcyjny
i otwór
montażowy, aby wycisnąć nadmiar środka uszczelniającego.
1 Od zewnętrznej strony kadłuba ruchem obrotowym wsuń
łącznik kadłubowy w otwór montażowy, aby wycisnąć
nadmiar środka uszczelniającego.
2 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć znajdującą się w zestawie
nakrętkę, wykorzystując nylonową podkładkę i gumową
podkładkę.
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
3 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części kadłuba, aby zapewnić płynny
przepływ wody wokół przetwornika.
Instalowanie przetwornika w łączniku kadłubowym
Przed zainstalowaniem przetwornika sprawdź okrągłe uszczelki
i wymień je, jeśli są zużyte lub w inny sposób naruszone.
1 Nałóż smar (dołączony do zestawu) na okrągłe uszczelki
i otwór w obudowie.
2 Włóż przetwornik do obudowy i wyrównaj strzałkę na
przetworniku z dziobem łodzi.
Dokręć
nasadkę nakrętki, uważając, aby strzałka była cały
3
czas skierowana na dziób.
UWAGA: Nasadkę nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
Przełóż
drut zabezpieczający przez nakrętkę oraz nasadkę
4
nakrętki i owiń jego koniec wokół siebie.
5 Utrzymując drut zabezpieczający cały czas napięty, owiń
6
7
2 Wyrównaj dłuższą stronę bloku korekcyjnego, aby
przebiegała równolegle do linii środkowej łodzi.
Z
3 wewnątrz kadłuba nasuń blok podpierający na łącznik
kadłubowy i dociśnij go dokładnie do wewnętrznej strony
kadłuba.
Strzałki muszą być zwrócone w kierunku dziobu łodzi.
4 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do łącznika
kadłubowego, korzystając z gumowej podkładki ,
nylonowej podkładki i nakrętki .
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
5 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
Instalacja łącznika kadłubowego bez użycia bloku
korekcyjnego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania łącznika kadłubowego
w kadłubie z włókna szklanego bez rdzenia nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
8
9
jego luźny koniec wokół obudowy.
Przełóż drut na drugą stronę nasadki nakrętki.
Zrób pętlę po raz drugi wokół tego samego otworu i owiń
koniec drutu wokół siebie.
W razie potrzeby przytnij nadmiar drutu zabezpieczającego.
Poprowadź kabel przetwornika do plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Należy użyć odpowiednich łączników do
zabezpieczenia przewodów zasilania i sieciowych.
Unieruchomienie przewodów zapewni im dłuższą żywotność.
Instrukcja instalacji na metalowym kadłubie
łodzi
Wiercenie otworów w kadłubie metalowym
1 Wybierz miejsce montażu (Uwagi dotyczące montażu,
strona 1).
2 Od zewnątrz łodzi wywierć w kadłubie otwór prowadzący
o średnicy 3 mm (1/8 cala).
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
3 Za pomocą piły walcowej o średnicy 57 mm (21/4 cala)
wywierć otwór na nóżkę od zewnątrz kadłuba.
4 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na łącznik kadłubowy w kadłubie
metalowym
Trzeba nałożyć środek uszczelniający do zastosowań morskich,
aby utworzyć szczelne, wodoodporne łączenie pomiędzy
blokiem korekcyjnym, łącznikiem kadłubowym i kadłubem.
1 Nałóż warstwę środka uszczelniającego do zastosowań
morskich o grubości 2 mm (1/16 cala) na kołnierz obudowy,
5
który będzie się stykać z kadłubem lub blokiem korekcyjnym,
oraz na ścianę boczną obudowy.
UWAGA: Środek uszczelniający musi wystawać 6 mm (1/4
cala) ponad górną część kadłuba, aby zapewnić szczelność
i zabezpieczyć nakrętkę.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli nie korzystasz z bloku korekcyjnego, nasuń tuleje
izolacyjne na obudowę i nałóż środek uszczelniający na
powierzchnie tulei, które stykają się z kadłubem. Wypełnij
ubytki wewnątrz i wkoło tulei.
• Jeśli korzystasz z bloku korekcyjnego, przesuń osłonę
izolacyjną po ścianie bocznej obudowy z podkładem
maksymalnie w dół i nałóż warstwę środka
uszczelniającego do zastosowań morskich o grubości
2 mm (1/16 cala) na zewnętrzną część osłony. Wypełnij
ubytki w bloku korekcyjnym i bloku podpierającym.
Instalacja łącznika kadłubowego w kadłubie
metalowym przy użyciu bloku korekcyjnego
nakrętkę, wykorzystując nylonową podkładkę i gumową
podkładkę.
3 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części kadłuba, aby zapewnić płynny
przepływ wody wokół przetwornika.
Instalowanie przetwornika w łączniku kadłubowym
Przed zainstalowaniem przetwornika sprawdź okrągłe uszczelki
i wymień je, jeśli są zużyte lub w inny sposób naruszone.
1 Nałóż smar (dołączony do zestawu) na okrągłe uszczelki
i otwór w obudowie.
2 Włóż przetwornik do obudowy i wyrównaj strzałkę na
przetworniku z dziobem łodzi.
3 Dokręć nasadkę nakrętki, uważając, aby strzałka była cały
czas skierowana na dziób.
UWAGA: Nasadkę nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
4 Przełóż drut zabezpieczający przez nakrętkę oraz nasadkę
nakrętki i owiń jego koniec wokół siebie.
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
1 Przymocuj uszczelkę i tuleję do łącznika kadłubowego
.
5 Utrzymując drut zabezpieczający cały czas napięty, owiń
jego luźny koniec wokół obudowy.
6 Przełóż drut na drugą stronę nasadki nakrętki.
7 Zrób pętlę po raz drugi wokół tego samego otworu i owiń
koniec drutu wokół siebie.
8 W razie potrzeby przytnij nadmiar drutu zabezpieczającego.
9 Poprowadź kabel przetwornika do plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Należy użyć odpowiednich łączników do
zabezpieczenia przewodów zasilania i sieciowych.
Unieruchomienie przewodów zapewni im dłuższą żywotność.
2 Od zewnętrznej strony kadłuba przeciśnij ruchem obrotowym
3
4
5
6
łącznik kadłubowy przez blok korekcyjny
i otwór
montażowy, aby wycisnąć nadmiar środka uszczelniającego.
Wyrównaj dłuższą stronę bloku korekcyjnego, aby
przebiegała równolegle do linii środkowej łodzi.
Z wewnątrz kadłuba nasuń blok podpierający
na łącznik
kadłubowy i dociśnij go dokładnie do wewnętrznej strony
kadłuba.
Strzałki muszą być zwrócone w kierunku dziobu łodzi.
Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do łącznika
kadłubowego, korzystając z gumowej podkładki ,
nylonowej podkładki i nakrętki .
Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
Instalacja łącznika kadłubowego w kadłubie
metalowym bez użycia bloku korekcyjnego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
1 Od zewnętrznej strony kadłuba ruchem obrotowym wsuń
łącznik kadłubowy w tuleję i otwór montażowy, aby wycisnąć
nadmiar środka uszczelniającego.
2 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć znajdującą się w zestawie
6
Kalibracja kompasu
Zanim skalibrujesz kompas, upewnij się, że przetwornik jest
zainstalowany na wale w odpowiedniej odległości od silnika
zaburtowego, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych oraz że
znajduje się on pod wodą. Uruchomienie wewnętrznego
kompasu wymaga wykonania odpowiednio dokładnej kalibracji.
UWAGA: Przetwornik należy zamontować na pawęży lub na
wale silnika zaburtowego, aby móc korzystać z kompasu.
Kompas może nie działać, gdy przetwornik jest zamontowany
na silniku.
UWAGA: Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, najlepiej
zastosować czujnik kursu, np. czujnik SteadyCast™. Czujnik
kierunku pokazuje, w którym kierunku przetwornik jest zwrócony
w odniesieniu do łodzi.
Przed kalibracją możesz wykonać zwrot łodzią, ale pamiętaj, że
wtedy podczas procesu kalibracji musisz wykonać 1,5 pełnego
obrotu.
1 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Instalacja.
2 W razie potrzeby wybierz Użyj AHRS, aby włączyć czujnik
układu odniesienia i kursu.
3 Wybierz Kalibruj kompas.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Konserwacja
Element
Opis
Źródło zasilania
Testowanie instalacji
NOTYFIKACJA
Łódź należy skontrolować pod kątem przecieków przed
pozostawieniem jej na wodzie na dłuższy czas.
Ponieważ woda jest konieczna do przenoszenia sygnału sonaru,
w celu prawidłowej pracy przetwornika musi on znajdować się
w wodzie. Po wyjęciu go z wody nie można uzyskać odczytu
głębokości lub odległości. Po spuszczeniu łodzi na wodę należy
sprawdzić, czy w pobliżu otworów na śruby wykonanych poniżej
linii wodnej nie występują przecieki.
Bezpiecznik
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Panoptix™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Farba przeciwporostowa
Aby zapobiec korozji metalowych kadłubów oraz spowolnić
wzrost orgiazmów na ich powierzchni, które mogą wpłynąć na
sprawność i wytrzymałość jednostki, kadłub należy malować co
sześć miesięcy farbą przeciwporostową na bazie wody.
UWAGA: Nie należy malować kadłuba farbą na bazie ketonów,
ponieważ wchodzą one w reakcje z wieloma rodzajami tworzyw,
wskutek czego mogą uszkodzić lub zniszczyć przetworniki.
Czyszczenie przetwornika
Zanieczyszczenia z wody gromadzą się szybko i mogą
zmniejszyć wydajność urządzenia.
1 Usuń zanieczyszczenia miękką szmatką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
2 Jeśli zanieczyszczenie jest poważne, użyj gąbki lub
szpachelki żeby usunąć osad.
3 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys.)
40 × 192,5 mm (1,58 × 7,58 cala)
Grubość kadłuba (z blokiem 12-stopniowy kąt podoblenia: 29 mm
korekcyjnym)
(1,15 cala)
20-stopniowy kąt podoblenia: 19 mm
(0,75 cala)
Moc wejściowa
Od 10 do 35 V DC
Częstotliwość
417 kHz
Temperatura robocza
Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)
Temperatura przechowywania
Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
Bezpiecznik
4A
Schemat instalacji
Element
Opis
Ploter nawigacyjny
Gniazdo RJ-45
Przetwornik
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising