Garmin | VHF 315/i Marine Radio | User manual | Garmin VHF 315/i Marine Radio Brugervejledning

Garmin VHF 315/i Marine Radio Brugervejledning
VHF 315-SERIE
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHS™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA og NMEA 2000 er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association. NOAA er et registreret servicemærke tilhørende National Oceanic and Atmospheric
Administration. BoatU.S. er et registreret varemærke tilhørende Boat Owners Association of the United States. Sea Tow er et registreret varemærke tilhørende Sea Tow Services International,
Inc. United States Power Squadrons er et registreret varemærke tilhørende United States Power Squadrons. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over håndsættet ........................................................... 1
Startskærm ................................................................................. 1
Ikoner for systemstatus .......................................................... 1
Basisbetjening................................................................ 1
Tænd og sluk for enheden .......................................................... 1
Justering af lydstyrken ................................................................ 1
Justering af squelch-niveauet ..................................................... 2
Valg af frekvensbånd .................................................................. 2
Valg af en kanal .......................................................................... 2
Transmission med radioen ......................................................... 2
Scanning efter og lagring af kanaler ........................................... 2
Scanning af alle kanaler ......................................................... 2
Lagring af en kanal ................................................................ 2
Fjernelse af en gemt kanal ..................................................... 2
Scanning af gemte kanaler .................................................... 2
Overvågning af flere kanaler .................................................. 2
Valg af en anden andenprioritetskanal ....................................... 3
Skift til prioriterede kanaler ......................................................... 3
Indstilling af modtagefølsomheden ............................................. 3
Skift mellem transmissionstilstandene 1 W og 25 W .................. 3
Tilsidesættelse af indstillingen for lav sendeeffekt ................. 3
Brug af megafonfunktionen ........................................................ 3
Tågehorn .................................................................................... 3
Automatisk brug af tågehornet ............................................... 3
Manuel aktivering af tågehornet ............................................ 3
Indstilling af tågehornets frekvens ......................................... 4
Indtastning af tekst ...................................................................... 4
NOAA® Vejrudsigter og -advarsler............................... 4
Indstilling af vejrudsigter ............................................................. 4
Aktivering eller deaktivering af vejrvarsler .................................. 4
Digitalt selektivt opkald................................................. 4
Digitalt selektivt opkald ............................................................... 4
Indtastning af dit MMSI-nummer ................................................. 4
Visning af dit MMSI-nummer ...................................................... 4
Nødopkald .................................................................................. 4
Udsendelse af et ikke-dedikeret nødopkald ........................... 4
Udsendelse af et dedikeret nødopkald .................................. 5
Vente på samt modtage og bekræfte et nødopkald ............... 5
Stop af automatisk genudsendelse af nødopkald .................. 5
Tilbagekaldelse af et nødopkald ............................................ 5
Foretagelse af opkald ................................................................. 5
Foretagelse af individuelle opkald ......................................... 5
Foretagelse af gruppeopkald ................................................. 5
Foretagelse af opkald til alle skibe ......................................... 6
Kanaler til individuelle opkald eller gruppeopkald .................. 6
Anmodning om et fartøjs position .......................................... 6
Modtage opkald .......................................................................... 6
Modtagelse af nødopkald og videresendte nødopkald .......... 6
Modtagelse af hasteopkald og sikkerhedsopkald til alle
skibe ....................................................................................... 6
Modtagelse af individuelle rutineopkald ................................. 6
Modtagelse af positionsanmodninger .................................... 6
Modtagelse af positionsopkald .............................................. 7
Modtagelse af gruppeopkald ................................................. 7
Positionssporing ......................................................................... 7
Valg af fartøjer og aktivering af positionssporing ................... 7
Visning og deaktivering af fartøjer på
positionssporingslisten ........................................................... 7
Sletning af et fartøj fra positionssporingslisten ...................... 7
Opkaldsoversigt .......................................................................... 7
Visning af opkaldene i opkaldsoversigten .............................. 7
Foretagelse af et opkald fra en opkaldsoversigt .................... 7
Indholdsfortegnelse
Lagring af et fartøj eller en station på nummerlisten fra
opkaldsoversigten .................................................................. 8
Sletning af en post i opkaldsoversigten ................................. 8
Nummerliste ................................................................................ 8
Visning af gemte fartøjer og stationer på nummerlisten ........ 8
Tilføjelse af en post på nummerlisten .................................... 8
Redigering af en post på nummerlisten ................................. 8
Sletning af en post fra nummerlisten ..................................... 8
Tilføjelse af en gruppe ........................................................... 8
Redigering af en gruppe ........................................................ 8
Sletning af en gruppe ............................................................. 8
DSC-indstillinger ......................................................................... 8
Manuelle positionsoplysninger ............................................... 8
Automatisk skift til kanal 16 .................................................... 8
Afsendelse af automatiske svar ............................................. 8
Automatisk transmitteridentifikationssystem ............. 8
Indtastning af dit ATIS-identifikationsnummer ............................ 9
Aktivering og deaktivering af ATIS .............................................. 9
Visning af dit ATIS-identifikationsnummer .................................. 9
NMEA 0183 og NMEA 2000® ......................................... 9
Yderligere funktioner med andre Garmin enheder ..................... 9
Kommunikation over NMEA 0183 eller NMEA 2000 .................. 9
Konfiguration af DSC NMEA transmissioner .............................. 9
Systemindstillinger ........................................................ 9
Indstillinger for numre ............................................................... 10
Enhedsindstillinger .................................................................... 10
Konfiguration af tidsforskel ................................................... 10
Valg af frekvensbånd ................................................................ 10
Ændring af et kanalnavn ........................................................... 10
Gendannelse af fabriksindstillinger ........................................... 10
Appendiks..................................................................... 10
Alarmer og meddelelser ............................................................ 10
Kanallister ................................................................................. 10
Specifikationer for VHF 315-serien ........................................... 10
NMEA ....................................................................................... 11
NMEA Understøttede 0183 IN sætninger ............................ 11
NMEA Understøttede 0183 OUT-sætninger ........................ 11
NMEA 2000 PGN-oplysninger ............................................. 11
Rengøring af yderside .............................................................. 11
Indeks............................................................................ 12
i
Introduktion
Startskærm
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over håndsættet
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Element Tast
À
Á
PTT
Hold nede for at sende.
DISTRESS
Løft lugen, og tryk for at sende et DSCnødopkald med et programmeret MMSInummer (Indtastning af dit MMSI-nummer,
side 4).
Tryk på den tast, der svarer til elementet
på skærmen, for at vælge elementet.
Â
Ã
Beskrivelse
ENTER
Rotér på startskærmen for at skifte kanal.
Tryk på startskærmen for at skifte mellem
vejrkanaler (NOAA Vejrudsigter og advarsler, side 4).
Rotér for at ændre lydstyrken eller squelchniveauet, efter at du har trykket på VOL/SQ
tasten.
Rotér for at fremhæve et punkt på en liste.
Tryk for at vælge et punkt.
®
PWR
Nordamerika:
16/9
Internationalt:
16+
Hold nede for at tænde og slukke for
radioen.
Tryk for at skifte mellem forudindstillede
kanaler.
HI/LO
Tryk for at skifte transmissionstilstanden og
effektindstillingerne.
CLEAR
Tryk for at gå tilbage til det forrige
menupunkt.
Tryk for at annullere eller dæmpe et
indgående DSC-opkald.
Radiosystemstatus, indstillinger og alarmer.
Internationale, canadiske eller amerikanske frekvensbånd
*Breddegrad
*Længdegrad
*Tid
**Hastighed over grunden (SOG) eller kurs over grunden (COG)
Funktionstasternes funktioner ændres afhængigt af din nuværende
aktivitet
Arbejdskanal
*Breddegraden, længdegraden og tiden vises, når radioen
modtager et GPS-signal. Du kan indtaste data manuelt, når
radioen ikke modtager et GPS-signal.
** SOG og COG vises, når radioen modtager et GPS-signal, og
indstillingen er aktiveret i menuen (Indstillinger for numre,
side 10).
Ikoner for systemstatus
Ikon Status
Modtagelse af et indgående signal
Sender
Sender ved 25 W
Sender ved 1 W
Gemt kanal
Lokal modtagertilstand, bruges ofte i områder med interferens
mellem radiofrekvenser (havne)
ATIS aktiveret
Positionssporing aktiveret
Automatisk kanalskift deaktiveret
MENU
Tryk på startskærmbilledet for at få vist
konfigurationsmuligheder.
Tryk i en menu for at vende tilbage til startskærmen.
DSC
Tryk for at få vist en menu med DSC-valgmuligheder.
VOL/SQ
Tryk for at skifte mellem lydstyrke eller
squelch.
Indgående eller ubesvaret DSC-opkald
Advarsel om hårdt vejr
GPS-signalstyrke
Basisbetjening
Tænd og sluk for enheden
Hold PWR nede.
TIP: Du kan indstille enheden til at tænde automatisk
(Systemindstillinger, side 9).
Justering af lydstyrken
1 Indstil squelch-niveauet til MIN, før du indstiller lydstyrken
(valgfrit).
2 Vælg VOL/SQ to gange.
VOLUME vises på skærmen.
3 Drej på knappen for at forøge eller mindske lydstyrken.
Introduktion
1
Justering af squelch-niveauet
Du kan justere følsomhedsniveauet for squelch for at filtrere
baggrundsstøj bort. Hvis du forøger squelch-niveauet, vil du
høre færre svage baggrundsignaler, når du modtager.
1 Vælg VOL/SQ.
SQUELCH vises på skærmen.
2 Drej drejeknappen mod uret, indtil du hører lyd.
3 Drej drejeknappen med uret, indtil der ikke er nogen
baggrundsstøj.
Valg af frekvensbånd
Du kan skifte mellem de amerikanske, internationale eller
canadiske frekvensbånd (Kanallister, side 10).
BEMÆRK: Ikke alle frekvensbånd er tilgængelige på alle
modeller af enheden.
1 Vælg MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
2 Vælg et frekvensbånd.
Valg af en kanal
Du kan vælge en international, canadisk eller amerikansk kanal
(Valg af frekvensbånd, side 2).
Drej drejeknappen.
Transmission med radioen
1 Vælg en passende kanal.
2 Kontroller, at kanalen er fri.
BEMÆRK: Du må ikke forstyrre andre personers
kommunikation i følge FCC's (Federal Communications
Commission) og internationale retningslinjer.
3 Vælg PTT på håndsættet.
vises øverst på skærmen.
Tal
ind i håndsættet.
4
BEMÆRK: Den maksimale tid, der er tilladt til transmission,
er fem minutter. Efter fem minutters transmission deaktiveres
PTT, indtil du slipper PTT.
5 Slip PTT.
Scanning efter og lagring af kanaler
Scanning af alle kanaler
Når du scanner kanaler, søger radioen efter kanaler med
udsendelser. Når en kanal udsender, stopper radioen på
kanalen, indtil udsendelsen stopper. Radioen genoptager
scanningen efter fire sekunder uden aktivitet på en kanal.
BEMÆRK: Når du aktiverer ATIS (Automatisk
transmitteridentifikationssystem, side 8), scanner eller
gemmer radioen ikke kanaler.
1 Vælg SCAN > ALL.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil udelukke den aktuelt aktive kanal fra
efterfølgende gennemløb og genoptage scanningen, skal
du vælge SKIP.
• Hvis du vil scanne kanal 16, hver gang en anden kanal
scannes, skal du vælge +CH16.
Radioen scanner for eksempel kanal 21, kanal 16, kanal
22, kanal 16 osv.
+CH16 vises på enhedens skærm.
• Hvis du vil scanne kanal 16 i dens normale plads i
rækkefølgen, skal du vælge -CH16.
Radioen scanner for eksempel kanal 14, kanal 15, kanal
16, kanal 17 osv.
• Hvis du vil afslutte scanningen, skal du vælge EXIT.
2
Radioen stopper scanningen og stiller ind på den sidst
brugte aktive kanal.
Lagring af en kanal
Du kan gemme en hvilken som helst kanal undtagen vejrkanaler
(WX). Du kan gemme et ubegrænset antal kanaler.
1 Vælg SCAN.
2 Drej drejeknappen ENTER, indtil du finder en kanal, som du
vil gemme.
3 Vælg SAV CH.
vises over en gemt kanal.
Fjernelse af en gemt kanal
1 Vælg SCAN.
2 Drej drejeknappen ENTER, indtil du finder en gemt kanal.
BEMÆRK: En gemt kanal vises med
over den.
3 Vælg SAV CH.
Scanning af gemte kanaler
Du kan kun scanne de kanaler, som du har gemt. Når en gemt
kanal udsender, stopper radioen på den pågældende kanal,
indtil udsendelsen stopper. Radioen genoptager scanningen
efter fire sekunder uden aktivitet på en kanal.
BEMÆRK: Når du aktiverer ATIS (Automatisk
transmitteridentifikationssystem, side 8), scanner eller
gemmer radioen ikke kanaler.
1 Vælg SCAN > SAVED.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil udelukke den aktive kanal fra efterfølgende
gennemløb og genoptage scanningen, skal du vælge
SKIP.
• Hvis du vil scanne kanal 16, hver gang en anden gemt
kanal scannes, skal du vælge +CH16.
Radioen scanner f.eks. den gemte kanal 21, kanal 16,
gemte kanal 25, kanal 16 osv.
+CH16 vises på enhedens skærm.
• Hvis du vil holde op med at scanne kanal 16, skal du
vælge -CH16.
Radioen scanner f.eks. den gemte kanal 21, gemte kanal
25 osv.
• Hvis du vil afslutte scanningen, skal du vælge EXIT.
Radioen holder op med at scanne og stiller ind på den
sidst brugte aktive kanal.
Overvågning af flere kanaler
Før du kan overvåge flere kanaler, skal du deaktivere ATIS
(Automatisk transmitteridentifikationssystem, side 8).
Du kan overvåge prioriterede kanaler og den aktuelt valgte
kanal for sendeaktivitet. Kanal 16 er førsteprioritetskanalen på
din radio. Kanal 9 er standardandenprioritetskanalen. Du kan
programmere en anden kanal som din andenprioritetskanal
(Valg af en anden andenprioritetskanal, side 3).
Vælg WATCH.
Overvågning af to kanaler
Du kan overvåge din nuværende kanal og kanal 16 på samme
tid.
Vælg WATCH > DUAL.
DUAL WATCH og de kanaler, du overvåger, vises på
skærmen. For eksempel DUAL WATCH CH: og 16 + 9.
Overvågning af tre kanaler
Du kan overvåge din aktuelle kanal, kanal 16 og din
andenprioritetskanal på samme tid.
Vælg WATCH > TRI.
Basisbetjening
TRI WATCH, din aktuelle kanal, kanal 16 og din
andenprioritetskanal vises på skærmen. For eksempel TRI
WATCH CH: og 75 + 16 + 9.
Valg af en anden andenprioritetskanal
Du kan vælge en anden kanal end 9 som din
andenprioritetskanal.
1 Vælg MENU > CHANNEL > 2ND PRIORITY.
2 Drej drejeknappen ENTER til den foretrukne kanal.
3 Vælg OK.
Skift til prioriterede kanaler
Du kan hurtigt skifte mellem den aktuelt fungerende kanal og en
prioriteret kanal. Når du skifter til en prioriteret kanal, indstilles
sendeeffekten automatisk til høj (25 W), og når du skifter tilbage
til din nuværende kanal, gendannes indstillingen for sendeeffekt.
På nordamerikanske modeller kan du hurtigt skifte mellem kanal
16, din andenprioritetskanal og den oprindelige kanal ved hjælp
af 16/9-tasten.
På internationale modeller kan du hurtigt skifte mellem kanal 16
og din oprindelige kanal ved hjælp af tasten 16+.
1 Hvis du vil skifte fra den aktuelle kanal til kanal 16, skal du
vælge 16/9 eller 16+.
Sendeeffekten skifter automatisk til høj (25 W). Du kan vælge
HI/LO > 1W for at ændre sendeeffekten til lav (1 W).
2 På nordamerikanske modeller skal du vælge 16/9 for at skifte
til din andenprioritetskanal.
3 Vælg 16/9 eller 16+ for at vende tilbage til den forrige kanal
og indstilling for sendeeffekt.
Indstilling af modtagefølsomheden
Du kan kontrollere radioens modtagefølsomhed. Når der er støj i
områder med meget trafik eller områder med elektromagnetisk
interferens, for eksempel i nærheden af mobilmaster, kan du
indstille modtagefølsomheden til LOC for at reducere
modtagefølsomheden. På fjerntliggende steder og åbent vand
kan du indstille modtagefølsomheden til DIST for at sikre, at du
udnytter modtagerens maksimale rækkevidde.
1 Vælg HI/LO.
2 Vælg en funktion:
• Vælg LOC for at aktivere lokal følsomhed.
• Vælg DIST for at aktivere fjernfølsomhed.
Skift mellem transmissionstilstandene 1 W
og 25 W
Du kan kontrollere radioens sendeeffekt. Lav (1 W) bruges til
lokale transmissioner, og høj (25 W) bruges til langdistance- og
nødtransmissioner.
Når to signaler udsendes på den samme frekvens, modtager en
VHF-radio kun det stærkeste af de to signaler. Du bør sende
andre opkald end nødopkald med den laveste effektindstilling,
der giver dig mulighed for at kommunikere, for at reducere
risikoen for, at dine transmissioner forstyrrer andre
transmissioner.
På det amerikanske frekvensbånd skal transmissioner på kanal
13 og 67 være indstillet til lav (1 W) som standard. Du kan
tilsidesætte effektindstillingen midlertidigt under transmission
(Tilsidesættelse af indstillingen for lav sendeeffekt, side 3).
På det internationale kanalbånd skal transmissioner på kanal 15
og 17 være indstillet til lav (1 W), og radioen tillader ikke, at
transmissioner på disse kanaler ændres til høj (25 W).
1 Vælg HI/LO.
2 Vælg 1W eller 25W.
3 Vælg OK.
Basisbetjening
Tilsidesættelse af indstillingen for lav sendeeffekt
På det amerikanske frekvensbånd skal transmissioner på
kanalerne 13 og 67 som standard ske med lav effekt (1 W), fordi
de er beregnet til intern kommunikation på skibet (bro til bro).
Hvis andre radioer ikke kan modtage disse kanaler på grund af
den lave effektindstilling, kan du tilsidesætte
standardbegrænsningen.
1 Fra de amerikanske kanaler 13 eller 67 skal du vælge PTT.
2 Vælg 25W under transmissionen.
Brug af megafonfunktionen
Før du kan bruge megafonfunktionen, skal du installere en
megafon (valgfrit). Du kan finde flere oplysninger under
installationsvejledningen til VHF 315 serien.
Med en megafon kan du foretage annonceringer på båden eller
fra skibet til kysten, og den muliggør tovejskommunikation
mellem tilsluttede radioer. Du kan tale til skibet ved hjælp af
radioen eller håndsættet, og lyde, der modtages via hornet, kan
høres i radioens højttaler. På fartøjer med lukkede kahytter gør
megafonen det muligt for dig at høre lyde fra dækket.
BEMÆRK: Når radioen er i megafontilstand, modtager den ikke
udsendelser fra den aktive kanal.
1 Vælg PA > HAILER.
Lyde, der modtages via hornet, høres gennem
radiohøjttaleren.
2 Hold PTT nede.
3 Vælg en funktion:
• Tal ind i håndsættet for at udsende en meddelelse.
• Hvis du vil indstille lydstyrken i megafonmeddelelsen, skal
du dreje drejeknappen ENTER.
4 Slip PTT for at stoppe udsendelsen og lytte efter udsendelser
på andre tilsluttede radioer på skibet.
Tågehorn
BEMÆRK: Tågehornsfunktionen er ikke tilgængelig på alle
VHF-radiomodeller.
Før du kan bruge tågehornet, skal du anskaffe og installere et
megafonhorn (valgfrit) på dækket eller masten på båden. Der er
flere oplysninger i installationsvejledningen til VHF 315 serien.
Tågehornet er en del af din radios offentlige kaldesystem. Du
kan aktivere tågehornet gennem et megafonhorn eller en
ekstern højttaler. Din radio kan aktivere hornet automatisk vha.
standardmønstre, eller du kan aktivere hornet manuelt. Når du
betjener tågehornet manuelt, kan lyde, der modtages via hornet,
høres i radioens højttaler mellem afspilninger.
Automatisk brug af tågehornet
1 Vælg PA > FOG > AUTO.
2 Vælg en mulighed for tågehornstype.
Radioen skifter mellem afspilning af mønsteret af toner eller
ringetoner og modtagelse af radioudsendelser.
3 Drej drejeknappen ENTER for at justere hornets lydstyrke
(valgfrit).
Manuel aktivering af tågehornet
BEMÆRK: Når du aktiverer hornet manuelt, modtager radioen
ikke udsendelser mellem aktiveringer af hornet.
1 Vælg PA > FOG > MANUAL.
Lyde modtages via hornet og høres gennem radioens
højttaler.
2 Hold PTT nede.
BEMÆRK: Hornet holder op med at lyde, når du slipper PTT.
3 Drej drejeknappen ENTER for at justere hornets lydstyrke
(valgfrit).
3
Indstilling af tågehornets frekvens
Du kan forøge eller formindske tågehornets frekvens. Tonelejet
stiger med en forøgelse i frekvensen og falder med en reduktion
i frekvensen. Minimumindstillingen er 200 Hz, og
maksimumindstillingen er 850 Hz. Standardindstillingen er 350
Hz. Lovgivningen bestemmer den korrekte frekvens for
tågehorn, svarende til størrelsen på dit fartøj.
1 Vælg MENU > SYSTEM > FOG FREQUENCY.
2 Drej drejeknappen ENTER for at justere frekvensen i trin på
50 Hz.
3 Vælg ACCEPT.
Indtastning af tekst
Du skal muligvis angive et navn, et nummer eller anden tekst på
radioen.
1 I et nummer- eller tekstfelt skal du dreje drejeknappen
ENTER for at ændre nummeret, bogstavet eller tegnet.
2 Tryk på drejeknappen ENTER for at acceptere tallet,
bogstavet eller tegnet og skifte til næste plads i sekvensen.
3 Gentag denne proces for hvert tal, bogstav eller tegn.
BEMÆRK: Du kan vælge
for at vende tilbage til den
forrige post i sekvensen.
4 Vælg ACCEPT.
NOAA Vejrudsigter og -advarsler
®
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
radiomodeller.
NOAA vejrudsigter på vejrkanalerne (WX) er kun tilgængelige i
USA og visse områder i Canada.
Kompatible radiomodeller er programmeret med 10 WX-kanaler
for at overvåge vejrudsendelser fra National Oceanic and
Atmospheric Organization (NOAA). WX-kanaler er lyttekanaler,
der sender i en kontinuerlig sløjfe og opdateres regelmæssigt.
NOAA udsendelsesoversigter er regionale og relevante for dit
udsendelsesområde.
Indstilling af vejrudsigter
1 Tryk på drejeknappen ENTER fra startskærmen.
WX vises på skærmen.
2 Drej drejeknappen ENTER for at skifte vejrkanal.
Aktivering eller deaktivering af vejrvarsler
Du kan aktivere afspilning af vejrvarsler (WX), når du bruger
standardradiokanalerne.
1 Ved indstilling af vejrudsigter skal du vælge ALERT for at
aktivere eller deaktivere vejrvarsler.
angiver, at vejrvarsler er aktiveret.
2 Vælg EXIT.
Radioen skifter tilbage til normal funktion, samtidig med at
den fortsætter med at overvåge vejrvarsler.
Digitalt selektivt opkald
Digitalt selektivt opkald
BEMÆRK: Før du kan bruge DSC-funktioner, skal du indtaste
et MMSI-nummer (Mobile Marine Safety Identity) (Indtastning af
dit MMSI-nummer, side 4). Et MMSI-nummer identificerer
hver enkelt DSC-radio på samme måde som et telefonnummer.
DSC (Digital Selective Calling) er en nøglekomponent i GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety System). DSC gør det
muligt for VHF-radioer at udsende og modtage digitale opkald
direkte med andre fartøjer og kyststationer, herunder den
4
amerikanske og canadiske kystvagt. Din radio har de komplette
klasse-D DSC-funktioner.
Hvis du har sluttet en GPS-enhed til transceiveren, bliver din
breddegrad, længdegrad og det aktuelle klokkeslæt
transmitteret, når du udsender et nødsignal eller en anden type
DSC-opkald. Hvis du indtaster dine positionsoplysninger
manuelt, bliver din breddegrad, længdegrad og tidspunktet for
indtastningen transmitteret sammen med opkaldet. Automatisk
transmission af din position gør det muligt at hjælpe dig
hurtigere i en nødsituation.
Kanal 70 er udelukkende forbeholdt DSC-opkald, og din enhed
bruger en dedikeret modtager til konstant at holde øje med
kanal 70. Du behøver ikke at skifte kanal for at foretage et DSCopkald. Din enhed skifter automatisk til kanal 70 for at sende et
DSC-opkald. Din radio sender DSC-dataene over kanal 70 på
mindre end et sekund og stiller derefter ind på en passende
kanal for talekommunikation.
vises på enhedens skærm, når du har et indkommende eller
ubesvaret DSC-opkald.
BEMÆRK: Enheden deaktiverer automatisk DSC, når du
aktiverer ATIS (Automatisk transmitteridentifikationssystem,
side 8).
Indtastning af dit MMSI-nummer
BEMÆRK
Du kan kun indtaste dit MMSI-nummer én gang. Hvis du skal
ændre dit MMSI-nummer, efter at du har indtastet det, skal du
tage radioen med til din Garmin forhandler for at få den
omprogrammeret.
®
MMSI-nummeret (Mobile Marine Safety Identity) er en nicifret
kode, der fungerer som et DSC-selvidentifikationsnummer, og
det er påkrævet for at bruge radioens DSC-funktioner. Du kan få
et MMSI-nummer fra telemyndighederne eller skibsregisteret i
dit land. I USA kan du få et MMSI-nummer fra følgende kilder:
• Federal Communications Commission (FCC): Tildelinger er
internationalt anerkendt
• BoatU.S. , Sea Tow eller United States Power Squadrons :
Tildelinger gælder kun i amerikansk farvand.
1 Vælg MENU > DSC > MY MMSI.
2 Indtast dit MMSI-nummer (Indtastning af tekst, side 4).
3 Vælg ACCEPT.
Radioen beder dig om at bekræfte din identitet.
4 Indtast MMSI-nummeret igen, og vælg ACCEPT.
Hvis de indtastede MMSI-numre ikke stemmer overens, vises
der en meddelelse.
5 Vælg om nødvendigt RETRY, og indtast nummeret igen.
®
®
®
Visning af dit MMSI-nummer
Vælg MENU > DSC > MY MMSI.
Nødopkald
Når du foretager et nødopkald, sendes opkaldet til alle radioer
med DSC-funktion inden for modtageafstand. Din aktuelle GPSposition (breddegrad og længdegrad) og det aktuelle klokkeslæt
er inkluderet i transmissionen, hvis du har sluttet en GPS-enhed
til din transceiver. Hvis du har indtastet dine
positionsoplysninger manuelt med klokkeslættet, sendes disse
data med opkaldet.
BEMÆRK: Du bør gøre dig bekendt med standardformat og protokol for nødopkald for at sikre dig, at dine opkald er klare og
effektive.
Udsendelse af et ikke-dedikeret nødopkald
Når du sender et ikke-dedikeret nødopkald, transmitteres typen
af din nødsituation ikke til de modtagende stationer. Udsendelse
NOAA Vejrudsigter og -advarsler
®
af et ikke-dedikeret nødopkald er en hurtigere proces, som kan
spare tid i en nødsituation.
1 Løft den fjederbelastede luge, og hold DISTRESS nede i
mindst 3 sekunder.
Radioen bipper og tæller sekunderne ned. DISTRESS CALL
COUNTING DOWN vises på skærmen.
Radioen afspiller en alarm, skifter til kanal 70 og udsender dit
opkald med høj effekt (25 W).
2 Tryk på en vilkårlig tast for at dæmpe alarmlyden.
Radioen stiller ind på kanal 16 på høj effekt (25 W).
3 Vælg PTT på håndsættet eller radioen for at udsende din
nødmeddelelse.
Radioen venter på en bekræftelse (ACK) på kanal 70 fra en
lyttende station.
Udsendelse af et dedikeret nødopkald
Når du udsender et dedikeret nødopkald, transmitteres typen af
din nødsituation til de modtagende stationer.
1 Løft den fjederbelastede luge, og tryk på DISTRESS.
2 Drej drejeknappen ENTER, og vælg nødopkaldstypen.
TIP: Du kan vælge CLEAR for at lukke skærmbilledet uden at
udsende et nødopkald.
3 Hold DISTRESS nede i mindst tre sekunder.
Radioen bipper og tæller sekunderne ned. DISTRESS CALL
COUNTING DOWN vises på skærmen.
Radioen afspiller en alarm, skifter til kanal 70 og udsender dit
opkald med høj effekt (25 W).
4 Tryk på en vilkårlig tast for at dæmpe alarmlyden.
Radioen stiller ind på kanal 16 på høj effekt (25 W).
5 Vælg PTT på håndsættet eller radioen for at sende din
meddelelse.
Radioen venter på en bekræftelse (ACK) på kanal 70 fra en
lyttende station.
Vente på samt modtage og bekræfte et nødopkald
Hvis radioen ikke modtager en bekræftelse på et nødopkald,
udsender radioen nødopkaldet igen med tilfældige intervaller
mellem 3,5 og 4,5 minut senere og fortsætter med at
genudsende nødopkaldet med tilfældige intervaller, indtil
radioen modtager en bekræftelse.
Når radioen modtager bekræftelsen, begynder den at bippe, og
DISTRSS ACK vises på skærmen.
1 Tryk på en vilkårlig tast for at slukke for biplyden.
2 Vælg for at få vist yderligere oplysninger.
TIP: Hvis MMSI-nummeret på den station, der sender
bekræftelsessignalet, findes på din nummerliste, vises det
navn, som er associeret med MMSI-nummeret, på skærmen.
Hvis stationens MMSI-nummer ikke findes på din
nummerliste, vises MMSI-nummeret på skærmen.
3 Vælg ACCEPT.
Afbrydelse og genoptagelse af genudsendelse af nødopkald
Hvis radioen ikke modtager en bekræftelse på et nødopkald,
udsender radioen nødopkaldet igen med tilfældige intervaller
mellem 3,5 og 4,5 minut senere og fortsætter med at
genudsende nødopkaldet med tilfældige intervaller, indtil
radioen modtager en bekræftelse. Du kan midlertidigt afbryde og
genoptage nedtællingen til genudsendelse.
1 Send et dedikeret eller ikke-dedikeret nødopkald.
2 Vælg PAUSE.
Nedtællingen til genudsendelse af nødopkald stopper.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil genoptage nedtællingen, skal du vælge
RESUME.
Digitalt selektivt opkald
• Hvis du vil tilbagekalde nødopkaldet, skal du vælge
CANCEL (Tilbagekaldelse af et nødopkald, side 5).
Stop af automatisk genudsendelse af nødopkald
Vælg CANCEL.
Radioen forbliver indstillet på kanal 16.
BEMÆRK: Hvis du vælger CANCEL, afsluttes den
automatiske gentagelse af opkaldet, men det kommunikeres
ikke til andre stationer, at du ikke længere er i nød. Hvis der
ikke længere er en nødsituation, skal du tilbagekalde
nødopkaldet (Tilbagekaldelse af et nødopkald, side 5).
Tilbagekaldelse af et nødopkald
Du udsender ikke et nødopkald, før du har holdt DISTRESS
nede i mindst tre sekunder. Hvis du kommer til at foretage et
nødopkald ved en fejltagelse, eller du ikke længere er i nød, skal
du med det samme annullere opkaldet ved at udsende en
stemmemeddelelse til alle stationer på kanal 16.
1 Vælg CANCEL > YES, og vent, indtil DISTRESS CANCEL
HAS BEEN SENT vises på skærmen.
2 Vælg OK.
3 Hold PTT nede på håndsættet, og udsend en passende
talemeddelelse for at annullere nødopkaldet (Script til
annullering af nødopkald, side 5).
4 Vælg en funktion:
• Vælg END for at fuldføre annulleringen af nødopkaldet og
vende tilbage til normal radiofunktion.
• Vælg RESEND for at sende annulleringen af nødopkaldet
igen og begynde forfra på processen.
Script til annullering af nødopkald
Når du tilbagekalder et DSC-nødopkald (Tilbagekaldelse af et
nødopkald, side 5), skal du sende en passende
annulleringsmeddelelse.
For eksempel: "Alle stationer, alle stationer, alle stationer, her er
_____(navn på fartøjet), MMSI-nummer ____, position
____(Nord eller Syd), ____(Vest eller Øst). Annuller mit
nødopkald fra ____(dato og klokkeslæt). Her er ____(navn på
fartøjet), MMSI-nummer ____. Out."
Foretagelse af opkald
Foretagelse af individuelle opkald
1 Vælg DSC > INDIVIDUAL.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil indtaste et MMSI-nummer manuelt, skal du
vælge MANUAL, indtaste MMSI-nummeret og vælge
ACCEPT.
• Hvis du vil vælge en post på nummerlisten, skal du vælge
DIRECTORY og vælge en post.
• Hvis du vil vælge et nyligt opkald, skal du vælge RECENT
CALLS.
3 Vælg en kanal (Kanaler til individuelle opkald eller
gruppeopkald, side 6).
Radioen sender forespørgslen sammen med dit opkald.
4 Vælg CALL.
Radioen sender opkaldet på kanal 70 og vender tilbage til
den forrige kanal, mens den lytter efter en bekræftelse på
kanal 70. Der er modtaget en bekræftelse, skifter radioen til
den kanal, du valgte til opkaldet.
Foretagelse af gruppeopkald
Før du kan foretage et opkald til en gruppe, skal du indtaste
gruppens MMSI-nummer på nummerlisten (Tilføjelse af en
gruppe, side 8).
Du kan kontakte en gruppe af bestemte fartøjer, f.eks. en
sejlklub eller flotille, ved at foretage et gruppeopkald.
5
1 Vælg DSC > GROUP > CALL.
2 Vælg en gemt gruppe.
3 Vælg en kanal (Kanaler til individuelle opkald eller
gruppeopkald, side 6).
Radioen sender kanalforespørgslen sammen med dit opkald.
4 Vælg CALL.
Radioen sender opkaldet på kanal 70 og skifter derefter til
den valgte kanal.
Foretagelse af opkald til alle skibe
Opkald til alle skibe sendes til alle stationer inden for din radios
rækkevidde. Du kan foretage to typer af opkald til alle skibe.
Sikkerhedsopkald for at udsende vigtige navigations- eller
vejrrelaterede oplysninger. Hasteopkald for at fortælle om
situationer vedrørende sikkerheden af en fartøj eller en person,
hvor der ikke er overhængende fare. Kaptajnen skal skelne
mellem, hvornår en situation berettiger et sikkerhedsopkald eller
et hasteopkald.
1 Vælg DSC > ALL SHIPS.
2 Vælg SAFETY eller URGENCY.
3 Vælg en kanal (Kanaler til individuelle opkald eller
gruppeopkald, side 6).
Radioen sender kanalforespørgslen sammen med dit opkald.
4 Vælg CALL.
Radioen sender opkaldet på kanal 70 og skifter derefter til
den valgte kanal.
Kanaler til individuelle opkald eller gruppeopkald
Ved udsendelse af et individuelt opkald eller gruppeopkald skal
du vælge mellem dedikerede DSC-kanaler. Radioen sender
denne forespørgsel sammen med dit opkald.
• USA: kanalerne 6, 8, 9, 10, 13, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 og
77.
• Canada og internationalt: alle amerikanske kanaler samt
kanal 15
DSC-kanaler er begrænset til kanaler, som er tilgængelige på
alle frekvensbånd. Du kan vælge CUSTOM for at vælge en
kanal, som ikke findes på listen. Hvis du vælger en
brugerdefineret kanal, kan den station, du kalder, muligvis ikke
modtage den angivne kanal. Du bør vælge en kanal, der er
egnet til kommunikation.
Anmodning om et fartøjs position
Positionsdata, der modtages fra stationer, som reagerer på
positionsanmodningskald, sendes over NMEA netværket. Du
kan spore fartøjerne på din Garmin plotter.
1 Vælg DSC > POS. REQUEST.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil indtaste et MMSI-nummer manuelt, skal du
vælge MANUAL, indtaste MMSI-nummeret og vælge
ACCEPT.
• Hvis du vil vælge en post på nummerlisten, skal du vælge
DIRECTORY og vælge en post.
3 Vælg CALL.
Radioen transmitterer opkaldet på kanal 70 og vender tilbage
til den forrige kanal. WAITING FOR ACKNOWLEDGE vises
på skærmen.
®
Modtage opkald
Modtagelse af nødopkald og videresendte nødopkald
Når der modtages et nødopkald eller et videresendt nødopkald,
vises DISTRESS eller DISTR RELAY samt oplysninger om
opkaldet, f.eks. MMSI-nummer og typen af nødsituationen, på
radioens skærm. Et nødopkald udsendes fra et fartøj, der har
brug for hjælp, og et videresendt nødopkald sendes fra et andet
6
fartøj eller fra en station på vegne af et fartøj, der har brug for
hjælp.
Radioen sender data i forbindelse med opkaldet over NMEA
netværket, afhængigt af hvordan du konfigurerer MMSI-filtre
(Konfiguration af DSC NMEA transmissioner, side 9).
BEMÆRK: Når der modtages et nødopkald, skifter radioen
automatisk til kanal 16 efter ti sekunder.
Når der modtages et nødopkald, skal du vælge en mulighed:
• Hvis du vil se yderligere oplysninger om nødopkaldet og
skifte til kanal 16, skal du vælge .
• Hvis du vil acceptere nødopkaldet og skifte til kanal 16,
skal du vælge OK.
• Hvis du vil læse oplysninger om nødopkaldet uden
automatisk at skifte til kanal 16, skal du vælge PAUSE.
• Hvis du vil ignorere nødopkaldet og forblive på den
aktuelle kanal, skal du trykke på CLEAR.
Modtagelse af hasteopkald og sikkerhedsopkald til
alle skibe
Når du modtager et hasteopkald eller sikkerhedsopkald til alle
skibe, vises ALL SHIPS på skærmen, og opkaldstypen vises
som URGENCY eller SAFETY. Hvis kanalanmodningen er til en
ugyldig kanal, vises INVALID CH REQUEST på skærmen.
BEMÆRK: Når der modtages et opkald til alle skibe, skifter
radioen automatisk til den ønskede kanal efter ti sekunder.
Når der modtages et hasteopkald eller sikkerhedsopkald,
skal du vælge en mulighed:
• Hvis du vil have vist yderligere oplysninger om opkaldet
og skifte til den ønskede kanal, skal du vælge .
• Hvis du vil acceptere opkaldet og skifte til den ønskede
kanal, skal du vælge OK.
• Hvis du vil have vist oplysninger om opkaldet uden
automatisk at skifte til den ønskede kanal, skal du vælge
PAUSE.
• Hvis du vil ignorere opkaldet og forblive på den aktuelle
kanal, skal du trykke på CLEAR.
Modtagelse af individuelle rutineopkald
Når du modtager et individuelt rutineopkald, vises INDIVIDUAL
på skærmen, og ROUTINE vises som opkaldstypen. Hvis
kanalanmodningen er til en ugyldig kanal, vises INVALID CH
REQUEST på skærmen.
BEMÆRK: Når der modtages et individuelt opkald, skifter
radioen automatisk til den ønskede kanal efter ti sekunder.
Når der modtages et opkald på en gyldig kanal, skal du
vælge en valgmulighed:
• Hvis du vil acceptere opkaldet og skifte til den ønskede
kanal, skal du vælge OK.
• Hvis du vil have vist oplysninger om opkaldet uden
automatisk at skifte til den ønskede kanal, skal du vælge
PAUSE.
• Hvis du vil ignorere opkaldet og forblive på den aktuelle
kanal, skal du trykke på CLEAR.
Modtagelse af positionsanmodninger
Du kan konfigurere radioen til at besvare indgående
positionsanmodninger automatisk eller at bede dig om at
gennemse og godkende de indgående anmodninger, før der
svares (Afsendelse af automatiske svar, side 8).
Når du modtager en positionsanmodning med automatiske
positionssvar aktiveret, vises SENDING ACKNOWLEDGE på
skærmen, og radioen sender automatisk din position. Når
positionen er sendt uden fejl, vises POSITION SENT på
skærmen.
Digitalt selektivt opkald
Når du modtager en positionsanmodning, og automatiske
positionssvar er deaktiveret, vises POS. REQUEST på
skærmen.
Når du modtager en positionsanmodning, og automatiske
positionssvar er deaktiveret, skal du vælge OK og vælge en
valgmulighed:
• Hvis du vil besvare positionsanmodningen med din
aktuelle position, skal du vælge OK.
Hvis GPS-positionsdata eller manuelle positionsdata er
tilgængelige, sender radioen din position til det andet
fartøj.
• Tryk på CLEAR, hvis du vil ignorere
positionsanmodningen.
Modtagelse af positionsopkald
Når du modtager et positionsopkald, vises POS. SEND og
positionsdataene vises på skærmen.
Vælg OK.
Radioen gemmer positionsrapporten i opkaldsoversigten.
Modtagelse af gruppeopkald
Når du modtager et gruppeopkald, vises GROUP på skærmen,
og radioen beder dig om at skifte til den ønskede kanal. Hvis
den ønskede kanal er ugyldig, vises INVALID CH REQUEST på
skærmen.
1 Vælg OK.
2 Drej drejeknappen ENTER for at vælge den ønskede kanal.
3 Vælg OK.
Positionssporing
Når du aktiverer positionssporing, bruger radioen
intervalbaserede positionsanmodninger til at spore op til tre
fartøjer.
Din radio transmitterer de modtagne positionsdata over NMEA
netværket, og du kan spore fartøjerne ved hjælp af din Garmin
plotter (Konfiguration af DSC NMEA transmissioner, side 9).
Valg af fartøjer og aktivering af positionssporing
Før du kan bruge positionssporing, skal du have gemt mindst ét
fartøj på nummerlisten (Nummerliste, side 8).
1 Vælg DSC > POS. TRACKING > ADD ENTRY.
2 Vælg de fartøjer, du ønsker at spore.
Du kan spore positionen for op til tre fartøjer ad gangen. Hvis
du vælger et fjerde fartøj, udsender radioen en fejltone, og du
skal fjerne et fartøj, før du kan tilføje et nyt.
3 Vælg BEGIN TRACKING.
vises på skærmen, når radioen sporer fartøjer.
Polling-intervalsekvens for positionssporing
Lovgivningen tillader transmission af ét
positionsanmodningsopkald hvert femte minut. Hvis du sporer
mere end ét fartøj, skifter radioen mellem at kalde hvert fartøj på
listen med intervaller på fem minutter. Hvis et fartøj ikke
reagerer på fem på hinanden følgende
positionsanmodningsopkald, sletter radioen fartøjet fra
positionssporingslisten.
Du kan bruge denne tabel til bedre at forstå, hvordan
tidsintervallet anvendes på fartøjer på positionssporingslisten.
Skib
Tid
Skib 1 0 minutter (umiddelbart ved starten af positionssporingen)
Skib 2 5 minutter
Skib 3 10 minutter
Skib 1 15 minutter
Skib 2 20 minutter
Visning og deaktivering af fartøjer på positionssporingslisten
Du kan deaktivere fartøjer, som du vil beholde på sporingslisten,
men som du ikke ønsker at spore aktivt.
1 Vælg DSC > POS. TRACKING > VESSELS.
2 Vælg et fartøj.
3 Vælg OFF.
Sletning af et fartøj fra positionssporingslisten
Du kan slette fartøjer, som du ikke har planer om at spore
fremover, fra sporingslisten.
1 Vælg DSC > POS. TRACKING > DELETE.
2 Vælg et fartøj.
3 Vælg YES.
Opkaldsoversigt
Når radioen modtager et DSC-opkald, registrerer den datoen og
klokkeslættet, den kaldende station og opkaldstypen i
opkaldsoversigten. Radioen registrerer desuden den kaldende
stations bredde- og længdegrad, hvis disse data sendes
sammen med opkaldet.
DSC-opkald registreres som nødopkald, positionsangivelser
eller andre opkald.
Opkaldstype
Opkaldsoversigt
Nødopkald
Nødopkald
Videresendelse af nødopkald
Nødopkald
Bekræftelse af nødopkald
Nødopkald
Afsendelse af position
Position
Positionsforespørgsel
Position
Gruppe
Andre
Alle skibe
Andre
Individuel
Andre
Når du indtaster en kaldende station på nummerlisten, vises
stationens navn på opkaldsoversigten. Hvis den kaldende
station ikke er gemt på din nummerliste, vises MMSI-nummeret
på opkaldsoversigten. Et symbol angiver stationens type.
Symbol
Betydning
MMSI-nummerformat
Skibsstation
XXXXXXXXX
Gruppeopkald
0XXXXXXXX
Kyststation
00XXXXXXX
Visning af opkaldene i opkaldsoversigten
1 Vælg DSC > CALL LOG.
2 Vælg en opkaldsoversigtskategori.
3 Vælg et opkald.
Der vises oplysninger om opkaldet på skærmen.
Foretagelse af et opkald fra en opkaldsoversigt
Opkald, der foretages fra opkaldsoversigten, foretages som
individuelle rutineopkald.
1 Vælg DSC > CALL LOG.
2 Vælg en opkaldsoversigtstype.
3 Vælg MMSI-nummeret eller stationsnavnet.
4 Vælg CALL.
5 Vælg den kanal, som opkaldet skal transmitteres på
(Kanallister, side 10).
Radioen sender kanalforespørgslen sammen med dit opkald.
6 Vælg CALL.
Skib 3 25 minutter
Digitalt selektivt opkald
7
Lagring af et fartøj eller en station på nummerlisten
fra opkaldsoversigten
1 Vælg DSC > CALL LOG.
2 Vælg en opkaldsoversigtskategori.
3 Vælg det MMSI-nummer, du vil gemme.
4 Vælg SAVE.
5 Indtast eller rediger navnet på det gemte fartøj eller den
gemte station (valgfrit) (Indtastning af tekst, side 4).
Sletning af en post i opkaldsoversigten
1 Vælg DSC.
2 Vælg en opkaldsoversigtskategori.
3 Vælg MMSI-nummeret eller stationen.
4 Vælg .
5 Vælg DELETE.
Nummerliste
Du kan gemme MMSI-numre på fartøjer og stationer og tildele
dem navne for hurtig adgang eller til identifikationsformål.
Visning af gemte fartøjer og stationer på
nummerlisten
1 Vælg DSC > DIRECTORY > DIRECTORY.
2 Vælg et gemt fartøj eller en gemt station.
Tilføjelse af en post på nummerlisten
1 Vælg DSC > DIRECTORY > ADD ENTRY.
2 Indtast MMSI-nummeret (Indtastning af tekst, side 4).
3 Indtast et navn (valgfrit).
4 Vælg ACCEPT.
Redigering af en post på nummerlisten
1 Vælg DSC > DIRECTORY > EDIT ENTRY.
2 Vælg en post.
3 Rediger MMSI-nummeret, navnet eller begge dele
(Indtastning af tekst, side 4).
4 Vælg ACCEPT.
Sletning af en post fra nummerlisten
1 Vælg DSC > DIRECTORY > DELETE.
2 Vælg en post.
3 Vælg YES.
Tilføjelse af en gruppe
En DSC-gruppe er en samling af bestemte fartøjer, for eksempel
en sejlklub eller flotille, som deler et enkelt gruppe-MMSInummer.
1 Vælg DSC > GROUP > ADD ENTRY.
2 Indtast gruppe-MMSI-nummeret (Indtastning af tekst, side 4).
3 Indtast et navn til gruppen (valgfrit).
4 Vælg ACCEPT.
Redigering af en gruppe
1 Vælg DSC > GROUP > EDIT ENTRY.
2 Vælg en gruppe.
3 Rediger gruppens MMSI-nummer, navn eller begge dele
(Indtastning af tekst, side 4).
4 Vælg ACCEPT.
Sletning af en gruppe
1 Vælg DSC > GROUP > DELETE.
2 Vælg en gruppe.
3 Vælg YES.
8
DSC-indstillinger
Manuelle positionsoplysninger
Hvis du ikke har sluttet en GPS-enhed til din radio, kan du
manuelt indtaste din position samt klokkeslættet for
indtastningen. Positionsdataene overføres sammen med DSCopkald. Når du indtaster positionen og klokkeslættet manuelt,
vises MANUAL POS på skærmen.
Manuelt indtastede positionsoplysninger skal opdateres
regelmæssigt, og radioen viser to beskeder for at minde dig om,
at du skal opdatere positionsdataene.
• Når de positionsdata, du har indtastet manuelt, er mere end
fire timer gamle, vises DATA IS OVER 4 HOURS OLD på
skærmen. Radioen fortsætter med at sende disse
positionsdata, men du bør opdatere dem, før de bliver
ugyldige.
• Når de positionsdata, du har indtastet manuelt, er mere end
23,5 time gamle, opfattes de som ugyldige, og DATA IS
INVALID vises på skærmen. Radioen sender ikke ugyldige
positionsdata, og du bør opdatere dem med det samme.
Manuel indtastning af positionsoplysninger
1 Vælg MENU > SYSTEM > MANUAL GPS.
2 Indtast dine aktuelle koordinater og det aktuelle klokkeslæt
(Indtastning af tekst, side 4).
3 Vælg ACCEPT.
Automatisk skift til kanal 16
Radioen skifter som standard automatisk til kanal 16 ved
modtagelse af nødopkald, viderestillede nødopkald og vigtige
opkald til alle skibe. I nogle situationer, f.eks. hvis du er nødt til
at overvåge en kanal konstant for at opretholde uafbrudt
kommunikation med et andet skib, kan du deaktivere denne
funktion.
1 Vælg MENU > DSC > AUTO CHANGE CH..
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil indstille radioen til automatisk at skifte til kanal
16, når du modtager et kvalificeret opkald, skal du vælge
ON.
• Hvis du vil indstille radioen til at spørge dig, om du vil
acceptere eller afvise kanalskift, når du modtager et
kvalificeret opkald, skal du vælge OFF.
Afsendelse af automatiske svar
Du kan konfigurere radioen til automatisk at besvare indgående
opkald, herunder positionsanmodninger.
BEMÆRK: Når du konfigurerer radioen til automatisk at besvare
indgående opkald, skifter radioen også automatisk kanal for alle
individuelle indgående opkald.
1 Vælg MENU > DSC > INDIV REPLY.
2 Vælg en funktion:
• Vælg AUTO, hvis der skal sendes automatiske svar.
• Vælg MANUAL, hvis der skal sendes svar manuelt.
Automatisk transmitteridentifikationssystem
ATIS (Automatic Transmitter Identification System) er et system
til identifikation af fartøjer, der bruges på visse indre vandveje i
nogle europæiske lande. Kontakt din Garmin forhandler for at
programmere din VHF-radio, hvis du planlægger at bruge
radioen på vandveje inden for rammerne for den regionale
ordning vedrørende radiotelefontjeneste på indre vandveje
(Basel-aftalen). ATIS er forbudt uden for de europæiske indre
vandveje, som er omfattet af Basel-aftalen.
Når du aktiverer ATIS, udsender radioen et datasignal, som
identificerer din station ved slutningen af hver transmission. Der
Automatisk transmitteridentifikationssystem
sendes ikke data, som identificerer din position, men din position
beregnes ud fra trianguleringsmetoden af kyststationer, der
modtager dine transmissioner.
Hvis du vil aktivere ATIS, skal du indtaste dit ATISidentifikationsnummer (Indtastning af dit ATISidentifikationsnummer, side 9) og aktivere ATIS (Aktivering og
deaktivering af ATIS, side 9). Kontakt din Garmin forhandler
for at bestemme dit ATIS-identifikationsnummer og få
oplysninger om ATIS-kravene i dit område.
Din radio deaktiverer disse funktioner, når du aktiverer ATIS.
• DSC (Digital Selective Calling)
• Overvåg to eller tre kanaler (dobbelt overvågning og
tredobbelt overvågning)
• Scanning af kanaler
Internationale kanaler 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 og 77
begrænser transmission til lav effekt (1 W), når du aktiverer
ATIS.
Indtastning af dit ATIS-identifikationsnummer
BEMÆRK
Du kan kun indtaste dit ATIS-identifikationsnummer én gang.
Hvis du skal ændre dit ATIS-identifikationsnummer, efter at du
har indtastet det, skal du tage radioen til din Garmin forhandler
for at få den omprogrammeret.
BEMÆRK: Du kan få adgang til ATIS-indstillingerne på radioen,
når ATIS-funktionen er aktiveret af din Garmin forhandler.
1 Vælg MENU > ATIS > MY ATIS ID.
2 Indtast dit ATIS-nummer (Indtastning af tekst, side 4).
3 Vælg ACCEPT.
Radioen beder dig om at indtaste nummeret igen.
4 Indtast dit ATIS-nummer igen, og vælg ACCEPT.
Hvis ATIS-numrene ikke stemmer overens, vises der en
meddelelse.
5 Vælg om nødvendigt RETRY, og indtast nummeret igen.
Aktivering og deaktivering af ATIS
1 Vælg MENU > ATIS > ATIS.
2 Vælg ON eller OFF.
vises på skærmen, når ATIS er aktiveret.
3 Vælg OK.
Visning af dit ATIS-identifikationsnummer
Vælg MENU > ATIS > MY ATIS ID.
NMEA 0183 og NMEA 2000
®
Når du forbinder radioen til en NMEA 0183 enhed eller et NMEA
2000 netværk, kan du overføre modtagne DSC-nødopkald og
positionsoplysninger til enhver kompatibel tilsluttet plotter
(NMEA, side 11).
Radioen kan også modtage GPS-positionsoplysninger fra en
NMEA 0183 enhed eller et NMEA 2000 netværk. Modtagne
GPS-positionsoplysninger vises på startskærmen og
transmitteres med DSC-opkald. vises på skærmen, når GPSdata er tilgængelige, og blinker, når der ikke er GPS-data. Når
der ikke er nogen GPS-data, skal du indtaste din position
manuelt (Manuelle positionsoplysninger, side 8).
Der er flere oplysninger om tilslutning af radioen til en NMEA
0183 enhed eller et NMEA 2000 netværk i
installationsvejledningen til VHF 315 serien.
NMEA 0183 og NMEA 2000
®
Yderligere funktioner med andre Garmin
enheder
Radioen har flere funktioner, når du slutter den til andre Garmin
enheder, f.eks. en plotter.
BEMÆRK: Du skal muligvis opgradere din Garmin
plottersoftware for at benytte NMEA 0183 eller NMEA 2000
funktioner.
Når du slutter radioen til en Garmin plotter ved hjælp af enten
NMEA 0183 eller NMEA 2000, holder din plotter styr på de
aktuelle og tidligere positioner for kontakterne på nummerlisten.
Når du slutter radioen til det samme NMEA 2000 netværk som
en Garmin plotter, kan du bruge plotteren til at konfigurere et
individuelt rutineopkald.
Når du slutter radioen til det samme NMEA 2000 netværk som
en Garmin plotter, og du iværksætter et nødsignal om mand
overbord fra radioen, beder plotteren dig om at navigere til mand
overbord-positionen. Hvis du slutter et Garmin autopilotsystem
til det samme NMEA 2000 netværk, beder plotteren dig om at
iværksætte et Williamson's turn i forhold til mand overbordpunktet.
Kommunikation over NMEA 0183 eller NMEA
2000
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Du kan vælge en forbindelse til enten en NMEA 0183 enhed
eller til et NMEA 2000 netværk. Radioen kan kun kommunikere
over én kommunikationsprotokol ad gangen.
1 Vælg MENU > COMMUNICATIONS > PROTOCOL.
2 Vælg NMEA0183 eller NMEA2000.
Konfiguration af DSC NMEA transmissioner
Du kan filtrere typerne af DSC-opkaldsdata, som radioen sender
til en tilsluttet NMEA 0183 enhed eller over et NMEA 2000
netværk.
1 Vælg MENU > COMMUNICATIONS > DSC OUTPUT.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil sende NMEA data, når du modtager et DSCopkald fra et hvilket som helst MMSI-nummer, skal du
vælge ALL VESSELS og fortsætte til sidste trin.
• Hvis du vil deaktivere afsendelse af NMEA data, når du
modtager et DSC-opkald, skal du vælge NO VESSELS og
fortsætte til sidste trin.
• Hvis du kun vil sende NMEA data, når du modtager et
opkald fra et fartøj på din nummerliste, skal du vælge
SELECT VESSELS og fortsætte til næste trin.
BEMÆRK: Når du konfigurerer radioen til SELECT
VESSELS, sendes alle modtagne DSC-nødopkaldsdata
over NMEA, også selvom fartøjet ikke findes på din
nummerliste.
3 Vælg et fartøj på din nummerliste.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil sende alle DSC-opkaldsdata fra dette fartøj,
skal du vælge ON.
• Hvis du kun vil sende DSC-nødopkaldsdata fra dette
fartøj, skal du vælge OFF.
5 Gentag processen for hvert fartøj på din nummerliste.
6 Vælg BACK for at gemme dine ændringer og afslutte
menuen.
Systemindstillinger
Vælg MENU > SYSTEM.
DISPLAY: Indstiller niveauer for baggrundslys og kontrast.
9
BEEPER: Indstiller lydstyrken eller deaktiverer bippertonen, der
lyder, når du trykker på en tast eller drejer en drejeknap.
AUTO POWER-ON: Indstiller radioen til at tændes automatisk,
når den får strøm.
LANGUAGE: Indstiller sproget til radioen.
Indstillinger for numre
Du kan tilpasse de numre, der vises på radioens startskærm.
Vælg MENU > SYSTEM > NUMBERS.
LAT/LONG: Viser eller skjuler tal for breddegrad og længdegrad
fra enten en tilsluttet GPS-enhed eller fra manuelt angivne
positionsdata.
TIME: Viser eller skjuler den tid, der er modtaget fra en tilsluttet
GPS-enhed eller manuelt.
BEMÆRK: Tiden opdateres kun automatisk, hvis du tilslutter
en GPS-enhed. Når du indtaster din tid og position manuelt,
bliver den viste tid ikke opdateret automatisk. For manuelt
indtastede positions- og tidsdata vises
indtastningstidspunktet altid på startskærmen, også selvom
du skjuler tiden med denne indstilling.
COG/SOG: Viser eller skjuler oplysninger om COG (Course
Over Ground) og SOG (Speed Over Ground).
BEMÆRK: Du skal tilslutte en GPS-enhed for at få vist COG(Course Over Ground) og SOG-oplysninger (Speed Over
Ground).
toppen af skærmen og skifter derefter til det korte navn. Du kan
skifte navn på en kanal for at afspejle en lokal betydning.
1 Vælg MENU > CHANNEL > NAME.
2 Drej drejeknappen ENTER for at vælge en kanal, og vælg
OK.
3 Skift kanalnavnet (Indtastning af tekst, side 4).
4 Vælg ACCEPT.
Gendannelse af fabriksindstillinger
Du kan gendanne radioen til de oprindelige fabriksindstillinger.
Når du gendanner radioen til fabriksindstillingerne, går alle
systemændringer og tilpasninger tabt. Ved gendannelse af
fabriksindstillinger slettes opkaldsoversigterne, men
gruppeposter, nummerlisteposter, MMSI-nummeret og ATISID'et bevares.
1 Vælg MENU > SYSTEM > SYSTEM INFO > RESET.
2 Vælg YES for at bekræfte nulstillingen.
Appendiks
Alarmer og meddelelser
BATTERY ALRM: Lyder, når batteriet når en specificeret lav
eller høj spænding. Kontroller batteriets ledningsforbindelser.
WX: Lyder, når du indstiller en vejralarm, og radioen registrerer
en indkommende advarsel om hårdt vejr (NOAA Vejrudsigter
og -advarsler, side 4). Radioen stiller automatisk ind på den
vejrkanal, der udsender varslet.
GPS ALARM: Lyder første gang, når GPS-data fra et NMEA
netværk eller positionsdata, som er indtastet manuelt, er
mere end fire timer gamle. Lyder igen, når GPS-data fra et
NMEA netværk eller positionsdata, som er indtastet manuelt,
er mere end 23,5 timer gamle (Manuelle
positionsoplysninger, side 8).
POSITION TRACKING: Vises efter fire på hinanden følgende
mislykkede forsøg på at anmode om positionsoplysninger fra
et fartøj (Positionssporing, side 7).
®
Enhedsindstillinger
Du kan angive den måleenhed, som bruges til de værdier, der
vises på radioen.
Vælg MENU > SYSTEM > UNITS.
SPEED: Indstiller den måleenhed, der vises for
hastighedsrelaterede felter som f.eks. hastighed over
grunden.
TIME > FORMAT: Indstiller tidsformatet.
HEADING: Indstiller radioen til at vise alle kursberegninger,
f.eks. kurs over grunden (COG), vha. ægte eller magnetisk
nord.
BEMÆRK: Hvis radioen er konfigureret til NMEA 2000
kommunikation, er kursenheden indstillet til AUTO og viser
kursdata baseret på de oplysninger, der modtages over
netværket. Denne indstilling kan ikke ændres.
Konfiguration af tidsforskel
Du kan vise lokal tid i stedet for UTC-tid (Universal Coordinated
Time). Når du indstiller til lokal tid, vises LOC efter klokkeslættet
på startskærmen.
BEMÆRK: Når du foretager et DSC-opkald, sendes
klokkeslættet i UTC-format.
1 Vælg MENU > SYSTEM > UNITS > TIME > OFFSET.
2 Drej drejeknappen ENTER for at justere tidsforskellen i
forhold til UTC.
3 Vælg OK.
Kanallister
De internationale, amerikanske og canadiske kanallister er
tilgængelige online til reference. Du er ansvarlig for korrekt brug
af kanalerne i overensstemmelse med den lokale lovgivning.
• Hvis du vil se den seneste internationale kanalliste, skal du
gå til www.navcen.uscg.gov/?pageName=apps18.
• Hvis du vil se den seneste kanalliste for USA, skal du gå til
www.navcen.uscg.gov/?pageName=mtVhf.
• Hvis du vil se den seneste kanalliste for Canada, skal du gå
til www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01011
.html#sched1.
Specifikationer for VHF 315-serien
Mål (H x B x D)
6 x 20,5 x 18,1 cm (2,36 x 8,07 x
7,13 tommer)
Valg af frekvensbånd
Vægt
1,527 kg (3,37 lb.)
Du kan skifte mellem de amerikanske, internationale eller
canadiske frekvensbånd (Kanallister, side 10).
BEMÆRK: Ikke alle frekvensbånd er tilgængelige på alle
modeller af enheden.
1 Vælg MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
2 Vælg et frekvensbånd.
Temperaturområde
Drift: Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Opbevaring: Fra -20 til 70 °C (fra -4 til
158 °F)
Sikkerhedsafstand for
kompas
50 mm (2")
Vandtæthedsklasse*
IEC 605290 IPX7
Antennestik
S0-239 (50 ohm)
Ændring af et kanalnavn
Driftsspænding
12,0 VDC
Kanalnavne vises med ni tegn på startskærmen. Hvis et
kanalnavn er længere end ni tegn, ruller det fulde navn hen over
10
Appendiks
Strømforbrug
Standby: 350 mA
Modtagelse: 600 mA
Overførsel: Fra 2,0 A til 6,0 A (fra 1 W til
25 W)
Maksimal antenneforstærk- 9 dBi
ning
Antenneportimpedans
50 ohm
Megafonudgangseffekt
20 W ved 4 ohm
Megafonhornimpedans
4 ohm
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
1 Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en
klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
NMEA
NMEA Understøttede 0183 IN sætninger
Sætning
Definition
GGA
Global Positioning System-datarettelse
GLL
Geografisk position (breddegrad/længdegrad)
GNS
GNSS-datarettelse
RMA
Anbefalet minimum for specifikke Loran-C-data
RMB
Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
RMC
Anbefalet minimum for specifikke GNSS-data
NMEA Understøttede 0183 OUT-sætninger
Sætning
Definition
DSC
DSC-oplysninger
DSE
Udvidet DSC
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Modtag
Send
059392 ISO-bekræftelse
059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA anmod/
kommander/bekræft
126208 NMEA anmod/
kommander/bekræft
126464 PGN-liste
129026 COG/SOG, hurtig
opdatering
126996 Produktoplysninger
129029 GNSS-positionsdata
129799 Radiofrekvens/-tilstand/effekt
129808 DSC-opkaldsoplysninger
Transmitter (kun AIS-modeller)
129038
Klasse A – positionsrapport
129039
Klasse B – positionsrapport
129040
Klasse B – udvidet positionsrapport
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798
AIS SAR flyposition
129802
AIS udsend sikkerhedsmeddelelse
129809
AIS Klasse B – statiske data, del A
129810
AIS Klasse B – statiske data, del B
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
Appendiks
11
Indeks
A
alarmer 10
automatisk transmitteridentifikationssystem 8,
9
B
baggrundslys 9
bipper 9
D
digitalt selektivt kald 4
digitalt selektivt opkald 4, 6, 7
indstillinger 8
dobbelt overvågning 2
DSC. Se digitalt selektivt kald
E
effekt 3
enhed, rengøring 11
F
fabriksindstillinger 10
foretage opkald 5
alle skibe 6
S
sikkerhedsopkald 6
squelch 2
startskærm 1
tilpasse 10
systemindstillinger 9
systeminformation 1
T
taster 1
effekt 1
tekst, indtaste 4
tid
indstille 10
zone 10
tredobbelt overvågning 2
tågehorn 3, 4
V
vejr
meddelelser 4
vejrudsigter 4
VHF-radio
individuelt rutineopkald 2
sende 3
G
gruppeopkald 5, 7, 8
H
hasteopkald 6
I
ikoner 1
indstillinger 2, 9, 10
K
kanaler 2, 10
16/9 3
16+ 3
Canada 6
effekt 3
gemme 2
International 6
overvåge 2
prioritet 3
scanne 2
sende 3
USA 6
kontrast 9
L
lydstyrke
justere 1
tilpasse 9
M
megafon 3
MMSI 4
modtage opkald 6, 8
modtager, følsomhed 3
måleenheder 10
N
netværkssamarbejde 9
NMEA 0183 9, 11
NMEA 2000 9, 11
nummerliste 8
nødopkald 4–6
annullere 5
tilbagekalde 5
O
opkaldsoversigt 7, 8
P
plotter 9
position 8
anmode 6, 7
spore 7
positionsanmodning 8
12
Indeks
support.garmin.com
Maj 2018
190-02416-36_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising