Garmin | Panoptix™ PS51-TH | Garmin Panoptix™ PS51-TH Installeringsinstruksjoner

Garmin Panoptix™ PS51-TH Installeringsinstruksjoner
Kontakte Garmin Support
Panoptix™ PS51-TH
FrontVü/LiveVü
gjennomgående
svinger
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Dette utstyret bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
enheten for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du har problemer med monteringen, kan du
gå til support.garmin.com for å få mer informasjon.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com.
2 Logg på Garmin kontoen din.
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Laste inn den nye programvaren på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvaren hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg riktig oppdateringspakke for programvare som hører til
kartplotteren som skal oppdateres.
MERK: Oppdateringspakken for programvare inkluderer
oppdateringer for alle enheter som er koblet til kartplotteren.
Du kan velge Se alle enhetene i denne pakken for å bekrefte
enhetene som er inkludert i nedlastingen.
4 Velg Last ned.
5 Les og godta vilkårene.
6 Velg Last ned.
7 Velg en plassering og deretter Lagre.
8 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
9 Velg Neste.
10 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Det opprettes en Garmin mappe med
programvareoppdateringen på minnekortet. Det kan ta flere
minutter å laste inn programvareoppdateringen på minnekortet.
®
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Svingerinnstillinger og - betjening
Hvis du vil ha informasjon om svingerinnstillinger og -betjening,
kan du se i brukerhåndboken for kartplotteren.
Hensyn ved montering
• Det finnes ingen kledningskloss tilgjengelig for salg til båter
med bunnreisvinkel på mer enn 5°, så en slik kledningskloss
må lages.
• På en båt med en bunnreisvinkel på 12° kan svingeren med
kledningskloss festes til skrog som er opptil 29 mm
(1,15 tommer) tykke.
Mai 2019
190-02163-90_0D
• På en båt med en bunnreisvinkel på 20° kan svingeren med
kledningskloss festes til skrog som er opptil 19 mm
(3/4 tomme) tykke.
• Svingeren bør monteres nær midtlinjen på
deplasementskrog.
• På fartøy med planende skrog bør svingeren monteres bak
på båten, på eller nær midtlinjen, innenfor det første settet
med bordganger.
• På deplasementskrog og fartøy med planende skrog bør
svingeren monteres på styrbord side av skroget der
propellbladene går nedover.
• På fartøy med trinnvis kjøl bør svingeren monteres rett foran
det første trinnet.
• På fartøy med finnekjøl bør svingeren monteres mer enn
300 mm (12 tommer) og mindre enn 600 mm (24 tommer)
foran kjølen, og på eller nær midtlinjen.
• På fartøy med hel kjøl bør svingeren monteres midt på
fartøyet, unna kjølen, ved den laveste bunnreisvinkelen.
• På fartøy med enkeltdrev må ikke svingeren monteres slik at
den kommer i veien for propellen.
• På båter med dobbeltdrev bør svingeren monteres mellom
drevene hvis det er mulig.
• Svingeren må monteres på et flatt underlag med en
bunnreisvinkel på mindre enn 6°.
• Svingeren skal monteres godt foran propellene og
akslingene.
• Svingeren bør monteres på et sted der den er loddrett når
båten er i fart. Hvis svingeren heller forover, kan det se ut
som om havbunnen skråner oppover. Hvis svingeren heller
bakover, kan det oppstå overflateforstyrrelser.
• Svingeren bør monteres mer enn 600 mm (24 tommer) unna
andre svingere.
• Svingeren bør monteres på et sted der den ikke blokkeres av
kjølen eller propellakslingene.
• Svingeren må monteres på et sted der den kontinuerlig er
senket ned i vann.
• Svingeren bør monteres et sted som gjør den lett tilgjengelig
fra innsiden av fartøyet.
• Svingeren bør ikke monteres bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp eller noe som kan danne
luftbobler eller skape bevegelser i vannet.
• Svingeren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
• Svingeren kan forårsake skader som kan redusere båtens
ytelse og ødelegge propellen.
• Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
2
• Hvis du har spørsmål om hvor du bør plassere den
skrogmonterte svingeren, kan du rådføre deg med
produsenten av fartøyet eller andre eiere av lignende fartøy.
Nødvendige verktøy
Bor og borbits på 3 mm (1/8 tomme)
Hullsag på 51 mm (2 tommer) (glassfiberskrog)
Hullsag på 57 mm (2 1/4 tomme) (metallskrog)
Hullsag på 60 mm (2 3/8 tomme) (glassfiberskrog med kjerne)
Sandpapir
Båndsag (kledningskloss)
Maritim tetningsmasse
Rørtang (metallskrog)
Kabelstrips
Metallfil (metallskrog)
Glassfiberklut og -harpiks (tetningsalternativ for
glassfiberskrog med kjerne)
• Sylinder på 51 mm (2 tomme), voks, tape og støpeharpiks
(tetningsalternativ for glassfiberskrog med kjerne)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skjærevinkel for kledningsklossen
En kledningskloss brukes til å plassere svingeren parallelt med
vannlinjen slik at ekkoloddet blir så nøyaktig som mulig. Du må
måle bunnreisvinkelen til båtskroget for å finne ut om det er
nødvendig med en kledningskloss for å montere svingeren. Hvis
bunnreisvinkelen ved monteringsstedet overskrider 5°, bør du
bruke en kledningskloss til å montere svingeren.
Bunnreisvinkel
Bunnreis er vinkelen mellom en vannrett linje og et båtskrog ved
et enkeltpunkt. Du kan måle bunnreisvinkelen med en
smarttelefonapp, en vinkelfinner, en vinkelmåler eller et digitalt
vater. Du kan også spørre båtprodusenten om bunnreisvinkelen
til et spesifikt punkt på båtskroget.
MERK: En båt kan ha flere bunnreisvinkler avhengig av formen
på skroget. Mål bunnreisvinkelen bare der du planlegger å
installere svingeren.
Skjære til kledningsklossen
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
1 Fest kledningsklossen til en trebit ved hjelp av treskruer.
Treet blir en skjærefører for kledningsklossen.
2 Mål skrogets bunnreisvinkel ved monteringsstedet.
3 Vipp båndsagbordet , slik at det er justert etter
bunnreisvinkelen, og sikre skjæregjerdet.
4 Plasser kledningsklossen på bordet, slik at skjæreføreren
hviler mot gjerdet
og vinkelen er justert etter vinkelen til
monteringsstedet.
5 Juster skjæregjerdet for å sikre at kledningsklossen har en
tykkelse
på minimum 2 mm (1/16 tomme).
Glassfiberskroget er nå klargjort og du kan fullføre
installeringen av svingeren.
Bore hull i et glassfiberskrog med kjerne
1 Bor et hull på 3 mm (1/8 tommer) helt gjennom skroget fra
innsiden av båten.
2 Undersøke styrehullet på utsiden av båten, og velg et
MERK: Maksimal skjærevinkel
for kledningsklossen er
20°.
6 Skjær kledningsklossen.
7 Bruk en rasp eller et elektroverktøy til å forme
kledningsklossen etter skroget.
8 Bruk den gjenværende delen av kledningsklossen som
støttekloss inni skroget.
Installeringsinstruksjoner for båter med
glassfiberskrog med kjerne
Klargjøre et glassfiberskrog med kjerne
3
LES DETTE
Hvis kjernen i et glassfiberskrog med kjerne ikke tettes på riktig
måte, kan det sive vann inn i kjernen, noe som kan medføre
store skader på båten.
4
Glassfiber- eller støpeharpiks (ikke inkludert)
Sylinderformet avstandsstykke (inkludert hylse)
Indre glassfiberlag
Kjerne
Ytre glassfiberlag
1 Bor hullet gjennom skroget.
2 Tett kjernen på innsiden av skroget ved hjelp av enten
glassfiberharpiks (Tetting av kjernen med glassfiber,
side 3) eller støpeharpiks (Tetting av kjernen med
støpeharpiks, side 3).
Tetting av kjernen med glassfiber
1 Påfør et lag glassfiberharpiks på glassfiberduk, og plasser
den inni hullet fra innsiden av båten for å tette kjernen.
2 Legg på flere lag med glassfiberduk og harpiks til hullet har
riktig diameter på 50 mm (2 tommer).
3 Når glassfiberen er herdet, pusser og rengjør du innsiden av
og rundt hullet.
Glassfiberskroget er nå klargjort og du kan fullføre
installeringen av svingeren.
Tetting av kjernen med støpeharpiks
For at du skal kunne tette kjernen ordentlig med støpeharpiks,
må du lage en sylinder med en diameter på 50 mm (2 tommer)
som brukes som avstandsskive mens harpiksen herdes.
1 Påfør voks på en sylinder på 50 mm (2 tomme).
2 Sett sylinderen i hullet gjennom det ytre laget, og tape den på
plass fra utsiden av båten.
3 Fyll mellomrommet mellom sylinderen og kjernen med
støpeharpiks.
4 Når harpiksen er herdet, fjerner du sylinderen og pusser og
rengjør innsiden av og rundt hullet.
5
6
alternativ:
• Hvis styrehullet ikke er i riktig posisjon, tetter du hullet med
epoksyharpiks og gjentar trinn 1.
• Hvis du ikke bruker en kledningskloss, bruker du en
hullsag på 51 mm (2 tommer) til å bore et hull fra utsiden
av båten, men bare gjennom det ytre glassfiberlaget.
Hullsagen må holdes vinkelrett med skroget. Ikke bor helt
gjennom skroget.
• Hvis du bruker en kledningskloss, må du bruke en hullsag
på 51 mm (2 tommer) til å bore et hull fra utsiden av
båten, men bare gjennom det ytre glassfiberlaget.
Hullsagen må holdes vinkelrett med vannoverflaten. Ikke
bor helt gjennom skroget.
Fra innsiden av båten finner du posisjonen til styrehullet og
bruker en hullsag til å bor et hull 9 til 12 mm (3/8 til
1/ tommer) større enn hullet du boret på utsiden av båten i
2
trinn 2.
Bor bare gjennom det indre glassfiberlaget og mesteparten
av kjernen, uten å bore gjennom det ytre laget.
MERK: Når du borer i det indre glassfiberlaget og kjernen,
må du passe på ikke å bore i det ytre glassfiberlaget – ellers
vil du ikke kunne tette skroget skikkelig.
Fjern det indre glassfiberlaget og kjernen du boret i trinn 3.
Du skal nå kunne se innsiden av det ytre glassfiberlaget.
Puss innsiden av hullet og de nærmeste områdene rundt
både det indre og ytre glassfiberlaget.
Rengjør området med et mildt rengjøringsmiddel eller mildt
løsemiddel, for eksempel isopropylalkohol, for å fjerne støv
og smuss.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontering
Du må påføre maritim tetningsmasse på vannbanen for å sikre
en fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen,
skrogmonteringen og skroget.
1 Påfør et 2 mm (1/16 tomme) tykt lag med maritim
tetningsmasse på den flensen i kabinettet som vil berøre
skroget eller kledningen, og opp sideveggen i kabinettet.
MERK: Tetningsmassen må påføres 6 mm (1/4 tomme) over
toppen av skroget for å tette skroget og sikre skrogmutteren.
2 Fyll hullene i kledningen og støtteklossen.
Feste en skrogmontering med en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du fester skrogmonteringen i et glassfiberskrog med
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt
slik at skroget blir skadet.
1 Vri skrogmonteringen gjennom kledningsklossen og
monteringshullet fra utsiden av skroget for å klemme ut
overflødig tetningsmiddel.
3
5 Hold ledningen stram, og vikle den ledige enden av
sikkerhetsledningen rundt kabinettet.
6 Før ledningen rett opp gjennom den andre siden av
mutterhetten.
7 Før ledningen gjennom det samme hullet én gang til, og tvinn
2 Juster den lange siden av kledningsklossen, slik at den er
parallell med båtens midtlinje.
3 Skyv støtteklossen bort til skrogmonteringen fra innsiden
av skroget, og sett den godt på plass inntil det indre skroget.
Pilene må peke mot baugen av båten.
4 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til skrogmonteringen med gummiskiven , nylonskiven
og
skrogmutteren
fra innsiden av skroget.
Ikke stram mutteren for mye.
5 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
Feste en skrogmontering uten en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du fester en skrogmontering i et glassfiberskrog
uten kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for
hardt slik at skroget blir skadet.
1 Sett inn skrogmonteringen ved å vri den gjennom
monteringshullet fra utsiden av skroget for å klemme ut
overflødig tetningsmiddel.
2 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste
skrogmutteren, nylonskiven og gummiskiven til
skrogmonteringen fra innsiden av skroget.
Ikke stram mutteren for mye.
3 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
Feste svingeren i skrogmonteringen
Før du fester svingeren, må du inspisere O-ringene. Hvis de er
slitt eller skadet, må de skiftes ut.
1 Påfør smøremiddel (inkludert) på O-ringene og den hule
delen av kabinettet.
2 Sett svingeren inn i kabinettet, og juster pilen på toppen av
svingeren slik at den peker mot baugen.
3 Sørg for at pilen peker mot baugen, og stram mutterhetten.
MERK: Ikke stram mutterhetten for mye.
4 Før den ene enden av sikkerhetsledningen gjennom
mutteren og mutterhetten, og tvinn enden rundt seg selv.
4
enden av ledningen rundt seg selv.
8 Klipp til sikkerhetsledningen om nødvendig.
9 Før svingerkabelen til kartplotteren.
MERK: Du må bruke riktige fester for å feste strøm- og
nettverkskablene. Du forlenger levetiden til kablene ved å
hindre at de beveger seg.
Installeringsinstruksjoner for båter med
skrog uten kjerne / glassfiberskrog
Bore hull i et skrog uten kjerne
1 Velg et monteringssted (Hensyn ved montering, side 1).
2 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) fra utsiden av skroget.
3 Hvis fartøyet har et glassfiberskrog, setter du maskeringstape
over styrehullet og det omkringliggende området på utsiden
av skroget slik at ikke glassfiberen skades.
4 Hvis du har tapet over styrehullet, bruker du en universalkniv
til å skjære ut hullet i tapen.
5 Bruk en flat borbits på 51 mm (2 tomme), og hold boret
loddrett mens du borer et hull fra utsiden ved posisjonen til
hullet til stammen.
6 Slip og rens området rundt hullet.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontering
Du må påføre maritim tetningsmasse på vannbanen for å sikre
en fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen,
skrogmonteringen og skroget.
1 Påfør et 2 mm (1/16 tomme) tykt lag med maritim
tetningsmasse på den flensen i kabinettet som vil berøre
skroget eller kledningen, og opp sideveggen i kabinettet.
MERK: Tetningsmassen må påføres 6 mm (1/4 tomme) over
toppen av skroget for å tette skroget og sikre skrogmutteren.
2 Fyll hullene i kledningen og støtteklossen.
Feste en skrogmontering med en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du fester skrogmonteringen i et glassfiberskrog med
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt
slik at skroget blir skadet.
1 Vri skrogmonteringen gjennom kledningsklossen og
monteringshullet fra utsiden av skroget for å klemme ut
overflødig tetningsmiddel.
5 Hold ledningen stram, og vikle den ledige enden av
sikkerhetsledningen rundt kabinettet.
6 Før ledningen rett opp gjennom den andre siden av
mutterhetten.
7 Før ledningen gjennom det samme hullet én gang til, og tvinn
2 Juster den lange siden av kledningsklossen, slik at den er
enden av ledningen rundt seg selv.
parallell med båtens midtlinje.
3 Skyv støtteklossen bort til skrogmonteringen fra innsiden
av skroget, og sett den godt på plass inntil det indre skroget.
Pilene må peke mot baugen av båten.
4 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til skrogmonteringen med gummiskiven , nylonskiven
og
skrogmutteren
fra innsiden av skroget.
Ikke stram mutteren for mye.
5 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
8 Klipp til sikkerhetsledningen om nødvendig.
9 Før svingerkabelen til kartplotteren.
Feste en skrogmontering uten en kledningskloss
utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
3 Bruk en hullsag på 57 mm (21/4 tomme) til å bore hullet til
stammen fra utsiden av skroget.
Slip
og rens området rundt hullene.
4
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du fester en skrogmontering i et glassfiberskrog
uten kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for
hardt slik at skroget blir skadet.
1 Sett inn skrogmonteringen ved å vri den gjennom
monteringshullet fra utsiden av skroget for å klemme ut
overflødig tetningsmiddel.
2 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste
skrogmutteren, nylonskiven og gummiskiven til
skrogmonteringen fra innsiden av skroget.
Ikke stram mutteren for mye.
3 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
Feste svingeren i skrogmonteringen
Før du fester svingeren, må du inspisere O-ringene. Hvis de er
slitt eller skadet, må de skiftes ut.
1 Påfør smøremiddel (inkludert) på O-ringene og den hule
delen av kabinettet.
2 Sett svingeren inn i kabinettet, og juster pilen på toppen av
svingeren slik at den peker mot baugen.
3 Sørg for at pilen peker mot baugen, og stram mutterhetten.
MERK: Ikke stram mutterhetten for mye.
4 Før den ene enden av sikkerhetsledningen gjennom
mutteren og mutterhetten, og tvinn enden rundt seg selv.
MERK: Du må bruke riktige fester for å feste strøm- og
nettverkskablene. Du forlenger levetiden til kablene ved å
hindre at de beveger seg.
Installeringsinstruksjoner for båter med
metallskrog
Bore hull i et metallskrog
1 Velg et monteringssted (Hensyn ved montering, side 1).
2 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom skroget fra
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontering i
et metallskrog
Du må påføre maritim tetningsmasse på vannbanen for å sikre
en fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen,
skrogmonteringen og skroget.
1 Påfør et 2 mm (1/16 tomme) tykt lag med maritim
tetningsmasse på den flensen i kabinettet som vil berøre
skroget eller kledningen, og opp sideveggen i kabinettet.
MERK: Tetningsmassen må påføres 6 mm (1/4 tomme) over
toppen av skroget for å tette skroget og sikre skrogmutteren.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du ikke bruker en kledningskloss, skyver du
isolasjonshylsen bort til kabinettet og påfører
tetningsmasse på de overflatene av hylsen som vil berøre
skroget. Fyll hullene i og rundt hylsen.
• Hvis du bruker en kledningskloss, skyver du
isolasjonshylsen over den vannfaste sideveggen i
kabinettet så langt ned som mulig, og påfører et 2 mm
(1/16 tomme) tykt lag av maritim tetningsmasse på utsiden
av hylsen. Fyll hullene i kledningen og støtteklossen.
Feste skrogmonteringen på et metallskrog med en
kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
1 Fest en låseskive og hylse til skrogmonteringen .
5
5 Hold ledningen stram, og vikle den ledige enden av
6
7
8
9
sikkerhetsledningen rundt kabinettet.
Før ledningen rett opp gjennom den andre siden av
mutterhetten.
Før ledningen gjennom det samme hullet én gang til, og tvinn
enden av ledningen rundt seg selv.
Klipp til sikkerhetsledningen om nødvendig.
Før svingerkabelen til kartplotteren.
MERK: Du må bruke riktige fester for å feste strøm- og
nettverkskablene. Du forlenger levetiden til kablene ved å
hindre at de beveger seg.
Vedlikehold
2 Vri skrogmonteringen gjennom kledningsklossen
3
4
5
6
og
monteringshullet fra utsiden av skroget for å klemme ut
overflødig tetningsmiddel.
Juster den lange siden av kledningsklossen, slik at den er
parallell med båtens midtlinje.
Skyv støtteklossen
bort til skrogmonteringen fra innsiden
av skroget, og sett den godt på plass inntil det indre skroget.
Pilene må peke mot baugen av båten.
Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til skrogmonteringen med gummiskiven , nylonskiven
og
skrogmutteren
fra innsiden av skroget.
Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
Feste skrogmonteringen på et metallskrog uten en
kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
1 Sett inn skrogmonteringen ved å vri den gjennom hylsen og
monteringshullet fra utsiden av skroget for å klemme ut
overflødig tetningsmiddel.
2 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste
skrogmutteren, nylonskiven og gummiskiven til
skrogmonteringen fra innsiden av skroget.
3 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
Teste installeringen
LES DETTE
Se etter lekkasjer på båten hvis den skal være i vannet over en
lengre periode.
Ettersom det er nødvendig med vann for å formidle
ekkoloddsignalet, må svingeren være i vann for å fungere slik
den skal. Du kan ikke få en avlesning av dybde eller avstand
dersom enheten ikke er i vann. Når du setter båten på vannet,
må du kontrollere om det er lekkasjer rundt skruehull som
befinner seg under vannlinjen.
Bunnmaling mot tilgroing
Du bør male skroget med en vannbasert bunnmaling mot
tilgroing hver sjette måned for å forhindre korrosjon av
metallskrog og minske veksten av organismer som kan påvirke
fartøyets ytelse og varighet.
MERK: Du må ikke bruke keton-basert maling mot tilgroing på
fartøyet. Keton angriper mange typer plast og kan skade eller
ødelegge svingeren.
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Hvis det har grodd godt igjen, bruker du en skrubb eller
kittekniv til å fjerne vekstene.
3 Tørk av enheten.
Spesifikasjoner
Feste svingeren i skrogmonteringen
Spesifikasjon
Mål
Før du fester svingeren, må du inspisere O-ringene. Hvis de er
slitt eller skadet, må de skiftes ut.
1 Påfør smøremiddel (inkludert) på O-ringene og den hule
delen av kabinettet.
2 Sett svingeren inn i kabinettet, og juster pilen på toppen av
svingeren slik at den peker mot baugen.
3 Sørg for at pilen peker mot baugen, og stram mutterhetten.
MERK: Ikke stram mutterhetten for mye.
4 Før den ene enden av sikkerhetsledningen gjennom
mutteren og mutterhetten, og tvinn enden rundt seg selv.
Mål (B x H)
40 x 192,5 mm (1,58 x 7,58 tommer)
Skrogtykkelse (med
kledningskloss)
Bunnreisvinkel på 12 grader: 29 mm
(1,15 tommer)
Bunnreisvinkel på 20 grader: 19 mm
(0,75 tomme)
Strøminntak
Fra 10 til 35 VDC
Frekvens
417 kHz
Driftstemperatur
Fra 0 til 50°C (fra 32 til 122°F)
Oppbevaringstemperatur
Fra -40 til 70°C (fra -40 til 158°F)
Sikring
4A
6
Installeringsdiagram
Element
Beskrivelse
Kartplotter
RJ-45-kontakt
Svinger
Strømkilde
Sikring
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Panoptix™ er et varemerke for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising