Garmin | VHF 315/i Marine Radio | Garmin VHF 315/i Marine Radio Installeringsinstruksjoner

Garmin VHF 315/i Marine Radio Installeringsinstruksjoner
Antennemontering og EME-eksponering
VHF 315-SERIEN
INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com.
2 Logg på Garmin kontoen din.
ADVARSEL
Radiooperatører med hjertepacemaker, hjerte-lungemaskiner
eller elektrisk medisinsk utstyr må ikke eksponeres for kraftige
radiofrekvente felt (RF-felt). RF-felt kan forstyrre funksjonen til
det medisinske utstyret.
FORSIKTIG
Denne enheten genererer og utstråler radiofrekvent (RF)
elektromagnetisk energi (EME). Dersom disse retningslinjene
ikke overholdes, kan personer bli utsatt for RFstrålingsabsorpsjon som overskrider det maksimalt tillatte nivået
for eksponering (MPE – Maximum Permissible Exposure).
Garmin erklærer en MPE-radius på 2,48 m (97,64 tommer) for
dette systemet. Dette ble bestemt ved bruk av utgangseffekt på
25 watt til en rundstrålende antenne med forsterkning på 6 dBi.
Antennen må installeres slik at en avstand på 2,48 m
(97,64 tommer) opprettholdes mellom personer og antennen.
Montere enheten
LES DETTE
Hvis du skal montere enheten i glassfiber, anbefales det at du
bruker et forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning
gjennom bare det øverste laget med gelbelegg når du borer
styrehullene. Dette bidrar til å forhindre sprekker i
gelbelegglaget når skruene strammes.
®
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blyant
Bor
Borbits eller hullsag på 22 mm (7/8tommer)
Borbits på 3 mm (1/8 tommer)
Borbits på 13 mm (1/2 tommer)
Skiftenøkkel på 4,76 mm (3/16 tommer) (til montering av
håndsettkontakt)
Andre borbits som egner seg for overflaten og
festeanordningene
Stjerneskrutrekker
Vinkelkutter eller løvsag (til montering av den aktive
høyttaleren)
Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Hensyn ved montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
• Du må montere enheten på et sted der den ikke kan komme
under vann.
• Du må montere enheten på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon der den ikke blir utsatt for ekstreme temperaturer.
• Du bør om mulig montere enheten horisontalt, slik at
oversiden på enheten vender oppover.
• Hvis du monterer enheten vertikalt, bør du rette den slik at
kontaktene ikke vender oppover. Dette bidrar til å unngå
mulig oppsamling av vann rundt kontaktene.
Du må velge et monteringssted og avgjøre hvilke
festeanordninger du trenger, før du monterer enheten.
MERK: Det følger festeanordninger med enheten, men det kan
hende at disse ikke er egnet for monteringsoverflaten.
1 Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av
plasseringen for styrehullene.
2 Bor et styrehull på ett hjørne av enheten med et bits som er
riktig for overflaten og festeanordningen.
3 Fest enheten løst til overflaten ved én hjørnekant, og
undersøk de tre resterende styrehullmerkene.
4 Marker om nødvendig nye styrehull.
5 Fjern enheten fra monteringsoverflaten.
6 Bor egnede styrehull for de resterende tre merkene.
7 Fest enheten til monteringsstedet.
Hensyn ved montering av aktiv høyttaler
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Den medfølgende aktive høyttaleren er valgfri, og den kreves
ikke for å kunne installere VHF 315-enheten. Ta hensyn til det
følgende når du skal velge hvor du skal montere den aktive
høyttaleren.
• Ikke installer den aktive høyttaleren nærmere enn 50 cm
(19,6 tommer) fra et kompass for å unngå forstyrrelser fra et
magnetisk kompass.
• Du må installere den aktive høyttaleren innebygd med et
GHS™ 11-håndsett.
• Du må installere den aktive høyttaleren innenfor 1,2 m
(48 tommer) fra stedet du vil koble til GHS 11-håndsettet på.
• Du må installere den aktive høyttaleren som er koblet til
hovedhåndsettet (koblet til GHS 11 STATION 1-porten), i
rorhuset eller et tilstøtende rom, i henhold til FCC-lovgivning.
Mai 2018
190-02416-78_0A
• Du kan bruke den medfølgende forlengelseskabelen på 10 m
(32 ft.) for å koble den aktive høyttaleren til VHF-radioen. Du
må velge et monteringssted for høyttaleren der du kan koble
forlengelseskabelen til den aktive høyttaleren og til GHS 11
STATION 1-porten på VHF-radioen. Du kan om nødvendig
kjøpe flere forlengelseskabler fra Garmin forhandleren.
Montere den aktive høyttaleren
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å montere høyttaleren.
Det er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så
hvis du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke høyttalerens
stabilitet når den er montert.
Før du kan montere høyttaleren, må du velge et monteringssted.
1 Skjær til malen, og sjekk at den passer inn der du ønsker å
montere den.
2 Fest malen til monteringsoverflaten.
3 Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tommer) til å bore et hull
innenfor hjørnet av streken på malen, for å klargjøre
monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en vinkelkutter eller løvsag, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken på malen.
Plasser
høyttaleren i utsnittet for å kontrollere at den passer.
5
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på
utsnittet.
7 Når høyttaleren passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på høyttaleren er på linje med
styrehullene på malen.
8 Hvis monteringshullene på høyttaleren ikke samsvarer,
markerer du nye styrehull.
9 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
10 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
11 Installer den medfølgende monteringspakningen À på
baksiden av høyttaleren.
Du kan bruke den medfølgende festeanordningen for å montere
håndsettkontakten fra den aktive høyttaleren på dashbordet eller
en annen monteringsoverflate. Hvis du ikke installerer den
aktive høyttaleren, kan du bruke festeanordningen for å montere
håndsettkontakten fra den medfølgende forlengelseskabelen på
dashbordet eller en annen monteringsoverflate.
1 Bruk monteringsplaten À som mal, tegn inn kabelhullet i
midten av monteringsplaten, og marker skrueplasseringene.
2 Legg monteringsplaten til side.
Ikke bor gjennom monteringsplaten.
3 Bruk en borbits eller hullsag på 22 mm (7/8 tommer) til å bore
midthullet Á i monteringsoverflaten.
4 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
5 Påfør maritim tetningsmasse mellom monteringsplaten og
monteringsoverflaten for å forsegle hullene (valgfritt).
6 Fest monteringsplaten til monteringsoverflaten med de
medfølgende skruene.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du har installert den aktive høyttaleren, fører du den
lange kabelen fra den aktive høyttaleren til kontaktens
monteringssted.
• Hvis du ikke installerte den aktive høyttaleren, kobler du
hunnkontakten på den medfølgende forlengelseskabelen
til GHS 11 STATION 1-porten på VHF-radioen, og deretter
fører du hannkontakten på forlengelseskabelen til
kontaktens monteringssted.
8 Før kontakten  gjennom baksiden av monteringsoverflaten.
9 Påfør maritim tetningsmasse rundt kontakten på
monteringsplaten for å forsegle hullet (valgfritt).
Bruk
gummihetten à og mutteren Ä til å feste kontakten til
10
monteringsplaten.
GHS 11 – Hensyn ved montering
12 Utfør de nødvendige kabeltilkoblingene (Koble den aktive
høyttaleren til VHF-radioen og håndsettet, side 3).
13 Plasser høyttaleren i utsnittet.
14 Fest høyttaleren til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende M4-skruene Á.
15 Smekk monteringsdekselet  på plass.
Installere håndsettkontakten på monteringsoverflaten
Før du driller et hull for å montere håndsettkontakten fra den
aktive høyttaleren, bør du montere den aktive høyttaleren og
sjekke at kabelen fra den aktive høyttaleren er lang nok til å nå
håndsettkontaktens monteringssted (Montere den aktive
høyttaleren, side 2).
Hvis du ikke installerer den aktive høyttaleren, må du sjekke at
den medfølgende forlengelseskabelen er lang nok til å kobles til
GHS 11 STATION 1-porten på VHF-radioen og til
håndsettkontaktens monteringssted.
2
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
• Du må installere hovedhåndsettet (koblet til GHS 11
STATION 1-porten) i rorhuset eller et tilstøtende rom i
henhold til FCC-lovgivning.
• Ikke installer håndsettet nærmere enn 60 cm (23,6 tommer)
fra et kompass for å unngå forstyrrelser fra et magnetisk
kompass.
• Hvis du ikke installerer den aktive høyttaleren, kan du bruke
den medfølgende forlengelseskabelen på 10 m (32 ft.) for å
koble håndsettet til VHF-radioen. Du må velge et
monteringssted for håndsettet der du kan koble
forlengelseskabelen til håndsettet og til GHS 11 STATION 1porten på VHF-radioen. Du kan om nødvendig kjøpe flere
forlengelseskabler fra Garmin forhandleren.
• Bruk de medfølgende skruene til å montere
håndsettkontakten og håndsettholderen på båten din. Hvis de
medfølgende skruene ikke egner seg til den aktuelle
monteringsoverflaten, må du kjøpe egnede festeanordninger.
Installere håndsettholderen
Du bør installere håndsettkontakten på monteringsoverflaten før
du installerer håndsettholderen (Installere håndsettkontakten på
monteringsoverflaten, side 2).
1 Velg et monteringssted for håndsettholderen nær
håndsettkontakten.
TIPS: For å finne det beste stedet kan du plassere
håndsettet i holderen, koble det til kontakten og holde det
mot monteringsoverflaten.
2 Bruk holderen som mal, og marker skrueplasseringene.
3 Legg holderen til side.
Ikke bor gjennom holderen.
4 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
5 Fest holderen til monteringsoverflaten med de medfølgende
M3.5-skruene.
Hensyn ved tilkobling
Du må koble VHF 315-radioen til strømmen, et GHS 11håndsett, en VHF-antenne og en GPS-kilde. Ta følgende
forholdsregler når du kobler til enheten.
• Du må installere hovedhåndsettet (installert i rorhuset eller et
tilstøtende rom i henhold til FCC-lovgivning) til GHS 11
STATION 1-porten.
• Du kan koble opptil tre håndsett til radioen. Du kan kjøpe
flere håndsett fra Garmin forhandleren.
• Du kan installere den medfølgende aktive høyttaleren
(valgfri) innebygd med ethvert håndsett som er koblet til
radioen. Du kan kjøpe flere aktive høyttalere fra Garmin
forhandleren.
• Du kan koble til radioen til en GPS-kilde via NMEA 2000
nettverket eller via en ekstern GPS-antenne (følger ikke
med).
®
Koble kabelklemmen til en strømkilde
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
5 Installer om nødvendig kabelen fra den aktive høyttaleren på
monteringsoverflaten (Installere håndsettkontakten på
monteringsoverflaten, side 2).
6 Koble håndsettet til den lange kabelen fra den aktive
høyttaleren.
Koble håndsettet til VHF-radioen med en forlengelseskabel
Hvis du installerer en aktiv høyttaler med håndsettet, kobles
håndsettet til radioen via den aktive høyttaleren (Koble den
aktive høyttaleren til VHF-radioen og håndsettet, side 3).
1 Før hunnkontakten på den medfølgende forlengelseskabelen
fra håndsettets monteringssted til VHF-radioen.
2 Koble forlengelseskabelen til GHS 11 STATION 1-porten på
VHF-radioen.
3 Installer om nødvendig håndsettkontakten på
forlengelseskabelen på monteringsoverflaten (Installere
håndsettkontakten på monteringsoverflaten, side 2).
4 Koble håndsettet til forlengelseskabelen.
NMEA 2000 enhetstilkoblinger
LES DETTE
Hvis du kobler denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, skal NMEA 2000 nettverket allerede være koblet til
strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende
NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til
et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000
nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du
montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom
det eksisterende nettverket og Garmin enhetene.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Hvis du vil koble denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, må du kjøpe en NMEA 2000 kabel og -kontakt.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Gå til www.garmin.com/manuals/VHF315
/.
Flere jordingshensyn
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke den
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
Koble til en VHF-antenne
1 Monter VHF-antennen (selges separat) i henhold til
installeringsinstruksjonene som følger med antennen.
2 Koble VHF-antennen til ANT-porten på baksiden av enheten.
Koble den aktive høyttaleren til VHF-radioen og
håndsettet
Monter den aktive høyttaleren før du kobler den til VHF-radioen
og håndsettet (Hensyn ved montering av aktiv høyttaler, side 1).
1 Før hunnkontakten på den medfølgende forlengelseskabelen
fra høyttalermonteringsstedet til VHF-radioen.
2 Koble forlengelseskabelen til GHS 11 STATION 1-porten på
VHF-radioen.
3 Koble hannkontakten på forlengelseskabelen til den korte
kabelen fra den aktive høyttaleren.
4 Før den lange kabelen fra den aktive høyttaleren til
håndsettkontaktens monteringssted.
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Kompatibel NMEA 2000 kartplotter eller annen enhet
VHF 315-enhet
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 droppkabel
Strømkilde på 12 V likestrøm
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
3
Element
Tillegg
Beskrivelse
NMEA 2000T-kontakt
Ç
È
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
Koble enheten til en ekstern GPS-antenne
Denne enheten må motta GPS-informasjon for at den skal
kunne fungere som den skal. Du kan koble enheten til et NMEA
2000 nettverk med en GPS-antenne. Du kan også installere en
ekstern GPS-antenne (følger ikke med) og koble den til enheten.
1 Følg instruksjonene som fulgte med den eksterne GPSantennen, for å installere den på båten på riktig måte.
2 Før antennekabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.
3 Koble antennekabelen til GPS-porten på enheten.
VHF 315-seriens spesifikasjoner
Mål (H × B × D)
6 x 20,5 x 18,1 cm
(2,36 x 8,07 x 7,13 tommer)
Vekt
1,527 kg (3,37 lb.)
Temperaturområde
Drift: Fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Lagring: Fra –20 til 70 °C (fra –4 til 158 °F)
Trygg avstand fra et
kompass
50 mm (2 tommer)
Vanntetthetsvurdering*
IEC 605290 IPX7
Antennekontakt
S0-239 (50 ohm)
Driftsspenning
12,0 V likestrøm
Strømforbruk
Standby: 350 mA
Motta: 600 mA
Sende: Fra 2,0 A til 6,0 A (fra 1 W til 25 W)
Maks. antenneforsterkning
9 dBi
Impedans for antenneuttak
50 ohm
Hailer-utgangseffekt
20 W ved 4 ohm
Impedans for hailerhøyttaler
4 ohm
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
Koble til en hailer-høyttaler eller et PA-anlegg
Du kan koble VHF-radioen til en hailer-høyttaler eller et PAanlegg (følger ikke med) for å bruke håndsettet til å gjøre
meddelelser.
1 Monter eventuelt hailer-høyttaleren eller PA-anlegget i
henhold til installasjonsinstruksjonene som følger med
enheten.
MERK: Du må montere hailer-høyttaleren eller PA-anlegget
minst 3 m (10 fot) unna, og vendt bort fra, håndsettet for å
unngå feedback.
2 Før eller forleng ledningen fra hailer-høyttaleren eller PAanlegget til radioen.
Koble
den hvite ledningen til ledningsnettet på radioen til den
3
positive (+) ledningen på hailer-høyttaleren eller PA-anlegget.
4 Koble den grønne ledningen til ledningsnettet på radioen til
den negative (–) ledningen på hailer-høyttaleren eller PAanlegget.
5 Dekk til tilkoblingene med vannfast teip eller en
krympestrømpe.
NMEA 0183-enhetstilkoblinger
®
Dette diagrammet illustrerer toveistilkoblinger som både sender
og mottar data. Du kan også bruke dette diagrammet for
enveiskommunikasjon. Se elementene Ê, Ë, Ì, Í og Î når du
kobler til Garmin enheten for å motta informasjon fra NMEA
0183-enheten. Se elementene Ê, Ë, Ì, Ï og Ð når du kobler til
Garmin enheten for å sende informasjon til NMEA 0183enheten.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
GHS 11 Spesifikasjoner
Mål (H × B × D)
154 x 69 x 40 mm (6,1 x 2,7 x 1,6 tommer)
Vekt (inkludert kabel)
0,698 kg (1,54 lb)
Temperaturområde
Drift: Fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Lagring: Fra –20 til 70 °C (fra –4 til 158 °F)
Trygg avstand fra et
kompass
70 cm (27,5 tommer)
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Lydutgangseffekt
NØDVENDIGE MÅL eks. 1 W (med 4 ohm ved
10 % forvrengning)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Den aktive høyttalerens spesifikasjoner
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
4
Mål (H × B × D)
111 × 111 × 56,5 mm (6,1 × 2,7 × 1,6 tommer)
Vekt
349 g (11,22 oz)
Temperaturområde
Drift: Fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Lagring: Fra –20 til 70 °C (fra –4 til 158 °F)
Strømkilde
Trygg avstand fra et
kompass
50 cm (19,6 tommer)
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
Vanntetthetsvurdering* IEC 60529 IPX7
NMEA 0183-enhet
Lydutgangseffekt
Beskrivelse
Ledningsfunksjon Garmin
Ledningsfarge
Garmin
NMEA
Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jording for
strøm
Svart
Jording for
strøm
I/T
I/T
Datajord
RxA (+)
Lilla
TxA (+)
RxB (-)
Grå
TxB (-)
TxA (+)
Blå
RxA (+)
TxB (-)
Brun
RxB (-)
2,5 W nominell, 4 W maks.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. GHS™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
®
NMEA og NMEA 2000 er registrerte varemerker for National Marine Electronics
Association. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising