Garmin | VHF 315/i Marine Radio | Garmin VHF 315/i Marine Radio Installationsinstruktioner

Garmin VHF 315/i Marine Radio Installationsinstruktioner
Antennmontering och EME-exponering
VHF 315 SERIEN
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com
2 Logga in på ditt Garmin konto.
®
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blyertspenna
Borrmaskin
22 mm (7/8 tum) borrspets eller hålsåg
3 mm (1/8 tum) borrspets
13 mm (1/2 tum) borrspets
4,76 mm (3/16 tum) skruvnyckel (för montering av
telefonkontakten)
Ytterligare borrspetsar som passar till ytan och
monteringsmaterialet i fråga
Phillips-skruvmejsel
Roterande skärverktyg eller figursåg (för montering av den
aktiva högtalaren)
Marint tätningsmedel (valfritt)
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
• Du måste montera enheten på en plats där den inte sänks
ned i vatten.
• Du måste montera enheten på en plats med tillräcklig
ventilation där den inte utsätts för extrema temperaturer.
• Om det är möjligt bör du montera enheten horisontellt, med
den övre delen av enheten vänd uppåt.
• Om du monterar enheten vertikalt bör du rikta den så att
kontakterna inte pekar uppåt. Då hjälper du till att undvika en
eventuell vattenansamling runt kontakterna.
VARNING
Radiooperatörer med pacemaker, livsuppehållande maskiner
eller elektrisk medicinsk utrustning bör inte exponeras för starka
radiofrekvensfält (RF), eftersom RF-fält kan störa funktionen hos
sådan medicinsk utrustning.
OBSERVERA
Enheten genererar och utstrålar radiofrekvent (RF)
elektromagnetisk energi (EME). Underlåtenhet att iaktta dessa
föreskrifter kan medföra att personer utsätts för RF-strålning
som överskrider den maximalt tillåtna exponeringen (MPE).
Garmin föreskriver en MPE-radie på 2,48 m (97,64 tum) för det
här systemet, vilket man fastställt genom att sända ut 25 watt till
en rundstrålande antenn med 6 dBi-förstärkning. Antennen bör
installeras så att ett avstånd på 2,48 m (97,64 tum) upprätthålls
mellan antennen och människor.
Montera enheten
OBS!
Om du monterar enheten på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom endast det översta geltäckskiktet
när du borrar rikthålen. På så sätt undviker du sprickor i
geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Innan du monterar enheten måste du välja ut en
monteringsplats och avgöra vilket monteringsmaterial som krävs
för ytan.
Obs! Det monteringsmaterial som medföljer enheten ska bara
användas om det passar för monteringsytan.
1 Placera enheten på monteringsplatsen och markera platsen
för monteringshålen.
2 Använd en lämplig borrspets för ytan och
monteringsmaterialet och borra ett rikthål för ett av enhetens
hörn.
3 Sätt fast enheten löst på ytan i ett hörn och kontrollera de
andra tre markerade rikthålen.
4 Markera nya platser för rikthål om det behövs.
5 Ta bort enheten från monteringsytan.
6 Borra lämpliga testhål för de andra tre markeringarna.
7 Fäst enheten på monteringsplatsen.
Att tänka på inför montering av den aktiva högtalaren
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Den medföljande aktiva högtalaren är valfri och behövs inte när
du monterar VHF 315 enheten. Tänk på följande när du väljer
monteringsplats för den aktiva högtalaren.
• För att undvika störningar från en magnetisk kompass ska du
inte montera den aktiva högtalaren på ett närmare avstånd
än 50 cm (19,6 tum) från en kompass.
• Du måste montera den aktiva högtalaren i linje med en GHS™
11 handkontroll.
• Du måste montera den aktiva högtalaren inom 1,2 m
(48 tum) från den plats där du vill ansluta GHS 11
handkontrollen.
Maj 2018
190-02416-79_0A
• Du måste montera den aktiva högtalaren till den primära
handkontrollen (ansluten till GHS 11 STATION 1 porten) i
styrhytten eller ett angränsande rum, i enlighet med FCC:s
lag.
• Du kan använda den medföljande förlängningskabeln på
10 m (32 fot) till att ansluta den aktiva högtalaren till VHFradion. Du måste välja en monteringsplats för högtalaren där
du kan ansluta förlängningskabeln till den aktiva högtalaren
och till GHS 11 STATION 1 porten på VHF-radion. Om det
behövs kan du köpa fler förlängningskablar hos din Garmin
återförsäljare.
Montera den aktiva högtalaren
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för montering av
högtalaren. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka högtalarens stabilitet efter monteringen.
Innan du kan montera högtalaren måste du välja ut en
monteringsplats.
1 Beskär mallen och kontrollera att den passar på
monteringsplatsen.
2 Fäst mallen på monteringsytan.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
hål vid hörnet innanför linjen på mallen. Använd en borrspets
på 13 mm (1/2 tum).
4 Såga ut monteringsytan med ett roterande skärverktyg eller
en figursåg längs med insidan av den streckade linjen på
mallen.
5 Placera högtalaren i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.
7 När högtalaren har passats in i utskärningen måste du se till
att monteringshålen på högtalaren ligger i linje med rikthålen
på mallen.
8 Om monteringshålen på högtalaren inte ligger i linje ska de
nya hålplaceringarna märkas ut.
9 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
10 Ta bort mallen från monteringsytan.
11 Montera den medföljande monteringspackningen À på
högtalarens baksida.
är tillräckligt lång för att nå fram till handkontrollkontaktens
monteringsplats (Montera den aktiva högtalaren, sidan 2).
Om du inte monterar den aktiva högtalaren måste du kontrollera
att den medföljande förlängningskabeln är tillräckligt lång för att
kunna anslutas till GHS 11 STATION 1 porten på VHF-radion
och till handkontrollkontaktens monteringsplats.
Du kan använda det medföljande monteringsmaterialet till att
montera handkontrollkontakten från den aktiva högtalaren på
instrumentpanelen eller en annan monteringsyta. Om du inte
monterar den aktiva högtalaren kan du använda
monteringsmaterialet till att montera handkontrollkontakten från
den medföljande förlängningskabeln på instrumentpanelen eller
en annan monteringsyta.
1 Använd monteringsplattan À som mall, rita i kabelhålet i
mitten av monteringsplattan och markera skruvplatserna.
2 Ställ monteringsplattan åt sidan.
Borra inte genom monteringsplattan.
3 Borra mitthålet för kabeln i monteringsplattan Á med en
borrspets eller hålsåg på 22 mm (7/8 tum).
4 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
5 Applicera marint tätningsmedel mellan monteringsplattan och
monteringsytan för att täta hålen (tillval).
6 Med hjälp av de medföljande skruvarna fäster du
monteringsplattan på monteringsytan.
7 Välj ett alternativ:
• Om du har monterat den aktiva högtalaren drar du den
långa kabeln från den aktiva högtalaren till kontaktens
monteringsplats.
• Om du inte har monterat den aktiva högtalaren ansluter du
honänden på den medföljande förlängningskabeln till GHS
11 STATION 1 porten på VHF-radion och drar hanänden
på förlängningskabeln till kontaktens monteringsplats.
8 Mata kontakten  genom monteringsytans baksida.
9 Applicera marint tätningsmedel runt kontakten i
monteringsplattan för att täta hålet (tillval).
10 Fäst kontakten i monteringsplattan med väderskyddet à och
muttern Ä.
GHS 11 – att tänka på inför montering
12 Anslut alla kablar som behövs (Ansluta den aktiva högtalaren
till VHF-radion och handkontrollen, sidan 3).
13 Placera högtalaren i utskärningen.
14 Fäst högtalaren på monteringsytan med de medföljande M4skruvarna Á.
15 Snäpp fast skruvlocket Â.
Montera handkontrollkontakten på monteringsytan
Innan du börjar borra ett hål för montering av den aktiva
högtalarens handkontrollkontakt, bör du montera den aktiva
högtalaren och kontrollera att kabeln från den aktiva högtalaren
2
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
• Du måste montera den primära handkontrollen (ansluten till
GHS 11 STATION 1 porten) i styrhytten eller ett angränsande
rum, i enlighet med FCC:s lag.
• För att undvika störningar från en magnetisk kompass ska du
inte montera handkontrollen på ett närmare avstånd än
60 cm (23,6 tum) från en kompass.
• Om du inte monterar den aktiva högtalaren kan du använda
den medföljande förlängningskabeln på 10 m (32 fot) till att
ansluta handkontrollen till VHF-radion. Du måste välja en
monteringsplats för handkontrollen där du kan ansluta
förlängningskabeln till handkontrollen och till GHS 11
STATION 1 porten på VHF-radion. Om det behövs kan du
köpa fler förlängningskablar hos din Garmin återförsäljare.
• Du kan använda de medföljande skruvarna till att montera
handkontrollens kontakt och hållare i båten. Om de
medföljande skruvarna inte är lämpliga för monteringsytan
måste lämpligt fästelement inköpas separat.
Montera handkontrollenhållaren
Du bör montera handkontrollenkontakten på monteringsytan
innan du monterar handkontrollhållaren (Montera
handkontrollkontakten på monteringsytan, sidan 2).
1 Välj en monteringsplats för handkontrollhållaren nära
handkontrollkontakten.
TIPS: För att hitta den bästa platsen kan du placera
handkontrollen i hållaren, ansluta den till kontakten och hålla
den mot monteringsytan.
Med
hållaren som mall markerar du skruvplatserna.
2
3 Ställ hållaren åt sidan.
Borra inte genom hållaren.
4 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
5 Med hjälp av de medföljande M3.5-skruvarna fäster du
hållaren på monteringsytan.
2 Anslut förlängningskabeln till GHS 11 STATION 1 porten på
3
4
5
6
VHF-radion.
Anslut hanänden på förlängningskabeln till den korta kabeln
från den aktiva högtalaren.
Dra den långa kabeln från den aktiva högtalaren till
handkontrollkontaktens monteringsplats.
Om det behövs monterar du kabeln från den aktiva
högtalaren på monteringsytan (Montera
handkontrollkontakten på monteringsytan, sidan 2).
Anslut handkontrollen till den långa kabeln från den aktiva
högtalaren.
Ansluta handkontrollen till VHF-radion med en
förlängningskabel
Om du monterar en aktiv högtalare tillsammans med
handkontrollen ansluts handkontrollen till radion genom den
aktiva högtalaren (Ansluta den aktiva högtalaren till VHF-radion
och handkontrollen, sidan 3).
1 Dra honänden på den medföljande förlängningskabeln från
handkontrollens monteringsplats till VHF-radion.
2 Anslut förlängningskabeln till GHS 11 STATION 1 porten på
VHF-radion.
Om
det behövs monterar du handkontrollens kontakt på
3
förlängningskabeln på monteringsytan (Montera
handkontrollkontakten på monteringsytan, sidan 2).
4 Anslut handkontrollen till förlängningskabeln.
NMEA 2000 enhetsanslutningar
Att tänka på vid anslutning
Du måste ansluta VHF 315 radion till strömkällan, en GHS 11
handkontroll, en VHF-antenn och en GPS-källa. När du ansluter
olika saker till enheten ska du vara uppmärksam på
nedanstående.
• Du måste ansluta den primära handkontrollen (monterad i
styrhytten eller i ett angränsande rum, i enlighet med FCC:s
lag) till GHS 11 STATION 1 porten.
• Du kan ansluta upp till tre handkontroller till radion. Du kan
köpa ytterligare handkontroller från din Garmin återförsäljare.
• Du kan montera den medföljande aktiva högtalaren (valfritt) i
linje med en handkontroll som är ansluten till radion. Du kan
köpa fler aktiva högtalare från din Garmin återförsäljare.
• Du kan ansluta radion till en GPS-källa via NMEA 2000
nätverket eller via en extern GPS-antenn (medföljer inte).
®
Ansluta kabelstammen till strömmen
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
Ytterligare saker att tänka på vid jordning
Den här enheten ska inte behöva extra chassijordningar i de
flesta installationssituationer. Vid störningar kan
jordningsskruven på höljet användas för att koppla enheten till
vattenjordningen och på så sätt motverka störningen.
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Om du vill ansluta enheten till ditt befintliga NMEA 2000 nätverk
måste du köpa en NMEA 2000 kabel och kontakt.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för
NMEA 2000 produkter. Gå till www.garmin.com/manuals
/VHF315/.
Ansluta en VHF-antenn
1 Montera VHF-antennen (säljs separat) i enlighet med de
installationsinstruktioner som medföljer antennen.
2 Anslut VHF-antennen till ANT porten på enhetens baksida.
Ansluta den aktiva högtalaren till VHF-radion och
handkontrollen
Innan du ansluter den aktiva högtalaren till VHF-radion och
handkontrollen bör du montera den aktiva högtalaren (Att tänka
på inför montering av den aktiva högtalaren, sidan 1).
1 Dra honänden på den medföljande förlängningskabeln från
högtalarens monteringsplats till VHF-radion.
3
Objekt
Beskrivning
Objekt
Kompatibel NMEA 2000 plotter eller annan enhet
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
VHF 315 enhet
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
12 V-likströmskälla
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Ansluta enheten till en extern GPS-antenn
Enheten måste ta emot GPS-information för att fungera rätt. Du
kan ansluta enheten till ett NMEA 2000 nätverk med en GPSantenn, eller så kan du montera en extern GPS-antenn
(medföljer inte) och ansluta den till enheten.
1 Följ instruktionerna som medföljer den externa GPSantennen så att du monterar den rätt på din båt.
2 Led antennkabeln till baksidan av enheten, bort från källor
med elektriska störningar.
3 Anslut antennkabeln till GPS-porten på enheten.
Ansluta till en megafon/mistlur eller PA-högtalare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin
ledningsfunktion
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183
enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Datajord
RxA (+)
Lila
TxA (+)
RxB (-)
Grå
TxB (-)
TxA (+)
Blå
RxA (+)
TxB (-)
Brun
RxB (-)
Bilaga
VHF 315 serien – specifikationer
Mått (H x B x D)
6 x 20,5 x 18,1 cm (2,36 x 8,07 x 7,13 tum)
Vikt
1,527 kg (3,37 lb.)
Temperaturområde
Drift: från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Förvaring: från -20 till 70 °C (från -4 till
158 °F)
Säkerhetsavstånd till
kompass
50 mm (2 tum)
Vattenklassning*
IEC 605290 IPX7
Antennkontakt
S0-239 (50 ohm)
Driftspänning
12,0 V DC
Strömförbrukning
Standbyläge: 350 mA
Mottagning: 600 mA
Sändning: från 2,0 till 6,0 A (från 1 till
25 W)
Maximal antennförstärkning
9 dBi
Antennportens impedans
50 ohm
Uteffekt för megafon
20 W vid 4 ohm
Impedans för megafon/
mistlur
4 ohm
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
Du kan ansluta VHF-radion till en megafon/mistlur eller ett
högtalarsystem (PA-högtalare) (medföljer inte) om du vill
använda handkontrollen till meddelandeutrop.
1 Om det behövs monterar du megafonen/mistluren eller PAhögtalaren enligt installationsinstruktionerna som medföljer
enheten.
Obs! För att undvika rundgång bör du montera megafonen/
mistluren eller PA-högtalaren minst 3 m (10 fot) från, och
riktad bort från, VHF-handkontrollen.
2 Dra eller förläng ledningen från megafonen/mistluren eller
PA-högtalaren till radion.
3 Anslut den vita ledningen på radions kablage till den positiva
(+) ledningen från megafonen/mistluren eller PA-högtalaren.
4 Anslut den gröna ledningen på radions kablage till den
negativa (-) ledningen från megafonen/mistluren eller PAhögtalaren.
5 Täta anslutningarna med en vattentät tejp eller en
krympslang.
GHS 11 – specifikationer
NMEA 0183 enhetsanslutningar
Dimensioner (H × B × D)
154 × 69 × 40 mm (6,1 × 2,7 × 1,6 tum)
Det här schemat visar tvåvägsanslutningar för att både skicka
och ta emot data. Du kan också använda den här tabellen för
envägskommunikation. Ta emot information från en NMEA 0183
enhet genom att använda objekt Ê, Ë, Ì, Í och Î när du
ansluter Garmin enheten. Skicka information till en NMEA 0183
enhet genom att använda objekt Ê, Ë, Ì, Ï och Ð när du
ansluter Garmin enheten.
Vikt (inklusive kabel)
0,698 kg (1,54 lb.)
Temperaturområde
Drift: från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Förvaring: från -20 till 70 °C (från -4 till
158 °F)
Säkerhetsavstånd till
kompass
70 cm (27,5 tum)
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Utgående ljudeffekt
MÄTNING KRÄVS, t.ex. 1 W (4 ohm vid
10 % distorsion)
®
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Objekt
À
Á
Â
4
Beskrivning
Strömförsörjning
Ström/NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 enhet
Aktiv högtalare – specifikationer
Dimensioner (H × B × D) 111 x 111 x 56,5 mm (6,1 x 2,7 x 1,6 tum)
Vikt
349 g (11,22 ounce)
Temperaturområde
Drift: från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Förvaring: från -20 till 70 °C (från -4 till
158 °F)
Säkerhetsavstånd till
kompass
50 cm (19,6 tum)
Vattenklassning*
IEC 60529 IPX7
Utgående ljudeffekt
Nominell 2,5 W, max. 4 W
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GHS™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd av Garmin.
®
NMEA och NMEA 2000 är registrerade varumärken som tillhör National Marine
Electronics Association. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising